Ansatte 2013 Menighetsrådet i 2013 Menighetens visjon Menighetsrådets arbeid i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansatte 2013 Menighetsrådet i 2013 Menighetens visjon Menighetsrådets arbeid i 2013"

Transkript

1

2 Ansatte 2013 Sokneprest Ånund Hardang Kapellan Torill Rojahn Søby (jobbet deltid, stillingen dekket opp med vikarer fra prostiet) Kantor Iver Kleive Kateket Turid Skarbø Ungdomsdiakon Mari Haug Thorsen fra, 100 % stilling (50% fellesråd, 25% kommunen, 25% menigheten) permisjon fra 1/9 Hanna Haraldstad, vikar for ungdomsdiakon 15/8 Sekretær Annette Totland 30%, permisjon fra 15/2 Sekretærvikar Ragnhild Langø, 20%, fra 15/2 Kirketjener Piriyanthy Sivabalachandran, 15% til 30/11 Anders M. Petersen fra 1/12 Kirkeforvalter Flemming Sohn Andersen,ca 25% Husmor Kristin Bærøy ca 2 timer per uke. Ane Holme, engasjement, web-redaktør Menighetsrådet i 2013 Solveig-Elin Bru-Olsen, leder Laila Sømoen, nestleder og repr i fellesrådet Ane Holme Piriyanthy Sivabalachandran Hans Christian Guren Gunn Kristin Aune Ragnhild Utgaard Nordahl (vara) Petter Hasseløy Nesse (vara) Peder J. Pedersen (vara) Lasse Moer (vara) Arthur Aamodt (vara) Soknepresten har fast plass i menighetsrådet, med kapellanen som vara. Kirkeforvalter deltar i møtene når det er mulig. Menighetens visjon "Helgerud menighet ønsker å være en åpen og fellesskapsbyggende menighet som skaper rom for undring, tro og tjeneste." Helgerud menighet vil: - Skape felleskap der den enkelte blir sett og verdsatt. - Gi mennesker frimodighet til å definere seg som en del av det kristne fellesskapet. - Formidle det kristne budskapet i ord og handling slik at mennesker kan komme til tro. - Gi den enkelte mulighet til å vokse i sin tro. - Utfordre til tjeneste og nestekjærlighet. - Skape muligheter for engasjement og livsutfoldelse. Menighetsrådets arbeid i 2013 Helgerud menighetsråd (MR) har i 2013 hatt ni ordinære møter. Med utgangspunkt i årsmeldingen er det flere saker som har hatt sin fortsettelse i Dette gjelder bl.a. arbeidet med gudstjenestereformen. I år har vi sendt søknad om godkjenning av ordning for ungdomsgudstjeneste og familiemesse/familiegudstjeneste. I søknaden til biskopen la vi vekt på at vi ønsker å få menigheten mer i tale med hensyn til evaluering av de endringer som er innført så langt. MR besluttet derfor at årsmøtet 2014 primært skulle dedikeres til dette formålet, og vi håper mange menighetslemmer vil benytte seg av muligheten til å si sin mening om liturgien slik den har blitt utformet. Et særtrekk ved den pågående gudstjenestereformen er det store liturgisk-musikalske materialet man kan velge fra. Denne muligheten innebærer også en svakhet ved at det kan føre til fremmedgjøring gjennom å ikke gjenkjenne den liturgiske musikken fra en menighet til en annen. Det er selvsagt også en pedagogisk utfordring knyttet til innøving 2

3 av ny liturgisk musikk. For Helgeruds del har vi derfor valgt og ikke eksperimentere med så mange ulike serier, men holdt oss til vår lokale kantor Iver Kleives musikk i høymessen, og vanligvis Magnus Beite og Mari Tesdal Hinzes musikk i hhv. familie- og ungdomsgudstjenestene. Endelig vedtak i valg av liturgisk musikk er foreløpig ikke gjort. Et annet element i gudstjenestereformen var ny salmebok som offisielt ble tatt i bruk i Den norske kirke 1. søndag i advent Denne historiske begivenheten - det er 28 år siden sist - ble også markert under familiegudstjenesten i Helgerud, og til selvlaget konfetti og fanfare delte masse barn ut de nye salmebøkene til hele menigheten. Kirkevergen sørget for innkjøp av disse over sitt budsjett (unntatt et mindre antall med stor skrift). Arbeidet med fremskaffing av nye kirketekstiler pågår. Tekstilkunstner Solveig Aalberg har begynt prosessen med utarbeidelse av forslag. Målet er å få tekstiler i alle kirkeårets farger (hvit, rød, grønn og fiolett), men vi forventer at produksjonsperioden nok vil kunne strekke seg over flere år. En annen sak som også var nevnt i 2012-rapporten og som har krevd mye tid og arbeid i 2013, er orgelsaken. Kantor Kleive lanserte på tampen av fjoråret forslag om at orgelet kunne utvides/ «ferdigstilles» med digitale stemmer i stedet for mekaniske da dette ville være en rimeligere løsning. Menighetsrådet gikk grundig inn i saken og engasjerte en orgelkonsulent som sammen med flere andre fagpersoner dro på befaring til en digitalorgelprodusent i Nederland. Etter flere og lange diskusjoner i rådet, ble det til slutt vedtatt (mot dissens) at man skulle gå videre og innhente anbud på digital utvidelse. Det lå i vedtaket at lokal kantor skulle være en sentral aktør i det påfølgende arbeidet både orgelfaglig og med tanke på kulturaktiviteter for å samle inn ekstra midler. Nå har imidlertid Iver Kleive akkurat trukket seg fra dette arbeidet, og det er i skrivende stund usikkert hvordan fortsettelsen vil bli. I 2013 har menighetsrådet, etter forslag og anbefaling fra diakoniutvalget, inngått avtale om et nytt misjonsprosjekt knyttet til Misjonsalliansens arbeid i Guayaquil, Ecuador. Vår støtte vil fordele seg på tre områder: mikrofinans (dvs. lån) til hjelp for utsatte og diskriminerte grupper (HIV/aids-positive, funksjonshemmede og ungdom) slik at disse skal kunne starte sin egen virksomhet og skaffe seg et levebrød. Videre kirkelig arbeid og barne- og ungdomsarbeid (søndagsskole, ungdomsmøter, leirer og bibelskoler) og lederutviklingsprogram/utdannelse for disse og tilslutt bidrar vi i et likestillingsprosjekt. Selv om vi da økonomisk har gått ut av bibeloversettelses-arbeidet Helgerud menighet over lang tid har støttet i Mali, vil vi likevel fortsette å be for søstermenigheten vår i Tombanassi. En annen beslutning rådet har tatt i 2013, som både er en viktig markering og samtidig forhåpentligvis vil gi konkrete endringer i årene som kommer, er vedtaket om å bli en såkalt grønn menighet. Dette handler om å sette i gang tiltak for bedre miljø og mer rettferdig fordeling - og konkretisere dette i en plan. En «grønn arbeidsgruppe» vil holde fokus på dette arbeidet i menigheten, og vi har forpliktet oss på en handlingsplan bestående av 25 konkrete tiltak. Både kirkegjengere og ansatte oppfordres til å ta gode miljøvalg i hverdagen. Avslutningsvis nevnes bare stikkordsmessig enkelte av de andre sakene MR har vært engasjert i løpet av 2013: medarbeiderfest for alle frivillige, fasteaksjonen, adventsmarkedet, stallen under julemarkedet i Sandvika, vedtatt diakoniplan, etablert lekekrok i kirka, utvidet spleiselaget for diakonene slik at dette nå er en deling mellom alle ti Bærumsmenighetene mot først bare tre, dratt i gang Tweens-klubben etter et semesters pause og startet arbeidet med utvalgsstruktur/en frivilligbase. Dette siste er en stor sak som vil kreve videre oppfølging. Undertegnede går nå av som menighetsrådsleder etter to år i denne rollen. Jeg takker arbeidsutvalget, rådet og staben for godt og konstruktivt samarbeid og er glad for å få være del av et givende og flott menighetsfellesskap. Solveig Elin Bru-Olsen 3

4 Administrasjon og stab 2013 har vært et rimelig stabilt år hva staben angår. Sekretær Annette var i permisjon det meste av året for å ta seg av en ny liten gutt, og ungdomsdiakon Mari gikk i ut i permisjon fra august, - hun også for å ta seg av en liten gutt! Vikarer har vært/er på plass for begge. Kapellan Torill kom tilbake til oss i 50% etter en lengre sykemelding også her har det vært vikar inne i bildet. Arbeidssituasjonen er stort sett som året før, - og året før det igjen; - vi forsøker å få ting til å fungere best mulig med de resurser som nå engang finnes. Vi har ikke akkurat noen ønskesituasjon, men virkeligheten er nå slik, at det rett og slett ikke finnes ansatte resurser nok til å gjøre alle de tingene vi gjerne vil, og som menighetens medlemmer håper vi engang i tiden skal for tid til å gjøre. De ansatte utviser stor kreativitet og er løsningsorientert, slik at ting har fungert. Og så er vi i staben veldig glade for at det finnes så mange frivillige som tar ansvar og løser oppgaver i Helgerud menighet. Et godt fungerende menighetsråd kan gleder vi oss over å ha; - et råd som tar sin oppgave på alvor, og gjør noe med det. Som er engasjert og levende opptatt av å gjøre det beste for Helgerud menighet. For mange år siden møtte jeg ofte min gamle nabo, Johannes, når vi hentet dagens avis. På spørsmålet om Hvordan går det med deg i dag, Johannes? Var svaret Jo, takk som spør, det kunne vært mye verre! Det er mye vi kunne ønske oss annerledes og bedre og mer av ditt og mer av datt, men alt i alt vil jeg påstå, at det kunne vært mye verre. La oss være takknemlige for alt vi har og får til; - det er jo faktisk ganske mye! Flemming Sohn Andersen, kirkeforvalter Rapport fra Soknepresten Kva forventningar hadde du til Helgerud menighet i 2013? Dei er nok like forskjellige som vi er ulike som menneske. Nokre av forventingane vart innfridd. Andre vart ikkje det. Nokre gonger vart vi gledeleg overraska. Andre gonger vart vi skuffa. Vi har våre draumar og lengslar. Nokre av dei urealistiske. Andre er høgst gjennomførlege. Men felles for oss alle er at vi tilhøyrer dette fellesskapet som er Helgerud menighet. Ein menighet som er vår og som det er grunn til å vera stolte av! Det betyr ikkje at alt er på stell. Nei, det er ikkje vanskeleg å finne aktivitetar og former vi gjerne skulle endre på. Å vera kritisk handlar om at ein er medveten på kvalitet. Og det skal vi vera! Men trass i mange utfordringar, er det mykje som fungerar bra! Her er mange aktivtetar som dette bladet ber bod om. Gjennom veka og og i løpet av eit år er det mange som har eit tilhøyre til Helgerud. Skal vi våge å tru at mange får både litt livshjelp og bruke sine nådegåver? Ikkje minst vil eg berømme alle de frivillige som stiller opp og brukar mykje av dykkar fritid og evner som gjer det mogleg å ha så mange tilbud gåande. Når det gjeld den konkrete statestikken, opplevde vi ein liten nedgang på antal gudstenestedeltakarar. Men da skal vi minne kvarandre på at i 2012 var vi den menigheten som hadde størst auke i Bærum. Og vi hadde eit snitt som låg nest øvst! I 2013 låg talet på deltakarar For 2012 var det heile Men vi ligg over talet for 2011 som var Vi hadde hos oss det same talet på gudstenester: 71 Det var tredje gongen vi var saman med Tanum menighet, Frelsesarmeen og Pinsekirken og arrangerte gudstenesta i byparken under byfesten i august. Om vi ikkje har landa dette prosjektet heilt enno, ser det ut til at det blir gudsteneste i ein eller annan også i åra framover! Gudstenestereformen går vidare. Vi ligg langt framme med gjennomføringa av reformen. Det gjeld ikkje minst den liturgiske musikken som er klart forankra gjennom Iver Kleive sin musikk. Men dette er eit evalueringsarbeide som går vidare inn i Vi skulle gjerne hatt eit større tilfang av medliturgar så vi kunne vera eit gudstensteteam oftare. Men det kjem! Dessutan ser vi behovet av forsangergrupper på fleire gudstenester. Det gjer det lettare for vikarar som gjer teneste hos oss. Fellesgudstenestene med Tanum går vidare. 4

5 Kyrkjelege handlingar Ordninga med deling av tenesteveker i parmenigheten fortset vidare. Det gjev ein god oversikt. Når det gjeld dåpstala, er det grunn til å rope eit varsku!! Der har tala gått nedover gjennom fleire år. Vi hadde 28 som vart døypt i Helgerud i 2013 mot 37 i Vi har gjennom mange år hatt stor lekasje til andre nabosokn. Og det skal vi sjå stort på. Vi gler oss saman med dei som blir døypt, same kor! Men i skrivande stund har eg ikkje dåpsprosenten klar, dvs kor mange av det totale antalet fødde som vert døypt. Prestesituasjonen Vi har framleis behov for vikarar på prestesida. Seniorprest Anne Brit Aasland har teke unna ein del gravferder og hatt institusjonsandakter. I tillegg til nokre gudstenester. Når det gjeld vikarbehovet ytterlegare, har prostekontoret hjelpt til slik at vi har fått dekka opp søndagane! TAKK! Så kunne vi nemnt så mykje meir. Men igjen må eg få lov til å seie: Helgerud menighet er ein fantastisk flott stad å vera prest!! Tusen takk til dykk alle! Eg blir imponert mang ein gong over den tenesta de gjer. Ikkje minst fyller det meg med mykje hugnad og byrgskap (les: stolthet) at eg får lov til å vera ein del av dette fellesskapet dag etter dag, veke etter veke! Vi vil framleis ha høge forventningar til menigheten vår. Det tyder at vi har høge forventningar også til oss sjølve. Saman skal vi prøve å innfri. Som fellesskap. Vi skal glede oss saman. Og saman skal vi støtte og bera kvarandre med det vi ikkje fekk til. Det handlar alltid om å gå vidare. Saman med kvarandre og saman med medvandraren Jesus Kristus! Ånund Hardang, sokneprest Barn i Helgerud Visjon «Helgerud menighet vil være et sted der barna får rom til å vokse opp som trygge Guds barn.» Menigheten vil: - Være et trygt sted for barna. - Hjelpe til slik at barna blir bevart i sin tro. - Skape fellesskap der barna blir sett og myndiggjort. - Møte den enkelte med respekt ut fra sine forutsetninger. - Skape mulighet for livsutfoldelse. Barnehagen Nytt år, - 6. februar ble det karnevalsfest og sang på Åpent Hus. Det er stor stas. Fantasifulle kostymer og pølsefest etterpå hører med. Å slå «katta ut av sekken» er en opplevelse. Det spretter jo godteposer ut til slutt! Fasteprosjektet vårt «Fra karneval til påske» ble i år utvidet til også å omfatte pinse. Aktivitetene varierer etter hvor i prosjektet vi er, og fremdriften kan sees i kirkerommet. Der får vi ha et stort veggmaleri som utvikler og endrer seg. I januar var Ane invitert til IKO for å holde foredrag om prosjektet, og å formidle utdrag fra boken hvor dette er presentert. Staselig! Sist i februar var det Ski-VM, og vi inviterte foreldre på kaffe og vaffel ved henting. Da fikk de plass i sofaen og tok del i sportsstemningen. Vellykket. Aktivitetsdag i sol 1. mars, gav oss en fin opplevelse. Men det blåste, og vi satte oss i Murmelstallen for å spise. Gøy! I februar skulle et barn flytte, og dermed fikk vi ny innkjøring i mars. Vi delte en plass, og da kom et nytt barn i april også. 5

6 I Lommedalen kirke skulle Maj Britt Andersen og Geir Holmsen holde konsert 19. mars, og vi var spente og glade gjester. En nær og varm konsert. En anderledes stemning for oss voksne, kanskje, fordi Trond Brenne døde kort tid før konserten. Siste uken før påske serverte vi vårt tradisjonelle lammelårmåltid. Middag og desssert til barna er stor stas. 5. april dro vi til Trikkestallen i Oslo. «Den lille muldvarpen» var en god teateropplevelse. Siste dagen i april fikk vi besøk fra Sør-Afrika. Leif Sørensen og Vardeteateret hadde besøk fra Cape Town, og de sang og spilte tromme for oss. En flott opplevelse. Dugnaden vår var særdeles fuktig, men kaffe og kaker etterpå gav god stemning rundt bordet inne. I år (3/5) dro 4 og 5 åringene i «Karsten og Petra» sine 17. mai-fotspor inn til Oslo. De ble drillet i hva de skulle få oppleve. De gikk via Aker Brygge, glimtet Akershus festning og kanonene, ble tatt i mot av Fylkesmannen på hennes kontor, så Rådhuset, Storting, spiste lunsj i Spikersuppa, rakk militærparade, med korps og ryttere, og vaktskifte på slottet. Turen ble kjølig men fantastisk. Maifest og sang på Åpent Hus er viktig tradisjon som i år ble avholdt den 15ende. Høytidelige «Lunsj på slottet» (24/5) ble avslutningen på uker med tema: Skikk og bruk. Pent antrekk, polonese, bordkort, meny og kniv og gaffel setter sitt herlige preg på stemningen. 26. mai deltok vi på gudstjenesten. Vi har gode barn som både kan, og liker, å synge for andre. Kjekt at familiene også blir med. Første uken i juni fikk vi som en av 8, stille ut vårt legobygg i sentralhallen i kommunegården. Vi deltok i konkurransen til Sandvika byjubileum, og bygget barnehagen og Helgerud kirke i lego. Det ligger bilder på hjemmesiden vår. Sommerspillet vårt, 15. juni, ble bygget over Trond Viggo sine sanger. Kulissene beskrev innholdet og kostymene var kreative. Og barna: FANTASTISKE! Barna som starter til høsten kom på besøk, og skolebarna våre avsluttet sine år i barnehagen med overnattingstur til Torill sin hytte. I badevær! Vi ønsker oss det hele sommerferien! Høstsemesteret startet fint, med myk innkjøring av nye barn. Vi har 18 barn tilsammen i høst, og personalgruppen fortsetter sammen. I den første uken etter ferien dro få barn og to voksne både til Fredssenteret i Oslo, på badestrand, hytte og Kolsåstoppen. Været var fantastisk, og slik fortsatte det. Vi kunne være ute etter frukten/3maten til langt ut i oktober. Men da begynte det så smått å mørkne 9. oktober var det 17 grader ute, og den 21. kom første snøen. Skjønt det ble lenge til neste snøfall. Vi fikk ny hems i august, og den tilførte oss ny og allsidig lek. Vi hadde høytidelig åpning med snorklipping og «champagne» Det ligger bilder på hjemmesiden vår. Ny sklie kom også i høst. I løpet av høsten gjennomførte vi tradisjoner som: tur til Hauger gård hvor familiene blir invitert med. De største barna følger et opplegg i regi av Asker og Bærum brannvesen, og oppstart er et besøk på brannstasjonen på Bekkestua. Vintertur til Sæteren gård for 4+5 åringene er stor stas. En spesialinvitasjon fra Hauger ungdomsskole for å se på skuespill var det hyggelig å få. Foreldremøtet i høst varte bare en time, med mulighet for å bli sittende igjen med en kopp kaffe og sosialt samvær. Den muligheten tok foreldrene godt vare på! 4 familier er AU; Elin, Gunvor, Jorunn og Kristine har ansvaret dette året. 6

7 Forutfesten i forbindelse med FN gir familiene atter en mulighet for sosialt treff. Advent er en aktiv tid hos oss. Det er fast å starte med å sende hjem selvlaget honninglys til 1. søndag i advent, og å bake sandnøtter, 648 stk. Vi kunne dermed fylle flere bokser i gave til adventsmarkedet. Adventsamlinger, barnehagegudstjeneste, Lucia på Åpent Hus, bake lussekatter, familiefest med sang og skuespill hvor 101 gjester fylte ungdomssalen, hemmeligheter, og nissefest. Et lite søsken startet i desember, og dermed har vi 19 barn å glede oss over! Astrid Paulsen, barnehagestyrer Familiesangen, Hoppetitten barnegospel og Jumping Chaos Tween Sing I Familiesangen samles barn i alderen 0-5 år med foreldre og synger enkle barnesanger, gjerne med bevegelser. Hoppetitten barnegospel er et kortilbud for barn fra klasse. Jumping Chaos Tween Sing er et kortilbud for aldersgruppen tweens som befinner seg mellom barnekoret Hoppetitten og Ten Sing koret Kaos, det vil si barn fra klasse. Familiesangen, Hoppetitten og Jumping Chaos følger samme semesterplan og har øvelse tre tirsdager i måneden fra kl til hhv.18.00/18.45/ Før øvelsen, omtrent en gang i måneden lager vi middag til barna og familiene deres. Våren 2013 hadde vi 10 øvelser, samt akedag og sommeravslutning. Vi deltok også på menighetens fasteaksjon. I tillegg sang vi på menighetens juletrefest, familiegudstjeneste i februar og påskefestgudstjeneste i april. I mai hadde Hoppetitten og Jumping Chaos konsert i kirka med dans, drama og live band. I forkant av konserten kjøpte vi inn hettejakker med korets navn og logo; blå til Hoppetitten og sorte til Jumping Chaos. Høsten 2013 hadde vi 9 øvelser, samt juleavslutning. Vi sang på familiegudstjeneste i november, på adventsmarkedet og lysmessen. I oktober var vi med på Barnefestival i Vestfossen. I 2013 var tweensa med på Tween Sing seminar i Skøyen kirke i mars og Tweensdag i Høvik kirke i november. Frem til sommeren 2013 ble familiesangen ledet av Beate Gilje Tumyr. Da hun og familien flyttet til Stavanger var det dessverre ingen som tok over ledelsen av familiesangen. Det var derfor ikke noe familiesangtilbud høsten Fra nyttår 2014 har Målfrid Brekke påtatt seg å lede familiesangen. Vi har markedsført tilbudet på nettsidene, til barnehagene i området m.m. og barnefamiliene begynner nå så smått å oppdage tilbudet igjen. Kristin Bærøy er dirigent for Hoppetitten og Torill Grimstad Osberg er dirigent for Jumping Chaos. Cathinca F. Hatlem administrerer de tre barnekorene og deres medlemsskap i KFUK-M. Geir Remman er økonomiansvarlig. Helene, Karoline og Johanne i Jumping Chaos Søndagsskolen Vi har hatt 19 søndager med søndagsskole i løpet av 2013, 10 i vårsemesteret og 9 i høstsemesteret. Vi prøver å holde søndagsskole alle søndager det ikke er familiegudstjeneste eller ferie etter skoleruten, og det klarer vi nesten. Ved inngangen til 2013 var det 7 voksne ledere med i søndagsskolen. I løpet av året har en leder avsluttet sitt engasjement i søndagsskolen. Vi har prøvd å rekruttere flere voksne til å være med på dette viktige arbeidet, men det har ikke lyktes å få med flere. Barnegruppen er 7

8 delt i 2, de små er i alder fra 1 år til ferdig med første klasse, mens de store er fra andre klasse og oppover. Hver søndag er det 2-3 voksne som holder søndagsskole. Vi bruker opplegget Sprell Levende fra Norsk Søndagsskoleforbund. Opplegget er veldig bra lagt opp og gir mye hjelp i forberedelsen. Tanken er at barna skal oppleve Jesus til barna ved å bruke alle sine sanser, så vi hører, ser, smaker, kjenner og lukter! Tekstene for hver søndag er lagt opp slik at barna får et blad med hjem der de finner mer om den teksten som er gjennomgått. Bladet Barnas har også oppgaver og fortsettelses-fortellingen, og vi får tilbakemeldinger om at bladet er populært. Vi har i 2013 hatt 34 betalende medlemsbarn i søndagsskolen, men 57 barn er registrert i medlemslisten. I tillegg er det noen flere barn som har vært innom uten å bli registrert. Alle barn som er på søndagsskolen får fremmøtekort og tilbud om å bli registrert i våre medlemslister. Vi har selvfølgelig plass til alle barn som ønsker å være med. Kateketens årsmelding Samarbeid med skoler og barnehager Det meste av samarbeidet med skoler og barnehager er knyttet opp mot jul. Evje og Levre barneskoler og Gjettum ungdomsskole hadde skolegudstjeneste i kirken de siste dagene før juleferien. Felles for alle gudstjenestene er at en gruppe elever har ansvar for å forberede gudstjenesten. Elevene deltar med musikk, dramatisering, dans, bønn og lystenning. De to barneskolene følger et ganske fast program, mens ved Gjettum er elevene i større grad med på å forme innholdet i gudstjenesten. De to siste årene er det elevene som har «Sal og scene» som valgfag som har hatt ansvaret for gudstjenesten. Skolegudstjenestene er et verdifullt samarbeid, hvor mange unge kommer til kirken, og for trinnet som jobber ekstra med gudstjenesten er det et spennende tverrfaglig prosjekt. Til barnehagegudstjenestene kom 16 av 18 barnehager i sognet. Fordelt på fire dager var det omtrent 600 barnehagebarn og -ansatte i kirken for å høre juleevangeliet, synge julesanger og spise pepperkaker. Flere av barnehagene hadde med seg julepynt de hadde laget, og som prydet kirken i julen. I tillegg til samarbeidet ved juletider, har det vært to skolebesøk i kirken; en førsteklasse fra Levre og en klasse fra Dønski videregående. Sognepresten har også vært på sitt faste besøk hos tredjeklassene på Valler videregående. FIRE- OG SEKSÅRSBOK I oktober og november ble det delt ut bøker til fireåringene og seksåringene, på to familiegudstjenester. Drøyt 30 fireåringer fikk «Min kirkebok» og vel 20 seksåringer mottok seksårsboka «Tre i et tre.» På sikt vil det være aktuelt å utvide fire- og seksårstiltaket med en samling i tilknytning til gudstjenesten, men dette har det ikke vært kapasitet til foreløpig. TÅRNAGENTHELG Tårnagenthelg er et trosopplæringstiltak for tredjeklassinger (åtteåringer), og ble arrangert for andre gang i Helgerud i barn deltok på helgen. Barna utforsket kirken, gikk på skattejakt etter kirkesølvet som var blitt borte, og klatret til og med opp i tårnet og spilte på klokkene. Som på de fleste trosopplæringstiltakene våre, ble helgen avsluttet med gudstjeneste hvor barna deltok på ulikt vis. 8

9 LYS VÅKEN Lys våken er et trosopplæringstilbud for 11-åringer, og markerer kirkens nyttår første søndag i advent. Vi valgte å invitere to klassetrinn i stedet for bare ett, og 28 barn deltok på helgen. Lys våken går fra lørdag til søndag, med overnatting i kirkerommet. Grunnet uforutsette hendelser rett før arrangementet ble Lys våken avviklet utelukkende ved hjelp av frivillige medarbeidere. Disse fortjener en stor takk, og viser at vi har flotte og flinke frivillige i menigheten som trår til når det trengs! KONFIRMANTARBEIDET Konfirmantarbeidet er det største trosopplæringstilbudet menigheten har, både i antall deltagere og arbeidstimer. Dessuten deltar et stort antall frivillige ungdommer som ledere i arbeidet, noe vi er helt avhengig av for å drive arbeidet slik vi gjør. Det var 59 konfirmanter i Konfirmantåret strekker seg fra januar til september, og konfirmantene samles til temadag ca en dag i måneden. I tillegg er konfirmantene med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, Sommernatta og konfirmantleir en uke i juli. LEDERTRENING FOR UNGDOM I flere år har de fire menighetene i Vestre Bærum samarbeidet om et ledertreningskurs for fjorårskonfirmanter. I 2013 ville både Tanum og Lommedalen prøve ut å ha sitt eget kurs, så årets lederkurs for fjorårskonfirmanter var et samarbeid mellom Helgerud og Bryn menigheter. Totalt var det 22 deltagere på kurset, og 14 av disse kom fra Helgerud. Kurset gikk over fire kvelder og en helg. I tillegg til dette kurset driver vi ledertrening inn mot de ulike tiltakene hvor ungdommer er med som ledere. Det er egne ledersamlinger rundt konfirmantarbeidet, Lys Våken og Tårnagenthelg. Mange ungdommer har lyst til å være ledere i menighetens barne- og ungdomsarbeid, bare i konfirmantarbeidet var det rundt 40 ungdommer som var med som ledere på hele eller deler av året. TROSOPPLÆRING FREMOVER I 2014 går Bærum prosti inn i trosopplæringsreformen. Reformen ble påbegynt da kristendomsfaget forsvant fra skolens læreplaner, og tanken er at kirken skal tilby alle døpte mellom 0 og 18 år 315 timer trosopplæring. Når reformen er fullført skal alle landets prostier ha blitt tildelt midler, og alle menigheter skal ha laget en helhetlig og sammenhengende lokal plan for trosopplæring. Helgerud menighet går inn i denne prosessen i 2014, og vi har tre år på å utforme og få godkjent vår plan for trosopplæring fra 0 til 18 år. Det betyr at menigheten har en spennende og utfordrende tid foran seg, som forhåpentligvis munner ut i et godt tilbud for menighetens barn og ungdommer. Turid S. Skarbø, kateket 9

10 Ungdomsdiakonene er nå et godt etablert tiltak i Bærum. I 2013 har bemanningen økt med en hel stilling til 3 takket være økt kommunal bevilgning til dette. Samarbeidet med menighetene og kommunale og andre instanser i kommunen oppleves som veldig bra. I startfasen var en av diakonstillingene i delfinansiert av tre Sandvika-menighetene (Tanum, Helgerud og Høvik) Arbeidet har etter hvert utviklet seg til å dekke ungdom i hele kommunen, og i 2013 gikk menighetsrådene i Bærums øvrige syv menigheter inn for å ta sin andel av kostnadene, slik at kostnadene til den halve stillingen nå deles mellom bygdas ti menigheter. I 2013 har individuell oppfølging og to jentegrupper vært viktige områder for arbeidet. Den ene gruppen har utgangspunkt i et opplegg fra Blå Kors som heter Oppreist, som handler om bl a bevisstgjøring i forhold til temaer som identitet, selvfølelse, relasjoner til venner og familie, valg og verdier. Denne gruppen er et samarbeid mellom og diakonen i Jar hadde bakvakt på alle konfirmasjonsleirer sommeren I tross lange avstander, fikk vi besøkt syv av ti konfirmantleirer. Flere ungdommer ville vite mer om 13-20, noe som resulterte i flere gode samtaler. Noen ungdommer har fortsatt kontakt med etter leiren. Fler ungdommer har selv tatt kontakt med i etterkant av leirene. Vi ser en fortsatt økning i antall ungdommer som ønsker samtale. De fleste ønsker flere samtaler over lengre tid. Mange ungdommer blir satt i kontakt med via helsesøstre, politi eller menigheter. Ofte dreier det seg om tematikk som f eks brutte seksuelle grenser, vold eller konflikter hjemme, rus, mobbing og temaer knyttet til livslyst og identitet. Nytt er en økning av ungdommer som forteller om til dels grove seksuelle overgrep. I disse sakene rådfører vi oss faglig med Dixi Ressurssenter (etter å ha fått ungdommens tillatelse). Kurset Grenser som skaper har vi holdt for frivillige ungdomsledere. Vi har også holdt foredrag om sjelesorg og grensesetting for ungdomsledere I forbindelse med et dødsfall i en av menighetene var tilstede flere kvelder den høsten for å være en støtte for ansatte, og for ungdommer som ønsket samtaler. Flere ansatte i menighetene har benyttet seg av til veiledning i enkeltsaker. Naskeriprosjektet, som ble etablert høsten 2012, på Sandvika Storsenter, har blitt et fast tilbud og fått navnet Tatt i stjeling hva nå?. Dette skjer i samarbeid med politiet, Nokas og Storsenterets ledelse, og viser gode resultater med sterk nedgang i tilbakefallsprosenten blant naskerne. Det er utrolig flott at menigheten er med på dette, - det er de færreste som aner hvor stor betydning dette prosjektet har fått for mange av ungdommene våre! Utvalgt statistikk for 2013 Hva? Antall i 2013 Hvor mange timer i 2013 Antall i 2012 Hvor mange timer i 2012 Jentegrupper 2 grupper (til sammen 13 stk) 21t 1 gruppe (4stk) 6t Enkeltoppfølging av ungdom + ungdom i Tatt i stjeling t t Samtaler med foreldre 19 51t 7 20 t Samarbeidsmøter/ besøk i menighet t t 10

11 Ungdom i Helgerud Visjon «Helgerud menighet vil være et åpent sted hvor ungdom har mulighet til undring, tro, engasjement og livsutfoldelse.» HELGA Med årene har det oppstått et større og større behov for «noe mer» for ungdom etter konfirmasjonen, og i desember startet Helga opp. Vi valgte nettopp dette navnet fordi det betyr «hellig», gir assosiasjoner til Helgerud, og det foregår i helgen (ca. to fredager i måneden). Helga er for ungdom fra 10. klasse og til og med siste året på videregående, og det er et trosopplæringstilbud for de som vil lære mer utover det de har lært frem til og med konfirmasjonstiden. De ulike samlingene vil variere litt i innhold, men det vil alltid være et måltid, undervisning, andakt og tid til å ha det hyggelig sammen. Kaos TenSing Hver mandag kveld møtes Kaos TenSing i Helgerud kirke. Kl hver mandag er det felles middag før øvelsen. Middagslagingen går på rundtgang, og det er hver gang to stykker som kommer en time før for å stå ved grytene. Koret har egen dirigent og øver i kirkerommet. Bandet holder til nede i kjelleren og har bestått av trommis, bassist, gitarist og fiolinist. Øvelsen er fra kl , og kvelden avsluttes med skummrings. Hver jul har Kaos Ten sing julekonsert og var i år, som tidligere, et samarbeid med Ten- Sing fra Tanum og Bryn. Det var et spektakulært show med felleskor og felles dans. Sommernatta deltok de med en liten konsert. I oktober dro vi på helgetur til Ringkoll kapell. Da gikk vi på tur, stekte pinnebrød på bål, lekte, hadde underholdningskveld og var sammen om å lage god mat og hygge. I tillegg har koret vært med på ABK sin vinterfestival Liv og Røre i Lommedalen kirke. Et par øvelser i halvåret er sosiale øvelser, hvor man gjør andre aktiviteter enn de vanlige. I år har Ten sing vært på skitur, arrangert valentines, hatt filmkveld og grillet på Kalvøya. Pysjcup I høst var ungdom fra både TenSing og konfirmantarbeidet med på KFUK/KFUM-ABK sitt arrangement Pysjcup i Heggedal. Vi dro ca. 25 stykker sammen og stilte med 3 lag til nattens volleyballcup. Det var god stemning og god lagånd. Til tross for at vi ikke nådde til topps på pallen var det likevel godt humør til langt ut på morgenkvisten. 11

12 Sommernatta: Sommernatta er et åpent, gratis arrangement for ungdommer i Asker og Bærum. Vi rigger opp stor scene, godt utstyrt med lyd og lys, og gir forskjellige Ten Sing-kor og lokalband muligheten til å opptre. I tillegg til dette er det en lengre konsert med et innleid band. Sommernatta arrangeres på tunet ved kirken. Målet med arrangementet er å samle ungdommen og feire at sommeren endelig er her. For å gi flest mulig et eierforhold til arrangementet inviteres forskjellige lokale band, dansegrupper og Ten Sing-kor til å delta og opptre på scenen. Tidspunkt for arrangementet i 2013 var lørdag 8. juni kl Hele kvelden var det forskjellige uteaktiviteter, som fotball, badminton, kubbespill, osv. I tillegg leide vi inn oppblåsbare aktiviteter som sumo, strikkløp og gladiatorring. Det var salg av grillmat og kioskvarer hele kvelden. Arrangementet ble avsluttet med en utegudstjeneste, med nattverd og fyrverkeri. Det var anslagsvis ca 200 ungdommer til stede på det meste Arrangementet fikk tilskudd fra både kirkelig fellesråd og fra Bærum kommune. Kolsås KFUK-KFUM-speidere Speidergruppen i Helgerud heter Kolsås KFUK-KFUMspeidere og er en del av Norges KFUK-KFUM speidere Gruppen hadde ved årets utgang totalt 56 medlemmer. Ledere i 2013 har vært: Yngve Nygård, Sverre Alvik og Eva Jøhl Engh. I tillegg har også Fredrik Haagensen og Eirik Lokna Nygård vært med i lederteamet. Vi trenger imidlertid flere ledere, så hvis det er noen som tenke seg å være speiderleder, så si ifra. Speidergruppa vår består nå av stifinnere, gutter og jenter i alderen 8 10 år, og vandrere gutter og jenter i alderen år. Vi har dessverre for tiden ikke noe roverlag i aktivitet, dvs speidere over 16 år. Stifinnere: I 2013 hadde vi 13 stifinnere. Rekrutteringen har vært fin, for de aller fleste av stifinnerne fra våren, gikk over til vandrerne i høstsemesteret. Stifinnerne har møte hver torsdag fra 17:30 til 19:00 i ungdomssalen i Helgerud kirke. Fra påske og ut september har vi imidlertid mange av møtene ute på blomsterenga ved Kolsåstoppen. I tilleg til Kolsåsspeidernes fellesarrangementer, deltok stifinnerne også på NSFs småspeidertreff på Kalvøya i mai, og på kretsens stifinnerleir på Strandheim med ca 100 deltagere. De deltok også på kretsens svømmedag. Vandrere: Våren 2013 hadde vi ca 25 vandrere. På høsten var det godt over 30 vandrere. Vandrerne har møte hver torsdag fra 19:00 20:30 i ungdomssalen i Helgerud kirke. Vandrerne satser mye på friluftsliv og drar på overnattingsturer ute hele året. I tillegg til Kolsåsspeidernes fellesarrangementer, deltok vandrerne også på Norges Speiderforbunds Landsleir i Stavanger Fellesarrangementer. Gruppen har hatt følgende fellesarrangementer: * Grøtfest * Deltok i lysmessen i Helgerud kirke * Søppelplukkingsdugnad vår + høst * Deltok på åpningsgudstjenesten på høsten * Deltok på menighetens påskefestgudstjeneste * Menighetens Adventsmarked, solgte pølser og fuglenek. * Kanotur med overnatting til Velmunden * Felles hyttetur til Grønnland i Vestmarka Planer for 2014: De eldste vandrerne skal på snøhuletur på Finse i mars. Vandrere skal delta på Norges KFUK-KFUM-Speidernes landsleir på på Blakstad i Asker i sommer. Stifinnere skal delta på kretsleir for stifinnere i Asker og Bærum på Strandheim. Yngve Nygård, gruppeleder 12

13 Voksne i Helgerud Visjon: "Helgerud menighet vil åpne for aktiviteter som skaper rom for undring,tro og fellesskap." Seminar for voksne I mai 2013 ble Seminarutvalget etablert i menighetsrådet. Klipp fra protokoll gjengis nedenfor: 15/13 Initiativ for oppstart av «seminarkvelder» fra høsten 2013 Målfrid Brekke ønsker å ta initiativ til å arrangere seminarkvelder i kirken. Samkjøring med Bryn menighets tilsvarende aktivitet vil bli vurdert. AU stiller seg positive til initiativet. Vedtak: MR gir sin støtte til initiativet og vil sørge for at dette etter hvert forankres i den nye utvalgsstrukturen som er under utarbeidelse, på linje med øvrige menighetsaktiviteter. Seminarutvalget består av Mette Arvnes, Mona Borgersen og Målfrid Brekke. Formålet med seminarkveldene er å gi et månedlig tilbud til voksne og består av foredrag ved invitert gjest med påfølgende kveldsmat og anledning til samtale, spørsmål og svar. Utvalget satte opp en plan for 2013/2014 med fem seminarkvelder. To av dem ble holdt i 2013: Torsdag 10. oktober hadde vi besøk av professor i fysikk, Øyvind Grøn, som snakket om Kristentro og naturvitenskap. Han drøftet spørsmålet: Er moderne naturvitenskap forenlig med kristen skapertro? Etter foredraget ble det servert en enkel kveldsmat. Under og etter måltidet var det mange som tok ordet og kom med spørsmål og positive kommentarer. Onsdag 13. november holdt Arne Nordahl foredrag med tittelen: Fra generalsekretær - til honnørpassasjer. Foredraget handlet om arbeidet i MMF, verdens største misjonsflyverorganisasjon. Teknisk feil hindret visning av film, men foredraget sto seg veldig bra uten. Det er ikke inngangspenger på seminarene. Kveldsmaten koster kr 40. Pengene brukes til innkjøp av mat og blomster til foredragsholderne, samt reisegodtgjørelse der det er aktuelt. Når vi hadde tro på å sette i gang med dette, var det ut fra to aspekter: 1) Vi savnet et tilbud til voksne på et høyt kunnskapsmessig plan hvor man også har anledning til å være deltaker i form av samtaler og diskusjoner. 2) Vi var overbeviste om at det finnes personer i blant oss som sitter inne med store kunnskaper på ulike felt, og som gjerne vil dele dem med oss. Seminarene har vært godt mottatt av de fremmøtte og tilbakemeldingene har vært mange og udelt positive. Dette har inspirert utvalget til ny planlegging for sesongen 2014/2015. Vi har en avtale med seminarutvalget i Bryn om å unngå arrangement på samme dato, og å kunngjøre hverandres program. Mette Arvnes, Mona Borgersen og Målfrid Brekke Diakoni og misjon Diakoniutvalget har hatt 8-10 samlinger i 2013 * Det er utformet en lokal diakoniplan for Helgerud menighet med utgangspunkt i Handlingsplan for Diakonitjenesten i Bærum prost. * Det er igangsatt et nytt misjonsprosjekt i Ecuador - Guayaquil - se mer info... * Kvinnemiddag ble arrangert 8.mars hvor prest Stine Kill Saga fra Haslum menighet hadde innlegg og det var musikkinnslag. * Diakonigudstjeneste ble avholdt 17.november * Besøkstjenesten er under utvikling... 13

14 Helgerud har i noen år vært med å støtte Normisjons arbeid i en menighet i Tombinasi i Mali gjennom forbønn og pengegaver. Pengene har gått til oversettelse av nytestamentet til Kasanke` språket. Oversettelsen er nå gjennomført, og menighetsrådet bestemte våren 2013 at de ville se etter et nytt prosjekt å støtte; men fortsette be for vennemenigheten vår i Tombinasi. Diakoniutvalget fikk oppdraget til å finne et nytt prosjekt som vi som menighet kunne støtte både økonomisk og gjennom forbønn. Diakoniutvalget startet søk etter prosjekter som Helgerud kunne støtte både gjennom penger og forbønn. Etter å ha sett på flere alternative prosjekter i flere misjons- bistandsorganisasjoner ente vi opp med to prosjekter i Ecuador i kystbyen Guayaquil som drives av Misjonsalliansen. Prosjekt 1: Vi er med å støtter et barne- og ungdomsarbeid i kirken i Guayaquil. Fattigdom og lediggang avler nye problemer, og rusmisbruk er spesielt utbredt, også blant barn og unge. Derfor er søndagsskole, ungdomsmøte, leirer og bibelskoler, som også innebærer sport og musikk, viktige aktiviteter som arrangeres for barn og unge. Prosjekt 2: Mikrofinans lånekunder med funksjonshemning. Mennesker med funksjonshemning blir ofte diskriminert, har vanskeligere for å få seg jobb og er sjelden kunder i banker fordi de blir sett på som en gruppe med begrenset betalingsevne. Fattigdommen er også ofte større blant funksjonshemmede enn den er blant andre som bor i samme område. I dette prosjektet ønsker man å støtte de funksjonshemmede med en type lån spesielt tilpasset denne gruppen. Flere har allerede fått sin egen bedrift, og gjennom det fått et faktisk levebrød, forbedret selvbilde og økende tro på seg selv. Per i dag er det 386 kunder i dette prosjektet med funksjonshemning. Den 6. Mars på årets menighetsfest ble det underskrevet på en avtale med Misjonsalliansen om at vi vil støtte dette arbeidet over en perioden på 5 år. Generalsekretær i Misjonsalliansen Arnt Jerpestad var tilstede på festen og skrev under på avtalen, samt at han hadde et innlegg og informerte om arbeidet i Ecuador. Diakoniutvalget håper og tror at disse to prosjektene vil skape et engasjement rundt i alle våre aktiviteter i menigheten. Målet er at alle, fra barnehage/søndagsskole til Åpent hus skal få mulighet til å være med å støtte dette arbeidet. Diakoniutvalget vil i løpet av våren 2014 besøke alle de forskjellige aktivitetene i menigheten og presentere prosjektene mer inngående. På adventsmarkedet i november hadde diakoniutvalget en egen stand hvor de solgte produkter fra Ecuador og hjemmelaget konfekt, hvor alle pengene gikk til misjonsprosjektet. Servicegruppen Styringsgruppen i Servicegruppen har i 2013 bestått av: Else Halvorsen, Kaare Stray, Karin Strand Hovbrender, Dag Hovbrender, Sidsel Thune, Peder J. Pedersen og Edward Hulbak (del av året). Servicegruppen består av ca. 15 personer som tar seg av forskjellige oppgaver i kirken bl.a. en del som ellers ikke ville bli utført. De fleste oppgaver utføres når det er behov etter henvendelse fra staben eller på eget initiativ. Oppgaver utført i 2013: - Vi har hatt to dugnader i Ofte flyttet stoler og bord i Menighetssal og stoler i selve kirken og satt opp/fjernet skilleveggen. Sett etter og sørget for riktig oppsett - Pusset kirkesølv - Stelt og vannet blomster og andre planter regelmessig og kjøpt inn nye etter behov - Satt opp og pyntet juletreet før jul og ryddet etter jul - Feiet, ryddet og skuffet snø på kirketunet - Vurdert og foreslått/foretatt innkjøp av ting og reparasjoner som trengtes - Ryddet og holdt orden og i skap og lager - Mange fra Servicegruppen tok aktivt del i gjennomføring av adventsmarkedet - Diverse andre oppgaver Peder J. Pedersen, Servicegruppen 14

15 Eldre i Helgerud Visjon "Helgerud menighet ønsker å være et sted hvor den enkelte kan kjenne seg hjemme, blir sett og tatt på alvor." Medlemmer. Inger Johanne Hope, leder, Eldbjørg Flaten, Anne-Karin Gundersen(Kin) Heidi Borgersen Hulbak, Else Halvorsen, Sigrid Hasler, Berit Kvellum, Evy Nygård og Bjørg Svenneby Bjerke (sekretær) Det har blitt holdt to kveldsmøter.for øvrig har vi snakket sammen etter Åpent hus. Åpent hus: Som før holdes dette arrangementet hver onsdag fra kl Vi har en gruppe faste sjåfører som henter og bringer personer som har vanskelig for å komme seg til og fra på egen hånd. Til dette treffet møtes personer jevnlig, og er en fin kontaktbyggende møteplass. I løpet av året har vi hatt mange interessante foredrag. Som underholding har vi også hatt diktopplesning o g musikalske innslag. Ekstra populært er det når barnehagebarna kommer og opptrer for oss.i februar har de kledd seg ut til karneval. Før 17 mai og på Luciaciadagen kommer de og synger for oss. Kjøkkentjenesten: Åpent hus har 4 grupper med 4-5 damer som smører mat,lager vafler og serverer kaffe til hvert arrangement. Storåpent: To ganger hvert semester inviterer vi spesielt beboere på sykehjemmene til en enkel hverdagsgudstjeneste i kirken, gjerne med sang og musikk som underholdning. Samværet avsluttes med servering i menighetssalen. Da kommer det ca.40 personer i tillegg til de faste. Vårtur Vi hadde en hyggelig båttur med med MS Rigmor. Vi var ca. 30 personer som dro over fjorden til Oscarsborg festning. Turen tok 2 timer og et kvarter hver vei. Været var skiftende, så det var en fordel å være godt kledd. Om bord ble var det stående buffet av Fingermat, bl.a. Kjøttboller,kylling og indiske vårruller. På Oscarsborg hadde vi i vel en time en interressant omvisning av O.Borg. Alt i alt en flott tur! Høstfest Vi hadde en vellykket høstfest med ca.90 møtte. Det var sang av Ying-Teng som begeistret oss med sin vakre stemme. Per Anders Nordengen holdt et foredrag over temaet. «Å eldes med ynde!» Det var både et morsomt og lærerikt foredrag. Moral: «Det er mye syting! Prøv å tenk positivt og bruk humor! Kveldens meny: Stroganoffgryte som som smakte deilig. Juletur Denne gangen ble det en tur i nærmiljøet til Emma kafe og Galleri. Det var koselig dekket på til oss inne i galleriet. Vi spiste både varm julemat og retter fra koldtbord. Ca 30 møtte. Spesielt hyggelig at prest Torill var med. Noen benyttet anledningen til å gå på Emma Hjorth museum. Bjørg Svenneby Bjerke 15

16 Voksenkoret Gospelkoret BlesSing øver onsdager i oddetall uker i Helgerud kirke fra kl 1930 til kl Koret har hatt 11 øvelser første halvår og 9 øvelser andre halvår i BlesSing har sunget på Gudstjenester i Helgerud kirke, og har hatt andre sangoppdrag, blant annet hos Frelsesarmeen i Sandvika, hvor vi har deltatt på et arrangement våren i april hadde vi besøk av Calvin Bridges til en gospelweekend som endte med en konsert søndag ettermiddag. En slik gospelweekend er en stor inspirasjonskilde både for oss i BlesSing og deltakere fra andre kor som også var invitert. Seminarkoret deltok på Gudstjenesten søndag formiddag denne helgen. Dirigent Rune Pytte Solum ble bedt om å overbringe en hilsen fra Calvin Bridges til menigheten, med takk for den varme og gode mottakelsen han fikk når han besøkte Helgerud kirke. Til slutt i 2013 sang vi julen inn, 4. søndag i advent. BlesSing teller pr medlemmer i tillegg til dirigent. Vi ønsker nye, sangglade medlemmer velkommen. Rune Pytte Solum, korleder Oslo Bach-Kor 2013 var det store jubileumsåret for Oslo Bach-kor, vi feiret 25 år. I tillegg øvde vi til vårens første store begivenhet, konserten i Jakobkirken i Oslo, der Ivers egen Høg Messe skulle fremføres. Men først ble deler av Høg Messe fremført i Helgerud kirke i regi av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Det var en flott gudstjeneste, som ble godt mottatt av menigheten. I april fremførte koret Høg Messe i Jakobkirken. Det var første gangen koret hadde en konsert i Jakobkirken. Konsertdagen var kirken så godt som full. Det var en stor opplevelse for kormedlemmene. Vårens tredje store opplevelse var deltakelsen på Kirsten Flagstadfestivalen på Hamar i juni. Høstens gudstjenestedeltakelse var ved allehelgenssøndag 3.november og tradisjonen tro 1. juledag. Koret skulle også deltatt ved gudstjenesten 6.oktober, men pga sykdom måtte dette utgå. Første del av høsten 2013 bestod av aktive konsertforberedelser, både musikalske og arrangementsmessige. I denne perioden reiste koret på en kombinert øve- og jubileumshelg til Vann Spa Hotell & Konferens ikke langt fra Lysekil i Sverige. Helgen startet med middag fredag, før vi hadde en god øvingsøkt på kvelden. Lørdagen startet med fotoseanse. Vi hadde endelig funnet rom for å ta et nytt korbilde, noe som passet veldig bra, i og med at de nye korkappene til jentene og slipsene til guttene hadde ankommet. Det ble bilder både inne og ute i flott høstvær. Om kvelden ble korets 25 første år offisielt feiret med en innholdsrik festmiddag. Her stod høydepunktene i kø. Det var en flott kveld og helg, og at mange ble sittende både sultne og tørste pga mangel på serveringspersonale har vi glemt! 16

17 Til Verdis Requiem var Oslo Symfoniorkester engasjert som musikere til konserten, og de stilte med et orkester på ca 80 personer. Med velvillig støtte fra Helgerud menighet, som holdt gudstjeneste i menighetssalen søndagen, slapp vi å skulle rigge til konsert to dager. Helgerud ble fylt med 372 betalende tilhørere. Etter konsertslutt var publikum enstemmig i sin dom, det musikalske resultatet var meget godt! Hyggelig var det også at korets dirigent og Helgerud menighetens organist fikk blomster i anledning korets 25 års jubileum fra menighetsrådet. Tre dager senere ble konserten repetert i Domkirken i Oslo for 800 personer! 15. desember var det vår egen og Ivers julekonsert, Juleevangeliet, i Helgerud kirke. Konserten var også i år godt besøkt. Hjelpere fra egne rekker er også stor! I år velger vi å ikke nevne noen ved navn, men koret vil takke alle som har bidratt med lite og mye i forbindelse med øvelser, arrangementer og konserter. Alle er like for at «maskineriet» i Oslo Bach-kor går som smurt og bidrar til at konsertene våre og det sosiale blir en suksess! Sosial aktivitet Tradisjonen tro ble det sommerfest på Birgittas terrasse i juni. Julebordskomitéen Eivind, Anna Ingeborg og Synnøve laget en flott juleavslutning. Kvelden gav en flott og hyggelig avslutning på et innholdsrikt jubileumsår. I tillegg må vi nevne jubileumsfesten, som er beskrevet over. Stor takk til hele seminarhelgkomitéen, Ei-vind, Birgitta, Stine og Anne-Marie for både planlegging og gjennomføring av det flotte arrangementet! Styrets sammensetning i 2013: - Leder : Ingeborg Svanes - Økonomiansvarlig: Bjørnar Barbogen - Medlemsansvarlig: Wigdis Wiig - Arrangementsansvarlig: Merethe Fahs - Teknisk ansvarlig: Birger Sanden - Sekretær: Ingrid Kristin Lundeby - Markedsansvarlig: Ingunn Vereide Styrets arbeid i 2013 Styret har i 2013 hatt 16 styremøter. I 2013 har vi bevisst økt fokus på å markedsføre koret og konsertene våre i sosiale medier. Da året startet hadde vi ca. 100 som fulgte oss på Facebook. I skrivende stund er det 238. Når korets medlemmer deler videre det vi legger ut av informasjon på Facebook, spres budskapet til ven-ners venner, og vi har vært oppe i en rekkevidde på 2000 personer på enkeltinnlegg. Dette er en effektfull kanal som vi skal benytte oss videre av fremover. Vi har også jobbet mye med å få presseoppslag. Økonomistyring. Sterk fokus på utgifter og inntekter ved konserter, tett oppfølging av kontin-gentinnbetalinger og aktiv søking på utlyste støtteordninger. Medlemssituasjonen Totalt var vi ved utgangen av medlemmer i koret, en økning på 5 fra året før 17

18 Økonomi Koret hadde i 2013 et overskudd på drøyt kr ,-, mot budsjett på i underkant av kr ,-. Styret har sett det som en viktig oppgave i 2013 å arbeide for økt publikumstilstrømning, og dette har i stor grad lyktes. Konsertinntektene er kr. ca ,- over budsjett. Fortjenesten på Verdis Requiem ble godt over kroner. På Flagstad-festivalen tjente koret nesten 46 tusen, mens vi på Høg Messe og Juleevangeliet tapte henholdsvis og kroner. Styret har videre vært aktivt med å benytte 25-år jubileet til å øke sponsorinntektene og til å øke tilskuddet fra Norges Korforbund. Dette har også gitt positive effekter. De største ekstra tilskuddene fikk vi fra Arne Wilhelmsen med nesten til dekning av nye korkapper og fra Helgerud menighet som bidro med Driftskostnadene er belastet med drøyt kr ,- utenom budsjett i forbindelse med anskaffelse av nye korkapper. Styret vil betegne økonomiske situasjonen som god. Men koret er helt avhengig av støtte/sponsorer, og har i dagens situasjon begrensede reserver til å dekke konserter som går vesentlig dårligere enn budsjettert. Adventmarked også i 2013 lykkes det å gjennomføre det tradisjonelle adventmarked under dyktig ledelse av Petter Nesse og med flittig innsats fra mange frivillige. Adventmarkedet er en viktig og samlende sosial aktivitet med deltakelse av det meste av aktiviteter innen menigheten; og det bidrar også med et pent overskudd som brukes til å drive menighetens mange aktiviteter og tiltak. Barnebrukttøysalget Våre mål: Tilrettelegge for gjenbruk av ressurser Gi barnefamilier mulighet til å kjøpe pent og billig brukt tøy Oppnå aksept blant voksne og barn for kjøp av brukt tøy Gi medarbeiderne et godt arbeidsmiljø og en følelse av tilhørighet til kirken Tilrettelegge for at tøy som ikke blir solgt kan gies til et godt formål Oppnå økonomisk utbytte av salget som kan benyttes til støtte for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten Vi arrangerte 2 salg i 2013; april og september Økonomi Igjen kan vi skrive i årsrapporten bekrefte, at Helgerud menighet har en sunn økonomi. Selve driften viser et underskudd på , men etter bruk av fondsmidler til investeringer som er gjort i årets løp, ender vi opp med et regnskapsmessig overskudd på Det vises ellers til regnskapet på de siste sidene i årsrapporten. Selv om menigheten har en brukbar økonomi er det viktig å peke på, at vi for de nærmeste årene har tatt på oss en økonomisk forpliktelse dels i det diakonale ungdomsprosjektet i Sandvika Sentrum, og især ved sammen med Bærum Kommune å dekke halvparten av lønnen til vår egen ungdomsdiakon. Givertjenestene har i 2013 bidratt med , fordelt med til Barn og Ungdom, til menighetens arbeid (som også dekker barn og ungdom) og til misjon. (Givertjenesten var i 2012 på kr ) 18

19 DRIFTSREGNSKAP PR Regnskap Regulert Budsjett Regnskap 2013 Noter Budsj Inntekter Brukerbetaling Salg av varer og tjenester Leieinntekter Refusjoner MVA- kompensasjon Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra Fellesrådet Offer/innsamlet egen virksomhet Givertjeneste Offer/inns.midler til andre andre Tilskudd /gaver fra andre Sum driftsinntekter UTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Interne overføringer Refusjoner MVA-kompensasjon Tap på krav Tilskudd staten / gaver til andre Offer/innsamlede midler til andre Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Netto finansinntekter/-utgifter Avskrivinger (flygel) Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnsk.mindref Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond Sum bruk av fond Dekn. av tidl.års regnsk.m medforbruk Dekning av tidl. års regnsk.m. merforb -inv Avsetning til ubundne fond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsrengskapet Sum fondsavsetning Regnsk.m. merforbr.(-)mindref.(+)

20 BALANSE PR EIENDELER 2013 Noter 2012 Endring Anleggsmidler Inventar og utstyr -Flygel Inventar og utstyr - Lydanlegg Aksjer i Helgerud mbhg AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kortsiktige fordringer Mva komp./ Fordring staten Bank Kasser Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Ubundne fond Bundne fond Kapitalkonto - Flygel Kapitalkonto - Lydanlegg Regnskapsmessig merforb Udekket i investeringsregnsk Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Skyldig skatt Avsatt ferielønn Ikke videresendt offer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EK OG GJELD Godkjent i Helgerud menighetsråd sak 5/14 den 26. februar 2014 Solveig Elin Bru-Olsen Menighetsrådsleder Flemming Sohn Andersen Kirkeforvalter 20

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING Hei alle sammen! :-) Denne måneden har vi hatt karneval som tema, og vi har forberedt oss til den store dagen som var den 27. februar. Vi har også jobbet med Gambia i uke 8,

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG JUNI TILBAKEBLIKK: I januar og februar jobbet vi med fagområdet antall, rom og form. Vi brukte mattekassen som et pedagogisk verktøy når vi jobbet med dette. Vi hadde

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Fløy 3 Hestehov & Gulveis JUNI 2017

Fløy 3 Hestehov & Gulveis JUNI 2017 Fløy 3 Hestehov & Gulveis JUNI 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 23 5. 2. Pinsedag Barnehagen er stengt 6. Planleggingsdag Barnehagen er stengt 7. Dinoene: Miniskoledag på Jong skole 09.30-11.30.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Vi på Nordlys ønsker store og små et godt nytt år!

Vi på Nordlys ønsker store og små et godt nytt år! MÅNEDSBREV FOR DESEMBER OG JANUAR Vi på Nordlys ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måned var advent, jul og årstiden vinter. Vi ville ha god tid

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER Vi ser tilbake på september: I september fortsatte vi på å fokusere på å bli kjent. Vi har vært mye i tilknytningsgruppene våre. Vi voksne har blitt godt kjent med barna «våre»

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER

DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER Ja da var også november passert, og vi går inn i julemåneden og en koselig førjulstid i barnehagen. Men først vil vi fortelle litt om hva vi har gjort i november

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR De store har startet på et prosjekt nede i Trollskogen: De bygger Kaptein Sabeltann båt. De har fått materialer ned dit og tatt med seg diverse

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER, 2017. Hei alle sammen! Nok en måned er gått og vi på Sølje har hatt en veldig fin måned sammen. Barnegruppen har satt seg og samtlige trives og har det godt i barnehagen.

Detaljer

MÅNEDSBREV Natur November og Desember

MÅNEDSBREV Natur November og Desember MÅNEDSBREV Natur November og Desember 2016 1 November ma ti on to fr 1. Møtedag..2.Førskolevetter 3. Vi går på tur 4.Vi er i bhg/ og lager mat Lager mat/div. aktiviteter Hesten, miljøvern og barnestemmen.

Detaljer