Årsrapport for FIAS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for FIAS 2013"

Transkript

1 Årsrapport for FIAS 2013

2 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon 12 FIAS Proff 14 Årsberetning Årsregnskap Revisjonsberetning 20 Nyttig for folk og miljø

3 Daglig leder har ordet Driftsavdelingen er nå på plass i nye og moderne fasiliteter på Eid i Tolga. Garasjer, vaskehall, lagerskur og servicebygg er bygget. Et romslig uteareal for oppstilling av materiell og utstyr inngår også. Vi har holdt oss innenfor budsjettrammen på kr 26 mill. Vi er også glade for at alle våre 10 eierkommuner har behandlet og vedtatt ny avfallsplan (kommunedelplan for avfall og miljø). Her gir kommunene oss en klar melding om hvilken retning avfallshåndteringen skal gå. Ambisjonen er karbonnøytral avfallshåndtering innen Konkrete mål er satt for planperioden ( ); halvering av klimagassutslipp for håndtering av husholdningsavfall, økt materialgjenvinning av husholdningsavfall, økt kundetilfredshet og et renovasjonsgebyr som ikke er høyere enn i sammenlignbare regioner. Kommunene har også satt opp en handlingsplan hvor FIAS skal følge opp konkrete tiltak, bl.a. innsamling av husholdningsplast, utvidet tilbud om kildesortering for hyttefolket og økt valgfrihet av tilleggstjenester for husholdningsabonnenter. I lokal sammenheng er FIAS en betydelig aktør innen septik ved at vi forestår tømming og avvanning i fem kommuner på anbudskontrakter. Disse utløper i mars FIAS ønsker å fortsette med dette enten ved at kommunene tildeler enerett, eller ved anbudskonkurranse. Jeg tror det er fornuftig at det er en konkurransedyktig aktør med den kompetansen og den kapasiteten vi har her i regionen. Nyttig for folk og miljø 3

4 Formål FIAS har en relativt detaljert formålsbestemmelse i vedtektene. De viktigste bestemmelsene er: Hovedformålet er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, dvs. innsamling, transport, mottak og behandling av husholdningsavfall. Disse oppgavene løses etter selvkostprinsippet. Selskapet skal bidra til avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til god utnyttelse av naturressursene. Selskapet har også mulighet til å forestå septikktømming og til å behandle avløpsslam for eierkommunene. Selskapet har også anledning til å samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall og avfall fra andre kommuner enn eierkommunene. For denne type avfall skal det føres eget regnskap med rutiner som skal sikre at man ikke begår kryssubsidiering. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak. 4

5 Visjon og verdier Nyttig for folk og miljø Pålitelig fordi vi holder det vi lover kundene våre og hverandre, har gode basistjenester, er tydelige både eksternt og internt, er en god arbeidsgiver og gode kolleger for hverandre, utfører våre oppgaver pålitelig og tar et særlig samfunnsansvar i utførelsen av våre lovpålagte tjenester Engasjert på bedriftens, kundenes og miljøets vegne, vi er stolte over å gjøre en viktig jobb, og vi skal gjøre mer enn det som forventes av oss, våre kunder skal oppleve oss som engasjerte og opptatt av å finne løsninger for dem I forkant fordi vi er framsynte og godt forberedt, ser muligheter, og finner nye løsninger, vi søker å løse problemer før de oppstår Solid vi gjør en god jobb for samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt, vi har kunnskap og kompetanse, vi er stabile og solide og utfører en viktig samfunnsoppgave på en pålitelig og solid måte, og vi blir ikke borte i morgen 5

6 Historikk og organisasjon Fjellregionen Interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er det interkommunale avfallsselskapet for de ti kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal. FIAS tilbyr innsamling, mottak og behandling av avfall fra husholdninger, hytter og bedrifter, og betjener ca husholdningsabonnenter og over hytter. Kort historikk 1986 Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros FIAS blir opprettet , og nå er også kommunene Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålen med Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på vedtatt avfallsplan FIAS omdannes til aksjeselskap FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO (Miljø) Reco AS overtar ansvaret for næringskundene FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar mannskap og materiell. Reco videreføres som heleid datterselskap med ansvar for næringskunder Reco fusjoneres inn i FIAS, og blir en del av markedsavdelingen i FIAS Ny organisasjon på plass. Morten Sandbakken Daglig leder Stabsavdelingen: Kristin Ellevold Økonomisjef - lønn og personal - økonomi og administrasjon - HMS/MKS-ansvar Markedsavdelingen: Hanne Maageng Olsen Markedssjef - kommunale tjenester - konkurranseutsatte tjenester Driftsavdelingen: Ståle Vangskåsen Driftssjef - mottak - innsamling - transport - behandlingsanlegg 6

7 Kommunene og området Stor-elvdal Areal: km2 Innbyggere: Tynset Areal: km2 Innbyggere: Engerdal Areal: km2 Innbyggere: Tolga Areal: km2 Innbyggere: Rendalen Areal: km2 Innbyggere: Os Areal: km2 Innbyggere: Alvdal Areal: 943 km2 Innbyggere: Røros Areal: km2 Innbyggere: Folldal Areal: km2 Innbyggere: Holtålen Areal: km2 Innbyggere: De ti kommunene i FIAS-området dekker ca km 2. Fra nordligste til sydligste punkt er det ca. 300 km, og fra vest til øst ca. 200 km. Pr hadde området innbyggere, det er en nedgang på 118 siden

8 Hilsen fra styreleder FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS) er eid av 10 kommuner i et geografisk svært omfattende område, fra km nord for Rena og til Holtålen i nord, godt inne i Sør-Trøndelag. Den geografiske størrelsen blir bare overgått av ett renovasjonsselskap her til lands, i Finnmark. Det er ikke lett å se at dagens krav til miljøriktig renovasjon og gjenvinning, kunne ha vært bedre løst i disse grisgrendte områdene. Til det er avstander og kostnader for store, målt mot mengde og krav til miljøriktig behandling. En hyppig innvending mot interkommunale AS er som FIAS er mangelen på politisk styring og kontroll. Noen ganger er det nyttig å gå tilbake til «kildene». Vedtektene, vedtatt av eierkommunene, har i sin formålsbestemmelse ( 2) bestemt at hovedformålet «er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, samt avfallshåndtering og avfallsbehandling, og selskapet har en eksklusiv rett og plikt til å utføre disse oppgavene».. «Selskapet skal bidra til avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til god utnyttelse av naturressursene». Det siste har eierkommunene konkretisert ved nylig å vedta en avfallsplan, behandlet i hvert enkelt kommunestyre. Formålsbestemmelsen sier også at selskapet har mulighet til å forestå septiktømming og behandling av kloakkslam fra eierkommunene. Og anledning til å samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall og avfall fra andre kommuner enn eierkommunene. En egen aksjonæravtale underbygger selskapsmålene og behovet for lojalitet og likebehandling mellom eierne, der ikke annet er særskilt fastsatt. Et eget fagråd, bestående av selskapets daglige leder og den renovasjonsansvarlige i hver enkelt kommune, skal sørge for den løpende kontakten mellom kommunene og selskapet. For å nå alle mål og sikre at eiernes ambisjoner ikke går i glømmeboka, vedtar styret en egen strategiplan som rulleres jevnlig Selskapet styres i tillegg gjennom de eierskapsmeldingene som den enkelte kommune hver for seg behandler og vedtar, og selskapets eiermøter og generalforsamlingene. Svært positivt er det at alle kommunene nå har fått på plass eierskapsmeldinger. Jeg vil avslutningsvis påpeke at en del av styrets utfordringer er å sørge for at FIAS drives effektivt og økonomisk forsvarlig. Vi må finne oss i å bli målt på gebyrprisene som kommer i de årlige budsjetter. Dessuten har styret en annen viktig forståelse å leve opp til; vi er til for selskapet og alle eierne, ikke for enkeltkommuner og særinteresser. Styret i FIAS er den nærmeste arbeidsgiver til ansatte i en svært stor kompetansebedrift i Fjellregion-området. Det må vi også ha en refleksjon rundt og gjøre prioriteringer for å ta vare på. Men motiverte og dyktige medarbeidere gir også de beste faglige og driftsmessige resultater. På vegne av styret takker jeg alle som har bidratt til et nytt godt år for FIAS; medarbeidere, eiere, innbyggere og andre miljø- og framtidsinteresserte. Vi ser fram til et nytt, positivt arbeidsår. 8

9 Styret Reidar Åsgård Styreleder, valgt for 1 år i 2013 Tore Christoffersen Nestleder, valgt for 2 år i 2012 Hilde Bergebakken Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 May Tove Dalbakk Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 Ole Anders Holden Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 Odd Steinar Riise Styremedlem ansattevalgt, valgt for 2 år i 2012 Varamedlemmer Ole Nyhus 1. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Astrid Skaug 2. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Ove Meisal 3. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Per Egil Tuvan Varamedlem ansattevalgt, valgt for 2 år i 2012 Siste valg av styre ble gjort på generalforsamling 15. mai

10 Miljø og kvalitet FIAS ble ISO sertifisert iht. miljøstandarden ISO og kvalitetsstandarden ISO i 2005, og ble sist re-sertifisert for nye tre år i Miljø og kvalitet gjenspeiles i hovedmålene til FIAS: Miljø FIAS skal ha et tydelig miljøfokus i alt vi gjør. Kvalitet FIAS skal ha et servicenivå som gjør at alle våre kunder skal være godt fornøyde med tjenestene våre. Pris FIAS priser på lovpålagte tjenester skal være lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende områder i Norge. Brukerundersøkelse I 2013 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for å måle hvor tilfreds brukerne er med den jobben FIAS gjør. Svarene vises på en skala fra Gjenvinningsgrad I 2013 mottok FIAS totalt tonn avfall, en reduksjon fra tonn i Avfall fra husholdning og hytter utgjorde ca. 62 %. Total gjenvinningsgrad for husholdningsavfall er 98,8 %, noe som er langt over nasjonal målsetting på 80%. Tallene viser at innbyggerne er godt fornøyd med hvordan tjenestene utføres, men de er ikke helt overbevist om FIAS' miljøprofil. Et resultat på 58 på pris tyder på at FIAS ligger innenfor et ideelt prisintervall. 1. Miljøfokus Kvalitet 3. Priser Energigjenvinning 59,1% Materialgjenvinning 39,7% Deponi 1,2%

11 Avfall pr. innbygger Avfallet fra husholdninger og hytter utgjør ca. 62% av totalmengden FIAS samler inn, noe som tilsvarer 400kg avfall pr. innbygger. For hele Norge var tallet 430 kg. pr. innbygger i For de vanligste avfallstyper fordeler mengdene seg slik (tall fra 2011 i parentes): 247 kg restavfall (256) 53,5 kg papp, kartong og papir (54) 13,7 kg glass- og metallemballasje (14,7) 10 kg ee-avfall (12,5) 3,4 kg farlig avfall (2,7) 1,9 kg tekstiler (1) Avfallsplan og klimaregnskap I 2013 vedtok eierkommunene Kommunedelplan for avfall og miljø", og denne "avfallsplanen" anses å være kommunenes bestillingsdokument for kommunal renovasjon i årene fremover. Planens hovedmål er: Karbonnøytral avfallshåndtering innen Delmål frem til 2017: Halvering av klimagassutslipp 45 % materialgjenvinning Renovasjonsgebyret skal være på linje med sammenlignbare regioner. Bakgrunnen for målsettingen er klimaregnskapet for FIAS som viser at både papir, papp og kartong har en positiv effekt på klimautslipp. Restavfall gir størst utslipp av klimagasser, som følge av både transport og forbrenning (energigjenvinning). En simulering av effekten av plastinnsamling viser at plastgjenvinning og innsamling av plast sammen med papir vil gi redusert klimautslipp, og FIAS har besluttet å tilby kildesortering av husholdningsplast fra juli

12 Kommunal renovasjon FIAS har ansvaret for lovpålagt, kommunal renovasjon på oppdrag fra sine eierkommuner. Ordningen omfatter både husholdninger og hytter. I 2013 var det husholdningsabonnenter og fritidsabonnenter. Husholdningsrenovasjon Husholdningsrenovasjon omfattet i 2013 følgende: Henting av restavfall i sekk hver 14.dag Henting av rent papir i sekk hver 4.uke Levering av sortert avfall som papp, kartong, papir, glass- og metall til ubetjente returpunkter Levering av alle typer avfall til betjente gjenvinningsstasjoner FIAS har 11 betjente gjenvinningsstasjoner, og 33 ubetjente returpunkter for sortert avfall. Fritidsrenovasjon Brukere av hytter og fritidsboliger kan levere sortert avfall til de ubetjente returpunktene. Daglig avfall fra kjøkkenet kastes i egne hyttecontainere for restavfall. FIAS har over 80 containere for restavfall, som er plassert i nærheten av hyttefelt eller på returpunktene. I 2013 har FIAS gjort tilbudet om kildesortering lettere tilgjengelig for hyttefolk ved å utplassere nytt materiell for papp og papir og glass- og metallemballasje der det tidligere kun var container med restavfall. 25 punkter ble oppgradert høsten 2013, og 15 til er planlagt i Tilsyn Forsøpling ved de ubetjente returpunktene kan være en utfordring, og alle er enige om at det ser utrivelig ut når søpla settes utenfor containerne. Løst avfall blåser utover, dyr og fugler drar utover matavfall, og farlig avfall kan forurense grunnen og medføre skade på folk og dyr. FIAS har satt i verk flere tiltak for å redusere problemet med forsøpling. Først og fremst hyppig tømming, slik at man ikke skal komme til en full container. I tillegg utfører sjåfører og operatører tilsyn. De sjekker punktene jevnlig, og rydder når det er nødvendig. Vi har også avtaler med naboer og grunneiere som rydder eller melder om behov for tømming når de ser at det er fulle containere eller forsøpling. I 2013 ble det samlet inn 315 tonn løst avfall på returpunktene, mot 303 tonn i

13 Årsregnskap kommunal renovasjon 2013 RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Avvik i % INNTEKTER Gebyrinntekter fra kommunene ,00 % Salg av avfallsfraksjoner ,10 % Salg gjenvinningsstasjoner og annet ,70 % SUM INNTEKTER ,30 % Transport og behandling ,80 % Sum personal og driftskostnader ,50 % SUM KOSTNADER ,30 % Finansinntekt Finanskostnader DRIFTSRESULTAT ,60 % Fordelte felleskostnader ,30 % TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG SELVKOSTKORRIGERINGER Regnskap REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Tilbakeføring faktiske rentekostnader Tilbakeføring faktiske renteinntekter Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital SUM SELVKOSTKORRIGERINGER TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP Selvkostfond Selvkostregnskap Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond SELVKOSTFOND

14 FIAS Proff FIAS er en totalleverandør av renovasjonstjenester i regionen, og næringsrenovasjon markedsføres under navnet FIAS Proff. Følgende tjenester tilbys: Innsamling og transport - både rutegående, containerrenovasjon og henting med kran Mottak og behandling avfall kan leveres til gjenvinningsstasjonene eller direkte til sentralt mottak på Eid Septikrenovasjon med og uten avvanning av slam Rådgivning miljøkartlegging og avfallsplaner Nøkkeltall 2013 FIAS Proff omsatte i 2013 for 20,8 mill, og hadde et resultat før skatt på 8,2 %. Det ble i 2013 mottatt tonn næringsavfall. Av dette er ca. 51% rest- og grovavfall, 13 % plast fra landbruket og 7 % papirfraksjoner. 12 % er avfall til deponi. I tillegg er det behandlet ca tonn kommunalt slam og slam fra industri. Dette komposteres sammen med trevirke og hageavfall på Torpet. FIAS tilbyr både ren kompostjord og plenjord der komposten er siktet og blandet med sand. Omfanget av tanktjenester er redusert som følge av salg av en tankbil i mai

15 Avfallsmengder fra næringsrenovasjon 2013 Rest- og grovavfall Papp og papir Plastfraksjoner Trevirke og hageavfall Rene masser til deponi Annet Sum 3341 tonn 436 tonn 826 tonn 738 tonn 808 tonn 361 tonn 6510 tonn I andre fraksjoner inngår farlig avfall, ee-avfall, metall og andre mindre fraksjoner. I tillegg kommer tonn slam fra renseanlegg, septik og næringsmiddelindustri/slakterier. Rest- og grovavfall 51% Papp og papir 7% Plastfraksjoner 13% Trevirke og hageavfall 11% Rene masser til deponi 12% Annet 6% 15

16 Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet ble stiftet i Virksomheten ble omdannet til aksjeselskap den 31. mai 2002 med virkning fra 1. januar Det heleide datterselskapet Reco AS ble fusjonert inn 1. januar Virksomhetens art FIAS har det koordinerende ansvar for renovasjonssektoren i regionen, og skal ivareta eierkommunenes operative oppgaver. FIAS driver også konkurranseutsatt virksomhet. Selskapets administrasjon har kontor på Tolga. FIAS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 (Kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2004 (Miljøledelse). Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Det totale sykefraværet i 2013 var på 5,4 % målt etter dagsverk. I 2012 var det totale fraværet 4,7 %. Korttidsfraværet er økt fra 1,1 % i 2012 til 1,5 % i Langtidsfraværet er økt fra 3,7 % i 2012 til 3,9 % i Håndtering av avfall innebærer en viss risiko for de ansatte. Det er ikke registrert ulykker med personskade, men det er registrert sju nestenulykker. FIAS har vært IA-bedrift siden Det er etablert arbeidsmiljøutvalg i selskapet. Likestilling Selskapet hadde pr ansatte, hvorav seks kvinner, totalt 39,2 årsverk. Det er ved utgangen av året to ubesatte stillinger, til sammen 1,3 årsverk. Styret har seks medlemmer hvorav to er kvinner. Ytre miljø Avfallsbehandling medfører belastning på det ytre miljø. Innsamling og transport gir støv og støy samt forbruk av ikke-fornybare ressurser. Selskapet legger stor vekt på transportplanlegging med formål å gjøre den så kostnadseffektiv som mulig og med minst mulig miljøbelastning. Selskapet har de nødvendige tillatelser fra miljømyndighetene til mottak og behandling av avfall. Egen virksomhet generer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. Avløpet fra produksjonshallen og sanitæranlegg ved hovedanlegget på Eid i Tolga går til godkjent infiltrasjonsanlegg. I tilknytning til verksted og vaskehall er det godkjente oljeutskillere. Resultatutvikling FIAS ble i 2008, med virkning fra regnskapsåret 2007, skattepliktig for den konkurranseutsatte delen av selskapet. Skattekostnaden for 2013 er beregnet til kr , herav kr i betalbar skatt (se note 11). Årets overskudd etter skatt er på kr Egenkapitalen i selskapet er på 16,7 %, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra Selskapets arbeidskapital er pr positiv med kr Dette er en nedgang fra med kr

17 Framtidig utvikling De markedsmessige utviklingsmulighetene innen kjernevirksomheten er begrenset. Det er gjort tiltak for å styrke selskapets posisjon innen kjerneområdene. Prosessen med samlokalisering av selskapets driftsavdeling på Eid i Tolga er sluttført. For å sikre selskapets framtidig utvikling, og å oppnå best mulig drift, bør hele administrasjonen samles her. Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt på kr er overført Annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for Ifølge retningslinjer for selvkost, skal overskudd på selvkost tilbakeføres til abonnentene innenfor et perspektiv på 3 til 5 år. Overskudd på selvkost er dermed ikke reelt opptjent egenkapital. Selskapet opererer med to former for egenkapital, en regnskapsmessig egenkapital beregnet etter regnskaps- og aksjelov, og en som er justert for bundet selvkostfond etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selskapets selvkostfond for kommunal renovasjon er pr på kr Reidar Åsgård styreleder Tore Christoffersen styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Odd Steinar Riise styremedlem ansattes representant Morten Sandbakken daglig leder 17

18 Årsregnskap 2013 Komplett regnskap med noter er tilgjengelig på fias.no Resultatregnskap Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Transport og behandling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Finansinntekter Finanskostnader RESULTAT AV FINANSIELLE POSTER ORDINÆRT RESULTAT Skatt på ordinært resultat Ekstraordinær inntekt ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER BALANSE PR EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger o.a. fast eiendom Biler, inventar og maskiner FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i andre selskaper Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER VARER Varebeholdninger

19 FORDRINGER Kundefordringer Forskuddsbet. kostnader og andre fordringer BANKINNSKUDD, KONTANTER MV. Betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld SUM LEVERANDØRGJELD / FORSKUDD KUNDER Betalbar skatt SUM SKATTEGJELD Skyldige offentlige avgifter SUM MERVERDIAVGIFT OG SÆRSKILTE AVGIFTER Annen kortsiktig gjeld SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Reidar Åsgård styreleder Tore Christoffersen styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Odd Steinar Riise styremedlem ansattes representant Morten Sandbakken daglig leder 19

20 20 Revisjonsberetning

21 21

22

23 Nyttig for TYNSET folk og miljø 8 FOLLDAL ALVDAL ATNA 10 Design og foto: DMT Alvdal AS FIAS, 2540 Tolga Tlf.: E-post:

24 Nyttig for folk og miljø

Årsrapport for FIAS 2014

Årsrapport for FIAS 2014 Årsrapport for FIAS 2014 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 4 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Avfall og miljø 10 Kvalitet 12 Kommunal renovasjon

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2015

Årsrapport for FIAS 2015 Årsrapport for FIAS 2015 Daglig leder har ordet FIAS har som ledestjerne at vi skal være "Nyttig for folk og miljø" og har samtidig en visjon om god ressursutnyttelse av avfallet, av medarbeiderne, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS

ÅRSRAPPORT 2016 FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS Organisasjonsnummer 974 429 500 MVA Foretaksregisteret Innhold: Årsberetning 2016... 2 Årsregnskap 2016... 5 Noter for årsregnskapet 2016... 9 Sammendrag

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 16.05.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/13 12/528 KOMMUNEDELPLAN FOR AVFALL OG MILJØ

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer