Vinterprakt Maleri av Jenny S. Aasbakk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinterprakt Maleri av Jenny S. Aasbakk"

Transkript

1 Informasjon Vang Menighetsblad Nr 1/ årg. Vinterprakt Maleri av Jenny S. Aasbakk

2 ANDAKT: TANKER OM FRED Hold fred! «Hold fred med hverandre!» Slik skriver Paulus i Tess.5,13. Det står: Det er så mange ting som kan ødelegge forholdet mellom kristne brødre og søstre: Konflikter, bitterhet, misunnelse og baktalelser. -Få det bort! Sier Paulus. Prøv å holde fred med hverandre! Å følge Jesus er blant annet det å holde fred med hverandre. Kristendommen er et fredens evangelium, som det er verdt å prøve å leve etter. Og det er gjennom Paulus vi mottar dette fredens evangelium, i det andre brevet til de kristne i Tessaloniki, sitat fra Tess.3,16: Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter. Noe av det Jesus etterlot seg da han forlot vår verden, var budskapet om fred. Fred etter - later jeg dere, sa han. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Joh.14, 27. Blant kristne i tider før oss har det vært vanlig å ønske hverandre med fredshilsener som: Guds fred! Guds fred i huset! Nåde og fred være med deg! Fred være med deg! Om ikke ordlyden er helt den samme i daglig sosial omgang lenger, er det fortsatt mange som skriver julehilsener med ønske om en god og fredelig jul og et fredelig godt nytt år. I dåpen, til konfirmasjon og bryllup, når vi mottar nattverd og ved bisettelser sies det alltid Fred være med deg/dere. Et ønske om at vi under alle omstendigheter skal eie Guds fred inni oss, og at den skal påvirke våre medmennesker. Mange er de som arbeider med fredsskapende arbeid i verden. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) fikk Nobels Fredspris for Fred er ei det beste, men at man noget vil, er kjente strofer fra diktet April av Bjørnstjerne Bjørnson. Dikteren er nok her opptatt av meningers mot, og kraften og viljen til å tørre å skape endringer, forbedringer og omveltninger, med mål om forbedringer og utvikling av ulik art. Da må det kanskje av og til litt ufred, forhåpentligvis av tidsbegrenset art, og med det i sikte å komme sammen igjen i fred. Fred er det beste, det være seg i hjemmet, i jobbsammenheng eller i det offentlige rom. Jeg er veldig enig med meg selv i dette - for så, plutselig å finne meg selv som deltaker i en opphetet diskusjon rundt politikers fra mitt synspunkt - dårlige prioriteringer. Da er jeg ikke lenger så sikker på om fred er det beste på en stund, for det ville vært feigt av meg ikke å skrike opp om de svakestes rettigheter. Men håpet er alltid å møtes igjen i fred. Slik er jeg, komplisert og sammensatt. Møter meg selv i døra rett som det er, innser at det er vanskelig å leve som man lærer, lettere sagt enn gjort å gjøre ord til handlinger. Går videre, litt mer ydmyk enn før. Men når mitt opposisjonelle jeg har fått utløp, så kommer freden igjen. Uroen forsvinner. Det er all grunn til å be om fred. Indre fred. Den bønnen vet jeg hvor skal sendes: Til Fredsfyrsten, Jesus Kristus. Med fredstanker ønsker jeg alle et fredelig godt nytt år med velsignelsen; Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred! Amen. Jenny 2

3 REDAKTØREN Redaktørens spalte: Trosopplæringsreformen. Endelig. Nå får også Hamar prosti (kommunene Løten, Stange og Hamar) tildelt midler til full gjennomføring av denne reformen. På begynnelsen av 2000-tallet ble det arbeidet for at kirken skulle settes i stand til å ta dåpsopplæringen på alvor. Ikke misforstå: Det har skjedd mye godt kristent arbeid blant barn og unge også gjennom i lang tid. Men på begynnelsen av 2000-tallet kom planen for trosopplæring. Det begynte i det små og med en opptrappingsplan. Nå er den i ferd med å komme i mål slik at alle landets menigheter kan nyte godt av de ressurser som stilles til disposisjon. Det sies om dette fra sentralt i kirken: Trosopplæring er et av Den norske kirkes hovedsatningsområder. Det utvikles nå en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år, som skal legge til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av. Gjennom hverdagsritualer, høytidsfeiring og markering av livets viktige tider kan hjem og menighet stå sammen i å tolke livet i lys av dåpen, og dåpen i lys av livet. Trosopplæringen skal rette seg mot bredden av de døpte i årskullene og være tilrettelagt for den enkelte, uavhengig av funksjonsnivå og livssituasjon. Kirkens trosopplæring vektlegger at kristne med ulik kulturell tilhørighet kan ta del i menig - hetens tilbud. I Domprostiet har vi gjennom flere år hatt et opplegg kalt «Tidsbroen». Oddvar Øieren har skrevet skuespill med utgangspunkt i hendelser i nærområdet. Disse er blitt fremført i menighetene. I Vang var det «Kristines sølvfat» fra den tid da Øvre Vang kirke skulle bygges. Disse spillene har blitt sett av mange. Det har vært til glede både for «skuespillerne» og for alle oss som har sett ett eller flere av spillene. Nå er planen å få til et bredere tilbud slik at flere barn og unge kan få et større kjennskap til hva de fikk med seg i dåpen. KS Telefoner Prestekontoret, Klokkergården Sentralbord, kl : Sokneprest: Kapellan Organist: Kirketjener Bente Hovelstuen Kirketjener Aase Karin Frydenberg Gravere: Kirkeverge /752 Driftsleder Daglig leder Privattelefoner: Leder Menighetsrådet Ole Jacob Tomter MenIgheTSbladeT Postgiro: Bankgiro: Utgis av Vang menighetsråd med 5 nr. i året. Kontonr. til menighetsrådet: redaksjon: Håkon Solvang, Jenny Solveig Aasbakk, Oddvar Dufseth og Kåre Skagestad Tlf Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar Innleveringsfrist til neste nr.: 10. mars 3

4 JULETREFEST Juletrefest på Samfunnshuset 5. januar, på Hellige tre kongers dag, samlet Vang bygdekvinnelag og Vang menighet fullt hus til årets juletrefest. Arne Borg loste oss gjennom et allsidig program og Oddvar Urstad trakterte piano til sangene rundt treet. Solveig Flenvold med barnelaget Ivrig fremførte juleevangeliet i ord, drama og sang. Dansegruppa Jusalira framførte juledans til moderne rytmer, de fikk også selskap fra framtidige dansere blant publikum! sjonene er viktig, og det er flott å se nye generasjoner ta ansvar. Mange flotte gevinster ble fordelt blant de fremmøtte, og den unge generasjonen sto for salg og trekning. En stor takk til alle gode krefter som gjorde at vi kunne gå hjem med fred i sjel og sinn. Ref: Håkon S. Og jammen hadde ikke nissen tid til en liten visitt midt i festen, og alle barn fikk sin nissepose. God pause med godt traktement og loddsalg hører med. Det er viktig å kunne møtes og hilse godt nyttår, uten å måtte se på klokka. Å samles på tvers av genera - 4

5 MENIGHETSRÅDET Nytt fra menighetsrådet Menighetsrådet hadde sitt siste møte før jul Sognepresten er fast medlem av rådet, men verken han eller kapellanen kunne møte denne gangen. Rådet er naturligvis beslutningsdyktig likevel, men det ble spøkt med at nå satt vi med hele ansvaret og styrelsen av sognet og kunne gjøre hva vi ville. Vi er sikre på at sognepresten kommer sterkt tilbake på neste møte. Det vil fortsatt være slik at vedtakene blir fattet både med og uten sogneprestens medvirkning. Denne gangen gjorde vi bl.a vedtak om Budsjett for % av billettinn - tektene fra konsertene i kirken går tilbake til menighetens virksomhet. Forsiktig vil vi derfor øke bevilgningen til kirke - musikken og i år er det bevilget en engangssum til grunnlovsjubileumsforestillingen 15. februar. Vi opprettholder støtten til gospelkoret og dessverre er ikke menighetsbladet lenger selvfinansierende. Det er store kostnader med å holde et menighetsblad og vi er helt avhengig av de frivillige gavene vi får til utgivelse av bladet. Resten må dekkes av vår egen virksomhet. Ofringer Vi ville ha flere ofringer i kirkene i løpet av året. Tre ofringer i Vang kirke i måneden og to i måneden i Øvre Vang. Menigheten har få inntekter til egen virksomhet og flere ofringer til vårt menighetsarbeid er et virkemiddel for å få flere midler inn. Vi håper tiltaket blir mottatt med velvillig «offervilje». Årsplan Menigheten har mange tiltak som nå vil bli fulgt opp. Vang kirkemusikk med mange og varierte konserter gjennom hele året. Trosopplæringsutvalget står medansvarlig for søndagsskole, barnegruppa Ivrig, Lys Våken, juletrefest, samarbeid om konfirmantarbeidet og oppfølging i etterkant, dansegruppe for 4-6. klassinger, Lucia-konsert 13. desember, skolering av frivillige og enda flere arrangement som prestene har ansvar for. Alt er satt inn i vår plan for året og kan hele tiden revideres. I årsplanen er det også lagt inn at vi skal arbeide for å styrke Vang menighets administrative apparat. Vi vil fortsette å informere om vår virksomhet gjennom utgivelse av 5 årlige nummer av Vang menighetsblad. Stig Jørund Arnesen ut i permisjon Kapellanen i Vang har blitt valgt til leder for TeoLOgene, som er den andre av to fagforeninger for prestene. Ledervervet er for 2 år og han er blitt frikjøpt til full stilling av departementet, slik at bispedømmerådet kan ansette vikar for denne perioden. Det blir da JANE CHRISTIN SIEWARTZ DAHL, som f.t. er kapellan i Brumunddal/Veldre menighet. Hun går inn i vikariatet for Stig Jørund, og vi ønsker henne hjertelig velkommen til tjeneste og samarbeid i Vang. I tillegg vil vi gratulere Stig Jørund med den tillit han har fått i fagforeningen og ønsker ham lykke til, og naturligvis, velkommen tilbake! 5

6 BARNESIDE V/JENNY Barneside v/jenny Hei på deg! Godt nytt år! Liker du å sykle? Det gjør jeg. Og i vinter, som det har vært så lite snø, har det blitt desto flere sykkelturer på meg. Når jeg sykler til byen, må jeg igjennom mange lyskryss og over mange fotgjengeroverganger. Og der skal man helst gå av sykkelen og trille. Av og til stusser vi over hvor mange regler det finnes i trafikken, særlig i byer og på tettsteder. Hvorfor må det være sånn? Svaret er nokså enkelt. Det handler om å ta hensyn til hverandre, og ferdes sammen på en måte som føles trygt og godt for alle. Jesus sa at vi skulle være gode mot hverandre. Å forklare hva det innebærer, er ikke gjort i en fei! For det betyr mye i mange slags sammenhenger. Slik som i trafikken, der vi har lover og regler som skal minne oss om at vi ikke er alene på veien. Alle skal frem, og ingen ønsker å komme til skade eller skade noen. I Bibelen er det noe vi kaller Den gylne regel. Der står det: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem. Slik vi føler er best for oss, er også stort sett bra for de andre. Det er en grei leveregel, både i trafikken og ellers. Jesus ønsker oss alt godt og at vi skal ha det bra sammen. Alle reglene vi må forholde oss til, er ikke laget for at noen vil være strenge mot oss, men fordi vi trenger å minnes om at vi må ta hensyn. Jeg ønsker deg alt godt i det nye året! Barnas Bibel Barnas Bibel er en bamse og en bok å kose seg med! Den bringer en varm hilsen som sier: Gud er glad i deg! Boka inneholder kjente historier fra Bibelen på rim, tilpasset for barn. Bokogmedia.no Utgitt 2012 Forfatter: Sally Lloyd Jones Pris: 79,- SYKKELKRYSS! Finn 9 ord som har med sykkel å gjøre, i bokstavkaoset! P S H J U L R L E T A L I A Å T D Y G B M S E K A R D M E T F G L E E B J E L L E H Svar SYKKELKRYSS: PEDAL, SETE, STYRE, BJELLE LYKT, RAMME, HJUL, GIR, LÅS 6

7 BARNESIDE V/JENNY Oppskrift Liker du å lage mat? Her får du en oppskrift på Karbonader uten kjøtt Bruk den grove raspen på et råkostjern og riv 3 store poteter, 1 middels stor løk 1 gulrot. Bland dette sammen, og krydre lett med ½ teskje salt ½ teskje pepper. Bland i 1 egg 3 spiseskjeer potetmos fra posen, eller 3 spiseskjeer ferdig potetmos Ta litt smør eller olje i stekepanna og stek små karbonader gylne på begge sider. Det er kanskje lurt å be en voksen å være med mens du steker. Lykke til! Fra barnemunn Disipler er noe vi har i halsen og som ligner på mandler, men som heter polypper. Gud elsker alle barna på jorden og alle mennene. Og så elsker han alle damene også, selv om han ikke er gift med dem. Ein skatt frå skuletida I Mads Berg Skulesongbok frå 1952 står dei kjære og litt såre strofene i Den fyrste song, forfattet av Per Sivle. Herborg Kråkevik si tolkning av songen er vàr og kjenslemjuk, Cd-en kom ut for nokre år sidan. Når vi song denne i barneskulen og kom til siste verset, kom tårane. Eg kunne ikkje tenkje meg mor i ei kald grav, mor skulle alltid vera der, varm og blid. Enno kjenner eg klumpen i halsen når eg kjem til denne verselina. Den fyrste song eg høyra fekk, var mor sin song ved vogga, dei mjuke ord til hjarta gjekk, dei kunne gråten stogga. Dei sulla meg så underleg, så stilt og mjukt te sova. Dei synte meg ein fager veg opp frå vår vesle stova. Den vegen ser eg enno tidt, når eg fær augo kvila, Der stend ein engel, smiler blidt, som berre ei kan smila. Og når eg sliten trøytnar av, i strid mot alt som veilar, eg høyrer stilt frå mor si grav den song som all ting heilar. Jesus gikk på vannet fordi han ikke ville bli våt på beina 7

8 DIVERSE Hamar Misjonsforening og Hamar Misjonsring 150 år Det Norske Misjonsselskap har hatt arbeid i Hamar fra 1863 / 64. Dette blir feiret mars: Hele uken blir det en utstilling i Storhamar kirke. Her vil det bli fokusert på Thailand. I tillegg til at utstillingen er åpen for alle, blir det sendt invitasjon til barnehager, skoler og foreninger. Hamar menighet har slik som Vang menighet misjonsprosjekt i Thailand og støtter arbeid blant barn og ungdom. Lørdag 22. mars blir det bursdagsfest. «Vi spiser mat fra Østen» står det i programmet (kl ). Påmelding til middagen innen 20. mars til Ragnhild Lie, tlf innen 20. mars IVRIG -VÅREN 2014 Kl : Festsamvær der bl.a. multikunstner Anne Flugstad deltar. Det gjør også tidligere Thailandmisjonær Knut Hallen. Sang av Hamar Pray-Sing. Søndag 23. mars kl er det festguds - tjeneste i Hamar Domkirke der biskop Solveig Fiske og Knut Hallen deltar. Domkoret blir også med. Feiringen avsluttes med kirkekaffe på Misjonshuset. KS HVA?? - klubb for gutter og jenter fra 3. kl og oppover HVOR?? - Kirkestua ved Vang kirke Samlingene fremover blir slik: Hobbyaktivitet, lage såpe / ulike spill Øve til basar, hobbyaktivitet påske Basar Det har etter hvert blitt en tradisjon at barnelaget Ivrig arrangerer basar for å hjelpe barn i andre land. Årets basar blir den 7. april kl 17.30, og pengene dette året går til ulike prosjekter i Vest-Afrika. Vi håper at mange finner vegen til Kirkestua ved Vang kirke på basaren vår. Ungene vil bidra med sang og opptrinn, det blir kaffe og kaker og selvfølgelig utlodning! Det blir også vist film fra Vest-Afrika. Alle er hjertelig velkommen! Utelek, slå - ball Avslutning for sesongen. Utelek, grille pølser Hver gang har vi en kort samling med bibelfortelling og sang, noe å spise, og noen leker. Det er frivillig medlemskontingent kr. 50,- pr. år. Vi får støtte pr. betalende medlem. Kontaktperson: Solveig Byberg Flenvold Tlf: Ta med deg vennene dine og kom og se hvordan vi har det!! Velkommen til Ivrig!! 8

9 Vang kirkemusikk presenterer: VANG KIRKEMUSIKK Lørdag 15. februar kl Vang kirke Ljoset over landet dagna En markering av grunnlovsjubileet Vang skolekorps, Vang musikforening, Vang Sangforening, Øvre Vang sangkor m.fl. Søndag 16. februar kl.18:00 - Vang kirke Orgelklang i Vang Johan Martin Røsand, orgel Norsk orgelmusikk Gratis adgang Søndag 16. mars kl.18:00 - Vang kirke Elevkonsert En konsert med elever fra Hamar kulturskole, Musikklinja ved Stange videregående skole og Toneheim Folkehøgskole. Gratis adgang. Onsdag 19. mars kl.19:00 - Vang kirke Konsert HM Kongens gardes musikkorps, dir. Eldar Nilsen Johan Martin Røsand, orgel Bill kr.100 Søndag 23. mars kl.18:00 - Vang kirke Konsert med Hamar gospelkor Palmesøndag 13. april kl.18:00 - Vang kirke Orgelklang i Vang Johan Martin Røsand, orgel Musikk av J. S. Bach Gratis adgang Med forbehold om endringer 9

10 ANNONSER Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus. Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU Telefon Telefax Minner ifrå Vang Årboka, siste årg. Kr. 150,- Tidl. årganger Kr. 50,- Åstdalen 1944 Kr. 100,- Vang historielag, tlf ledig plass til annonse Bjørgedalen og Brynsåsen , e-post: 2317 HAMAR. Tlf Hamar Begravelsesbyrå A/S Jacobsens begravelsesbyrå a/s Parkgt hamar fax ordner alt ved kremasjoner og begravelser Hva betyr uttrykket, og hvor stammer det fra? Kyrie Kyrie, elèison kommer fra det greske språket og betyr Herre, miskunne deg (over oss). Uttrykket forekommer i gudstjenesten og gjentas da tre ganger for å understreke treenigheten. Uttrykket blir rettet mot Gud Fader, Herre Krist og Den Hellige Ånd. Det brukes både i protestantisk, katolsk og ortodoks liturgi. (Kilde: Wikipedia) 10

11 ANNONSER SPar SannerUd Birkebeinervegen, Hamar Tlf ferskvarebutikken i furnesveien Britt s fotterapi lotto TIPPIng VIKIngloTTo oddsen extra Britt Sæther Autorisert fotterapeut med fordypning innen diabetes. Klukstuen omsorgssenter Timebestilling på tlf: (mandag, tirsdag og onsdag) Vi arrangerer og leverer til Dåp Bryllup Konfirmasjon Jubileer Minnestund Tlf Kirkekonsulenten Tlf Rådgiving, tilstandsanalyse Rådgiving, tilstandsanalyse og istandsetting og istandsetting byggmester einar Kristiansen as Strandgt. 53, 2317 Hamar tlf nybygg reparasjoner TaKTeKKIng BRIT S FOTKLINIKK Samfunnshuset ILSENG Tlf priv Off. godkjent fotterapeut Brit K. Grandum KRINGLA BAKERI Gode og sunne bakevarer av høy kvalitet. Besøk vår kafe og utsalg i Torggt 11. Hamar. Vi kjører også ut varer på bestilling. Tlf: ALT I STEIN Gravmonumenter Omsliping Navntilføying Ridabu, Tlf Fax: Åpent: Man-fred , Tors

12 GRUNNLOVSJUBILEET Vang kirke lørdag 15. februar kl Medvirkende: Ragnar Dyresen som Abraham Pihl og Martin Thorshaug som prins Christian Frederik. Regi: Svein Hellesøy Musikalsk leder: Johan Martin Røsand Billetter kr 150,- HA-kort/barn/studenter/pensjonister: kr 100,- Forhåndssalg hos medvirkende kor/korps, Spar Vang Wiik, Statsarkivet i Hamar, Servicekontoret Hamar kommune og Ridabu Mini Pris. Billetter selges også ved inngangen. 12

13 GRUNNLOVSJUBILEET Grunnlovsjubileet Ljoset over landet dagna Det nærmer seg framføring av forestillingen «Ljoset over landet dagna» i Vang kirke 15.februar. Dette er Vangsbygdas markering av grunnlovsjubileet Ideen med arrangementet er å vise hvordan det lokale valget av valgmenn kan ha foregått i Vang 25.februar Det er jobbet intenst med planlegging i høst og i vinter. Musikk og manus er nå ferdig utarbeidet og forestillingen er klar for framføring. Kor og korps har øvet inn musikken og skuespillere og amatører har tekstene klare. Vi gleder oss alle til å gjenskape valgdagen i Vang kirke. Vang menighetsråd, Statsarkivet i Hamar og Festivitetsteatret har samarbeidet om å få til dette. Vi har hatt et nært samarbeid med vår kantor Johan Martin Røsand, Vang Skolekorps, Vang Musikforening, Vang Sangforening og Øvre Vang Sangkor. I alle menigheter i landet ble det 25.februar 1814 eller så raskt det lot seg gjøre, foretatt valg etter at prins Christian Frederik hadde lyst ut valg til riksforsamling på Eidsvoll. Vi har dykket dypt i kildene og funnet interressante detaljer omkring valget i Vang. Det har ikke vært mulig å finne Abraham Pihls egne beskrivelser av det som skjedde, men vi vet at han fikk brev gjennom sin biskop Bech fra prins Christian Frederik om at det skulle foregå valg i kirken 25. februar. Brevet fikk Pihl den 22. februar og det er vanskelig å forstå hvordan han på så kort varsel klarte å innkalle alle menn til valg i kirken tre dager senere, 25. februar. 13

14 GRUNNLOVSJUBILEET hus og høytidelig innkalte de til valg. Tre dager hadde de på seg til å «underrette allmuen». Pihl hadde nok skrevet ferdig en fullmakt til valgmøtet. De to valgte representantene fikk den med seg til Gårder i Elverum der de var med på valget av eidsvollsmennene. Brevet er underskrevet av foruten fem embetsmenn, av tretten bønder fra Vang og Furnes. (Kun menn over 25 år som eide matrikulert jord var stemmeberettigede). Det er ikke umulig at dette er de samme mennene som gikk rundt og innkalte til valg. Til vanlig ble alle kunngjøringer om kjøp og salg av eiendom, auksjoner lysing til ekteskap kunngjort fra prekestolen. Det var det ikke tid til nå. Abraham Pihl sendte derfor sine mest betrodde menn rundt i bygda for å innkalle til valg. De gikk fra hus til Vi må forestille oss at Vang kirke var fullsatt den dagen etter sedvanlig skikk satt konfirmerte menn på høyre side i kirke - benkene, kvinner og barn på venstre side. Slik vil vi også «ordne» menigheten den 15. februar under forestillingen. Bli med tilbake til 1814 og se og hør hva som kan ha skjedd. Vel møtt i Vang kirke. Ole Jacob Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma! Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma! Vårt heimland lenge i myrker låg, og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud du i nåde til oss såg, Din kjærleik oss ikkje gløymde; Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde. Og morgonen rann, og mørket kvarv, som lenge vår lukka skygde. Du atter oss gav vår fridoms arv og honom i trengsla trygde. Du verna vårt folk og gav oss fred, og landet med lov me bygde. No er det i Noreg atter dag med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen. Så signe då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen! 14

15 ANNONSER Hamarkan AS Snekker Renhold Aut. regnskapsførerselskap 2323 Ingeberg Tlf lopper hentes året rundt til vårt store loppemarked i oktober. Pengene fra klubbens arbeid går 100% til humanitært arbeid, støtte til barn og unge i bygda, samt tiltak for eldre og trengende. Send oss gjerne en om du lurer på noe om vårt arbeid eller om du ønsker medlemskap. lions Club Vang Til tjeneste! - Tlf: MERCEDES OG PEUGEOT Hedmark og Oppland AS Tlf BUSTERUD TREVARE AS 2323 Ingeberg Tlf Bryggerivegen 12, 2322 Ridabu Tlf.: Fax: Optiker Stein Johannesen M.N.O.F. Kirkegaten 3, 2317 HAMAR Tlf Trenger De en elektrikerforbindelse? Tlf.: Fax: Døgnvakt: a l T I g l a S S Tommelstad Gård, 2318 Hamar Tlf døgnvakt 15

16 FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN Hilsen fra menighetsrådslederen Så er vi inne i det store jubileumsåret På nasjonalt plan har man offisielt åpnet både grunnlovsjubileet og jubileet for Alf Prøysens 100 års fødselsdag. Jeg synes det er godt å se at det er stort engasjement rundt disse to jubileene. De handler om to vidt forskjellige ting, men både grunnloven og Alf Prøysen berører oss på forskjellig vis. Prøysen hadde stor omtanke for barna og de som ikke hadde det så godt i livet. Grunnloven har i to hundre år tatt vare på oss alle gjennom sitt lovverk. Gjennom grunnloven har det blitt stadig tryggere og bedre å bo her i landet. Alf Prøysen har gjort oss til «et varmere folkeferd», sier Erik Bye i si vise om n Alf. Ingen historiske dokument forteller konkret hvordan valget foregikk og vi må bare forestille oss hvordan det skjedde. Ingen valg - urner, antagelig bare prestens forslag på to valgmenn og en kollektiv enighet om at de var «enstemmig valgt». Valget foregikk på rett måte sett med datidens velgeres og forslagstilleres øyne. Vi lever i dag i et godt, trygt, humant demokrati bygget på grunn - lovens kristne verdier. Den ble symbolet på vår selvstendighet, og ble til velsignelse for landet. Her i Vang er vi en del av en nasjonal feiring når vi markerer grunnlovsjubileet med forestillingen «Ljoset over landet dagna» i Vang kirke 15. februar. Grunnloven er virkelig verd å feire. Den norske grunnloven er basis for demokratiet i Norge i dag. Nå i februar er det 200 år siden prins Christian Frederik kunngjorde for det norske folk at det skulle velges menn som skulle forfatte en norsk grunnlov. Han startet sitt brev til det norske folk på følgende måte: «Den beste begynnelse er alltid å begynne med Gud. Fra Ham kommer velsignelse når vi gjør hva rett er». Her i Vang, som overalt ellers i landet ble de stemmeberettigede sammenkalt i kirka for å foreta dette første demokratiske valg. 16

17 FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN/DIVERSE Alf Prøysen ble født i ei enkel husmannsstue i Ringsaker sommeren 1914 og ble vår store folkelige dikter. Han har fått sin plass i den nye salmeboka. Ja, han hører hjemme der, med det folkelige evangelium som «Julekveldsvise» er. I jubileumsåret er det tatt initiativ til en folkegave til Prøysens minne. Ei stjerne som skal ruve 27 meter over bakken ved Prøysenstua, slik at den skal «lyse over taket der a Jordmormatja bor». Det demret av dag over Norge i 1814 og lyset ga håp om et fritt land der «ljoset over landet dagna», der lyset bryter fram over landet. Alf Prøysen viste oss stjerna og lyset som laga ei bru i milla seg og himmel n og ei krubbe og ei ku. Vi har god grunn til å feire alt lys og all varme som ligger i disse jubileene. Ole Jacob Bønn for det nye året: Lovet være Herren fra dag til dag! Gud bærer oss, Han er vår frelse. Salme 68:20 Gud, i dine hender legger jeg det nye året. Hjelp meg så jeg tar en dag av gangen, og at du viser meg hva jeg skal legge i den. Amen. Sitat: Å tro er som å puste inn, man stiller ikke noe spørsmål om det er oksygen først. I dag greier jeg meg ikke uten Gud. Arne Ruset, forfatter og lege. (Krigsropet nr ) 17

18 SØNDAGSSKOLE Velkommen til Vang menighets søndagsskole våren 2014 Vi samles første søndag i måneden til søndagsskole samtidig med gudstjenesten i Vang kirke. Vi starter med å delta på gudstjenesten sammen med de voksne. Etter åpningssalmer og ord kommer går alle barna som skal være med på søndags - skolen og samlet over til Kirkestua som ligger vis a vis Vang kirke. Søndagsskolen varer til gudstjenesten er ferdig. Datoer for søndagsskole i Vang våren 2014: Søndag 2. mars Søndag 6. april Søndag 4. mai Søndag 1. juni Hva gjør vi på søndagsskolen? På søndagskolen har vi ulike aktiviteter. Vi tenner alltid lys og har samlingstund og undring med forskjellige temaer fra bibelen. Vi bruker læringsverktøyet Sprell Levende fra Søndagsskolen Norge. I tillegg har vi ulike aktiviteter fra gang til gang dette kan være ulike formings - aktiviteter som maling, snekring, jule- /påskepynt i tillegg til ulike uteaktiviteter. Frukt og saft serveres hver gang i tillegg til at de voksne kan få seg en kopp kaffe når barna hentes. For hvem? Alle barn i alderen 3-11 år Søndagsskoleledere i Vang menighet Arild Berg (mob ), Julie Berg, Solfrid Langgård Johansen, Cathrine Arnesen, Trine Kristiansen, Maja Yran Velkommen til vår søndagsskole! 18

19 VANGSBOKA Vangsboka, bind 5 Vang og seinere Hamar kommune har fram til nå hatt ansvaret for å utgi en bygdebok for Vang sammen med Vang historielag. Bind 1 ble utgitt i 1983, og bind 4 kom i fjor. Hamar kommune har nå bestemt seg for å trekke seg helt ut av arbeidet med bygdebok for Vang, og alt arkivmateriale er overlatt til historielaget som får ansvaret for å videreføre arbeidet. Vang historielag har nedsatt en egen bygdebokkomité som skal sørge for å få arbeidet gjort. Bygdebokkomitéen har beregnet at det kreves enda 5 6 bind for å fullføre Vangsboka, men da vil ikke de store og delvis nedbygde gårdene i og omkring Hamar være beskrevet som i dagens bygdebokbind. Med 3 4 år pr bind trengs ytterligere år for å fullføre verket. Vi vil gjerne begynne å samle stoff til resten av bygdeboka. Det vi vil prioritere, er å snakke med eldre folk som har noe å fortelle om «sin» gård og livet i bygda slik de har opplevd det. Vi vil også samle gamle dokumenter og bilder som kan gå tapt om ingen tar vare på det og noterer hva det er. Aller viktigst er det selvsagt å komme i gang med å samle opplysninger som skal brukes i bind 5. I den forbindelse ble en del av de som representerer gårdene som skal omhandles i dette bindet invitert til et møte på Vang samfunnshus 8. januar. Aktuelle gårder er gårdsnr 87 til 72, dvs Ilseth, Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Opsahl, Tomten, Hafsahl, Dælid, Blystad og kanskje Finborud. Bygdebok - komitéen har fått Ole Jacob Tomter, som var redaktør for bind 4, til også å ta redaktør ansvaret for bind 5. Men for å få gjort arbeidet raskere og rimeligere enn da kommunen hadde ansvaret, er vi nødt til å legge opp arbeidet litt annerledes. Vi må involvere de som eier og bor på de eiendommene som skal om - tales, på en annen måte enn det er gjort ved tidligere bind. Spesielt trenger vi hjelp til å finne fram stoff. Der er vi spesielt interessert i gamle dokumenter, kart og bilder, og vi vil gjerne vite hva som kommer fram på bildene. Historier og fortellinger fra tidligere tider på gården er også veldig nyttig og bidrar til at teksten blir mer levende. Fint om dette blir notert ned, eller om redaktøren, eller en i bygdebokkomitéen blir varslet dersom våre lesere vet om noen vi bør snakke med. Ole Jacob begynner arbeidet 1. oktober i år, og vi venter at den neste Vangsboka kan utgis i 2017 eller Om dere har aktuelt materiale å vise fram eller noe å fortelle om, så kontakt Ole Jacob Tomter eller bygdebokkomitéen som består av Vigdis Stensby, Bjørn Eriksen, Nicolaas Kippenbroeck og Oddvar Dufseth. Materiale som vi finner interessant for framtidige bind, låner vi gjerne et par dager for avfotografering. Så blir det levert tilbake. O. Dufseth 19

20 DIVERSE Samefolkets dag I 2003 ble 6.februar offisiell flaggdag i Norge. Det skal derfor flagges med det norske flagget ved alle offentlige bygg den dagen, og det er i tillegg valgfritt å flagge med det samiske flagget. Flagging på 6. februar er en hilsen til det samene på nasjonaldagen og en erkjennelse av samisk identitet og av samene selv. (Wikipedia) KAY GARTNERI Blomster til alle anledninger. Tlf Ingeberg Tlf GODKJENT FOR ANSVARSRETT Tlf Ønsker du å annonsere? Ta kontakt med Britt, tlf Jeg setter opp annonsen for deg. annonsepriser pr. år: 1/14 del side: kr. 700,- 1/7 del side: kr ,- 20

21 BOKANMELDELSER God voksenbok Tusen ulevde liv er en roman av den svenske forfatteren Tomas Sjødin. Forlagets omtale: En dag teiper Bengt Eriksson et brev til preke - stolen der han forklarer at han kommer til å forsvinne for en stund Tusen ulevde liv er en fortelling om kjærlighet, vennskap, mot, oppbrudd og overlevelse, men også om å våge å forsone seg med eget liv. Tomas Sjødin er også pastor, kronikør og foredragsholder. Bøkene hans er solgt i mange opplag og oversatt til flere språk. Pris: 299,- Jenny Kristen tro oppdatert For den som ikke tar alle svar for gitt Forfattere: Kjell Arnold og Ole Jacob Nyhus En litt annerledes bok enn vanlige kristne bøker. Her er det opp til leseren å ta stilling. Sagt om boken: En ærlig og engasjerende invitasjon til å bli kjent med kristen tro, en bok jeg helhjertet kan anbefale. Erling Rimehaug, journalist og forfatter Her leveres en oppdatert innføring i kristen tro. Den er original, ærlig, fri for klisjeer og engasjerer både tanke og følelser. Denne boka har jeg ventet på! Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin Takk og pris for bøker som denne. Både troende og ikke-troende vil ha glede av boken som en oppdatert guide til hva kristen tro er og betyr, stilt overfor et moderne verdensbilde. Henrik Syse, filosof, forsker og forfatter Forfatterne er begge prester i Den norske kirke. Kjell har i en årrekke vært sokneprest i Ottestad. Nå er han fengselsprest i Hamar og på Ilseng. Ole Jacob er prostiprest i Toten prosti. 21

22 MESSELISTE Med forbehold om endringer. Gjelder også ofringer. VI MØTES I KIRKEN 16. feb Såmannssøndagen Siewartz Dahl Luk Ofring: Bibelselskapet Vang kirke kl Øvre Vang kirke kl feb. Kristi Narverud Siewartz Dahl foklarelsesdag Nattverd Ofring: Bibelselskapet Matt mar Fastelavnsøn. Narverud Joh.17, Søndagsskole 09. mar 1.s.i faste Siewartz Dahl Holck Mt.4,1-11 Nattverd Nattverd Ofring: Søndagsskolen Ofring: Søndagsskolen 16. mar 2.s.i fasetid. Narverud Mt.15, mar Mariab.dag Siewartz Dahl Narverud Luk.1,26-38 Nattverd Ofring: Kirkens SOS 30. mar 3.s.i fastetd. Siewartz Dahl Lk Ofring: Kirkens SOS Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. 06. apr 4.s.i fastetd. Narverud Siewartz Dahl Hbr.4,14-16 Søndagsskole Nattverd Nattverd 13. apr Palmesøndag Siewartz Dahl Jh.12, apr Skjærtorsdag Narverud Narverud NB! NB! Kl Mt.26,17-30 Nattverd Nattverd 18. apr Langfredag Narverud Jh.18,1-19,42 NB! NB! Kl

23 S L E K T E R S G A N G I VA N G DØPTE: VIEDE: DØDE: Axel Elias Persson Danielsen (Hamar domkirke) Ferdinand Haugseth Lundquist (Hamar domkirke) Angelika Murud Hovde Emma Skeibrok Martinsen Johannes Sævik Solli Isabell Næss Huserbråten Sofie Thorshaug Olivia Danbolt Leistad Victoria Emilsen Lindstad Nora Randgaard Sanner Nika Pavlova Steen Sienna Budde-Jensen Maud Marie Rugsveen Sagen Johannes Bjørnstad Dahl Elin Caplin og Stein Olav Nyberg Elbjørg Marie Bakken Mari Wæraas Ingeborg Wold Ingrid Stramrud Harald Dufseth Else Dufseth Harald Mathiassen Thorbjørn Nybakken William Grødahl Helge Pedersen Sverre Simensen Helga Bakstad Kjell Bertinussen Oddvar Kristiansen Arne Arnesen Reidar Oscar Gustavsen Alexander Tjernstad Kirken på nett: og Fortsettelse Messeliste: 20. apr Påskedag Høytidsgudstjeneste Høytidsgudstjeneste Lk.24,1-9 Siewartz Dahl Narverud Ofring: Kirkens nødhjelp Ofring: Kirkens nødhjelp NB!! Påskedag Brumund fjellstue kl Gudstj. v/ Narverud 23

24 Ei sol på frostklår vinterkvelv skin bleikt på snø som nyleg fall. Det heng ein bladlaus kvist og skjelv, all jorda sturer, død og kald. Du breier vinterkulden ut, gjev fryd i sumars varme drag. Du femner oss i kjærleik, Gud, igjennom livsens vinterdag! Salmeboka nr. 843

I livet står vi foran valg

I livet står vi foran valg Informasjon Vang Menighetsblad Nr 2/2014. 71. årg. I livet står vi foran valg TANKER OM DEN STILLE UKE Den stille uke påske Ferie, fritid. Kanskje skal også jeg på skitur en av helligdagene i den stille

Detaljer

Med ønske om en velsignet advents- og juletid

Med ønske om en velsignet advents- og juletid Informasjon Vang Menighetsblad Nr 5/2013. 70.årg. Med ønske om en velsignet advents- og juletid Foto: Nicolas Kippenbroeck ANDAKT: Julehilsen fra Hamar biskop Mens Kvirinius var landshøvding i Syria Det

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 3/2015. 2. årg. Storhamar kirke 1975-2015 Informasjon 2 PINSETIDEN Språkunder Vi har feiret pinse for en tid tilbake, i kirken kaller vi hele tiden fra pinse til

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Løten Menighetsblad. Påskeandakt. Nr. 1 April 2014 65. årgang. Grunnlovsjubileet Se side 2. Årsmelding Se side 4

Løten Menighetsblad. Påskeandakt. Nr. 1 April 2014 65. årgang. Grunnlovsjubileet Se side 2. Årsmelding Se side 4 Løten Menighetsblad Nr. 1 April 2014 65. årgang Påskeandakt Grunnlovsjubileet Se side 2 Årsmelding Se side 4 Historiske vandringer i Rokoberget Se side 6 Påskehilsen fra Hamar biskop: Kristus er oppstanden,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Jubelfest i Øverbygda Øvre Saltdal kirke er 75 år! Dette skal feires og markeres i fem dager! Kirka er vår og den betyr mye for oss som bor her. Kirka ble reist med

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58 kjerkebla TEMA: TROSOPPLÆRING I statsbudsjettet for 2014 ble trosopplæringsreformen fullfinansiert, Karmøy prosti og Torvastad menighet blir i år tildelt midler. kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 Langfredag i Torvaastad kirke Foto: SJS KJERKEBLA PÅSKE 2012 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2013 Bli kjent med Lars Peder Holm s. 4-5 Konfirmantarbeidet i Barbu s. 6-7 Her er kandidatene til menighetsrådsvalget. s.

menighetsblad Nr. 2 2013 Bli kjent med Lars Peder Holm s. 4-5 Konfirmantarbeidet i Barbu s. 6-7 Her er kandidatene til menighetsrådsvalget. s. menighetsblad Nr. 2 2013 Bli kjent med Lars Peder Holm s. 4-5 Konfirmantarbeidet i Barbu s. 6-7 Her er kandidatene til menighetsrådsvalget. s. 12-13 I H J Ø R N ET En tid for alt Bibelen er full av visdomsord.

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 2 MAI 2012 39. Årgang Mai - flaggets måned I mai er det mange muligheter til å heise flagget, og å vise både glede og litt nasjonalisme, denne måneden gir oss vel flest muligheter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang Kirkebakken Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland Nr. 2 2015 / 75. årgang 9 Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9?? Min påskesalme Kjære leser KIRKEKONTORET Av Gunnar Kile Som «min» påskesalme

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 Kim, alle klokker klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle. Tindre, Guds stjerner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmelens fred med Guds

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 2 / 2014 LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK FULLDISTRIBUSJON I slutten av juni ble det laget sølepytter i Verksgata som barna fikk lov til å leke i. Dette ble filmet og skal vises frem på åpningen av kulturhendelsen

Detaljer