Årsrapport for FIAS 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for FIAS 2013"

Transkript

1 Årsrapport for FIAS 2013

2 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon 12 FIAS Proff 14 Årsberetning Årsregnskap Revisjonsberetning 20 Nyttig for folk og miljø

3 Daglig leder har ordet Driftsavdelingen er nå på plass i nye og moderne fasiliteter på Eid i Tolga. Garasjer, vaskehall, lagerskur og servicebygg er bygget. Et romslig uteareal for oppstilling av materiell og utstyr inngår også. Vi har holdt oss innenfor budsjettrammen på kr 26 mill. Vi er også glade for at alle våre 10 eierkommuner har behandlet og vedtatt ny avfallsplan (kommunedelplan for avfall og miljø). Her gir kommunene oss en klar melding om hvilken retning avfallshåndteringen skal gå. Ambisjonen er karbonnøytral avfallshåndtering innen Konkrete mål er satt for planperioden ( ); halvering av klimagassutslipp for håndtering av husholdningsavfall, økt materialgjenvinning av husholdningsavfall, økt kundetilfredshet og et renovasjonsgebyr som ikke er høyere enn i sammenlignbare regioner. Kommunene har også satt opp en handlingsplan hvor FIAS skal følge opp konkrete tiltak, bl.a. innsamling av husholdningsplast, utvidet tilbud om kildesortering for hyttefolket og økt valgfrihet av tilleggstjenester for husholdningsabonnenter. I lokal sammenheng er FIAS en betydelig aktør innen septik ved at vi forestår tømming og avvanning i fem kommuner på anbudskontrakter. Disse utløper i mars FIAS ønsker å fortsette med dette enten ved at kommunene tildeler enerett, eller ved anbudskonkurranse. Jeg tror det er fornuftig at det er en konkurransedyktig aktør med den kompetansen og den kapasiteten vi har her i regionen. Nyttig for folk og miljø 3

4 Formål FIAS har en relativt detaljert formålsbestemmelse i vedtektene. De viktigste bestemmelsene er: Hovedformålet er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, dvs. innsamling, transport, mottak og behandling av husholdningsavfall. Disse oppgavene løses etter selvkostprinsippet. Selskapet skal bidra til avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til god utnyttelse av naturressursene. Selskapet har også mulighet til å forestå septikktømming og til å behandle avløpsslam for eierkommunene. Selskapet har også anledning til å samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall og avfall fra andre kommuner enn eierkommunene. For denne type avfall skal det føres eget regnskap med rutiner som skal sikre at man ikke begår kryssubsidiering. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak. 4

5 Visjon og verdier Nyttig for folk og miljø Pålitelig fordi vi holder det vi lover kundene våre og hverandre, har gode basistjenester, er tydelige både eksternt og internt, er en god arbeidsgiver og gode kolleger for hverandre, utfører våre oppgaver pålitelig og tar et særlig samfunnsansvar i utførelsen av våre lovpålagte tjenester Engasjert på bedriftens, kundenes og miljøets vegne, vi er stolte over å gjøre en viktig jobb, og vi skal gjøre mer enn det som forventes av oss, våre kunder skal oppleve oss som engasjerte og opptatt av å finne løsninger for dem I forkant fordi vi er framsynte og godt forberedt, ser muligheter, og finner nye løsninger, vi søker å løse problemer før de oppstår Solid vi gjør en god jobb for samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt, vi har kunnskap og kompetanse, vi er stabile og solide og utfører en viktig samfunnsoppgave på en pålitelig og solid måte, og vi blir ikke borte i morgen 5

6 Historikk og organisasjon Fjellregionen Interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er det interkommunale avfallsselskapet for de ti kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal. FIAS tilbyr innsamling, mottak og behandling av avfall fra husholdninger, hytter og bedrifter, og betjener ca husholdningsabonnenter og over hytter. Kort historikk 1986 Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros FIAS blir opprettet , og nå er også kommunene Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålen med Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på vedtatt avfallsplan FIAS omdannes til aksjeselskap FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO (Miljø) Reco AS overtar ansvaret for næringskundene FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar mannskap og materiell. Reco videreføres som heleid datterselskap med ansvar for næringskunder Reco fusjoneres inn i FIAS, og blir en del av markedsavdelingen i FIAS Ny organisasjon på plass. Morten Sandbakken Daglig leder Stabsavdelingen: Kristin Ellevold Økonomisjef - lønn og personal - økonomi og administrasjon - HMS/MKS-ansvar Markedsavdelingen: Hanne Maageng Olsen Markedssjef - kommunale tjenester - konkurranseutsatte tjenester Driftsavdelingen: Ståle Vangskåsen Driftssjef - mottak - innsamling - transport - behandlingsanlegg 6

7 Kommunene og området Stor-elvdal Areal: km2 Innbyggere: Tynset Areal: km2 Innbyggere: Engerdal Areal: km2 Innbyggere: Tolga Areal: km2 Innbyggere: Rendalen Areal: km2 Innbyggere: Os Areal: km2 Innbyggere: Alvdal Areal: 943 km2 Innbyggere: Røros Areal: km2 Innbyggere: Folldal Areal: km2 Innbyggere: Holtålen Areal: km2 Innbyggere: De ti kommunene i FIAS-området dekker ca km 2. Fra nordligste til sydligste punkt er det ca. 300 km, og fra vest til øst ca. 200 km. Pr hadde området innbyggere, det er en nedgang på 118 siden

8 Hilsen fra styreleder FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS) er eid av 10 kommuner i et geografisk svært omfattende område, fra km nord for Rena og til Holtålen i nord, godt inne i Sør-Trøndelag. Den geografiske størrelsen blir bare overgått av ett renovasjonsselskap her til lands, i Finnmark. Det er ikke lett å se at dagens krav til miljøriktig renovasjon og gjenvinning, kunne ha vært bedre løst i disse grisgrendte områdene. Til det er avstander og kostnader for store, målt mot mengde og krav til miljøriktig behandling. En hyppig innvending mot interkommunale AS er som FIAS er mangelen på politisk styring og kontroll. Noen ganger er det nyttig å gå tilbake til «kildene». Vedtektene, vedtatt av eierkommunene, har i sin formålsbestemmelse ( 2) bestemt at hovedformålet «er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, samt avfallshåndtering og avfallsbehandling, og selskapet har en eksklusiv rett og plikt til å utføre disse oppgavene».. «Selskapet skal bidra til avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til god utnyttelse av naturressursene». Det siste har eierkommunene konkretisert ved nylig å vedta en avfallsplan, behandlet i hvert enkelt kommunestyre. Formålsbestemmelsen sier også at selskapet har mulighet til å forestå septiktømming og behandling av kloakkslam fra eierkommunene. Og anledning til å samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall og avfall fra andre kommuner enn eierkommunene. En egen aksjonæravtale underbygger selskapsmålene og behovet for lojalitet og likebehandling mellom eierne, der ikke annet er særskilt fastsatt. Et eget fagråd, bestående av selskapets daglige leder og den renovasjonsansvarlige i hver enkelt kommune, skal sørge for den løpende kontakten mellom kommunene og selskapet. For å nå alle mål og sikre at eiernes ambisjoner ikke går i glømmeboka, vedtar styret en egen strategiplan som rulleres jevnlig Selskapet styres i tillegg gjennom de eierskapsmeldingene som den enkelte kommune hver for seg behandler og vedtar, og selskapets eiermøter og generalforsamlingene. Svært positivt er det at alle kommunene nå har fått på plass eierskapsmeldinger. Jeg vil avslutningsvis påpeke at en del av styrets utfordringer er å sørge for at FIAS drives effektivt og økonomisk forsvarlig. Vi må finne oss i å bli målt på gebyrprisene som kommer i de årlige budsjetter. Dessuten har styret en annen viktig forståelse å leve opp til; vi er til for selskapet og alle eierne, ikke for enkeltkommuner og særinteresser. Styret i FIAS er den nærmeste arbeidsgiver til ansatte i en svært stor kompetansebedrift i Fjellregion-området. Det må vi også ha en refleksjon rundt og gjøre prioriteringer for å ta vare på. Men motiverte og dyktige medarbeidere gir også de beste faglige og driftsmessige resultater. På vegne av styret takker jeg alle som har bidratt til et nytt godt år for FIAS; medarbeidere, eiere, innbyggere og andre miljø- og framtidsinteresserte. Vi ser fram til et nytt, positivt arbeidsår. 8

9 Styret Reidar Åsgård Styreleder, valgt for 1 år i 2013 Tore Christoffersen Nestleder, valgt for 2 år i 2012 Hilde Bergebakken Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 May Tove Dalbakk Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 Ole Anders Holden Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 Odd Steinar Riise Styremedlem ansattevalgt, valgt for 2 år i 2012 Varamedlemmer Ole Nyhus 1. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Astrid Skaug 2. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Ove Meisal 3. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Per Egil Tuvan Varamedlem ansattevalgt, valgt for 2 år i 2012 Siste valg av styre ble gjort på generalforsamling 15. mai

10 Miljø og kvalitet FIAS ble ISO sertifisert iht. miljøstandarden ISO og kvalitetsstandarden ISO i 2005, og ble sist re-sertifisert for nye tre år i Miljø og kvalitet gjenspeiles i hovedmålene til FIAS: Miljø FIAS skal ha et tydelig miljøfokus i alt vi gjør. Kvalitet FIAS skal ha et servicenivå som gjør at alle våre kunder skal være godt fornøyde med tjenestene våre. Pris FIAS priser på lovpålagte tjenester skal være lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende områder i Norge. Brukerundersøkelse I 2013 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for å måle hvor tilfreds brukerne er med den jobben FIAS gjør. Svarene vises på en skala fra Gjenvinningsgrad I 2013 mottok FIAS totalt tonn avfall, en reduksjon fra tonn i Avfall fra husholdning og hytter utgjorde ca. 62 %. Total gjenvinningsgrad for husholdningsavfall er 98,8 %, noe som er langt over nasjonal målsetting på 80%. Tallene viser at innbyggerne er godt fornøyd med hvordan tjenestene utføres, men de er ikke helt overbevist om FIAS' miljøprofil. Et resultat på 58 på pris tyder på at FIAS ligger innenfor et ideelt prisintervall. 1. Miljøfokus Kvalitet 3. Priser Energigjenvinning 59,1% Materialgjenvinning 39,7% Deponi 1,2%

11 Avfall pr. innbygger Avfallet fra husholdninger og hytter utgjør ca. 62% av totalmengden FIAS samler inn, noe som tilsvarer 400kg avfall pr. innbygger. For hele Norge var tallet 430 kg. pr. innbygger i For de vanligste avfallstyper fordeler mengdene seg slik (tall fra 2011 i parentes): 247 kg restavfall (256) 53,5 kg papp, kartong og papir (54) 13,7 kg glass- og metallemballasje (14,7) 10 kg ee-avfall (12,5) 3,4 kg farlig avfall (2,7) 1,9 kg tekstiler (1) Avfallsplan og klimaregnskap I 2013 vedtok eierkommunene Kommunedelplan for avfall og miljø", og denne "avfallsplanen" anses å være kommunenes bestillingsdokument for kommunal renovasjon i årene fremover. Planens hovedmål er: Karbonnøytral avfallshåndtering innen Delmål frem til 2017: Halvering av klimagassutslipp 45 % materialgjenvinning Renovasjonsgebyret skal være på linje med sammenlignbare regioner. Bakgrunnen for målsettingen er klimaregnskapet for FIAS som viser at både papir, papp og kartong har en positiv effekt på klimautslipp. Restavfall gir størst utslipp av klimagasser, som følge av både transport og forbrenning (energigjenvinning). En simulering av effekten av plastinnsamling viser at plastgjenvinning og innsamling av plast sammen med papir vil gi redusert klimautslipp, og FIAS har besluttet å tilby kildesortering av husholdningsplast fra juli

12 Kommunal renovasjon FIAS har ansvaret for lovpålagt, kommunal renovasjon på oppdrag fra sine eierkommuner. Ordningen omfatter både husholdninger og hytter. I 2013 var det husholdningsabonnenter og fritidsabonnenter. Husholdningsrenovasjon Husholdningsrenovasjon omfattet i 2013 følgende: Henting av restavfall i sekk hver 14.dag Henting av rent papir i sekk hver 4.uke Levering av sortert avfall som papp, kartong, papir, glass- og metall til ubetjente returpunkter Levering av alle typer avfall til betjente gjenvinningsstasjoner FIAS har 11 betjente gjenvinningsstasjoner, og 33 ubetjente returpunkter for sortert avfall. Fritidsrenovasjon Brukere av hytter og fritidsboliger kan levere sortert avfall til de ubetjente returpunktene. Daglig avfall fra kjøkkenet kastes i egne hyttecontainere for restavfall. FIAS har over 80 containere for restavfall, som er plassert i nærheten av hyttefelt eller på returpunktene. I 2013 har FIAS gjort tilbudet om kildesortering lettere tilgjengelig for hyttefolk ved å utplassere nytt materiell for papp og papir og glass- og metallemballasje der det tidligere kun var container med restavfall. 25 punkter ble oppgradert høsten 2013, og 15 til er planlagt i Tilsyn Forsøpling ved de ubetjente returpunktene kan være en utfordring, og alle er enige om at det ser utrivelig ut når søpla settes utenfor containerne. Løst avfall blåser utover, dyr og fugler drar utover matavfall, og farlig avfall kan forurense grunnen og medføre skade på folk og dyr. FIAS har satt i verk flere tiltak for å redusere problemet med forsøpling. Først og fremst hyppig tømming, slik at man ikke skal komme til en full container. I tillegg utfører sjåfører og operatører tilsyn. De sjekker punktene jevnlig, og rydder når det er nødvendig. Vi har også avtaler med naboer og grunneiere som rydder eller melder om behov for tømming når de ser at det er fulle containere eller forsøpling. I 2013 ble det samlet inn 315 tonn løst avfall på returpunktene, mot 303 tonn i

13 Årsregnskap kommunal renovasjon 2013 RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Avvik i % INNTEKTER Gebyrinntekter fra kommunene ,00 % Salg av avfallsfraksjoner ,10 % Salg gjenvinningsstasjoner og annet ,70 % SUM INNTEKTER ,30 % Transport og behandling ,80 % Sum personal og driftskostnader ,50 % SUM KOSTNADER ,30 % Finansinntekt Finanskostnader DRIFTSRESULTAT ,60 % Fordelte felleskostnader ,30 % TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG SELVKOSTKORRIGERINGER Regnskap REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Tilbakeføring faktiske rentekostnader Tilbakeføring faktiske renteinntekter Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital SUM SELVKOSTKORRIGERINGER TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP Selvkostfond Selvkostregnskap Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond SELVKOSTFOND

14 FIAS Proff FIAS er en totalleverandør av renovasjonstjenester i regionen, og næringsrenovasjon markedsføres under navnet FIAS Proff. Følgende tjenester tilbys: Innsamling og transport - både rutegående, containerrenovasjon og henting med kran Mottak og behandling avfall kan leveres til gjenvinningsstasjonene eller direkte til sentralt mottak på Eid Septikrenovasjon med og uten avvanning av slam Rådgivning miljøkartlegging og avfallsplaner Nøkkeltall 2013 FIAS Proff omsatte i 2013 for 20,8 mill, og hadde et resultat før skatt på 8,2 %. Det ble i 2013 mottatt tonn næringsavfall. Av dette er ca. 51% rest- og grovavfall, 13 % plast fra landbruket og 7 % papirfraksjoner. 12 % er avfall til deponi. I tillegg er det behandlet ca tonn kommunalt slam og slam fra industri. Dette komposteres sammen med trevirke og hageavfall på Torpet. FIAS tilbyr både ren kompostjord og plenjord der komposten er siktet og blandet med sand. Omfanget av tanktjenester er redusert som følge av salg av en tankbil i mai

15 Avfallsmengder fra næringsrenovasjon 2013 Rest- og grovavfall Papp og papir Plastfraksjoner Trevirke og hageavfall Rene masser til deponi Annet Sum 3341 tonn 436 tonn 826 tonn 738 tonn 808 tonn 361 tonn 6510 tonn I andre fraksjoner inngår farlig avfall, ee-avfall, metall og andre mindre fraksjoner. I tillegg kommer tonn slam fra renseanlegg, septik og næringsmiddelindustri/slakterier. Rest- og grovavfall 51% Papp og papir 7% Plastfraksjoner 13% Trevirke og hageavfall 11% Rene masser til deponi 12% Annet 6% 15

16 Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet ble stiftet i Virksomheten ble omdannet til aksjeselskap den 31. mai 2002 med virkning fra 1. januar Det heleide datterselskapet Reco AS ble fusjonert inn 1. januar Virksomhetens art FIAS har det koordinerende ansvar for renovasjonssektoren i regionen, og skal ivareta eierkommunenes operative oppgaver. FIAS driver også konkurranseutsatt virksomhet. Selskapets administrasjon har kontor på Tolga. FIAS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 (Kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2004 (Miljøledelse). Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Det totale sykefraværet i 2013 var på 5,4 % målt etter dagsverk. I 2012 var det totale fraværet 4,7 %. Korttidsfraværet er økt fra 1,1 % i 2012 til 1,5 % i Langtidsfraværet er økt fra 3,7 % i 2012 til 3,9 % i Håndtering av avfall innebærer en viss risiko for de ansatte. Det er ikke registrert ulykker med personskade, men det er registrert sju nestenulykker. FIAS har vært IA-bedrift siden Det er etablert arbeidsmiljøutvalg i selskapet. Likestilling Selskapet hadde pr ansatte, hvorav seks kvinner, totalt 39,2 årsverk. Det er ved utgangen av året to ubesatte stillinger, til sammen 1,3 årsverk. Styret har seks medlemmer hvorav to er kvinner. Ytre miljø Avfallsbehandling medfører belastning på det ytre miljø. Innsamling og transport gir støv og støy samt forbruk av ikke-fornybare ressurser. Selskapet legger stor vekt på transportplanlegging med formål å gjøre den så kostnadseffektiv som mulig og med minst mulig miljøbelastning. Selskapet har de nødvendige tillatelser fra miljømyndighetene til mottak og behandling av avfall. Egen virksomhet generer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. Avløpet fra produksjonshallen og sanitæranlegg ved hovedanlegget på Eid i Tolga går til godkjent infiltrasjonsanlegg. I tilknytning til verksted og vaskehall er det godkjente oljeutskillere. Resultatutvikling FIAS ble i 2008, med virkning fra regnskapsåret 2007, skattepliktig for den konkurranseutsatte delen av selskapet. Skattekostnaden for 2013 er beregnet til kr , herav kr i betalbar skatt (se note 11). Årets overskudd etter skatt er på kr Egenkapitalen i selskapet er på 16,7 %, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra Selskapets arbeidskapital er pr positiv med kr Dette er en nedgang fra med kr

17 Framtidig utvikling De markedsmessige utviklingsmulighetene innen kjernevirksomheten er begrenset. Det er gjort tiltak for å styrke selskapets posisjon innen kjerneområdene. Prosessen med samlokalisering av selskapets driftsavdeling på Eid i Tolga er sluttført. For å sikre selskapets framtidig utvikling, og å oppnå best mulig drift, bør hele administrasjonen samles her. Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt på kr er overført Annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for Ifølge retningslinjer for selvkost, skal overskudd på selvkost tilbakeføres til abonnentene innenfor et perspektiv på 3 til 5 år. Overskudd på selvkost er dermed ikke reelt opptjent egenkapital. Selskapet opererer med to former for egenkapital, en regnskapsmessig egenkapital beregnet etter regnskaps- og aksjelov, og en som er justert for bundet selvkostfond etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selskapets selvkostfond for kommunal renovasjon er pr på kr Reidar Åsgård styreleder Tore Christoffersen styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Odd Steinar Riise styremedlem ansattes representant Morten Sandbakken daglig leder 17

18 Årsregnskap 2013 Komplett regnskap med noter er tilgjengelig på fias.no Resultatregnskap Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Transport og behandling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Finansinntekter Finanskostnader RESULTAT AV FINANSIELLE POSTER ORDINÆRT RESULTAT Skatt på ordinært resultat Ekstraordinær inntekt ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER BALANSE PR EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger o.a. fast eiendom Biler, inventar og maskiner FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i andre selskaper Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER VARER Varebeholdninger

19 FORDRINGER Kundefordringer Forskuddsbet. kostnader og andre fordringer BANKINNSKUDD, KONTANTER MV. Betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld SUM LEVERANDØRGJELD / FORSKUDD KUNDER Betalbar skatt SUM SKATTEGJELD Skyldige offentlige avgifter SUM MERVERDIAVGIFT OG SÆRSKILTE AVGIFTER Annen kortsiktig gjeld SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Reidar Åsgård styreleder Tore Christoffersen styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Odd Steinar Riise styremedlem ansattes representant Morten Sandbakken daglig leder 19

20 20 Revisjonsberetning

21 21

22

23 Nyttig for TYNSET folk og miljø 8 FOLLDAL ALVDAL ATNA 10 Design og foto: DMT Alvdal AS FIAS, 2540 Tolga Tlf.: E-post:

24 Nyttig for folk og miljø

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer