Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken."

Transkript

1 1

2 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap. Sparebankstiftelsen SR- Bank eier 30 % av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. Ungt Entreprenørskap Rogaland har aktiviteter på grunnskolen og videregående skole. Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene. Denne tradisjonen viderefører Sparebankstiftelsen SR- Bank. Pengegavene kommer i all hovedsak fra utbytte på aksjene Stiftelsen eier i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen ønsker gjennom sine bidrag til og i samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner å skape verdier for lokalsamfunnene. Røde Kors i Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust Agder samarbeider om Ferie For Alle. Det gis gaver til prosjekter som skaper engasjement, som har varig verdi og involverer frivillige. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Stiftelsens vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank i regionene Hordaland, Rogaland og Agder. Rogaland Svømmekrets gir treningssamlinger for utøverne i fylket. 2

3 Styrets beretning Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen SR- Bank ble formelt etablert i forbindelse med at SpareBank 1 SR- Bank ble omdannet til allmennaksjeselskap (ASA). Stiftelsen ble etablert med en kapital på kr millioner bestående av aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsens grunnkapital utgjorde på opprettelsestidspunktet kr millioner bestående av aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA, hver pålydende kr 25,- sparebanktradisjonene fra SpareBank 1 SR- Bank som i mange år har vært en støttespiller for lag, foreninger og organisasjoner i lokalmiljøet. Stiftelsen ønsker gjennom tildeling av allmennyttige gaver å videreføre og forsterke samfunnsengasjementet slik at Stiftelsen bidrar til at regionen også i årene framover blir en god plass å bo og arbeide. Inntil Stiftelsen har bygget opp nødvendige reserver for fremtidige emisjoner i banken er målsettingen å dele ut inntil 20 % av overskuddet i Stiftelsen hvert år. Følgende gaveformål prioriteres: Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Kultur Idrett Oppvekstmiljø Friluftsliv Samfunnssikkerhet Stiftelsen kan disponere av overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank. Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR- Bank ASA og på annen måte. Vår visjon: Sammen skaper vi verdier. Våre verdier: Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Allmennyttige gaver Stiftelsen kan i tillegg til å være en aktiv eier i banken, dele ut gaver til allmennyttige formål og på denne måten videreføre Prosjekter som kommer barn og unge innen disse formålene til gode prioriteres. I 2014 tildelte Stiftelsen 305 gaver på til sammen 20,9 millioner kroner i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene. Stiftelsen tildelte i 2014 i tillegg 12 ildsjelpriser á kr. Sparebankstiftelsen SR- Bank tildeler en pris til ildsjeler i Rogaland, Hordaland og Agder i samarbeid med de lokale bankrådene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Ildsjelprisen tildeles personer som over tid har gjort en ekstraordinær innsats for lag og foreninger i lokalmiljøet. Eierskap Sparebankstiftelsen eier 28,3 % av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Eierskapet skal i henhold til vedtektene minst utgjøre 25 %. Eierandelen utgjør aksjer. 3

4 Stiftelsen har hatt to møter med ledelsen i SpareBank 1 SR- Bank. Daglig leder og et styremedlem i Stiftelsen er representert i SpareBank 1 SR- Bank ASAs styre. Stiftelsen er også representert i bankens representantskap og valgkomite. Stiftelsen er opptatt av at de som representerer Stiftelsen i bankens organer i tillegg til forretningsmessige kvalifikasjoner også kjenner bankens historie og kan bidra til at bankens samfunnsengasjement og lokale forankring opprettholdes. Stiftelsens eierpolitikk utrykker forventninger til banken på følgende områder: Verdiskaping/Resultat Markedsområde Soliditet og risiko Eierskap Utbyttepolitikk Representasjon i styrende organer Kontakt mellom Stiftelsen og banken Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i I tillegg til aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA er Stiftelsens øvrige likvider plassert som bankinnskudd. Rammer for forvaltningen av Stiftelsens likviditet utover aksjene i banken er under utarbeidelse. Styrende organer Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 23 medlemmer og 12 varamedlemmer. Generalforsamlingen består av 7 kvinner og 16 menn. Leder av generalforsamlingen er Svein Kjetil Søyland. Medlemmene velges ved elektronisk valg av og blant kundene i SpareBank 1 SR- Bank ASA i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene. Styret i Sparebankstiftelsen SR- Bank består av 7 personer, 2 kvinner og 5 menn. Styrets leder er Tom Tvedt. Styremedlemmer: Hilde Lekven, Erling Øverland, Ansgar Gabrielsen, Hege Skogland Mokleiv, Einar Risa og Tore Heggheim. Finansforvaltning Finansforvaltningen og finansstrategien beskriver retningslinjene for hvordan kapitalen i Stiftelsen forvaltes. Retningslinjene tar utgangspunkt i Stiftelsens vedtekter. Sparebankstiftelsen SR- Bank skal eie minimum 25 prosent av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Det kreves enstemmighet i styret og vedtektsfestet flertallskrav i generalforsamlingen for å selge aksjer i banken. Styret har i dag fullmakt fra generalforsamlingen til å selge seg ned til 25% i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Økonomiske resultater (1000kr) 2014 er Sparebankstiftelsen SR- Banks tredje driftsår. Årsresultatet utgjorde kr Stiftelsens inntekter består av utbytte på aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA, renteinntekter og gevinst ved salg av aksjer. Utbytte for 2013 fra SpareBank 1 SR- Bank ASA utgjorde kr 1,60 per aksje totalt kr Renteinntekter og gevinst ved aksjesalg utgjorde til sammen kr

5 Stiftelsens samlede driftskostnader utgjorde kr hvorav gaver i 2014 utgjorde kr Stiftelsen hadde aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA per Aksjene står bokført til snittkost kr 35,40. Kursen per på aksjene var kr 52,50 som innebærer at det er en markedsmessig merverdi på aksjene på til sammen kr Denne merverdien hensyntas ikke i regnskapet da aksjene regnskapsføres etter kostmetoden. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsens økonomiske stilling. Disponering av overskudd (1000kr) Sparebankstiftelsen SR- Bank fikk et årsresultat for 2014 på kr Overskuddet foreslås disponert som følger: - Overføres til annen egenkapital kr Årets gaver fra gavefond kr Avsatt til gavefond kr Sum disponert: kr Skatteforhold SpareBank 1 SR- Bank ASA ble omdannet fra egenkapitalbevisbank til aksjesparebank 1. januar I konsesjonen for - omdanningen til allmennaksjeselskap, fastsatte Finansdepartementet blant annet vilkår om at latent skatteforpliktelse påhvilende de aksjer Sparebankstiftelsen SR- Bank mottok kommer til beskatning ved senere realisasjon av de samme aksjer. Sparebankstiftelsen SR- Bank regnskapsførte en avsetning for latent skatt per med MNOK 7.5 for realiserte aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA i Imidlertid viste i etterkant foreløpige tilbakemeldinger fra SpareBank 1 SR- Bank ASA et beregnet skattemessig tap på de aksjer Sparebankstiftelsen SR- Bank mottok ved omdanningen. Avsetning for latent skatt ble derfor reversert i regnskapsåret Per foreligger ikke endelig skattevedtak knyttet til omdanningen. Sparebankstiftelsen SR- Bank har i 2012, 2013 og 2014 realisert aksjer i Sparebank 1 SR- Bank ASA og har således en mulig latent skatteforpliktelse pr Sparebankstiftelsen SR- Bank har ikke mottatt ny informasjon fra Sparebank 1 SR- Bank ASA som tilsier at det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger en skattepliktig gevinst som vil komme til beskatning på tidligere realiserte aksjer. Sparebankstiftelsen SR- Bank har derfor ikke foretatt avsetning for latent skatt for solgte aksjer i SpareBank 1 SR- Bank per Administrasjon og administrative forhold Sparebankstiftelsen SR- Bank har kontoradresse på Domkirkeplassen 2 i Stavanger. Administrasjonen består av to personer. Daglig leder er Tor Dahle. Stiftelsens virksomhet er av en slik karakter at den i meget liten grad forurenser det ytre miljøet. 5

6 Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i Framtidsutsikter Stiftelsens inntekter består i hovedsak av utbytte på aksjene Stiftelsen eier i Sparebank 1 SR- Bank ASA samt renteinntekter. Norsk økonomi ble i løpet av høsten preget av sterkt fall i oljeprisen og svekket kronekurs. Dette vil føre til redusert aktivitet og reduserte investeringer innen oljebransjen som vil kunne gi utfordringer for lokalt næringsliv. Internasjonalt er det en bedring i enkelte markeder, men internasjonal økonomi har fortsatt utfordringer med lav vekst og stor ledighet. Innenlands har prisveksten på boliger flatet ut, mens arbeidsledigheten fortsatt er lav selv om den er økende. Offentlige tilsynsmyndigheter har besluttet at bankene må øke egenkapitalen for å kunne møte eventuelle utfordringer framover. Dette vil fortsatt redusere bankenes utbytteevne de neste årene. Styret forventer likevel et rimelig utbytte som står i forhold til resultatet i SpareBank 1 SR- Bank ASA slik at Stiftelsen kan oppfylle sine formål knyttet til å støtte banken med nødvendig kapital ved behov og dele ut gaver til allmennyttige formål. 6

7 7

8 Resultatregnskap Sparebankstiftelsen SR-Bank tall i hele (000) Note Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad Gaver Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføring og disponeringer Overført til annen egenkapital Årets gaver fra gavefond Avsatt til gavefond Sum overføringer Sparebankstiftelsen SR-Bank Side 1 8

9 tall i hele (000) Eiendeler Balanse Sparebankstiftelsen SR-Bank Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Forskuddsbetalte kostnader og andre kortsiktige fordringer 3 39 Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sparebankstiftelsen SR-Bank Side 2 9

10 10

11 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Alle tall er oppgitt i hele (000) om ikke annet er angitt Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer i tilknyttede selskaper Investeringer er vurdert etter kostmetoden. Mottatt utbytte inntektsføres Gaveutdelinger Gaveutdelinger er kostnadsført i perioden tildelingen er vedtatt. Avsetning til gavefond fastsatt av styret som ledd i disponering av årets resultat, øremerkes som gavefond under fri egenkapital 11

12 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet for 2014 (tall i hele tusen) Note 2 Varige driftsmidler IT-utstyr Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang - Anskaffelseskost Avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr IT-utstyr Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningstid 3 år 5 år Note 3 Aksjer i Sparebank 1 SR-Bank ASA Selskapets navn Eierandel Antall aksjer Anskaffelseskost Markedsverdi Sparebank 1 SR-Bank ASA 28,32 % Sum 28,32 % Under posten annen driftsinntekt inngår mottatt utbytte med kr og gevinst ved salg av aksjer med kr Note 4 Egenkapital Grunnkapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Avsatt gavefond Sum EK Egenkapital Andel årets resultat overført annen egenkapital Årets gaver fra gavefond Avsatt til gavefond Egenkapital

13 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet for 2014 (tall i hele tusen) Note 5 Bankinnskudd Sum innestående i bank pr utgjør kr , herav kr 355 på skattetrekkskonto. Note 6 Gaveutdeling Bevilgede gaver Årets utbetalte gaver Årets bevilgninger Bortfall av gaver, tidligere bevilget Bevilgede, ikke utbetalte gaver Avsatt til gaveutdeling, ikke bevilget Total avsetning til gaveutdeling Note 7 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en ordning som oppfyller kravene etter denne loven. Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2 Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Kostnadsført honorar for revisjon (inkl teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap) er kr 81, i tillegg er det kostnadsført kr 66 for andre tjenester fra revisor og samarbeidende selskap. Beløpene er inkludert mva. Note 8 Skatt SpareBank 1 SR-Bank ASA ble omdannet fra egenkapitalbevisbank til aksjesparebank 1. januar I konsesjon for omdanningen til allmennaksjeselskap, fastsatte Finansdepartementet blant annet vilkår om at latent skatteforpliktelse påhvilende de aksjer Sparebankstiftelsen SR-Bank mottok kommer til beskatning ved senere realisasjon av de samme aksjer. Sparebankstiftelsen SR-Bank regnskapsførte en avsetning for latent skatt pr med MNOK 7.5 for realiserte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA i Imidlertid viste i etterkant foreløpige tilbakemeldinger fra SpareBank 1 SR-Bank ASA et beregnet skattemessig tap på de aksjer Sparebankstiftelsen SR-Bank mottok ved omdanningen. Avsetning for latent skatt ble derfor reversert i regnskapsåret Pr foreligger ikke endelig skattevedtak knyttet til omdanningen. Sparebankstiftelsen SR-Bank har i 2012, 2013 og 2014 realisert aksjer i Sparebank 1 SR-Bank ASA og har således en mulig latent skatteforpliktelse pr Sparebankstiftelsen SR- Bank har ikke mottatt ny informasjon fra Sparebank 1 SR-Bank ASA som tilsier at det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger en skattepliktig gevinst som vil komme til beskatning på tidligere realiserte aksjer. Sparebankstiftelsen SR-Bank har derfor ikke foretatt avsetning for latent skatt for solgte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank pr

14 14

15 15

16 16

17 Styrende organer Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Medlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år blant og av kundene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Valget foregår elektronisk via nettbanken i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Generalforsamlingen velger Stiftelsens styre, kontrollkomité og valgkomité. Den årlige generalforsamlingen godkjenner Stiftelsens årsresultat og fastsetter disponeringen av overskuddet. Styret består av 7 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Styreleder Tom Tvedt. Styremedlem: Hilde Lekven, Erling Øverland, Ansgar Gabrielsen, Hege Skogland Mokleiv, Einar Risa og Tore Heggheim. Varamedlem: Unn Birkeland og Eirik Sønneland Svein Kjetil Søyland leder Else Lill Horjen Karl Endre Igland Grethe Hindersland Oddvar Skaiaa Odd Gunnar Jordheim Anne- Line Innvær Jan Levin Mona Røsvik Strømme Staale Grude Haaland Gunnar Kones Eyvin M. Olsen Tor Gismarvik Siv Gausdal Eriksen Lars Gøran Ulriksen Svein Ove Alvestad Svein Jacob Mathisen Borgny Eik Frank Hoff Nilsen Ingolf Steensnæs Inga Roda Arvid Langeland Jan Gunnar Mattingsdal Generalforsamling 17

18 Varamedlemmer Aril Heståas Stein Egenes Åge Eikeland Lillian Bjelde Brit Elsabet Bratland Aslaug Vabø Odd Netteland Matningsdal IL Ski Orsta har et bredt tilbud til barn og unge i regionen. Jarle Braut Einar Karsten Ask Egil Mønnich Stein Aarsland Annelin Tangen Kontrollkomité Morten Søyland Leder Siv Gausdal Eriksen Brit Elisabeth Bratland Varamedlem Lars G. Ulriksen Valgkomité Svein Kjetil Søyland leder Mona R. Strømme Karl Endre Igland Eyvin M. Olsen Brit Elisabeth Bratland Varamedlem Inga Roda 18

19 Administrasjonen Daglig leder Administrasjonssjef Tor Dahle Ellen B Instefjord Kontakt informasjon : Besøksadresse: Domkirkeplassen 2, 4001 Stavanger Postadresse: Sparebankstiftelsen SR- Bank Postboks Stavanger Hjemmeside: Telefon: Tor Dahle : Ellen B Instefjord : Stiftelsen Kirkens Bymisjon har prosjektet Ventilene som er et ferietilbud og aktivitetstilbud for barn og unge i regionen. 19

20 Gaver I 2014 ble det gitt 20 millioner kroner til allmennyttige formål i Rogaland, Agder og Hordaland samt 12 ildsjelpriser á kr. 305 prosjekter fikk tildelt gavemidler av de 1000 søknadene Stiftelsen mottok. Felles for prosjektene var at de har varig verdi, kommer mange til gode og utløser engasjement og frivillig innsats. Prioriterte formål var kultur, idrett, oppvekstmiljø, samfunnssikkerhet og friluftsliv. Stiftelsen har som mål å lyse ut gaver to ganger per år. Nedenfor følger en oversikt over gavetildelinger i 2014: Samarbeidsprosjekter: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, Bergen Turlag og DNT Sør DNT X- ung per år i 3 år Forskerfabrikken Tenketrening på SFO Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust Agder Røde Kors Ferie For Alle Rogaland Idrettskrets Folkepulsen Jubileumsgaver: Dalane Friluftsråd prosjekt Vannbassengan kr Redningsselskapet Hordaland- samfunnssikkerhetsprosjekt for barn kr Redningsselskapet Agder samfunnssikkerhetsprosjekt for barn kr Friluftsrådet Vest aktivitetsområde Dragavika kr Jæren Friluftsråd Villmarkscamp i Brekko kr Sola Kommune Utendørs trimpark i Tananger kr Sandnes Kommune- vannfontene i Øglændsparken kr 20

21 Våren 2014 Stavanger kajakklubb nr 3 Kajakkorientering Stavanger Judoklubb Judomatter og judoutstyr Friskis&Svettis Stavanger- Sandnes Musikkanlegg Stavanger drill Uniformer og aktivitetstilbud Norges Døveforbund Stavanger Tegnspråk tilbud for alle barn/ungdom Norges Blindeforbund Utstyr til å lage Lydavisen Vardenes Skolekorps Musikkinstrumenter Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Lydutstyr Rogaland LLH Regnbueflagg 9000 Tasta skolekorps Musikkinstrumenter Storhaug skolekorps Musikkinstrumenter Hafrsfjord Skolekorps Musikkinstrumenter Våland Skolekorps Uniform STAR Kurs og workshops rettet mot ungdom ION Racing UiS Formula Student Sunde Idrettslag Fritidsutstyr til klubbhuset 9000 FAMILIEVERNKONTORET I SØR- ROGALAND, Stiftelsen Kirkens Familievern Tilrettelegging av oppholdsrom Stavanger Røde Kors Ungdom Kampanjefilm på kino om seksuell helse AKKS Stavanger LOUD! - Norges første bandleir for jenter Sviland BMX Sykler Lura Karateklubb Konkurransematte Sandnes IL o- gruppa Videreutvikling av skolekart SANDVED TURN Trampoliner og matter

22 Aspervika trim & turn Airtrack SANDVED IDRETTSLAG Fotballutstyr Lura IL Innebandy Innebandy utstyr Riska kirke Mobil scene Sandnes Håndball HU- lag Utstyr Hommersåk Skolekorps Musikkinstrumenter Ups&Downs Rogaland Aktivitet for personer med psykisk utviklingshemmede PULS v/sola menighet Idrettsutstyr og lavvo Havørn Allianseidrettslag Rehabilitering av Havørn hallen I.L Havdur, håndballgruppa Sandhåndballbane Sola Legoklubb Utstyr Tananger Skolekorps Uniformsbukser Eiger FK Fotballmål Egersund og Dalane Rideklubb Egersund soul children og Egersund pre soulchildren Hest for Folk Flest - ut i friluft 2014, 2 seter vogn Musikkhøytalere Hellvik Skolekorps Fane Sokndal Skolekorps Musikkinstrumenter Friidrettsgruppa i Lye IL Tidtagerutstyr for automatisk tidtaging Nærbø Turnforening Treningsutstyr Nærbø Idrettslag Kjelkehockey Treningsutstyr Nærbø Idrettslag Ishockeyutstyr Elgane Motorsykkelklubb "Lånesykler" og utstyr Varhaug IL Håndballgruppa Håndballmål Kverneland ski Skiutstyr Jæren Kajakklubb Kajakker

23 Brusand Turnforening Turnutstyr Matningsdal Idrettslag Rulleskiutstyr Friidrettsgruppa i Varhaug Idrettslag Tidtakerutstyr Bryne skulekorps Instrumenter Bedehuset Emmaus Tilrettelegge hus for aktivitet for barn og unge Finnøy Idrettslag Tribune på stadion KRIK i open hall/finnøy Aktivitetsutstyr Mastra IL Idrettsutstyr til IFO- ordning Rennesøy Frivilligsentral Turutstyr til barn Rennesøy Sokn Musikk- og lydutstyr Bokn Idrettslag Kunstgress, minibaner Haugesund Turnforening Teppe for rytmisk gymnastikk Haugaland Klatrelag Klatrevegg Haugalandsveggen Åkra Drill Uniformer Sveio drilltropp Kostymer og kulisser Haugesund skytterlag Utstyr til barn og unge Sveio Cheerleading Drakter og treningsutstyr Bua Ungdomslag Oppgradering tennisbane Haugesund Drillkorps Musikkinstrumenter Bokn musikkorps Musikkinstrumenter Grinde Skulemusikkorps Uniformer Salem Skudeneshavn Sommergospel Vilje 4H 4H- Fylkesleir Tau drill Drilladen Strand Karateklubb Matter Krik Hjelmeland Idrettsutstyr

24 Jøsneset Ungdomslag Revy 5000 Årdal Bedehus Oppussing av mat- og møtesal Sørskår Grendahus Årdal Bygdaråd i samarbeid med andre Bålhytte med benker og bord, apparater Turveg Sauda Skytterlag Lydisolering Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb Barn og hund prosjekt og brakke Sportsklubben Vats 94 Garderobe anlegg FREIDIG 4 H Bålpanne,Aggregat og Utepeis/Grill Lund Menighetskor Sommerkonsert Flekkefjord KFUK / KFUM Oppgradering av lokaler Flekkefjord Rockeklubb Musikkinstrumenter Flekkefjord Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelpsutstyr Mandal Svømmeklubb Startpaller Mandal Innebandyklubb Innebandy utstyr Mandal Barnegospel Musikkprosjekt Farsund Kajakklubb Kajakker Farsund tennisklubb Ballvegg og dekke Lista MSK CAVA Mastesejl Farsund og Lyngdal Jeger og Fiskerforening Fluekastutstyr Tveit Idrettslag «Til topps i Tveit" Vågsbygd turn Idrettslag Turnapparter Samsen kulturhus, filmverkstedet Utstyr Oddernes skolemusikkorps Musikkinstrumenter Grimstad Helsesportslag Treningsutstyr

25 Ung Arena og Grimstad kulturskole Utstyr til musikkrom Bygland hornmusikk Musikkinstrumenter StiftelsenTrafikksikkerhetshallen i Hordaland Sikkerhetsstander Svartediket Vel Frisbeegolf- kurver Musikklaget Fjellklang Instrumenter Bergen Døves Ungdomsklubb Arrangement 5000 Åsane Seniorteater Lydanlegg Amatørkulturrådet i Bergen Lys og lydanlegg Fana unge strykere Instrumenter Idrett Bergen Sør Utstyr til basistreningen Glesnes Barne friidrettsgruppe Treningsutstyr Fitjar Idrettslag - Hovedlag Transportprosjekt IL Solid, Symjing Svømmeutstyr 5000 Fitjar Musikklag Temakonserter Stordkoret Oppsetting av Mozarts Requiem Stavanger Seilforening Joller og utstyr Stavanger Sandnes Skøyteklubb Skøyteutstyr Museum Stavanger AS, avd. Stavanger kunstmuseum Museum Stavanger, avdeling Sjøfart og industri Utstilling og bok om Frida Hansen Arkitektkonkurranse Stavanger Gospel Company Musikkutstyr Rogaland fylkeskommune v/fylkesbiblioteket Hele Rogaland Leser Stavanger Byarkiv Digital arkiv Rogaland Teater AS Takeaway- teater for barn Kirkens Bymisjon Rogaland Oppgradering av bygg til leirbruk

26 Ungt Entreprenørskap Rogaland Aktiviteter grunnskolen Sviland IL Kunstgress Sandnes Idrettslag Utreding av Sandnes Idrettslags Hytte Sokndal kommune prosjekt Jøssingfjord Vitenmuseum Rehabilitering av Nedre Helleren kraftstasjon og verksted Ålgård Fotballklubbs Seniorer Innredning av nytt klubbhus Frøyland idrettslag Kunstgress Stiftinga Jærmuseet Egen sak Beboerrådet ved Hå mottakssenter Oppgradering av kafe som aktivitetstilbud Sola Fotball Ny kunstgressbane over eksisterende grusbane Sola Baseball Klubb Byggingen av Baseball/Softball Våganes Fotballklubb Oppgradering til kunstgressdekke Frakkegjerd skolekorps Instrumenter Åkra Skolekorps Uniformer SK VEDAVÅG KARMØY Flerbruks- og fotballhall Midtbygdens IL Istandsetting av friidrettsområde Staal Jørpeland IL Stoler til Jørpeland stadion Stålverksarbeiderenes Velforening Vedlikeholde og brannsikre Folket Hus Sauda idrettslag Kunstgress Rennesøy Musikkorps Instrumenter Randaberg friviligsentral El- sykler Rennesøy Kommune Idrettsutstyr Bømlo Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelpsutstyr Stord IL handball Håndballutstyr Sagvåg Skulekorps Instrumenter Bydelsbloggen Friluftsutstyr

27 Norske Redningshunder Hordaland Distrikt Beredskapssekker Midtun Skoles Musikkorps Instrumenter Ulriken Janitsjar Skaphenger Smørås IL Tilrettelegging av ny fotballbane Bergens Skilag Slalom utstyr Flekkefjord kommune Overbygg til scenen på Fiskebrygga Badehusets Venner, Farsund Videreutvikling av sjøbadet Kirkens Bymisjon i Kristiansand ENTER Fritid Tilbud til tidligere rusmisbrukere Vest- Agder- museet Grunnlovsjubileumet Sørlandske Sommernetter Universitetets Audition konsert og Universitetets Festkonsert Grimstad Svømmeklubb (GSK) Treningsutstyr A- larm Aust- Agder Kulturprosjekt, utstyr FK Mandalskameratene Kunstgressprosjekt Mandal Skyttarlag Utstyr Høsten 2014 Kreftomsorg Rogaland Møteplasser for barn A- Larm Bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet Ungt Entreprenørskap Rogaland IMI- Kirken, Stavanger. Godhet Stavanger Datautstyr Grunderprosjekt for elever på videregående skole Godhet Byfjord TeknoLab v/morten Eek Utstyr teknolab Døves menighet, Stavanger Tilpasning for universal utforming

28 Emmaus' venner Nærmiljødag på Storhaug Kirkens SOS i Rogaland SOS- Chat, informasjonsmateriale Norges Blindeforbund Rogaland Blidensol sykehjem Kompetanseutvilking av bruk av tekniske hjelpemidler To sykler, type Fun2Go fra Hjelpemiddelspesialisten Norges KFUK- KFUM- speidere NM i speiding Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening Redningsvester for barn Hundvåg I speidergruppe Oppgradering av speiderhuset Austre Åmøy Velforening Hjertestarter Norske Redningshunder sør- Rogaland og vest Agder distrikt Satelittelefoner Norsk Folkehjelp Stavanger Beredskapssekker Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland GPS FAU - Hana skole Grillhytte med uteområde Bogafjell sokn's barne og ungdomsarbeid Spill og aktivitetsutstyr Riska speidergruppe Kanoer og friluftsutstyr Aleneforeldreforeningen Rogaland Lavoer og telt Brannvesenet Sør- Rogaland IKS Redningsvester til barn og unge Ljosheim bedehus Oppradering av bedehus Lars Austigard med gruppe Skateramp Tananger Sjøspeidergruppe Seilbåt Sola Røde Kors Prosjektet Get2gether Sola KFUK KFUM speidere Flytebrygge Sola menighet Prosjektet gode møtesteder Sola Helsesportlag Utstyr

29 Bjerkreim Padle Klubb Kajakkutstyr og sertifisering Bjerkreim Jeger- og Fiskerforening Sokndal KFUK/KFUM, leirstedet Lio Friluftsutstyr Utstyr Egersund Speidergruppe Telt Egersund Golfklubb Allmenn tursti og hjertestarter Hå- Nærbø Speidergruppe Tilrettelegging av uteområdet Vigre 4H Kanotralle og kanoer Røff v/bryne Røde Kors Hjelpekorps Lavo Svala 4H Kanoer Lye Blå Kors speidere Grillhytte Nærbø Røde Kors Hjelpekorps Lommelykter Unge SPOR Lydutstyr H Nemnda i Hå Telt Sjøglimt 4H Stormkjøkken Nærbø Rideklubb Hestevogn Kverneland Røde Kors Mannskapsbil Bru barnehage avdeling Naturvettene Redningsvester og båtutstyr Elevrådet ved Mosterøy skole Klatretårn Randaberg Fotball Fotballmål Randaberg Menighet - UNG KIRKE Frisbeegolf Randaberg kirkelige fellesråd Teleslynge Stiftelsen Røvær Sjøhus Oppgradering av risørskøyta Duen Frivilligsentralen Haugesund Venner for livet - et aktivitetstilbud for unge år

30 Karmøy Frivilligsentral IOGT GPS- utstyr til aktivitet for barn Haugesund Røde Kors Aktivitetstilbud Fjordsol 4H Kanoer Gjestebryggen Kopervik. Gjestehavn oppgradering Kopervik Rotary Klubb Merkeskilter til turstiløype Straumen speidergruppe Lavo og kano Haugesund Røde Kors Hjelpekorps Tilrettelegging av nytt nødnett Stiftelsen Karmsund ABR- Senter Sikkerhetsutstyr til båt Jørpeland Klatreklubb Klatreutstyr Årdal Bedehus Brannsikkerhetstiltak Strand Jeger og Sportsfiskerlag Tilrettelegging av uteområde med lavo Krik Hjelmeland Lavo Camp773 speiderleirsted Øvre Espedal Velforening- og grendahus Hinderløype Hjertestarter og kurs Søker Formål Tildeles Hylsfjorden IL Sandvolleyballbane Suldal Røde Kors Hjertestarter med kurs Vikebygd Idrettslag Rubbhall Søker Formål Tildeles Smaabyen Flekkefjord Musikkinstrumenter og uniformer Hovsherad Vel Sandvolleyballbane Mandal Guttekorps Musikkinstrumenter Blomdalen Jentekorps Skaphenger Lista Musikkorps Musikkinstrumenter Dysleksi forbundet Lister Datautstyr

31 Ungdomsklubben "Alfred" Utstyr til ungdomsklubb Agder parkour Treningsutstyr Søgne Sjøspeidergruppe Seil Kristiansand FSK speidergruppe Hinderløype GRIMSTAD FSK SJØ Seilkurs Badebåden" og Kystlaget Terje Vigen Bergens skog og træplantingsselskap Badebåt og kystkultur Tilrettelegging av tursti Stiftelsen Robin Hood huset Aktivtetsutstyr og leker Norsk Narkotikapolitiforening, Hordaland lokallag Prosjektet Bry deg- si nei til narkotika Voss Freestyleklubb Kulebakke i skianlegg i Hordaland Blues på Blå Resept Prosjektet Blues på Blå Resept Trekløveren Grenda & Ungdomslag Treningsutstyr Barnekoret Lydius Kortrapper Litlabø og sagvåg samfunnshus Utstyr til kjøkken Rommetveit Skulekorps Musikkinstrumenter Stiftelsen Feylingsbua Restaurering og istandsetting av "Gundersenbua Norway Chess v/tower AS Skolesjakkturneringen Undheim Idrettslag Undheim Matematica Norsk Folkehjelp Jæren Mannskapsbil Norsk Folkehjelp Gjesdal Teknisk utstyr til mannskapsgruppe Sandnes speidergruppe Aktivitetsløype Hana Idrettslag Aktivitetstilbud

32 Familiekirke Utstyr til norskundervisning Vesterlen Krets Speider for en dag Rogaland Bandykrets Nybegynnerkurs på skoler Fellesgruppen for Kreftrammede Sosialt tilbud for kreftrammede på SUS Ung i sentrum - Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Tilrettelegging av møteplass for ungdom Stavanger bibliotek, team Barn Leselyst for to Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Ventilene Pøbelprosjektet AS Bil til oppfølging av ungdom Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland Skoleprosjektet Bil til skoleprosjekt Redningsselskapet Rogaland Eliasbåtene Dysjaland skule Halfpipe og en junke- Box(skate Sola Turn Turnapparater Sola Røde Kors Hjelpekorps ATV til bruk i søk og redningsaksjoner samt på sanitetsvakter Sola Røde Kors Utvikling av lagerplass Ryfylke Friluftsråd Tilrettelegging for allmenn ferdsel ved Fjøløy fort Ryfylke friluftsråd Allmenn tursti Fjordild AS Klatrevegg Karmøy Røde Kors Redningsbåt Bjoa Bygdeutviklingslag Tur- og sikringshytte på Gråhorgjo Laget For Hovlandsnutens Utvikling Hytte på Hovlandsnuten Sokndal KFUK/KFUM Oppgradering av hovedhytten Sotra Vitensenter AS Fiskebåtinnstallasjon i Sotra

33 Vitensenter Bømlo Røde Kors Hjelpekorps IT- infrastruktur Bydelsbloggen Rastebenkar Smaabyen Flekkefjord Tilrettelegging turvei Ungt Entreprenørskap Agder Sjef i eget liv! for ungdom i videregående skole Mandal Røde Kors hjelpekorps Rescuerunner vannjet Lillesand Speidergruppe Friluftsutstyr DNT Sør, Øvre Setesdal Turlag Friluftsutstyr Hopeful Tilbake på sporet lavterskeltilbud Handicus Tilrettelegge et uteområde for bevegelsehemmede Høyfjellets aktivitetslag Lekeplass Søgne Frivilligsentral Elektrisk richshaw Imås IL Flerbruksanlegg Ildsjelpriser 2014 Jan Magne Ottesen Georg Vervik Sigurd Holm Sirevåg Idar Møller Sjur Lode Geir Vela Henrik Einar Seglem Finn Andersen Kristin Rydland John Humborstad Georg Veggeland Nina J NIcolaysen Sandviken IL Bakgården Sandnes Idrettslag Livsglede for eldre Klepp IL Fotball Suldal Innebandyklubb Julebyen American Festival Flekkefjord Svømmeklubb Terrengkarusellen Mandals Turnforening FK Jerv 33

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. 1 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap.

Detaljer

Gave%ldelinger våren 2014

Gave%ldelinger våren 2014 Gave%ldelinger våren 2014 8.3 mill. kroner ble utdelt 1l 165 gavemo8akere i Rogaland, Hordaland, og Agder våren 2014. Rogaland Idre5skrets Folkepulsen 500.000 Røde Kors Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust

Detaljer

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. 1 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap.

Detaljer

Gave%ldelinger høsten 2014

Gave%ldelinger høsten 2014 Gave%ldelinger høsten 2014 13 mill. kroner ble utdelt 1l 140 gavemo7akere i Rogaland, Hordaland, og Agder høsten 2014. SIS Bolig for alle 3.000.000 Dalane Frilu?sråd Prosjekt Vannbassengan 2 Frilu?srådet

Detaljer

Årsrapport 2011. 2. driftsår

Årsrapport 2011. 2. driftsår Årsrapport 2011 2. driftsår Ringerike Ishockeyklubb Sparebankstiftelsen har evighetens perspektiv! Visjon: Vi skal bidra til positiv utvikling av ringerikssamfunnet Verdier: Vi er samfunnsbyggende og langsiktige!

Detaljer

Årsrapport 2014. 5. driftsår

Årsrapport 2014. 5. driftsår Årsrapport 2014 5. driftsår Fra den nye flerbrukshallen i Schjongslunden. Klatreveggen på forsiden fra samme hall. En solid støttespiller Visjon: Vi bidrar til positiv utvikling av Ringerikssamfunnet Verdier:

Detaljer

Årsrapport 2013. 4. driftsår

Årsrapport 2013. 4. driftsår Årsrapport 2013 4. driftsår Turvei på Hovsenga Visjon: Vi skal bidra til positiv utvikling av ringerikssamfunnet Verdier: Vi er samfunnsbyggende og langsiktige! Et godt år for sparebankstiftelsen Sparebankstiftelsen

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 M i l e p æ l e r 2 0 0 6 o g v å r e n 2 0 0 7 Januar 2006 Sparebankstiftelsen DnB NOR innvilges skattefritak. Februar 2006 Sparebankstiftelsens samling av Nikolai Astrup-arbeider

Detaljer

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Årsrapport 2013 Styrets beretning 2013 ETABLERINGEN SpareBankstiftelsen Gran ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal og Gran

Detaljer

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår Årsrapport 2014 Touch of Dance 5. driftsår Jevnaker Bordtennisklubb. Støtte til nytt gulv i bordtennishallen. I evighetens perspektiv SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal disponerer store verdier

Detaljer

Årsrapport 2013. Touch of Dance. 4. driftsår

Årsrapport 2013. Touch of Dance. 4. driftsår Årsrapport 2013 Touch of Dance 4. driftsår Nytt orgel til Jevnaker Kirke En drivkraft i lokalsamfunnet har siden etableringen 1. juli 2010 gitt store beløp til lokale prosjekter. Lag og foreninger har

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Årsrapport 2014 Vi utløser gode krefter Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig og allmennyttig stiftelse. Stiftelsen er en langsiktig eier i DNB og bruker overskuddet til samfunnets nytte. «Vi utløser

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 0 8

Å r s r a p p o r t 2 0 0 8 Å r s r a p p o r t 2 0 0 8 S P A R E B A N K S T I F T E L S E N D n B N O R M i l e p æ l e r 2 0 0 8 o g v å r e n 2 0 0 9 J a n u a r 2 0 0 8 Vestfold Festspillene får 1 million kroner i gave til

Detaljer

Vårens gavetildelinger besluttes. 118 mottakere får bidrag. Utstillingen En fiolin blir til åpner på Permanenten Vestlandske. Kunstindustrimuseum i

Vårens gavetildelinger besluttes. 118 mottakere får bidrag. Utstillingen En fiolin blir til åpner på Permanenten Vestlandske. Kunstindustrimuseum i Årsrapport SPAR E B A N K ST I F T E L S E N D N B N OR 2010 og våren 20 Januar 2010 Samlingen av strykeinstrumenter som eies av Sparebankstiftelsens datterselskap, Dextra Musica, har på kort tid blitt

Detaljer

Sparebankstiftelsen DNB NOR

Sparebankstiftelsen DNB NOR Sparebankstiftelsen DNB NOR Årsrapport Forside: Nær 70 fjellrockentusiaster brukte en langhelg i sommerferien til å arbeide dugnad for Vinjerock på Eidsbugarden i Jotunheimen i 2011. Arrangementet som

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Styrets årsberetning 2011

Styrets årsberetning 2011 Styrets årsberetning 2011 Om Sparebankstiftelsen Helgeland Sparebankstiftelsens virksomhet Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010. Formålet med etableringen av stiftelsen er at den

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd

ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd ÅRSMELDING 2012 for Bodø Idrettsråd Vi ønsker alle klubbene i Bodø velkommen til ordinært årsmøte i Bodø Idrettsråd tirsdag 12.mars 2012 kl. 19.00 i kantina på Aspmyra stadion(3 etg) (husk å ta med årsmeldingen)

Detaljer

HENDELSER 2012. Mars 12. Januar 12. Norske Kunstforeninger tildeles 1 millioner kroner til innkjøp av projektorer, avspillingsutstyr og høyttalere

HENDELSER 2012. Mars 12. Januar 12. Norske Kunstforeninger tildeles 1 millioner kroner til innkjøp av projektorer, avspillingsutstyr og høyttalere HENDELSER 2012 Januar 12 Skiforeningens nye rastebu åpner. Les om den seks kilometer lange turen innover fra Skansebakken i Sørkedalen og inn til rastebuen. En installasjon av den franske kunstneren Louise

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014.

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. Kretsstyret Leder Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem Trude Wiik, Viking FK Styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Cruiseskip i Vågen under Gladmat STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

ÅRSBERETNING 2012. Cruiseskip i Vågen under Gladmat STAVANGERREGIONEN HAVN IKS PORT OF STAVANGER ÅRSBERETNING 212 Cruiseskip i Vågen under Gladmat NORWAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS 2 Vestre Bokn Finnøy Ytre grense IKS Kommunegrense Mortavika R E N N E S Ø Y Rennesøy Talgje Mosterøy

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer