Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken."

Transkript

1 1

2 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap. Sparebankstiftelsen SR- Bank eier 30 % av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. Ungt Entreprenørskap Rogaland har aktiviteter på grunnskolen og videregående skole. Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene. Denne tradisjonen viderefører Sparebankstiftelsen SR- Bank. Pengegavene kommer i all hovedsak fra utbytte på aksjene Stiftelsen eier i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen ønsker gjennom sine bidrag til og i samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner å skape verdier for lokalsamfunnene. Røde Kors i Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust Agder samarbeider om Ferie For Alle. Det gis gaver til prosjekter som skaper engasjement, som har varig verdi og involverer frivillige. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Stiftelsens vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank i regionene Hordaland, Rogaland og Agder. Rogaland Svømmekrets gir treningssamlinger for utøverne i fylket. 2

3 Styrets beretning Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen SR- Bank ble formelt etablert i forbindelse med at SpareBank 1 SR- Bank ble omdannet til allmennaksjeselskap (ASA). Stiftelsen ble etablert med en kapital på kr millioner bestående av aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsens grunnkapital utgjorde på opprettelsestidspunktet kr millioner bestående av aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA, hver pålydende kr 25,- sparebanktradisjonene fra SpareBank 1 SR- Bank som i mange år har vært en støttespiller for lag, foreninger og organisasjoner i lokalmiljøet. Stiftelsen ønsker gjennom tildeling av allmennyttige gaver å videreføre og forsterke samfunnsengasjementet slik at Stiftelsen bidrar til at regionen også i årene framover blir en god plass å bo og arbeide. Inntil Stiftelsen har bygget opp nødvendige reserver for fremtidige emisjoner i banken er målsettingen å dele ut inntil 20 % av overskuddet i Stiftelsen hvert år. Følgende gaveformål prioriteres: Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Kultur Idrett Oppvekstmiljø Friluftsliv Samfunnssikkerhet Stiftelsen kan disponere av overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank. Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR- Bank ASA og på annen måte. Vår visjon: Sammen skaper vi verdier. Våre verdier: Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Allmennyttige gaver Stiftelsen kan i tillegg til å være en aktiv eier i banken, dele ut gaver til allmennyttige formål og på denne måten videreføre Prosjekter som kommer barn og unge innen disse formålene til gode prioriteres. I 2014 tildelte Stiftelsen 305 gaver på til sammen 20,9 millioner kroner i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene. Stiftelsen tildelte i 2014 i tillegg 12 ildsjelpriser á kr. Sparebankstiftelsen SR- Bank tildeler en pris til ildsjeler i Rogaland, Hordaland og Agder i samarbeid med de lokale bankrådene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Ildsjelprisen tildeles personer som over tid har gjort en ekstraordinær innsats for lag og foreninger i lokalmiljøet. Eierskap Sparebankstiftelsen eier 28,3 % av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Eierskapet skal i henhold til vedtektene minst utgjøre 25 %. Eierandelen utgjør aksjer. 3

4 Stiftelsen har hatt to møter med ledelsen i SpareBank 1 SR- Bank. Daglig leder og et styremedlem i Stiftelsen er representert i SpareBank 1 SR- Bank ASAs styre. Stiftelsen er også representert i bankens representantskap og valgkomite. Stiftelsen er opptatt av at de som representerer Stiftelsen i bankens organer i tillegg til forretningsmessige kvalifikasjoner også kjenner bankens historie og kan bidra til at bankens samfunnsengasjement og lokale forankring opprettholdes. Stiftelsens eierpolitikk utrykker forventninger til banken på følgende områder: Verdiskaping/Resultat Markedsområde Soliditet og risiko Eierskap Utbyttepolitikk Representasjon i styrende organer Kontakt mellom Stiftelsen og banken Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i I tillegg til aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA er Stiftelsens øvrige likvider plassert som bankinnskudd. Rammer for forvaltningen av Stiftelsens likviditet utover aksjene i banken er under utarbeidelse. Styrende organer Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 23 medlemmer og 12 varamedlemmer. Generalforsamlingen består av 7 kvinner og 16 menn. Leder av generalforsamlingen er Svein Kjetil Søyland. Medlemmene velges ved elektronisk valg av og blant kundene i SpareBank 1 SR- Bank ASA i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene. Styret i Sparebankstiftelsen SR- Bank består av 7 personer, 2 kvinner og 5 menn. Styrets leder er Tom Tvedt. Styremedlemmer: Hilde Lekven, Erling Øverland, Ansgar Gabrielsen, Hege Skogland Mokleiv, Einar Risa og Tore Heggheim. Finansforvaltning Finansforvaltningen og finansstrategien beskriver retningslinjene for hvordan kapitalen i Stiftelsen forvaltes. Retningslinjene tar utgangspunkt i Stiftelsens vedtekter. Sparebankstiftelsen SR- Bank skal eie minimum 25 prosent av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Det kreves enstemmighet i styret og vedtektsfestet flertallskrav i generalforsamlingen for å selge aksjer i banken. Styret har i dag fullmakt fra generalforsamlingen til å selge seg ned til 25% i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Økonomiske resultater (1000kr) 2014 er Sparebankstiftelsen SR- Banks tredje driftsår. Årsresultatet utgjorde kr Stiftelsens inntekter består av utbytte på aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA, renteinntekter og gevinst ved salg av aksjer. Utbytte for 2013 fra SpareBank 1 SR- Bank ASA utgjorde kr 1,60 per aksje totalt kr Renteinntekter og gevinst ved aksjesalg utgjorde til sammen kr

5 Stiftelsens samlede driftskostnader utgjorde kr hvorav gaver i 2014 utgjorde kr Stiftelsen hadde aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA per Aksjene står bokført til snittkost kr 35,40. Kursen per på aksjene var kr 52,50 som innebærer at det er en markedsmessig merverdi på aksjene på til sammen kr Denne merverdien hensyntas ikke i regnskapet da aksjene regnskapsføres etter kostmetoden. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsens økonomiske stilling. Disponering av overskudd (1000kr) Sparebankstiftelsen SR- Bank fikk et årsresultat for 2014 på kr Overskuddet foreslås disponert som følger: - Overføres til annen egenkapital kr Årets gaver fra gavefond kr Avsatt til gavefond kr Sum disponert: kr Skatteforhold SpareBank 1 SR- Bank ASA ble omdannet fra egenkapitalbevisbank til aksjesparebank 1. januar I konsesjonen for - omdanningen til allmennaksjeselskap, fastsatte Finansdepartementet blant annet vilkår om at latent skatteforpliktelse påhvilende de aksjer Sparebankstiftelsen SR- Bank mottok kommer til beskatning ved senere realisasjon av de samme aksjer. Sparebankstiftelsen SR- Bank regnskapsførte en avsetning for latent skatt per med MNOK 7.5 for realiserte aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA i Imidlertid viste i etterkant foreløpige tilbakemeldinger fra SpareBank 1 SR- Bank ASA et beregnet skattemessig tap på de aksjer Sparebankstiftelsen SR- Bank mottok ved omdanningen. Avsetning for latent skatt ble derfor reversert i regnskapsåret Per foreligger ikke endelig skattevedtak knyttet til omdanningen. Sparebankstiftelsen SR- Bank har i 2012, 2013 og 2014 realisert aksjer i Sparebank 1 SR- Bank ASA og har således en mulig latent skatteforpliktelse pr Sparebankstiftelsen SR- Bank har ikke mottatt ny informasjon fra Sparebank 1 SR- Bank ASA som tilsier at det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger en skattepliktig gevinst som vil komme til beskatning på tidligere realiserte aksjer. Sparebankstiftelsen SR- Bank har derfor ikke foretatt avsetning for latent skatt for solgte aksjer i SpareBank 1 SR- Bank per Administrasjon og administrative forhold Sparebankstiftelsen SR- Bank har kontoradresse på Domkirkeplassen 2 i Stavanger. Administrasjonen består av to personer. Daglig leder er Tor Dahle. Stiftelsens virksomhet er av en slik karakter at den i meget liten grad forurenser det ytre miljøet. 5

6 Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i Framtidsutsikter Stiftelsens inntekter består i hovedsak av utbytte på aksjene Stiftelsen eier i Sparebank 1 SR- Bank ASA samt renteinntekter. Norsk økonomi ble i løpet av høsten preget av sterkt fall i oljeprisen og svekket kronekurs. Dette vil føre til redusert aktivitet og reduserte investeringer innen oljebransjen som vil kunne gi utfordringer for lokalt næringsliv. Internasjonalt er det en bedring i enkelte markeder, men internasjonal økonomi har fortsatt utfordringer med lav vekst og stor ledighet. Innenlands har prisveksten på boliger flatet ut, mens arbeidsledigheten fortsatt er lav selv om den er økende. Offentlige tilsynsmyndigheter har besluttet at bankene må øke egenkapitalen for å kunne møte eventuelle utfordringer framover. Dette vil fortsatt redusere bankenes utbytteevne de neste årene. Styret forventer likevel et rimelig utbytte som står i forhold til resultatet i SpareBank 1 SR- Bank ASA slik at Stiftelsen kan oppfylle sine formål knyttet til å støtte banken med nødvendig kapital ved behov og dele ut gaver til allmennyttige formål. 6

7 7

8 Resultatregnskap Sparebankstiftelsen SR-Bank tall i hele (000) Note Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad Gaver Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføring og disponeringer Overført til annen egenkapital Årets gaver fra gavefond Avsatt til gavefond Sum overføringer Sparebankstiftelsen SR-Bank Side 1 8

9 tall i hele (000) Eiendeler Balanse Sparebankstiftelsen SR-Bank Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Forskuddsbetalte kostnader og andre kortsiktige fordringer 3 39 Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sparebankstiftelsen SR-Bank Side 2 9

10 10

11 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Alle tall er oppgitt i hele (000) om ikke annet er angitt Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer i tilknyttede selskaper Investeringer er vurdert etter kostmetoden. Mottatt utbytte inntektsføres Gaveutdelinger Gaveutdelinger er kostnadsført i perioden tildelingen er vedtatt. Avsetning til gavefond fastsatt av styret som ledd i disponering av årets resultat, øremerkes som gavefond under fri egenkapital 11

12 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet for 2014 (tall i hele tusen) Note 2 Varige driftsmidler IT-utstyr Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang - Anskaffelseskost Avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr IT-utstyr Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningstid 3 år 5 år Note 3 Aksjer i Sparebank 1 SR-Bank ASA Selskapets navn Eierandel Antall aksjer Anskaffelseskost Markedsverdi Sparebank 1 SR-Bank ASA 28,32 % Sum 28,32 % Under posten annen driftsinntekt inngår mottatt utbytte med kr og gevinst ved salg av aksjer med kr Note 4 Egenkapital Grunnkapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Avsatt gavefond Sum EK Egenkapital Andel årets resultat overført annen egenkapital Årets gaver fra gavefond Avsatt til gavefond Egenkapital

13 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet for 2014 (tall i hele tusen) Note 5 Bankinnskudd Sum innestående i bank pr utgjør kr , herav kr 355 på skattetrekkskonto. Note 6 Gaveutdeling Bevilgede gaver Årets utbetalte gaver Årets bevilgninger Bortfall av gaver, tidligere bevilget Bevilgede, ikke utbetalte gaver Avsatt til gaveutdeling, ikke bevilget Total avsetning til gaveutdeling Note 7 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en ordning som oppfyller kravene etter denne loven. Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2 Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Kostnadsført honorar for revisjon (inkl teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap) er kr 81, i tillegg er det kostnadsført kr 66 for andre tjenester fra revisor og samarbeidende selskap. Beløpene er inkludert mva. Note 8 Skatt SpareBank 1 SR-Bank ASA ble omdannet fra egenkapitalbevisbank til aksjesparebank 1. januar I konsesjon for omdanningen til allmennaksjeselskap, fastsatte Finansdepartementet blant annet vilkår om at latent skatteforpliktelse påhvilende de aksjer Sparebankstiftelsen SR-Bank mottok kommer til beskatning ved senere realisasjon av de samme aksjer. Sparebankstiftelsen SR-Bank regnskapsførte en avsetning for latent skatt pr med MNOK 7.5 for realiserte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA i Imidlertid viste i etterkant foreløpige tilbakemeldinger fra SpareBank 1 SR-Bank ASA et beregnet skattemessig tap på de aksjer Sparebankstiftelsen SR-Bank mottok ved omdanningen. Avsetning for latent skatt ble derfor reversert i regnskapsåret Pr foreligger ikke endelig skattevedtak knyttet til omdanningen. Sparebankstiftelsen SR-Bank har i 2012, 2013 og 2014 realisert aksjer i Sparebank 1 SR-Bank ASA og har således en mulig latent skatteforpliktelse pr Sparebankstiftelsen SR- Bank har ikke mottatt ny informasjon fra Sparebank 1 SR-Bank ASA som tilsier at det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger en skattepliktig gevinst som vil komme til beskatning på tidligere realiserte aksjer. Sparebankstiftelsen SR-Bank har derfor ikke foretatt avsetning for latent skatt for solgte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank pr

14 14

15 15

16 16

17 Styrende organer Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Medlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år blant og av kundene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Valget foregår elektronisk via nettbanken i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Generalforsamlingen velger Stiftelsens styre, kontrollkomité og valgkomité. Den årlige generalforsamlingen godkjenner Stiftelsens årsresultat og fastsetter disponeringen av overskuddet. Styret består av 7 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Styreleder Tom Tvedt. Styremedlem: Hilde Lekven, Erling Øverland, Ansgar Gabrielsen, Hege Skogland Mokleiv, Einar Risa og Tore Heggheim. Varamedlem: Unn Birkeland og Eirik Sønneland Svein Kjetil Søyland leder Else Lill Horjen Karl Endre Igland Grethe Hindersland Oddvar Skaiaa Odd Gunnar Jordheim Anne- Line Innvær Jan Levin Mona Røsvik Strømme Staale Grude Haaland Gunnar Kones Eyvin M. Olsen Tor Gismarvik Siv Gausdal Eriksen Lars Gøran Ulriksen Svein Ove Alvestad Svein Jacob Mathisen Borgny Eik Frank Hoff Nilsen Ingolf Steensnæs Inga Roda Arvid Langeland Jan Gunnar Mattingsdal Generalforsamling 17

18 Varamedlemmer Aril Heståas Stein Egenes Åge Eikeland Lillian Bjelde Brit Elsabet Bratland Aslaug Vabø Odd Netteland Matningsdal IL Ski Orsta har et bredt tilbud til barn og unge i regionen. Jarle Braut Einar Karsten Ask Egil Mønnich Stein Aarsland Annelin Tangen Kontrollkomité Morten Søyland Leder Siv Gausdal Eriksen Brit Elisabeth Bratland Varamedlem Lars G. Ulriksen Valgkomité Svein Kjetil Søyland leder Mona R. Strømme Karl Endre Igland Eyvin M. Olsen Brit Elisabeth Bratland Varamedlem Inga Roda 18

19 Administrasjonen Daglig leder Administrasjonssjef Tor Dahle Ellen B Instefjord Kontakt informasjon : Besøksadresse: Domkirkeplassen 2, 4001 Stavanger Postadresse: Sparebankstiftelsen SR- Bank Postboks Stavanger Hjemmeside: Telefon: Tor Dahle : Ellen B Instefjord : Stiftelsen Kirkens Bymisjon har prosjektet Ventilene som er et ferietilbud og aktivitetstilbud for barn og unge i regionen. 19

20 Gaver I 2014 ble det gitt 20 millioner kroner til allmennyttige formål i Rogaland, Agder og Hordaland samt 12 ildsjelpriser á kr. 305 prosjekter fikk tildelt gavemidler av de 1000 søknadene Stiftelsen mottok. Felles for prosjektene var at de har varig verdi, kommer mange til gode og utløser engasjement og frivillig innsats. Prioriterte formål var kultur, idrett, oppvekstmiljø, samfunnssikkerhet og friluftsliv. Stiftelsen har som mål å lyse ut gaver to ganger per år. Nedenfor følger en oversikt over gavetildelinger i 2014: Samarbeidsprosjekter: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, Bergen Turlag og DNT Sør DNT X- ung per år i 3 år Forskerfabrikken Tenketrening på SFO Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust Agder Røde Kors Ferie For Alle Rogaland Idrettskrets Folkepulsen Jubileumsgaver: Dalane Friluftsråd prosjekt Vannbassengan kr Redningsselskapet Hordaland- samfunnssikkerhetsprosjekt for barn kr Redningsselskapet Agder samfunnssikkerhetsprosjekt for barn kr Friluftsrådet Vest aktivitetsområde Dragavika kr Jæren Friluftsråd Villmarkscamp i Brekko kr Sola Kommune Utendørs trimpark i Tananger kr Sandnes Kommune- vannfontene i Øglændsparken kr 20

21 Våren 2014 Stavanger kajakklubb nr 3 Kajakkorientering Stavanger Judoklubb Judomatter og judoutstyr Friskis&Svettis Stavanger- Sandnes Musikkanlegg Stavanger drill Uniformer og aktivitetstilbud Norges Døveforbund Stavanger Tegnspråk tilbud for alle barn/ungdom Norges Blindeforbund Utstyr til å lage Lydavisen Vardenes Skolekorps Musikkinstrumenter Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Lydutstyr Rogaland LLH Regnbueflagg 9000 Tasta skolekorps Musikkinstrumenter Storhaug skolekorps Musikkinstrumenter Hafrsfjord Skolekorps Musikkinstrumenter Våland Skolekorps Uniform STAR Kurs og workshops rettet mot ungdom ION Racing UiS Formula Student Sunde Idrettslag Fritidsutstyr til klubbhuset 9000 FAMILIEVERNKONTORET I SØR- ROGALAND, Stiftelsen Kirkens Familievern Tilrettelegging av oppholdsrom Stavanger Røde Kors Ungdom Kampanjefilm på kino om seksuell helse AKKS Stavanger LOUD! - Norges første bandleir for jenter Sviland BMX Sykler Lura Karateklubb Konkurransematte Sandnes IL o- gruppa Videreutvikling av skolekart SANDVED TURN Trampoliner og matter

22 Aspervika trim & turn Airtrack SANDVED IDRETTSLAG Fotballutstyr Lura IL Innebandy Innebandy utstyr Riska kirke Mobil scene Sandnes Håndball HU- lag Utstyr Hommersåk Skolekorps Musikkinstrumenter Ups&Downs Rogaland Aktivitet for personer med psykisk utviklingshemmede PULS v/sola menighet Idrettsutstyr og lavvo Havørn Allianseidrettslag Rehabilitering av Havørn hallen I.L Havdur, håndballgruppa Sandhåndballbane Sola Legoklubb Utstyr Tananger Skolekorps Uniformsbukser Eiger FK Fotballmål Egersund og Dalane Rideklubb Egersund soul children og Egersund pre soulchildren Hest for Folk Flest - ut i friluft 2014, 2 seter vogn Musikkhøytalere Hellvik Skolekorps Fane Sokndal Skolekorps Musikkinstrumenter Friidrettsgruppa i Lye IL Tidtagerutstyr for automatisk tidtaging Nærbø Turnforening Treningsutstyr Nærbø Idrettslag Kjelkehockey Treningsutstyr Nærbø Idrettslag Ishockeyutstyr Elgane Motorsykkelklubb "Lånesykler" og utstyr Varhaug IL Håndballgruppa Håndballmål Kverneland ski Skiutstyr Jæren Kajakklubb Kajakker

23 Brusand Turnforening Turnutstyr Matningsdal Idrettslag Rulleskiutstyr Friidrettsgruppa i Varhaug Idrettslag Tidtakerutstyr Bryne skulekorps Instrumenter Bedehuset Emmaus Tilrettelegge hus for aktivitet for barn og unge Finnøy Idrettslag Tribune på stadion KRIK i open hall/finnøy Aktivitetsutstyr Mastra IL Idrettsutstyr til IFO- ordning Rennesøy Frivilligsentral Turutstyr til barn Rennesøy Sokn Musikk- og lydutstyr Bokn Idrettslag Kunstgress, minibaner Haugesund Turnforening Teppe for rytmisk gymnastikk Haugaland Klatrelag Klatrevegg Haugalandsveggen Åkra Drill Uniformer Sveio drilltropp Kostymer og kulisser Haugesund skytterlag Utstyr til barn og unge Sveio Cheerleading Drakter og treningsutstyr Bua Ungdomslag Oppgradering tennisbane Haugesund Drillkorps Musikkinstrumenter Bokn musikkorps Musikkinstrumenter Grinde Skulemusikkorps Uniformer Salem Skudeneshavn Sommergospel Vilje 4H 4H- Fylkesleir Tau drill Drilladen Strand Karateklubb Matter Krik Hjelmeland Idrettsutstyr

24 Jøsneset Ungdomslag Revy 5000 Årdal Bedehus Oppussing av mat- og møtesal Sørskår Grendahus Årdal Bygdaråd i samarbeid med andre Bålhytte med benker og bord, apparater Turveg Sauda Skytterlag Lydisolering Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb Barn og hund prosjekt og brakke Sportsklubben Vats 94 Garderobe anlegg FREIDIG 4 H Bålpanne,Aggregat og Utepeis/Grill Lund Menighetskor Sommerkonsert Flekkefjord KFUK / KFUM Oppgradering av lokaler Flekkefjord Rockeklubb Musikkinstrumenter Flekkefjord Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelpsutstyr Mandal Svømmeklubb Startpaller Mandal Innebandyklubb Innebandy utstyr Mandal Barnegospel Musikkprosjekt Farsund Kajakklubb Kajakker Farsund tennisklubb Ballvegg og dekke Lista MSK CAVA Mastesejl Farsund og Lyngdal Jeger og Fiskerforening Fluekastutstyr Tveit Idrettslag «Til topps i Tveit" Vågsbygd turn Idrettslag Turnapparter Samsen kulturhus, filmverkstedet Utstyr Oddernes skolemusikkorps Musikkinstrumenter Grimstad Helsesportslag Treningsutstyr

25 Ung Arena og Grimstad kulturskole Utstyr til musikkrom Bygland hornmusikk Musikkinstrumenter StiftelsenTrafikksikkerhetshallen i Hordaland Sikkerhetsstander Svartediket Vel Frisbeegolf- kurver Musikklaget Fjellklang Instrumenter Bergen Døves Ungdomsklubb Arrangement 5000 Åsane Seniorteater Lydanlegg Amatørkulturrådet i Bergen Lys og lydanlegg Fana unge strykere Instrumenter Idrett Bergen Sør Utstyr til basistreningen Glesnes Barne friidrettsgruppe Treningsutstyr Fitjar Idrettslag - Hovedlag Transportprosjekt IL Solid, Symjing Svømmeutstyr 5000 Fitjar Musikklag Temakonserter Stordkoret Oppsetting av Mozarts Requiem Stavanger Seilforening Joller og utstyr Stavanger Sandnes Skøyteklubb Skøyteutstyr Museum Stavanger AS, avd. Stavanger kunstmuseum Museum Stavanger, avdeling Sjøfart og industri Utstilling og bok om Frida Hansen Arkitektkonkurranse Stavanger Gospel Company Musikkutstyr Rogaland fylkeskommune v/fylkesbiblioteket Hele Rogaland Leser Stavanger Byarkiv Digital arkiv Rogaland Teater AS Takeaway- teater for barn Kirkens Bymisjon Rogaland Oppgradering av bygg til leirbruk

26 Ungt Entreprenørskap Rogaland Aktiviteter grunnskolen Sviland IL Kunstgress Sandnes Idrettslag Utreding av Sandnes Idrettslags Hytte Sokndal kommune prosjekt Jøssingfjord Vitenmuseum Rehabilitering av Nedre Helleren kraftstasjon og verksted Ålgård Fotballklubbs Seniorer Innredning av nytt klubbhus Frøyland idrettslag Kunstgress Stiftinga Jærmuseet Egen sak Beboerrådet ved Hå mottakssenter Oppgradering av kafe som aktivitetstilbud Sola Fotball Ny kunstgressbane over eksisterende grusbane Sola Baseball Klubb Byggingen av Baseball/Softball Våganes Fotballklubb Oppgradering til kunstgressdekke Frakkegjerd skolekorps Instrumenter Åkra Skolekorps Uniformer SK VEDAVÅG KARMØY Flerbruks- og fotballhall Midtbygdens IL Istandsetting av friidrettsområde Staal Jørpeland IL Stoler til Jørpeland stadion Stålverksarbeiderenes Velforening Vedlikeholde og brannsikre Folket Hus Sauda idrettslag Kunstgress Rennesøy Musikkorps Instrumenter Randaberg friviligsentral El- sykler Rennesøy Kommune Idrettsutstyr Bømlo Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelpsutstyr Stord IL handball Håndballutstyr Sagvåg Skulekorps Instrumenter Bydelsbloggen Friluftsutstyr

27 Norske Redningshunder Hordaland Distrikt Beredskapssekker Midtun Skoles Musikkorps Instrumenter Ulriken Janitsjar Skaphenger Smørås IL Tilrettelegging av ny fotballbane Bergens Skilag Slalom utstyr Flekkefjord kommune Overbygg til scenen på Fiskebrygga Badehusets Venner, Farsund Videreutvikling av sjøbadet Kirkens Bymisjon i Kristiansand ENTER Fritid Tilbud til tidligere rusmisbrukere Vest- Agder- museet Grunnlovsjubileumet Sørlandske Sommernetter Universitetets Audition konsert og Universitetets Festkonsert Grimstad Svømmeklubb (GSK) Treningsutstyr A- larm Aust- Agder Kulturprosjekt, utstyr FK Mandalskameratene Kunstgressprosjekt Mandal Skyttarlag Utstyr Høsten 2014 Kreftomsorg Rogaland Møteplasser for barn A- Larm Bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet Ungt Entreprenørskap Rogaland IMI- Kirken, Stavanger. Godhet Stavanger Datautstyr Grunderprosjekt for elever på videregående skole Godhet Byfjord TeknoLab v/morten Eek Utstyr teknolab Døves menighet, Stavanger Tilpasning for universal utforming

28 Emmaus' venner Nærmiljødag på Storhaug Kirkens SOS i Rogaland SOS- Chat, informasjonsmateriale Norges Blindeforbund Rogaland Blidensol sykehjem Kompetanseutvilking av bruk av tekniske hjelpemidler To sykler, type Fun2Go fra Hjelpemiddelspesialisten Norges KFUK- KFUM- speidere NM i speiding Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening Redningsvester for barn Hundvåg I speidergruppe Oppgradering av speiderhuset Austre Åmøy Velforening Hjertestarter Norske Redningshunder sør- Rogaland og vest Agder distrikt Satelittelefoner Norsk Folkehjelp Stavanger Beredskapssekker Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland GPS FAU - Hana skole Grillhytte med uteområde Bogafjell sokn's barne og ungdomsarbeid Spill og aktivitetsutstyr Riska speidergruppe Kanoer og friluftsutstyr Aleneforeldreforeningen Rogaland Lavoer og telt Brannvesenet Sør- Rogaland IKS Redningsvester til barn og unge Ljosheim bedehus Oppradering av bedehus Lars Austigard med gruppe Skateramp Tananger Sjøspeidergruppe Seilbåt Sola Røde Kors Prosjektet Get2gether Sola KFUK KFUM speidere Flytebrygge Sola menighet Prosjektet gode møtesteder Sola Helsesportlag Utstyr

29 Bjerkreim Padle Klubb Kajakkutstyr og sertifisering Bjerkreim Jeger- og Fiskerforening Sokndal KFUK/KFUM, leirstedet Lio Friluftsutstyr Utstyr Egersund Speidergruppe Telt Egersund Golfklubb Allmenn tursti og hjertestarter Hå- Nærbø Speidergruppe Tilrettelegging av uteområdet Vigre 4H Kanotralle og kanoer Røff v/bryne Røde Kors Hjelpekorps Lavo Svala 4H Kanoer Lye Blå Kors speidere Grillhytte Nærbø Røde Kors Hjelpekorps Lommelykter Unge SPOR Lydutstyr H Nemnda i Hå Telt Sjøglimt 4H Stormkjøkken Nærbø Rideklubb Hestevogn Kverneland Røde Kors Mannskapsbil Bru barnehage avdeling Naturvettene Redningsvester og båtutstyr Elevrådet ved Mosterøy skole Klatretårn Randaberg Fotball Fotballmål Randaberg Menighet - UNG KIRKE Frisbeegolf Randaberg kirkelige fellesråd Teleslynge Stiftelsen Røvær Sjøhus Oppgradering av risørskøyta Duen Frivilligsentralen Haugesund Venner for livet - et aktivitetstilbud for unge år

30 Karmøy Frivilligsentral IOGT GPS- utstyr til aktivitet for barn Haugesund Røde Kors Aktivitetstilbud Fjordsol 4H Kanoer Gjestebryggen Kopervik. Gjestehavn oppgradering Kopervik Rotary Klubb Merkeskilter til turstiløype Straumen speidergruppe Lavo og kano Haugesund Røde Kors Hjelpekorps Tilrettelegging av nytt nødnett Stiftelsen Karmsund ABR- Senter Sikkerhetsutstyr til båt Jørpeland Klatreklubb Klatreutstyr Årdal Bedehus Brannsikkerhetstiltak Strand Jeger og Sportsfiskerlag Tilrettelegging av uteområde med lavo Krik Hjelmeland Lavo Camp773 speiderleirsted Øvre Espedal Velforening- og grendahus Hinderløype Hjertestarter og kurs Søker Formål Tildeles Hylsfjorden IL Sandvolleyballbane Suldal Røde Kors Hjertestarter med kurs Vikebygd Idrettslag Rubbhall Søker Formål Tildeles Smaabyen Flekkefjord Musikkinstrumenter og uniformer Hovsherad Vel Sandvolleyballbane Mandal Guttekorps Musikkinstrumenter Blomdalen Jentekorps Skaphenger Lista Musikkorps Musikkinstrumenter Dysleksi forbundet Lister Datautstyr

31 Ungdomsklubben "Alfred" Utstyr til ungdomsklubb Agder parkour Treningsutstyr Søgne Sjøspeidergruppe Seil Kristiansand FSK speidergruppe Hinderløype GRIMSTAD FSK SJØ Seilkurs Badebåden" og Kystlaget Terje Vigen Bergens skog og træplantingsselskap Badebåt og kystkultur Tilrettelegging av tursti Stiftelsen Robin Hood huset Aktivtetsutstyr og leker Norsk Narkotikapolitiforening, Hordaland lokallag Prosjektet Bry deg- si nei til narkotika Voss Freestyleklubb Kulebakke i skianlegg i Hordaland Blues på Blå Resept Prosjektet Blues på Blå Resept Trekløveren Grenda & Ungdomslag Treningsutstyr Barnekoret Lydius Kortrapper Litlabø og sagvåg samfunnshus Utstyr til kjøkken Rommetveit Skulekorps Musikkinstrumenter Stiftelsen Feylingsbua Restaurering og istandsetting av "Gundersenbua Norway Chess v/tower AS Skolesjakkturneringen Undheim Idrettslag Undheim Matematica Norsk Folkehjelp Jæren Mannskapsbil Norsk Folkehjelp Gjesdal Teknisk utstyr til mannskapsgruppe Sandnes speidergruppe Aktivitetsløype Hana Idrettslag Aktivitetstilbud

32 Familiekirke Utstyr til norskundervisning Vesterlen Krets Speider for en dag Rogaland Bandykrets Nybegynnerkurs på skoler Fellesgruppen for Kreftrammede Sosialt tilbud for kreftrammede på SUS Ung i sentrum - Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Tilrettelegging av møteplass for ungdom Stavanger bibliotek, team Barn Leselyst for to Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Ventilene Pøbelprosjektet AS Bil til oppfølging av ungdom Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland Skoleprosjektet Bil til skoleprosjekt Redningsselskapet Rogaland Eliasbåtene Dysjaland skule Halfpipe og en junke- Box(skate Sola Turn Turnapparater Sola Røde Kors Hjelpekorps ATV til bruk i søk og redningsaksjoner samt på sanitetsvakter Sola Røde Kors Utvikling av lagerplass Ryfylke Friluftsråd Tilrettelegging for allmenn ferdsel ved Fjøløy fort Ryfylke friluftsråd Allmenn tursti Fjordild AS Klatrevegg Karmøy Røde Kors Redningsbåt Bjoa Bygdeutviklingslag Tur- og sikringshytte på Gråhorgjo Laget For Hovlandsnutens Utvikling Hytte på Hovlandsnuten Sokndal KFUK/KFUM Oppgradering av hovedhytten Sotra Vitensenter AS Fiskebåtinnstallasjon i Sotra

33 Vitensenter Bømlo Røde Kors Hjelpekorps IT- infrastruktur Bydelsbloggen Rastebenkar Smaabyen Flekkefjord Tilrettelegging turvei Ungt Entreprenørskap Agder Sjef i eget liv! for ungdom i videregående skole Mandal Røde Kors hjelpekorps Rescuerunner vannjet Lillesand Speidergruppe Friluftsutstyr DNT Sør, Øvre Setesdal Turlag Friluftsutstyr Hopeful Tilbake på sporet lavterskeltilbud Handicus Tilrettelegge et uteområde for bevegelsehemmede Høyfjellets aktivitetslag Lekeplass Søgne Frivilligsentral Elektrisk richshaw Imås IL Flerbruksanlegg Ildsjelpriser 2014 Jan Magne Ottesen Georg Vervik Sigurd Holm Sirevåg Idar Møller Sjur Lode Geir Vela Henrik Einar Seglem Finn Andersen Kristin Rydland John Humborstad Georg Veggeland Nina J NIcolaysen Sandviken IL Bakgården Sandnes Idrettslag Livsglede for eldre Klepp IL Fotball Suldal Innebandyklubb Julebyen American Festival Flekkefjord Svømmeklubb Terrengkarusellen Mandals Turnforening FK Jerv 33

Gave%ldelinger høsten 2014

Gave%ldelinger høsten 2014 Gave%ldelinger høsten 2014 13 mill. kroner ble utdelt 1l 140 gavemo7akere i Rogaland, Hordaland, og Agder høsten 2014. SIS Bolig for alle 3.000.000 Dalane Frilu?sråd Prosjekt Vannbassengan 2 Frilu?srådet

Detaljer

Gave%ldelinger våren 2014

Gave%ldelinger våren 2014 Gave%ldelinger våren 2014 8.3 mill. kroner ble utdelt 1l 165 gavemo8akere i Rogaland, Hordaland, og Agder våren 2014. Rogaland Idre5skrets Folkepulsen 500.000 Røde Kors Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust

Detaljer

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. 1 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.2013. Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Gave%ldelinger høsten 2015

Gave%ldelinger høsten 2015 Gave%ldelinger høsten 2015 11.mill. kroner ble utdelt 0l 124 gavemo6akere i Rogaland, Hordaland, og Agder høsten 2015. Sørlandets Kompetansesenter MIT REAP 1.800.000 Fordelt over 3 år JøssingGord Vitenmuseum

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsens virksomhet Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010. Formålet med etableringen av stiftelsen er; forvalte egenkapitalbevis

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer