LANDSSTYREMØTE. Dato: 15. og 16. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSSTYREMØTE. Dato: 15. og 16. september 2012"

Transkript

1 LANDSSTYREMØTE Macintosh HD:Users:norafjelddalen:Downloads:SV protokoll september 12.doc Dato: 15. og 16. september 2012 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Inga Marte Thorkildsen Bård Vegar Solhjell Silje Schei Tveitdal Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Bjørn Kjensli Snorre Valen Andreas Halse (SU) Kommer søndag Signe- Ann Jørgensen (vara) uvisst Forfall: Rolf Jørn Karlsen Jan Olav Andersen Andreas Halse (forfall lørdag) Fra fylkene Rannveig Kvifte Andresen, Akershus Hans Olav Lahlum, Oppland Gjertrud Kjellesvik (vara for Rolf Bersås), Rogaland Hege Lothe, Sogn og Fjordane (kommer litt senere) Elin Kvikshaug Berntsen, Sør- Trøndelag Johnny Ingebrigtsen, Finnmark Marius Jøsevold (vara for Kjersti Markusson), Nordland Torgeir Knag Fylkesnes, Troms Åsmund Frengstad (vara for Roy Eilertsen), Østfold Oddrun Årflot, Møre og Romsdal Nora Fjelddalen, Oslo Hiam Alchiout, Vestfold Sigbjørn Molvik (vara for Unni Wærstad), Telemark Karin Wiik, Hedmark Marry Anne Karlsen (vara for Steinar Nørstebø), Hordaland Jens Eckhoff,(vara for Mali Tronsmoen) Aust- Agder Pål Magnus Gamlemshaug (vara for Thore Wiig Andersen), Vest- Agder Trond Martin Sæterhaug, Nord- Trøndelag Rude Kjelsen, Buskerud (vara for Gravdal) Forfall: Runar Gravdal, Buskerud, blitt syk. Direktevalgte

2 Marta Valdes Dag Seierstad Vibeke Johnsen (vara for kvinnepolitisk leder) Oddny Miljeteig Mona Wærnes, (vara for Petter Eide) Forfall: Marthe Hammer Petter Eide Hasan Ajnadzic Referent: Ane Marte Hammerø, partikontoret Permisjonssøknader: Hans Olav Lahlum søker permisjon laurdag kl Snorre Valen litt forsinka Silje S T permisjon frå laurdag LS 17/12 DAGSORDEN, TIDSPLAN OG KONSTITUERING Dato: Dagsorden Sak 17/12 Konstituering. Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoller Sak 18/12 Den politiske situasjonen Sak 19/12 Organisatorisk situasjon Lukket strategiseminar Sak 20/12 Utdanningspolitisk innlending Sak 21/12 Miljøpolitisk innlending (utgår frunnet forfall til møtet) Sak 22/12 Revidert budsjett Sak 23/12 Rapport fra demokratiprosjekt med FMLN i El Salvador Sak 24/12 Studieforbundet Sak 25/12 Frister for det videre arbeidet med arbeidsprogram og uttalelser for Landsmøtet 2013 Sak 26/12 Eventuelt Tidsplan Lørdag 15. september 11:00 Åpning og konstituering 2

3 11:30 Den politiske situasjonen 12:15 Lunsj 13:00 Innledning ved Alf Vederhus (ikke endelig bekreftet) 13:20 Debatt 14:30 Pause 15:00 Revidert budsjett ved Silje Schei Tveitdal 15:30 Frister for det videre arbeidet med arbeidsprogram og uttalelser for Landsmøtet :00 Rapport fra demokratiprosjekt med FMLN ved Thomas Johansen Debatt 17:00 Utdanningspolitisk innledning ved Kristin Halvorsen Debatt 18:00 Møteslutt 19:00 Middag Søndag 16. september Lukket strategiseminar 09:00 Innledning ved Audun Lysbakken og Silje Schei Tveitdal 09:45 Innledninger fra fylkene 11:30 Lunsj 12:00 Debatt 13:00 Innledning fra Studieforbundet ved Kristian Fjellanger 13:30 Vedtak 14:00 Slutt Konstituering Dirigenter Nora Fjelddalen, Oslo Bjørn Kjensli, direktevalgt Redaksjonskomite Snorre Valen (leder) Karin Wiik, Hedemark Gjertrud Kjellesvik, Rogaland Hans Olav Lahlum, Oppland Vibeke Johnsen, vara for kvinnepolitisk leder Sekretærer Marius Meisfjord Jøsevold, Nordland Ane Marthe Hammerø, partikontoret Godkjenning av protokoller LS Protokollen frå 20. og 21. april godkjent med endringer i tilstedelista 3

4 Protokoller frå Sentralstyret tas til orientering LS ønsker å få disse tilsendt suksessivt 4

5 LS 18/12 DEN POLITISKE SITUASJON Audun Lysbakken holdt innledning. Følgende hadde ordet: Gülay Kutal, Elin Kvikshaug Berntsen, Sigbjørn Molvik, Hiam Alchiout, Martha Valdez, Vibeke Johnsen, Torgeir Knag Fylkesnes, Jonny Ingebrigtsen, Kristin Halvorsen, Mona Wernes, Oddrun Årflot, Trond Martin Sæterhaug, Inga Marte Thorkidsen, Silje Schei- Tveitdal, Hege Lothe, Ranveig Kvifte Andersen, Achtar Chaudrey, Marry Anne Karlsen, Odny Miljeteig, Dag Seierstad, Hans Olav Lahlum, Marius Jøsvold, Alf Holmelid, Ingrid Fiskaa, Torgeir K Fylkesnes (2. gang), Achtar Chaudrey (2. gang). Audun Lysbakken oppsummerte debatten. FØLGENDE UTTALELSER BLE FREMMET: Framlegg til fråsegn SV vil sikre brei samfunnsberedskap Framlegg frå: SST SVs landsstyre vil takke Gjørv- kommisjonen for ein grundig og konkret gjennomgang av korleis samfunnsberedskapen svikta den 22. juli No er det vår oppgåve å lære av våre feil, og gjennomføre tiltak som sikrar ein betre beredskap i framtida. Rapporten avdekka systemsvikt i politiet og forvaltninga når det gjeld gjennomføringa av allereie vedtekne tryggleikstiltak. Denne systemsvikten hastar det å rette opp. Samtidig handlar samfunnsberedskap om meir enn dei reine tryggleikstiltaka. Kommisjonen har med god grunn ikkje sett på tiltak i samfunnet mot tidlig førebygging av ekstremisme. Men som kommisjonen sjølv seier: Avgrensningene betyr ikke at disse spørsmålene ikke er viktige. Tvert imot. De er viktige og ville fortjene mer oppmerksomhet enn det denne kommisjonen kunne rekke over. SV skal sjå til at desse spørsmåla får den merksemda dei fortener i den vidare debatten. Vår oppgåve må vere å styrke heile den breie samfunnsberedskapen. Den breie samfunnsberedskapen handlar om å motarbeide sjølve grunnlaget for terrorhandlingar, gjennom å byggje eit meir inkluderande fellesskap. Når vi motarbeider fordommar og ekstremisme, sikre trygge oppvekstvilkår for alle, sørgje for god inkludering og ein betre psykiatri, kan vi hindre at ein terrorist eller massemordar veks fram midt i mellom oss. 5

6 Rapporten frå kommisjonen skildrar korleis politiet i 2011 måtte rapportere på hundre ulike mål. Kommisjonen er uroa for om dette har ført til ei nedprioritering av arbeid som ikkje er lett å måle, slik som øvingar og førebygging. Over lang tid er det utvikla styringssystem i offentlig sektor som byggjer på målstyring, rapportering og kontroll. Vi må stille oss spørsmålet om vi har fått ein kultur som legg vekt på detaljstyring, framfor å oppmuntre til at tilsette tek ansvar og tenkjer kreativt. SV vil saman med dei tilsette arbeide for å utvikle betre og mindre byråkratiske styringssystem i offentlig sektor. Når nye tiltak i samfunnsberedskapen vert sett i gang vert det svært viktig å sørgje for ein god balanse mellom omsynet til openheit og tryggleik. I Gjørv- kommisjonens tilrådingar er denne balansen god. I den komande debatten må det vere legitimt å stille spørsmål om enkelte tiltak går for sterkt ut over openheit, fridom og personvern, utan å bli stempla som naiv eller uansvarleg. SV vil sikre ein betre samfunnsberedskap gjennom å: 1. Gjennomgå 31 tilrådingar frå Gjørv- kommisjonen, og gjennomføre dei tiltaka som på ein god måte sikrar betre beredskap. 2. Støtte tilrådinga frå kommisjonen om betre våpenkontroll ved å gjennomføre relevante tiltak frå framlegget til Våpenlovutvalet. 3. Arbeide for at PST tek utgangspunkt eit mindre einsidig trusselbilde, og har betre oversikt over høyreekstreme miljø. 4. Fremje tiltak som sikrar heile den breie samfunnsberedskapen, gjennom mellom anna trygge oppvekstvilkår, betre inkludering og betre psykisk helsevern. 5. Aktivt motarbeide fordommar og ekstremistiske haldningar i samfunnet. 6. Arbeide for betre og mindre byråkratiske styringssystem i offentlig sektor. Vil vi ha eit system som fremjar fridom og ansvar for dei tilsette, og i større grad sikrar god samhandling. 6

7 7. Verne om openheit, fridom og personvern, og arbeide for at nye tryggingstiltak ikkje skal gå utover nærleiken mellom folk og folkevalde i det norske samfunnet. Framlegg til endring: SV vil sikre brei samfunnsberedskap Framlegg frå: Torgeir Knag Fylkesnes Innstilling frå redaksjonskomiteen: Framlegg til endring 1, Tillegg og stryking Framlegg til endring: Etter «Denne systemsvikten haster det å rette opp». «Smart policing» er allerede innført i mange av våre naboland. Her brukes kombinasjoner av effektiv samhandlingsteknologi og analyser av store data for effektivt og målrettet styre ressursene der de trengs. Denne teknologien er nå å anse som «mainstream». SV innser at vi har et klart ansvar for å påse at politi- og justismyndigheter er utstyrt til å ta i bruk de muligheter ny teknologi gir. Men når ny teknologi har stått langt ned på prioriteringslistene til politidirektoratet, blir det vanskelig politisk å følge opp. 22. juli- kommisjonens rapport er sjokkerende lesning over hvor gammeldags norsk politi er. Den jevne taxi har mer avansert samhandlingsteknologi enn politibilene. SV vil derfor først og fremst sørge for at teknologisk kompetanse bygges opp og utstyr tas i bruk slik at også Norge kan få et målrettet og effektivt politi. Dette vil både spare ressurser, redusere kriminalitet og styrke vår beredskapsevne i kritiske situasjoner. Samtidig vil SV følge varsomt med på utviklingen og stille oss kritisk til alle nye store tiltak som kommer i kjølvannet av kommisjonens rapport. Erfaringer fra andre land som har opplevd terror er at tiltakene som ble gjort etter angrepene har hatt utilsiktede negative konsekvenser for viktige verdier i samfunnet. De omfattende overvåkningstiltakene etter 11. september og de utvidede fullmaktene til arrestasjon uten rettsprosess har hatt alvorlige konsekvenser for personvern, privatliv og rettsikkerhet. 11. september- kommisjonens tiårs- rapport er knallhard i denne kritikken. Dette kan de oransjkledde fangene på Guantanamo skriver under på. Angrepene i London og Madrid har på samme måte ført til tiltak som har gått ut over viktige verdier og prinsipper. Datalagringsdirektivet, som var del av EUs respons på angrepene, er SV kritisk til av samme årsaker. Høyresidens rop om handlekraft og automatiske «ja» til alt som lukter mer lov og orden er oppskriften på at også Norge går i fella at det norske folk til syvende og sist blir skadelidende. Innstilling frå redaksjonskomiteen: Avvisast 7

8 Innstilling frå redaksjonskomiteen: Strykningsframlegg: I Gjørv- kommisjonens anbefalinger er denne balansen god. Innstilling frå redaksjonskomiteen: Vedtakast Innstilling frå redaksjonskomiteen: Nytt kulepunkt: - Stille krav om at alle større endringer og investeringer i sikkerhet skal 1) vitenskapelig bevises har effekt, 2) har gjennomgått vurdering av konsekvenser for andre verdier, som åpenhet, personvern, privatliv og rettsikkerhet. Innstilling frå redaksjonskomiteens: Avvisast Framlegg til endring SV vil sikre brei samfunnsberedskap Framlegg frå: redaksjonskomiteen Første avsnitt: stryk andre setning: No er det vår oppgåve å lære av våre feil, og gjennomføre tiltak som sikrar ein betre beredskap i framtida. 3. avsnitt: redaksjonell endring: Erstatt og en bedre psykiatri med eit betre psykisk helsevern. Punkt 3, redaksjonell endring: Erstatte Arbeide for at PST arbeider ut fra et mindre ensidig trusselbilde med arbeide for at PST arbeider ut fra eit breiare trusselbillete 8

9 Uttalelse 2: Full støtte til omsorgsstreiken Framlegg til fråsegn Full støtte til omsorgsstreiken Framlegg frå: Hordaland SV Fagforbundet er i streik for å sikre medlemmer i kommersielle omsorgsbedrifter like gode pensjonsrettigheter som ansatte i kommunene. De som jobber i omsorgssektoren, stort sett kvinner, har viktige, krevende og tunge jobber. Det er svært viktig at de sikres det samme nivået på pensjonsopptjening som de som jobber i kommunene. Forskjellen kan dreie seg om opp til kroner året for den enkelte. NHO Service har lagt seg på en prinsipiell og konfronterende linje ved å nekte å øke pensjonene og å nekte å ta med bestemmelser om pensjon i tariffavtalen. For SV er det en selvfølge at pensjonsrettigheter blir en sentral del av de ordinære tarifforhandlingene også i privat sektor. Dårligere pensjon har vært de kommersielle omsorgskonsernenes konkurransefortrinn. Det de har spart i pensjonskostnader har kunnet gå som utbytte til eierne. I fagbevegelsens kamp mot privatisering og konkurranseutsetting har det vært sentralt å sikre at pengene i offentlig sektor gikk til gode tjenester for brukerne og gode lønns og arbeidsvilkår for de som gjør disse viktige jobbene. Dette er den sentrale kampen SV står sammen med fagbevegelsen mot høyresiden både på landsplan og i den enkelte kommune. Høyrepartiene fremmer en politikk som tar fra lavtlønte kvinner i omsorgssektoren og gir til kommersielle helsekonsern. NHO har dessverre ved streiker på andre områder aktivt presset fram bruk av tvungen lønnsnemd. SV kan ikke akseptere et slikt spill fra NHOs side uansett hvor omfattende denne streiken blir og forutsetter at SV ikke på noe punkt kan akseptere dette. Fagforbundets går nå også til sympatistreik i store deler av kommunesektoren for å legge tyngde bak kravene, og for å vise at hele forbundet stiller opp for de streikende. Dette er nødvendig, og Hordaland SV håper resten av fagbevegelsen følger streiken nøye og om nødvendig går til enda bredere aksjoner. Hordaland SV vil særlig hilse Fagforbundets medlemmer som streiker i de blåblå privatiseringskommunene Os og Askøy. Dere fører en tøff og viktig kamp for hele fagbevegelsen. Innstilling frå redaksjonskomiteen: Innstilling frå redaksjonskomiteen: Vurdert som innarbeida i R1 9

10 R1 Støtte til omsorgsstreiken SV støtter arbeidet til Fagforbundet for at tilsette skal ha lik løn og pensjon uavhengig av om dei jobber i offentlege, ideelle eller kommersielle sjukeheimar. Dei streikande ber om ein trygg pensjon, og ei løn å leve av. Motparten deira, NHO service, fører ein aggressiv kamp for å ta pensjonen frå helsefagarbeidarane, og viser tydeleg at profitt er viktigare enn at tilsette får ein rimelig pensjon. Norske sjukeheimar treng dyktige tilsette som har trygge arbeidsvilkår/tryggleik for fulltidsstillingar, løn og pensjon. Om tjue år kan Noreg mangle opp mot helsefagarbeidarar dersom ikkje fleire vel helsefagarbeidar som yrket sitt. SV vil ha fulltidsstillingar, likelønsløft og gode pensjonsordningar. Dette vil gje eit signal til unge om at helsefagarbeid er eit trygt yrkesval for framtida. Omsorg må aldri bli butikk, då vil det alltid vere fare for at profitt kjem føre omsorg, og at utbyttet til aksjonærane vert viktigare enn at dei som treng pleie er trygge. SV gjev Fagforbundet og dei streikande full støtte for sitt viktige arbeid. Uttalelse 3: Nullvisjon for selvmord Framlegg til fråsegn: Nullvisjon for selvmord Framlegg frå: Hordaland SV Hordaland SV ønsker en 0- visjon for selvmord. Dette omhandler forebyggende arbeid. I 2002 ble 0- visjonen innført som et overordnet grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Målet var at ingen skal bli drept eller varig skadd i trafikken. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall drepte i trafikken i 2011 for aldersgruppen år var på 33 mot 49 i I 2010 begikk 72 unge i alderen år selvmord i Norge. SV vil arbeide for å innføre en 0- visjon også ved dødsfall ved selvmord. Det er nødvendig å ta flere midler i bruk for å senke 10

11 selvmordstallene slik tallene for trafikkdøde har blitt senket de siste årene. Det ene mener vi er å forebygge utvikling av suicidalitet ved styrke det kommunale tilbudet innenfor psykisk helse for barn og unge. Dette innebærer en styrkning med flere ansatte samt en økt kompetanse for å forhindre en forverring av psykiske og emosjonelle vansker som kan resultere i selvmord. Vi mener at de kommunale tjenestene bør styrkes for å kunne hjelpe barn og unge i en vanskelig livssituasjon. Dette gjelder tjenester som skolehelsetjenesten, Barnevernstjenesten og avdeling for psykisk helse. Det andre tiltaket må bli å hindre tilgjengelighet til metoder for å utføre selvmord. Hindring eller begrensning av tilgjengelighet har effekt mot selvmord. Man skal ikke bruke kostnad som et motargument når man vurderer denne tyepen tiltak. Det tredje tiltaket er å opprette en egen nettside rettet mot ungdom. Nettsiden skal utvikles og driftes i samarbeid mellom relevant helsepersonell og ungdom. Kontaktinformasjon, døgnåpen bemanning og "tips- telefon/nettside" er viktige elementer på en slik side. Informasjon om nettsiden og innholdet må spres til ungdom av ungdom, det må bli en del av det årlige pensumet å få ungdom tilknyttet nettside- prosjektet inn i skoleklasser over hele landet. SV vil: - styrke tjenester som skolehelsetjenesten, Barnevernstjenesten og avdeling for psykisk helse. - at åsted for flere selvmord eller selvmordsforsøk sikres. - at det opprettes en egen nettside. - ha ungdom inn i skoleklaser over hele landet, helt ned til 5.klasse, for å informere om nettsiden og arbeiedet. - at informasjonmøter om nettsiden blir en del av et årlig pensum. Innstilling frå redaksjonskomiteen: Vedtak: Innstilling frå redaksjonskomiteen: Sendast arbeidsprogramkomiteen Saken oversendt programkomiteen 11

12 Uttalelse 4: STATLIGE ARBEIDSPLASSER UTENOM OSLO Framlegg til fråsegn: Statlige arbeidsplasser utenom Oslo Framlegg frå: Nord- Trøndelag SV For Landsstyret er det en skuffelse å se at stadig flere statlige arbeidsplasser legges til Oslo. Både i Soria Moria 1 og Soria Moria 2 ble det lovt å motvirke sentralisering av statlige arbeidsplasser. Det er sterke sentraliseringskrefter som påvirker samfunnsutviklinga, men det er ikke desto mindre viktig at de arbeidsplassene som det er politisk styring med, blir styrt utover landet. En desentralisert stat gir legitimitet til staten og det politiske system. Landsstyret savner derfor at den rød grøne regjeringa ikke har fått til en mer desentralisert stat. Dersom SV ved valget i 2013 skal stå fram som et parti for distrikts- Norge, er det helt nødvendig med klare politiske markeringer som viser at SV er et parti for distrikta. Innstilling frå redaksjonskomiteen: Innstilling frå redaksjonskomiteen: Sendast arbeidsprogramkomiteen Uttalelse 5: Full støtte til streiken Framlegg til fråsegn: Støtte til streiken Framlegg frå: Sør- Trøndelag Representantskapsmøtet i Sør- Trøndelag SV støtter de streikende i SV kommersielle sykehjem. Deres kamp for å beholde gode pensjons- og arbeidsvilkår er en rettferdig kamp. Innstilling frå redaksjonskomiteen: Innstilling frå redaksjonskomiteen: Vurdert som innarbeida i R1 Framlegg til fråsegn: Viktige fredsdialogar i Oslo mellom partane i Colombia Framlegg frå: Mona Wernes Strykningsforslag Stryk 2. setning i første avsnitt, og heile 2., 4. og 5. avsnitt: Det er særs positivt at Noreg legg til rette for fredssamtalar mellom regjeringa i Colombia og FARC- geriljaen. Norge bør bidra til at sivilsamfunnet i Colombia involveres og sikres reell innflytelse i prosessen med å sikre varig fred. 12

13 Konflikten er en av de eldste pågående væpnede konfliktene i verden, og landet er preget av vold, fattigdom og brudd på menneskerettighetene. Den venstreorienterte geriljaen, de høyreorienterte paramilitære gruppene og den nasjonale hæren er alle sentrale aktører i konflikten. Sivilsamfunnet blir daglig utsatt for drapstrusler, forfølgelse og vold, og landet har over fire millioner interne flyktninger. I oktober møtast regjeringa i Colombia og FARC- geriljaen til fredsdialog i Oslo. Målet er å starte ein dialog som kan gje ei fredeleg løysing på den langvarige væpna konflikten i Colombia. Noreg har saman med Cuba medverka til å leggje til rette for fortrulege samtaler i Havanna dei siste seks månadane. For SV er sivilsamfunnet og folkelig deltakelse en forutsetning for et velfungerende demokrati. Sivilsamfunn og organisasjoner må inkluderes for å sikre en stabil situasjon og varig fred. Norge bør derfor oppfordre partene til å gi en rolle til sivilsamfunnet i denne prosessen. Norge bør også være en pådriver for at menneskerettighetene blir liggende til grunn for de løsningene og avtalene som diskuteres. Colombia ligger på verdenstoppen når det gjelder økonomisk ulikhet og brudd på menneskerettighetene. Selv om den mest synlige delen av konflikten er volden, må man ikke glemme at konflikten i Colombia også er politisk, sosial, økonomisk og kulturell. For å oppnå en varig fredelig løsning på konflikten og et stabilt demokrati må en avtale mellom de væpnede partene ses i sammenheng med større endringer i samfunnet. Over 60 år med våpen har ikkje løyst konflikten. Samtalane i Oslo gjev eit historisk høve til å få varig fred i Colombia. Innstilling frå redaksjonskomiteen: Innstilling frå redaksjonskomiteen: Vedtakast 13

14 Uttalelse 7: Sjø og hav utan avfallsplass Framlegg til fråsegn: Sjø og hav utan avfallsplass Framlegg frå: Hege Lothe, Sogn & Fjordane SV Sosialistisk Venstreparti krev at Noreg må rette seg etter internasjonale målsettingar for bevaring av fjord- og havområder. Fleire større gruveprosjekt i Noreg søkjer i desse dagar om fornya bruk av, eller nye områder for avfallsdeponi til sjø. Noreg må utarbeide nye reglar for avfallshandtering frå slike prosjekt, der rest- og avfallsmassar vert nytta i lagt større grad. Restmasse frå gruvenæring er ein ressurs, ikkje avfall, og må handterast deretter. Deponi som skadar miljøet må ikkje tillatast. Mineralstrategien som er under utarbeiding må leggje særleg vekt på dette punktet, og kan ikkje basere seg på bruk av deponi som har negativ innverknad på miljøet i sjø eller på land. Nye avfallsdeponi i sjø må stoggast til nye reglar er utarbeidd, og miljøstyresmaktene må handheve søknader om utviding i eksisterande deponi strengt. Desse reglane må baserast på oppdatert kunnskap om kva som er miljømessige forsvarleg. Landsstyret oversender vedtaket til programkomitèen, og ber om at det vert innarbeidd i komande partiprogram. Innstilling frå redaksjonskomiteen: Vedtak: Innstilling frå redaksjonskomiteen: Stryk siste setning, resten av fråsegna sendast programkomiteen. Saken er oversendt programkomiteen ENDELIGE UTTALELSER: Viktige fredsdialogar i Oslo mellom partane i Colombia Det er særs positivt at Noreg legg til rette for fredssamtalar mellom regjeringa i Colombia og FARC- geriljaen. I oktober møtast regjeringa i Colombia og FARC- geriljaen til fredsdialog i Oslo. Målet er å starte ein dialog som kan gje ei fredeleg løysing på den langvarige væpna konflikten i Colombia. Noreg har saman med Cuba medverka til å leggje til rette for fortrulege samtaler i Havanna dei siste seks månadane. Over seksti år med våpen har ikkje løyst konflikten. Samtalane i Oslo gjev eit historisk høve til å få varig fred i Colombia. SV vil sikre brei samfunnsberedskap 14

15 SVs landsstyre vil takke Gjørv- kommisjonen for ein grundig og konkret gjennomgang av korleis samfunnsberedskapen svikta den 22. juli Rapporten avdekka systemsvikt i politiet og forvaltninga når det gjeld gjennomføringa av allereie vedtekne tryggleikstiltak. Denne systemsvikten hastar det å rette opp. Samtidig handlar samfunnsberedskap om meir enn dei reine tryggleikstiltaka. Kommisjonen har med god grunn ikkje sett på tiltak i samfunnet mot tidlig førebygging av ekstremisme. Men som kommisjonen sjølv seier: Avgrensningene betyr ikke at disse spørsmålene ikke er viktige. Tvert imot. De er viktige og ville fortjene mer oppmerksomhet enn det denne kommisjonen kunne rekke over. SV skal sjå til at desse spørsmåla får den merksemda dei fortener i den vidare debatten. Vår oppgåve må vere å styrke heile den breie samfunnsberedskapen. Den breie samfunnsberedskapen handlar om å motarbeide sjølve grunnlaget for terrorhandlingar, gjennom å byggje eit meir inkluderande fellesskap. Når vi motarbeider fordommar og ekstremisme, sikre trygge oppvekstvilkår for alle, sørgje for god inkludering og eit betre psykiatrisk helsevern, kan vi hindre at ein terrorist eller massemordar veks fram midt i mellom oss. Rapporten frå kommisjonen skildrar korleis politiet i 2011 måtte rapportere på hundre ulike mål. Kommisjonen er uroa for om dette har ført til ei nedprioritering av arbeid som ikkje er lett å måle, slik som øvingar og førebygging. Over lang tid er det utvikla styringssystem i offentlig sektor som byggjer på målstyring, rapportering og kontroll. Vi må stille oss spørsmålet om vi har fått ein kultur som legg vekt på detaljstyring, framfor å oppmuntre til at tilsette tek ansvar og tenkjer kreativt. SV vil saman med dei tilsette arbeide for å utvikle betre og mindre byråkratiske styringssystem i offentlig sektor. Når nye tiltak i samfunnsberedskapen vert sett i gang vert det svært viktig å sørgje for ein god balanse mellom omsynet til openheit og tryggleik. I den komande debatten må det vere legitimt å stille spørsmål om enkelte tiltak går for sterkt ut over openheit, fridom og personvern, utan å bli stempla som naiv eller uansvarleg. SV vil sikre ein betre samfunnsberedskap gjennom å: 1. Gjennomgå 31 tilrådingar frå Gjørv- kommisjonen, og gjennomføre dei tiltaka som på ein god måte sikrar betre beredskap. 2. Støtte tilrådinga frå kommisjonen om betre våpenkontroll ved å gjennomføre relevante tiltak frå framlegget til Våpenlovutvalet. 3. Arbeide for at PST tek utgangspunkt eit breiare trusselbilde, og har betre oversikt over høyreekstreme miljø. 4. Fremje tiltak som sikrar heile den breie samfunnsberedskapen, gjennom mellom anna 15

16 trygge oppvekstvilkår, betre inkludering og betre psykisk helsevern. 5. Aktivt motarbeide fordommar og ekstremistiske haldningar i samfunnet. 6. Arbeide for betre og mindre byråkratiske styringssystem i offentlig sektor. Vil vi ha eit system som fremjar fridom og ansvar for dei tilsette, og i større grad sikrar god samhandling. 7. Verne om openheit, fridom og personvern, og arbeide for at nye tryggingstiltak ikkje skal gå utover nærleiken mellom folk og folkevalde i det norske samfunnet. Støtte til omsorgsstreiken SV støtter arbeidet til Fagforbundet for at tilsette skal ha lik løn og pensjon uavhengig av om dei jobber i offentlege, ideelle eller kommersielle sjukeheimar. Dei streikande ber om ein trygg pensjon, og ei løn å leve av. Motparten deira, NHO service, fører ein aggressiv kamp for å ta pensjonen frå helsefagarbeidarane, og viser tydeleg at profitt er viktigare enn at tilsette får ein rimelig pensjon. Norske sjukeheimar treng dyktige tilsette som har tryggleik for fulltidsstillingar, løn og pensjon. Om tjue år kan Noreg mangle opp mot helsefagarbeidarar dersom ikkje fleire vel helsefagarbeidar som yrket sitt. SV vil ha fulltidsstillingar, likelønsløft og gode pensjonsordningar. Dette vil gje eit signal til unge om at helsefagarbeid er eit trygt yrkesval for framtida. Omsorg må aldri bli butikk, då vil det alltid vere fare for at profitt kjem føre omsorg, og at utbyttet til aksjonærane vert viktigare enn at dei som treng pleie er trygge. SV gjev Fagforbundet og dei streikande full støtte for sitt viktige arbeid. LS 19/12 ORGANISATORISK SITUASJON Innledninger ved Silje og Audun. Fylkesrunde Akershus: Jobber med strategiplan for Legger vekt på 6 politiske områder Skolering: politisk tema på hvert repskapsmøte. Tematisk skoleringer, nå neste: Skole. Grunnskolering i alle tre hovedregioner før jul. Ny i SV samlinger, lokallagsledersamlinger, kommunestyrerepresentanssamlinger. Politisk verksted en gang i måneden. Aktivistgruppe for å støtte lokallag som 16

17 sliter litt, skape bedre organisasjon, motivasjon og samhold. Savner: heishistorier, hva vi har fått til i regjering, og hva vi ikek hadde fått til om vi ikke var i regjering. Oppland: Rogaland: Sogn og Fjordane: Sør-Trøndelag: Finnmark: Norland: Troms: Rekord i antall lister i 2011, lag i alle kommunene vi hadde lite samt noen nye potensielle. Jobber med nyrekruttering. Svært dårlig økonomi. Satser på utjevningsmandat også i Har en sterk kjerne, men den er litt liten. Sterk AP-bastion som gjør at vi må markere de sakene vi er forskjellige fra dem på. Skal ha kommunikasjonskurs på fredag. Har alltid tematisk skolering på repskapsmøte. Grunnskolering i høst: håper på 5 ulike kurs! Stor spredning blant medlemmer i alder, motivasjon og kompetanse. Må trygge medlemmene våre, vise frem sakene og seierne våre. Gode på kronerulling. Lokallag som øver seg på samarbeid. Følger ekstra opp små og de de nye lagene. Valgkampstrategisamling i november diskutere sakene som kommer i det foreløpige arbeidsprogrammet. Legge strategi for hvordan valgkamparbeidet skal bli, og legge fremstrategi for valgkamparbeidet. Har endelig fått på plass valgkampsekretær. Hun skal ta tak i valgkampoppladningen og i grunnskoleringsarbeidet. S& F er veldig sterke i fylket, noe som gjør at de innkasserer våre seiere. Lokalsykehussaken er fortsatt sterk lokalt, og der svikta vi mange. Må jobbe for tilliten. Trondheim største lokallag. Noen sterke lag rundt byen, og på Røros. Mange små kommuner. SU er kjempesterke. Fylkeslaget er pressa økonomisk. Får på plass ny sekretær 15. oktober. Hadde skolering om EØS på repskapsmøtet forrige helg. Faste møter i Trondheim en gang i mnd med tematiske innledninger. Skal ha feminismeseminar i høst. Skal ha skolering for nye og gamle medlemmer i vår. Skal ha repskapsmøte med skolering i høst. Snorre skal på travel turne i valgkampoppladninga. Trondheim SV står på stand en gang i mnd. Rødgrønt samarbeid sammen med KRF på fylkestinget. Sliter litt med å få SU opp og gå, dette må prioriteres. Har en grei økonomi. Har mest telefonmøter, på grunn av avstander. Har hatt skolering under midnattssola i sommer. Skal også ha skolering under årsmøtet/nominasjonen i februar, samt på valgkampstrategisamling til sommeren. Skal jobbe seg tilbake til Stortinget. Har utfordringer med at Rødt stjeler stemmer. Må jobbe hardt for å sikre stortingsrepresentanten. Oppfatning av at SV snakker til folk og ikke med folk. Det er mange enkeltsaker som er viktige for nordlendingene, på næring, miljø, forvaltning og samferdsel. Har noen sterke lag, men må jobbe for å styrke en del andre. Sliter med ung rekruttering. Vi har for mye «burde gjøre» i SV, vi har store oppgaver forran oss, men det kan vi ikke ta inn over oss. Kortsiktige mål som jobber for de to 17

18 F-ene: Forsider og Fester! Ga det hyggelig, og tørre å sette dagsordenen. Har i høst en rekke ulike samlinger, gjenreise aktivismen. Båten blir til mens vi ror. Østfold: Møre og Romsdal Oslo: Vestfold: Telemark: Hedmark: Sitter i flertall med AP, KRF og SP. Får stort gjennomslag på skolepolitikken. SU er endelig tilbake til gamle høyder. Har savna Heikki som fadder i Stortingsgruppa. Glad for kompensasjonsordningen for CO2. Har hatt skoleringsseminar, skal ha miljøkonferanse i oktober. Skal vedta organisasjon- og arbeidsplan. Har planer for kampanjeuka. Har oppegående studieforbund. Lokale saker som blir viktig i valgkamp: Intercity, boligpolitikk, og rusomsorg (Pheanix Haga). Valgkampoppladningsstrategi forankra i årsplanen. Vil markere oss i saker som skiller oss fra AP: Arbeidsliv, miljø. Skal ha grunnskolering. Ønsker regionale samlinger. Har bare 20 % fylkessekretær. Vil pleie samarbeidet med fagbevegelsen, også i uke 44. Må tenke kynisk rundt valgkamp: har 3 byer. Ålesund størst, Molde har svakt AP, Kr Sund har sterkt AP. Svakt lokallag i Ålesund, så der må vi trå støttende til. Må jobbe støttende rundt kandidatene for mediearbeid. Utnytte markeringer som årsmøte, nomminasjoner og 8. mars. Trenger et sterkere SU. Sliter mot et borgerlig flertall. Lokallag i alle bydeler, representert i alle bydeler bortsett fra de to vestligste. Vil ha mer fokus på samarbeid. Planlegge mer langsiktig. Har startet med halvårlige strategisamlinger. Har nedsatt forberedende valgkampgruppe, skal legge fram strategi i februar. Målsetning om 8 % og 2 stortingsrepresentanter. Sliter med mediebildet, vanskelig å få på lokale folk når fokuset er mer nasjonalt. Har derfor laget egen blogg. Jobber jevnt og trutt med skolering. Skal ha stor tillitsvalgtsamling i november for å trygge våre tillitsvalgte. Jobber hardt med kronerullingen. Må starte velgerkampen med å skape begeistring internt. Fylkesårsmøtet laget egenarbeids- og organisasjonsplan. Repskapet har alltid skolerende tema. Har ikke så sterk organisasjon lokalt. Skal på studietur til Island, skal ha grunnskolering, skal ha fagpolitisk konferanse, og samling for de repr som falt ut av kommunestyrene. Vil prioritere fagbevegelsens arrangementer. Må skape noen tydelige reformer vi kan skolere medlemmene våre i. NTP blir svært viktig. Mista mange ved forrige valg, men sitter i posisjon i fylket, og har fortsatt ordfører i Vinje. De aktive har vært med lenge, viktig utfordring på rekruttering. Fylkesstyret og repskapet brukes godt. Alle møter setter sentral sak på dagsordenen, og inviterer åpent ut. Starter grunnskolering på torsdag. Nominasjon skal legges fram i november, velges i januar. Viktig at vi tar felles tak, jf talen til Audun. Skal sette ned valgkampgruppe i november. Samferdsel og jernbane er fortsatt viktige saker lokalt. Intercity! Har en aktiv og fungerende arbeids- og organisasjonsplan. Må inkludere og involvere for å få med folk i valgkampen. Fylkesstyremøtene avholdes uka før LS. Lokallagene sendes spørsmål, og ringes for å få respons. Utenriks må løftes, gi oss noe friskt. Grønn næring. Vis oss at vi utgjør en forskjell. 18

19 Hva vinner vi? Fange opp lokale ting og vise sammenheng til sentralt. Skal ha motivasjonskurs (grunnskolering). Litt mer galakap og kreativitet. Hordaland: Aust-Agder: Vest-Agder: Nord-Trøndelag: Buskerud: Har ny og spennende utfordring: partileder som førstekandidat. Ny ansatt, nye kontorer. Har et stort Bergen, men et variert omland. 33 kommuner, følger opp16 av dem. Fylkesstyret har valgt ut 5 lokallag strategisk valgt. Vært en del tøffe saker, Mongstad, monstermaster og Feie-ubåten. Fått en del kjedelige utmeldinger og medlemmer på gjerdet. Må jobbe ekstra for å mobilisere internt, komme med politikk. Har satt ned en valgkampstrategigruppe. Holder nivået i Arendal, svekkes ellers. Mangler lokallag i 75% kommuner. Vil arrangere åpne møter. Hadde bra åpent møte under Arendalsuka. Legger vekt på jevnlige møter med faglige medlemmer. Hadde veldig bra møte med Audun og 15 forbund under Arendalsuka. Vurderer dagskonferanse med Vest-Agder. Må øke antall lokallag. Gjør mye selv uten penger. Men det er synd at de som er mest engasjert får store egne kostnader. Arendalsuka må prioriteres neste år! Mørkeblått fylke, men med Alf på tinget som lyspunkt. AU vil utarbeide detaljert plan vor valgkampen inne fylkesstyremøtet. Nominasjonsmøte 17. november, der skal vi ha valgkampseminar. SV har stor tillit i Fagforbundet, men de stemmer AP. Klima og miljø, samt tillit i utdanningspolitikk. Vil prioritere likestilling. Trått å få i gang aktivitet, men det vi gjør får mye besøk, og nye medlemmer kommer. Mulig manglende selvtillit og engasjement i tillitsmannsaparatet. Tått å nå frem med arbeid på fylkesnivå, i opposisjon. Skal lage strategigruppe rundt kandidaten. Har utfordring med 4 mandater og høye krav til å komme med. Må få opp lag og stemning. SU er på tur opp i fylket. Ønsker masse besøk. Langstrakt fylke, ønsker derfor å lage regionale samlinger. Har sagt opp kontoret pga dårlig økonomi. Førnøyd med å dele fylkessekretær med Østfold. Har etablert fylkesstre for studieforbundet. Må dra inn aktiviteten i bredden av laga inn i fylkesstyret. Utfordring på Hønefoss: Norske skog. Kongsberg har våpenindustri. Jobber med organisasjonsplan. SU svinger i takt med engasjerte ledere, som etter hvert flytter for å ta utdanning. Nå er fr nede i bølgedal. Skal ha nominasjonsmøte 17. november. Skal ha grunnskoleringsseminar samme dag. Valgkampoppladning i Drammen, og oppfordra andre lag. Følgende tegnet seg til debatten: Ingrid Fiskaa, R: Inga Marte Thorkildsen, Nora Fjelddalen, SR: Ingrid Fiakaa, Gülay Kutal, Hans Olav Lahlum, Nora Fjelddalen, Torgeir Knag Fylkesnes, R: Silje S T, SR: Torgeir K Fylkesnes, Oddny Miljeteig, Bjørn Kjensdli, Dag Seierstad, Åamund Østfold, Oddrun Årflot, Trond Martin Sæterhaug, Karin Wiik, Mona Wenes, Alf Holmlid, Ranveig, Klufte, Bård Vegar Solhjell, Elin 19

20 Kvikshaug, Lars Egeland, Karin Andersen, Vibeke, Marry Anne, Heidi Sørensen, Inga Marte, Gulay Kutal (2. gang) Silje Schei Tveitdal og Audun Lysbakken oppsummerte debatten. LS 20/12 UTDANNINGSPOLITISK INNLEDNING Kristin Halvorsen innledet mo temaet. Følgende tegnet seg til debatten: Gulay Kutal, Gjertrud, Karin Wiik, Signe Ann, Ingrid Fiskaa, Trond Martin, Randveig Klufte, Hege Lothe, Dag Seierstad, Hiam, Oddrun Årflot, Johnny Ingebrigtsen, Åsmund (Østfold), Vibeke, Martha, Bård Vegar Kristin oppsummerte debatten LS 21/12 MILJØPOLITISK INNLEDNING Utsatt til neste møte. LS 22/12 REVIDERT BUDSJETT Silje Schei Tveitdal orienterte. Følgende tegnet seg til debatten: Sigbjørn Molvik, Trond Martin Sæterhaug, Karin Wiik, Hans Olav Lahlum, Ingrid Fiskaa, Oddrun Aarflot, Torgeir K Fylkesnes, Audun Lysbakken, Marius Jensvold, Mary Anne R: Hege Lothe. Silje Schei Tveitdal oppsummerte saken. Framlegg til endring Revidert budsjett, sak 22/12 Framlegg frå: Sigbjørn Molvik, Telemark SV som er foreslått avsatt til utarbeidelse av profil avsettes i stedet til valgkampbudsjetett for Innstilling frå redaksjonskomiteen: Innstilling frå redaksjonskomiteens: Vedtakast med 4 mot 1 røyst (Vibeke Johnsen) 20

21 Revidert budsjett ble vedtatt uten endringer. LS 23/12 RAPPORT FRA DEMOKRATIPROSJEKTET I EL SALVADOR Mona Wernes orienterte i saken. LS 24/12 FYLKESORGANISERING I SOSIALISTISK VENSTREPARTIS STUDIEFORBUND I slutten av 2010 ble det gjort endringer i studie og opplæringsvirksomheten til SV. Sammen med Sosialistisk Ungdom har opprettet man Sosialistisk Venstrepartis studieforbund (SVSF). Det er gjennom dette forbundet at lokal- og fylkeslag nå får tildelt voksenopplæringsmidler. Studieforbundet får statlig støtte til opplæringsarbeidet gjennom VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, etter enhver tids gjeldene regelverk. Dette regelverket krever at alle studieforbund må ha en fylkesstruktur for å kunne motta tilskudd på nasjonalt plan. Studieforbundet må derfor be SV og SU om å ta raske grep å etablere en fylkesstruktur i de fylkene dette ikke er gjort. De fleste fylkeskommuner fordeler også fylkeskommunale midler til studieforbund, noe som med en fylkesorganisering er mulig å søke på, slik at man kan styrke opplæringsarbeidet i hvert enkelt fylke. Forslag til vedtak Alle fylkeslag i Sosialistisk Venstreparti skal etablere fylkesorganisering i Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund innen 1.november Christian Fjellanger, styreleder i Studieforbundet innledet i saken. Følgende tegnet seg til debatten: Dag Seierstad, Nora Fjellanger, Martha, R: Nora, Bjørn, Trond Martin, Oddrun, Mona, Audun. Christian Fjellanger oppsummerte diskusjonen. Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedlegg: 21

22 Mønstervedtekter for fylkeslag i Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund Informasjonsbrosjyre om Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund Vedtekter for Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund, avdeling Østfold 1. Formål Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund, avdeling Østfold er et studieforbund for Sosialistisk Venstreparti og Sosialistisk Ungdom i Østfold. Studieforbundet skal i sin legge forholdene til rette for folkeopplysning og opplæring i medlemsorganisasjonene, innenfor rammen av Lov om Voksenopplæring. 2. Årsmøte Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund, avdeling Østfold skal gjennomføre årsmøte hvert år innen 15.februar. Faste årsmøtesaker er årsmelding, regnskap og valg av styre. Hver medlemsorganisasjon har mulighet for å sende to representanter på årsmøte med stemme, tale og forslagsrett. Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund, avdeling Østfold har tale og forslagsrett på årsmøte. Det skal føres referat fra årsmøte og sendes til studieforbundet sentralt, 3. Styret Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund, avdeling Østfold består av 3 personer, som representerer både SV og SU. Styret skal minimum gjennomføre 1 møte i løpet av kalenderåret. Det skal føres referat fra styremøtene. 4. Endring av vedtekter Disse vedtektene kan endre med 2/3 flertall på årsmøte. LS 25/12 LANDSMØTESAKER TIL LANDSMØTET 2013 Silje la frem saken. 1. Om den videre prosessen med arbeidsprogrammet: 23. november: Landsstyret nedsetter en forberedende redaksjonskomite, som skal arbeide med innkomne endringsforslag fram mot landsstyremøtet 18. og 19. januar. 10. desember: frist for å sende inn endringsforslag til 1. utkast av nytt arbeidsprogram 22

23 8. januar: Redaksjonskomiteens innstilling sendes landsstyret 24. januar: Landsstyrets forslag til nytt arbeidsprogram sendes ut til organisasjonen 24. februar: Frist for å sende inn endringsforslag Landsstyret vedtar på sitt møte i januar å sette ned en redaksjonskomite som får i oppdrag å jobbe med innkomne endringsforslag fram mot landsmøtet, og, dersom Landsmøtet godtar det, også gjennom Landsmøtet. Denne komiteen arbeider med innkomne forslag i perioden 24. februar til landsmøtets begynnelse. De som velges til denne komiteen må kunne møtes fysisk til et møte i forkant av landsmøtet. 2. Landsmøtet 2013 skal bestå av 164 delegater valgt av fylkeslagene, landsstyret med i alt 36 delegater, og 8 delegater fra SU. Til sammen 208 delegater. 3. Delegatavgiften settes til 5000 kr. 4. Frister for arbeid med uttalelser fram mot landsmøtet 2013: Landsstyret har innstillingsrett på uttalelser. Forslag til uttalelser som skal behandles av landsstyret, må være landsstyret i hende senest ti uker før landsmøtets åpning, det vil si innen torsdag 10. januar. Landsstyrets innstilling på uttalelser skal foreligge senest åtte uker før landsmøtets åpning, det vil si innen torsdag 24. januar. Forslag til uttalelser må fremmes senest seks dager før landsmøtets åpning, det vil si innen fredag 8. mars. Landsstyret innstiller på hvor mange og hvilke av de foreslåtte uttalelsene som skal behandles av landsmøtet. Landsstyret kan innstille inntil fem uttalelser behandlet av landsmøtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt LS 26/12 EVENTUELT 23

24 LS 27/12 BARN OG UNGE, INTEGRERING OG LIKESTILLING Innledning ved Inga Marte Thorkildsen. Følgende tegnet seg til debatten: Martha, Hiam, Oddny Miljeteig, Karin Andersen, Gülay Kutal, Vibeke, Gjertrud Kjellevik, Audun Lysbakken, Mona Wernes, Trond Martin Sæterhaug, R: Odny Miljeteig, SR: Trond Martin Sæterhaug, Torgeir Knag Fylkesnes, R: Karin Andersen, SR: Torgeir K Fylkesnes. Inga Marte Thorkildsen oppsummerte debatten. 24

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

LANDSSTYREMØTE - Protokoll. Dato: september Tilstede:

LANDSSTYREMØTE - Protokoll. Dato: september Tilstede: LANDSSTYREMØTE - Protokoll Dato: 20. -21.september 2013 Tilstede: Sentralstyret: Audun Lysbakken Inga Marte Thorkildsen Bård Vegar Solhjell Silje Schei Tveitdal Marthe Hammer Jan Olav Andersen Torgeir

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Forfall Rolf Jørn Karlsen (vara) Signe-Ann Jørgensen (vara) Bjørn Kjensli

Forfall Rolf Jørn Karlsen (vara) Signe-Ann Jørgensen (vara) Bjørn Kjensli LANDSSTYREMØTE Dato: 18. og 19. januar 2013 Tilstede Sentralstyret Audun Lysbakken Bård Vegar Solhjell Silje Schei Tveitdal Inga Marte Thorkildsen Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa (fra 16.00 fredag) Gulay

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 16. april 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 16. april 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 16. april 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Inga Marte Thorkildsen, Jan Olav Andersen, Snorre Valen, Bjørn Kjensli (på telefon), Ebba Boye (vara), Ingrid

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 1 Konstituering. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 1 Konstituering Landsstyrets forslag til konstituering: 1.1 Saksliste 1.2 Redaksjonskomiteer, ordstyrere, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps 1.3 Forretningsorden Dato: 16.03.2017 /landsmote

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 5. november 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 5. november 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 5. november 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Jan Olav Andersen, Signe Ann Jørgensen, Bjørn Kjensli, Andreas Halse, Bård Vegar Solhjell,

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Tilstede: Forfall: Sted: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ola Venås, Sondre Klaseie, Ragnhild Duserud, Mathilde Dæhlin, Steffen Haugen, Martin Johnsbråten

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2015 Tid: 20.01.15 kl. 18.00 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Delegater: 42 Observatører: 6 Tilstede: Gamle Oslo: Grünerløkka: St. Hanshaugen: Frogner: Ullern:

Detaljer

Landsstyremøtet 24. mars 2011:

Landsstyremøtet 24. mars 2011: Landsstyremøtet 24. mars 2011: Macintosh HD:Users:OML:Downloads:110324_Ls protokoll.doc Til stede: Tale-, forslags- og stemmerett: Sentralstyret Kristin Halvorsen Audun Lysbakken Bård Vegar Solhjell Silje

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Protokoll. Landsstyremøte november. Sak 25/13: Konstituering. Sak 26/13 Den politiske situasjonen. Opprop

Protokoll. Landsstyremøte november. Sak 25/13: Konstituering. Sak 26/13 Den politiske situasjonen. Opprop Protokoll Landsstyremøte 15.-16. november Sak 25/13: Konstituering Opprop Godkjenning av innkalling og protokoll Innkalling og protokoll godkjent. Forslag til ordstyrere, redaksjonskomité og sekretærer

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE,

SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE, SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE, 20-21.8.2016 Sted: Mental Helses kontorer, Storgata 38, 7. etg. Tid: Sentralstyremøtet starter lørdag 20.08 kl. 10.00 og avsluttes kl. 12.00 søndag 21.08 Tilstede: Sentralstyret:

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

KS kommunesektorens organisasjon. Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS

KS kommunesektorens organisasjon. Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS KS kommunesektorens organisasjon Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at storting og regjering skal vise folkevalgte tillit og

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Referat fra LS

Referat fra LS Til Kopi til Landsstyret i GU Sentralstyret i MDG Dato 13. oktober 2013 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær Referat fra LS-2-1314 Tilstede: Henriette Stoltenberg Tryggestad, Delegat Kim André

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Hos Martha i Askim, Trøgstadveien 488, 1814 Askim Dato og tid: Fredag 27. mai kl 10 og lørdag 28. mai fra 10 til 15 Møteleder: Referent: Tilstede:

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016 DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE 27.-29. MAI 2016 TILHØRER NAVN TITTEL Sentralstyret Geirr Abelsen Fung. landsleder 1 Sentralstyret Tariq Eide Fung 1. nestleder 1 Sentralstyret Kristian Haugland Styremedlem

Detaljer

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo Det overordnede målet for Oslo SV ved stortingsvalget er å erstatte de mørkeblå med en rødgrønn regjering som har en plattform som er klart preget av SVs kjernesaker. Enten vi velger å delta selv, støtte

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

LANDSSTYREMØTE. Dato: 20. og 21. april 2012

LANDSSTYREMØTE. Dato: 20. og 21. april 2012 LANDSSTYREMØTE Macintosh HD:Users:OML:Downloads:LS protokoll april 2012.doc Dato: 20. og 21. april 2012 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Inga Marte Thorkildsen Bård Vegar Solhjell Silje Schei Tveitdal

Detaljer