Sist endret: Revisjonsnr. 1 HMS-DATABLAD Oversatt: Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sist endret: 31.08.2005 Revisjonsnr. 1 HMS-DATABLAD Oversatt:12.01.06 Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad"

Transkript

1 Side 1 av 5 Sist endret: Revisjonsnr. 1 HMS-DATABLAD Oversatt: Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Sjokkrustløser Produktkode: BEM. 808/2005 Bruksområde: Rustløsende olje 400 ml aerosol, ekstremt brannfarlig Firmanavn: IG Sprühtechnik GmbH & Co. KG Im Hemmet 1 Wehr, D Tel: +49/ Fax: +49/ Norsk importør: Oversetting: NorDiaTek - Hartwig Volker John Torshaugv. 16, 3850 Kviteseid Tel: , e-post: Giftinformasjonens døgnåpne vakttlf.: Ved alvorlige, akutte symptomer, ring har oversatt HMS-databladet fra tysk til norsk. Firmaet tar ikke ansvar for evt. feil og mangler som måtte følge av feil i originalutgaven av fra IG Sprühtechnik GmbH. 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn Cas-nr. Kons. Klassifisering og R-setninger 1 Propan % [F+] R12 2 Butan % [F+] R12 3 Isobutan % [F+] R12 4 Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta 5 Kerosin (petroleum); direktedestillert (straight-run) kerosin 6 Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung, lavtkokende hydrogenbehandlet nafta % [F] R11; [Xi] R38; [N] R51/53; [Xn] R65; [-] R % [Xn] R % [-] R10; [N]R51/53; [Xn] R65; [Xi] R66; [-] R67 Tegnforklaring: T+ meget giftig, T giftig, Xn helseskadelig, Xi irriterende, E eksplosiv, O oksiderende, F+ ekstremt brannfarlig, F meget brannfarlig, N miljøskadelig, Kreft=kreftframkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon. Se pkt. 15/16 hvor R-setningene (risikosetningene) er listet opp med fullstendig tekst. Hvis administrative normer er tilgjengelige står disse oppført under pkt VIKTIGSTE FAREMOMENTER Hovedfarer: Ekstremt brannfarlig. Skadelig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Forøvrig: Ekstremt brannfarlig. Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive dampluftblandinger dannes.

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding: (Symptomer: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet). Fjern den skadede ut av fareområdet kun når egen sikkerhet er ivaretatt. Ved bevisstløshet sjekk åndedrett og start om nødvendig med kunstig åndedrett. Hudkontakt: (Symptomer: Irriterer huden. Kan på kontaktstedet forårsake lett irritasjon) Side 2 av 5 Skyll huden med rikelig rennende vann i 10 minutter, eller lengre hvis kjemikaliet forblir på huden. Øyekontakt: (Symptomer: Irritasjon kan oppstå). Svelging: Skyll øyeblikkelig med rennende vann i 15 minutter. Dra snarest til sykehus for undersøkelse av lege. (Symptomer: Kan medføre hodepine eller kvalme). Ved svelging, kontakt lege/sykehus omgående og vis etikett/dette HMS-datablad. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Egnet brannslukkingsmiddel: Karbondioksid. Pulver. Brann- og eksplosjonsfare: Verneutstyr: Ekstremt brannfarlig. Danner eksplosive damp-luftblandinger. Luftforsynt åndedrettsvern. Benytt beskyttelsesklær/-utstyr for å verne øyne og hud. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Personlig verneutstyr, se pkt. 8. Fjern alle tennkilder. Utlufting ved mekanisk ventilasjon, unngå at eksplosjonsfarlige konsentrasjoner oppstår, se databladets pkt. 9. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø: Unngå utslipp til kloakk eller vann. Advar naboer hvis røyk eller gassutvikling oppstår. Annen informasjon: Rengjøring bare ved personell som er fortrolig med de aktuelle kjemikalier. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Spesielle bruksområder, egenskaper og farer / Retningslinjer for en trygg håndtering: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, må ikke brukes i lukkede, uventilerte rom. Røyking forbudt. Oppbevaring: Oppbevares adskilt fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Emballasje: Oppbevares bare i originalemballasje. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Begrensning og kontroll av eksponering: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

3 pkt. 8 fortsetter: Side 3 av 5 Åndedrettsvern: Håndvern: Øyevern: Annet hudvern: Administrative normer: Gassfilter type A (brun) beregnet for organiske damper (EN141). Vernehansker av nitril. Gjennombruddstid for hanskematerialet >8 timer. Vernebriller med sidebeskyttelse. Løsemiddelbestandige verneklær. Se også Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, Arbeidstilsynets best.nr Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m 3 år anm Propan timer Butan timer Isobutan timer Nafta timer Kerosin timer Nafta timer FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form: Aerosol Flammepunkt ( C): -60 Farge: Gul Antennelsestemp. ( C): 510 Lukt: Karakteristisk lukt Damptrykk: 4000 hpa Fordamping: Hurtig Relativ tetthet: 0,60 g/ml Løselighet i vann: Uløselig VOC (g/l): 627 Nedre eksplosjonsgrense (%):1,4 Øvre eksplosjonsgrense (%): STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet: Stabil under normalbetingelser. Forhold som skal unngås: Antennelseskilder, varme. Materialer som skal unngås: Oksidasjonsmidler Farlige spaltningsprodukter: Ved forbrenning frigjøres giftige gasser som karbondioksid/karbonmonoksid. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Kronisk toksisitet: Fare for alvorlig helseskade ved gjentatt eksponering gjennom innånding. Fare for alvorlig helseskade ved lengre eksponering gjennom hudkontakt. Se også pkt. 4, 15 og MILJØOPPLYSNINGER Mobilitet: Svært flyktig. Damper er tyngre enn luft. Persistens og nedbrytbarhet: Ikke biologisk nedbrytbart. Bioakkumuleringspotensial: Ingen tilgjengelige data. Andre skadelige virkninger: Skadelig for vannlevende organismer.

4 Side 4 av FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Se pkt. 15 for håndtering av aerosolbeholder. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tømt. Avfallsbehandling: D10 Forbrenning på land. R3 Gjenvinning av metall- og metallforbindelser. EAL-avfallskode: (emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer), (emballasje av metall). Emballasje, forpakning: Overlates spesialiserte avfallsfirma. Anmerkning: Brukeren gjøres oppmerksom på at det kan finnes utfyllende nasjonale eller stedlige bestemmelser for avfallshåndteringen. Alt avfall, herunder farlig avfall, skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Se pkt. 15 for håndtering av aerosolbeholder. Ta kontakt med kommunen, fylkesmannens miljøvernavdeling eller et godkjent avfallsmottak for nærmere opplysninger. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT ADR/RID (veitransport og jernbanetransport) UN-nr: 1950 ADR-klasse: 2 Klasse: 5F Godsbetegnelse: Gass under trykk; aerosolbeholder, brannfarlig IMDG/IMO (sjøtransport) UN-nr: 1950 Klasse: 2 EMS-nr: F-D, S-U IATA/ICAO (lufttransport) UN-nr: 1950 Klasse: 2.1 Emballasje: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymbol: Ekstremt brannfarlig R-setninger R12: Ekstremt brannfarlig. R52/53: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

5 Pkt. 15 fortsetter: Side 5 av 5 S-setninger S38: Ved utilstrekkelig ventilasjon må det benyttes egnet åndedrettsvern. S61: Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys, og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tømt. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materialer. Holdes vekk fra antennelseskilder røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hensyntagen til storulykkeforskrift: WGK (vurdering av skade på vann): ja klasse 1 etter VwVwS (tysk forskrift mht. stoffer som skader vannkvaliteten: «Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe») Teknisk anvisning luft: Klasse: III, Siffer: 5.2.5, Andel m%: 98 Anmerkning: Den ovenstående informasjon mht. forskrifter fra myndighetene gjelder bare grunnreglene for produktene som er beskrevet i HMS-databladet. Brukeren blir gjort oppmerksom på at det kan finnes utfyllende forskrifter i tillegg til de nevnte. Ta hensyn til samtlige aktuelle nasjonale, internasjonale og stedlige forskrifter og bestemmelser. Referanser: Forskrift om klassifisering, merking m.v av farlige kjemikalier, revidert 1.7 og Forskrift om aerosolbeholdere av Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003 (Arbeidstilsynets best.nr. 361). Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad for farlige kjemikalier (Arbeidstilsynets best.nr. 548). 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Tilleggsopplysninger: Lagerklasse 2B Transport i begrenset mengde. AOX (adsorberbare organisk bundne halogener): nei R-setninger fra pkt. 2: R12: Ekstremt brannfarlig. R11: Meget brannfarlig. R38: Irriterer huden. R51/53: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65: Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R10: Brannfarlig. R66: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Leverandørens anmerkninger: Opplysningene i dette databladet baseres på vår nåværende kunnskap og er ment å beskrive produktet fra et sikkerhetsaspekt. Databladet er ikke ment å skulle være en kjemisk spesifikasjon som garanterer visse egenskaper og er følgelig heller ikke ment å skulle regulere avtaleforhold. Oversetting: Dette databladet er en oversetting av «Sicherheitsdatenblatt, Schockrostlöser #1 400 ml», revisjonsnr. 1, Oversetting fra tysk til norsk er utført av: Firmaet tar ikke ansvar for evt. feil og mangler som måtte følge av feil i originalutgaven av fra IG Sprühtechnik GmbH.

HMS-DATABLAD PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY

HMS-DATABLAD PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY Side 1 av 5 HMS-DATABLAD PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Utgitt dato 16/04-2007 Kjemikaliets navn PELIAS UNIVERSAL

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe Importør Firmanavn 22.06.2010 SUPER GRIP

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rensespray ved bruk av penetrerende væske Produsent Importør / Omsetter Postadrese Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol

HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson Fiber Protector Aerosol Impregnering av tekstiler. Fiber ProTector

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER RØYKVARSLERTESTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2009 Kjemikaliets navn RØYKVARSLERTESTER Produktgruppe

Detaljer

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE:

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE: HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad OG 844 aerosol Handelsnavn: OG 844 aerosol Revisjonsdato: 16.12.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: OG 844

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7891,7892

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 WELD-ON 776 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2010 Kjemikaliets navn WELD-ON 776 Produktgruppe Lim Kjemikaliets

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2011 Internt nr: Erstatter dato: LADYGUARD FÖRSVARSSPRAY LADYGUARD DEFENSE SPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2011 Internt nr: Erstatter dato: LADYGUARD FÖRSVARSSPRAY LADYGUARD DEFENSE SPRAY 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Internt art.nr. Betegnelse 1-8295 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur Fixopur Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fixopur 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 24.10.2008 Kjemikaliets navn Fixopur Produktgruppe Aerosol Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE TANGIT RENSEVÆSKE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT RENSEVÆSKE Kjemikaliets

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD ANOLIT A, ANOLIT EXTRA OG ANOLIT EXTRA A

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD ANOLIT A, ANOLIT EXTRA OG ANOLIT EXTRA A ANOLIT A, ANOLIT EXTRA OG ANOLIT EXTRA A Side 1 av 6 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD ANOLIT A, ANOLIT EXTRA OG ANOLIT EXTRA A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HX35

SIKKERHETSDATABLAD HX35 HX35 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD HX35 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2003 Revisjonsdato 27.03.2009 Kjemikaliets navn HX35 Kjemisk navn Denaturert

Detaljer

HMS-DATABLAD. Pastali Sykkeldeler HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD. Pastali Sykkeldeler HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sykkeldeler Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land Norge E-post

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 Emulgerende Avfetting R-160 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.03.2007 Revisjon 18.04.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.12.2009 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Metanol

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Metanol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tørkemiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak Statoil Tjeldbergodden Postnr./sted 6699 Kjørsvikbugen Land Norway Telefon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe 17.01.2008 Lim Nedstrømsbruker Firmanavn

Detaljer