Bruksveiledning Frontlaster COMPACT FC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksveiledning Frontlaster COMPACT FC"

Transkript

1 Bruksveiledning Frontlaster COMPACT FC Les hele bruksveiledningen før du bruker frontlasteren P 1511 NO

2 Innholdsfortegnelse - Originalbetjeningsanvisning - 1 Innledning Bruk av bruksveiledningen Varselsymboler Formålsmessig bruk av frontlasteren Beskrivelse av frontlasteren Frontlastertyper Sikkerhetshenvisninger Generelt Før arbeidet Ved kjøring på vei Under arbeidet Etter arbeidet Ved vedlikeholdet Sikkerhetsmerker betydning, bestillingsnummer, plassering Frontlaster Forberedelser for bruk Ballastering av traktoren Betjening av frontlasteren Betjening med styreenheten med en spak (EHS) Tilleggsfunksjoner for betjening styrekrets Montering og demontering av frontlasteren Montering Demontering Montering og demontering av redskap Euro skifteramme Skid Steer skifteramme Nivåindikator Mekanisk parallellføring (FC P) Tilleggsutstyr styrekrets Comfort Drive Redskap Pallgaffel Vedlikehold Hydraulikk Lagerpunkter Skruforbindelser Feilsøk ved feil Vedlegg Koblingsskjema - hydraulikk Tekniske data Innføring i kjøretøyets vognkort Merking av frontlasteren EF-samsvarserklæring... 38

3 Innledning 1 Innledning Kjære kunde, Vi gleder oss over at du har bestemt deg for en frontlaster fra oss. For at du lenge skal ha glede av produktet, bør du gjøre deg fortrolig med betjeningen. Tusen takk. Medarbeiderne og ledelsen hos Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH 1.1 Bruk av bruksveiledningen Les hele bruksveiledningen før du bruker frontlasteren. I denne bruksveiledningen beskrives betjening og vedlikehold av frontlasteren. Hvis du har spørsmål om bruksveiledningen, vennligst ta kontakt med din forhandler. Det følger en bruksveiledning med hver maskin. Den er en del av frontlasteren og må være med i traktoren, slik at føreren eller vedlikeholdspersonalet straks kan se etter ved behov. Sørg straks for å få en ny bruksveiledning når den gamle er skadet eller kommet bort. Denne håndboken inneholder opplysninger etter den tekniske utviklingen som var gyldig på tidspunktet for levering. Vi forbeholder oss å foreta endringer i konstruksjon og data for lasteren og dens komponenter i forbindelse med teknisk videre utvikling. Retningsangivelser: Angivelsene høyre og venstre som gis i denne bruksveiledningen er å forstå utelukkende sett fra føreren forover. 3

4 Innledning 1.2 Varselsymboler I denne veiledningen brukes det advarsler for å beskytte deg mot personskader og maskinskader. Les og følg alltid disse advarslene. Advarslene er i fet skrift. De innledes med ordene eller Forsiktig. De to varseltrinnene har følgende betydning: Hvis dette ikke blir fulgt, truer død eller alvorlige personskader eller store maskinskader. Forsiktig Hvis dette ikke blir fulgt, truer personskader eller maskinskader. Ytterligere anmerkninger begynner med ordet Anmerkning De gjør det lettere å forstå eller gjennomføre et bestemt forløp. 1.3 Formålsmessig bruk av frontlasteren Frontlasteren er utelukkende bygget for bruk til lastearbeider i land- og skogsbruk. Den må kun brukes med det redskap som er bestemt av STOLL. Den må kun monteres på traktorer som den er konstruert og blir tilbudt for av STOLL. Frontlasteren får utelukkende betjenes fra traktorens førersete. Frontlasteren og verktøyene som hører til denne får ikke betjenes hydraulisk samtidig med andre apparater. Frontlasteren må ikke brukes til løfteoperasjoner som krever at en person er til stede i nærheten av den løftede lasten. Det er fare for at personer blir klemt mellom lasten og bakken hvis hydraulikken svikter. Eventuelle arbeider med slikt utstyr krever at frontlasteren utstyres med en sikkerhetsinnretning, og denne må aktiveres. Enhver bruk som går ut over dette gjelder som ikke formålsmessig. Produsenten STOLL er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av slik bruk. Brukeren alene bærer risikoen. Formålsmessig bruk omfatter også at de betjenings- og vedlikeholdsbetingelsene som produsenten har fastlagt blir overholdt. Frontlasteren må kun brukes og vedlikeholdes av personer som med tilsvarende instruksjon og lesing av bruksveiledningen har gjort seg fortrolig med den, og særlig er underrettet om betjeningen og de farer som er forbundet med dette. 4

5 Innledning 1.4 Beskrivelse av frontlasteren Stoll frontlaster er et lasteredskap som monteres på traktoren. Den brukes til å løfte og flytte last. Frontlasteren og redskapet betjenes over hydraulikksylindre. Frontlasteren drives av traktorens hydraulikk og styres fra førersetet. Frontlasteren monteres og demonteres på traktoren raskt og lett over STOLL innkjøringssystem. Parkeringsstøttene sørger for at den demonterte frontlasteren står støtt. Redskapet blir forbundet med frontlasteren over skifterammen. Skifterammen gjør det mulig å skifte redskap raskt og sikkert. Frontlasteren består av: 1. Redskapssylinder 2. Skifteramme 3. Redskap (f.eks. skuffe) 4. Støtter 5. Søyle (innkjøringssystem) 6. Løftesylinder 7. Hydraulikkledninger 8. Lasterarm Deler som er fast montert på traktoren Påmonterte deler Frontvern Hydraulikkledninger 1.5 Frontlastertyper Alle typer frontlaster er som standard utstyrt med hydraulisk redskapsbetjening og dobbeltvirkende løftesylindre. Frontlasteren av type P har i motsetning til type H en mekanisk parallellføring av redskapet. 5

6 Sikkerhetshenvisninger 2 Sikkerhetshenvisninger 2.1 Generelt Les og følg disse sikkerhetshenvisningene før du betjener eller vedlikeholder frontlasteren. Dermed unngår du ulykker. Hvis du har spørsmål om bruksveiledningen, vennligst ta kontakt med din forhandler. Plasser de avbildede sikkerhetsmerkene synlig for føreren. Overhold forskriftene om ulykkesforebyggelse og regler om sikkerhetsteknikk, arbeidsmedisin og veitrafikk i det respektive brukerlandet. Egenmektige endringer på frontlasteren og redskapet utelukker produsentens ansvar for skader som oppstår av den grunn. 6

7 Sikkerhetshenvisninger 2.2 Før arbeidet Følgende kontroller skal foretas før arbeidet med traktoren og frontlasteren begynner: Kontroller at alle komponenter er godt festet. Reparer eller skift ut skadede, sterkt slitte eller manglende deler. Kontroller at verneinnretninger og vernedeksler er i en god tilstand og forskriftsmessig montert.kontroller at verneinnretninger og vernedeksler er i en god tilstand og forskriftsmessig montert. Gjennomfør alle nødvendige innstillinger på traktoren og frontlasteren. Kontroller regelmessig tiltrekningsmomentet på alle skruer og mutre (kap. 6.3, S. 32). Pass på at alle komponentene smøres regelmessig (kap. 6.2, S. 32). Forsiktig Hvis det er montert utstyr på traktoren som kan kollidere med frontlasteren eller redskapet, skal dette utstyret demonteres før lastearbeidene begynner. Lås hydraulikken når du kjører på vei eller parkerer traktoren. Frontlastere må kun monteres på traktorer med en hydraulikk som kan låses i nøytral stilling, ellers må det monteres en stengekran. De benyttede hydraulikkstyringsapparatene må ikke låse i betjent stilling (bortsett fra avlastet stilling), ellers må låsingen deaktiveres. De anvendte hydrauliske styreverktøyene får ikke betjenes fra noe sted utenfor førersetet. Særlig får ikke dette skje under ekstern betjening av lastearmen Ellers må dette ekstra betjeningsmoduset programmeres om eller kobles ut for godt. Traktor og frontlaster arbeider med hydraulikkolje som under drift står under høyt trykk. Maksimalt tillatt trykk i hydraulikksystemet er 205 bar. Kontroller alle hydrauliske komponenter og hold dem i en god tilstand. Kontroller at ingen hydrauliske komponenter - særlig slanger - kan bli skadet av bevegelige deler. Forsiktig Når du bruker frontlasteren ved lave temperaturer, må hydraulikkanlegget først ha arbeidstemperatur. Kjør da alle hydraulikksylindere flere ganger fullstendig ut og inn. Traktorens bremsepedaler skal forbindes med hverandre. Bruk aldri delte bremser når frontlasteren er montert. Pass på at lufttrykket i forhjulene er som foreskrevet for lastedrift i samsvar med traktorens bruksveiledning. Hvis traktoren har et bilbelte, skal du ta det på. 7

8 Sikkerhetshenvisninger 2.3 Ved kjøring på vei Ved kjøring på vei må du sikre at traktorens lyskastere og reflektorer ikke blir tildekket av frontlasteren. Ved kjøring på vei skal traktorhydraulikken låses, slik at frontlasteren ikke kan senke seg ned. Hydraulikken låses ved å sette spaken for styreenheten i sperrestilling. Slå av betjeningen med joysticken. Lukk da stengeventilen på frontlastere med innebygget stengeventil. Ikke kjør på offentlig vei med lastet redskap. Redskapet må befinne seg minst 2 meter over kjørebanen. Følg landets spesielle forskrifter om stillingen på frontlasteren under kjøring på vei. Den vannrette avstanden mellom den forreste enden på frontladeren og midten på rattet må ikke være mer enn 3,5m. Ev. må redskapet demonteres. Reduser ev. løftehøyden når du kjører under broer eller luftledninger. Ta hensyn til at traktoren er lengre og har en større vekt når du kjører i svinger og når du bremser. Den høyeste hastigheten med frontlaster og montert redskap er 25 km/t for kjøring på vei og 10 km/t for lastearbeider. 8

9 Sikkerhetshenvisninger 2.4 Under arbeidet Gjør deg fortrolig med arbeidsområdet og terrenget. Hold avstand til elektriske ledninger. Utfør arbeider med frontlasteren bare ved tilstrekkelig sikt. Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet. Hold vindusruten i førerhytta ren. Ikke opphold deg i nærheten av løftet frontlaster eller usikret last. Det er forbudt å oppholde seg i frontlasterens faresone. Hold alltid øye med ditt arbeidsområde. Sørg for at det ikke står mennesker eller dyr i veien. Maskinen må bare styres fra førersetet. 9

10 Sikkerhetshenvisninger Det er forbudt å løfte og befordre personer. Vær spesielt forsiktig når du arbeider i skråninger. Det er fare for at du velter med traktoren. Ikke kjør med løftet last på tvers av skråningen. Skyv lasten sammen nedover bakken. Ta lasten opp nederst i gropen. Øk traktorens sporbredde. Ikke arbeide med mindre enn normalt spor, selv ved justerbar aksel. Vær spesielt forsiktig når du arbeider i skråninger. Løftet last kan falle ned i skråninger! Kontroller hellingen på redskapet ved arbeider i skråninger. Reduser mengden på redskapet og og senk lasten. Sett ned hastigheten i svinger og senk ned lasten. Ikke start traktoren med et rykk når frontlasteren befinner seg i høyeste lastestilling og er fullastet. Løftet last kan falle ned på deg, spesielt baller eller last på paller. Sørg for at lasten er godt festet! Ekstra beskyttelse er kun mulig ved bruk av arbeidsredskaper som er utformet slik at de hindrer at last faller ned på førerplassen. Velteinnretningen beskytter kun delvis mot last som faller. Løfting, stabling, lasting og lossing av større gjenstander (høyballer, trestammer, kasser,...) er forbundet med fare. Dersom traktoren ikke har lukket førerhus eller 4-posts-ROPS skal frontlasteren under slikt arbeid ikke løftes over svingdreiepunktshøyden. Overhold forskrifter til forebygging av ulykker som gjelder i ditt land! Monter på ekstra beskyttelsesutstyr dersom traktoren ikke har lukket førerhus eller 4-posts- ROPS. 10

11 Sikkerhetshenvisninger Flere typer last (baller, paller) må aldri stables over hverandre. Den øverste lasten kan falle ned på deg. Kontroller hellingen på redskapet når du løfter frontlasteren. Løftet last kan falle ned hvis du fyller redskapet for mye. På H + L frontlastere kan last falle ned på deg hvis vinkelen på redskapet økes år det løftes. Du må kompensere for vinkeløkningen på redskapet ved å helle det. Bruk fortrinnsvis P frontlaster på traktorer uten lukket førerhytte. Her er faren for at lasten skal falle ned mindre, fordi hellingen på redskapet holder seg konstant under løfting og tippevinkelen er begrenset. Sett ned hastigheten i svinger og senk ned lasten. Ikke start traktoren med et rykk når frontlasteren befinner seg i høyeste lastestilling og er fullastet. Forsiktig Kjør rett inn i lastegodset. Ikke utfør noen styremanøver. Ikke kjør fortere enn 10 km/t ved planering. Ikke tipp redskapet mer enn maksimalt 45 Forsiktig Koble ut forakselfjæringen på traktoren. 11

12 Sikkerhetshenvisninger 2.5 Etter arbeidet Når du forlater førersetet, gjelder dette: Senk frontlasteren ned på bakken Lås traktorhydraulikken Trekk til håndbremsen Sett giret i parkeringsstilling Stans motoren Trekk ut nøkkelen Pass på følgende når du demonterer frontlasteren: Parker frontlasteren bare på fast underlag med montert redskap som veier minst 70 kg. Pass på at støttene står sikkert. Montering og demontering av frontlaster og redskap må kun foretas av operatøren. 12

13 Sikkerhetshenvisninger 2.6 Ved vedlikeholdet Ta på verneutstyr (vernedress, hansker, vernebriller, sikkerhetssko) før du begynner vedlikeholdsarbeidet. Senk frontlasteren ned på bakken. Slipp trykket ut av hydraulikken og tilkoblingene. La frontlasteren være koblet til traktoren. La maskintemperaturen avkjøles til under 55 C. Sørg for god belysning. Stå ALDRI mellom fronten på traktoren og tverrøret på frontlasteren. Vedlikehold og reparer aldri frontlasteren så lenge den er løftet. Senk frontlasteren ned på bakken. Monter frontlasteren fra traktoren før den skal vedlikeholdes og repareres. Let aldri etter utettheter med fingrene. Bruk passende hjelpemidler (et stykke tre eller kartong). Hydraulikkolje som spruter ut med høyt trykk kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige skader. Oppsøk straks lege hvis du blir skadet. Anlegget inneholder trykktank ved utstyr med "Comfort Drive". Slipp ut trykket før alle arbeider: slipp ut oljetrykket ved senket frontlaster og åpnet stengeventil ved å trykke på "SENKE". Bestillingsnr.:

14 Sikkerhetshenvisninger 2.7 Sikkerhetsmerker betydning, bestillingsnummer, plassering Hvis et merke er skadet eller kommet bort, må du straks sørge for at det blir erstattet. Bestillingsnr.: Sett frontlasteren bare ned med påmontert redskap. Bestillingsnr.: Det er forbudt å oppholde seg i frontlasterens arbeidsområde. Bestillingsnr.:

15 Sikkerhetshenvisninger Høyre side av frontlasteren Venstre side av frontlasteren Senk frontlasteren ned på bakken før du kobler inn Comfort-Drive. Bestillingsnr.:

16 Frontlaster 3 Frontlaster Ved alle arbeider med frontlasteren må du følge sikkerhetshenvisningene i kapittel Forberedelser for bruk Frontlasteren leveres komplett montert og ferdig til tilkobling. Hydraulikkledninger og skruforbindelser som forbinder frontlaster og traktor hydraulisk, er kun løst montert fra fabrikken. Etter at ledningene er lagt, skal alle skruforbindelser trekkes fast til. Etter 5 driftstimer skal skruforbindelsene ettertrekkes. Nødvendige tiltrekningsmomenter er oppført i kapittel 6.3 på side 32. Forsiktig Hvis det er montert utstyr på traktoren som kan kollidere med frontlasteren eller redskapet, skal dette utstyret demonteres. Forsiktig Kontroller stillingen på forskjermene og utslaget på styringen etter at frontlasteren er montert. Mellom påmontert del + frontlaster og forhjul + forskjerm må det være en avstand på minst 20 mm. Du kan forstørre avstanden med disse tiltakene: Endre stillingen på forskjermen. Redusere utslaget på styringen. Montere pendelbegrensning for forakselen. a Monter sprutbeskyttelsesslanger på traktorer uten lukket førerhus (a) STOLL-Bestillingsnr.:

17 Frontlaster 3.2 Ballastering av traktoren Bruk alltid en motvekt på traktorhekken under arbeider med frontlaster. Dette er nødvendig på grunn av driftssikkerheten og sikkerhet i veitrafikken. Pass på at styreevnen blir bevart og at minste bremsing er sikret også ved arbeider med frontlasteren (jf. veitrafikkloven og forskrifter). Demonter frontvektene ved arbeider med frontlasteren.demonter frontvektene ved arbeider med frontlasteren. For å utelukke at traktoren blir overbelastet, må hekkvekten imidlertid ikke være for tung. Overhold de verdiene som er oppført i tabellen. Traktor ytelse Frontlaster Maksimal ballastvekt / kg KW HK Størrelse (0,8m bak bakakselen) Minst 20% av totalvekten (traktor, frontlaster, redskap, last og motvekt) må ligge på bakakselen for å sikre stabiliteten. Stabiliteten beregnes med følgende ligning. Når ligningen er oppfylt, er stabiliteten oppnådd. G L2 + M ( L1 + L2) N b P + N + M L2 5 (20%) P Masse av traktor og frontlaster uten motvekt og uten redskap G Bakaksellast på traktoren med frontlaster uten motvekt og uten redskap M Masse av motvekten N Masse av maksimal tillatt last inkludert redskap b Horisontal avstand mellom foraksel og lastens tyngdepunkt L1 Horisontal avstand mellom bakaksel og motvektens tyngdepunkt L2 Traktorens hjulavstand 17

18 Frontlaster 3.3 Betjening av frontlasteren Frontlasteren betjenes med to hydrauliske tilleggsstyreenheter for traktoren. Fire hydraulikkledninger forbinder traktorhydraulikken med frontlasteren. Ved direkte tilkoblinger til ekstra styringsapparater med slangeledninger skal koblingene merkes, slik at flytestilling følger i betjeningsretning «Senk svinge. Før arbeidet begynner skal frontlastearmen og evt. tilkoblet redskap settes i bero: Stengekran må lukkes eller ledningskoblinger kobles fra. På nesten alle traktorer med elektrohydrauliske tilleggsstyreenheter finnes det en joystick til høyre ved siden av førersetet. Denne joysticken muliggjør en meget komfortabel styring av lasteren. Joysticken må ikke låses når den er skjøvet ut (bortsett fra avlastet stilling), ellers må låsingen deaktiveres! Frontlasteren får ikke styres gjennom programmerte faser. Vennligst ta hensyn til traktorprodusentens betjeningsanvisning når det gjelder dette De anvendte hydrauliske styreverktøyene får ikke betjenes fra noe sted utenfor førersetet. Særlig får ikke dette skje under ekstern betjening av lastearmen Ellers må dette ekstra betjeningsmoduset programmeres om eller kobles ut for godt. Monteringen er beskrevet i den traktorspesifikke monteringsveiledningen. A Frontlaster - løfte B Frontlaster - senke C Redskap - lesse D Redskap - avlesse S Frontlaster - flytstilling Løfte A: Trekk spaken bakover for å løfte frontlasteren. Senke B: Beveg spaken forover for å senke ned frontlasteren. Vippe C: Beveg spaken mot venstre for å vippe redskapet. Tømme D: Beveg spaken mot høyre for å tømme redskapet. 18

19 Frontlaster Flytstilling S: Når du trykker spaken helt forover, smekker spaken inn i flytstilling. I flytstilling synker frontlasteren ned på bakkenivå. Under kjøring med flytstilling tilpasser frontlasteren seg bakkenivået. Flytstilling deaktiveres ved å trekke spaken tilbake til nøytral stilling igjen Betjening med styreenheten med en spak (EHS) Traktoren er utstyrt med en mekanisk styreblokk (a) på den påmonterte delen. Betjeningsspaken (b) er montert i traktorhytta. Betjeningsspaken er forbundet med styreblokken med to bowdentrekk (c). EHS gjør det mulig å styre lasteren enkelt, nøyaktig og sikkert. Montering av EHS er beskrevet i monteringsveiledning A 874 (STOLL-bestillingsnr.: ). Tabellen nedenfor tilordner hydraulikkledningene. Funksjon Merking Forkortelse Stikkobling Løfte A1 gul Senke B1 sort Vippe A2 blå Tømme B2 rød Pumpe P Tank T Videreføring av trykk CO 19

20 Frontlaster 3.4 Tilleggsfunksjoner for betjening styrekrets 3. styrekrets er et ekstra dobbeltvirkende oljekretsløp på frontlasteren. Med det styrer du redskapets hydrauliske tilleggsfunksjoner. Redskap med hydrauliske tilleggsfunksjoner er for eksempel silogafler, ballegripere og balleløftetrucker. Tilleggsfunksjonene aktiveres med redskapsbetjeningen (vippe C, tømme D). Trykk knappen S1 på betjeningsspaken og beveg samtidig spaken mot høyre eller venstre. Redskapsbetjeningen er da deaktivert. Løsne knappen for å betjene redskapet igjen. 20

21 Frontlaster 3.5 Montering og demontering av frontlasteren Montering og demontering av frontlasteren må kun utføres av operatøren Montering Ta låsebolten (a) ut av søylen. Kjør traktoren inn i frontlasteren til boltene i søylen (b) berører fangkroken på den påmonterte delen (c). Trekk til parkeringsbremsen og stans motoren. Gjør traktorhydraulikken trykkløs. Ta av støvkappene. Rengjør koblingsplugger og -muffer. Koble til hydraulikkledningene og de elektriske kablene. Funksjon Merking Forkortelse Stikkobling Løfte A1 gul Senke B1 sort Vippe A2 blå Tømme B2 rød Forsiktig Hydraulikken må gjøres trykkløs ved alle koblingsprosesser. Ellers kan tetninger bli skadet. Rengjør koblingsplugger og -muffer før koblingen foretas. Søylen beveger seg nedover når du tømmer redskapet. 21

22 Frontlaster Tøm redskapet til boltene i søylen (b) sitter i fangkrokene på den påmonterte delen (c). Løft frontlasteren til fanglommene på søylen (d) sitter på boltene på den påmonterte delen (e). Sett de to låseboltene inn i søylen (a). Løft frontlasteren opp fra bakken. Trekk ut boltene (b). Slå inn støttene. Lås støttene med boltene i (a). Etter montering luftes hydraulikksylindrene ved å løfte og senke frontlasteren flere ganger. Klemfare når støtten svinges inn. Ikke grip mellom støtte og lasterarm. 22

23 Frontlaster Demontering Sett kun frontlasteren ned på fast grunn med montert redskap som veier minst 50 kg. Ellers kan frontlasteren velte. Pass på at bakken har nok bæreevne. Trekk ut boltene (a). Slå ut støttene. Lås støttene med boltene i (b). Trekk til parkeringsbremsen og senk frontlasteren ned på bakken. Innstill hellingen på redskapet slik at støttene og spissen på redskapet berører bakken. rekk de to låseboltene ut av søylen (a). Senk frontlasteren ned til fanglommene på søylen (d) går ut av boltene på den påmonterte delen (e). 23

24 Frontlaster Søylen beveger seg oppover når du vipper redskapet. Vipp redskapet til boltene i søylen (b) glir ut av fangkrokene på den påmonterte delen (c). Gjør traktorhydraulikken trykkløs. Koble fra hydraulikkledningene og de elektriske kablene. Monter vernekappene. Forsiktig Hydraulikken må gjøres trykkløs ved alle koblingsprosesser. Ellers kan tetninger bli skadet. Rengjør koblingsplugger og -muffer før koblingen foretas. Kjør traktoren bakover ut av frontlasteren. Sett låseboltene inn i søylen. 24

25 Frontlaster 3.6 Montering og demontering av redskap Montering og demontering av redskap må kun utføres av operatøren. Kontroller om redskapslåsen er lukket hver gang før du bruker frontlasteren. Trykk spissen av redskapet mot bakken. Dermed kontrollerer du at redskapet er sikkert festet på frontlasteren Euro skifteramme Montering Trykk spaken (a) forover og beveg den mot venstre. Dermed er redskapslåsingen forskriftsmessig (b) åpnet. Hell skifterammen ca. 30 grader forover. Kjør med frontlasteren rett mot redskapet. Kjør med den øvre akselen på skifterammen (c) under kroken på redskapet (d). Løft og vipp redskapet til det ligger mot skifterammen (e). 25

26 Frontlaster Beveg spaken (a) mot høyre til den smekker inn ved (f). Dermed er redskapslåsingen lukket. Redskapet er nå fast forbundet med frontlasteren. Demontering Redskapet demonteres i omvendt rekkefølge Skid Steer skifteramme Montering Sving spakene (a) på begge sider av skifterammen bakover til anslaget. Dermed er redskapslåsingen forskriftsmessig åpnet. Hell skifterammen ca. 30 grader forover. Kjør med frontlasteren rett mot redskapet. Kjør med den øvre kanten på skifterammen (c) under kroken på redskapet (d). Løft og vipp redskapet til det ligger mot skifterammen (e). Sving spakene (a) på begge sider av skifterammen forover til anslaget, slik at krokene (f) låses. Dermed er redskapslåsingen lukket. Redskapet er nå fast forbundet med frontlasteren. Demontering Redskapet demonteres i omvendt rekkefølge. 26

27 Frontlaster 3.7 Nivåindikator Vannrett stilling på redskapet kontrolleres med nivåindikatoren. Redskapet står vannrett når knekken (c) i stangen (a) er på høyde med lasken (b). 3.8 Mekanisk parallellføring (FC P) Når frontlasteren løftes og senkes, blir redskapet ført parallelt av føringsstengene. Dermed holdes redskapets helling under løfting og senking konstant. Den mekaniske parallellføringen er til stor hjelp ved alle lastearbeider. Denne funksjonen er spesielt viktig ved lasting av paller og stabling av baller. Anmerkning Parallellføringen fungerer svært godt ved vannrett eller vippet redskap. Den fungerer ikke ved utvippet redskap. Kontroller den vannrette stillingen på redskapet med nivåindikatoren (kapittel 3.7). 27

28 Tilleggsutstyr 4 Tilleggsutstyr styrekrets 3. styrekrets er et ekstra dobbeltvirkende oljekretsløp på frontlasteren. Med det styrer du redskapets hydrauliske tilleggsfunksjoner. Tilkoblingen er sikret med smeltesikring med en nominell spenning på 12 V bare når tenningen er på. Redskap med hydrauliske tilleggsfunksjoner er for eksempel silogafler og ballegripere. De hydrauliske stikkoblingene for 3. styrekrets befinner seg på tverrøret. Trekk til parkeringsbremsen og stans motoren. Gjør traktorhydraulikken trykkløs. Ta av støvkappene. Rengjør koblingsplugger og -muffer. Koble til hydraulikkledningene. Forsiktig Hydraulikken må gjøres trykkløs ved alle koblingsprosesser. Ellers kan tetninger bli skadet. Rengjør koblingsplugger og -muffer før koblingen foretas. Betjeningen av 3. styrekrets er beskrevet i kapittel

29 Tilleggsutstyr 4.2 Comfort Drive Comfort-Drive er en gasshydraulisk svingningsdemping. Den demper støtbelastningene som utgår fra frontlasteren. Bruk Comfort-Drive ved kjøring på vei og ved lengre kjøring på dårlig vei. Dermed beskytter du deg selv, traktoren og frontlasteren mot støtbelastninger. Funksjonsmåten til Comfort-Drive 1 Gasstrykk i stempelakkumulatoren 3 Stengekran åpen 4 Trykkvariasjoner fra kjøring på vei 5 til traktorstyreventilen Senk frontlasteren ned på bakken. Aktiver Comfort-Drive ved å åpne stengekranen (A). Senk frontlasteren ned på bakken før du kobler inn Comfort-Drive. Frontlasteren senker seg ellers ukontrollert ned. Forsiktig Koble ut Comfort-Drive ved tunge lastearbeider (f.eks. ved jordarbeider eller arbeider med pallgaffelen). Dermed unngår du at Comfort-Drive blir overbelastet. 29

30 Redskap 5 Redskap Bruksveiledningene for de forskjellige redskapene er ikke en del av denne bruksveiledningen. Bruk kun det redskap som er fastlagt av STOLL. Andre redskaper kan velte under løfting på grunn av at tyngdepunktet ligger lengre fremme. Feil utformet redskap fra andre produsenter kan skade frontlasteren. Bruk kun redskap i størrelser som er godkjent for størrelsen på din frontlaster. Ellers kan traktor, frontlaster eller redskap skades. Spør din forhandler etter passende størrelse på redskapet. Følg sikkerhetsanvisningene i brukerhåndboken for redskapet. Forsiktig Arbeid kun med montert og låst redskap. 5.1 Pallgaffel Tillatt belastning på hver pallgaffeltind på maks kg i en avstand på 450 mm må ikke overskrides

31 Vedlikehold 6 Vedlikehold Ved vedlikehold skal du følge sikkerhetsinformasjonen i kapittel 2.6 på side 13. Eieren / brukeren av frontlasteren er ansvarlig for regelmessig vedlikehold. Frontlasteren skal rengjøres før vedlikeholdet. Dette gjelder særlig for vedlikehold av hydraulikken. Bruk kun reservedeler som er godkjent av produsenten. Vedlikeholdsintervallene er angitt i effektive driftstimer for traktoren med frontlaster. Vedlikeholdsintervallene gjelder for normale arbeidsforhold. Forkort vedlikeholdsintervallene ved vanskelige arbeidsforhold. 6.1 Hydraulikk For vedlikehold av hydraulikken gjelder anvisningene og forskriftene for traktorhydraulikken. Konsentrer deg om de av traktorens komponenter som er sammenliknbare med intervallene for vedlikehold. Pass på rensligheten ved arbeider på hydraulikken. Ren hydraulikkolje er nødvendig for feilfri funksjon. Kontroller hydraulikkoljenivået på traktoren på et plant underlag og med nedsatt redskap. Bruk kun hydraulikkolje i henhold til traktorens bruksveiledning. Anlegget inneholder trykktank ved utstyr med "Comfort Drive". Slipp ut trykket før alle arbeider: slipp ut oljetrykket med senket frontlaster og åpnen stengeventil ved å trykke på "SENKE". Ikke åpne trykktanken, ikke etterfyll gass! La forhandleren skifte ut defekte trykktanker. Betjen stengekranen i omtrent månedlige intervaller, for å hindre at den blir treg og vanskelig å bevege. Kontroller hydraulikkledninger og tilkoblinger for slitasje og utettheter. Skift slitte, gamle eller utette hydraulikkledninger. Reparer eller skift ut utette hydraulikksylindre. Du trenger spesialverktøy for reparasjoner på hydraulikksylindrene. La forhandleren reparere defekte sylindre. 31

32 Vedlikehold 6.2 Lagerpunkter Forsiktig Smør alle lagerpunkter hver 20. driftstime. Smør også lagerpunktene på redskapene. Før smøring skal lagerpunkter avlastes ved at redskapet settes ned på bakken. 6.3 Skruforbindelser Etter 5 driftstimer skal alle skruforbindelser ettertrekkes. Kontroller deretter at skruforbindelsene sitter godt etter hver 100. driftstime. Trekk eventuelt til på nytt. Anzugsmomente für Schrauben Klasse Klasse Schraube Schraube Nm (lb-ft) Nm (lb-ft) Nm (lb-ft) Nm (lb-ft) M8 23 (17) 33 (24) M (280) 530 (391) M8x1 25 (18) 35 (26) M20x2 400 (295) 560 (413) M10 46 (34) 65 (48) M20x1,5 420 (310) 590 (435) M10x1,25 49 (36) 69 (51) M (376) 720 (531) M12 80 (59) 110 (81) M22x2 540 (398) 750 (553) M12x1,5 84 (62) 118 (87) M22x1,5 560 (413) 790 (582) M12x1,25 88 (65) 123 (91) M (464) 890 (656) M (96) 180 (133) M24x2 680 (501) 950 (700) M14x1,5 138 (102) 190 (140) M (686) 1310 (966) M (140) 270 (199) M27x2 995 (733) 1400 (1032) M16x1,5 210 (155) 290 (214) M (929) 1770 (1305) M (199) 380 (280) M30x (1010) 1930 (1423) M18x2 280 (206) 400 (295) M18x1,5 300 (221) 420 (310) 5/8 UNC (normal) 175 (129) 245 (180) 5/8 UNF (fein) 200 (147) 280 (206) 3/4"UNC (normal) 380 (280) 530 (391) 3/4"UNF (fein) 420 (310) 590 (435) 32

33 Vedlikehold 6.4 Feilsøk ved feil Feil på frontlasteren blir ofte forårsaket av faktorer som ikke kan føres tilbake til en feilfunksjon på frontlasteren. Mange problemer kan unngås med regelmessig vedlikehold. Ved feil skal du først kontrollere: Er det nok olje i hydraulikktanken på traktoren? Blir det brukt riktig olje? Bruk kun olje i henhold til traktorens bruksveiledning. Feil olje kan føre til skumdannelse og utettheter. Er hydraulikkoljen ren og uten fuktighet? Skift eventuelt ut olje og filter. Er slanger og tilkoblinger riktig montert? Tilkoblingene må være smekket inn. Er slanger og tilkoblinger uskadet, ikke klemt eller vridd? Ble sylindrene på frontlasteren beveget flere ganger til endestilling, for å slippe luft ut av ledninger og sylindre? Har du tatt hensyn til lave utetemperaturer? Har oljen allerede driftstemperatur? Hvis tiltakene ovenfor ikke fører frem, hjelper tabellen nedenfor deg med å lokalisere og utbedre feilen. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din forhandler. Beskrivelse av feilen Årsak Feilutbedring a) Små løfte- og rivekrefter. For lavt oljetrykk. Kontroller hydraulikken på traktoren. b) Betjeningsspaken går tungt. Tregt bevegelige bowdentrekk. Kontroller at bowdentrekkene er lagt riktig og går lett. Ev. smør bowdentrekk med olje eller skift ut. c) Frontlaster og redskap beveger seg for langsomt eller ikke i det hele tatt. d) Frontlaster og/eller redskap arbeider i feil retning i forhold til betjeningsspaken. e) Frontlasteren løftes langsomt eller ujevnt. 1) For lite olje i hydraulikksystemet 2) Hydraulikkoblinger galt tilkoblet. 3) Hydraulikkobling defekt. 4) For liten oljeflyt. 5) Trykkbegrensningsventil for lasteren klemmer i stilling åpen. 1) Hydraulisk forbindelse galt tilkoblet. 2) Bowdentrekk galt montert. 1) For lite olje i hydraulikksystemet. 2) Motorturtall for lavt. 3) Hydraulikkvæske for kald. 4) For stor last i redskapet. 5) Hydraulikkobling defekt. 6) Intern lekkasje i hydraulikksylinder. 7) Trykkbegrensningsventil galt innstilt. 8) Indre lekkasje i styreblokk. Kontroller oljenivå og fyll ev. opp olje. Kontroller tilkoblinger. Kontroller koblinger, skift ev. ut. Kontroller hydraulikken på traktoren. Kontroller trykket i hydraulikksystemet. Kontroller hydrauliske tilkoblinger, korriger om nødvendig. Kontroller tilkobling av bowdentrekk, korriger om nødvendig. Kontroller oljenivå og fyll ev. opp olje. Øk motorturtall. Varm opp hydraulikksystemet til arbeidstemperatur. Reduser lasten. Kontroller koblinger, skift ev. ut. Kontroller sylinder, ev. reparer eller skift ut defekt sylinder. Kontroller innstilling av trykkbegrensningsventil. Kontroller ev. skift ut styreblokk. f) For liten løftekraft. 1) Intern lekkasje i hydraulikksylinder. 2) For stor last i redskapet. 3) Trykkbegrensningsventil galt innstilt. 4) Indre lekkasje i styreblokk. Kontroller sylinder, ev. reparer eller skift ut defekt sylinder. Reduser lasten. Kontroller innstilling av trykkbegrensningsventil. Kontroller ev. skift ut styreblokk. g) Luft i hydraulikksystemet. (Merkes på skum i hydraulikkvæsken.) 1) Hydraulikkpumpen suger inn luft. 2) Hydraulikkfilter skittent. Kontroller ledninger mellom hydraulikkpumpe og tank for løse eller defekte tilkoblinger. Kontroller hydraulikkfilter, skift ev. ut. 33

34 Vedlikehold Beskrivelse av feilen Årsak Feilutbedring h) Lekkasje på hydraulikkoblingene på frontlasteren eller på 3. styrekrets. Utetthet pga. inntrengt skitt. med vernekappene. i) Frontlaster blokkerer under løfting og senking. j) Frontlaster gynger seg opp når lasten senkes. l) Redskapssylindrene kjører ut, men ikke inn igjen. m) Utettheter på hydraulikkblokken 1) Kobling ikke fullstendig lukket. 2) Kobling defekt. Senkehastighet for høy. 1) Stempeltetning i redskapssylinder er defekt, slik at stempel- og ringflaten er forbundet med hverandre. 2) Seteventil går ikke tilbake til utgangsstilling etter tilkobling av hurtiggang. 1) Løse skruforbindelser 2) Lekkasje mellom magnet og ventil 3) Lekkasje mellom ventilflensene Rengjør, ev. skift ut koblingen. Når frontlasteren eller 3. styrekrets ikke er i bruk, lukk hydraulikkoblingene Kontroller hydraulikkobling. Skift ut defekte koblingshalvdeler. Sett ned senkehastigheten. Kontroller sylindrene enkeltvis om de er tette, skift ev. ut defekt sylinder. Demonter seteventilen og kontroller for smusspartikler, skift ut om nødvendig. Etterstramme skruforbindelser. Skru av riflet mutter, ta ut magneten, ettertrekk magnetkjernen med skrunøkkel. Ettertrekk skruer eller skift ut tetningsringer. 34

35 Vedlegg 7 Vedlegg 7.1 Koblingsskjema - hydraulikk Funksjon Merking Forkortelse Stikkobling Løfte A1 gul Senke B1 sort Vippe A2 blå Tømme B2 rød Pumpe P Tank T Videreføring av CO trykk 3. styrekrets styrekrets S3 Tenning Z 35

36 Vedlegg 7.2 Tekniske data De tekniske date er avhengige av den traktortypen som brukes og kan derfor avvike fra de angitte verdiene. Kreftene er angitt for et driftstrykk på 170 bar. Nyttelasten beregnes fra løftekraften med fratrekk av redskapsvekten. COMPACT FC Størrelse Type H H H P KW HK nede Q1 dan oppe Q2 dan Egnet for traktorermed en effekt på Løftekraft i redskapets dreiepunkt Brytekraft 750 mm foran redskapets dreiepunkt R dan Maks. løftehøyde i redskapets dreiepunkt H mm Tippevinkel opp nede X grad Tippevinkel ned oppe Z grad Vekt frontlaster uten redskap kg

37 Vedlegg 7.3 Innføring i kjøretøyets vognkort Den faste monteringen av tilleggsdeler for frontlasteren på traktoren medfører en forandring i traktorens tomvekt. Dette må registreres i vognkortet i henhold til de nasjonale bestemmelser. Den forandrede tomvekten på traktoren føres inn i vognkortet. 7.4 Merking av frontlasteren Hver frontlaster har et typeskilt for entydig identifikasjon. Skiltet befinner seg på tverrøret. Data på skiltet: 1. Frontlastertype 2. Serienummer 3. Produksjonsår 4. Identifikasjonsnummer 5. Vekt frontlaster uten redskap 6. Strekkode Noter disse opplysningene på nest siste side i bruksveiledningen. Opplysningene 1-3 må oppgis ved bestilling av reservedeler og andre redskaper Serienummeret er dessuten slått inn i tverrøret. 37

38 Vedlegg 7.5 EF-samsvarserklæring i henhold til EF-maskindirektiv 2006/42/EF, vedlegg II A. Die Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH Bahnhofstrasse Lengede, Deutschland erklærer hermed at STOLL frontlaster av typen Compact FC Fabrikasjonsnummer se tilbake vis er i samsvar med de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i EF-direktivet. Anvendte direktiver: 2006/42/EF 2004/108/EF Maskindirektiv Elektromagnetisk kompatibilitet Anvendte standarder: EN 12525:2000, EN 12525/A1:2006 EN ISO ,-2:2003 ISO/DIS : 2005 EN ISO : 2006 EN 982:1996 DIN ISO 10448: 1994 DIN 20066: 2002 ISO 23206:2005 EN ISO 14982:1998 Frontlaster - sikkerhet Maskinsikkerhet - tekniske prinsipper Maskinsikkerhet - risikovurdering Landbruksmaskiner - Sikkerhet - generelle krav Maskinsikkerhet - hydraulikk Hydraulisk kraftoverføring for apparater Væsketeknikk slangeledninger Bærerammer for tilleggsutstyr Elektromagnetisk kompatibilitet Lengede i. V. Karsten Kraft Konstruksjon Lengede, i.v. Klaus Schlag Produksjonsledelse 38

39 Noter frontlasterens data her. I kapittel 7.4 på side 37 beskrives hvor typeskiltet for frontlasteren befinner seg. Frontlastermodell Frontlaster Serienummer Produksjonsår Leveringslistenummer Kjøpsdato Noter her dataene for den traktoren som denne frontlasteren ble montert på. Traktormodell Traktor Fabrikasjonsnummer Produksjonsår

40 Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach Bahnhofstr. 21 D Lengede D Lengede Telefon: +49 / (0) / 20 0 Telefax: +49 / (0) / Internett: Forhandlerens adresse Produksjonsnumre fra til P1511_NO11RE01.PDF