SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 KJØLBÅT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 KJØLBÅT"

Transkript

1 SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 KJØLBÅT

2 SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 KJØLBÅT 1. Regler 1.1 Seilasene er underlagt reglene slik som de er definert i Kappseilingsreglene for , klassereglene for vedkommende klasser og disse seilingsbestemmelsene. 1.2 Seilasene er underlagt følgende reklamekategorier: Kategori A for 12,5 kvm krysser og kategori C for 2.4mR. Seilere i kategori C som har til hensikt å vise reklame, plikter å løse reklamelisens ihh til NSFs reklamebestemmelser, og å forevise denne for regattastyret. 1.3 Disse seilingsbestemmelsene gjelder Ålesunds Seilforenings sesongserie (klubbmesterskap) for kjølbåter. Bestemmelsene gjelder også for Sukkertoppen Rundt og Borgundfjorden Rundt. 1.4 Disse seilingsbestemmelsene gjelder ikke for nasjonale eller regionale mesterskap, kretsmesterskap eller bedriftsmesterskap. 2. Registrering og mannskapsendring 2.1 Påmelding av båt, rormann og mannskap registreres og betales på eget skjema på Påmeldingsfrist er senest 1 time før første varselsignal. 2.2 Mannskapsendringer kan gjøres uten godkjenning av regattakomite eller protestkomite, og skal registreres på eget skjema på 2.3 For 12,5 kvm kan endring av rormann på inntil 1/3 av seilasene i vår- og høstserie gjøres uten godkjenning fra regattastyret under forutsetning at endringen registreres på 2.4 Ved (eier)skifte av båt må rormann søke regattastyret dersom resultatene skal overføres til en ny båt. 2.5 For oversikt over startkontingenter, se Tillegg til Seilingsbestemmelsene, pkt Beskjeder til deltakerne 3.1 Endringer i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp på oppslagstavle på Stabburet i Nørvevika Båthavn og publisert på no senest kl 0900 den dagen de trer i kraft. Endringer i tidsprogram for seilasene vil bli slått opp innen kl dagen før de trer i kraft. 3.2 Dersom muntlige beskjeder må gis, vil signalflagg «L», Kom på praiehold», bli vist fra standplass eller komitébåt Dersom ÅS slutter avtale om sponsorreklame for en bestemt regatta, vil beskjed om hvordan deltakerne skal forholde seg bli gitt innen 48 timer før start.

3 4. Tidsprogram for kappseilasene 4.1 Kappseilasene blir arrangert slik som det går fram av terminlista for sesongen, og pkt. 1 i Tillegg til seilingsbestemmelsene. 4.2 Klokkeslett for varselsignal Intet varselsignal vil bli gitt etter Mandag - fred: Lørdag: Søndag: Klasseflagg og startrekkefølge 5.1 Klasse og startrekkefølge: Klasseflagg 12,5 kvm 2.4meterR F O 6. Baneområde Området ligger innenfor sjøkart nr. 31. Bane for den enkelte kappseilas vil fremgå av terminlista, se pkt. 1 i tillegg til seilingsbestemmelsene. 7. Løpet Kappseilasene vil bli seilt etter de alternative løp som er nevnt i Tillegg til seilingsbestemmelsene pkt Merker 8.1 Utlagte merker vil ha orange, gul eller rød farge og rund, kantet eller sylindrisk form. Som beskrevet i Tillegg til seilingsbestemmelsene pkt. 4 kan også eksisterende sjømerker eller landformasjoner gjelde som merker. 8.2 Merker som inngår i et løp er beskrevet i pkt 4.5 og 7 i Tillegg til seilingsbestemmelsene. 9. Starten 9.1 Kappseilasene startes ved å bruke regel 26.

4 9.2 Når to eller flere klasser starter etter hverandre, vil varselsignalet for hver etterfølgende klasse bli gitt minst 1 minutt etter at forrige start er helt fullført, medregnet at eventuelle for tidlig startende båter har startet på nytt. Dette endrer RRS, regel Startlinjen vil være mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på standplass eller komitébåt og utlagt eller fast merke. Siktestang på komitébåt kan bli erstattet av utlagt merke med stang og orange flagg, som da vil gjelde som startmerke Ved start ved Volsdalen brygge er startlinjen mellom 2 utlagte bøyer i umiddelbar nærhet av henholdsvis grønn og rød stake like sør av Volsdalen brygge Ved start ved Gåsholmen er startlinjen enten mellom rød og Hvit siktestang med orange flagg på standplass på land og utlagt merke nordøst av Gåsholmen, eller mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på komitebåt og utlagt merke nordøst av Gåsholmen. Ved start fra standplass på land er utlagt merke styrbord begrensning av startlinjen. Ved start fra Komitebåt er utlagt merke babord begrensning av startlinjen. 9.4 Båter hvis varselsignal ikke er gitt, skal holde seg unna startområdet. 9.5 En båt som starter senere enn 10 minutter etter sitt startsignal, vil bli scoret DNS (startet ikke). Dette endrer RRS, regel A Endring av banen under seilasen Endringer følger regel 33. Ved behov kan komitebåten, før og til straks etter at de(n) første båten(e) har rundet, både signalere og selv gå for å endre løpet. Dette endrer RRS, regel Mål 11.1 Mållinjen vil være mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på standplass eller komitébåt og utlagt eller fast merke. Siktestang på standplass / komitébåt kan bli erstattet av utlagt merke med blått flagg, som da vil gjelde som målmerke Ved målgang ved Volsdalen brygge er mållinjen mellom 2 utlagte bøyer i umiddelbar nærhet av henholdsvis grønn og rød stake like sør av Volsdalen brygge Ved målgang ved Gåsholmen er mållinjen enten mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på standplass på land og utlagt merke nordøst av Gåsholmen, eller mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på komitebåt og utlagt merke nordøst av Gåsholmen Hvis regattakomiteen ikke er på plass når en båt fullfører, skal båten, ved første rimelige anledning, rapportere sin innkomsttid samt posisjon i forhold til nærliggende båter til regattakomiteen.

5 12. Straffesystem 12.1 Som foreskrevet i regel 67 kan protestkomiteen uten en høring straffe en båt som har brutt regel Maksimaltider 13.1 Båter som ikke har gått i mål innen 30 minutter etter at den første båten som har seilt løpet og fullført, noteres som DNF (Fullførte ikke). Dette endrer KSR 35 og A4. For vår- og høstserie vil båter som ikke har gått i mål innen 2 timer og 40 minutter etter startsignalet noteres som DNF For 12,5 kvm og 2.4 mr som deltar i Sukkertoppseilasen og Borgundfjorden Rundt gjelder følgende tidsramme: Sukkertoppseilasen: Borgundfjorden Rundt: 5 timer 15 minutt 6 timer 15 minutt 14. Prinsipp for poengberegning og bestemmelser for serier 14.1 Ved poengberegningen legges Appendiks A til grunn. Som poengsystem benyttes Lavpoengsystemet i A Vårserie: De fem beste plasseringer er tellende Høstserie: De fire beste plasseringer er tellende Poengberegning av Klubbmesterskap for sesongen går fram av Tillegg til seilingsbestemmelser pkt Vårcup 2.4mR: Dersom fem eller flere seilaser er gjennomført vil en båts totale posemgsum være dens totale poeng minus dens dårligste plassering Seatech Cup 12,5 kvm: Dersom fem eller flere seilaser er gjennomført vil en båts totale poengsum være dens totale poeng minus dens dårligste plassering.

6 15. Protester og søknader om godtgjørelse 15.1 Protestfristen er det som er senest av enten 60 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas, eller at regattakomiteen gir signal om ingen flere seilaser den dagen. Fristen gjelder protester fra alle hold og søknad om godtgjørelser. Dette endrer KSR reglene 61.3 og Beskjed om protester og kunngjøring om tilhørende høringer, parter og vitner vil bli slått opp på samt at involverte parter og vitner blir informert pr e-post Beskjed om protester fra regattakomiteen eller protestkomiteen vil bli slått opp på oppslagstavle i Nørvevika Båthavn for å under- rette båter i henhold til regel 61.1b 15.4 Søknad om gjenåpning av en høring leveres innen 30 minutter etter at parten har blitt informert om en avgjørelse samme dag. 16. Sikkerhetsbestemmelser En båt som trekker seg fra en seilas, skal underrette arrangøren så snart som mulig. 17. Utstyr og målekontroller Båt eller utstyr kan når som helst kontrolleres for overensstemmelse med klassereglene og seilingsbestemmelsene. På vannet kan en båt gis beskjed av en regattakomité eller en måler om straks å seile til et bestemt område for kontroll. 18. Bøyebåter / Sikkerhetsbåter Slike båter vil være merket med orange flagg eller vimpel. 19. Radiokommunikasjon En båt skal verken sende eller motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige for alle båtene, mens den kappseiler. Dette gjelder også bruk av mobiltelefon. 20. Søppel Søppel kan legges i Ålesunds Seilforenings søppelkontainere i Nørvevika båthavn.

7 21. Premiering av regattaer og serier 21.1 Sukkertoppseilasen og Borgundfjorden Rundt for 12,5 kvm: Vanlig premiering klassevis, vandrepokaler til klassevinnere Sukkertoppseilasen og Borgundfjorden Rundt for 2.4 mr: Vanlig premiering klassevis Vår- og høstserier for alle klasser: Vanlig premiering klassevis. Vandrepokaler til beste båt i hver klasse Premiering av Klubbmesterskap for sesongen går fram av Tillegg til seilingsbestemmelser pkt «vanlig premiering»: 1 startende båt i klassen: Ingen premiering 2-4 startende båter i klassen: 1 premiert båt 5-7 startende båter i klassen: 2 premierte båter 8-10 startende båter i klassen: 3 premierte båter startende båter i klassen: 4 premierte båter startende båter i klassen: 5 premierte båter startende båter i klassen: 6 premierte båter startende båter i klassen: 7 premierte båter Premier tildeles til mannskapet begrenset oppad til 3 personer, rormannen medregnet. Premier til flere mannskapsmedlemmer kan kjøpes. 22. Ansvarsfraskrivelse Deltakerne i kappseilasene deltar ene og alene på eget ansvar, se Regel4; Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter kappseilasen. 23. Forsikring Hver deltakende båt må ha gyldig ansvarsforsikring.

8 TILLEGG TIL SEILINGSBESTEMMELSER 1. Oversikt over terminfestede kappseilaser Se terminliste på 2. Startkontingent 12,5 kvm 2,4 mr Regattapass Vårserie Høstserie Seatech Cup 300 Enkeltseilaser Regattapass gjelder for alle terminfestede seilaser i vedkommende klasse, med unntak av KM og NM. 3. Klubbmesterskap 3.1 Klubbmesterskap i Ålesunds Seilforening består av de Regattaer og Kappseilaser som er beskrevet i pkt 3.4 og seiles om av de klassene som er beskrevet i pkt 3.2. Medlemmer av Ålesunds Seilforening og giske Seilforening kan seile om klubbmesterskapet. 3.2 Følgende kjølbåtklasser seiler om Klubbmesterskap 2012: 2,4mR 12,5 kvm krysser 3.3 Ved seilaser der seilere fra andre foreninger deltar og/eller der flere klasser deltar, trekkes seilere fra Ålesunds Seilforening og giske Seilforening ut til èn særskilt resultatliste som legges til grunn ved beregningen: Tellende regattaer 2012 for 12,5 kvm Krysser: Vårserie (7 seilaser) og Høstserie (6 seilaser), Seatech Cup (6 seilaer) og Krets- mesterskap (6 seilaser). De 15 beste plasseringer av disse enkeltseilasene teller i Klubbmesterskapet Tellende regattaer 2012 for 2.4mR: Vårserie (7 seilaser) og Høstserie (6 seilaser) og Kretsmesterskap (6 seilaser). De 12 beste plasseringer av disse enkeltseilasene teller i Klubbmesterskapet.

9 3.5 Klubbmesterskap er gyldig når minimum 2 båter stiller til start i minimum 3 av de terminfestede seilasene som inngår i Klubbmesterskapet. Vinner av klubbmesterskapet må ha deltatt i minimum 50% av de terminfestede seilasene, og samme rormann må ha seilt minimum 2/3 av de tellende seilaser i båter som seiles av mer enn 1 person. 3.6 Dersom en ny klasse etableres i løpet av en sesong kan Sportslig Utvalg gi klassen status som klubbmesterskap dersom kriteriene i pkt 3.5 oppfylles i den gjeldende sesong. 3.7 Klubbmestere i hver klasse tildeles evigvandrende pokaler, kfr. pokalstatuttene. 3.8 En ny klasse må ha seilt om klubbmesterskap i minimum 2 sesonger før styret tar stilling til om det skal opprettes vandrepokal for klassens klubbmesterskap. 3.9 Ved poengberegningen for klubbmesterskap benyttes bestemmelsene i Appendiks A, pkt. A9 for alle de enkeltseilaser som inngår Ved poenglikhet, benyttes reglene i A8 med den endring at sammenligningen av resultater under A8.2 og A8.3 skal ta utgangspunkt i de seilaser hvor begge eller alle de involverte båtene deltok. Dette endrer regel A8.2 og A Nærmere beskrivelse av løp og merker 4.1 Sukkertoppseilasen Alternativ 1 (ca 8,6 nm): Start ved Gåsholmen, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, gjennom Steinvågsundet, SB runding av svart (grønn) stake N av Tyskholmsrompa, mål ved Gåsholmen. Alternativ 2 (ca. 8,6 nm): Start ved Gåsholmen, BB runding av svart (grønn) stake N av Tyskholmsrompa, ut Aspevågen, gjennom Steinvågsundet, rundt Tueneset, inn Hessafjorden, mål ved Gåsholmen. Alternativ 3 (ca. 9 n.mil): Start ved Gåsholmen, BB runding av svart (grønn) stake N av Tyskholmsrompa, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, gjennom Steinvågsundet, SB runding av svart stake N av Tyskholmsrompa, mål ved Gåsholmen. 4.2 Borgundfjorden Rundt (ca. 12,5 n.mil) Start Volsdalen brygge, BB runding av svart/gul lysbøye V av Aspa, BB runding av utlagt merke NØ av gåsholmen, BB runding av svart stake S av Knappen, Ø og N om Knappen, SB runding av Tyskholmsrompa, Mål ved Volsdalen brygge. Avkorting: Dersom komitebåt viser signalflagg C ved utlagt merke rett sør av Bogneset, foretas BB runding av merket i stedet for svart stake S av Knappen og Ø og N om Knappen. Dersom komitebåten ved denne posisjonen viser flagg S skal målgang være mel- lom merket og komitebåten, med merket som mållinjens sydligste begrensning og komitebåten som mållinjens nordligste begren- sning. Eventuell avkortning av løpet andre steder skjer ihht KSR, regel 33.

10 4.3 Vårserie og Høstserie for 12,5 kvm og 2.4 mr seiles på faste og utlagte merker med start i Nørvevika eller ved gåsholmen. Ved start gåsholmen vil signalflagg g vises fra signalmast i Nørvevika senest 1 time før start. Løpsnummer blir vist fra standplass (kfr pkt 4.5 og 4.7) 4.4 Løpsalternativ, merkene som benyttes i løpene er gjengitt på kart under pkt ,5 kvm Krysser og 2.4 mr Start/mål Volsdalen brygge: Løp 1 Løp 2 Løp 3 Løp 4 Løp 5 Løp 6 Løp 7 Løp 8 start - 5bb - 6bb - 8bb - 5sb - mål start - 5bb - 1bb - 5bb - mål start - 3bb - 5bb - 1bb - 3bb - mål start - 2bb - 5bb - 1bb - 2bb - mål start - 5bb - 6bb - 7bb - 6sb - 5sb - mål start - 3bb - 1bb - 3bb - mål start - 2bb - 5bb - 2sb - mål start - 2bb - 5bb - 2bb - 5bb - mål ,5 kvm Krysser og 2.4 mr Start/mål Gåsholmen: Løp 1 Løp 2 Løp 3 Løp 4 start 7bb 6bb 7bb mål start 5bb 6bb 5bb mål start 8bb 6bb 8bb mål start 7bb 5bb 6bb 7bb mål bb: merket skal rundes om babord sb: merket skal rundes om styrbord 1. Utlagt bøye syd av molo Volsdalen brygge 2. Utlagt merke S om Lampeholmen går ut. Brukes ikke i Rød lysbøye Øst av Aspa 4. Gul og svart lysbøye Vest av Aspa 5. Utlagt bøye på Skollane 6. Utlagt bøye NØ av Gåsholmen

11 7. Utlagt bøye SØ av Hundsvær 8. Utlagt bøye N av Tjuvholmen 9. Svart stake NØ av tyskholmsrompa denne går ut brukes ikke i Seatech Cup for 12,5 kvm seiles på pølsebane eller trekantbane. Nærmere opplysninger vil bli gitt av komitebåt. 5. Godtgjørelse for arrangører i vår- og høstserie 5.1 Båter som er pålagt å være arrangører i vår- eller høstserie for Tur/Hav, 12,5 kvm og 2.4mR får godtgjørelse for den seilasen de arrangerer. 5.2 Godtgjørelse regnes ut av gjennomsnittet av oppnådde plasseringer i de seilaser i den gjeldende serien der båten har deltatt, inkludert seilaser som er scoret OCS, DNF, DNS og DSQ. 5.3 Seilaser som er scoret DNC skal ikke benyttes i grunnlaget for utregning av godtgjørelse 5.4 Dersom en båt har deltatt i seks eller flere seilaser i en serie, skal de fem beste resultatene danne grunnlag for beregning av godtgjørelse. 5.5 Pølsebane: valgene ved bruk av denne banen inkluderer å (1) øke eller redusere antall runder, (2) utelate den siste kryssleggen, (3) bruke en port i stedet for et le merke, (4) bruke et offsetmerke ved kryssmerket, og (5) bruke le merke og kryssmerket som henholdsvis start-og målmerker. Trekantbane: valgene ved bruk av denne banen inkluderer å (1) øke eller redusere antall runder, (2) utelate den siste kryssleggen, (3) variere vinklene inne i trekanten ( og er vanlig), (4) bruke en port i stedet for et le merke på lenselegger (ikke slørelegger), (5) bruke et offsetmerke ved begynnelsen av lenselegger (ikke slørelegger), og (6) bruke le merke og kryssmerket som henholdsvis start- og målmerker.

12 6. Merker som benyttes i vår- og høstserie

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker Tlf: 66798819 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013 KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er 14. og 15. september 2013 Moss Seilforening Strandpromenaden 22, 1516 Moss Tlf 69275101 e-post: post@moss-seilforening.org

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 De nasjonale klassereglene for 2.4mR

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening ÅPENT NORGESMESTERSKAP 2015 FOR ORCi KLASSEN Dato: 12-13. september 2015 Organiserende myndighet: Tønsberg Seilforening Adresse: Fjærholmveien 182, 3132 Husøysund Faks: 33 38 73 65 Telefon: 33 38 42 10

Detaljer

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013 Breidangen Rundt NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 1. juni 2013 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 10. - 13. juli Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1. Regler Seilasene vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013 2016. NORrating

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2009 2012, klassevedtekter

Detaljer

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt.

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt. SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2014 (Oppdatert 02.06.14) 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2013

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Kappseilingsreglene (RR) vil bli endret som følger: 1.2.1 Innledningen til DEL 4 som angitt i SB 4.3 1.2.2

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser 13.- til 15. juni 2014 Stord Rundt Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 SEILINGSBESTEMMELSER FOR Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Askøy Seilsportssenter, Askøy Vi ønsker alle hjertelig på årets pølsebaneregatta

Detaljer

Inviterer til DOUBLEHANDED

Inviterer til DOUBLEHANDED Inviterer til DOUBLEHANDED 15. sept. 2012 1 DOUBLEHANDED SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012 og Klassereglene for

Detaljer

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00 Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00. 1 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016,

Detaljer

Haugesund Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2012

Haugesund Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2012 0 SIKKERHET / NYTTETRAFIKK Haugesund Seilforening 0.1 Sikkerhet har førsteprioritet i Haugesund Race Weekend. Karmsundet og sjøområdene rundt Haugesund er periodevis tett trafikkert av nyttefartøyer. Strømforholdene

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 Samling på Oslo seilforenings regattaområde vest for Langøya. kl 14.00 Regattaen er åpen for OS Rating og Express båter. Skipper må være medlem av Oslo

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2012 Torsdag 6. september 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den (de)

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss 16. 18. august 2013 Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP for Kite Course Race på vann i Moss 16. 18. august 2013 Organiserende myndighet er Moss Seilforening 1. REGLER ORGANISERENDE MYNDIGHET: Moss Seilforening

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Rogaland Seilkrets SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2015

Rogaland Seilkrets SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2015 0 SIKKERHET / NYTTETRAFIKK 0.1 Sikkerhet har førsteprioritet i Haugesund Race Weekend. Karmsundet og sjøområdene rundt Haugesund er periodevis tett trafikkert av nyttefartøyer. Strømforholdene kan være

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

MILDESKVETTEN 2015. Tur- / Havseilere. Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER

MILDESKVETTEN 2015. Tur- / Havseilere. Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER MILDESKVETTEN 2015 Tur- / Havseilere Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 7. mai 2015 Seilingsbestemmelsene kan bli endret uten forvarsel helt frem til kl. 12.00 fredag 8. mai 2015.

Detaljer

Crewsaver Doublehanded Opplevelse & Utfordring

Crewsaver Doublehanded Opplevelse & Utfordring Crewsaver Doublehanded Opplevelse & Utfordring 1 REGLER SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta gjelder for stevnet. 1.2

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer