Årsrapport for FIAS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for FIAS 2013"

Transkript

1 Årsrapport for FIAS 2013

2 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon 12 FIAS Proff 14 Årsberetning Årsregnskap Revisjonsberetning 20 Nyttig for folk og miljø

3 Daglig leder har ordet Driftsavdelingen er nå på plass i nye og moderne fasiliteter på Eid i Tolga. Garasjer, vaskehall, lagerskur og servicebygg er bygget. Et romslig uteareal for oppstilling av materiell og utstyr inngår også. Vi har holdt oss innenfor budsjettrammen på kr 26 mill. Vi er også glade for at alle våre 10 eierkommuner har behandlet og vedtatt ny avfallsplan (kommunedelplan for avfall og miljø). Her gir kommunene oss en klar melding om hvilken retning avfallshåndteringen skal gå. Ambisjonen er karbonnøytral avfallshåndtering innen Konkrete mål er satt for planperioden ( ); halvering av klimagassutslipp for håndtering av husholdningsavfall, økt materialgjenvinning av husholdningsavfall, økt kundetilfredshet og et renovasjonsgebyr som ikke er høyere enn i sammenlignbare regioner. Kommunene har også satt opp en handlingsplan hvor FIAS skal følge opp konkrete tiltak, bl.a. innsamling av husholdningsplast, utvidet tilbud om kildesortering for hyttefolket og økt valgfrihet av tilleggstjenester for husholdningsabonnenter. I lokal sammenheng er FIAS en betydelig aktør innen septik ved at vi forestår tømming og avvanning i fem kommuner på anbudskontrakter. Disse utløper i mars FIAS ønsker å fortsette med dette enten ved at kommunene tildeler enerett, eller ved anbudskonkurranse. Jeg tror det er fornuftig at det er en konkurransedyktig aktør med den kompetansen og den kapasiteten vi har her i regionen. Nyttig for folk og miljø 3

4 Formål FIAS har en relativt detaljert formålsbestemmelse i vedtektene. De viktigste bestemmelsene er: Hovedformålet er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, dvs. innsamling, transport, mottak og behandling av husholdningsavfall. Disse oppgavene løses etter selvkostprinsippet. Selskapet skal bidra til avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til god utnyttelse av naturressursene. Selskapet har også mulighet til å forestå septikktømming og til å behandle avløpsslam for eierkommunene. Selskapet har også anledning til å samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall og avfall fra andre kommuner enn eierkommunene. For denne type avfall skal det føres eget regnskap med rutiner som skal sikre at man ikke begår kryssubsidiering. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak. 4

5 Visjon og verdier Nyttig for folk og miljø Pålitelig fordi vi holder det vi lover kundene våre og hverandre, har gode basistjenester, er tydelige både eksternt og internt, er en god arbeidsgiver og gode kolleger for hverandre, utfører våre oppgaver pålitelig og tar et særlig samfunnsansvar i utførelsen av våre lovpålagte tjenester Engasjert på bedriftens, kundenes og miljøets vegne, vi er stolte over å gjøre en viktig jobb, og vi skal gjøre mer enn det som forventes av oss, våre kunder skal oppleve oss som engasjerte og opptatt av å finne løsninger for dem I forkant fordi vi er framsynte og godt forberedt, ser muligheter, og finner nye løsninger, vi søker å løse problemer før de oppstår Solid vi gjør en god jobb for samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt, vi har kunnskap og kompetanse, vi er stabile og solide og utfører en viktig samfunnsoppgave på en pålitelig og solid måte, og vi blir ikke borte i morgen 5

6 Historikk og organisasjon Fjellregionen Interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er det interkommunale avfallsselskapet for de ti kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal. FIAS tilbyr innsamling, mottak og behandling av avfall fra husholdninger, hytter og bedrifter, og betjener ca husholdningsabonnenter og over hytter. Kort historikk 1986 Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros FIAS blir opprettet , og nå er også kommunene Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålen med Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på vedtatt avfallsplan FIAS omdannes til aksjeselskap FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO (Miljø) Reco AS overtar ansvaret for næringskundene FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar mannskap og materiell. Reco videreføres som heleid datterselskap med ansvar for næringskunder Reco fusjoneres inn i FIAS, og blir en del av markedsavdelingen i FIAS Ny organisasjon på plass. Morten Sandbakken Daglig leder Stabsavdelingen: Kristin Ellevold Økonomisjef - lønn og personal - økonomi og administrasjon - HMS/MKS-ansvar Markedsavdelingen: Hanne Maageng Olsen Markedssjef - kommunale tjenester - konkurranseutsatte tjenester Driftsavdelingen: Ståle Vangskåsen Driftssjef - mottak - innsamling - transport - behandlingsanlegg 6

7 Kommunene og området Stor-elvdal Areal: km2 Innbyggere: Tynset Areal: km2 Innbyggere: Engerdal Areal: km2 Innbyggere: Tolga Areal: km2 Innbyggere: Rendalen Areal: km2 Innbyggere: Os Areal: km2 Innbyggere: Alvdal Areal: 943 km2 Innbyggere: Røros Areal: km2 Innbyggere: Folldal Areal: km2 Innbyggere: Holtålen Areal: km2 Innbyggere: De ti kommunene i FIAS-området dekker ca km 2. Fra nordligste til sydligste punkt er det ca. 300 km, og fra vest til øst ca. 200 km. Pr hadde området innbyggere, det er en nedgang på 118 siden

8 Hilsen fra styreleder FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS) er eid av 10 kommuner i et geografisk svært omfattende område, fra km nord for Rena og til Holtålen i nord, godt inne i Sør-Trøndelag. Den geografiske størrelsen blir bare overgått av ett renovasjonsselskap her til lands, i Finnmark. Det er ikke lett å se at dagens krav til miljøriktig renovasjon og gjenvinning, kunne ha vært bedre løst i disse grisgrendte områdene. Til det er avstander og kostnader for store, målt mot mengde og krav til miljøriktig behandling. En hyppig innvending mot interkommunale AS er som FIAS er mangelen på politisk styring og kontroll. Noen ganger er det nyttig å gå tilbake til «kildene». Vedtektene, vedtatt av eierkommunene, har i sin formålsbestemmelse ( 2) bestemt at hovedformålet «er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, samt avfallshåndtering og avfallsbehandling, og selskapet har en eksklusiv rett og plikt til å utføre disse oppgavene».. «Selskapet skal bidra til avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til god utnyttelse av naturressursene». Det siste har eierkommunene konkretisert ved nylig å vedta en avfallsplan, behandlet i hvert enkelt kommunestyre. Formålsbestemmelsen sier også at selskapet har mulighet til å forestå septiktømming og behandling av kloakkslam fra eierkommunene. Og anledning til å samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall og avfall fra andre kommuner enn eierkommunene. En egen aksjonæravtale underbygger selskapsmålene og behovet for lojalitet og likebehandling mellom eierne, der ikke annet er særskilt fastsatt. Et eget fagråd, bestående av selskapets daglige leder og den renovasjonsansvarlige i hver enkelt kommune, skal sørge for den løpende kontakten mellom kommunene og selskapet. For å nå alle mål og sikre at eiernes ambisjoner ikke går i glømmeboka, vedtar styret en egen strategiplan som rulleres jevnlig Selskapet styres i tillegg gjennom de eierskapsmeldingene som den enkelte kommune hver for seg behandler og vedtar, og selskapets eiermøter og generalforsamlingene. Svært positivt er det at alle kommunene nå har fått på plass eierskapsmeldinger. Jeg vil avslutningsvis påpeke at en del av styrets utfordringer er å sørge for at FIAS drives effektivt og økonomisk forsvarlig. Vi må finne oss i å bli målt på gebyrprisene som kommer i de årlige budsjetter. Dessuten har styret en annen viktig forståelse å leve opp til; vi er til for selskapet og alle eierne, ikke for enkeltkommuner og særinteresser. Styret i FIAS er den nærmeste arbeidsgiver til ansatte i en svært stor kompetansebedrift i Fjellregion-området. Det må vi også ha en refleksjon rundt og gjøre prioriteringer for å ta vare på. Men motiverte og dyktige medarbeidere gir også de beste faglige og driftsmessige resultater. På vegne av styret takker jeg alle som har bidratt til et nytt godt år for FIAS; medarbeidere, eiere, innbyggere og andre miljø- og framtidsinteresserte. Vi ser fram til et nytt, positivt arbeidsår. 8

9 Styret Reidar Åsgård Styreleder, valgt for 1 år i 2013 Tore Christoffersen Nestleder, valgt for 2 år i 2012 Hilde Bergebakken Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 May Tove Dalbakk Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 Ole Anders Holden Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 Odd Steinar Riise Styremedlem ansattevalgt, valgt for 2 år i 2012 Varamedlemmer Ole Nyhus 1. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Astrid Skaug 2. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Ove Meisal 3. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Per Egil Tuvan Varamedlem ansattevalgt, valgt for 2 år i 2012 Siste valg av styre ble gjort på generalforsamling 15. mai

10 Miljø og kvalitet FIAS ble ISO sertifisert iht. miljøstandarden ISO og kvalitetsstandarden ISO i 2005, og ble sist re-sertifisert for nye tre år i Miljø og kvalitet gjenspeiles i hovedmålene til FIAS: Miljø FIAS skal ha et tydelig miljøfokus i alt vi gjør. Kvalitet FIAS skal ha et servicenivå som gjør at alle våre kunder skal være godt fornøyde med tjenestene våre. Pris FIAS priser på lovpålagte tjenester skal være lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende områder i Norge. Brukerundersøkelse I 2013 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for å måle hvor tilfreds brukerne er med den jobben FIAS gjør. Svarene vises på en skala fra Gjenvinningsgrad I 2013 mottok FIAS totalt tonn avfall, en reduksjon fra tonn i Avfall fra husholdning og hytter utgjorde ca. 62 %. Total gjenvinningsgrad for husholdningsavfall er 98,8 %, noe som er langt over nasjonal målsetting på 80%. Tallene viser at innbyggerne er godt fornøyd med hvordan tjenestene utføres, men de er ikke helt overbevist om FIAS' miljøprofil. Et resultat på 58 på pris tyder på at FIAS ligger innenfor et ideelt prisintervall. 1. Miljøfokus Kvalitet 3. Priser Energigjenvinning 59,1% Materialgjenvinning 39,7% Deponi 1,2%

11 Avfall pr. innbygger Avfallet fra husholdninger og hytter utgjør ca. 62% av totalmengden FIAS samler inn, noe som tilsvarer 400kg avfall pr. innbygger. For hele Norge var tallet 430 kg. pr. innbygger i For de vanligste avfallstyper fordeler mengdene seg slik (tall fra 2011 i parentes): 247 kg restavfall (256) 53,5 kg papp, kartong og papir (54) 13,7 kg glass- og metallemballasje (14,7) 10 kg ee-avfall (12,5) 3,4 kg farlig avfall (2,7) 1,9 kg tekstiler (1) Avfallsplan og klimaregnskap I 2013 vedtok eierkommunene Kommunedelplan for avfall og miljø", og denne "avfallsplanen" anses å være kommunenes bestillingsdokument for kommunal renovasjon i årene fremover. Planens hovedmål er: Karbonnøytral avfallshåndtering innen Delmål frem til 2017: Halvering av klimagassutslipp 45 % materialgjenvinning Renovasjonsgebyret skal være på linje med sammenlignbare regioner. Bakgrunnen for målsettingen er klimaregnskapet for FIAS som viser at både papir, papp og kartong har en positiv effekt på klimautslipp. Restavfall gir størst utslipp av klimagasser, som følge av både transport og forbrenning (energigjenvinning). En simulering av effekten av plastinnsamling viser at plastgjenvinning og innsamling av plast sammen med papir vil gi redusert klimautslipp, og FIAS har besluttet å tilby kildesortering av husholdningsplast fra juli

12 Kommunal renovasjon FIAS har ansvaret for lovpålagt, kommunal renovasjon på oppdrag fra sine eierkommuner. Ordningen omfatter både husholdninger og hytter. I 2013 var det husholdningsabonnenter og fritidsabonnenter. Husholdningsrenovasjon Husholdningsrenovasjon omfattet i 2013 følgende: Henting av restavfall i sekk hver 14.dag Henting av rent papir i sekk hver 4.uke Levering av sortert avfall som papp, kartong, papir, glass- og metall til ubetjente returpunkter Levering av alle typer avfall til betjente gjenvinningsstasjoner FIAS har 11 betjente gjenvinningsstasjoner, og 33 ubetjente returpunkter for sortert avfall. Fritidsrenovasjon Brukere av hytter og fritidsboliger kan levere sortert avfall til de ubetjente returpunktene. Daglig avfall fra kjøkkenet kastes i egne hyttecontainere for restavfall. FIAS har over 80 containere for restavfall, som er plassert i nærheten av hyttefelt eller på returpunktene. I 2013 har FIAS gjort tilbudet om kildesortering lettere tilgjengelig for hyttefolk ved å utplassere nytt materiell for papp og papir og glass- og metallemballasje der det tidligere kun var container med restavfall. 25 punkter ble oppgradert høsten 2013, og 15 til er planlagt i Tilsyn Forsøpling ved de ubetjente returpunktene kan være en utfordring, og alle er enige om at det ser utrivelig ut når søpla settes utenfor containerne. Løst avfall blåser utover, dyr og fugler drar utover matavfall, og farlig avfall kan forurense grunnen og medføre skade på folk og dyr. FIAS har satt i verk flere tiltak for å redusere problemet med forsøpling. Først og fremst hyppig tømming, slik at man ikke skal komme til en full container. I tillegg utfører sjåfører og operatører tilsyn. De sjekker punktene jevnlig, og rydder når det er nødvendig. Vi har også avtaler med naboer og grunneiere som rydder eller melder om behov for tømming når de ser at det er fulle containere eller forsøpling. I 2013 ble det samlet inn 315 tonn løst avfall på returpunktene, mot 303 tonn i

13 Årsregnskap kommunal renovasjon 2013 RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Avvik i % INNTEKTER Gebyrinntekter fra kommunene ,00 % Salg av avfallsfraksjoner ,10 % Salg gjenvinningsstasjoner og annet ,70 % SUM INNTEKTER ,30 % Transport og behandling ,80 % Sum personal og driftskostnader ,50 % SUM KOSTNADER ,30 % Finansinntekt Finanskostnader DRIFTSRESULTAT ,60 % Fordelte felleskostnader ,30 % TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG SELVKOSTKORRIGERINGER Regnskap REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Tilbakeføring faktiske rentekostnader Tilbakeføring faktiske renteinntekter Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital SUM SELVKOSTKORRIGERINGER TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP Selvkostfond Selvkostregnskap Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond SELVKOSTFOND

14 FIAS Proff FIAS er en totalleverandør av renovasjonstjenester i regionen, og næringsrenovasjon markedsføres under navnet FIAS Proff. Følgende tjenester tilbys: Innsamling og transport - både rutegående, containerrenovasjon og henting med kran Mottak og behandling avfall kan leveres til gjenvinningsstasjonene eller direkte til sentralt mottak på Eid Septikrenovasjon med og uten avvanning av slam Rådgivning miljøkartlegging og avfallsplaner Nøkkeltall 2013 FIAS Proff omsatte i 2013 for 20,8 mill, og hadde et resultat før skatt på 8,2 %. Det ble i 2013 mottatt tonn næringsavfall. Av dette er ca. 51% rest- og grovavfall, 13 % plast fra landbruket og 7 % papirfraksjoner. 12 % er avfall til deponi. I tillegg er det behandlet ca tonn kommunalt slam og slam fra industri. Dette komposteres sammen med trevirke og hageavfall på Torpet. FIAS tilbyr både ren kompostjord og plenjord der komposten er siktet og blandet med sand. Omfanget av tanktjenester er redusert som følge av salg av en tankbil i mai

15 Avfallsmengder fra næringsrenovasjon 2013 Rest- og grovavfall Papp og papir Plastfraksjoner Trevirke og hageavfall Rene masser til deponi Annet Sum 3341 tonn 436 tonn 826 tonn 738 tonn 808 tonn 361 tonn 6510 tonn I andre fraksjoner inngår farlig avfall, ee-avfall, metall og andre mindre fraksjoner. I tillegg kommer tonn slam fra renseanlegg, septik og næringsmiddelindustri/slakterier. Rest- og grovavfall 51% Papp og papir 7% Plastfraksjoner 13% Trevirke og hageavfall 11% Rene masser til deponi 12% Annet 6% 15

16 Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet ble stiftet i Virksomheten ble omdannet til aksjeselskap den 31. mai 2002 med virkning fra 1. januar Det heleide datterselskapet Reco AS ble fusjonert inn 1. januar Virksomhetens art FIAS har det koordinerende ansvar for renovasjonssektoren i regionen, og skal ivareta eierkommunenes operative oppgaver. FIAS driver også konkurranseutsatt virksomhet. Selskapets administrasjon har kontor på Tolga. FIAS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 (Kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2004 (Miljøledelse). Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Det totale sykefraværet i 2013 var på 5,4 % målt etter dagsverk. I 2012 var det totale fraværet 4,7 %. Korttidsfraværet er økt fra 1,1 % i 2012 til 1,5 % i Langtidsfraværet er økt fra 3,7 % i 2012 til 3,9 % i Håndtering av avfall innebærer en viss risiko for de ansatte. Det er ikke registrert ulykker med personskade, men det er registrert sju nestenulykker. FIAS har vært IA-bedrift siden Det er etablert arbeidsmiljøutvalg i selskapet. Likestilling Selskapet hadde pr ansatte, hvorav seks kvinner, totalt 39,2 årsverk. Det er ved utgangen av året to ubesatte stillinger, til sammen 1,3 årsverk. Styret har seks medlemmer hvorav to er kvinner. Ytre miljø Avfallsbehandling medfører belastning på det ytre miljø. Innsamling og transport gir støv og støy samt forbruk av ikke-fornybare ressurser. Selskapet legger stor vekt på transportplanlegging med formål å gjøre den så kostnadseffektiv som mulig og med minst mulig miljøbelastning. Selskapet har de nødvendige tillatelser fra miljømyndighetene til mottak og behandling av avfall. Egen virksomhet generer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. Avløpet fra produksjonshallen og sanitæranlegg ved hovedanlegget på Eid i Tolga går til godkjent infiltrasjonsanlegg. I tilknytning til verksted og vaskehall er det godkjente oljeutskillere. Resultatutvikling FIAS ble i 2008, med virkning fra regnskapsåret 2007, skattepliktig for den konkurranseutsatte delen av selskapet. Skattekostnaden for 2013 er beregnet til kr , herav kr i betalbar skatt (se note 11). Årets overskudd etter skatt er på kr Egenkapitalen i selskapet er på 16,7 %, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra Selskapets arbeidskapital er pr positiv med kr Dette er en nedgang fra med kr

17 Framtidig utvikling De markedsmessige utviklingsmulighetene innen kjernevirksomheten er begrenset. Det er gjort tiltak for å styrke selskapets posisjon innen kjerneområdene. Prosessen med samlokalisering av selskapets driftsavdeling på Eid i Tolga er sluttført. For å sikre selskapets framtidig utvikling, og å oppnå best mulig drift, bør hele administrasjonen samles her. Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt på kr er overført Annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for Ifølge retningslinjer for selvkost, skal overskudd på selvkost tilbakeføres til abonnentene innenfor et perspektiv på 3 til 5 år. Overskudd på selvkost er dermed ikke reelt opptjent egenkapital. Selskapet opererer med to former for egenkapital, en regnskapsmessig egenkapital beregnet etter regnskaps- og aksjelov, og en som er justert for bundet selvkostfond etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selskapets selvkostfond for kommunal renovasjon er pr på kr Reidar Åsgård styreleder Tore Christoffersen styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Odd Steinar Riise styremedlem ansattes representant Morten Sandbakken daglig leder 17

18 Årsregnskap 2013 Komplett regnskap med noter er tilgjengelig på fias.no Resultatregnskap Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Transport og behandling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Finansinntekter Finanskostnader RESULTAT AV FINANSIELLE POSTER ORDINÆRT RESULTAT Skatt på ordinært resultat Ekstraordinær inntekt ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER BALANSE PR EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger o.a. fast eiendom Biler, inventar og maskiner FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i andre selskaper Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER VARER Varebeholdninger

19 FORDRINGER Kundefordringer Forskuddsbet. kostnader og andre fordringer BANKINNSKUDD, KONTANTER MV. Betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld SUM LEVERANDØRGJELD / FORSKUDD KUNDER Betalbar skatt SUM SKATTEGJELD Skyldige offentlige avgifter SUM MERVERDIAVGIFT OG SÆRSKILTE AVGIFTER Annen kortsiktig gjeld SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Reidar Åsgård styreleder Tore Christoffersen styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Odd Steinar Riise styremedlem ansattes representant Morten Sandbakken daglig leder 19

20 20 Revisjonsberetning

21 21

22

23 Nyttig for TYNSET folk og miljø 8 FOLLDAL ALVDAL ATNA 10 Design og foto: DMT Alvdal AS FIAS, 2540 Tolga Tlf.: E-post:

24 Nyttig for folk og miljø

Årsrapport for FIAS 2014

Årsrapport for FIAS 2014 Årsrapport for FIAS 2014 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 4 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Avfall og miljø 10 Kvalitet 12 Kommunal renovasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer.

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Årsrapport 2014 Ser muligheter under bakken Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Om EnvinA Innhold Om Envina IKS 3 Nå starter fremtiden

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S

3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S 3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S Det er naturlig at Speidertinget blir orientert om resultatet i forbundets selskaper Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate

Detaljer

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer