Arbeidsmarkedet nå januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedet nå januar 2017"

Transkript

1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå januar 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Leonid Andreev, 3.februar 217. // NOTAT Nedgang i ledigheten Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, gikk ned med 1 1 personer fra desember til januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten i januar var lavere enn i alle månedene i fjor, og 9 lavere enn i januar 216. Antallet helt ledige falt enda mer, med 1 2 personer fra desember til januar fordi antallet arbeidssøkere på tiltak gikk noe opp. Bortsett fra oktober og november har antall arbeidssøkere på tiltak økt mye det siste året, justert for normale sesongvariasjoner. I januar var 18 5 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette er 8 færre enn i januar i fjor. Bruttoledigheten tilsvarer nå 3,9 prosent av arbeidsstyrken, samme nivå som januar i fjor personer var registrert som helt ledige, 5 færre enn i januar i fjor. Det tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken mot 3,4 prosent for ett år siden. 2 2 arbeidssøkere deltok på tiltak i januar, en økning på 4 2 personer eller 26 prosent sammenlignet med for ett år siden. Det har også vært en økning i antallet delvis ledige det siste året. Ved utgangen av januar var 34 3 personer registrert som delvis ledige, en økning på 1 9 personer sammenlignet med januar i fjor. Dette er 24 prosent av summen helt og delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, litt over 23 prosent i januar i fjor. 4 prosent av økningen skyldes flere delvis permitterte (53 %) av de som var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i januar mottok dagpenger (ikke vist i figur). I januar i fjor var det også 57 9 dagpengemottakere. De som ikke mottar dagpenger mottar tiltakspenger (8 %), økonomisk sosialhjelp eller ingen ytelse. Noen få mottar arbeidsavklaringspenger (,5 %). NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet // Utredningsseksjonen // Postadresse: Postboks 5 St. Olav Plass // 13 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 // 579 OSLO Tel: 21 7 // Fax: //

2 Figur 1. Utviklingen i antallet registrerte helt arbeidsledige, bruttoledigheten og arbeidsledige ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Sesongjusterte tall. Januar 29 januar og arbeidssøkere på tiltak AKU- arbeidsledige og SSB Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) var 13 personer arbeidsledige i november, noe som tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten gikk ned med,2 prosentpoeng, eller 6 personer, fra august til november justert for normale sesongvariasjoner. Denne endringen er innenfor feilmarginen. Ifølge AKU var det en klar økning i ledigheten fra sommeren 214 til høsten 215, men det siste året har endringene i arbeidsledigheten stort sett ligget innenfor feilmarginen og nivået variert mellom 4,5 og 5, prosent av arbeidsstyrken. Sysselsettingen gikk ned med 14 personer fra august til november, justert for normale sesongvariasjoner, også en endring innenfor feilmarginen. På grunn av befolkningsveksten har sysselsettingsprosenten i november 216 gått ned med,5 prosentpoeng til 66,8 prosent. Nedgang i antall nye arbeidssøkere Det ble i gjennomsnitt registrert 885 nye arbeidssøkere per virkedag hos NAV, det vil si at tilgangen på nye arbeidssøkere 1 nådde sitt laveste nivå siden desember 214, korrigert for sesongvariasjoner (figur 2). Med unntak av oktober og november har tilgangen gått ned hver måned siden januar 216. I desember var 16 9 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak med en arbeidssøkervarighet på under fire uker. Dette er 8 (-4 %) færre enn januar i fjor. Blant de som ble ledige i januar var de vanligste yrkesbakgrunnene bygg og anlegg, industriarbeid, butikk- og salgsarbeid samt reiseliv og transport (figur 3). Til sammen utgjorde disse nesten halvparten av de som hadde en arbeidssøkervarighet på under fire uker. Den største nedgangen i antallet med 1 Inkluderer helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på tiltak og andre arbeidssøkere. 2

3 arbeidssøkervarighet på under fire uker finner vi innen ingeniør- og ikt-fag og for bygge- og anleggsyrker. Figur 2. Tilgang av arbeidssøkere per virkedag. Trend. Januar 29 - januar Figur 3. Antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med arbeidssøkervarighet under 4 uker, etter yrkesbakgrunn. Januar 216 januar jan.16 jan Kilde:NAV 3

4 Utviklingen i internasjonal økonomi Den økonomiske veksten i eurosonen 2 er fortsatt lav. Bruttonasjonalproduktet (BNP) økte med,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Eurostat. For hele 216 økte BNP med 1,7 prosent i euroområdet. I desember 216 var sesongjustert arbeidsledighetsrate på 9,6 prosent i eurosonen,,1 prosentpoeng lavere enn i november. Dette var,9 prosentpoeng lavere enn i desember 215. Ledighetsraten er den laveste siden mai 29. Blant medlemslandene i november 216 var arbeidsledigheten lavest i Tsjekkia (3,5 %) og i Tyskland (3,9 %), og høyest i Hellas (23 % i september 216) og i Spania (18,4 %). Sammenlignet med året før falt ledighetsratene i tjuefire medlemsland, og økte i fire, blant annet i Danmark (fra 6,1 til 6,2 prosent) og i Italia (fra 11,6 prosent til 12 prosent). Industriproduksjonen i eurosonen økte med 1,5 prosent i november, ifølge sesongjusterte tall fra Eurostat. Sammenlignet med november 215 var industriproduksjonen i eurosonen 3,2 prosent høyere. Den største oppgangen fant sted for energiproduksjonen (med 5,9 prosent), produksjon av forbruksvarer (med 3,7 prosent) og investeringsvarer (med 3,1 prosent). Den britiske økonomien vokste med,6 prosent i fjerde kvartal, noe som var samme rate som de to tidligere kvartalene, ifølge tall fra Office for National Statistics. I 216 vokste økonomien med 2 prosent,,2 prosentpoeng mindre enn i 215. Tallene viser at den økonomiske nedgangen etter Brexit-avstemningen som mange hadde fryktet foreløpig ikke har materialisert seg. Økt privat konsum som har ført til,8 prosent vekst i tjenestesektoren i fjerde kvartal. Industriproduksjonen viste likevel en nullvekst. Utviklingen framover er i stor grad avhengig av utfallet av Brexitforhandlinger som etter hvert starter opp mellom den britiske regjeringen og EU myndighetene. Etter en svak første halvdel av 216 skjøt USAs økonomi fart. USAs bruttonasjonalprodukt (BNP) vokste med 1,9 prosent i fjerde kvartal, sesongjustert og målt i årlig rate. Veksten er imidlertid lavere enn i tredje kvartal, da den var på 3,5 prosent målt i årlig rate. De største bidragene til veksten kom fra privat konsum, private investeringer, samt offentlig konsum. Arbeidsledigheten var på 4,7 prosent av arbeidsstyrken i desember. Dette er,1 prosentpoeng høyere enn i september, men,3 prosentpoeng lavere enn i desember i fjor. Sysselsettingen fortsatte å vokse noe, mens yrkesdeltakelsen har holdt seg stabil i de siste månedene. I januar oppjusterte IMF sitt anslag for USAs BNP til 2,3 prosent i 217 og 2,5 prosent i 218, en økning i BNP på,5 prosentpoeng i forhold til prognosen i oktober. Det forventes at den nyinnsatte Trump-regjeringen skal føre mer proteksjonistisk handelspolitikk, noe som gir økt usikkerhet rundt utviklingen framover. Kina har annonsert at veksten i fjerde kvartal var 6,8 prosent i årlig rate. Offentlige investeringer i infrastruktur, samt en økning i privat konsum har bidratt størst til oppsvinget. Utviklingen i norsk økonomi Oljeprisen har økt de siste ukene, noe som henger sammen med en avtale mellom de største produsentene om å kutte tilbudet. Store investeringer i infrastruktur og eiendom i Kina, samt 2 Eurosonen inkluderer Belgia, Tyskland, Estland, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Østerrike, Portugal, Slovenia, Slovakia og Finland. 4

5 forventninger om skattelettelser i USA har løftet prisene på metaller, noe som også er positivt for norsk eksport. I tillegg er rekordhøye fiskepriser positivt for norsk næringsmiddelindustri. Boligprisene steg 2,7 prosent fra tredje til fjerde kvartal 216, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Dermed var boligprisene 1,1 prosent høyere enn ett år tidligere. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger har økt siden 214 og i desember gikk de opp med 1 prosent, sesongjustert. I tidsrommet januar desember 216 ble det gitt igangsettingstillatelse til 36 5 nye boliger, en økning på 18 prosent fra foregående tolvmånedersperiode. Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 13 prosent fra november til desember 216 etter fire måneder med fall. Fallet i reallønninger har gitt utslag for detaljhandelen. Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 2,1 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall. Nedgangen gjaldt de fleste bransjene bortsett fra netthandel, salg av byggevarer, leketøysbutikker og apotekene. For hele 216 falt omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene med 1,5 prosent fra 215. Ifølge SSBs produksjonsindeks falt industriproduksjonen med,6 prosent fra tremånedersperioden juni august til september november i år, justert for sesongvariasjoner. Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer viser produksjonsnedgang i norsk industri fortsatt i 4. kvartal 216, fremdeles drevet av leverandører til olje- og gassektoren. Næringer som trelast- og trevareindustri og gummiog plastindustri, samt produksjon av næringsmidler hadde en liten vekst i produksjonen i siste kvartal. Det forventes enda ett år med fall i oljeinvesteringene, og dette fører til lavere ordretilgangen hos oljeleverandører. Det meldes om reduserte ordrebeholdninger og lavere sysselsettingen for hele industrien i fjerde kvartal, spesielt for produsenter av investeringsvarer. Vedtatte investeringsplaner i industrien er nedjustert noe, som kan føre til et videre fall i sysselsettingen. Produksjonsnedgangen var likevel relativt liten og sammensatt konjunkturindikator for industrien gikk opp fra -5,1 i tredje kvartal til -,4, som kan tyde på at bunnen nås snart. Den delen av industrien som ikke leverer til olje- og gassektoren er positiv til utviklingen i 217. Nedgang i bruttoledigheten for ingeniør- og ikt-fag Bruttoledigheten for personer med yrkespraksis fra ingeniør- og ikt-fag falt for første gang siden april 214, justert for normale sesongvariasjoner. Det ble 4 færre ledige med denne yrkesbakgrunnen i januar. Det var også en nedgang innen en rekke andre yrkesgrupper. Ledigheten falt mest, etter ingeniør- og ikt fag, innen butikk og salgsarbeid og bygg og anlegg, mens ledigheten gikk opp innen helse, pleie og omsorg. Tabell 1 i tabellvedlegget viser utviklingen i den sesongjusterte bruttoledigheten for de ulike yrkesgruppene siden januar 216. Når vi ser på årsendringen ser vi fortsatt en stor vekst i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag. Bruttoledigheten i denne yrkesgruppen økte med 13 prosent fra januar 216 til januar 217 (figur 4). Ledere (1 %) og helse, pleie og omsorg (8 %) er yrkesgruppene med størst økning i ledigheten utenom ingeniør- og ikt-fag. Personer med yrkesbakgrunn fra bygg og anlegg er gruppen som har hatt størst nedgang i ledigheten det siste året. 5

6 Bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken var i januar høyest innen industriarbeid (6,3 %), og bygg og anlegg (6,2 %) (figur 5). Bruttoledigheten var lavest innen undervisning med,9 prosent av arbeidsstyrken. Figur 4. Prosentvis endring i bruttoledigheten, dekomponert i endring for helt ledige og arbeidssøkere på tiltak etter yrkesbakgrunn. Januar 216 januar Bruttoledighet Figur 5. Bruttoledigheten fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i prosent av arbeidsstyrken etter yrkesbakgrunn. Januar

7 Industriarbeid Personer med yrkespraksis innen industriarbeid utgjør den størst yrkesgruppen blant de arbeidsledige. I januar var 14 6 industriarbeidere registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, 3 færre enn for ett år siden. Hvis vi ser på enkeltyrker er det operatører innen boring som har hatt størst økning i ledigheten det siste året. Støpere, sveisere og platearbeidere og næringsmiddelarbeid er gruppene innen industriarbeid som har hatt størst nedgang i bruttoledigheten sammenlignet med januar 216. Bygg og anlegg Det siste året har det vært størst nedgang i ledigheten innen bygge- og anleggsyrker. Ved utgangen av januar var 12 6 personer registrert som helt ledige med yrkespraksis innen denne bransjen. Dette er 2 færre (- 14 %) enn for ett år siden. Bruttoledigheten har gått ned for de fleste typer yrker innen bygg og anlegg. Ingeniør- og ikt-fag Personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag har hatt den største økningen i bruttoledigheten det siste året. Ved utgangen av januar var 1 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak med denne yrkesbakgrunnen. Dette er 1 2 flere enn i januar i fjor, og tilsvarer en økning på 13 prosent. Det er særlig blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi at bruttoledigheten har økt det siste året. Figur 6. Bruttoledigheten fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak etter yrkesbakgrunn. Antall personer. Januar

8 Færre kortidsledige og flere langtidsledige Sammenlignet med januar i fjor har bruttoledigheten økt blant de som har vært arbeidssøkere i over ett år, spesielt for de mellom ett og to år. Færre har vært arbeidssøkere i under ett år sammenlignet med januar i fjor (figur 7). Til sammen var det i januar 5 2 flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som hadde vært arbeidssøkere i mer enn ett år enn det var i januar i fjor, en økning på 19 prosent. Det er fortsatt særlig blant menn i 3- og 4-årene vi ser en økning. Økningen i gruppen som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år har stort sett skjedd på Vestlandet. Særlig Rogaland og Hordaland har hatt en stor økning i denne gruppen, med henholdsvis 84 og 54 prosent flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak det siste året. Det er innen ingeniør- og ikt-fag det har vært størst økning i antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år sammenlignet med i fjor. 3 2 (1 %) av de som hadde vært ledige i mer enn ett år hadde yrkespraksis innen denne yrkesgruppen. Dette er 81 prosent flere enn for ett år siden. Figur 7. Prosentvis endring i bruttoledigheten, dekomponert i endring i helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etter arbeidssøkervarighet. Januar 216 januar Bruttoledighet Under 4 uker 4-12 uker uker uker uker uker 14 uker og mer I alt 8

9 Figur 8. Bruttoledigheten fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etter arbeidssøkervarighet. Antall personer. Januar Under 4 uker 4-12 uker uker uker uker uker 14 uker og mer Langvarige store geografiske forskjeller De siste årene har vært preget av store geografiske forskjeller i ledigheten, med en kraftig økning i ledigheten på Vestlandet, mens andre fylker har ligget stabilt eller til og med hatt nedgang i ledigheten. Bruttoledigheten var stabil eller gikk ned i 16 fylker i januar, men i tre fylker økte bruttoledigheten, justert for normale sesongvariasjoner 3. Størst var den prosentvise økningen i Finnmark, mens nedgangen var størst i Sogn og Fjordane. Tabell 2 i tabellvedlegget viser den sesongjusterte utviklingen i fylkene fra og med januar 216. Møre og Romsdal (13 %), Hordaland (12 %), Vestfold (9 %) og Rogaland (6 %) har hatt størst økning i bruttoledigheten det siste året. Sogn og Fjordane (-17 %) og Hedmark (-15 % ) har hatt den største nedgangen i bruttoledigheten det siste året (figur 9). Rogaland har fortsatt høyest bruttoledighet som andel av arbeidsstyrken, med 5,7 prosent. Sogn og Fjordane har fremdeles lavest bruttoledighet med 2,3 prosent av arbeidsstyrken (figur 1). Figur 9. Prosentvis endring i bruttoledigheten dekomponert i endring i helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etter fylke. Januar 216 januar Vi har her definert økning som en vekst på minst,5 prosent siste måned, og samtidig minst 15 personer. 9

10 Bruttoledighet Figur 1. Bruttoledigheten i prosent av arbeidsstyrken etter fylke. Januar 217 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Ledigheten blant innvandrere 43 2 (4 prosent) av de som var helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i januar er innvandrere. Figur 11 viser de 2 fødelandene hvor flest av de ledige innvandrerne kommer fra. Disse utgjør 66 1

11 prosent av de ledige innvandrerne. I januar var Polen (7 6), Somalia (2 6) og Litauen (2 5) de tre vanligste landbakgrunnene blant ledige innvandrere. Figur 11. Bruttoledighet dekomponert i helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etter fødeland. Antall personer. 2 vanligste fødeland er vist. Januar Bruttoledigheten har økt mest for personer som er født i Syria (14 %), Eritrea (21 %) og India (18 %) det siste året (se figur 12). For personer født i Vietnam har bruttoledigheten falt med 11 prosent det siste året. 11

12 Figur 12. Prosentvis endring bruttoledighet, dekomponert i endring i helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etter fødeland. Januar januar Bruttoledighet Referanser Bureau of Economic Analysis (216) National Income and Product Accounts Gross Domestic Product: Fourth Quarter and Annual 216 (Advance Estimate). Bureau of Labor Statistics (216) Employment Situation Summary. Eurostat (217a) Industrial production up by 1.5% in euro area, 5/217. Eurostat (217b) GDP up by.5% in the euro area and by.6% in the EU28, 2/217. Eurostat (217c) Euro area unemployment at 9.6%,22/217. IMF (217) World Economic Outlook (WEO) update: A Shifting Global Economic Landscape, January 217 National Bureau of Statistics of China (217), Preliminary Accounting Results of GDP for the Fourth Quarter and the Whole Year of 216 Office for National Statistics (217) Gross domestic product, preliminary estimate: Oct to Dec 216. SSB (217a) Konjunkturbarometer for industri og bergverk: fortsatt svakt for leverandørindustrien, 3. januar 217 SSB (217b) Varekonsumindeksen: dårlig desemberhandel. 3. januar

13 SSB (217c) Detaljomsetningsindeksen: svak detaljhandel i desember, 3. januar 217 SSB (217d) Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal: nedgang i sysselsettinga, 26. januar 217 SSB (217e) Registrerte arbeidsledige: økning i ledigheten blant dem med høyere utdanning, 26. januar 217 SSB (217f) Eksport av laks: svak auke i eksportpris for fersk laks, 25. januar 217 SSB (217g) Byggeareal: flere igangsettingstillatelser, 24. januar 217 SSB (217h) Utenrikshandel med varer: høyere råoljepris, 16. januar 217 SSB (217k)Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer: tredje kvartal med økte eksportpriser, 16. januar 217 SSB (217l) Boligprisindeksen: boligprisene opp 2,7 prosent, 12. januar 217 SSB (217m) Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning: prishopp på olje og gass, 1. januar 217 SSB (217n) Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning : liten nedgang i industriproduksjonen, 6. januar 217 Tabellvedlegg Tabell 1. Utviklingen i summen av registrerte arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter yrkesbakgrunn. Januar 216 januar 217. Sesongjusterte tall. jan. 16 feb. 16 mar. 16 apr. 16 mai. 16 jun. 16 jul. 16 aug. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 des. 16 jan. 17 Ledere Ingeniør- og iktfag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid Jordbruk, skogbruk og fiske Bygg og anlegg Industri-arbeid

14 Reiseliv og transport Serviceyrker og annet arbeid Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt Tabell 2. Utviklingen i summen av registrerte arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter fylker. Januar 216 januar 217. Sesongjusterte tall. jan. 16 feb. 16 mar. 16 apr. 16 mai. 16 jun. 16 jul. 16 aug. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 des. 16 jan. 17 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn & Fjordane Møre & Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland

15 Troms Finnmark

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå desember 2016

Arbeidsmarkedet nå desember 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå desember 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå februar 2017

Arbeidsmarkedet nå februar 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå februar 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2017

Arbeidsmarkedet nå juli 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå i 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mars 2017

Arbeidsmarkedet nå mars 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå mars 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Moderat oppgang i bruttoledigheten

Moderat oppgang i bruttoledigheten ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå november 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2017

Arbeidsmarkedet nå september 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå september 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå april 2017

Arbeidsmarkedet nå april 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå il 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2017

Arbeidsmarkedet nå august 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå august 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå november 2017

Arbeidsmarkedet nå november 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå november 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2015

Arbeidsmarkedet nå - desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidskedet nå - desember 215 Arbeidskedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - februar 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2016

Arbeidsmarkedet nå - juni 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidskedet nå - juni 216 Arbeidskedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå desember 2017

Arbeidsmarkedet nå desember 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå desember 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2016

Arbeidsmarkedet nå juli 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå i 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juli 2015

Arbeidsmarkedet nå - juli 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidskedet nå - i 215 Arbeidskedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mars 2015

Arbeidsmarkedet nå - mars 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mars 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2015

Arbeidsmarkedet nå - august 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidskedet nå - august 215 Arbeidskedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2016

Arbeidsmarkedet nå september 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå september 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - juli 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2015

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - ober 215 Arbeidsmarkedet nå er eit månadleg notat frå Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 2012 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå september 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2016

Arbeidsmarkedet nå - mai 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - mai 2009 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - januar 2015

Arbeidsmarkedet nå - januar 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - uar 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING jan. 1 jul. 1 jan. 2 jul. 2 jan. 3 jul. 3 jan. 4 jul. 4 jan. 5 jul. 5 jan. 6 jul. 6 jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 jan. 12 jul. 12 jan. 13 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå februar 2009 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - januar 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - mai 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - november 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING jan. 1 jul. 1 jan. 2 jul. 2 jan. 3 jul. 3 jan. 4 jul. 4 jan. 5 jul. 5 jan. 6 jul. 6 jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 jan. 12 jul. 12 jan. 13 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Torbjørn Årethun, torbjorn.aarethun@nav.no,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - september 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - august 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mars 2012 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - juli 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå april 2009 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - august 2009 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - januar 2012 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå februar 2007

Arbeidsmarkedet nå februar 2007 Arbeidsmarkedet nå februar 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Tormod Reiersen, tormod.reiersen@nav.no, 1.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - april 2012 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - juni 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2006

Arbeidsmarkedet nå oktober 2006 Arbeidsmarkedet nå oktober 2006 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Eirik Åsland, eirik.asland@nav.no, 2. november

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - mars 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2006

Arbeidsmarkedet nå juli 2006 Arbeidsmarkedet nå juli 2006 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Tormod Reiersen, tormod.reiersen@nav.no, 27. juli

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå november 2007

Arbeidsmarkedet nå november 2007 Arbeidsmarkedet nå november 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jorunn Furuberg, jorunn.furuberg@nav.no, 29.

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer