Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2008 Årgang 83"

Transkript

1 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 83

2 2 Samenes Venn nr 7 08 Kretsårsmøte for Norges Samemisjon, Foto: Paul Giskegjerde. Møre og Romsdal krins Søvika Samemisjonsforening i Haram var vertskap for krinsårsmøtet 7. og 8. juni. Det var ei historisk hending då leiar Olaug Vikestrand ynskte velkomen. Så langt ein veit var dette fyrste krinsårsmøtet for ein kristen organisasjon i det heile, som har vore i Søvika/ Gamlem. Det fine veret og eit godt og praktisk opplegg var ramma rundt bibeltime, forhandlingsmøte og festmøte i Søvik bedehus på laurdag. Vi vart ønska varmt velkomen og det smakte med kaffe,svele og anna godt etter fleire timars køyretur. Generalsekretæren i Samemisjonen, Magne Gamlemshaug var med som talar - det var særleg gildt for han å vere i si barndoms heimbygd denne gongen. I bibeltimen tok han utgangspunkt i misjonsbefalinga i Matt. 28, Det var godt å igjen bli minna om Jesu proklamasjon : Eg har fått all makt i himmel og på jord; gå difor ut.. og sjå eg er med dykk alle dagar! Vidare understreka Gamlemshaug at det er viktig å få gripe løfta og leve i dei. Kristendom er ikkje berre teori, nei, det er praktisk i kvardagen. Så flytta vi oss til Gamlem bedehus og fekk servert velsmakande brennsnut (kjøttsuppe). Tilbake på Søvik bedehus (det var vel knappe 2 kilometer mellom bedehusa), var det tid for sjølve forhandlingsmøtet. Krinssekretær Odd Jarle Osborg åpna med å lese frå 1.Peters brev. 4,7-11 før vi song : Frelst jeg er for å tjene. Krinsformann Anders Grøntoft vart valt til møtedirigent og Inger Marie Volden og Ruth Brennhaug Staurseth vart referentar. I forbindelse med at årsmeldinga vart lesen, hadde Magne Gamlemshaug minneord om Knut Løvland som no er gått heim til Herren etter eit langt liv i trufast teneste i misjonen. Årsmeldinga viser at talet på foreiningar og bøsselag ikkje har endra seg siste året. Sjølv om talet på offentlege møter har gått noko tilbake er det gledeleg at det økonomiske resultatet viser at krinsbidraget til hovedkassa var på vel meir enn i Etter valet er no fylgjande med i krinsstyret: frå Sunnmøre : Anders Grøntoft, Albert Steinnes, Inga Gjelsvik Barstad (ny), frå Romsdal : Margrethe Engen, Einar Staurseth, frå Nordmøre : Inger Marie Volden, Annlaug Engen Orset, Britt Marie Finnset Sandøy (ny). Krinssekretær Odd- Jarle Osborg er óg medlem av krinsstyret Vara: Endre Kalvø, Ove Lars Østigård, Kåre Brudeli, Margot Ellevset Meek, Marie Slåtto Drøpping, Aslaug Ulset og Telma Svinvik. Etter kaffepausen vart mellom anna CD en som familien Gamlemshaug har laga presentert, og mange nytta høve til å kjøpe den. På Gamlem bedehus venta kveldsmaten og det var mykje godt på bordet. Laurdag kveld var det festmøte. Mange hadde funne vegen til bede-huset då krinssekretæren ønska velkomen.. Hilde Gjengedal og Gudrun Longva tok del med god song. Krinssekretæren gledde oss óg med sin song. Generalsekretæren heldt fest-talen og song på samisk. Gamlemshaug fortalte litt frå møteaksjon i Finnmark i januar og frå arbeidet på Kola. Vidare minna han om at Gud ikkje har gjeve oss ei ånd som verkar motløyse, men Gud vil byte ut vår motløyse med kraft, våre kalde hjarte med kjærleik og vår rådløyse med visdom. Hilde og Gudrun song fleire songar, men den som sat mest igjen då vi gjekk frå bedehuset var ; Sjå på Han, sjå din Redningsmann, Sjå kva Han har gjort for deg. Då Han opna himmelveg. Kom til Han, kom og bli hos Han! Ja, det er med blikket festa på Jesus vi får kraft og mot - og siger i liv og teneste. Søndag var gode samlingar i Hamnsund kyrkje og Hildre kyrkje. Magne Gamlemshaug forretta gudstenesta i Hamnsund kyrkje, der han sjølv var døypt, konfirmert og ordinert. I preika om den bortkomne sonen vart det sterkt understreka at slik som faren venta på sonen, sprang han i møte og tok han inn i heimen igjen, slik ventar Gud på oss. Odd- Jarle Osborg si mektige røyst lyfta oss opp i lovsong som postludium : Takken og æren gir jeg Ham med glede, dagen og fremtiden tilhører Ham. Evig skal høres himmelkorets lovsang- ja, halleluja, snart er jeg der. I Hildre kyrkje var det Paul Giskegjerde som preika og sokneprest Peder Tomren forretta. Vi samlast til middag i Gamlem bedehus, og no var det steik med alt som høyrer med på menyen. Til dessert var det kaffe og eit velsmakande kakebord. Ein stor takk til foreininga i Søvika med god hjelp frå folk på Gamlem som tok så vel i mot oss. Mange fann vegen til avslutningsmøte som var i Gamlem bedehus. Magne Gamlemshaug og Odd-Jarle Osborg tok del her og. I kollekt vart det samla inn kr under krinsårsmøtet. Med frimod får vi halde fram i tenesta mellom vårt eige folk og mellom folket på Kola. Ruth Brennhaug Staurseth

3 I dette nr kan du LESE OM: Kretsmøte i Møre og Romsdal 2 Dette skjedde på landsmøte 6-10 En kjær og god salme 11 Russlandsbesøk på Vigrestad 12 Noe av det som skjer i Sapmi 14 Besøk på Várdobáiki 15 Rognsund kirke er 20 år 16 Forsidebildet er tatt av Thor Henrik With og viser Ellen Turi Guttormsen, Maze (i forgrunnen) og Sonja Danielsen, Meråker under årets landsmøte. På lederplass Til tjeneste blant urfolk i nordområdene Sommerens landsmøte i Norges Samemisjon ble et viktig møte. Gjennom inngående debatter og veloverveide avstemninger har misjonsfolket samlet seg om målsettinger som vil prege misjonsarbeidet vårt i årene fremover. Landsstyret hadde allerede satt som mål å drive organisasjonen vår i økonomisk balanse i 2011, og Rådsmøtet i vår gikk inn for dette målet. Med sine vedtak bekreftet Landsmøtet i sommer at økonomisk balanse er målsettingen vår de nærmeste årene. Målsettingen er både krevende og nødvendig. Den leder oss til å drive misjonsarbeidet økonomisk bærekraftig og sette tæring etter næring. Da er det om å gjøre at giverne våre trår til med økonomiske ressurser, så et utadrettet misjonsarbeid ikke hemmes av pengemangel. Landsmøtet vedtok også en strategisk plan for perioden Den slår fast at Samemisjonen er en flerkulturell misjonsbevegelse som forkynner Guds Ord til frelse, tjeneste og vekst i troen og utøver diakoni etter Jesu forbilde blant samer og andre urfolk i nordområdene. Her er det grunn til å merke seg tre ting: Samemisjonen holder fast ved sin tjeneste i samefolket, folket som bor i fire land. Samtidig tar Samemisjonen også sikte på en tjeneste blant andre urfolk i nordområdene. Og for det tredje vil Samemisjonen være en flerkulturell misjonsbevegelse: det er ikke bare én kultur som skal prege Samemisjonens arbeid. I tjenesten blant samene bør samiske miljøer og enkeltpersoner med samisk bakgrunn spille en stadig større rolle. Samemisjonens arbeid i samiske strøk skal ikke være Samenes Venn nr noe som kommer utenfra. Det skal være en virksomhet der de som snakker språket og lever i kulturen også er toneangivende i arbeidet. Som samemisjonsfolk kan de så hente inn ressurser utenfra, der hvor det trengs. I tjenesten blant andre urfolk i nordområdene er Samemisjonen i en kartleggingsfase. Vi samrår oss med Den ingermanlandske evangelisk-lutherske kirke i Russland for å få oversikt over behovene og mulighetene for evangelisk og diakonal virksomhet i det nordlige Russland. En slik virksomhet vil vi drive i nært samarbeid med og på vegne av samarbeidskirken vår, slik det også kreves av russisk lovgivning. Erfaringer som våre samiske medarbeidere og støttespillere har som urfolk og minoritet vil være viktige. Når Samemisjonen nå understreker at den vil være en flerkulturell misjonsbevegelse, er det naturlig at erfaringer samer har gjort i virksomheten vår til nå, også blir brukt når vi stiller oss til tjeneste i et annet urfolk på Nordkalotten. Evangeliet er sendt fra Jerusalem til alle folkesalg. Det samiske og det norske folk er blant dem som har levd med evangeliet i århundrer. Nå er tiden inne for våre to folk til å vitne i områder her nord hvor evangeliet sjelden er prekt og sjelden trodd. Jesus, som sendte disiplene ut med evangeliet, gav dem løftet: Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det løftet gjelder fortsatt. Derfor går vi frimodig, til tjeneste for evangeliet, også blant nye urfolk. Thor Henrik With Assisterende generalsekretær

4 4 Samenes Venn nr 7 08 Rohkos Samenes Venn Dát rohkos lea almmuhuvvon Samenes Venn bláπis jagis SUDDU JA DEARVVA VUOHTA 15. sotnabeaivi hellodagaid ma il Joh. 5,1-15 Sámás: Rávdná Turid Henriksen Ill.: Frode Kalleland Go galgá gáskálasaid jávkadit, de ii leat doarvái uohppat dan oasi mii lea oidnosis. Máddágis, mii ii oidno, ihtet fargga oππa ªattut. Buoremus lea ruohttasiid botket. Jesus manai álo njuolga dan oassái mii ii lean oidnosis, olbmo luonddu heajos máddagii. Son dáhtui dasa olahit bestojumiin ja oπasmahtti fámuin. Mii lohkatge teavsttas ahte Jesus ii duªªefal buoridan olbmá buozanvuoπa dan oasi mii lei oidnosis su lihkuhisvuoπas muhto Jesus maiddái hálidii jámihit olbmá iegus vártnuhisvuoπa, su suttu. Go logai ale ªat suddut (v.14) de son oidnosii buvttii sihke heajos ruohttasa ja dasto attii su sánis bokte fámu botket suttuin. Mii jearratge: Leago álo oktiigullevaªvuohta suttus ja buozanvuoπas? Sáhttit go mii, go buozanvuohta olbmo deaivida, navdit buozanvuoπa leat suttu boaπusin? Muhtin dáhpáhusain sáhttá njuolga dadjat ahte buozanvuoπas ja dihtolágan suttus lea oktiigullevaªvuohta. Muhto jus dan juohke háve atná oktii ja dadjá nu lea álohii, de gal ªaddá boastut ja eahpevuoiggalaωωan. Jesus lea ieª dan vuostá várren. (Joh.9,3) Rievtti mielde lea oalle ielggas Ipmila sáni mielde ahte buozanvuohta obalohkái uovvu suttu, dat lea suttu váikkuhus mii moivaªuhttá eallinlágaid ja eallinfámuid. Muhto ii leat riekta geavahit olbmuid rumaªlaª dearvvaªvuoπa ja dainna mihtidit vuoi alaª dilálaªvuoªa. Dasa leat guokte ilgehusa: VuosttaΩettiin leat oallugat geaidda ii leat árbmu guoskán, muhto liikká lea sis buorre dearvvaªvuohta ja fysalaª vuoibmi. Nuppádassii leat oallut risttalaª olbmot geat leat ovdon suttus eret, muhto liikká buhcet guhkálmas dávddas sihke rupmaªa ja sielu bealis. Go mii leat dáid beliid ilgen, de mearkkaªehkot uovvova a: 1. Olmmoª gii eallá Ipmila árpmu haga sáhttá leat dearvvaª rupmaªis ja sielus, muhto liikká lea olbmos juoga mii váilu. Lea moivi ja seavdnjat siskkáldasat eallima deháleamos oasis, vuoi alaª eallimis. Heahti mii sus lea, ihtá goas nu áppa olgguldasa aπa ja oainnusindahká olbmo lihkuhis dilálaªvuoπa. Aivvefal Ipmila árbmu Jesus Kristusa bokte sáhttá vuojehit suttu ja balu ja sivdnidit ráfi ja máªu olbmo vuoi a sisa. 2. Sii geain lea ráfi Ipmiliin, sáhttet gillát buozanvuoπa, muhto Ipmila árbmu addá fámu guoddit gillámuªa nu ahte sii eai masse roahkkatvuoπa ja ilu, ja dainna lágiin sii máidnot Ipmila sin buozanvuoπas. Jus sin olgguldas olmmoª billistuvvo, de sin siskkáldas olmmoª oπasmahttojuvvo beaivvis beaivái (2.Kor, 4,16), ja dát oπasmahttojupmi lea buressivdniduvvon ja fátmmasta sihke vuoi a, sielu ja rupmaªa. Dán áiggi doavttirdieπa lea eambbo ja eambbo fuobmán oktavuoπa siskkáldas ja olgguldas dearvvaªvuoπas. Olbmui sáhttá ªaddat oavjehávvi jus guoddá suhtu nuppi olbmui, ja moraª ja ballu sáhttet addit alla varradeattu ja váibmovigi. Juo, gávdnojit maiddái ámmátolbmot geat oaivvildit dávddaid, nu movt borasdávdda, ahte dat váikkuhuvvo olbmo vuoi alaªdilis. Oallugat uo uhit ahte bealli rumaªlaª vigiin vulget olbmo mielalaª ja vuoi alaªeallimis. Oallugat ªattaªe dearvvaªin jus bestojuvvojit suttus ja balus ja árpmus. Jus sii beare, nu movt dát olmmái Betesda láddogáttis, luoittáªedje Jesusa ieωaset eallimii, vai beasaªedje muosáhit siskkáldas friddjandahkkojumi, de dearvvaªnuvaªii olgguldasat. Dasgo velá otná beaivvi ge leat duohta: Go Jesus boahtá, de earaláganin eallin ªaddá! Ludvig Larsen

5 Andakt Samenes Venn Samenes Venn nr På grunn av forskjellige vanskeligheter fikk vi ikke den andakten vi hadde bestilt, men fra Samenes Venn i 1960 har vi funnet denne. SYND OG SUNNHET 15. søndag etter pinse Joh. 5,1-15 Av res.kap Ludvig Larsen, Moss Ill.: Frode Kalleland Skal en få vekk en tistel, er det ikke nok å skjære vekk det som er synlig av den. Den skjulte roten vil snart skyte nye skudd. Det eneste effektive er å ødelegge roten. Jesus tok alltid sikte på den skjulte, onde roten i menneskets vesen, det var dit han ville med sin frelsende og forvandlende kraft. Derfor ser vi at han ikke nøyde seg med å fjerne mannens sykdom det som var synlig av hans ulykke men også rettet et dødsstøt mot det som var den skjulte årsak til mannens elendighet, hans synd. Ved sin befaling om ikke å synde mer (v.14) blottet han ikke bare den onde roten, men han ga gjennom sitt ord også kraft til å bryte med synden. Her må vi spørre: Er det bestandig en slik sammenheng mellom synd og sykdom? Kan vi, når et menneske rammes av en sykdom, trekke den slutning at sykdommen er en følge av et liv i synd? I enkelte tilfeller kan man konstatere en direkte forbindelse mellom sykdommen og en bestemt synd. Men å gjøre det til regel, ville være galt og urettferdig. Jesus har selv advart oss mot det. (Joh. 9,3) Riktignok er det ganske klart etter Guds ord at sykdommen i det store og hele er syndens følgesvenn, er en virkning av den forstyrrelse av livslovene og livskreftene som synden har voldt. Men det går ikke å bruke et menneskes legemlige tilstand som målestokk for den åndelige. Av to grunner: For det første fordi det vitterlig er mange som ikke har det minste med nåden å gjøre, men likevel har en god helbred og er i ypperlig form fysisk. For det andre er det mange kristne som i sitt indre er frigjort fra synden, men likevel er kronisk syke på kropp og sjel. Men etter at vi har konstatert disse fakta skal vi også merke oss følgende: Et menneske som lever uten Guds nåde kan være fysisk og psykisk i orden, men likevel er det noe fundamentalt galt med dette menneske. Det er kaos og mørke på det innerste og viktigste livsområde, åndslivet, og følgene av den nød som er der, vil før eller siden slå igjennom den pene fasaden og åpenbare dette menneskes ulykkelige tilstand. Bare Guds nåde i Jesus Kristus kan drive synden og angsten ut og skape fred og harmoni i menneskets ånd. De som har fred med Gud kan være plaget av sykdom, men Guds nåde gir dem kraft til å bære lidelsen uten å miste frimodigheten og gleden, og på den måten forherliger de Gud i sin sykdom. Om deres ytre menneske går til grunne, fornyes deres indre menneske dag for dag (2. Kor. 4,16), og de velsignelsesrike følger av denne fornyelsen omfatter både ånd, sjel og legeme. Legevitenskapen i vår tid får mer og mer øynene opp for sammenhengen mellom vårt indre liv og vår fysiske og psykiske helbred. En kan få magesår av å bære nag til et annet menneske, og bekymring og frykt kan føre til høyt blodtrykk og hjertesvikt. Ja, det finnes autoriteter som mener at endog en sykdom som kreft påvirkes av menneskets sinnstilstand. Mange hevder at halvparten av de fysiske sykdommer skyldes forstyrrelser i det psykiske og åndelige liv. Mange ville bli friske hvis de ble frelst fra synd og frykt og nåde. Om de bare som mannen ved Betesda dam ville slippe Jesus til, så de fikk oppleve den indre frigjørelse, så skulle alt det ytre også komme i orden. For det er sant også i dag: Når Jesus kommer, kjært å sige, det blir et ganske annet liv! Ludvig Larsen

6 6 Samenes Venn nr 7 08 Landsmøte på Bakketun juli 2008 Tekst: Edel Skaalvik og Rigmor Hølmo Foto: Thor Henrik With Trivelige Trøndelag viste seg fra sin beste side da ca. 125 utsendinger med flere var samlet til landsmøte på Bakketun folkehøgskole under mottoet Vær glade i håpet. I tillegg til landsmøtet skulle både Samemisjonens 120-årsjubileum og Trøndelag krets 100-årsjubileum markeres. På det meste viste graderstokken rundt 30 grader, noe som nok var i varmeste laget for de fleste. På gårdsplassen vaiet det samiske og det norske flagget lett i brisen. Etter innregistrering med påfølgende deilig lunsj samlet vi oss til åpningsmøte. Møtesalen/gymsalen var festpyntet med fine bånd i samiske farger. De samme fargene gikk også igjen i blomstene som prydet podiet Inderøy musikkor under landsmøtemottoet. Stevnefakta Hvor: Bakketun folkehøgskole, Verdal Når: Juli 2008 Motto: Vær glade i håpet! Lehket ilolaccat doaivagis! Ávvudallit dárvon! Årroeh geerjene håhkosne! Påmeldte: 125 Stemmeberettige: 90 Oppslutning på åpne møter: Kollekter: (Ofringer søndag ikke medregnet) Bibeltimeholder: Talere: Sangere: sammen med fem flagg (samisk, norsk, svensk, finsk og russisk). Generalsekretæren ønsket velkommen til delegater samt gjester både fra Russland og Norge. Landsmøtet ble også ønsket varmt velkommen til Verdal og Bakketun av varaordfører i kommunen, Tomas Iver Hallem, og prost i Sør-Innherad prosti, Nils Åge Aune, som begge bidro til å gi oss et bilde av Verdal kommune. Verdal er ikke bare kjent som lottobygda Verdal, men også som en profilert kulturkommune med sitt rike teaterliv og en kommune med historisk sus. Bakketun ligger jo ikke så langt fra Stiklestad der Olav den Hellige Thomas Bjerkholt Arri Kuogappi, Aleksander Voltsjok, Magne Gamlemshaug, Thor Henrik With (i tillegg talere på møter/gudstjenester på søndag)) Odd Jarle Osborg, Rigmor Hølmo, Svetlana Sedneva, Ann Kristin Gamlemshaug, Stod familiemusikk, Sven Viste og Sverre Vågen, Magne Gamlemshaug, Inderøy musikkor. falt, noe som fikk fart på kristningen av Norge. Prosten utfordret oss til å tenke stort om misjonsoppdraget. Han hilste landsmøtet med ordet fra Matt. 11, 28-30: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. For mitt åk er godt og min byrde lett. Formann i landsstyret, Arvid Nilssen, minnet om Samemisjonens evangeliske, diakonale og kulturelle arbeid gjennom 120 år i Norge og nå også på Kola. Samemisjonen står nå overfor nye arbeidsoppgaver, og vi kan stole på at oppdragsgiveren gir den kraft og visdom som trengs til tjenesten. Hilste med ord fra Misjonsbefalingen: Samemisjonens oppdrag er å bidra til å forkynne evangeliet like til verdens ende. Forhandlinger Forhandlingene ble åpnet med sangen Navnet Jesus før formannen hilste

7 Samenes Venn nr med Paulus ord i Ef. 1, 2: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! og videre minnet om vers 4 i samme kap.: I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt.. Før man gikk løs på sakslista, mintes vi noen av dem som siden siste Landsmøte hadde lagt ned vandringsstaven, og det ble også - tradisjonen tro - sendt telegram til Hans Majestet Kong Harald. Treårsmelding for Gjennom landsstyrets treårsmelding for fikk landsmøtet et godt innblikk i Samemisjonens arbeid både i Norge og på Kola. Det skjer mye gledelig og flere takket for Samemisjonens arbeid, bl.a. som en organisasjon som forkynner Guds ord til avkrokene. LS ble berømmet for klar tale både i homofilisak og vedr. ny ekteskapslov. Likedan for rask respons og unnskyldning overfor tidligere barnehjemsbarn som måtte ha vært utsatt for overgrep på Samemisjonens barnehjem på 50- og 60-tallet. 17. juni 2006 fikk Alf K. Tellefsen overrakt Kongens fortjenestemedalje i sølv etter 48 år i NSMs tjeneste, noe som også ble behørig applaudert av landsmøtet. Trine Lernæs orienterer om økonomien eller som Jovna Olai uttrykker Æ like a Trine men hun må nok tolkes! Lars Nessa på talerstolen. Økonomi Flere ga uttrykk for stor frustrasjon knyttet til Organisasjonutvalgets mange forslag til innsparinger for å få balanse i regnskapet innen Mange har liten tro på at naturlig avgang og omfattende reduksjon av lønnede arbeidere i kretsene skal bidra til å få økonomien i balanse, snarere tvert imot. Skal man få engasjement og vekst i Samemisjonen, mente mange at det er behov for lønnede arbeidere som kan dra rundt i kretsene og tenne hjerter i brann for Jesus og Samemisjonens arbeid. Andre påpekte viktigheten av balanse i regnskapet og minnet om tidligere salg av eiendommer, der inntekten av salget hadde gått til å finansiere store underskudd. På bakgrunn av Organisasjonsutvalgets forslag og kretsenes høringsuttalelser, la landsstyret fram fire alternative forslag til hvordan Samemisjonen skal oppnå balanse i økonomien innen utgangen av Økonomiansvarlig Trine Lernæs gikk gjennom alle fire alternativer og forutsetningene som lå til grunn for forslagene. To av forslagene innebar salg av DSFanlegget, da resultatet for driften av anlegget de siste årene har bidratt sterkt til Samemisjonens store underskudd. De påfølgende innleggene ble derfor preget av sterke følelser knyttet til anleggets fremtid. DSF har i flere tiår vært en kristen kulturinstitusjon i indre Finnmark. Mange både fra Finnmark og landet for øvrig kunne vitne om gode minner fra skolen, noen fordi de selv hadde gått på folkehøgskolen og fått et møte med Jesus der, andre fordi anlegget har vært en base i forbindelse med arbeid i Samemisjonens tjeneste, bl.a. har Radio DSF sine lokaler der. Det kom derfor som et sjokk på mange at Landsstyret i forkant av landsmøtet hadde gjort vedtak om å selge anlegget. Samfunnet er i endring. Samemisjonen må også tåle endringer, men kanskje noe nytt kan spire frem i kjølvannet av endringene. Formannen presiserte at LS vil arbeide videre for fortsatt å ha en base i Karasjok, bl.a. med tanke på radioarbeidet. Randi Solberg fører protokollen. Landsstyrets sammensetning, størrelse og funksjonstid Flere la vekt på lik samisk og norsk representasjon i LS, andre var mer opptatt av representantenes åndelige klarsyn og økonomiske visdom. Det var også ulike syn på om ansatte skulle være representert eller ikke. Mange mente nok Samemisjonen hadde gått et stort skritt i riktig retning da vedtaket om en funksjonstid på tre år og å redusere antall representanter fra 14 til 7 ble gjort. Disse er en nord-samisk representant, en lule-/sørsamisk, to fra kretsene, en fra arbeiderne pluss formann og generalsekretær. Strategiplan Arvid Nilssen la fram Strategiplanen for perioden Planen innebærer bl.a. å utvide arbeidet i Russland til områder øst for Kvitsjøen. Planen høstet mange lovord, arbeidet i Russland appellerer til folk utenfor Samemisjonen og utløser penger.

8 8 Samenes Venn nr 7 08 Viktig å nå ut med evangeliet, samtidig må man ikke glemme arbeidet blant samene i Norge. Strategiplanen er egnet til å rekruttere nye og kanskje også yngre medarbeidere. Andre mente strategiplanen var i overkant ambisiøs. For å nå målene i planen trengs flere medarbeidere og økte ressurser, men hvordan? Budsjetteringen av økte inntekter harmonerer lite med nedbemanning på kretsplan. Det kom fram forslag om å søke menigheter om konfirmantaksjoner som alternativ til innsamling til Kirkens Nødhjelp. Et annet forslag for å øke inntektene var å gi jubileumsgaver øremerket Samemisjonen til fødselsdager og lignende. Hva skal barnet hete? En av sakene som ble behandlet, var spørsmålet om endring av organisasjonens navn. Generalsekretæren kom med tanker rundt spørsmålet om behov for endring og la fram tre forslag til nye navn på organisasjonen. Noen mente det var viktig at navnet harmonerte med nybrottsarbeidet som planlegges i Russland. Andre gikk for å sløyfe Norges og bare bruke navnet Samemisjonen. Noen opplever imidlertid at yngre samer har motforestillinger mot navnet Samemisjonen, vi må tenke gjennom hva vi ønsker å signalisere til det samiske miljø i Norge. Flere mente det var for tidlig å endre navn på organisasjonen, NSM er inne i en omstillingsprosess, viktig med strategi først, så navneendring. Diskusjonen endte med vedtak om å beholde navnet inntil videre. Plassering av Hovedkontoret Mange hadde meninger om plassering av Hovedkontoret. Noen mente Karasjok var en selvfølgelig plassering, bl.a. med tanke på DSF-anlegget, muligheten for å spare arbeidsgiveravgift m.m. Andre mente Karasjok vil ha problemer med å rekruttere søkere til stillinger og at Tromsø er mer representativ. Andre igjen mente det var for tidlig med flytting fra Trondheim, flytting påvirker de som i dag er ansatt på hovedkontoret, og som nettopp har vært gjennom en flyttesjau i og med salg av Sommergården. Viktig at det brukes tid på denne prosessen. Etter avstemming endte man opp med å beholde hovedkontoret i Trondheim foreløpig. Kolaarbeidet i fokus Det var en språkmektig forsamling som åpnet Kolakvelden torsdag med å synge Jeg blir så glad når jeg ser deg på fem forskjellige språk (norsk, russisk, nordsamisk, sørsamisk og hebraisk). Sølvi Endresen minnet om ordene fra Jes.12, 2-3: For Herren er min kraft og min styrke, og han er blitt min redning. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Vi fikk et lite innblikk i arbeidet i Russland gjennom hilsener fra prest/prost i Murmansk Aleksander Voltsjok, hans kone Anja og Natasja Vetsko, sistnevnte arbeider i organisasjonen Ny begynnelse. Aleksander fortalte om Den ingermanlandske evangelisk-lutherske kirke (DielkR), som Samemisjonen samarbeider med. Oppstarten var en liten gruppe på 90-tallet som ville starte en luthersk kirke. I dag har Murmansk to menigheter. Prostiet han betjener, omfatter også flere landsbyer mange mil fra Murmansk. Aleksander forteller at kommunismen ikke har drept troen i Russland. Stalin gjorde mye for utbredelsen av den lutherske kirke ved å sende kristne til Sibir. I dag oppstår den ene menigheten etter den andre i disse kristnes fotspor. I tillegg til menigheter i Russland, har DielkR nå fått en ikke-registrert menighet i Georgia og en i Bulgaria. Han takker for alle som kommer fra Norge og forkynner Guds ord. Det er mye materiell og åndelig nød på Kola. Mange kaller seg kristne, men Kolafest: Anna og Aleksander Voltsjok og Svetlana Sedneva. vet ikke hva det innebærer, de mangler grunnleggende kunnskap om den kristne tro. Mange får sitt første møte med evangeliet gjennom den diakonale støtten fra Samemisjonen. Anja fortalte om sitt arbeid med barn og ungdom i menigheten. Ungdommer deltar både i evangelisk og diakonalt arbeid, bl.a. med besøkstjeneste på sykehjem, barnehjem og fengsler. Anja driver også søndagsskole og sørger for at barna kommer på kristen barneleir. Etter hvert har de eldste ungdommene stiftet familie, og Anja ser positivt på rekrutteringen til bl.a. søndagsskolen. Natasja Vetsko ga oss engasjert det hun kalte en gledesrapport fra arbeidet i organisasjonen Ny begynnelse som startet på initiativ fra Samemisjonen for seks år siden. De har et forbyggende og rehabiliterende arbeid blant alkoholmisbrukere både i Revda og i Lovozero. Flere har sikkert hørt om Olgas systue, der man kan få arbeidstrening som del av rehabiliteringen. Arbeidet har etter hvert endret karakter ved at deltakerne i prosjektet er næringsdrivende og ansvarlig for å selge sine produkter selv. Et annet prosjekt er Tørr stump som går ut på å samle inn bleier til barnehjem i Murmansk. Et tredje prosjekt er i samarbeid med Redd Barna i Norge, og går ut på å rehabilitere barn som er involvert i sex-industri i Murmansk. Vi ble oppfordret til å be for disse barna. På Kolakvelden ble det gitt et offer på kr ,- til arbeidet i Russland. Vær glade i håpet og Vær tålmodige i trengselen Dette var tema for de to bibeltimene Thomas Bjerkholt, pastor i Den evangelisk-lutherske Frikirken i Trondheim holdt. Glede er et ord som går igjen i Bibelen: Se, jeg forkynner dere en stor glede,, så dere kan eie min glede i fullt monn,.. for at vår glede skal være fullkommen. Den kristne glede får en ekstra dimensjon når man får dele den

9 Samenes Venn nr Thomas Bjerkholt. med andre. Guds mål med oss, er å føre Åndens glede inn i våre liv. Det er større glede i himmelen over én synder som omvender seg enn over nittini rettferdige. Vi skal tjene Herren med glede og vi skal hjelpe mennesker til å finne gleden i Herren. Bekymringer, ergrelser, et uforløst/ uoppgjort forhold til et annet menneske, menneskefrykt m.m. kan kvele gleden. Paulus sier vær ikke bekymret for noe. og Forkynneren sier: Få ergrelser bort fra ditt sinn. For at bekymringene ikke skal styre våre liv og frata oss gleden, må vi legge dem fram for Gud. Guds fred skal bevare våre tanker. Thomas understreket sine ord med å synge Kingos salme: v. 1 Aldri er jeg uten våde, aldri dog foruten nåde, alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. v. 5 Jesus, jeg med gråt vil bede: Hjelp du til at troens glede Fremfor synd og sorger må Alltid overvekten få! Vær tålmodige i trengselen Hva er tålmodighet og hva er trengsel? Et godt eksempel på tålmodighet er når ektemannen er med kona når hun skal handle nye klær! Tålmodighet er det samme som: utholdenhet, holde ut trofast, trofast i tjenesten, utholdenhet i bønn, utholdenhet i kjærlighet, vennlighet, tro, godhet osv. Hvilke trengsler skal vi utholde? Motstand som vi kan møte som troende, sykdom, urettferdighet, fristelser, synd og andre prøvelser. Jesus sier: Salige er dere når folk hater dere og Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere. Vår utholdenhet skal være preget av troens glede midt i trengselen. Å være tålmodige i trengselen er ikke naturlig, men overnaturlig, noe Ånden må gi. Vi må leve så vi kan si med Paulus: Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevart troen. Evangeliet i ord og toner Evangeliet fikk lyde rikelig på landsmøtet ved forkynnelse av Guds ord både gjennom tale og sang og på lovsangskvelden fredag var det - som navnet sier - sangen som var i fokus. Rigmor Hølmo og Odd-Jarle Osborg slo an tonen med sangen Jesus er veien, sannheten og livet som ble etterfulgt av åpningsordene...men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen og Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn.. Vi hadde også besøk av Stod familiemusikk som bidro med vakker sang. I tillegg medvirket Magne Gamlemshaug med en salme på samisk til en russisk melodi, og det var nok også flere som ble beveget av Svetlanas vakre sang på russisk om Jesu vandring på Via Dolorosa, og om Jesu hender og de gode gjerningene han utrettet. Aina Toven Malum og Jonhild Joma hadde hånd om avslutningen med bl.a. sang, bibellesning, forbønn og til slutt Herrens bønn på sør-samisk. På misjons- og jubileumsfesten lørdag kveld var det også mye sang, bl.a. av Inderøy musikkor. Thor Henrik With talte ut fra ordene God mat og bordfellesskap er viktig. fra 2. Kor.2,14-16: Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft, på hvert et sted. For vi er som en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt: for dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv. Senere på kvelden fikk vi besøk av to markante skikkelser i misjonens tjeneste, biskop Johannes N. Skaar og Bertrand M. Nilsen (levendegjort ved Morten Alsvik og Magne Gamlemshaug), som gjennom sin samtale ga et lite tilbakeblikk på Samemisjonens 120-årige historie. Vi fikk også presentert alle tilstedeværende som hadde hatt et arbeid knyttet til Samemisjonens institusjoner i Finnmark. Det ble en anselig flokk! Som seg hør og bør på en jubileumsfest, ble det båret fram hilsener og overrakt gaver, bl.a. til biskop Kugappi som også på dette landsmøtet hadde tatt turen fra Russland, men i motsetning til Olav den Hellige, kom han i fredelige hensikter. Festen ble avsluttet med kaffe og nydelig jubileumskake som er en 120- åring verdig! Ut på tur For at landsmøtedeltakerne skal få oppleve litt mer av nærområdet, arrangeres det turer. Årets turer gikk til Frosta/Tautra og til en samisk boplass. De fleste ble med buss til Frosta, som er Trondheims kjøkkenhage. Her

10 10 Samenes Venn nr 7 08 Landsstyreformann Arvid Nilsen får gave og takk fra Magne Gamlemshaug. midten av 1800-tallet og i ca 100 år framover. Jon Amundal presenterer tidligere arbeidere ved Samemisjonens institusjoner. dyrkes anslagsvis rundt 100 forskjellige urter/grønnsaker/bær. På tur dit passerte vi et uhyggelig krigsminnesmerke: Falstadskogen. Her hadde vi en stopp hvor Anders Gustad orienterte oss om grusomhetene som skjedde under siste verdenskrig. Av i overkant av 200 fanger var det bare ni som kom levende derfra. Fangene var norske, russiske og jugoslaviske. Atskillig triveligere var det å komme til utfluktens endepunkt - Mariaklosteret på Tautra. Der overvar vi en vesper sammen med de sju nonnene ved klosteret. Vi besøkte også klosterets lille butikk, som bl.a. selger egenproduserte kremer og såper. På turen rundt Frosta-halvøya var vi også innom Logtun kirke, hvor sokneprest Gustav Danielsen ga oss et innblikk i historien og severdigheter. Selv om det var varmt, var det noen som foretrakk å røre på seg. Disse tok en times marsj til Finnheimen, en gammel samisk boplass, på Røra, like nord for Verdal. Her bodde bl.a. Henrik Liljastrand som var med på den første Styresammensetning etter møtet: Formann: Nestformann: Styremedlemmer: Samiske: Turdeltakere ved Finnheimen. Foto: Jon Amundal. kretsdannelse i Trøndelag for 100 år siden. De 11 som var med på denne turen kjørte først ca 1,5 mil, og deretter var det ca 3 km spasertur inn til Finnheimen, som ligger vakkert til ved nordenden av Leklemsvatnet. Det er satt opp en tavle her hvor det er fortalt litt om samene som bodde her fra Sven Sunnset, Kvås Harald Nilsen, Flekkerøy Inga Hætta Nygård, Vannareid Jonhild Joma, Trones Fra kretsene: Åshild Einestrand Rene, Vaksdal (+ Harald Nilsen) Ansattes repr.: Jon Amundal, Inderøy Generalsekr. Magne Gamlemshaug, Trondheim er også med i styret. Varamedlemmer til styret: Samiske: Ellen Sara Sandvik Moen, Kautokeino Berit Nikkinen Varsi, Karasjok Ann Solveig Nystad, Karasjok Signe Brækkfjell Jåma, Limingen Sylvia Mikkelsen, Steinkjer Fra kretsene: Lars Nessa, Jelsa Jan Ove Krutvik, Vinjeøra Erik Jan Billing, Rolvsøy Inger Starheimsæter, Skodje Inga Hølland, Vigrestad Arbeidsutvalget består av formann, nestformann og generalsekretær Gudstjenester Søndag formiddag spredte landsmøtedeltakerne seg på forskjellige arenaer. De fleste fulgte Magne Gamlemshaug og Arri Kugappi (den russiske biskopen for Den ingermanlandske kirken) til Stiklestad kirke. Andre fulgte til Alstadhaug kirke, Åsen kirke, Steinkjer kirke, Mosvik bedehus eller til Øverbygdens bedehus i Hegra. Gaver Under selve Landsmøtet kom det inn i overkant av kr i gaver. I tillegg kommer ofringene gitt under gudstjenestene og møtene på søndag. Samemisjonen takker varmt til alle givere!

11 Min salme Min salme er Petter Dass sin salme Herre Gud ditt dyre navn og ære (NS 268). Men det er den samiske versjonen som jeg kjenner best og synger mest; Hearrá lehkos gutnejahtojuvvun (Sálbmagirji II 448). Og det er nok også den samiske salmen som er mest kjær for meg. Petter Dass var prest, salmedikter og forfatter. Han var sokneprest i Alstahaug i Nordland så å si hele sin prestetid. Dass skrev mange salmer som vi finner i våre salmebøker. Men det er nok Herre Gud ditt dyre navn og ære som jeg kjenner best og har sunget mest opp i gjennom årene. Denne salmen skrev han i Så den er egentlig 310 år gammel salme. Dette er en mektig salme med mye sentrale Bibelske sannheter i seg. Om Gud vår skaper og opprettholder. Om Gud som vår Far i himmelen og vår Far på jorden. Her er ikke tvil om hvem som har all makt i himmel og på jord. Melodien til salmen er også med på og understreker denne mektige Gud. Allerede i den første strofen kommer det tydelig fram om denne allmaktens Gud; Herre Gud, ditt dyre navn og ære, over verden høyt i akt skal være. Og denne æren skal alle være med å fortelle; alle sjeler, de trette træler ja alt som har mæle. Men er ikke dette å ta munnen for fult? Vi får mange ganger høre vitnesbyrd om at Guds ære kommer fra slike hold vi aldri trodde skulle skje, for eksempel fra de som levde under kommunist styre siden 1918 og som nå priser og lovsynger Gud. Eller fra de mange skjulte husmenighetene i Kina der Guds ords forkynnelse er strengt forbudt, men som ikke er til hinder for at Gud rike vokser og hans navn æres. Salmen viser Guds storhet. Det er han som er herre uansett hva som skjer. Han er Herre og Gud, selv om alle land lå øde. Han er Herre selv om alle mennesker var døde. Og om alt var øde og død, så ville allikevel hans himmelske hjord vokse, sier salmisten. Og så i det tredje verset så synger vi om alt det Gud har skapt. Det vi mennesker i all tid har lovprist Gud Samenes Venn nr for og som vi har gledet oss over, både de dype dalene, fjellene, tindene, ja hele jorden og himmelen med. Alt dette og mer til er Guds gode skaperverk og som han opprettholder. Men en dag kommer at alt dette skal vike og forsvinne. Og istedenfor alt dette skal vi få noe som er enda bedre og finere, nemlig Guds rike. Eller for å sitere Bibelen: en ny himmel og ny jord. Da skaper Gud noe som er enda bedre og mer harmonisk enn ved den første skapelsen. Dit får ikke den onde adgang. Der er det bare plass til den treenige Gud med sin himmelske hærskare og de som tatt imot frelsen ved Jesus Kristus. Det er dette Guds barn skal få glede seg til. Og dette Guds rike er ikke bare fint å se på, men der er godt å være der, der hvor det ikke finnes noe gråt, ingen sorg, ingen sykdom og død der er alt såre godt. Vi har noe stort å se fram til. Inntil da får vi oppmuntre hverandre til å gjøre det samme som Paulus gjorde det overfor sin gode venn Timoteus: Strid troens gode strid! Lykke til! Leif Petter Grønmo Hearrá lehkos gudnejahttojuvvon, buohkaid badjel lehkos aliduvvon, ja juohke siellu geas leažžá giella su galgá máidnut ja gudnejahttit sunama! Son lea Ipmil jus vel buot lea ávdin, son lea Ipmil jus vel buohkat jápmet. Jus sogat vásset goit násttiid joavkkus dan alla almmis ain lassán Ipmila eallu Alla gáissát, várit vákkit duššet, eanan, albmi maiddái galgá duššat, buot ceakko čohkat dat galget nohkat, muht nugo beaivváš de galgá ihtit su riika! Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære. Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler - blant stjernestimler i høye himler utallig vrimler Guds grøde. Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike! Trøndelag krets: Høstbasar i Misjonssalene, Sommerveiten, Trondheim lørdag 27. September Kl : Åpning Kl : Sangstund Kl : Avslutning Hele dagen: Salg av markens grøde, håndarbeid, kakelotteri, lodd og årer. Kafeteria

12 12 Samenes Venn nr 7 08 Inspirasjon frå Russland Kolamøte på Vigrestad misjonshus 29. mai 2008 Tekst og foto: Lisbeth Ravna Strømsnes Denne plakaten var eit blikkfang på oppslagstavla i butikken vår Mellom mange andre plakatar var det ein som skilde seg ut. Dei som stoppa opp og las, fekk med seg at det skulle vera møte på Vigrestad misjonshus, med besøk frå Kola. Eg hadde gledd meg i lang tid til dette møtet. Det hadde dei gjort i Kolagruppa og. Det var dei som var vertsskap og praktisk arrangør. Siste torsdagen i mai var sett av til møte. Det var fint pynta, med samedokker på flygelet, skallar på ein pidestall, myrull i ei russisk krukke på talarstolen. Mangfald, kontrastar og lange avstandar På ein skjerm fekk vi sjå nokre bilete som viste oss glimt av Russland. Flotte kyrkjebygg, store offentlege bygningar. Gatebilete, bustadbilete i byen og i siidaen*. Eit grensegjerde med piggtråd. Bileta vart akkompagnert av den russiske melodien Kalinka. Inga Hølland i Kolagruppa på Vigrestad ønskte menneske velkomen til møte. Mange i femtiåra, nokre yngre, nokre eldre. Frå fleire av jærkommunane og Eigersund kom dei for å henta inspirasjon frå Russland. Lengst hadde Natasja Vetsko reist. Heilt frå Kola, med nokre mellomlandingar undervegs. Sølvi Endresen kom frå Flekkerøya for å tolka. Tine Gudmestad hadde teke turen frå Nærbø for å syngja og spela. Eit stort kart kom opp på skjermen. Sapmi dekker store område. Skal ein reisa Norge på langs, er det langt. Skal ein reisa Sapmi på tvers, er det og langt. Inga trengte eit kart som viste Norge, Sverige, Finland og Russland. Misjonsbefalinga gjeld heile verda. Kolahalvøya er ein del av verda. Også for Kola tenker Herren fredstanker; han vil gi framtid og håp til kolafolket. Glimt frå arbeidet til Natasja Vetsko Natasja las for oss ei lita forteljing om ein rik, ung mann. Mange likar ikkje denne historia, sa Natasja. Samstundes fortel ho kor mykje Jesus elskar oss. Du finn forteljinga i Mark. 10, Russland er som den rike, unge mannen, meinte Natasja. Landet sit på store verdiar, viser fram flotte fasadar. Bak fasadene finst ikke berre velstand. New Beginning Vi fekk høyra om det Natasja kalla the neglected people. Dei forsømde, dei som ikkje finst i statistikkane. Dei har alkoholproblem, er prostituerte, har aids. Det finst også barn mellom dei. Det er desse gruppene organisasjonen New Beginning arbeidar blant. I kveld fekk vi høyra om eit arbeid som starta opp i fjor, blant barn som vert dregne inn i prostitusjon. Det mangla ikkje på åtvaringar. Ikkje prøv, sa fleire av ekspertane. Men New beginning starta likevel. No har dei hand om 22 barn/unge i alderen 7-17 år. Dei får hjelp til å forstå sin eigen situasjon og eigne problem, dei får rehabilitering etter vald. Prosjektet gir juridisk og medisinsk bistand. Prosjektet samarbeider med lokal myndighet og administrasjon, samt norske Redd Barna sitt russiske kontor i Murmansk. New Beginning sit på kunnskap og erfaringar som dei gjev vidare til grupper som treng han: Dei omsorgspersonane barn har rundt seg i det daglege, til pedagogar, helsearbeidarar og tilsette i ungdomsklubbar. Det kan til dømes handla om korleis ein skal skapa haldningar for sunn livsstil. I Russland tenkjer ikkje ekspertane i dei banar enno. Arbeidet til New Beginning vert finansiert av Samemisjonen og sponsorar. På denne møteturen i Norge, skulle Natasja derfor bruka noko av tida til å finna nye sponsorar. Samstundes peika ho på at bønestøtta er svært viktig. Den gjev tryggleik. Prosjektmedarbeidar i Norge I Norge vert prosjekta til New Beginning følgt opp av Sølvi Endresen. Ho tek til dømes heim produkt frå dei verna arbeidsplassane, og sel dei vidare her. Til Vigrestad hadde ho med seg nåleputer, bilete, smykke... Ho delte med oss Jes. 51,5: Min rettferd nærmer seg, min frelse bryter fram, mine armer skal hjelpe folkene så de får sin rett. Fjerne kyster håper på meg, de venter på min sterke arm. Ho nemde og eit sitat: Den befriende atmosfæren av Jesu daglige nærvær.

13 Samenes Venn nr Tine Gudmestad syng og spelar. Jane Gabrielsen er tangentlokkhaldar. Song og spel på flygel og skjerm Det er ikkje kvar gong vi treng songboka når vi går på møte. I kveld kom teksten opp på skjerm. Kanskje ikke så dumt det. Då må vi sjå opp, og lyden kjem betre ut. Tine Gudmestad spela til fellessongen, og ho song solo til eige tonefølgje. Det skulle visa seg at ho trong ein tangentlokkhaldar, og Inga utpeikte ein på flekken. Natasja Vetsko i god drøs Kveldsmat Møtet vart avslutta med kveldsmat. Kven har sagt at vi ikkje kan smørja skivene sjølve? Det var ståande bufe på langbord i midten, og så fann vi plass rundt ikkje fullt så lange bord på begge sider. Praten gjekk, og folk såg ut til å ha det bra. Sølvi fekk seld ein del av varene sine. Natasja såg ut til å få god kontakt. Eg trur nok at nokre gjekk heim med nye tankar. Etter møtet kunne Kolagruppa senda 6700 kr til Samemisjonen sitt Kola-arbeid. * Ein siida er reindriftssamane sin teltleir Vigrestad, 11./24. juni 2008 Lisbeth Ravna Strømsnes Stavanger krets: Kvinnehelg på Nordlys misjonssenter sept. Ledere/talere: Gudrun Undal, Ruth Tjora, Kjellaug Spanne, Aslaug Dyngeland, Klara Lauvås og Bjørg Kalviknes Priser: Hele oppholdet: Enkeltrom kr 750,-, dobbeltrom kr 700,- (kr 75,- for leie av sengetøy) Mulighet for å kjøpe enkeltmåltider. Påmelding Norges Samemisjon tlf Arr.: Den Indre Sjømannsmisjon og Norges Samemisjon, Stavanger krets

14 14 Samenes Venn nr 7 08 Nytt fra Sápmi Mangel på Lulesamiske lærebøker På den lulesamiske skolen i Drag i Tysfjord har lærerne måttet lage læremidlene ved å klippe og lime. Det finnes ikke lærebøker. Da Tysfjord kommune søkte departementet og Sametinget om hjelp til å lage læremidler, fikk de avslag. Mor til en av de lulesamiske elevene, Beate Ráhka Knutsen, sier det slik: Jeg ønsker at min unge skal ha en positiv opplevelse av skolen der hun får læremidler og bøker på sitt morsmål. Og hun fortsetter slik: Hvis man ikke Livet med rein - i bilder Ved Saemien Sijte på Snåsa har naturfotograf Aina Bye i sommer utstillingen Leve med rein. En vil få se rein på fjellet, rein som samles, rein som slakt, rein som merkes og rein som er blitt angrepet av rovdyr. Ja, Læstadiusoperaen for andre året I sommer ble operaen om Lars Levi Læstadius framført for andre året i Pajala (Sverige). I tiden 26. juni til 12. juli ble det vist i alt 12 forestillinger. Ca 40 skuespillere medvirket, og oppsetningen var et samarbeid mellom Tornedalsteatern, Samiska teatern og Meänmaan Teatteri. Manus er skrevet av Bengt Pohjanen med musikk av Kaj Chydenius og arrangert av Klas Hjortstam. Operaen skildrer noe av det som får bøker tror jeg at foreldre vil tenke seg om man virkelig vil sende unger til den samiske skolen. du får rett og slett se rein i alle situasjoner. Det er et samarbeid mellom reindriftsforvaltningen, Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune som har gjort denne utstillingen mulig. Saemien Sijte vil gjennom utstillingen gjøre folk kjent med reindriften. Bildene vil være å se på Snåsa fram til oktober. Etterpå blir de flyttet til fylkesbiblioteket i Steinkjer. skjedde i forbindelse med den vekkelse som brøt ut gjennom Karesuando-presten Lars Levi Læstadius sin virksomhet. Forskning på fornorskning av stedsnavn Kaisa Rautio Hellander ved Samisk høgskole i Kautokeino forsvarte tidlig i sommer sin avhandling om fornorskning av stedsnavn ( Namat dan nammii. Sámi báikenamaid dáruiduhttin Várjjaga guovllus Norgga uniovdnaáiggi loahpas.) Rautio Hellander har funnet at det er to strategier som er brukt i den systematiske fornorskningen av stedsnavn. I tilfeller hvor det ikke fantes noe norsk navn, ble det laget et, og det samiske navnet ble satt i parantes. I tilfeller hvor det var både norsk og samisk navn, ble det norske valgt (og satt på kartet) på tross av at det samiske navnet kanskje var av eldre opprinnelse. Kaisa Rautio Hellander sier at det var mangelen på samiske navn på vegskilt som vekket hennes interesse for saken. Midler til østsamene Regjeringen bevilget nylig 0,5 mill ekstra til Sametinget i 2008, midler som skal brukes til å utvikle østsamisk språk, kultur og næring. En håper at bevilgningen også kan følges opp på finsk og russisk side, slik at en ved felles krefter kan sikre østsamenes framtid Samiske lærebøker til grillbriketter Avisa Nordlys avslørte tidlig på sommeren at flere tusen samiske lærebøker ble omgjort til grillbriketter. Det førte til en stor offentlig diskusjon om denne saken. Samtidig som det mangler samiske lærebøker på noen områder, ligger lærebøker på lager uten å bli brukt

15 Samenes Venn nr Vi besøker Várdobáiki For et par år siden var Samenes Venn på besøk på Árran lulesamiske senter på Drag i Tysfjord. Denne gangen befinner vi oss på E 10 i nærheten av Evenes flyplass. På den ene siden av europaveien ligger avkjøringen til flyplassen. På den andre siden en bensinstasjon. Bak den ligger det to lave kontorbygg. I det ene finner vi Várdobáiki sámi guovddáš/samisk senter. Vi blir tatt vel imot av senterets leder, Kjersti Myrnes Balto. Hun forteller oss en del om bakgrunnen for senteret: - Det hele begynte med språkprosjekt i Evenes og Skånland. I 2002 ble det til det samiske senteret Várdobáiki, organisert som et andelslag. Navnet betyr utsiktspunkt, i overført betydning det stedet hvor en har oversikt fra. Senterets logo er tegnet av en fra miljøet her, Solfrid Fjellaksel Pedersen. I alle årene siden starten har det vært holdt språkkurs rundt i Sør-Troms og nordre Nordland. Når vi ser et behov, forsøker vi å gjøre noe med det. Vi har strevd litt med å få tak i samisklærere, men for det meste ordner det seg. Dialekten i området rundt Ofotfjorden skiller seg noe fra det som er standard i nordsamisk. Men vi arbeider for å få våre særpregete dialektord inn i den felles orddatabasen. - Hun forteller videre hvordan de har prøvd å tenke på alle aldergrupper. Med tanke på de yngste overtok de i 2003 ansvaret for Márkománák samiske barnehage på Planterhaug i Skånland. Den var startet opp tidligere av noen foreldre. Når det gjelder de unge har de sin Nuoraid-Siida med faste åpningstider to ganger i uken på Trøssemark tidligere skole, foruten at senterets kontorer gir rom for ledelsen til musikkfestivalen Márkomeannu. Senteret er også opptatt av de eldre. Det holdes månedelige treff rundt i grendene i Evenes og Skånland det har også vært holdt i Bjerkvik. Der holdes det foredrag ved fagfolk ofte med helserelaterte tema, eller også kulturrelaterte tema. Og de har lesetrening. De fleste av de eldre snakker samisk, men siden de var unge i den sterkeste fornorskningsperioden har de aldri lært å lese eller skrive språket. Trim ledet av samisk fysioterapeut og tradisjonsmat hører også med når de eldre samles. Kjersti Myrnes Balto forteller videre at hun er den eneste fast ansatte ved senteret. Men de har flere ansatte på prosjektmidler. De har etter hvert fått kontorfelleskap med noen av Sametingets ansatte og en som arbeider ved senteret for samisk helseforskning ved Universitetet i Tromsø. Det er berikende med et felles miljø. Planer for framtiden mangler det ikke på. Aktivitet fører til ny aktivitet. Derfor får vi også høre: - Siden 2003 har vi påtatt oss å være et dokumentasjonssenter. Det er starten på en vei til å bli et av museene innenfor rammen av samisk museumsnettverk. Til dette trenger vi nytt bygg. Vi ønsker oss et kulturhus, der også museet vil få sin plass. Planene Ved Morten Alsvik. for bygget er der. Men når det kan bli noe av, avgjøres av Departementet og Sametingets prioriteringer for tildeling av midler. Foreløpig bruker vi veggene i korridoren når vi stiller ut billedkunst. - Ifølge vedtektene er Várdobáikis formål å bidra til et inspirerende miljø i tråd med samiske verdier og tradisjoner i området. - Det er klart vi arbeider med våre tradisjoner. Tradisjoner dreier seg blant annet om måter å gjøre ting på, stedsnavn, bosettingsmønster, slektskap og språk. Å si hva verdier er, er vanskeligere. Det blir så lett bare ord. Men det dreier seg i stor grad om det samme som tradisjoner, og om å ivareta dem. Verdier viser seg blant annet i en sterk opplevelse av å høre sammen i et større samisk fellesskap. Verdiene kommer også til syne i markeringen vår av Samefolkets dag på 6. februar. Da begynner vi med samisk/ norsk gudstjeneste i Lavangseidet kapell på Kvitfors. Det har aldri vært noen diskusjon rundt denne gudstjenesten. Det er en selvfølge at den skal være med før vi samles på grendehuset. - Som besøkende får en et sterkt inntrykk av hvor mye engasjerte mennesker får til. Det er ikke tvil om at det er et sterkt og levende miljø rundt Várdobáiki. Det gjøres en stor innsats for å styrke samisk språk og kultur i området. Kjersti Myrnes Balto avsutter: - Det er viktig for oss å synliggjøre det samiske her hos oss. Samenes Venn Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Jon Amundal ADRESSE: Samenes Venn Norges Samemisjon Vestre Kanalkai Trondheim Tlf Fax: E-post: Internett: ABONNEMENT: 11 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 275,- Til utlandet: kr. 350,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet (også skattefrie): Konto nr.: Norges Samemisjon er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Sven Sunnset 4588 Kvås Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri AS

16 B-PostAbonnement Retur: Norges Samemisjon, Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim ROGNSUND KIRKE 20 ÅR Tekst: Alf Kristian Tellefsen Foto: Solveig Andersen. Rognsund kirke ligger ute i Altafjorden på Seillandsøya. Den tilhører Alta kommune og Alta menighet, tidligere Talvik menighet, som nå er slått sammen med Alta menighet. På Altenes, hvor kirken ligger, er det skole og tidligere internat og leirskole. Den vanskelige kommuneøkonomien har gjort at nedleggelse av skolen stadig har vært drøftet, særlig det siste året. Det kan se ut som barneskolen foreløpig er reddet, mens ungdomsskoletrinnet må over Rognsundet til Kvalfjord som ligger på Stjernøya. Alle slike offentlige debatter setter selvsagt preg på folket som bor i slike områder. For 20 år siden ble det bygd kirke her, noe som det var arbeidet konkret Rognsund kirke. med siden Mange mente nok at kirken kom mange år for sent, da fraflyttningen alt var begynt, men nå har kirken stått her på neset i 20 år og gjort sin tjeneste. Rognsund kirke ble vigslet 8. mai Søndag den 22. juni nå i sommer ble 20 årsjubileet holdt. Samemisjonen var sterkt inne i bildet med finansieringen og byggingen i Adolf Ånesland fra Birkeland på Sørlandet stod for mye av byggeledelsen sammen med lokale folk. Jubileumsgudstjenesten ble holdt av fungerende sokneprest Anne Skoglund og etter gudstjeneste var det middag og kaffe på skoleinternatet. Petra Steffensen, som var en av ildsjelene under byggingen var også med nå og ledet det hele. Det var mange som hadde hilsinger både fra kommunen mfl. Samemisjonen var representert med predikant Klemet J. O. Hætta, formannen i Finnmarksrådet Mikkel Nilsen Buljo og undertegnende sammen med min kone, Astrid. Samemisjonen fikk stor takk for sin innsats under byggingen så det var lett å komme med en hilsen på Samemisjonens vegne. Fra jubileumsfesten.

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer