des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des"

Transkript

1

2 Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere enn budsjettert og kostnadene er 37 mill kroner (1,8%) lavere enn budsjettert. Innenfor BOA er inntektene høyere enn budsjettert, mens inntektene fra GB er noe lavere enn budsjettert. Dette utdypes under. Innenfor GB fortsetter nedbyggingen av overføringene, jf figur 1, og etter andre tertial er overføringene 88 mill kroner, det representerer en nedgang på 14 mill kroner fra årsskiftet. Som følge av vedtatte forskutteringer knyttet til bygg, ble målet for overføringer til 211 satt til 4 mill kroner. Figur 1 viser utviklingen i overføringer gjennom året i de siste årene, figuren viser at overføringene økte betydelig på slutten av 29. Ut fra figuren kan det synes lite realistisk at målet for overføringer nås ved utgangen av 21. Sammensetningen av overføringene (fordelt innenfor GB og BOA) kommenteres nærmere under Millioner des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Målsetting overføring til 211. Figur 1 Utvikling overførte midler innenfor Grunnbevilgningen I figur 2 vises regnskapsførte kostnader per måned for de tre siste årene. Kostnadene følger samme mønster som tidligere år, med markant nedgang i juni (med utbetaling av oppsparte feriepenger) og med lavere aktivitet i sommermånedene. Sammenlignet med samme periode i fjor, økte de totale kostnadene i år med 89 mill kroner (4,5%). Veksten er størst innenfor BOA, hvor kostnadene har økt med 5 mill kroner (13,3%) sammenlignet med samme tid i fjor. Kostnadene innenfor GB har økt med 39 mill (2,4%). Veksten innenfor BOA knyttes dels til økt aktivitet, dels etterbetaling av kostnader ved Bjerknessenteret, i tillegg var kostnadene i 29 unormalt lave, knyttet til regnskapstekniske føringer og investering i tungregnemaskin. Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med planlagte nedbygging av overføringene Millioner Sum-8 Sum-9 Sum-1 Millioner 15 1 Lønn-8 Lønn-9 Lønn Figur 2 - Kostnader per mnd UiB totalt Figur 3 - Lønnskostn. per mnd UiB totalt 2

3 Lønnskostnadene følger også samme mønster som tidligere år, med nedgang i juni jf figur 3. Sammenlignet med samme periode i fjor økte de totale lønnskostnadene med 2,1% (26 mill kroner). Innenfor GB har lønnskostnadene økt med 1,6% (17 mill kroner), mens BOA har en økning på 4,6% (9 mill kroner). Andelen av lønnskostnadene innenfor GB som gjelder faste stillinger, inklusive rekrutteringsstillinger, har økt 1,5% sammenlignet med samme periode i fjor, jf tabell 3, som viser utvalgte nøkkeltall. Dette nøkkeltallet inkluderer ikke feriepenger og sosiale kostnader. Fra 29 til 21 økte arbeidsgivers andel av premiesatsen for pensjon fra 12,3% til 13%. Tas det hensyn til dette, har kostnadene til lønn økt med 2,1% sammenlignet med samme periode i fjor. Statens pensjonskasse har varslet at premiesatsen for 211 vil bli redusert fra 13% til 11,15%. Dette kan gi en besparelse på om lag 25 mill kroner på årsbasis. Samtidig er det uklart hvilken lønns- og priskompensasjon som blir gitt i statsbudsjettet. Tabell 3 gir oversikt over nøkkeltall for investeringer og endringer i lønnskostnader og overføringer. Nøkkeltallene for investeringer viser forholdet mellom investeringer og regnskapsført verdifall. Nøkkeltall lavere enn 1 betyr at investeringene er lavere enn verdifallet. Etter andre tertial er investeringene både for utstyr og eiendom lavere enn verdifallet, med en opprettholdelsesgrad på,5 og,4. Ved annet tertial i 29 var opprettholdelsesgraden høyere for begge kategorier. Gjennomsnittlig opprettholdelsesgrad for årene var 1,3 for utstyr og,7 for eiendom. Når det nye odontologibygget overleveres fra Statsbygg, vil det virke positivt på nøkkeltallet for eiendom. Tilsvarende vil de planlagte utstyrsinvesteringene i laboratoriebygget på Haukeland og Marineholmen påvirke nøkkeltallet for utstyr positivt. Samtidig er det at disse nøkkeltallene er lavere enn gjennomsnittet for årene og lavere enn samme tid i fjor, også en påminning om at det er nødvendig å prioritere investeringer framover. Tabell 3 Nøkkeltall etter august Tabell 3 viser også nøkkeltall for lønnskostnader. Innenfor GB har lønnskostnadene økt 1,6% siste året, mens lønnskostnadene innenfor BOA har økt med 4,6%. Kostnadene til fastlønn innenfor grunnbevilgningen har økt 1,5%, og når det justeres for økt pensjonspremie i 21 er økningen 2,1%. Betraktes BOA og GB samlet, har lønnskostnadene økt med 2,1% siste året, jf tabell 4, som viser hvordan de samlede inntektene og kostnadene har utviklet seg de fire siste årene. Innenfor BOA har de samlede lønnskostnadene økt 4,6% siste året. Inntektene har økt gradvis de siste fire årene, og det siste året er inntektsveksten på 8,5%. Inntektene innfor GB har økt,3% det siste året, betydelig mindre enn kostnadene til fastlønn, men den lave veksten må ses i sammenheng med ekstraordinære midler som kom i forbindelse med regjeringens krisepakke i 29. 3

4 Tabell 4 Inntekts- og kostnadsutvikling Veksten innenfor BOA gjenspeiles i tabell 5, som viser utvikling i antall årsverk Tabellen viser årsverk per august. Det siste året har antall årsverk gått noe ned innenfor BOA (-15 årsverk). Brukes gjennomsnittstall for antall årsverk i de åtte første månedene, var det i snitt 11 flere årsverk innefor BOA sammenlignet med de 8 første månedene i fjor. Tabell 5 Utvikling antall årsverk Innenfor GB er det registeret en liten nedgang i antallet årsverk siste året, sammenlignet med tall for august i fjor. Nedgangen var på 44 årsverk sammenlignet med samme periode i fjor og på 34 årsverk sammenlignet med gjennomsnittet for de 8 første månedene. Figur 4 viser årsverk innenfor GB for undervisnings- og forskerstillinger, rekrutteringsstillinger og administrative stillinger ved utangen av årene 25-29, samt hittil i år. Det var betydelig vekst i antallet rekrutteringsstillinger fra 25 til 29, men frem til august i 21 har det vært en liten nedgang, jf figur 5. Antallet undervisnings- og forskerstillinger var uendret i 29 og 25. Fra årsskiftet og frem til første tertial var det en nedgang på 1 årsverk, men fra årsskiftet og frem til andre tertial er nedgangen noe mindre, 4 årsverk. Administrative årsverk har økt med 7 fra årsskiftet aug.21 Undervisnings- og forskerstillinger Rekrutteringsstillinger Administrative stillinger Figur 4 Årsverk innenfor ulike stillingskategorier 25-21, GB Antallet rekrutteringsstilinger gikk noe ned i første tertial og i andre tertial. Nedgangen gjelder både stipendiater og postdoktorer, men nedgangen i årsverk er størst for stipendiater. Figur 4

5 5 viser antall stipendiater innenfor GB årene Antallet stipendiater har gått gradvis ned frem til juli, fra 46 årsverk i januar til 43 i juli, for så å øke til 439 i august jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stipendiater 21 Måltall stipendiater 21 Stipendiater 29 Stipendiater 28 Figur 5 Stipendiatstillinger innenfor GB Faste årsverk innenfor ulike stillingskategorier Nedgangen i rekrutteringsstillinger forklarer ikke hele nedgangen som er registrert innenfor GB, jf tabell 5. Det ser også ut til at antallet midlertidige stillinger, både administrative og undervisnings- og forskerstillinger, har gått noe ned. Grunnbevilgningen (GB) Regnskapet for 2.tertial er gjort opp med et negativt driftsresultat på 14 mill kroner, det er 18 millioner kroner lavere enn budsjettert. I 21 det budsjettert med et negativt driftsresultat på 62 mill kroner, knyttet til vedtatte planer om å forskuttering av utgifter til bygg. Tabell 6 Hovedtall grunnbevilgningen (GB) Etter august var både inntekter og kostnader noe lavere enn budsjettert. Inntektene var 49 mill kroner (-2,9%) lavere enn budsjettert. Av dette var 35 mill kroner avskrivningsinntekter og dermed av teknisk karakter. Resten må knyttes til forsinket salg av eiendommer. I september ble den første av eiendommene solgt. Kostnadene er 31 mill kroner (1,8%) lavere enn budsjettert. Av dette gjelder 35 mill avskrivninger. De øvrige kostnadene var,3% høyere enn budsjettert. Lønnsutgiftene var 17 mill kroner (-1,6%) høyere enn budsjettert, andre driftskostnader 5 mill kroner lavere enn budsjettert (35 mill er avskrivningskostnader) og inntekter fra interne transaksjoner var 2 mill kroner lavere enn budsjettert. Overføringene er 88 mill kroner, 16 mill kroner lavere enn budsjettert, men godt innenfor årets budsjettmål som ble satt til 4 mill kroner. Basert på prognoser fra fakulteter og avdelinger etter august og en samlet vurdering av erfaringstall fra tidligere, er det usikkerhet knyttet til hvor store overføringene vil bli til

6 Det er usikkerhet ved prognosene, blant annet knyttet til gjennomføring av planlagte salg av eiendommer og fremdriften i byggeprosjekter og investeringer. Fakultets- og avdelingsregnskapene for GB Etter andre tertial er kostnadene ved fakultetene lavere enn budsjettert. Kostnadene ved Universitetsbiblioteket (UB) etter august er 1,1 % høyere enn budsjettert. Innenfor universitetets felles budsjettposter, med drift av sentraladministrasjonen og ulike fellesposter, er kostnadene per august 14,2% lavere enn budsjettert. Det er innhentet forklaringer og prognoser fra alle enheter. Tabell 7 Fakultetsregnskap GB Figur 6 oppsummerer fakultetenes prognoser for overføring til 211. I likhet med prognosene fra første tertial, forventer fakultetene, unntatt HF, og UB, om overskudd eller i balanse. 25, 22, 2, 15, 1, 1, Mill kroner 5, - (5,) (1,) 2,5 3,,3 HF MN MOF SV JUS PS FFS UB BM (5,5) (15,) (2,) (14,8) 2. tertial 1.tertial Figur 6 Fakultetenes prognose for overføring til neste år - grunnbevilgningen I tillegg til overføringer ved fakultetene, forventes det overføringer ved de administrative avdelingene på om lag 82 mill kroner, 48 mill kroner gjelder Eiendomsavdelingen. Disse overføringene er i sin helhet knyttet til fellesavsetninger og byggeprosjekter. Ved årets begynnelse meldte fakultetene om samlet planlagt overføring på 2 mill til 211. Etter første tertial var prognosen økt til 11 mill. Den siste prognosen fra fakultetene er på 18 6

7 mill kroner. Med utgangspunkt i erfaringer med forbruk i siste tertial, er det sannsynlig at overføringene ved fakultetene kan bli høyere enn de melder. I det følgende kommenteres status etter august for noen enheter: Det humanistiske fakultet (HF) hadde med et underskudd fra 29 på 14,8 mill kroner. Fakultetet har fått mulighet til å nedbetale det akkumulerte underskuddet fra tidligere år innen utgangen av 213. Etter august har fakultetet et positivt kostnadsavvik på 5 mill kroner, og prognosen tilsier at fakultetet vil holde budsjettet for 21. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) overførte 38 mill kroner fra 29, av dette var 15 mill bundet til utstyrsinvesteringer og 9 mill var øremerket egenfinansiering av BOAprosjekter. Etter første tertial meldte fakultetet om en forventet overføring på om lag 18 mill kroner til 211, denne er oppjustert til 22 mill kroner. Etter august har fakultetet et positivt kostnadsavvik på 23 mill kroner, men holder fast ved tidligere prognose for overføring til 211 på 22 mill kroner. Fakultet og instituttene planlegger, og har delvis satt i gang en del større prosjekter, som etter planen skal gjennomføres i løpet av høsten. Det medisinsk- odontologiske fakultet (MO) har med 13 mill kroner i overføringer fra 29. Etter første tertial meldte fakultetet om en forventet positiv overføring til 211 på 6 mill kroner. Prognosen er oppjustert og endret til 1 mill kroner etter august. Også MO har positivt kostnadsavvik etter 2. tertial. Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) har med et overskudd på 1,1 mill fra 29. Fakultetet melder om en forventning om balanse og ingen overføring til neste år. Det juridiske fakultet (JUR) overførte,3 mill fra 29 og har tidligere meldt at det forventer å overføre samme beløp til 211. Etter august har fakultetet et positivt kostnadsavvik på 3 mill kroner, og prognosen for overføringer til neste år er justert opp til 2,5 mill kroner. Det psykologiske fakultet (PS) hadde ingen overføring fra 29 og forventer budsjettbalanse i inneværende år. Felles forskningssatsninger (FFS). I 29 ble SFF-aktiviteten ved SFF Bjerknes og SFF CIPR flyttet fra FFS til MN. I år flyttes aktiviteten ved SFF CMS til HF. Program for farmasi skal flyttes til MO. Regnskapet for Odontologisk universitetsklinikk føres fortsatt ved FFS. For klinikken er det meldt om et årsunderskudd på 2 mill, på samme nivå som i 29. Det er risiko for at dette vil gi 4,4 mill i negativ overføring. Universitetsdirektøren har dialog med Klinikken om dette. Det er ikke gitt tillatelse til overskridelse. Innenfor FFS er det midler som skal brukes ved FUGE II-plattformen, det er brukt mindre av disse midlene enn planlagt. Universitetsbiblioteket (UB) hadde med et underskudd fra 29 på 2,2 mill kroner. Etter april var kostnadsavviket på 1.6 mill kroner. Etter august har UB et negativt kostnadsavvik på 1 mill kroner, og UB melder at det er risiko for et underskudd på 3,3 mill kroner i år (hvorav,5 mill gjelder valutakostnader) og en overføring til 211 på -5,5 mill kroner. Situasjonen følges opp. UiB Felles består av fellesbudsjett for universitetet, sentraladministrasjonen og budsjett til strategiske formål og særskilte tiltak. Innenfor driftsdelen av administrasjonen og IT er det et mindre overforbruk etter andre tertial. Samlet forventes det at budsjettet vil gå i balanse ved utgangen av året. Avdelingene har ansvar for en rekke øremerkede tiltak, og innenfor disse er bruken av ressurser noe ujevnt i løpet av året. Noen forsinkelser gir overføringer. Det er ventet mindre overføringer i år, blant annet knyttet til reduserte prosjekt budsjetter 21. 7

8 Ved utgangen av året vil det være forskuttert 82 mill kroner til bygg, 8 mill til strategiske tiltak og ca 4,4 mill til tungregnemaskin. Noen av bygginvesteringene forventes å bli forsinket og overført til 211, slik at reell forskuttering bli noe lavere. Årets budsjett forutsetter at overføringene ved fakultetene og andre enheter er 4 mill høyere enn forskutteringen, med en netto overføring til 211 på 4 mill. Det er sannsynlig at overføringen blir større enn dette. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Etter andre tertial er BOA driftsresultatet 35 mill kroner og er i sin helhet knyttet til prosjekter fra Norges forskningsråd (NFR). Så langt i 21 er inntektene 8,5% høyere enn på samme tid i fjor og 3,4% høyere enn budsjettert. Hovedforskjellen er knyttet til inntekter fra kategorien annen bidragsinntekt. Inntekter fra denne kategorien har økt 13,6% (31 mill) fra samme tid i fjor, i hovedsak er det inntekter fra stiftelser og statlige enheter som har økt. Også inntektene fra EU har en positiv utvikling, de har økt 56% (7 mill) fra samme tid i fjor. Inntektene fra NFR har økt med 2,6% (6 mill). Tabell 8 Hovedtall for oppdrags- og bidragsfinansiert forskning Kostnadene er noe lavere enn budsjettert, 1,9% (9 mill), men det er store forskjeller mellom de ulike bidragsyterne. Innenfor NFR- prosjektene er det så langt i år kostnadsført 1,4% (26 mill) mindre enn budsjettert, kostnadene til EU-prosjekter er 14,1% (3 mill) lavere enn budsjettert, mens kostnadene ved Annen bidragsaktivitet er 9,7% (16 mill) over budsjettert per august. Også kostnadene knyttet til oppdragsprosjekter er høyere enn budsjettert, og per august er det kostnadsført 3 mill kroner med enn årets budsjettmål. Det er innhentet prognoser om forventet årsinntekt per finansieringskilde fra fakultetene og det viser seg at inntektene fra bidrags- og oppdragsaktiviteten blir høyere enn budsjettmål. Tabell 9 viser omfanget av budsjetterte eksterne inntekter ved fastsetting av budsjettet for 21 og prognosen for inntektene etter august. Forskjellene må forstås som uttrykk for at det er utfordringer ved å budsjettere for inntekter som oppnås i løpet av et regnskapsår fra eksterne kilder. Tabell 9 Årsbudsjett og prognose per finansieringskilde Det vedtatte årsbudsjettet og fakultetenes nye prognoser kan vise seg å være mer pessimistiske enn det som kan forventes å bli årets inntekt. I fjor oppnådde universitetet om lag 7 mill i BOA- inntekter. Regnskapet etter andre tertial har en økning på 8,5 % fra i 29. 8

9 Fakultets- og avdelingsregnskapene for BOA Etter første tertial var det ingen vesentlige avvik mellom budsjetterte inntekter og regnskapsførte inntekter innenfor BOA- økonomien. Etter andre tertial er inntektene høyere enn budsjettet, - og som påpekt foran, er det også meldt om høyere inntekter i resten av året enn det budsjettet viser. Tabell 1 Inntekter per fakultet Det humanistiske fakultet (HF) har høyere inntekter enn budsjettert (11,1%) etter august. Dette gjelder NFR-prosjekter. Fakultetet forventer at årets inntekter fra NFR, EU og andre vil bli noe høyere enn budsjettmålet. Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MN) har så langt i år noe lavere inntekter fra NFR og EU enn budsjettert. Fakultetet melder imidlertid at det forventer å nå budsjettmålet for alle kategorier og at inntektene fra andre og oppdragsprosjekter blir høyere enn budsjett. Det medisinsk- odontologiske fakultet (MO) har 4,1% lavere inntekt enn budsjettert, knyttet til inntekter fra NFR og EU. Fakultetet forventer om lag 32 mill lavere NFR- inntekter enn årets budsjettmål. Det forventer lavere inntekter fra EU, budsjettmålet er13 mill kroner, prognosen er 8 mill kroner. Fakultetet forventer betydelig høyre inntekter fra kategorien andre bidragsinntekter. Årets budsjettmål er 74 mill, men fakultetet forventer å nå 9 mill kroner. Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) har forventer å nå årets budsjettmål. Det forventer noe høyere inntekter fra EU og oppdragsprosjekter enn årets budsjettmål. Det juridiske fakultet (JUR) har noe høyere inntekter enn budsjettert og forventer at årets inntekter blir noe høyere enn årets budsjettmål. Det psykologiske fakultet (PS) har så langt noe høyere inntekter enn budsjettert og prognosene etter august indikerer at årets inntekter vil bli noe høyere enn budsjettmålet. Universitetsbiblioteket (UB) har så langt høyere inntekter enn budsjettert og prognosene etter august indikerer at årets inntekter vil bli noe høyere enn budsjettmålet Mill kroner HF MN MOF SV JUS PS FFS UB BM Årsprognose inntekter BOA per august Årsbudsjett inntekter BOA Figur 7 Budsjettmål BOA inntekter og prognose årsinntekt per fakultet 9

10

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

Økonomirapport etter oktober 2012

Økonomirapport etter oktober 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr: Møte: 29.11.12 Økonomirapport etter oktober 212 Tertialregnskapet for andre tertial og økonomirapport for andre tertial ble behandlet

Detaljer

Økonomirapport etter andre tertial 2012

Økonomirapport etter andre tertial 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: - b Sak nr: QD Møte: 27092 Økonomirapport etter andre tertial 202 Tertialregnskapet for Universitetet i Bergen legges frem i sak (49a/2) Her

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 151/16 01.12.2016 Dato: 15.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per oktober 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 33/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per mars 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/16 29.09.2016 Dato: 06.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per 2. tertial 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 83/16 25.08.2016 Dato: 17.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per juli 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 141/16 20.10.2016 Dato: 10.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per september 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 56/17 01.06.2017 Dato: 15.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per 1. tertial 2017 Saken gjelder Denne saken

Detaljer

Styresak: 64b)/13 Sak nr: Møte:

Styresak: 64b)/13 Sak nr: Møte: Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 64b)/13 Sak nr: Møte: 26.09.13 Økonomirapport etter andre tertial 2013 Tertialregnskapet for Universitetet i Bergen er tema i sak 64a113.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport per oktober 2015 Saken gjelder: Saken gir rapport på grunnbevilgning

Detaljer

Det er moderat vekst i inntekter og kostnader fra første tertial 2012 til første tertial 2013.

Det er moderat vekst i inntekter og kostnader fra første tertial 2012 til første tertial 2013. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37b/13 Sak nr: Møte: 2.6.13 Økonomirapport etter første tertial 213 Tertialregnskapet for Universitetet i Bergen er tema i sak 37a113. det

Detaljer

Økonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009

Økonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 81 Sak nr.: 2007/4974 Møte: 24.09.2009 Økonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009 Bakgrunn Den økonomiske situasjonen for institusjonen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/15 24.09.2015 Dato: 11.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport etter andre tertial 2015 Bakgrunn Etter andre tertial er inntektene

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 59/16 02.06.2016 Dato: 19.05.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport første tertial 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/17 24.08.2017 Dato: 17.08.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per juli 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 93/17 28.09.2017 Dato: 14.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per august 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

Sammendrag. Universitetsdirektørens. Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arkivkode Styresak.71?- Sak nr Møte.1-1,

Sammendrag. Universitetsdirektørens. Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arkivkode Styresak.71?- Sak nr Møte.1-1, Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode Styresak.71?- Sak nr Møte.1-1, Økonomirapport etter 2. tertial 2014 Sammendrag På grunnbevilgningen (GB) er overføringen etter andre tertial betydelig

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 75/15 27.08.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport per juli 2015 Bakgrunn Per juli er inntektene 19 mill. kroner

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 12/17 23.02.2017 Dato: 01.02.2017 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport for 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status for

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 5b/14 Sak nr: Møte:

Arkivkode: Styresak: 5b/14 Sak nr: Møte: Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 5b/14 Sak nr: Møte: 13.02.2014 Økonomirapport for 2013 Bakgrunn Regnskap for 2013 - UiBs offisielle regnskap eller eksternregnskapet - er

Detaljer

Orienteringssak: III d Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. september 2012

Orienteringssak: III d Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III d Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 13. september Rekneskapsrapport pr. juli 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009

Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009 Rekneskap pr. 1 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2017

Rekneskapsrapport per mars 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3682 Orienteringssak: b Møte: 04. mai Rekneskapsrapport per Bakgrunn Aktiviteten på grunntildelinga (GB) har

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 Regnskap per 30. april 2016 SAMMENDRAG Ved utgangen av første tertial er kostnader/aktivitet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 82/ 2012 18.12.2012 Dato: 06.12.2012 Regnskap per oktober 2012 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 21. juni 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 21. juni 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 21. juni 2012 Rekneskapsrapport pr. mai 2012 1 Hovudtal MN-fakultetet

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2013 16.04.2013 Arkivsaksnr: 12/5076 Regnskap per februar 2013 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett.

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 2/2016 Sak nr.: 16/xxxxxx Møte: Tirsdag 2. februar Regnskap per 31. desember 2015 SAMMENDRAG Ved utgangen av året 2015 er budsjetterte

Detaljer

Rekneskapsrapport per mai 2016

Rekneskapsrapport per mai 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 16. juni Rekneskapsrapport per Bakgrunn På grunntildelinga (GB) er driftsresultatet

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 4. oktober 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 4. oktober 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 4. oktober Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 Rekneskapsrapport pr. mars 2012 1 Hovudtal MN-fakultetet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61/2012 06.11.2012 Arkivsaksnr: 2011/7734-KAFU Regnskap per september 2012 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 8. november 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 8. november 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 8. november Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. desember 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. desember 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 13. desember Rekneskapsrapport pr. november 1 Hovudtal MN-fakultetet har

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2016

Rekneskapsrapport per mars 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 28. april Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er endå tidleg på året og vanskeleg

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Rekneskapsrapport per november 2016

Rekneskapsrapport per november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 15. desember Rekneskapsrapport per Bakgrunn Kostnadane på grunntildelinga (GB)

Detaljer

Prognosen tilseier en overføring på kr til Dette på grunn av følgende mindreforbruk og ikke fordelte midler:

Prognosen tilseier en overføring på kr til Dette på grunn av følgende mindreforbruk og ikke fordelte midler: UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 24/2015 Sak nr.: 15/xxxx Møte: Dag 14. desember Regneskap per 31. oktober 2015 SAMMENDRAG Ved utgangen av oktober er Inntektene høyere

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27/11 21.06.2011 Dato: 03.06.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904-HEHA/RIGE Møte: 10. november 2011

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904-HEHA/RIGE Møte: 10. november 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3904-HEHA/RIGE Møte: 10. november Rekneskapsrapport pr. september 1 Hovudtal MN-fakultetet

Detaljer

Rekneskapsrapport per februar 2016

Rekneskapsrapport per februar 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 14. mars Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er tidleg på året og vanskeleg å dra

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 8. september 2011

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 8. september 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3904 Møte: 8. september Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Orienteringssak: III e Saksnr.: 2010/3173 Møte: 6. oktober 2010

Orienteringssak: III e Saksnr.: 2010/3173 Møte: 6. oktober 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III e Saksnr.: 2010/3173 Møte: 6. oktober 2010 Rekneskapsrapport pr august 2010 1 Hovudtal MN-fakultetet har

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34 / 2015 16.06.2015 Dato: 01.06.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per april 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Orienteringssak: b Saksnr.: 2015/3180-MALRØ Møte: 11. juni 2015

Orienteringssak: b Saksnr.: 2015/3180-MALRØ Møte: 11. juni 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: b Saksnr.: /3180-MALRØ Møte: 11. juni Rekneskapsrapport per 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 40/15 08.09.2015 Dato: 27.08.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per juli 2015 Dokumenter: - Regnskapsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 / 13 10.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap 2013 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport februar 2017 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,

Detaljer

Orienteringssak: III i Saksnr.: 09/4975 Møte: 24. juni 2009

Orienteringssak: III i Saksnr.: 09/4975 Møte: 24. juni 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III i Saksnr.: 09/4975 Møte: 24. juni Rekneskap pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 5. mai 2011

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 5. mai 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 5. mai 2011 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 47 / 2014 09.09.14 Dato: 29.08.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap per juli

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Rekneskapsrapport per juli 2015

Rekneskapsrapport per juli 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3180 Orienteringssak: b Møte: 10. september Rekneskapsrapport per Bakgrunn Per har kostnadane vore ca. 14 millionar

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 75 / 2013 10.12.2013 Dato: 25.11.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap per

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 (Prog.) 215(Prog.) 7, -7, -6, 6, -6, -5, -4, -3, -4931 5, 4, 3, 2, -5, -4, -3,

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 39 / 2016 07.06.2016 Dato: 20.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/5540-HEH Regnskap per april

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 24. mars 2011

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 24. mars 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 24. mars 2011 Rekneskapsrapport pr februar 2011 1 Hovudtal MN-fakultetet har

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Orienteringssak: b Saksnr.: 2014/2693 Møte: 11. desember 2014

Orienteringssak: b Saksnr.: 2014/2693 Møte: 11. desember 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: b Saksnr.: /2693 Møte: 11. desember Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

Regnskap per juli 2010

Regnskap per juli 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 28/2010 Sak nr.: 2009/8264 Møte: 14.09.10 Regnskap per juli 2010 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren er det forutsatt

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2013/ RIGE Møte: 26. april 2013

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2013/ RIGE Møte: 26. april 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: /3210 - RIGE Møte: 26. april Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 19/13 Sak nr: Møte: Økonomirapport etter februar 2013

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 19/13 Sak nr: Møte: Økonomirapport etter februar 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 19/13 Sak nr: Møte: 18.4.13 Økonomirapport etter februar 213 Bakgrunn I det følgende presenteres og kommenteres den økonomiske situasjonen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4/ 2013 12.02.13 Dato: 30.01.2013 Arkivsaksnr: 2011/7734-KAFU Regnskap for 2012

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974)

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Universitetet i Stavanger Styret US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Saken gjelder: Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose 2009. Regnskapsmessig

Detaljer

Økonomirapport for 2015

Økonomirapport for 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 9/16 11.02.2016 Dato: 26.01.2016 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport for 2015 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status for grunnbevilgningsøkonomien

Detaljer

Rekneskapsrapport per september 2015

Rekneskapsrapport per september 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3180 Orienteringssak: b Møte: 5. november Rekneskapsrapport per Bakgrunn Per har kostnadane vore ca. 10 millionar

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Rekneskapsrapport per november 2015

Rekneskapsrapport per november 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3180 Orienteringssak: b Møte: 10. desember Rekneskapsrapport per Bakgrunn Kostnadane har vore omtrent lik inntektene

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer