Konsernstyrets årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernstyrets årsberetning"

Transkript

1 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og det eneste av de store selskapene som er 100 prosent eiet av kundene. Selskapets regnskapsresultat i 2002 viser en stor forbedring i forhold til 2001.Som en følge av et nytt år med ustabile finansmarkeder og fall i aksjeverdiene, ble finansresultatet likevel betydelig lavere enn i et normalår.forsikringsresultatene er imidlertid vesentlig forbedret i løpet av 2002, og svake finansmarkeder har synliggjort viktigheten av å oppnå tilfredsstillende resultater innenfor kjernevirksomheten. Regnskapet for Gjensidige NOR Forsikring viser et driftsresultat på 202 mill.kr for 2002.Lønnsomheten i forsikringsvirksomheten målt gjennom Combined Ratio (summen av kostnader og erstatningsutbetalinger i forhold til premien) har utviklet seg positivt i løpet av året. Combined Ratio for Gjensidige NOR Forsikring ble 101,9 prosent i 2002, mot 106,9 prosent foregående år.de forbedrede forsikringsresultatene skyldes generelle premieøkninger, lengre tids fokus på skadeforebyggende tiltak og riktigere prising av den enkelte risiko. Resultat etter skatt og sikkerhetsavsetninger er -265 mill.kr, mot mill.kr foregående år.negativ utvikling i aksjemarkedene og økte sikkerhetsavsetninger som en følge av økt premievolum, er hovedårsaken til underskuddet. hadde et driftsresultat på 163 mill.kr i Etter skatt og sikkerhetsavsetninger ble resultatet -265 mill.kr. Konsernet består av Gjensidige NOR Forsikring og datterselskaper, blant annet Lindorff Holding AS, Glitne Invest AS, Gjensidige Marine & Energy Insurance AS og Gjensidige NOR Kredittforsikring AS. NY KONSERNSTRUKTUR Finansdepartementet ga 16.juli 2002 konsesjon til å omstrukturere Gjensidige NOR-konsernet.Gjensidige NOR Sparebank og Gjensidige NOR Spareforsikring ble omdannet til aksjeselskaper eiet av et felles, børsnotert selskap, Gjensidige NOR ASA.Selskapet ble børsnotert 13.september etter endelige vedtak om omdanning i selskapenes styrende organer.det børsnoterte selskapet eier de nye aksjeselskapene Gjensidige NOR Sparebank ASA og Gjensidige NOR Spareforsikring ASA. I forbindelse med omstruktureringen av Gjensidige NOR-konsernet ble et selvstendig gjensidig finanskonsern med eget styre. Selskapet vil arbeide med å videreutvikle den gjensidige eierformen til beste for kundene. har en eierandel i Gjensidige NOR ASA på vel 13 prosent, og er representert i selskapets styre. Gjennom en strategisk samarbeidsavtale vil de to konsernene arbeide med å utvikle Gjensidige NOR til den ledende merkevaren i det norske finansmarkedet.det er etablert to felleseide selskaper som skal understøtte det strategiske fellesskapet; Gjensidige NOR Markedsstøtte og Gjensidige NOR DriftsPartner. EN KUNDERETTET ORGANISASJON I løpet av høsten 2002 er det gjennomført organisatoriske endringer som har som mål å kundeorientere virksomheten i samsvar med selskapets visjon om å ".. kjenne kunden best og bry oss mest".dette skal skje ved rendyrking av oppgaver, styrking av den desentrale og kundenære organisasjon og færrest mulige ledd mellom kunde og øverste ledelse. Ved årsskiftet 2002/2003 ble det etablert 5 geografiske regioner som har ansvaret for den kunderettede delen av virksomheten. Organiseringen gjør det mulig å overføre kundebetjeningsfunksjoner som de tidligere regionene ikke hadde kritisk masse til å ivareta.på denne måten bevares og styrkes selskapets særpreg med lokal forankring og nærhet til kundene i form av fullmakter, kompetanse og kunnskap om det lokale markedet.samtidig legges det opp til en større grad av likhet på tvers. Formålet med likheten er å sikre at selskapet oppnår skalafordelene ved å være ett selskap, og motvirke at det etableres andre utviklingsmiljøer enn de som allerede er etablert for å betjene hele selskapet. DISTRIBUSJON OG MARKEDSPOSISJON sgruppen har en markedsandel i det norske landbaserte markedet på 27,8 prosent. Markedsandelen har falt med 0,9 prosentpoeng i forhold til forrige årsskifte, % % Combined Ratio (Kostnadsandel + skadeprosent) Gjensidige NOR Forsikringsgruppen Kostnadsprosent (Driftskostnader/Forfalt premie f.e.r.) Gjensidige NOR Forsikringsgruppen Vesta Skade konsern Vesta Skade konsern Sparebank 1 Gruppen Sparebank 1 Gruppen If

2 Konsernstyrets årsberetning 13 blant annet som følge av at noen større kollektive avtaler har opphørt. Markedet har vært preget av behovet for premieøkninger, samtidig som konkurransen har vært sterk fra nye og mindre aktører. Gjensidige NOR Forsikring har prioritert lønnsomhet i porteføljen fremfor vekst. Konkurransekraften er styrket gjennom året ved at flere av konkurrentene har økt sine premier mer enn. I 2002 er det gjort et betydelig løft for å lykkes med salg og henvisninger av standard forsikringsprodukter fra bankkontorene. Nær kunder ble henvist fra Gjensidige NOR Sparebank og samarbeidende sparebanker. Andelen henvisninger som blir omgjort til aktive forsikringer, er jevnt økende. I slutten av året ble systemmessige løsninger for å henvise bankprodukter gjennom forsikringskontorene satt på luften, og vil være et fokusområde i Bruken av forsikringssidene på internett har økt gjennom hele Internettet vil kunne bli en betydelig distribusjonskanal i fremtiden. Kundene får direkte tilgang til forsikringssystemene i selskapet ved tegning av bilforsikring. Merkevareundersøkelser viser at Gjensidige NOR er en sterk merkevare i det norske finansmarkedet. Stor innsats fra de ansatte, utvikling av felles kommunikasjonskonsepter for hele Gjensidige NOR-gruppen og positiv mediaomtale har gitt gode resultater. Selskapets kundeundersøkelser viser at kundene er blant de mest tilfredse i markedet, og har en sterk lojalitet til selskapet. De kundene som har flest produkter, er samtidig de mest lojale og fornøyde kundene. Fordelene ved selskapets Verdikundeprogram og tilsvarende fordelsprogram i Gjensidige NOR Sparebank er godt mottatt i markedet. Privat/Landbruk Forretningsområdet Privat/Landbruk, som omfatter hovedbransjene Motorvogn, Bolig/Fritid, Landbruk og Personforsikring, hadde et meget tilfredsstillende forsikringsteknisk resultat i Resultatforbedringen var størst innen Landbruk som følge av betydelig færre storbranner enn tidligere år. Det er en sterk økning i antall branner innenfor boligforsikring, noe som kan tilskrives en lang periode med streng kulde og kraftig fyring. Personforsikringsproduktene viser en god lønnsomhetsutvikling, men den negative utviklingen med hensyn til antall personer som blir uføre, er fortsatt bekymringsfull. I noen bransjer er premienivået fortsatt for lavt i forhold til normale lønnsomhetskrav, og det kan være behov for premieøkninger utover generell prisstigning. Det arbeides videre med å utvikle støttesystemer som sikrer en riktig premie i forhold til den enkelte kundes risikoprofil. For bransjen motorvogn har markedsandelen målt i antall forsikringer økt til 32 prosent. er nå det selskapet i Norge som forsikrer flest motorvogner. Selskapet har helt siden 1974 hatt en samarbeidsavtale med Norges Automobil-Forbund knyttet til blant annet kvalitetskontroll og bilberging. For de øvrige privatbransjene er markedsandelene noe redusert, primært som følge av at kollektive ordninger innen organisasjonsmarkedet har opphørt. Markedsandelen for Landbruk er 71,6 prosent, og det er her gitt 250 mill. kr. i rentefrie lån knyttet til finansiering av ca brannvarslingsanlegg. Skadeforebyggende arbeid var kraftig i fokus i 2002, og arbeidet videreføres i Målet er å være ledende på dette området, både gjennom kompetanse og tilgjengeliggjøring av tiltak overfor den enkelte kunde. Næringsliv Markedsandelen i næringslivsmarkedet ble redusert i 2002, fra 28,3 prosent ved inngangen av året til 26,5 prosent ved utgangen av året. Det har også i 2002 vært sterkt fokus på lønnsomhet og foredling av næringslivsporteføljen, og de til dels betydelige premiepåslagene som ble gjennomført i 2001, har bidratt til en positiv resultatforbedring i løpet av året for de fleste bransjer. Det er fortsatt noen storskadeutsatte bransjer hvor det er nødvendig med ytterligere premieøkninger for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. Personforsikringer til ansatte i bedrifter er generelt et område i sterk vekst, og utgjør premiemessig en tredjedel av næringslivsforretningen ved utgangen av De seneste to til tre årene har det vært fokusert på forbedring av lønnsomheten i dette området. Lønnsomheten er nå tilfredsstillende; noe som delvis har gått på bekostning av markedsandel. Tall for nytegningen i 2002 viser økt konkurransekraft til fornuftige priser. Det ble besluttet å stanse nytegning og fornyelser av Storkasko og Flyforsikring med virkning fra 15. februar 2002, da disse bransjene ikke lenger er definert som strategiske forretningsområder. Denne forretningen hadde et volum på rundt 200 mill. kr i årlig premie. Fremover vil selskapet fokusere på å betjene den kystnære virksomheten som havbruk, kystkasko og fiskeflåten. Markedsandel Motorvogn i alt % If sgruppen* Vesta Skade konsern Sparebank 1 Gruppen** *) Inkludert Lokal Forsikring fra 3. kv **) Vår og Sparebank 1 er fra 4. kv slått sammen Markedsandel Yrkesskade i alt % If sgruppen* Vesta Skade konsern Sparebank 1 gruppen** KLP *) Inkludert Lokal Forsikring fra 3. kv **) Vår og Sparebank 1 er fra 4. kv slått sammen

3 14 Konsernstyrets årsberetning Erstatningsoppgjør Kundeundersøkelser viser at behandlingstid og informasjon i forbindelse med skadeoppgjør er av avgjørende betydning for kundenes tilfredshet. har etablert gode prosesser som bidrar til å forenkle saksbehandlingen og bedre kommunikasjonen med kundene etter skade. Andelen fornøyde kunder har vært stabil på et høyt nivå gjennom flere år. De siste to år er det foretatt betydelige endringer i oppgjørsprosessene spesielt for behandling av skader på motorvogn og bygning. For andre skader som er enkle å behandle, er oppgjørsprosessene effektivisert. Det er inngått avtaler med leverandører som sikrer kundene god service, kvalitet og pris på reparasjoner og gjenanskaffelser, og som medfører lavere kostnader for selskapet. Personskadeoppgjør er i stadig utvikling. Det er sterk fokusering på rehabilitering som setter den skadelidte i stand til å leve et mest mulig normalt liv. har inngått samarbeidsavtaler med flere bedrifter og institusjoner for å sikre tilbud som kan øke livskvaliteten og mulighetene for utdannelse og arbeid tilpasset den skadelidtes livssituasjon. Erstatninger for egen regning utgjør mill. kr (7 010), som er en reduksjon på 1,2 prosent (2,5) sammenlignet med Skadeprosenten er forbedret med 5,4 (6,4) prosentpoeng i forhold til fjoråret. Dette gir en skadeprosent for Gjensidige NOR Forsikring på 78,2 (78,4) ved utløpet av Det er gjennomført styrking av erstatningsavsetninger knyttet til uføreutbetalinger på personforsikringer. Privatbransjene i Forsikringsgruppen, som også omfatter Landbruks- og Personforsikringer, hadde pr. 31. desember 2002 en bestandspremie på mill. kr, som er en økning på 5,5 prosent i forhold til foregående år. Brutto erstatninger utgjorde 74,8 prosent av opptjent premie, en reduksjon på 4 prosentpoeng fra Næringslivsbransjene utenom Marine hadde en bestandspremie på mill. kr, som er en økning på 9 prosent fra Brutto erstatninger utgjorde 80,1 prosent av opptjent premie, en reduksjon på 9 prosentpoeng fra Erstatningene inkluderer storbrannen i Trondheim i desember, hvor skadene summerer seg til i alt 250 mill. kr. Over 90 prosent var forsikret i. % Gjensidige NOR Forsikringsgruppen Skadeprosent Vesta Skade konsern Sparebank 1 Gruppen REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET (Tallene gjelder, tall for konsernet er angitt i parentes.) Hovedpunkter i 2002 Driftsresultat før skatt på 202 mill. kr (163) mot et underskudd på 901 mill. kr (-946) i 2001 Resultat etter skatt og sikkerhetsavsetninger på -265 mill. kr (-265) mot mill. kr (-1 109) i 2001 Svak finansavkastning som en følge av fallet i aksjemarkedene God lønnsomhet i den landbaserte forsikringsvirksomheten Fortsatt solid kapitalbase Premieutvikling og lønnsomhet Brutto forfalt premie for Gjensidige NOR Forsikring ble mill. kr (9 869) i 2002, som er en økning på 5,4 prosent (5,3) sammenlignet med fjoråret. Økningen skyldes delvis premiepåslag innenfor selektive bransjer, men også en vekst i antall forsikringer. Tegning av sjø- og flyforsikring ble stoppet i februar, og har bidratt til å redusere premieveksten. Opptjent premie utgjør mill. kr (8 947) mot mill. kr (8 482) i 2001, som er en økning på 5,6 prosent (5,5). Driftskostnader Driftskostnadene for 2002 utgjør mill. kr (2 193). Dette er en vekst på 6 prosent (5) sammenlignet med Kostnadsprosenten for var 23,7 for 2002, mot 23,3 foregående år. Økte pensjonskostnader og merverdiavgiftsreformen har spesielt bidratt til økte kostnader. På årsbasis innebærer merverdiavgift på tjenester som IT-leveranser, vikarer og porto, økte kostnader for i størrelsesorden ca. 70 mill. kr. Finansresultat (Alle tall nedenfor refererer seg til ) Finansresultatet ble forbedret med 668 mill. kr til +431 mill. kr sammenliknet med -237 mill. kr foregående år. Dette til tross for at aksjemarkedet falt nesten dobbelt så mye i 2002 som i 2001 (-29 prosent sammenlignet med -16 prosent i de markeder var eksponert). Resultatforbedringen i netto finansresultat skyldes kraftig nedsalg av aksjer gjennom året, finansinntekter i forbindelse med etableringen av Gjensidige NOR ASA og salgsgevinst i eiendom. Endringene i avkastning for de viktigste aktivaklasser fra 2001 til 2002 fremgår av tabellen på neste side: Utvikling Combined Ratio % sgruppen Vesta Skade konsern Sparebank 1 Gruppen If * * Storebrand til og med 1999, deretter If 2002

4 Konsernstyrets årsberetning 15 Aktivaklasse Endring Aksjer (824) (1 074) 250 Rentebærende (24) Eiendom Konsern- og tilknyttede selskaper 328 (61) 389 Øvrig (45) (2) (42) Sum finansinntekter 431 (237) 669 Obligasjoner ga 6 prosent i avkastning, pengemarked 7 prosent, eiendom 9 prosent og aksjer -28 prosent i Kapitalutvikling Selskapets solvenskapital utgjorde pr 31. desember mill. kr, som er en økning på 171 mill. kr i forhold til foregående år. Solvensmarginen er fortsatt sterk, og var 92,1 prosent ved siste årsskifte sammenlignet med 94,0 prosent foregående år. Kapitaldekningen for Gjensidige NOR Forsikring var 17,4 prosent pr 31. desember 2002 mot 26,3 prosent ved foregående årsskifte. For konsernet var kapitaldekningen 15,1 prosent, mot 24,2 prosent foregående år. Reduksjonen skyldes først og fremst endret beregningsmåte i samsvar med kapitaldekningsforskriften i forbindelse med at selskapets eierpost i Gjensidige NOR Spareforsikring ble omgjort til en 13 prosents aksjepost i Gjensidige NOR ASA. Konsernets kapitalsituasjon og soliditet er tilfredsstillende. Konsernstyrets vurdering er at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Selskapet mottar rating fra Standard & Poor s. I 2002 har fokuset på rating økt som en følge av svake og urolige finansmarkeder. har rating A, og ifølge Standard & Poor s er utsiktene stabile med hensyn til å opprettholde denne ratingen. Finansiell og operasjonell risiko Styring av finansiell risiko gjennomføres med moderne analyseverktøy. Konsernstyret fastsetter rammene for kapitalforvaltningen. Disse fastsettes slik at ulike former for finansiell risiko blir vurdert samtidig som lovpålagte krav til kapitaldekning og balansesammensetning blir ivaretatt. Selskapets finansielle aktiva består hovedsakelig av rentebærende papirer, eiendom, aksjer og investeringer i datterselskaper og konserntilknyttede selskaper. De ulike aktiva er i varierende grad utsatt for finansielle risiki som kurs-, rente- og valutarisiko. Oppfølgingen av disse risiki skjer dels gjennom "stresstester" der selskapets bufferkapital til enhver tid skal være tilstrekkelig til å tåle samtidige kraftige fall i aksje- og obligasjonskurser. Videre skjer risikooppfølgingen kontinuerlig ved en dynamisk risikostyringsmodell som løpende måler sannsynligheten for å nå selskapets resultatmål. har en kapitalstyringsfunksjon som styrer den finansielle risiko og aktivaallokeringen. Denne funksjonen utformer og tildeler forvaltningsmandater innenfor de rammer konsernstyret har gitt, og følger løpende opp forvaltningsresultater og utnyttelse av risikorammer. Konsernet er også utsatt for kredittrisiki gjennom plasseringer i obligasjons- og pengemarkedet og i utlån. Konsernstyret har gitt rammer for kredittvirksomheten som følges opp av en egen kredittkomité som tildeler klare rammer for eksterne forvaltere. Kredittapene har til nå vært helt ubetydelige. Konsernstyret har vurdert risikoen for tap på utlån, garantiansvar og andre plasseringer, og det er foretatt nødvendige avsetninger i regnskapet. Operasjonell risiko kontrolleres gjennom prosesser for identifisering av vesentlige risikofaktorer og vurdering av etablerte tiltak for å begrense disse. Konsernstyret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Det fastsettes årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Forsikringsrisikoen vurderes som moderat med de reassuransedekninger selskapet har. DATTERSELSKAPENE Lindorff Holding AS konsern Lindorff Holding AS konsern omsatte for mill. kr i Dette er en vekst på over 28 prosent i forhold til foregående år. Resultatet for Lindorff Holding AS konsern ble 116 mill. kr før skatt. Dette er en forbedring på 93 mill. kr i forhold til Regnskapet for 2002 er belastet med 25 mill. kr i goodwill-avskrivninger. Lindorff AS, som er landets ledende selskap innen innfordring, låne- og fakturaadministrasjon, representerte 66 prosent av omsetningen. Tilsvarende tall i fjor var 77 prosent. Den frikoblingen mellom rettsgebyret og maksimalt inkassosalær som fant sted i 2002, har medført en vesentlig endring i rammebetingelser for Payment Norge. På grunn av at de nye salærsatsene gjaldt for krav som forfalt etter 1. mars 2002, er ikke effekten av endringene fullt ut reflektert i tallene for I løpet av 2002 har Lindorff Capital AS kjøpt flere overvåkningsporteføljer fra eksisterende kunder i Norge. Økende mislighold samt innføring av merverdiavgift Markedsandel Privat i alt % If sgruppen* Sparebank 1 Gruppen** Vesta Skade konsern *) Inkludert Lokal Forsikring fra 3. kv **) Vår og Sparebank 1 er fra 4. kv slått sammen Markedsandel Industri i alt % If Vesta Skade konsern sgruppen* Zurich *) Inkludert Lokal Forsikring fra 3. kv. 1999

5 16 Konsernstyrets årsberetning på inkassotjenester gjør at det forventes en kraftig vekst i dette markedet i de neste årene. I løpet av 2002 har Lindorffs satsning på kundekontaktsentre og tilhørende tjenester materialisert seg ytterligere. I juni 2002 ble Importancia AB overtatt. Selskapet driver et kundekontaktsenter i Uppsala i Sverige. Virksomheten ble i desember slått sammen med det heleide selskapet Telecenter Support & Marketing Svenska AB. Den felles virksomheten har skiftet navn til Lindorff Customer Services AB. I september ble det nybygde kundekontaktsenteret i Røyken åpnet samtidig som Lindorff Customer Services AS ble etablert. Selskapet er i løpet av året tilført 78,7 mill. kr i ny egenkapital. Lindorff Holding AS har således en solid finansiell plattform for videre ekspansjon i Norden. Glitne Invest AS Glitne Invest AS' formål er å være holdingselskap for de strategiske investeringer som foretar. Gjensidige NOR Vekterservice AS og Glitne Invest AS ble fusjonert i 4. kvartal Heleide datterselskaper er Hjelp 24 Glitne AS, Gjensidige NOR Sikkerhetspartner AS, HMS Senteret Starum AS, Lokal Forsikring AS og Bo Trygt Fetsund AS. Glitne Invest har eierandeler i Lev Vel Helse AS, Bo Trygt Prinsegården AS og Visma ASA. Glitne Invest AS hadde et underskudd etter skatt på 10,5 mill. kr i Bakgrunnen for resultatet er i hovedsak tap knyttet til avviklingen av Bo Trygt. Gjensidige Marine & Energy Insurance AS Selskapet skal på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte avvikle Gjensidige NOR Forsikrings engasjement innen energiforsikring (GME), og forestå avvikling innen forsikring av rederiinteresser og flyengasjementet (SUA). Porteføljen ga et resultat på 12,3 mill. kr etter skatt i Dette er betydelig bedre enn forventet, og skyldes først og fremst en positiv utvikling i skadebildet for avviklingen av energiforretningen. Gjensidige NOR Kredittforsikring AS Etter at selskapet solgte mesteparten av porteføljen i 1999, har målet vært å sørge for en betryggende og ryddig nedtrapping av gjenværende garantiansvar og andre forpliktelser, samt i størst mulig grad inndrive selskapets utestående fordringer. Selskapet har hatt en positiv utvikling, og hadde i 2002 et resultat på 10,8 mill. kr etter skatt. Det er avgitt konsernbidrag til på 10,4 mill. kr for Gjensidige NOR Driftspartner AS Gjensidige NOR Driftspartner AS skal dekke Gjensidige NOR-gruppens behov på områder der stordrift og standardisering gir bedre kvalitet og lavere kostnader. Følgende tjenester tilbys: Drift og forvaltning av eiendommer og kontorlokaler, tjenester i tilknytning til drift av kontorlokaler, telefonitjenester, lønnsbehandling, personaldatasystem, innkjøpsavtaler og -system, logistikkfunksjon ved kjøp av varer og tjenester.

6 Konsernstyrets årsberetning 17 Gjensidige NOR Markedsstøtte AS I den strategiske samarbeidsavtalen mellom Gjensidige NOR ASA og Gjensidige NOR Forsikring forutsettes det at det skal samarbeides om sentrale, markedsrelaterte oppgaver som merkevare, kryssalg, datavarehus, Internettportal samt spesifiserte funksjoner som har faglig fellesskap. Slike virksomheter er samlet i det felleseide selskapet Gjensidige NOR Markedsstøtte AS. PERSONALET OG MILJØET Selskapet gjennomfører en årlig personaltilfredshetsundersøkelse. Undersøkelsen skal gi indikasjoner på hvordan medarbeiderne trives, hva som motiverer og hva som kan eller må forbedres. Ut fra denne analysen legges det planer og gjennomføres tiltak i hver avdeling i selskapet. Personaltilfredshetsundersøkelsen i 2002 viste en klar forbedring i forhold til I tillegg til den årlige undersøkelsen gjøres det oppfølgingsundersøkelser gjennom året for å få innsikt i hvordan de etablerte tiltakene fungerer sett fra de ansattes side. Selskapets kompetansestrategi og kompetansestyringsverktøy utvikles videre. Samarbeidet med BI fortsetter med nye kurs på miniuniversitetet og andre spesifikke tiltak rettet mot ledere. Totalt representerte den bedriftsinterne opplæringen kursdøgn i 2002, en økning fra året før på over døgn. E-læringskursene har vært i bruk i over timer. I gjennomsnitt brukte selskapet i 2002 over kr til kompetansehevende tiltak pr. ansatt. har i 2002 utgitt sitt første kompetanseregnskap, som er en sammenstilling av bedriftens intellektuelle kapital. Kompetanseregnskapet har fått stor oppmerksomhet både internt og eksternt. Samarbeidet med de ansatte og Finansforbundet har vært godt. Det har vært avholdt regelmessige møter i Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalget. Konsernstyret anser det interne arbeidsmiljøet for å være godt. Helse, miljø og sikkerhet er et prioritert område for selskapet. Sykefraværet følges opp aktivt, og har stort sett vært uforandret i forhold til forrige år. Sykefraværet var på 4,8 prosent ( dager) i Det har vært en nedgang i antall langtidssyke i løpet av året. Bruken av aktiv sykmelding har økt vesentlig i ble høsten 2002 IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Allerede 1. mars ble egenmeldingsordningen utvidet til å gjelde inntil 24 dager i en 12 måneders periode. Selskapet har gjennom avtalen tatt mål av seg til å opprettholde det lave sykefraværet ved både å drive forebyggende tiltak og et eget oppfølgingsprogram for langtidssykmeldte. Samtidig etableres det ordninger for at arbeidstakere med redusert funksjonsevne kan få et tilfredsstillende arbeidstilbud. Målet er en livsfaseorientert personalpolitikk hvor seniorpolitikk skal være en integrert del, og tilrettelegge for livslang læring og kontinuerlig utvikling i hele yrkesløpet. Konsernet har ikke vært utsatt for personskader, materielle skader eller ulykker av betydning i Bemanningen pr var som følger: GNF GNF Konsern Selskapets drift forurenser ikke det ytre miljø utover hva som kan forventes av et forsikringsselskap. FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING s resultat etter skatt for 2002 ble et underskudd på 264,5 mill. kr. Styret foreslår at underskuddet dekkes slik: Fra fond for vurderingsforskjeller 4,0 Fra egenkapitalfond 260,5 Sum disponert 264,5 Det er ikke inntruffet spesielle forhold etter regnskapsårets slutt som har vesentlig betydning for resultat og stilling. FREMTIDSUTSIKTER Det er fortsatt usikkerhet i den økonomiske utviklingen internasjonalt. Ledende økonomiske indikatorer gir ikke sterke og entydige signaler om endringer i inntjeningsbildet for bedriftene. Den videre utviklingen vil påvirke selskapets finansinntekter. Lønnsomheten i forsikringsdriften utviklet seg positivt i Gjensidige NOR Forsikring vil også fremover ha sterkt fokus på lønnsom drift. Dette innebærer systematisk og helhetlig risikoseleksjon, begrenset kostnadsvekst og en stram balansestyring. Selskapet opplever for tiden en god tilgang av nye kunder, og har et distribusjonsapparat som gjør en godt rustet til å møte økende konkurranse i det norske markedet. Konsernstyret forventer et godt forsikringsmessig resultat også i Oslo, 3. mars 2003 Konsernstyret i Jørgen Tømmerås Geir Fjerdumsmoen Magnhild Egge styreleder nestleder Odd Kr. Hamborg Olav Hytta Harald Kilvær Hans G. Kvernland Liv Signe Navarsete Jorund Stellberg Kirsten Indgjerd Værdal Helge Leiro Baastad konsernsjef

7 18 sgruppen årsregnskap 2002 RESULTATREGNSKAP sgruppen* Millioner kroner Premieinntekter Forfalt bruttopremie , ,9 Avgitt gjenforsikring (714,3) (575,0) Forfalt premie for egen regning 9 368, ,7 Endring i bruttopremieavsetning (234,7) (328,9) Endring i gjenforsikringsandel (10,0) (18,5) Premieinntekt for egen regning 9 123, ,3 Allokert investeringsavkastning - fra ikke-teknisk regnskap 1 086, ,1 Erstatningskostnader Betalte bruttoerstatninger (7 150,5) (7 522,2) Betalt gjenforsikringsandel 656,5 844,8 Endring i brutto erstatningsavsetning (592,9) (503,4) Endring i gjenforsikringsandel (43,5) (144,6) Erstatningskostnader for egen regning (7 130,5) (7 325,3) Premierabatter og andre gevinstavtaler (40,7) (16,9) Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkludert salgskostnader (2 283,5) (2 139,4) Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring 63,5 29,1 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning (2 220,0) (2 110,3) Resultat av teknisk regnskap før endring i sikkerhetsavsetninger m.v. 819,0 195,0 Endring i sikkerhetsavsetninger m.v. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko 10,2 (0,8) Endring i sikkerhetsavsetning (118,6) (76,8) Endring i reassuranseavsetning 25,5 3,4 Endring i administrasjonsavsetning (36,8) (47,6) Endring i avsetning til naturskadefond (284,2) (180,1) Endring i avsetning til garantiordning (40,4) (43,4) Sum endring i sikkerhetsavsetninger m.v. (444,4) (345,3) Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring 374,6 (150,3) Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra aksjer i konsernselskaper 122,9 36,1 Inntekter fra aksjer i tilknyttede selskaper 192,5 (2,5) Inntekter fra bygninger og faste eiendommer 322,0 275,8 Inntekter fra andre finansielle eiendeler 997,0 755,9 Urealiserte gevinster og reversering av urealiserte tap på omløpsmidler 306,2 1,7 Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler 2 726, ,9 Sum inntekter fra finansielle eiendeler 4 667, ,0 Kostnader knyttet til finansielle eiendeler Administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer (101,8) (101,5) Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler (11,0) (6,2) Rentekostnader (301,6) (118,9) Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler (91,2) (125,2) Reversering av urealiserte gevinster og tap på omløpsmidler (49,3) (903,8) Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (3 695,4) (3 024,2) Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler (4 250,3) (4 279,8) Allokert investeringsavkastning - til teknisk regnskap (1 086,7) (1 008,1) Andre inntekter 0,0 0,7 Andre kostnader (0,5) 0,0 Resultat av ikke-teknisk regnskap (670,2) (1 176,3) Resultat av ordinær virksomhet (295,6) (1 326,6) Skattekostnad (9,9) 167,1 RESULTAT (305,5) (1 159,5) *) Gruppen består av, Gjensidige Marine & Energy Insurance samt 20 gjensidige brannkasser.

8 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Overkursfond 0,0 5,4 Opptjent egenkapital Egenkapitalfond 5 338, ,2 Fond for skadeforebyggende formål etc 9,09,0 Sum egenkapital 5 347, ,6 Forsikringstekniske avsetninger Premieavsetning for egen regning 4 241, ,4 Erstatningsavsetning for egen regning 8 773, ,2 Avsetning for premierabatter 1,2 12,4 Sikkerhetsavsetninger m.v. Avsetning for ikke avløpt risiko 10,4 20,6 Sikkerhetsavsetning 1 527, ,8 Reassuranseavsetning 61,6 86,2 Administrasjonsavsetning 598,6 561,8 Avsetning til naturskadefond 1 417, ,9 Avsetning til garantiordning 410,6 370,2 Sum sikkerhetsavsetninger m.v , ,4 Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning , ,4 Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 155,3 143,4 Andre avsetninger 57,1 75,8 Sum avsetninger for forpliktelser 212,5 219,1 Gjeld Gjeld i forbindelse med direkte forsikring 125,9 108,8 Gjeld i forbindelse med gjenforsikring 144,2 127,7 Gjeld innen konsernet 9,6 3,2 Annen gjeld 628, ,0 Sum gjeld 908, ,7 Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 253,6 288,3 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,1 sgruppen årsregnskap BALANSE sgruppen* Millioner kroner EIENDELER Immaterielle eiendeler Goodwill 327,2 383,5 Utsatt skattefordel 375,8 392,3 Andre immaterielle eiendeler 141,6 89,7 Sum immaterielle eiendeler 844,6 865,5 Finansielle eiendeler Bygninger og faste eiendommer 3 149, ,8 Aksjer i konsernselskaper 993,6 693,0 Aksjer i tilknyttede selskaper 1 779,5 25,1 Finansielle anleggsmidler utenom konsernselskaper Aksjer og andeler 70, ,5 Obligasjoner som holdes til forfall 2 094, ,3 Utlån 375,0334,6 Andre finansielle anleggsmidler 2,7 2,5 Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler 977, ,3 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 8 653, ,1 Plasseringer hos kredittinstitusjoner 550,0 522,4 Andre finansielle omløpsmidler 27,2 26,9 Gjenforsikringsdepoter 1,6 3,2 Sum finansielle eiendeler , ,8 Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forsikring 1 496, ,4 Fordringer i forbindelse med gjenforsikring 275,2 558,3 Fordringer på konsernselskaper 265,1 124,3 Andre fordringer 63, ,5 Sum fordringer 2 099, ,5 Andre eiendeler Varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer 311,8 282,5 Kasse, bank 1 147,2 934,2 Pensjonsmidler 448,1 379,8 Sum andre eiendeler 1 907, ,5 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 237,5 184,8 SUM EIENDELER , ,1 *) Gruppen består av, Gjensidige Marine & Energy Insurance samt 20 gjensidige brannkasser.

9 20 årsregnskap 2002 RESULTATREGNSKAP, samt konsern Millioner kroner Note Premieinntekter 9 355, ,0 Forfalt bruttopremie 9 869, ,3 (523,1) (660,3) Avgitt gjenforsikring (688,2) (549,9) 8 832, ,6 Forfalt premie for egen regning 9 180, ,4 (329,2) (227,5) Endring i bruttopremieavsetning (223,6) (321,8) (22,1) (11,5) Endring i gjenforsikringsandel (10,1) (20,1) 8 480, ,7 Premieinntekt for egen regning , ,5 963, ,9 Allokert investeringsavkastning - fra ikke-teknisk regnskap 1 063,5 987,6 Erstatningskostnader (7 173,1) (6 889,1) Betalte bruttoerstatninger (7 018,1) (7 373,2) 686,4 575,5 Betalt gjenforsikringsandel 642,0 826,1 (532,8) (738,8) Endring i brutto erstatningsavsetning (574,4) (512,4) (69,6) 45,2 Endring i gjenforsikringsandel (59,9) (131,8) (7 089,0) (7 007,3) Erstatningskostnader for egen regning 3 (7 010,4) (7 191,3) (16,9) (40,7) Premierabatter og andre gevinstavtaler (40,7) (16,9) Forsikringsrelaterte driftskostnader (2 086,2) (2 244,2) Forsikringsrelaterte adm. kostnader inkl. salgskostnader 4, 20 (2 256,6) (2 118,7) 30,8 63,0 Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring 3 63,4 29,1 (2 055,4) (2 181,2) Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning (2 193,2) (2 089,6) 282,9 771,3 Resultat av teknisk regnskap før endring i sikkerhetsavsetninger mv. 766,3 171,2 Endring i sikkerhetsavsetninger m.v. 0,0 0,0 Endring i avsetning for ikke avløpt risiko 10,2 (0,8) (73,6) (101,1) Endring i sikkerhetsavsetning (116,6) (74,8) 0,7 18,2 Endring i reassuranseavsetning 26,6 3,4 (45,5) (43,2) Endring i administrasjonsavsetning (36,0) (46,7) (160,1) (253,7) Endring i avsetning til naturskadefond (253,7) (160,1) (43,5) (40,5) Endring i avsetning til garantiordning (39,2) (42,2) (321,9) (420,3) Sum endring i sikkerhetsavsetninger m.v. (408,8) (321,3) (39,0) 351,1 Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring 357,4 (150,1) Inntekter fra finansielle eiendeler (58,5) 135,2 Inntekter fra aksjer i konsernselskaper 1 0,0 0,0 (2,5) 192,5 Inntekter fra tilknyttede selskaper 1 192,5 (2,5) 266,1 312,3 Inntekter fra bygninger og faste eiendommer 312,3 269,7 729,5 938,7 Inntekter fra andre finansielle eiendeler 999,7 743,7 0,0 305,6 Urealiserte gevinster og reversering av urealiserte tap på omløpsm. 306,2 1, , ,9 Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler 2 713, , , ,2 Sum inntekter fra finansielle eiendeler 4 524, ,5 Kostnader knyttet til finansielle eiendeler (96,5) (97,7) Administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer (97,7) (113,4) (2,7) (7,4) Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler (8,0) (3,5) (117,5) (301,6) Rentekostnader (321,4) (148,5) (124,8) (90,7) Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler (98,9) (124,9) (857,0) 0,0 Reversering av urealiserte gevinster og tap på omløpsmidler (3,5) (858,0) (3 003,0) (3 644,4) Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (3 647,3) (3 004,6) (4 201,3) (4 141,7) Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler (4 176,7) (4 252,8) (963,4) (1 041,9) Allokert investeringsavkastning - til teknisk regnskap (1 063,5) (987,6) 0,0 0,0 Andre inntekter 1 070,6 849,9 0,0 0,0 Andre kostnader (998,3) (810,1) (1 200,4) (610,4) Resultat av ikke-teknisk regnskap (643,9) (1 134,1) (1 239,4) (259,4) Resultat av ordinær virksomhet (286,4) (1 284,1) 130,2 (5,1) Skattekostnad 16 21,9 174,9 (1 109,2) (264,5) RESULTAT (264,5) (1 109,2) Overføringer fra egenkapital og disponering av resultat (16,7) (4,0) Fra fond for vurderingsforskjeller 0,0 0,0 (1 092,5) (260,5) Fra egenkapitalfond 17 (264,5) (1 109,2) (1 109,2) (264,5) Sum overføringer og disponeringer (264,5) (1 109,2)

10 årsregnskap BALANSE, samt konsern Millioner kroner EIENDELER Note Immaterielle eiendeler 383,5 327,2 Goodwill 1,13 561,7 652,5 312,3 300,6 Utsatt skattefordel ,5 414,2 89,7 141,6 Andre immaterielle eiendeler ,1 89,7 785,5 769,4 Sum immaterielle eiendeler 1 142, ,3 Finansielle eiendeler 2 969, ,3 Bygninger og faste eiendommer 12,13, , ,4 864, ,0 Aksjer i konsernselskaper 1 0,0 0,0 25, ,5 Aksjer i tilknyttede selskaper ,5 25,1 Finansielle anleggsmidler utenom konsernselskaper 1 577,2 66,7 Aksjer og andeler 5 221, , , ,8 Obligasjoner som holdes til forfall , ,7 260,4 303,3 Utlån 10,11 303,4 263,1 2,5 2,7 Andre finansielle anleggsmidler 10,5 3,5 Finansielle omløpsmidler 5 303,3 801,3 Aksjer og andeler 6 801, , , ,7 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning , ,8 367,0 403,5 Plasseringer hos kredittinstitusjoner 408,7 416,0 0,0 0,4 Andre finansielle omløpsmidler 0,4 0,0 3,2 1,6 Gjenforsikringsdepoter 1,6 3, , ,7 Sum finansielle eiendeler , ,2 Fordringer 1 841, ,2 Fordringer i forbindelse med forsikring , ,2 124,3 257,7 Fordringer på konsernselskaper 2 0,0 (0,0) 1 062,4 61,6 Andre fordringer 433, , , ,5 Sum fordringer 2 214, ,3 Andre eiendeler 275,8 305,2 Varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer ,9 393,2 780,5 973,6 Kasse, bank , ,2 356,4 417,8 Pensjonsmidler ,8 356, , ,6 Sum andre eiendeler 2 632, ,4 176,3 230,9 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter ,4 202, , ,1 SUM EIENDELER , ,2 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital 5,4 0,0 Overkursfond 0,0 5,4 Opptjent egenkapital 4 980, ,8 Egenkapitalfond 4 735, ,6 4,0 0,0 Fond for vurderingsforskjeller 0,0 0,0 0,0 0,0 Minoritetsinteresse 2,5 1, , ,8 Sum egenkapital , ,6 Forsikringstekniske avsetninger 3 934, ,5 Premieavsetning for egen regning , , , ,2 Erstatningsavsetning for egen regning , ,9 12,4 1,2 Avsetning for premierabatter 1,2 12,4 Sikkerhetsavsetninger mv. 0,0 0,0 Avsetning for ikke avløpt risiko 10,4 20, , ,1 Sikkerhetsavsetning 1 509, ,6 58,7 45,4 Reassuranseavsetning 59,5 85,2 539,1 582,3 Administrasjonavsetning 589,2 553, , ,4 Avsetning til naturskadefond 1 260, ,7 361,4 401,9 Avsetning til garantiordning 403,0 363, , ,0 Sum sikkerhetsavsetninger mv , , , ,9 Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning , ,1 Avsetninger for forpliktelser 136,6 147,4 Pensjonsforpliktelser ,1 154,8 75,8 57,1 Andre avsetninger 57,1 75,8 212,4 204,5 Sum avsetninger for forpliktelser 213,2 230,5 Gjeld 216,2 243,1 Gjeld i forbindelse med forsikring ,6 247,1 61,5 9,6 Gjeld innen konsernet 2 0,0 0, ,0 722,8 Annen gjeld 1 291, , ,7 975,4 Sum gjeld 1 568, ,3 280,8 245,5 Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 245,5 280, , ,1 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,2 Oslo, 3. mars 2003 Konsernstyret i Jørgen Tømmerås Geir Fjerdumsmoen Magnhild Egge Odd Kr. Hamborg Olav Hytta Harald Kilvær styreleder nestleder Hans G. Kvernland Liv Signe Navarsete Jorund Stellberg Kirsten Indgjerd Værdal Helge Leiro Baastad konsernsjef

11 22 årsregnskap 2002 Innholdsfortegnelse for noter Regnskapsprinsipper 23 Note 1 Konsernregnskapet omfatter følgende selskaper 26 Note 2 Transaksjoner og mellomværende innen konsernet og samarbeidende selskaper 27 Note 3 Forsikringsteknisk resultat og forsikringstekniske avsetninger 28 Note 4 Forsikringsrelaterte salgs- og administrasjonskostnader 30 Note 5 Finansielle anleggsmidler 30 Note 6 Aksjer og andeler 32 Note 7 Obligasjoner og sertifikater 37 Note 8 Finansielle derivater 38 Note 9 Finansiell risiko 39 Note 10 Tap og avsetninger for tap på utlån og garantier 40 Note 11 Utlån og garantier 40 Note 12 Bygninger og faste eiendommer 41 Note 13 Varige driftsmidler 41 Note 14 Investeringer i og salg av bygninger og andre faste eiendommer 42 Note 15 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 42 Note 16 Skatt 44 Note 17 Egenkapitalendring 44 Note 18 Kapitaldekning 45 Note 19 Solvensmargin 45 Note 20 Lønn og generelle administrasjonskostnader 45 Note 21 Bundne midler 46 Note 22 Forpliktelser utenom balansen 46 Note 23 Spesifisering av balanseposter 46 Kontantstrømoppstilling 47

12 årsregnskap Regnskapsprinsipper GENERELT Regnskapene er satt opp i samsvar med norsk regnskapslovgivning, forskrifter fastsatt av Kredittilsynet og god regnskapsskikk. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernet Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de selskaper som fremgår av note 1. Regnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stilling når selskapene som inngår i konsernet presenteres som en økonomisk enhet. Selskap hvor har en eierandel på mer enn 50 prosent og har bestemmende innflytelse (datterselskap) er konsolidert etter bruttometoden. Selskaper hvor har en eierandel på mellom 20 prosent og 50 prosent eller har betydelig innflytelse, er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. De regler som gjelder for skadeforsikringsselskaper er lagt til grunn for konsernregnskapet. Elimineringer Morselskapets kostpris for aksjer i datterselskaper er eliminert mot datterselskapets egenkapital på oppkjøps- eller etableringstidspunktet. Merverdier som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler oppføres i balansen som goodwill. Alle merverdier avskrives planmessig over den forventede økonomiske levetid. Interne mellomværende, gevinster og tap, renter og utbytte mellom konsernselskaper er eliminert i konsernregnskapet. Omregning av regnskaper ført i utenlandsk valuta Utenlandske selskapers resultatregnskap omregnes til norske kroner etter gjennomsnittskurser for året, mens balansen omregnes til balansedagens kurs. Eventuell omregningsdifferanse er ført mot egenkapitalfond. REGNSKAPSPRINSIPPER Utsatt skatt, skattekostnad Beregninger av utsatt skatt i resultat og balanse er foretatt på grunnlag av foreløpig Norsk RegnskapsStandard for behandling av skatt. Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt (utsatt skattefordel). Betalbar skatt beregnes av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt (utsatt skattefordel) beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel er ført opp i balansen. Utsatt skattefordel ført som immaterielle eiendeler vurderes etter de generelle vurderingsreglene. Valuta I forsikringsvirksomheten er resultattransaksjoner i utenlandsk valuta omregnet til norske kroner etter gjennomsnittskursen for måneden transaksjonen fant sted. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurs på balansedagen. Resultattransaksjoner relatert til kjøp og salg av verdipapirer og finansielle instrumenter i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakursen på kjøps-/salgstidspunktet. Beholdningen av utenlandske verdipapirer og finansielle instrumenter er verdsatt til norske kroner etter gjeldende kurser på balansedagen. Likvide midler er også bokført til valutakurs på balansedagen. Valutarisikoen i utenlandske verdipapirer er i hovedsak eliminert ved kjøp og salg av sikringsforretning. FINANSIELLE EIENDELER Eiendom Eiendommer er bokført til anskaffelseskost hensyntatt tidligere års opp- og nedskrivninger med fradrag for avskrivninger. Som et uttrykk for normal slitasje og elde blir alle eiendommer bedriftsøkonomisk avskrevet lineært med 2 prosent pr år. Eiendomsmassen vurderes samlet. Markedsverdien blir hvert år gjennomgått og vurdert av egen ekspertise. Gjennomgangen baseres på en langsiktig vurdering av eiendommenes standard, beliggenhet, betalingsstrøm, utviklingspotensiale og mulig salgsverdi.

13 24 årsregnskap 2002 Når det foreligger tilstrekkelig merverdi i den øvrige eiendomsmassen foretas det normalt ikke nedskrivninger av enkelteiendommer, selv om bokført verdi kan være høyere enn antatt markedsverdi. Er markedsverdien av den samlede eiendomsmassen lavere enn den bokførte verdi, og dette antas å være av ikke forbigående art, foretas en nedskrivning. Eiendommer som vurderes solgt trekkes ut av den samlede verdivurderingen og verdsettes på individuell basis. Er bokført verdi høyere enn antatt markedsverdi foretas nedskrivning. Verdipapirer Aksjer og andeler i konsernselskaper Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper hvor investeringen er av langsiktig karakter er vurdert etter egenkapitalmetoden. Egenkapital i datterselskap som overstiger kostpris er ført på fond for vurderingsforskjeller. I datterselskap, hvor egenkapital er mindre enn kostpris, er mindreverdien ført mot egenkapitalfond. Aksjer og andeler (anleggsmidler) Investeringer i samarbeidende selskaper samt strategiske investeringer som vurderes til varig eie er bokført til kostpris. Nedskrivning foretas på individuell basis dersom den virkelige verdi er lavere enn bokført verdi, og dette antas å være av ikke forbigående art. Andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap er tatt inn i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Resultatet inngår netto under inntekter fra finansielle eiendeler. Obligasjoner som holdes til forfall Obligasjoner som skal holdes til forfall forvaltes i tråd med Kredittilsynets retningslinjer. Disse obligasjonene blir balanseført til anskaffelseskost på kjøpstidspunktet. Differansen mellom anskaffelseskost og pari verdi opp- eller nedskrives over obligasjonens gjenværende løpetid og resultatføres som et renteelement. Finansielle omløpsmidler Sertifikater og obligasjoner som ikke holdes til forfall, samt aksjer og andeler som ikke er til varig eie vurderes til virkelig verdi. Finansielle derivater Finansielle derivater benyttes i styringen av aksje-, rente- og valutaeksponeringen for å oppnå ønsket risiko og avkastning. De benyttes både til handel og for å sikre andre balanseposter. All handel av finansielle derivater foregår innenfor strengt definerte rammer. Instrumentene klassifiseres som omløpsmidler og vurderes til virkelig verdi. Opsjoner Det benyttes opsjoner på aksjer, obligasjoner, futures, fremtidige renteavtaler, rentebytteavtaler og valuta. Opsjonspremien balanseføres når avtalen inngås og resultatføres når opsjonen utløper eller blir gjort gjeldende. Det benyttes markedsverdi og innløsningskurs ved resultatberegning og resultatføring. Aksje- og rentefutures Norske og utenlandske aksje- og rentefutures blir daglig avregnet mot bankkonto og løpende resultatført. Rentebytteavtaler Kontraktene verdiberegnes på balansedagen. Opptjente eller påløpte renter resultatføres løpende. Fremtidige renteavtaler (FRA) Kontraktene verdiberegnes på balansedagen. Avregning og resultatføring skjer på oppgjørsdagen. Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter benyttes i porteføljestyringen av utenlandske verdipapirer og forsikringstekniske avsetninger i utenlandsk valuta. Kontraktene vurderes til markedsverdi på balansedagen og urealiserte verdier resultatføres. Utlån Utlån er bokført til nominelle verdier i balansen, redusert med spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger. Spesifiserte tapsavsetninger gjøres etter en vurdering av hvert enkelt misligholdte engasjement. Uspesifiserte tapsavsetninger er foretatt med utgangspunkt i erfaringsmateriale, forventet konjukturutvikling og strukturen på utlånsporteføljen. Inntektsføring av renter og provisjoner stoppes når engasjementet har vært misligholdt i 60 dager. Inntektsførte renter og gebyrer på misligholdte engasjementer i inneværende regnskapsår, som ikke er betalt, er tilbakeført. Inntektsførte renter og gebyrer fra tidligere regnskapsår, som ikke er betalt, er tapsført. GJENFORSIKRINGSDEPOTER På mottatt gjenforsikring tilbakeholder enkelte gjenforsikringsselskaper kontantdepoter (gjenforsikringsdepoter) tilsvarende utestående skadereserver. Kontantdepotene reduseres eller økes i takt med endring i utestående skadereserver, og justering skjer i avregningene. Gjenforsikringsdepoter bokføres som fordringer i balansen. VARIGE DRIFTSMIDLER UNNTATT BYGNINGER OG EIENDOMMER Varige driftsmidler til eget bruk er klassifisert som andre eiendeler i balansen, og oppført til anskaffelseskost etter fradrag for akkumulerte bedriftsøkonomiske av- og nedskrivninger. Bedriftsøkonomiske avskrivninger er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt levetid. Gevinst eller tap ved salg av egne driftsmidler blir resultatført som ordinære inntekter eller kostnader. ALLOKERT INVESTERINGSAVKASTNING Allokert investeringsavkastning beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de forsikringstekniske avsetningene gjennom året. Ved beregningen benyttes gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik 3 år. Gjennomsnittlig forsikringsteknisk rente for 2002 og 2001 er av Kredittilsynet beregnet til henholdsvis 6,40 prosent og 6,46 prosent. Allokert investeringsavkastning overføres fra det ikke-tekniske til det tekniske regnskapet. PENSJONER Selskapet og konsernet har behandlet pensjoner i samsvar med Norsk RegnskapsStandard for pensjonskostnader. Tjenestepensjonsordningen for ansatte er behandlet som en ytelsesplan. Pensjonskostnader og pensjonsmidler/ -forpliktelser for ordninger ut over tjenestepensjonsordningen er tilsvarende behandlet som ytelsesplaner, og inngår i de samlede pensjonskostnader og pensjonsmidler/ -forpliktelser for egne ansatte. FORSIKRINGSTEKNISKE AVSETNINGER Premieavsetning Premieavsetningen er en periodisering av forfalt premie. Avsetningen er summen av de uopptjente deler av premien som er forfalt i løpet av året. Det er ikke gjort fradrag for kostnader av noe slag før den forfalte premie er periodisert. I bedriftsgruppeliv består premieavsetningen i tillegg av avsetning for fullt betalt dødsfallsforsikring (etter utbetaling av uførekapital) og opsjonsfond (avsetning for

14 årsregnskap rett til fortsettelsesforsikring uten å levere ny helseerklæring). Erstatningsavsetning Erstatningsavsetningen skal dekke forventede fremtidige erstatningsutbetalinger for skadetilfeller som på balansetidspunktet er inntruffet, men ikke ferdig oppgjort. Dette inkluderer både meldte skader og skader som er inntruffet, men ikke meldt. Avsetningene knyttet til kjente skader er individuelt vurdert av oppgjørsapparatet, mens avsetningene for ukjente skader er basert på selskapets erfaringstall og bruk av forsikringsmatematiske metoder. Avsetning for ikke avløpt risiko Avsetningen skal dekke et utilstrekkelig premienivå og løses opp i takt med reduksjon av underliggende risiko. Sikkerhetsavsetning Premieavsetning og erstatningsavsetning skal dekke selskapets forventede fremtidige erstatningsutbetalinger på inngåtte forsikringsavtaler. Sikkerhetsavsetningen skal beskytte selskapets økonomi mot en uforutsett utvikling i erstatningsutbetalingene. Summen av premie-, erstatningsog sikkerhetsavsetning skal med minst 99 prosent sannsynlighet dekke selskapets forpliktelser på balansedagen. I bransjen Ettårige risikoforsikringer er det lovbestemt krav til sikkerhetsfond. Dette inngår som en del av sikkerhetsavsetningen under næringslivsbetonte forsikringer. Reassuranseavsetning Avsetningen skal dekke kostnader som vil påløpe dersom en eller flere av selskapets reassurandører ikke dekker sine andeler av de samlede erstatningsforpliktelsene. TRANSAKSJONER MELLOM SELSKAPER I GJENSIDIGE NOR-GRUPPEN Provisjoner Brannkassene utfører en rekke funksjoner på vegne av. For disse tjenestene betales det provisjoner. For de tjenester yter brannkassene mottas refusjoner. Som en følge av reassuranseordningen for brannforsikring forvalter Gjensidige NOR Forsikring midler for brannkassene. Brannkassene godskrives renter for disse beløpene. Interne kjøp og salg Interne kjøp og salg mellom selskapene er gjennomført på forretningsmessig vilkår. Kostnadsfordeling Som en følge av det administrative samarbeidet mellom og Gjensidige NOR Spareforsikring/ Gjensidige NOR Sparebank er det foretatt en fordeling av felleskostnader mellom selskapene. De fordelte kostnader er kostnadsført på relevante kostnadsarter i regnskapet. Det administrative samarbeidet og kostnadsfordelingen opphørte i forbindelse med omorganiseringen som fant sted ved etableringen av Gjensidige NOR ASA. Avkastningsbytte Gjennom deler av 2002 har Gjensidige NOR Forsikring hatt en avtale med Gjensidige Marine and Energy Insurance AS (GME) og Gjensidige NOR Kredittforsikring AS (GNK) om avkastningsbytte. Avtalen innebar at GME og GNK mottok avkastning som om deres porteføljesammensetning av finansielle omløpsmidler var identisk med s. Avtalene ble sagt opp med virkning fra 01. juli Administrasjonsavsetning Avsetningen skal dekke administrasjonskostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av selskapet. Naturskadefond Driftsoverskudd fra den obligatoriske naturskadeforsikringen skal avsettes til et eget Naturskadefond. Avsetningen kan bare benyttes til erstatninger etter naturskader. Avsetning til garantiordning Avsetning til garantiordning skal gi sikkerhet for at de sikrede etter direkte skadeforsikringsavtaler avsluttet i Norge mottar riktig oppfyllelse av forsikringskrav som følger av avtalen.

15 26 årsregnskap 2002 Noter Millioner kroner 1 KONSERNREGNSKAPET OMFATTER FØLGENDE SELSKAPER Forretnings- Eier- Kost- Års- Egenkapital Goodwill/ Bokført- Datterselskaper kontor andel pris resultat Oppkjøp *) merverdi verdi Forenede Fonds AS Trondheim 100 % 1,0 0,0 0,0 Gjensidige Marine & Energy Insurance AS Oslo 100 % 365,6 12,3 365,6 171,1 183,4 183,4 Eiendom AS Oslo 100 % 0,1 (0,0)0,1 0,1 0,1 0,1 Gjensidige NOR Kredittforsikring AS Oslo 100 % 137,9 10,8 68,3 64,2 21,8 21,8 Gjensidige NOR Vekterservice AS Oslo 100 % 42,9 0,0 0,0 Glitne Invest AS Oslo 100 % 500,1 (10,5)500,1 301,2 483,9 483,9 Lindorff Holding AS Oslo 100 % 630,9 143,9 630,9 288,7 334,4 334,4 Samtrygd Eigedom AS Førde 100 % 3,0 (0,0)3,0 3,1 3,1 3,1 Storgata 90 AS Tromsø 100 % 15,7 0,0 1,3 1,9 0,1 0,1 Utsatt skatt/øvrige elimineringer 150,1 150,1 Sum aksjer i datterselskaper 1 653,3 156, ,3 874, ,9 150, ,0 Forretnings- Eier- Kost- Års- Andel av egenkapital Goodwill/ Bokført- Tilknyttede selskaper kontor andel pris resultat Oppkjøp *) merverdi verdi Admiral Hotel AS Bergen 25 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsikring og Finans Sandnes AS Sandnes 34 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsikringskontoret Johansen og Torkelsen AS Sandnes 34 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fossmark Assuranse AS Stavanger 34 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gjensidige NOR ASA Oslo 13 % 1 550,3 196, , , ,4 Gjensidige NOR DriftsPartner AS Oslo 50 % 7,5 (0,1)7,5 7,1 7,1 7,1 Gjensidige NOR Markedsstøtte AS Oslo 50 % 5,0 (0,0)5,0 4,4 4,4 Gjensidige NOR Næringseiendom AS Oslo 20 % 2,0 (0,3)2,0 2,0 1,7 1,7 IT Drift AS Steinkjer 50 % 0,5 (0,2)0,5 0,3 0,3 Länsforsäkringar Miljö AB Stockholm 30 % 28,7 (3,4)25,8 0,4 7,4 6,5 13,9 Norsk Assistansesentral AS Oslo 50 % 3,0 1,4 3,0 4,0 4,7 4,7 Raumnesgården AS Årnes 50 % 0,3 (0,0)0,3 0,3 0,2 0,2 Royal Christiania Hotel AS Oslo 25 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sandvika Torg AS Sandvika 25 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Senterselskapet AS Bergen 50 % 3,0 0,0 0,0 Storbyen Drift AS Sarpsborg 35 % 0,0 (0,0)0,0 0,2 0,2 0,2 Storbyen Eiendom AS Sarpsborg 35 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Strandtorget Drift AS Lillehammer 35 % 0,0 (0,0)0,0 0,0 0,0 0,0 Strandtorget Eiendom AS Lillehammer 35 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vervet AS Tromsø 25 % 0,1 (0,1)0,1 0,4 0,3 0,3 Sum aksjer i tilknyttede selskaper 1 597,6 193, ,7 17, ,0 6, ,5 Sum aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper 3 250,9 350, ,0 891, ,8 156, ,5 Datterselskaper av Lindorff Holding Forretnings- Eier- Kost- Års- Andel av egenkapital Goodwill/ Bokført- (Andel resultat inngår i morselskapet)kontor andel pris resultat Oppkjøp *) merverdi verdi Arndata AS Oslo 100 % 8,2 (4,4)0,1 0,9 0,9 European Mailing Systems S.A Brussel 100 % 0,5 (0,0)0,5 0,1 0,1 European Mailing Systems S.R.O Praha 100 % 0,0 (0,1)0,0 0,3 0,3 Kredittstyring AS Oslo 100 % 0,6 16,4 0,6 11,8 11,8 Kredittstyring Danmark AS København 100 % 0,6 0,7 0,6 1,2 1,2 Kredittstyring Sverige AB Göteborg 100 % 0,4 0,8 0,4 0,8 0,8 Lindorff Applications AS Notodden 51 % 5,0 (1,7)0,6 2,3 2,7 (2,0)0,6 Lindorff AS Oslo 100 % 223,5 132,1 141,6 223,9 139,1 4,8 143,9 Lindorff Capital AS Oslo 100 % 0,5 7,0 0,5 57,8 57,8 57,8 Lindorff Consulting AS Oslo 100 % 8,0 0,2 2,2 (4,8)0,0 0,0 Lindorff Customer Services AB Linköping 100 % 8,2 1,3 4,2 7,9 2,3 10,2 Lindorff Customer Services AS Oslo 100 % 0,1 (1,8)0,1 (1,7 ) (1,7) Lindorff Danmark AS København 100 % 6,1 (3,8)6,1 2,4 (1,5 ) (1,5) Lindorff Decision AS Oslo 100 % 6,6 (3,3)(0,9 )(5,1) 5,3 0,9 6,2 Lindorff Finland OY Helsingfors 100 % 0,8 1,4 0,5 3,3 3,3 Lindorff Sverige AB Stockholm 100 % 21,3 (7,7)6,1 6,4 6,2 (9,0)(2,8) ProVoice AB Göteborg 100 % 0,1 (0,7)0,1 (1,9 ) (1,9) Sum aksjer i Lindorff Holding 290,5 136,4 163,4 282,9 232,3 (3,0) 229,2 Datterselskaper av Glitne Invest Forretnings- Eier- Kost- Års- Andel av egenkapital Goodwill/ Bokført- (Andel resultat inngår i morselskapet)kontor andel pris resultat Oppkjøp *) merverdi verdi Bona Vita AS Oslo 100 % 5,0 (3,2)5,0 5,0 1,9 1,9 BoTrygt Fetsund AS Oslo 100 % 0,1 (0,0)0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 BoTrygt Prinsegården AS Oslo 50 % 0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 Gjensidige Nor Sikkerhetspartner AS Oslo 100 % 0,1 (0,7)0,1 5,4 5,4 Hjelp 24 Glitne AS Oslo 100 % 5,0 (3,6)5,0 5,0 12,4 12,4 HMS-senteret Starum AS Starum 100 % 0,1 (1,6)0,1 5,0 5,0 Lev Vel Helse AS Oslo 50 % 37,5 0,4 37,5 2,1 2,5 30,4 32,9 Lokal Forsikring AS Oslo 100 % 1,0 0,1 1,0 1,0 1,1 1,1 Sum aksjer i Glitne Invest 49,1 (8,6) 49,1 13,4 28,5 30,4 58,9 Egenkapitalendring i datterselskaper Egenkapital pr ,2 Avgitt konsernbidrag (Spesifisert i note 2) (252,9) Årets resultat 156,5 Netto innbetalt egenkapital 419,7 Korreksjon tidligere år 0,6 Solgt goodwill (171,4) Omregningsdifferanse / avrunding 0,1 Egenkapital i datterselskaper ,9 Resultat fra datterselskaper 156,5 Avskrivninger merverdi og goodwill (21,3) Netto resultat fra datterselskaper 135,2 Resultat fra tilknyttede selskaper 193,4 Avskrivninger merverdi og goodwill (0,9) Netto resultat fra tilknyttede selskaper 192,5

16 årsregnskap Goodwill Goodwill Goodwill og immatrielle Merverdi eiendom i datterselskaper i tilknyttede selskaper eiendeler i underkonsern Verdi pr (10,1) 0,0 7,4 289,3 Årets tilgang / avgang 10,1 171,4 (95,0) Årets avskrivninger (21,3) (0,9 ) (29,6) Verdi pr ,0 150,1 6,5 164,7 Avskrivningssats 10 år 5-10 år 10 år 3-20 år Avskrivningsmåte lineært lineært lineært lineært *) Egenkapital på oppkjøpstidspunktet korrigert for eventuelle aksjeutvidelser. Der selskapet er kjøpt indirekte gjennom andre oppkjøp av et annet selskap er egenkapital satt lik opprinnelig kostpris. 2 TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE INNEN KONSERNET OG SAMARBEIDENDE SELSKAPER A KONSERNBIDRAG OG UTBYTTER Mottatt konsernbidrag Gjensidige NOR Kredittforsikring 10,4 8,4 Lindorff Holding 242,5 86,7 Storgata 90 13,5 Mottatt utbytte Storgata 90 1,8 Sum mottatt konsernbidrag og utbytte 254,6 108,5 Samarbeidende selskaper - Mottatt utbytte Gjensidige NOR ASA 50,3 Gjensidige NOR Sparebank 7,1 7,7 Gjensidige NOR Spareforsikring 48,1 Sum utbytte fra samarbeidende selskaper 57,5 55,9 B KJØP OG SALG AV EIENDELER Kjøpt Solgt Kjøpt Solgt Samarbeidende selskaper Eiendel Gjensidige NOR Sparebank GN Kapitalforvaltning ASA (20% andel) 70,0 Gjensidige NOR Sparebank Karl Johan Fonds ASA (50% andel) 250,0 Gjensidige NOR Sparebank Utlånsportefølje 392,0 Gjensidige NOR Spareforsikring Eiendom - Galleriet 200,0 Gjensidige NOR Spareforsikring GN Datadrift (20% andel) 53,2 Gjensidige NOR Spareforsikring Utlånsportefølje 314,4 Gjensidige NOR Spareforsikring Forsikringsportefølje 22,2 C MELLOMVÆRENDE Tilgode Gjeld Tilgode Gjeld Innen konsernet Gjensidige Marine & Energy Insurance 9,4 61,5 Eiendom 4,4 Gjensidige NOR Kredittforsikring 10,4 8,4 Gjensidige NOR Vekterservice 1,0 Glitne Invest 0,2 24,0 Lindorff Holding 242,9 87,2 Storgata 90 3,8 Sum mellomværende innen konsernet 257,7 9,6 124,3 61,5 Samarbeidende selskaper Gjensidige NOR Sparebank konsern - Bankinnskudd 545,1 256,3 Gjensidige NOR Sparebank konsern - Driftsmellomværende 1,1 10,1 Gjensidige NOR Spareforsikring konsern 2,1 5,4 Gjensidige brannkasser 107,3 108,9 D GARANTIER Innen konsernet har garantert rett oppgjør for daværende kunder i forbindelse med overføringen av sjø- og energivirksomheten til Gjensidige Marine & Energy Insurance (GME). håndterer av praktiske årsaker avgitt kontraktsreassuranse for GME. Datterselskapet står til enhver tid ansvarlig for eventuelle tap knyttet til den overførte forretningen. Samarbeidende selskaper er utad ansvarlig for ethvert forsikringskrav som oppstår i de tilknyttede brannkassenes brannforsikringsvirksomhet.

17 28 årsregnskap FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT OG FORSIKRINGSTEKNISKE AVSETNINGER FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT PRIVATBETONTE FORSIKRINGER Herav Motor- Herav Herav Fritids- Øvrig Sum Kombinerte rettshjelp vogn ansvar øvrig båt Ulykke Reise privat privat Forfalte premier Brutto premier 1 199,6 53, , , ,8 114,2 261,1 238,1 66, ,5 Avgitte premier (49,4) 0,0 (16,9) 0,0 (16,9) (4,9) (1,6) 0,0 (2,7) (75,5) Premier for egen regning 1 150,2 53, , , ,9 109,3 259,5 238,1 64, ,0 Brutto forretning Opptjente premier 1 146,7 59, , , ,4 108,9 257,8 233,8 64, ,6 Påløpne erstatninger (901,7) (57,1) (2 008,3) (1 019,4) (988,9) (74,1) (200,7) (165,5) (51,2) (3 401,5) Forsikringsrelaterte driftskostnader (277,1) (12,2) (651,5) (350,1) (301,4) (30,3) (70,2) (63,1) (17,7) (1 109,9) Forsikringsteknisk resultat (32,1) (10,3) 23,3 72,2 (48,9) 4,5 (13,1) 5,2 (4,6) (16,8) Avgitt forretning Opptjente premier (49,4) 0,0 (16,9) 0,0 (16,9) (4,9) (1,8) 0,0 (2,7) (75,7) Påløpne erstatninger 12,9 0,0 3,2 0,0 3,2 1,0 4,5 (0,1) 0,1 21,6 Forsikringsrelaterte driftskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provisjonsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsikringsteknisk resultat (36,5) 0,0 (13,7) 0,0 (13,7) (3,9) 2,7 (0,1) (2,6) (54,1) Forsikringsteknisk resultat for egen regning (68,6) (10,3) 9,6 72,2 (62,6) 0,6 (10,4) 5,1 (7,2) (70,9) Påløpne erstatninger, brutto Inntruffet i år (865,0) (54,7) (2 003,4) (993,9) (1 009,5) (90,0) (205,2) (163,1) (53,3) (3 380,0) Inntruffet tidligere år (36,7) (2,4) (4,9) (25,5) 20,6 15,9 4,5 (2,4) 2,1 (21,5) Totalt for regnskapsåret (901,7) (57,1) (2 008,3) (1 019,4) (988,9) (74,1) (200,7) (165,5) (51,2) (3 401,5) Påløpne erstatninger for egen regning Inntruffet i år (865,0) (54,7) (2 003,4) (993,9) (1 009,5) (90,0) (205,2) (163,1) (53,3) (3 380,0) Inntruffet tidligere år (23,8) (2,4) (1,7) (20,4) 18,7 16,9 9,0 (2,5) 2,2 0,1 Totalt for regnskapsåret (888,8) (57,1) (2 005,1) (1 014,3) (990,8) (73,1) (196,2) (165,6) (51,1) (3 379,9) FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Forfalte premier Brutto premier Avgitte premier Premier for egen regning Brutto forretning Opptjente premier Påløpne erstatninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Herav Ansvar Fiske- Ett-årige Sum Kombi- retts- Motor- Herav Herav og Yrkes- Trygg- opp- Tran- risikofor- næringsgaranti Industri nerte hjelp vogn ansvar øvrig skade hets Husdyr drett sport sikringer liv 810,7 912,8 20,0 624,9 230,4 394,5 (102,3) (56,1) 0,0 (5,8) 0,0 (5,8) 708,4 856,7 20,0 619,1 230,4 388,7 746,2 887,8 19,6 662,5 221,9 440,6 (652,4) (674,3) (10,4) (512,5) (213,8) (298,7) (219,1) (246,8) (5,2) (172,2) (57,6) (114,6) (125,3) (33,3) 4,0 (22,2) (49,5) 27,3 NÆRINGSLIVSBETONTE FORSIKRINGER 135,7 467,7 275,0 63,3 80,8 66, , ,6 (15,0) (9,3) 0,0 (5,4) (49,0) (5,9) (98,7) (347,5 ) 120,7 458,4 275,0 57,9 31,8 60,3 957, ,1 134,9 467,1 270,6 62,9 79,7 63, , ,4 (70,5) (482,8) (331,3) (36,0) (84,4) (46,5) (894,4) (3 785,1 ) (36,7) (55,3) (61,6) (18,4) (21,4) (13,2) (204,8) (1 049,5 ) 27,7 (71,0) (122,3) 8,5 (26,1) 4,1 (43,2) (403,2 ) Avgitt forretning Opptjente premier Påløpne erstatninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Provisjonsinntekter Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat for egen regning Påløpne erstatninger, brutto Inntruffet i år Inntruffet tidligere år Totalt for regnskapsåret Påløpne erstatninger for egen regning Inntruffet i år Inntruffet tidligere år Totalt for regnskapsåret (100,6) (56,1) 0,0 (5,8) 0,0 (5,8) 167,7 57,1 0,0 0,6 0,0 0,6 (2,3) (1,3) 0,0 (0,1) 0,0 (0,1) 3,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,1 0,0 (5,3) 0,0 (5,3) (122,3) (29,2) 4,0 (27,5) (49,5) 22,0 (647,6) (646,3) (10,5) (510,1) (207,8) (302,3) (4,8) (28,0) 0,1 (2,4) (6,0) 3,6 (652,4) (674,3) (10,4) (512,5) (213,8) (298,7) (524,7) (595,5) (10,5) (510,1) (207,8) (302,3) 40,0 (21,7) 0,1 (1,8) (5,0) 3,2 (484,7) (617,2) (10,4) (511,9) (212,8) (299,1) (14,9) (9,3) 0,0 (5,4) (56,8) (5,9) (98,7) (353,5 ) 6,1 80,1 0,0 0,0 36,8 5,0 76,9 430,3 (0,3) (0,2) 0,0 (0,1) (1,1) (0,1) (2,2) (7,9 ) 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 35,7 50,8 (9,1) 70,6 0,0 (5,5) (13,7) (1,0) 11,7 119,7 18,6 (0,4) (122,3) 3,0 (39,8) 3,1 (31,5) (283,5 ) (67,9) (419,4) (253,3) (43,1) (76,7) (40,5) (804,4) (3 509,3 ) (2,6) (63,4) (78,0) 7,1 (7,7) (6,0) (90,0) (275,8 ) (70,5) (482,8) (331,3) (36,0) (84,4) (46,5) (894,4) (3 785,1 ) (67,9) (419,4) (253,3) (43,1) (52,9) (40,5) (758,1) (3 265,5 ) 3,5 16,7 (78,0) 7,1 5,3 (1,0) (59,4) (89,3 ) (64,4) (402,7) (331,3) (36,0) (47,6) (41,5) (817,5) (3 354,8 ) Forts. neste side

18 årsregnskap Note 3 forts. FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT SJØFORSIKRING ENERGI INNGÅENDE REASSURANSE ØVRIGE SUM Sum Non Sum inn- Gjensidige Kyst/ Sjøfor- Propor- propor- gående Fly Pool- NOR Storkasko Fiske sikring Energi sjonale*sjonale* reass. forsikring ordninger Forsikring Forfalte premier Brutto premier 94,7 125,8 220,5 21,2 5,0 3,0 8,0 24,8 377, ,0 Avgitte premier (53,1) (57,2) (110,3) (12,9) 0,0 (2,3) (2,3 ) (18,9) (92,9) (660,3) Premier for egen regning 41,6 68,6 110,2 8,3 5,0 0,7 5,7 5,9 284, ,7 Brutto forretning Opptjente premier 157,1 119,7 276,8 55,1 5,0 3,0 8,0 23,8 340, ,5 Påløpne erstatninger (203,9) (178,3) (382,2) (21,6) 4,9 (2,8) 2,1 (4,8) (34,8) (7 627,9) Forsikringsrelaterte driftskostnader (28,8) (24,6) (53,4) (13,2) (0,4 ) (0,3) (0,7 ) (6,7) 0,0 (2 233,4) Forsikringsteknisk resultat (75,6) (83,2) (158,8) 20,3 9,5 (0,1) 9,4 12,3 306,0 (230,8) Avgitt forretning Opptjente premier (63,1) (56,5) (119,6) (9,2) 0,0 (2,3) (2,3 ) (18,7) (92,8) (671,8) Påløpne erstatninger 85,4 57,4 142,8 (11,2) 0,0 2,4 2,4 2,0 32,8 620,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader (1,6) (0,9) (2,5) (0,1) 0,0 0,0 0,0 (0,3) 0,0 (10,8) Provisjonsinntekter 4,1 1,7 5,8 0,3 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 63,0 Forsikringsteknisk resultat 24,8 1,7 26,5 (20,2) 0,0 0,1 0,1 (10,9) (60,0) 1,1 Forsikringsteknisk resultat for egen regning (50,8) (81,5) (132,3) 0,1 9,5 0,0 9,5 1,4 246,0 (229,7) Påløpne erstatninger, brutto Inntruffet i år (174,9) (163,2) (338,1) (36,7) 0,0 0,0 0,0 (3,7) (26,1) (7 293,9) Inntruffet tidligere år (29,0) (15,1) (44,1) 15,1 4,9 (2,8) 2,1 (1,1) (8,7) (334,0) Totalt for regnskapsåret (203,9) (178,3) (382,2) (21,6) 4,9 (2,8) 2,1 (4,8) (34,8) (7 627,9) Påløpne erstatninger for egen regning Inntruffet i år (109,3) (112,7) (222,0) (31,5) 0,0 0,0 0,0 (1,8) (23,3) (6 924,1) Inntruffet tidligere år (9,3) (8,1) (17,4) (1,3) 4,9 (0,4) 4,5 (1,0) 21,3 (83,1) Totalt for regnskapsåret (118,6) (120,8) (239,4) (32,8) 4,9 (0,4) 4,5 (2,8) (2,0) (7 007,2) * Forfalt premie dette år 0,0 0,7 0,7 Forfalt premie tidligere år 5,0 0,0 5,0 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT DATTERSELSKAPER SUM GME GNK Gjensidige NOR Elimine- Forsikring Energi Kreditt ringer konsern Forfalte premier Brutto premier 10,1 1,5 (0,6) 9 869,0 Avgitte premier (28,3) (0,2) 0,5 (688,2) Premier for egen regning (18,2) 1,3 (0,1) 9 180,7 Brutto forretning Opptjente premier 14,3 1,6 (1,0) 9 645,4 Påløpne erstatninger 48,4 3,0 (16,0) (7 592,5) Forsikringsrelaterte driftskostnader (8,6) (3,4) 0,3 (2 245,1) Forsikringsteknisk resultat 54,1 1,2 (16,7) (192,2) Avgitt forretning Opptjente premier (27,4) (0,2) 1,1 (698,3) Påløpne erstatninger (56,6) 2,1 15,9 582,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader (0,6) (0,1) 0,0 (11,5) Provisjonsinntekter 0,8 0,0 (0,3) 63,4 Forsikringsteknisk resultat (83,8) 1,8 16,7 (64,3) Forsikringsteknisk resultat for egen regning (29,7) 3,0 (0,0) (256,4) Påløpne erstatninger, brutto Inntruffet i år (21,7) 3,0 (16,0) (7 328,6) Inntruffet tidligere år 70,1 0,0 0,0 (263,9) Totalt for regnskapsåret 48,4 3,0 (16,0) (7 592,5) Påløpne erstatninger for egen regning Inntruffet i år 16,8 5,1 (16,5) (6 918,6) Inntruffet tidligere år (8,7) 0,0 0,0 (91,8) Totalt for regnskapsåret 8,2 5,1 (16,5) (7 010,4) Forts. neste side

19 30 årsregnskap 2002 Note 3 forts. FORSIKRINGSTEKNISKE AVSETNINGER Sum Sum Gjensidige Næringslivs- Øvrige Gjensidige Datterselskaper NOR Privatbetonte betonte Energi Inngående Pool- NOR GME GNK Forsikring forsikringer forsikringer Sjøforsikring forsikring reassuranse ordninger Forsikring Energi Kreditt konsern Forsikringstekniske avsetninger for egen regning Premieavsetning 2 071, ,9 28,8 3,2 163, ,5 3,9 0, ,8 Avsetning for ikke avløpt risiko 10,4 10,4 Kredittilsynets minstekrav 2 071, ,9 28,8 3,2 163, ,5 14,3 0, ,2 Erstatningsavsetning 2 726, ,8 193,1 38,5 40,1 42, ,2 170,4 5, ,3 Kredittilsynets minstekrav 2 585, ,4 131,9 36,0 40,1 40, ,7 103,6 5, ,0 Sikkerhetsavsetning 697,0 712,3 24,1 5,9 6,8 0, ,1 55,1 8, ,2 Kredittilsynets minstekrav 697,0 711,6 24,1 5,9 6,0 0, ,6 17,6 7, ,3 Reassuranseavsetning 0,1 25,4 14,1 5,6 0,2 0,0 45,4 14,1 0,0 59,5 Kredittilsynets minstekrav 0,1 25,4 9,0 5,6 0,2 0,0 40,3 6,4 0,0 46,7 Administrasjonsavsetning 273,2 295,2 9,3 2,3 2,3 0,0 582,3 6,3 0,6 589,2 Kredittilsynets minstekrav 273,2 295,2 9,3 2,3 2,3 0,0 582,3 6,3 0,6 589,2 4 FORSIKRINGSRELATERTE SALGS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER ,8 580,7 Lønn 580,7 515,8 247,1 269,8 Provisjoner 269,8 246,0 548,5 579,8 Øvrige salgskostnader 580,1 548, , ,3 Sum forsikringsrelaterte salgskostnader 1 430, ,3 774,8 813,8 Øvrige forsikringsrelaterte driftskostnader 826,0 808, , ,2 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader 2 256, ,7 5 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Antall Kost- Bokført- A AKSJER OG ANDELER aksjer pris verdi Berger Eiendom ,8 1,8 Bioinn Utvikling 750 0,8 0,8 Datapower ,0 2,0 Forum Hotellbygg - 10% andel 3,0 3,0 Grenland Investeringsfond ,0 3,0 Helgeland Vekst ,0 4,0 Holmen Eiendom ,0 1,0 Landbrukets Medieselskap ,7 3,7 Lærdal Energi 170 0,9 0,9 Nordnorsk Vekst 362 0,5 0,5 Rogaland Kunnskapsinvest ,9 0,9 Sikon Øst ,6 22,6 Steinkjer Næringspark ,5 0,5 Såkorninvest Innlandet ,0 7,0 Såkorninvest Sør ,0 5,0 Trøndelag Vekst ,1 3,1 Øvrige aksjer til varig eie eller bruk 8,8 7,1 Sum anleggsaksjer 68,4 66,7 Anleggsaksjer - datterselskap Visma ,9 121,9 Lev Vel Helse ,5 32,9 Bo Trygt Prinsegården 250 0,3 0,2 Sum anleggsaksjer 228,1 221,7 Bokført verdi er vurdert til å tilsvare virkelig verdi for anleggsaksjene. Forts. neste side

20 årsregnskap Note 5 forts. ENDRING I BOKFØRT VERDI Inngående balanse ,2 Kjøp 58,0 Salg (10,2) Reklassifisering (1 555,8) Reversering av nedskrivninger 0,3 Nedskrivning (1,8) Realiserte tap (0,9) Utgående balanse ,7 Reklassifiseringen gjelder i hovedsak aksjer i Gjensidige NOR ASA. B OBLIGASJONER SOM HOLDES TIL FORFALL Bokført Markeds- Mer/mindre Kostpris Pålydende verdi verdi verdi Norske obligasjoner Børsnoterte papirer Statsgaranterte/statsforetak 277,2 285,0 278,3 287,9 9,5 Utstedt av fylke/kommune 159,6 160,0 159,7 163,0 3,4 Utstedt av finansforetak 574,8 576,5 575,6 586,8 11,1 Ikke børsnoterte papirer Statsgaranterte/statsforetak 250,0 250,0 250,0 259,6 9,6 Utstedt av finansforetak 199,8 200,0 198,1 207,3 9,2 Sum norske obligasjoner 1 461, , , ,6 42,8 Utenlandske obligasjoner Børsnoterte papirer Statsgaranterte/statsforetak 100,0 100,0 100,0 102,8 2,8 Ikke børsnoterte papirer Statsgaranterte/statsforetak 100,0 100,0 100,0 100,9 0,9 Utstedt av fylke/kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Utstedt av finansforetak 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 Sum utenlandske obligasjoner 600,0 600,0 600,0 603,7 3,7 Sum obligasjoner som holdes til forfall 2 061, , , ,3 46,5 Bokført Markeds- Mer/mindre Utenlandske obligasjoner fordelt på land Kostpris Pålydende verdi verdi verdi Sverige 300,0 300,0 300,0 303,7 3,7 Nederland 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 Caymanøyene 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 Sum utenlandske obligasjoner 600,0 600,0 600,0 603,7 3,7 Samtlige papirer er denominert i norske kroner. Effektiv rente for utenlandske og norske obligasjoner er beregnet til henholdsvis 6,59 % og 5,98 % Beregningsmetoden er den samme som benyttes for omløpsobligasjoner. Inngående balanse ,7 Kjøp 444,9 Ned-/oppskrivning 0,2 Utgående balanse ,8

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsrapport Gjensidige NOR Forsikring

Årsrapport Gjensidige NOR Forsikring Årsrapport 2003 årsrapport 2003 3 Hovedtall Mill.kr. 2003 2002 Endring i % Forfalt premie brutto 11.530,6 9.858,0 17,0 % Opptjent premie fer. 10.417,8 8.958,7 16,3 % Finansinntekter 3.656,5 431,4 747,6

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2017

Kvartalsrapport - 2/2017 Kvartalsrapport - 2/2017 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2017 Resultater

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS 31.03.2015 GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 3. kvartal 2015 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 3. kvartal et resultat etter skatt på MNOK -3,7. Akkumulert pr. 3. kvartal var

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2017

Kvartalsrapport - 1/2017 Kvartalsrapport 1/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet ANDRE KVARTALSRAPPORT 2016 2 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Innhold Kvartalsregnskap 3/2015... 2 Resultat per 3. kvartal 2015:... 2 Forsikring... 2 Bedriftsmarkedet... 2 Privatmarkedet... 2 Finans... 2 Selskapets økonomiske stilling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer