TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003)"

Transkript

1 TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003) Nr. 1 B Tid: Tingsted:: Sak: Fet Berger Uriktig inl.calipsgods i Berger Peder Jølsen og Peder Vinsnes 2B,3 og 3B Enebakk Nes Arvetvist på Nes Knut Mysen/Hans Jacobsen utsatt 6 uker 4,.4,5, 5B,6,6B,7,7B,8. 8 Høland Sandem Eierforh.i Sandnem Anders Thorsteinsøn/Ole Berger. Borgermester. Nils Larsen møtte selv. Mange vitner stor sak.. 6,9,9B Fet Berger Olaf Berger stevnet Alf Arnesen Bryn ang.uriktig inløsn.av Cal.gods 7,10,10B, 11 Skedsmo Brånås Fogden mot Even Løken Lørensskog.. Som hadde bannet på ham Anders Simonsen/Hans Stalsberg Fogden klaget alm.om div forh.tiende til slottet 11,11B Sørum Frogner Stevnet for missh.skyssf. Fogd Simonsen/Joen Skrøver og Chrf. HvalLielemål Anne omstr. Med Ole Leghammer. De er rømt/ingen midler Rester av tiendekorn og tømmer Akershus slott 12B,13,13B,14 Aurskog Huseby i Blaker Mette/Thorgeir Vigernes besov. I 1660 /Ingen midler Røvet Lars Pedersen Skinder Peder Fossen/Tron/Iv Oluf Wåler m/fl.om rugbråte Thiøstel Halvorsen på FolloEiert Mork om Østre Mork 14B,15B,16,16B17, 17B Høland Riser Mangl.lev.av korn m/v.for herb.lensm.svend Rakkestad fra lovd av fogden m.v. Slagsmål Syffert Vesteren/Engebret Persøn Rakkestad Bot 1mark Sølv. Rønnaug Jørgensd.utl.3 barnef.dom:14 dager rømme riket. Div.mangl.innb.gjeld Div.andre tvistemål Side 13 Enebakk Rakkestad Fogden fikk dom for rest.skatter Hans Børter/Hans Bye/Iver Gjestang fl 18 Fet Vinsnes Dom for rest.tiende/tømmerkj. Peder Jølsen/Peder Vinsnes/ang.Østre Ås, og andre pantesaker 18B,19,19B Eidsvoll Bjerke Sak mellom sorenskriver.rasmus Jensen Og Østen Frilset Utsatt sorenskr. Forfall 20,20B Fet Børgen Åbotsak.Etter forh.kirsten Simensd.skal fullf. Mangler 21

2 Sørum Bjerke i Frogner Åbotsak Fredrik Bremere/tollkom./lensm.Olsen 21B22,22B23, 23B Fet Vinsnes Hospitalf.mot bønder for mangl.peder Trien/Oluf Frostad/ChrisetnBlege Inn.landsakyld Utsatt 6 uker. 24,24B,25 Skedsmo Trelborg sag Tvist om sag/stalsberg Johan Gaarman/Peder Visnes Utsatt 25B,26,26B,27, 27B,28 Fet Årnes i Fet Skattebrev om sager Fogden Jens Paulsen/Peder Jølsen Statsh.skriv ang. skyssferd og om kullmiler til slottet Dessuten sagskatt om flere sager Ellen Nilsd.Frostad mot Hans Pedersen om leiemål og ekteskap Løken for 9 år siden. Da var ikke Hans fylt 15 år ikke lovet ekteskap.forlik et klede verd 6 rd og et par sko. Lauritz Jensen Woxen,/fogd Anders Simensen fogdeg for åbotsfall på Gjerdrum flere skiftesaker 28B,29,29B,30, 30B31,31B,32,32B 33,33B,34 34B,35,35B,36,36B,37,37B,38 Skedsmo Løken Skatte og manntallting Fogden stevnet for åbotfall m.v. 38B39,39B,40,40B,41 Sørum Frogner Sak om skjelderi og for purkeflesk solgt av Svend Skea i Christoffer. Sørums bryllup Erik Ihlebek (Høland)for gods. Hans Rånåses sønner skremte Berte Simmarud fra vettet. Colbj. Thorstensen på Brynild Hellesjøs vegne anklager Olaf Heni i Nes for i skog og mark antastet og slått hans datter Eli etter pinse.synet etter 14 dager av kirkeverge..og slått på hemmilig sted. 42,42B,43,43B,44,44B,45 Aurskog Huseby/Blaker Skattebrev Rette på Bårstad ang. dele Rett på NordbyTakstsk 46B,47 5B, Høland Riser Fogden om klage på utr.til offiserene. Leiemål Nils Auten/Ingri tj.jente hos Sakarias Auten Ole Kaspersens kone kom for tidlig. 9 mark bot. Div.andre stevnemål og tvister 47B,48,48B Høland Rakkestad Thor Strand for å ha loddsådd sin gård og andre tvistemål 49,50,50B,51,51B,52 Enebakk Østenbøl Chr.Eskildsen/Peder Vennevold for åbotfall Utsatt En del andre tvister. Enebakk Østenbøl Chr.Eskildsen for åbotfall av Rud

3 Enebakk Østenbøl Sigri Hermansd. Stevnet Hans Sand for revet i bstykker en dom. Saken Utsatt 6 uker Torkild Husers sak mot Jon Aarsrud og Hans Gjevik. Stevn.møtte 52B ikke Fet Hopitalf. Og div. bønder 53,54 Skedsmo Stalsberg Trelleborg sag.. Utsatt 53,53B,54,54B,55 55B55B,56,56B,57, 57B,58,58B,59,60,60B Løken Chr.Nilsen m,ot Hans Stalsberg ang.avlingen på Guldal Stevn.ang. Gjerdrum/Plaaterud mot Jon Finstad om overfall. Anne Olsdatter på Kjus stevne Gunder Amundsen for å ha lokket henne med ekteskap.bot for barn 9 mark. De skal gifte seg Hans Iversen Haneborg for leiemål i Ullensaker.Bot12 rd 5 mark 61 Fet Vinsnes Jacob Brandt mot Peder Tien,Oluf Frostad/Chr. Blege Bat.20 rd. 61B,62 Enebakk Østenbøl Hans Sand stevnet.dom for 2 år siden.skal bety.otter Sand 4 rd. Sigri Hermansd.og hennes mand fikk sine 4 rd.enige. Chr.Eskildsen krav åbot Uts.håp om etterg.de fattige barn. Hans Torgersen i Chr.skjøte fra Abraham Bøler. 62B,63 Enebakk Omberg Chr.Eskildsen stevnet Iver Omberg ang. ulovelig hugst i skog. Forlik Iver skal bet. 15 rd. 63B Fet Nerdrum Da få møtte ble saken uts. til neste ting Side 40 uten nr.. Skedsmo Løken Fogden fikk dom for rest. Bastian Stalsbergt skjøte fra Gullik Eruksen i Chr.a. 64 Sørum Ålgård Fogden fikk som for siste termin Peder Bøler sadelm.stevn.av Reinholdt Biørke for skjelleri.dom fri for Peders trussel. Peder Bøler stevnet for hans barn døde. Så barnet i Pers stue blått merke på hals og i røven.ut.til rikets stev Peder Bøler stevn.for hans barn død for 3 uker. siden.lensm. m.vitner Side 41 ingen nr.. Aurskog 1663 Hogstad Fogden fikk dom for skatter. Side 41 Høland Riiser Fogden fikk dom for skatterestanser. Side 41 ingen nummer Enebakk Østenbøl Dom for skatterestanser Jon Chrf.lot lese brev Chr.Lange brev om ½ sk.mel i

4 Rustad 65,65B,66 Skedsmo Løken Kongens trykte forordning om skyssferd Hans Stalsberg lot lese brev Chr.Borchs om Holum Jens Maurits skriv om Nittesund / gjestgiveri. Mads Gundersen jordebroen stevn.torger Skårer for skjeld.mot kon 67 Sørum Leghammer og. Bæreg Ang. deling. Saken utsatt. Sørum Ålgård Sak om kirketrosse 68,68B Fet Hov Fogd stevnet Peder Tien.Tilbød bet.gjelden. Dom innen 14 dager. 69 Enebakk Østenbøl Sak: tienden.hans Jacobsen.By leste brev Knut Bergere i Trøgstad om Barbøl. Div. panteob.abraham Bøler vil ha igjen lensm.omb. Får igjen ombudet om han ber om det 69B,70,70,71B. Høland RiiserHr.Jørgen Svendsen mot Claus Flåtrukken om Skjeggestad Ødegård 72 Div andre stevninger Høland Flåtukken Arvetvist. Forli. 72B,73,73B74, 74B Nes Hvam Stev.12 menn fra Nes om ulovelig angivende.dom Forlik 12 menn Bet. 75B76,76B Skedsmo Berg Tyverisak.Fange Thrond Larsen 40 år.smestua i Gjerdrum Boende Vaterland i Chr.a.Av bra foreldre og folk.dom livstid fengsel og jern. 77 Aurskog N.Berger Arvetvist Rasmus Bliksrud /arvesvik utsatt 77B,78,78B,79, 80,80B81,81B, 82,82B,83,83B 84,84B. Aurskog Aamodt Nils Larsen 1 skj.m.i Haneborg Oluf Mo mot Halvor Mork forslagsmål Oluf Skredder tils.gjestgiver Div arvet 85,85B,86,86B,87 87B,88,88B,89, 89,90 Høland Rakkestad Fogden mot Halver Stomperud og Knut Evenby og signeter til herre- Dag. 90,89B,91,91B Høland Strand Fogden om veier og broer/kirkeverge Svend Bøen.Arv for Aneders Gun Gjeld og landsskyld

5 92,92B,93,93B,94,94B Enebakk Østenbøl Thore Nilsen Kiølstad pant i Kiølstad Hr Jens till.til sag på Rustad Jens Jørgensen mot Børger Teig for gjeld Hans Jacobsen By mot Jon Fjell for 9 rd gjeld fra 1660 Amund Degrum mot Per Larsen tyveri korn. Dom miste sin hud fengsel. Nye gjestgivere 95,95B,96 Fet Årnes : Sake og våpenting.div gårdssalg. Rest.sagavg. Ny gjestg.i Rælingen 96B.97,97B,9898B, 99,99B,100,100B, 102,102B,103,103B104 Skedsmo Løken Even i Nittesund må fravike. Oluff Strøms enke og barn /arv.for landskyld. Fogden stevnet alle for sagskatt Oluf Spenningsby mot Gulbrand M.Ask for slg.dom for 4 slag 11 mark 104B,105,105B Sørum Yssen Lagm. Vitteskind Huus mot Reinholdt Bjerke for gjeld. 105,105B må være Fet. Syvert Fjerdingsby stevn.thorvald Løren, Erik og Hans Løren for å ha Slått hans del av Rælingsøya uten lov.betale og bot 3 mark sølv. En del saker vedr. Sørum følger her 106B,107,107B Skedsmo Løken Saken ens Maurits mot Even Nittesund. Må ryddinggjøre Nittesund 108 Sørum Sager i Sørm og Yssen. Saken utsatt. 108B,109,109B,110 Skedsmo Stalsberg Ingen nøtte til tross for rop både inne og ute.utsatt 110B,111 Fet Årnes Stevnet for sagskatt 111B112,112B,113, 113B114 Enebakk Bøler Sagbrukere stevnet for sagskatt.må bet.lasten ved sagene som forblir i arrest. Slutt på tingbok nr. 1.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

Hvordan ta i bruk Legacy?

Hvordan ta i bruk Legacy? Hvordan ta i bruk Legacy? Registrer slekten din på PC Vers. 0.8 Side 1 av 46 1. Formål Etter at jeg tok i bruk Legacy brukte jeg lang tid på å rette opp min tidligere registrerte informasjon. Jeg la merke

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige.

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Asbjørn Sigurdson drar sørover for å kjøpe korn: Asbjørn gav seg av sted og hadde tjue mann med, de seilte nordfra om sommeren, og det er ikke fortalt noe

Detaljer

Hvor ble det av Huitfeldtene?

Hvor ble det av Huitfeldtene? Hvor ble det av Huitfeldtene? 12 Av Carl Huitfeldt Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre antall, som lever i andre land. Disse slektenes

Detaljer

Personnavn i eldre tid

Personnavn i eldre tid Personnavn i eldre tid Av Frode Myrheim Innledning En kan på en måte si at fornavnet og farsnavnet i eldre tid var det som i dag er personnummeret. Med andre ord var det dette som i offentlige skattelister

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6.

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6. ".. i \ BLEKKA N Blekkan forekommer som gardsnavn pl lere steder. Slekkan i Strinda nevnes forste gang i 1277 og da under navneformen Blikar. Dette er flertallsformen av ordet -blik. som betegner noe blankt.

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

etter kvittert regning av 15. mars, lit 64 A. nr. 2 Mars 16 herr Holmboe diverse stentøy 461

etter kvittert regning av 15. mars, lit 64 A. nr. 2 Mars 16 herr Holmboe diverse stentøy 461 MånedDag Utbetalt til mengde vare eller tjeneste levert Riksbankdaler skilling 1814 Mars 9 Jørgen Siggerud en halv tønne rug 37 48 Mars 9 Peder Præsterud 2 tønner rug 143 32 Mars 9 Ole Steensrud 2 tønner

Detaljer

Et utvalg fornbrev fra Numedal, Sigdal, Modum, Sandsvær og Telemark

Et utvalg fornbrev fra Numedal, Sigdal, Modum, Sandsvær og Telemark Et utvalg fornbrev fra Numedal, Sigdal, Modum, Sandsvær og Telemark Jeg har i mange år samlet på avskrifter av diplomer fra distriktene rundt Kongsberg, særlig fra Numedal og de østre deler av Telemark.

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt

Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt Åpningsgudstjenesten, Kirkemøtet 2015 i Nidarosdomen Prekentekst: Lukas 24, 36-43 Tunsberg biskop Per Arne Dahl 1 Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt La oss be: «Kjære Jesus. Mett oss med

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Gammelt og Nytt Nr.4 2008

Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Medlemsblad for Båtsfjord Historie og Museumslag Julen 2008 Lederen har ordet. Et nytt år er gått. Julen har igjen innhentet oss, og tro blir vi ferdig til jul med alt vi skulle

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

November/desember 2012. Møt dagen. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole

November/desember 2012. Møt dagen. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole November/desember 2012 VERKET Møt dagen Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole Første del av skoleåret side 3-5 innhold Elevstipendiater side 6 Rektors hjørne side 7 Elevliste side 8-10 Nye muligheter

Detaljer

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006 Mer gammelt enn nytt Et organ for Vålerenga Historielag Sotahjørnet Foto Aftenposten En utrolig historie! Historielaget var invitert til Galgeberg 3 s 70 års jubileumsfest på Ekebergrestauranten 22. september

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG Hver en dag er en gave en mulighet Hver dag er en nåde fra himmelen ned SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 2006 1 Gaven og OPPGAVEN Livet er en gave, en

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

Levende tro frimodig bekjennelse

Levende tro frimodig bekjennelse Levende tro frimodig bekjennelse En innføring i vårt lutherske trosgrunnlag i seks deler James Arne Nestingen Oversatt til norsk av Jarle Blindheim og Marta Maria Dirdal 2014 DELK-forlaget 1979 Augsburg

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle Vi en ønsker fredelig alle jul en og fredelig et riktig jul godt og nytt et år! riktig godt nytt år! VARDØ KIRKE LEDEREN HAR ORDET: Juleforberedelser

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer