HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK"

Transkript

1 HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK Rådmannen i Tana kommune R-å-Å IMÅL,"-n 9845 Tana DERES REF/YOUR REF: VAR REF./ OUR REF: 2010/ DATO / DATE: Saksbehandler/direkte telefon: Målfrid Ovanger Oversendelse av endelig tilsynsrapport med tjenester til demenssyke i eget hjem 29. og 30. april 2010 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark oversender herved endelige rapporten fra tilsynet med helse- og sosialtjenester til eldre demente i eget hjem. Det vises til hovedkonklusjonen i rapporten. Det ble ikke påpekt avvik innen de reviderte områdene, men gitt en merknad. Vi takker for godt samarbeid ved gjennomføringen av tilsynet. Med hilsen Karin Straume fylkeslege A, 1,- Målfrid Ovanger fylkessykepleier /(1/.-,,,,,_ Kopi til: Statens helsetilsyn Postboks Oslo Sone 3 v/ soneleder Liv Berit Johnsen 9845 Tana Kommuneoverlege 9845 Tana Helsetilsynet i Telefon: Telefaks: Internett E-post: Finnmark http: \www.fylkesmannen.no\finnmark Norwegian Board of Health in Finnmark County Damsvn Vadsø

2 - HELSETILSW1ET I FINNMARK Rapport fra tilsyn med Tjenester til demenssyke i eget hjem i Tana kommune Virksomhetens adresse: Hjemmetjeneste sone 3 Grenveien Tana Tidsrom for tilsynet: 29. april 16.september 2010 Kontaktperson i virksomheten: Konsulent/ rådgiver Aud Varsi Sammendrag Tilsynet er et ledd i Statens Helsetilsyns fireårige satsning på tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre. Tilsynet er avgrenset til pasienter og brukere som har vedtak om helse- og sosialtjenester i form av praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. Tilsynet har undersøkt følgende forhold: Kommunens evne til å identifisere og følge opp mulig utvikling av demenssykdom hos hjemmeboende eldre i egen bolig, herunder omsorgsbolig. I denne forbindelse ble også kommunens samarbeid med fastlegene om utredning og kartlegging ved spørsmål om demensdiagnose, samt ved oppfølging av demenssykdom undersøkt. Kommunens ivaretakelse av grunnleggende behov hos personer med demenssykdom, avgrenset til: individuell tilrettelegging og brukermedvirkning kontinuitet og regelmessighet i tjenesteutførelsen Kommunens evne til å identifisere og følge opp endrede behov for tjenester hos hjemmeboende eldre med demenssykdom. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Det ble ikke påpekt avvik innen de reviderte områdene, men gitt en merknad. 17..lephorte doc

3 Merknad Kommunen kan forbedre innholdet i og bruken av sitt dokumentasjonssystem. Dato: Vadsø den On,r4,1 revisjonsleder Målfrid Ov revisor Liv Tove Elvenes inse h:lephorte doc

4 Innhold Sammendrag 1 I. Innledning 4 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 4 3. Gjennomføring 5 4. Hva tilsynet omfattet 5 5. Funn 6 6. Regelverk 6 7. Dokumentunderlag 7 8. Deltakere ved tilsynet 8 h:lephorte doc 3

5 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hjemmebasert omsorg, sone 3 i Tana kommune i perioden fra 8. februar til 16.september Tilsynet er et ledd i Statens Helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenesten til eldre. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet og Fylkesmannen i Finnmark gjennomfører inneværende år. Tilsynet gjennomføres med hjemmel i sosialtjenestelovens 2-6 og tilsynslovens 2, jf. kommunehelselovens 6-3. Det vil i år gjennomføres tilsvarende tilsyn i tre kommuner og med 1 2 fastleger i de samme kommunene. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Tana kommune hadde per i alt 2942 innbyggere. Av disse var 317 i aldersgruppen år. Det var 94 personer i aldersgruppen år og 17 over 90 år. Kommunen gir både praktisk bistand og hjemmesykepleie til 70 brukere. Av disse er 44 personer over 67 år. Det er etablert fleksible ordninger mellom hjemmesykepleien og institusjonstjenesten. Sykehjemmene og sykestua tar inn pasienter til observasjon, utredning og avlastnings- eller kortidsopphold når hjemmesykepleien og lege mener det er behov for det. Omsorgstjenesten i Tana er delt i tre soner, Tana vest, Polmak og Austertana. Sonene har hver sin soneleder. Assisterende rådmann er nærmeste overordnede og har ansvar for å følge opp virksomhetene. Virksomhetslederne har det faglige ansvaret og er delegert myndighet til å fatte vedtak i henhold til kommunehelsetjenesteloven og kap i sosialtjenesteloven. Virksomhetslederne er også tillagt det driftsmessige og administrative personal- og økonomiansvar. h:lephorte doc 4

6 Det er virksomhetsleder som har fått delegert ansvar for overvåkning av kvalitet, kompetanse og fagutviklingen i sonen. Vedlikehold og ajourføring av internkontrollsystemet i sonene utføres av ass. avdelingssykepleier. 3. Gjennomforing Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble sendt Åpningsmøte ble avholdt den Intervjuer 11 personer ble intervjuet. Sluttmøte ble avholdt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, og dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 4. Hva tilsynet omfattet Helsetilsynet har avgrenset tilsynet til hjemmetjenesten i sone 3 i Tana kommune. Tilsynet er et ledd i Statens Helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre. Tilsynet var avgrenset til pasienter og brukere som hadde vedtak om helse- og sosialtjenester i form av praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. Tilsynet gjelder kommunens evne til å identifisere og følge opp mulig utvikling av demenssykdom hos hjemmeboende eldre i egen bolig, herunder kommunens samarbeid med fastlegene i utrednings- og kartleggingsfasen, samt samarbeid med fastlegene om oppfølging av demenssykdom. Videre omfatter tilsynet hvordan kommunen ivaretar grunnleggende behov hos personer med demenssykdom, avgrenset til individuell tilrettelegging, brukermedvirkning, samt kontinuitet og regelmessighet i tjenesteutførelsen. Tilsynet gjelder også kommunens evne til å identifisere og følge opp endrede behov for tjenester hos hjemmeboende eldre med demenssykdom. Tilsynet omfatter således et begrenset utvalg av oppgaver som kommunen har overfor personer med demens som bor i eget hjem. Tilsynet gir derfor ikke noen fullstendig tilstandsvurdering av kommunens demensomsorg. Helsetilsynet i Finnmark har i tillegg ført tilsyn med fastlegene Geir Ivar Aleksandersen og Lars Kristian Kvalheims virksomhet som omhandler utredning, behandling og oppfølging av pasienter med demenssykdom. Dette tilsynet ble gjennomført den , og resultatene fra dette tilsynet blir beskrevet i egne tilsynsrapporter. h:lephorte doc 5

7 5. Funn 5.1 Det ble ikke påpekt avvik innen de reviderte områdene, men det ble gitt en merknad 5.2 Merknad Kommunen kan forbedre innholdet i og bruken av sitt dokumentasjonssystem. Opplysninger om den enkelte pasient er ikke samlet på et sted. De oppbevares eksempelvis i permer, mapper, beskjedbøker, på medisinkort og i fagsystemet profil. Det framkommer i intervju og ved gjennomgang av pasientjournaler at identifisering og oppfølging av demente er lite dokumentert i det fagsystem som nyttes. Personalet rapporterer i fagsystemet ved vaktskifte. To PCer er tilgjengelig og det opplyses i intervju at det ofte dannes kø for å få skrevet. Den skriftlige rapporteringen foregår samtidig med den muntlige i samme rom. Det er dokumentert at tiltaksplan/pleieplan ikke er tatt i bruk i fagsystemet profil. Det fremkommer i intervju og gjennomgang av pasientjournal at det registreres få observasjoner på kognitiv svikt og hva det medfører av utfordringer og tiltak. Det er ikke dokumentert at det foreligger rutiner for å ivareta kontinuitet og regelmessighet i tjenestene, eller at disse evalueres. Kommentar: Tjenester som ytes etter kommunehelsetjenesteloven 2-1 og sosialtjenesteloven 4-3, skal være forsvarlige. Forsvarlighetskravet innbærer et krav til kommunen om å organisere og gjennomføre tilstrekkelig omfang av tjenester og tiltak til de som trenger disse. Kvalitetsforskriften 3 stiller krav om at kommunen har prosedyrer som søker å sikre at den enkelte får tjenester som vedkommende har behov for til rett tid. For å sikre dette vil kommunen måtte ha et dokumentasjonssystem som sikrer forsvarlig kommunikasjon mellom tjenesteyterne slik at opplysninger om pasienten er tilgjengelig og systematisert på et sted. Dokumentasjonssystemet er et viktig redskap for å sikre forsvarlighet. 6. Regelverk Lov om helsetjenesten kommunen Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Lov om helsepersonell m. v Lov om sosiale tjenester h:lephorte doc 6

8 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunenes helsetjeneste Forskrift om pasientjournal 7. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Organisasjonskart overordnet beskrivelse av virksomheten Kompetansehevingsplan Prosedyre for mottak og opplæring av nyansatte, opphør av arbeidsforhold og oppfølging Prosedyre ved søknad/tildeling/svar på søknad Ambulering fra alderspsykiatrisk poliklinikk 2010 Personelloversikt, turnuslister og arbeidslister Pasient og brukeroversikt Samarbeidsavtale mellom hjemmesykepleien og fastlegene Prosedyre - Kartlegging, utredning/diagnostisering til eldre hjemmeboende med symptomer på mental svikt/aldersdemens. Journal/tiltaksplaner Daglig rapport Prosedyre kartlegging i IPLOS Årskontroll av hjemmetjenestens brukere hos fastlegen Prosedyre klage fra bruker Prosedyre for observasjonsopphold i enhet for demente (Polmak sykehjem) Funksjonsbeskrivelser for aktivitør, hjemmehjelpere, assistenter, pleiemedhjelpere, sykepleier, hjelpeleiere, omsorgsarbeider, helsefagarbeidere, soneleder og ass. avdelingssykepleier Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: Avviksprotokoll/ 20 avviksmeldinger Arbeidslister/ruter for hjemmesykepleie for en uke Arbeidslister for praktisk bistand (hjemmehjelp) Profil fagsystem (sykepleiedokumentasjon) 7 pasientjournal (Profil) 7 vedtaksmapper Legevisittbok Medisinkardex Avtaler om registrering av legemidler Legeopplysningsperm Personalmøtebok, hjemmebasert omsorg Oppdragsregistrering hjemmetjenesten Epikriseperm h:lephorte doc 7

9 Demensutredningsperm Gjennomgangsperm IRN -perm Beskjedbok Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Finnmark: Brev av fra Helsetilsynet i Finnmark med varsel om tilsyn E- post av fra Tana kommune E-post fra Helsetilsynet om etterspørsel av styrende dokumenter og oppnevning av kontaktperson datert Brev av fra Tana kommune - oversendelse av dokumentasjon den E-post fra Helsetilsynet om etterspørsel av noen styrende dokumenter, retningslinjer for styring av journalsystem E- post av tilbakemelding på utkast til program fra Tana kommune E-post av tilbakemelding på valg av personell til intervju fra Tana kommune ved Liv Berit Johnsen E-post av fra Helsetilsynet med endelig program for tilsynet 9. Deltakere ved tilsynet I tabeilen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funks'on / stillin Å nin smøte Interv'u Sluttmøte Liv Berit Johnsen Soneleder/virksomhetsleder Ravna M.N Gaup Sykepleier Rita Ivanoff Sykepleier Gunn Olsen Hjelpepleier Anette Boine Hjemmehjelper Linn Hege Hansen Assistent Sofie Guttorm Helsefagarbeider Geir Ivar Aleksandersen Kommuneoverlege Kjell Nilsen Ass. Rådmann Fra tilsynsmyndighetene deltok: Sykepleier/revisjonsleder - Målfrid Ovanger Sosionom/seniorrådgiver - Liv Tove Elvenes Sosionom/rådgiver - Britt Louise Øen h:lephorte doc 8

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland 1 Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller) i Søndre Land kommune Virksomhetens adresse: 2860 Hov Tidsrom

Detaljer

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS Drammen kommune Fylkesmannen i Buskerud Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Randi Askjer 2013/6166 03.12.2013 33 37 23 96 Arkivnr: 731.1 Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra Landsomfattende tilsyn i 2013 med helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i St. Hanshaugen bydel, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Akersbakken

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 7. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen. Arkivsak : 187-2010 Deltagere : Martin

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 25.03.2014 04.09.2014 Kontaktperson

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Drammen kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Drammen kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Drammen kommune 2013 Kommunens adresse: Nedre Storgt 3, 3015 Drammen Tidsrom

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF I HELSETILSMIIET tilsyn med sosial og helse Tilsynsrapport blodbanken i Hammerfest Helse Finnmark HF Tilsynsvarsel sendt: 18. januar 2008 Kontaktperson ved blodbanken: Overbioingeniør Inger Roulund Sammendrag

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Rapport fra tilsyn med Kristiansand legevakt Virksomhetens adresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S Tidsrom for tilsynet: 17.12.2014 29.05.2015 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: 13/97 Møtedato/tid: 20.06.2013, kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Tormod S.Slupphaug,leder Nils Prestmo Lisa Ofstad

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE MARS 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens samlede

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester November 2014 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tjøme kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. Hjemmetjenestene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAL TEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 20/08 20/08

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen fra tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge ved Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord Virksomhetens adresse: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering Internserien 7/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Saksbehandling i pleie og omsorg

Saksbehandling i pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling i pleie og omsorg HEMNE KOMMUNE Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- En veileder for folkevalgte tilsynsutvalg i Oslo kommune Pensjonistforbundet

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer