1 REGISTRERING AV MøTENDE ANDELSEIERE, STYREMEDLEMMER OG FULLMEKTIGER MFL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 REGISTRERING AV MøTENDE ANDELSEIERE, STYREMEDLEMMER OG FULLMEKTIGER MFL."

Transkript

1 Innkalling til årsm øte i Øyer Turskiløyper SA (ØÐ Til andelseiere i h tvedlegg 8 Det innkalles med dette til årsmøte i ØT den 23. september 2015 kl på Quality Hotell &, Resort, Hafjell i Øyer. Dagsorden: 1 REGISTRERING AV MøTENDE ANDELSEIERE, STYREMEDLEMMER OG FULLMEKTIGER MFL. - Valg møteleder - Godkjenning av innkalling med dagsorden - Valg av to personer til å signere årsmøteprotokollen 2 ARsoppeIøR MED REGNSKAB BALANSE OG NOTER FOR ARET 2OL4I2OL5. GODKJENNING Se vedlegg 1 3 STYRETS ARSEERff NIING. GODKJEN NING Se vedlegg 2 4 REVISORS BERETNING. HONORAR. GODKJENNING Se vedlegg 3 5 STYRETS ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN I Se vedlegg 4 6 ORIENTERING OM LØYPEKJøRINGEN KOM M EN DE SESONGER. GODKJ EN NING Godkjennelse av opplegget med avtaler om anskaffelse av egen maskin, Spidsbergsete1 (Ringsakerfjellet Drift AS). Hafjell Alpinsenter. (Ringsakerfjellet Drift AS). "Sjusjøen" 7 I ORIENTERING OM NYE LØYPER. HANDLINGSPLAN. GODKJ ENNING Se styrets orientering med handlingsplan og visjon, vedlegg 4 s 10-LL

2 I BUDSJETT FOR KOMMENDE SESONG. GODKJENNING Se vedlegg 5 10 ORIENTERING OM KRAV FRA NERMO. 11 FORSLAG FRA ANDELSEIERE OM VEDTEKTSENDRINGER. VEDTAK. Se vedlegg 6 t2 VALG AV STYRE. VEDTAK. Se vedlegg 7 Avslutning m 2015 F G _1

3 1 Arsoppgjør 2014 for Øyer Turskiløyper SA

4 Øyer Turskiløyper Sa Resultatregnskap Note Juli 14 -Juni 15 Juli 13 -Juni 14 DR FTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Frivillige bidrag Tilskudd Sum driftsinntekter Þriftskostnader Varekostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader ÞRIFTSRESULTAT ô oto r ,t ô FINANSINNTEKTËR OG FI NANSKOSTNADER Finanslnntekter Annen renteinntekt Sum finansinntakter Flnanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSÏER t4 066 ORDINÆRT RES. FøR SKATTEKOSTNAD t 898 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT r ÅRSRESULTAT OVERFøRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFøRINGËR u Arsregnskap for Øyer Turskiløyper Sa L

5 Øyer Turskiløyper Sa Balanse pr Note r4 EIENDELER Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o. l. Sum omløpsmidler SUM E ENDELER I r EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital lnnskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptient egenkapital Annen egenkapital Sum opptient egenkapital Sum egenkapital I I Gjeld Kortslktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD I 859 I hl"m';[ l t Stubrud nestleder Jon Magne As Øyer?fr #kæ#- z4*, ft-l %^ A; Jarle Krakk Tom Arne lngier Arsregnskap for Øyer Sa 987A

6 Øyer Turskiløyper Sa Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps $tandard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små fotetak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper, Selskapet har awikende regnskapsår, årets resultatregnskap omfatter derfor perioden al Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg tilvarekretsløpet. Õmløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Fordringer Kundefordrínger og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en indíviduell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tílsvarende vurdering. Note 1 - Lønnsko$tnad Lønn og andre godtgjørelser Virksomheten har ingen ânsatte, Honorar til revisor Noter for Øyer Turskiløyper Sa Organìsasjonsnr q

7 Øyer Turski rsa Noter 2414 Note 2 - Selskapskapital Selskapet har 323 andler hver pålydende kr 1000,-, samlet andelskapital utgjør kr ,- Selskapets 31 største andelseiere som eier mer enn 3% av andelskapitalen er: Andelseierens navn El-lnstallasjon LillehammerAS 10 Ha[ellAlpinsenterAS 10 Hafell Maskin AS 10 Ha{ellPanorama Hytteeierforening 10 llsetra lnvestas 10 Kringelåslia Velforening 10 Leve Hytter AS 10 Lie-Hornsjøveien SA 10 Liesmorka Utmarkslag SA 10 Lienden Kafe 10 Mosetertoppen Ha{ellAS 10 Moseteråsen AS 10 Moseteråsen velforeníng 10 Mosetervegen AS 10 NorgesskiAS 10 Pass Bygg AS 10 Pellestova HotellAS 10 Sameiet haf,elltoppen Hytteeierforening 10 Sandstulen nordre Hytteeierforening 10 Sportl Ha{ell 10 Våsjøen Hyttegrend 10 Øyer Fjellstyre 10 Øyer kommune 10 Hunderseter-/ Nysetervegen 10 O-Konkurs ØyerTurist Kringelåslia AS 10 Haf,ell Fjellandsby Velforening 10 Gaiastova A$ 10 Staff Gruppen AS 10 CaccacaANS 10 Ehncon v/ Espen H. Bjerke 10 Antall andeler Øyer Turist er konkurs og det er ikke gjort krav på denne andelen.andelen er overført annen egenkapital Note 3 - $katt Selskapet er ìkke skattepliktig. Noter for Turskiløyper Sa

8 Øyer Turskiløyper Sa Noter 2414 Note 4 - Krav Ekstraordinært Arsmøte i ØT vedtok 5, Mai i år å avslutte leverandøravtalen med løypeentreprenør Nermo etter denne vintersesongen, ett år før kontraktens egen ordinære utløpst d. Andelseierne deltok på årsmøte og kjenner bakgrunnen for oppsigelsen. Nermo har bestridt oppsigelsen og fremmet slutten av juni et uspesifisert krav om at oppsigelsen var ureltmessig. ØT har avist påstanden og vurderer risikoen for at sak skal ende med betalingsansvar overfor den tidligere løypeentreprenøren som helt minimal; Nermo har ikke sannsynliggjort at noen av vilkårene for erstatning foreligger. Note 5 - Tilskudd Selskapet har mottatt kr i prosjektmidler fra Oppland Fylkeskommune. Av dette har selskapet brukt kr i sesongen og kr er periodísert som forskudd. Noter for Sa 987Q

9 11 4r Øyer Turskiløyper Sa Årsberetning 2A1H Arsberetning fra styret i Øyer Turskiløyper ( ØT) samvirkelag for regnskapsåret 1. Juli 2014 til 30. Juni 201S. Foretaket samler inn penger som brukes til å preparere langrenns løyper i Hafjellog Øyerfjellet. Virksomheten drives fra Øyer kommune. ØT er organisert som samvirkeforetak og de juridiske rammer følger av lov 29. Juni 2007 nr 81 om samvirkeforetak og foretakets vedtekter. ØTs inntekter er i hovedsak frivillige bidrag fra hytteeiere, kommunen, veiselskaper, samt avgiftspliktige sponsorinntekter. Foretaket har som policy at alle innsamlede midler over tid pløyes tilbake i løypenettet enten i form av vedlikehold av løyper eller preparerte skispor. Det er et mål å få mest og best mulig løyper for pengene. ØT praktiserer åpenhet slik at bidragsytere og bruker til enhver tid kan se hvilke løyper som kjøres og i realitet hvordan pengene brukes i ØT. Virksomheten presenteres i og på facebook : Øyer Turskiløyper der ledelsen også svarer på kommentarer og spørsmå1. Løypekjøringên dag for dag kan følges på under fanene Øyer og Hafiell. "Kjøreprogrammet" er delt itre kategorier: "r.lvær", "ruskevæ/'og "godvaer". Styret utarbeider en detaljert faktisk beskrivelse av drifren siste vinter og for ytterligere detaljer vises til denne. Perspektivet for styret med denne beretning er hovedsakelig å oppfylle lovkrav for avgivelse av årsoppgjør og styrets utvidete rapport gir detaljene fra driften. Arbeidsmiljøet ivirksomheten ansees som god. Virksomheten har likeslílling mellom mann og kvinne som må. Det er ingen forhold ivirksomheten som påvirker det ytre miljø Selskapet dríver ikke med forskning- og utviklíngsaktiviteter Resultatregnskapet for siste år viser et overskudd pàkr mot et underskudd på kr 76.8gg forutgående àr. Høyere inntekter og mindre vind og snø ijanuar og februar er faktorer som har spilt inn her Egenkapitalen i virksomheten er styrket med overskuddet, foruten større etterspørsel etter andeler som utstedes av ØT. Egenkapitalen står i praksis i banken: kr sto på konto ØT har ikke langs iktig gjeld, ku n uforfalt driftsrelatert leverandø rgjeld. Selskapet mener at det er grunnlag for fortsatt drift. øver,fi.zots t} tututl nestleder emrk{ -fi^,{**á ft'"l%"//^ Odland Jarle Krakk 7

10 _& pwc 3 Til årsmøtet i Øyer T\rrskiløyper Revisors beretlring Uttalelse om årsregnskapet vi har revidert årsregnskapet for Øyer Turskiløyper, som viser et overskudd på kr r. Àrsregnskapet består av balanse per 3o. juni zor5, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrívelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsippèr og ãndre noteopplysninger. Stgtrefs ansu ar for âr sreg nskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslorens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret ñnner nødvendig for å muliggiøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentiig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Reuisors oppgu)et og plíkter Vår oppgave er å gi uttrytk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har giennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikti i Norge, hemnder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegf:er og giennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet iì<ke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors s\iønn, Éerundler vurderingen av risitloene- for atårsre-gnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det sþldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar rerisor henryn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme retisjonshandlinger som er he siktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektivitetenavselskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensihsmessige og om regnskapsestimaiene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Ette-r-vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av dgn fin-ansielle stillingen til Øyer Turskiløyper per 3o. juni aors, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsstittì Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Storgt. tzt, Postboks 494, NA-26o3 Lillehamma' T: o4t6, otg, no.: 987 oog 7g MVA,www.pwc.no Stafsoutoriserte reuisorer, medle nmer av Den norske Revisorþrenìng og autorisert regnskapsførø'selskap ß

11 } pwc Revisors beretning - zor4 - Øy'erTurskiløyper, side e Uttalelse om øvrige forhold Konklus. bn om årsb eretning en Basert påvår revisjon av ärsregnskapet som beskrel'et ovenfor, mener vi at oppþningene i årsberetningen omå-rsregn kage199 forutsetningen om fortsatt drift er konsistente mid årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dohtmentasjon Bas-ert pê ull reyrsjon gy årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3ood "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisoiliontroll av hiltorisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfrtt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering_ogdokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med tov og g;d boldøringsskikk i Norge., Bø revlsol (e) I

12 I Øyer Turskiløyper SA Styrets orientering om virksomheten i perioden ljul 20L4-30juni 20L5 med handlingsplan lo

13 1 INNLEDNING På årsmøte L4 ble denne handlingsplanen enstemmig vedtatt (i) (ii) (iii) Forbedre løypeproduktet ytterligere med hensyn til kvalitet. Sørge for (<smart kjøring" og pengebruk, herunder å iverksette samarbeid med Nordseter/ Sjusjøen med tanke på rutiner som sikrer mest mulig spor for pengene. Forbedre informasjon til brukerne om hvilke løyper som blir kjørt når. (iv) Øke de totale brukerbidragene fra lokalbefolkningen. (v) (vi) Øke sponsorinntektene og forbedre forutsigbarheten for fremtidige inntekter gjennom å etablere langsiktig avtale med næringsliv, hytteeierforeninger og offentlige bidragsytere. Profesjonalisere driften og driftssikkerheten i alle ledd. (vii) Realisereuværsløypeprosjektet nordoverog sørover. (viii) Etablerenødvendigegrunneieravtaler. (ix) Gjennomføre skiltprosjektet. I tillegg varslet styret i fjorårets orientering om virksomheten med handlingsplan at "(S)tyrets orbeid med ð følge opp løypekjøringen hor medført ressurskrevende diskusjoner med løypeentreprenøn som må unngås kommende sesong. Styret vil iverksette tiltak som klargjør partenes onsvarsþrhold etter den inngôtte ovtolen.,, Denne orienteringen fra styret gir informasjon om oppnådde resultater i forhold til punktene i handlingsplanen direkte og indirekte. Rekkefølgen i orienteringen følger ikke handlingsplanens. 2 LØYPEKJØRINGEN, HANDUNGSPLANEN PKT I På dette punktet er oppnådde resultater ikke i henhold til de mål som er satt. Det er gjort endringer for å oppnå målene, jfr nedenfor. Hornsjørunden ble tromlet med traktor fra L4. Siste dag det ble preparert løyper var Nermo AS kjørte løyper med stor maskin (Bison) og liten maskin (Huskey).ltillegg kjørteøyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps (ØTRKH) løyper i helgene med scooter fra Holmsetra. For første gang kjørte også "Sjusjøen" (Ringsakerfjellet drift AS) løyper på oppdrag fra ØT dette året. Nærmere bestemt kjørte Sjusjøen fra løypekrysset ved <Ukstjønn, tverrløypa ut Pelleveien til ytre Reina ca.40 ganger i løpet av vinteren. Fra kort før påske til ca to uker etter påske kjørte ØTRKH toppturløype med snøscooter over Reinsfjell, Knidalen og Høgåsen og videre over Sjøseterfjellet til Lienden, Toppturtilbudet ble godt mottatt og vil bli gjentatt og utvidet kommende sesong forutsatt at nødvendige offentlige tillatelser gis. Nermo's maskiner hadde noe mer havarier og driftsavbrudd enn de har hatt tidligere år. I disse perioder ble det delvis brukt erstatningsutstyr som til dels var lånt fra Hafjell L82452-r It

14 ØT har betalt for løypekjøring slik: Skiløypekjøring Nermo Skiløype$øring ØTRKH Betaling for "Sjusjøens> kjøring I alt kr.l kr ,00 kr, ,00 kr, L97,00 For sommervedlikehold av løyper er medgått: ØTI Skigruppa, betaling for dugnadsarbeid <<uværs>) Nermo AS, kantklipp langs løype Hafjell Maskin, skiltstolper og rør langs løypa I alt kr, ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Den store posten for dugnadsarbeid tt ØTl gjelder for rydding av ny løypetrasé mellom Lisetra og Tangen (uværsløypa). Det har ikke vært spesielle bemerkninger eller tilbakemeldinger når det gjelder ØTRKH eller Sjusjøens kjøring. Når det gjelder Nermos løypekjøring, er andelseierne kjent med ekstraordinært årsmøte L5 der årsmøtet besluttet oppsigelse og styret henviser til dette, og til note 4 i regnskapet. Se også pkt 9 nedenfor. 3 ØKONOMI, HANDLTNGSPLANENS PUNKTER IV OG V 3.1 Overordnet På dette punkt er ØT kommet et langt skritt i retning av handlingsplanens mål Foretaket har som det utsendte resultatregnskap og balansen viser økt sine inntekter fra stort sett alle kilder. Foretaket har styrket sitt resultat, sin egenkapital og sin likviditet vesentlig siste år. ØT stär derfor godt rustet til å møte de utfordringer som vil ølge med anskaffelsen av egen løypemaskin og etablere egen drift. Ut fra dette anser styret det forsvarlig å foreslå et ekspansivt budsjett der det legges opp til en vesentlig høyere aktivitet og ambisjon enn tidligere. Budsjettet er avstemt mot tidligere vedtatt handlingsplan og dessuten i forhold til forslaget til ny handlingsplan. Øyer Turskiløyper vil nå vise at virksomheten kan..levere>> på sitt hovedprodul<t: Løypekjøring og forventningen er at førsteklasses skiløyper både på kort og lang sikt vil gi seg utslag økt oppslutning om ØT og at dette vil trekke med seg ytterligere økte inntekter. Nedenfor følger en oppstillinger over de ulike inntektsartene og et sammenligningsgrunnlag fra tidligere år IL

15 2010 2OLL 20L2 20L2120t3 20L3/20L4 20L4/20Ls Hytteeierforeninger Løpende avtaler ex MVA L L L299 Næringslivet, frivillige bidrag L5 8s Bankgiroer enkeltpersoner Vegselskapene 133 s L87 s Øyer kommune Øyer fjellstyre s0 000 s Skiltbidrag Tilskudd skilt Økonomisk utvikling siste to år mot foregående år Nedenfor følger grafer som viser utviklingen for relevante størrelser. lo{xmoo gnruo lnntekter gxxtoo 7üXXIO 60(Xþo 5{lüt00 4{XXX!O -Offt l*rrûl -Frtuilig bur g fiua pers :x!(!fr[r 2üXmO 1000m 0 2{105 2{106 2W7 2fn8 2(m 4l _L t3

16 25m000 lnntekter 201O-2AL4 15(Xxr00 1{r0{mw, 5{þt00 -Sdgs'rntekt -Offtilgudcl -Frtuilþ bilrag trivn pers -FrilitigbUr4 -Tdalt o ? årsinntekt 2íXmO 2{Xt0{x}o 15f {X OO ftxlmo0 sx!0to -Offt lrkldd bitræ -frbid. -Total Priv pers o {n {þ!' sl11 6L82452.L lrl

17 Egenkapital u{xno0 Egenkapital 16fXX'00 lll{xx,o0 12(xþ00 ilx,mo0 8{XXXIO 60üxlo 400flt0 0{xno üÞ ã 14 -Egokapital Likvider 18{XX 00 16fiX100 ll {xxl00 x mo0 gt{xþo 6üX'00 4{X (x 0 2üXn0 0 Ulwider ?o14 -Uklriler L82452_L t5

18 Andeler 350 Andeler Ardeþr ?0{x) Kostnader û0 14{XnO0 12(xþ00 1üþ æ 60üt00 -toypekþrtu freruned rierie*er - --Ardredrifrsko*nader 40üx)0 2m0, $ Ytterligere styrking av egenkapitalen etter Etter balansedagen har ØT fått tegnet ny andelskapital på i alt kr ,- som er innbetalt til ØT som likviditet og løypelaget har pr. nå ca. kr. 1".8 mill innestående i bank. Dette innebærer at foretakets egenkapital nå er tilnærmet doblet sammenlignet med situasjonen på samme tid i fjor. 7 l]-t 6L82452 lt"

19 4 BIDRAG FRA øyer INNBYGGERE, HANDLINGSPLANEN IV ØT gjennomførte en kampanje for å få økte brukerbidrag fra lokalbefolkningen. Bidragene økte betydelig og ØT håper at ved å levere førsteklasses løyper vil foretaket <beholde" de nye bidragsyterne. Styret har mottatt og tar til seg kritikk for teksten i "rollups" som ble satt i butikker som bidro til diskusjon og satte ØT i miskreditt i lokalsamfunnet. 5 GRUNNEIERAVTALER. HANDLINGSPLANEN PKT VIII Det er forhandlet frem standard grunneieravtaler i hovedsak etter Skogeierforbundets mal. Det er inngått avtaler for nær hele området vårt. 6 FORUTSIGBARHET I Lø'YPEKJØRINGEN, HANDLINGSPLANEN PKT III ØT innførte sist vinter tre ulike kjøreprogram etter været; uvæç ruskevær og godvær. Kjørerutene for de enkelte programmer ble gjort kjent på ØTs facebookside og på wwwoyerturskiloyper.no ØT fikk kritikk for manglende forutsigbarhet for når og hvor det var hhv skøyting og to-spor klassiskløyper. Dette vil bli forbedret kommende vinter. 7 SYKKEL - TURSTIER Ärsmøtet 5. mai utvidet ØTs formål til å gjelde sykkel og turstier. I mai og juni og etter balansedagen 1-. juli har skiltprosjekt blitt gjennomført for sykkel i sør i fjellet. Sykkelkart er etablert av LOT og er i salg. ØT har mottatt positive tilbakemeldinger og sykkelrelaterte oppslag har preget ØTs facebookside i sommer. Birken arrangerte Halvbirken for første gang og Øyer og Pellestova var startsted. Ultrabirken gikk som tidligere gjennom vårt område. Skal ØT gjøre mer når det gjelder sykkel må det følge penger med den entusiasmen som lå til grunn for sykkelinitiativet; Det er bestemt løypepenger ikke kan brukes på sykkel. 8 DAGLIG LEDER _ SEKRETARIAT. JFR HANDLINGSPLANEN PKT VI Jo Stenersen har via selskap vært engasjert daglig leder i ca L/3 stilling fral. juni 20L4. Stenersen har dessuten bidratt betydelig på "dugnadsbasis". For kommende år vil Stenersen dessuten bli lønnet under både sykkel- sommervedlikeholds- og løypekjørerbudsjettet. Modell for avlønning av daglig leder/ driftsleder blir en oppgave for det nye styret. Det er ikke lagt løringer for dette i budsjettet som er foreslått, men midler tilgjengelig under ulike poster. 9 UVÆRSLøYPER. HANDLINGSPLANEN PKT VII ØT realiserte siste år uværsløype fra lysløypa på Lisetra til Augsetervegen med nødvendige grunneieravtaler, rydding og klargjøring av traseen. Det vises til spesifikasjon av dugnadskostnad i punktet om løyper ovenfor. Det er dermed uværsløyper nordfra og til Liesetra, Kommende vinter vil uværsløypa bli ført videre fra Liesetra til skistadion på Mosetertoppen som har videre forbindelse til toppen av gondolen. Her vil løypa stanse inntil vi har fått avtale med Alpinsenteret. Det planlegges også uværsløype fra Mosjølia ca ved "Høyspenten" og til Pellestova kommende vinter. Vi venter på tillatelser fra grunneier til å starte ryddingen. 8l r t?

20 Sør for alpinanlegget ble det inngått grunneieravtale og reetablert løype fra Sandstulen til Gropmarka og Lillehammernettet. Fra Sandstulen til ca L km fra kommunegrensen ble det kjørt med liten maskin. Det siste stykket ble kjørt med snøscooter. For neste vinter har Slåseterlia Velforening på dugnad ryddet slik at Ø-l nä kan kjøre med maskin ned til <<Myra', som er grensen. Det vil fortsatt være snøscooterkjøring ca 2 km i Lillehammer kommune som Olympiaparken vil kjøre. Grunneierne her nekter etter det vi forstår Olympiaparken å hugge til maskinbredde. 10 NYE LøYPER Øf har søkt Statskog og Fjellstyret om tillatelse til diverse løypeutvidelser og omlegginger. Det vil bli gitt en redegjørelse på Ärsmøtet. 11 SOMMERUTBEDRING AV LØYPETRASEER Det er avholdt allmøte mellom ØT og rodeansvarlige i ØTl og sommervedlikeholdet er planlagt. "Driftsleder" tar sikte på å gå gjennom løypenettet for å registrere utbedringsbehovet på kort og lang sikt. Det er planlagt både dugnader og maskinutbedring av de mest nødvendige punktene. For kommende vinter vil kjørerne i de maskiner ØT selv drifter ha med motorsag og ryddesag og løpende rydde nedfallfor å bedre fremkommeligheten for maskinene. Nermo har varslet demontering av B bruer og klopper over bekker og elv inne i fjellet om de ikke mottar vederlag. Det dreier seg om overganger som kan være etablert noe tilbake i tid. ØT undersøker de faktiske forhold og hvilke alternativ som måtte foreligge om Nermo eier dette. L2 SKILTPROSJEKTEI HANDLINGSPLANEN PKT IX Det er gjennomført omskilting fra Lillehammer grense og så langt nord som til Pølkrysset og Keiken. Fase l- av prosjektet dreier seg om ca 50 løypekryss med mer enn 300 skilt. Vi har <<solgt> skilt for kr mva pr stk for hvert skilt som peker til en bedrift/sted. Vi har dessuten demontert og solgt som kuriositeter gamle skilt. Dette har faktisk bidratt ikke ubetydelig til resultatet. Øf har og vil motta i alt ca kr. 1L5.000,- fra Oppland fylkeskommune når prosjektet er gjennomført. I tiden som nå kommer vil fase 2 av skilting i Øyerfjellet bli fullført med ca 38 løypekryss og vel 13O skilt. Når nye løyper tas i bruk medlører det dessuten behov for ytterligere skilting. ØT er Einar Moe stor takk skyldig for gjennomløringen av dette store prosjektet på "dugnad". 13 STYREMØTER Det er avholdt i alt 6 styremøter i driftsåret mot LI âretfør. Etableringen av daglig lederstilling har vesentlig lettet arbeidet for styremedlemmene som tidligere måtte ta alle avgjørelser. Styrearbeidet har vært konsensus-preget; ingen saker har i det året som har gått fordret avstemning i styret. ØT takker Pellestova som gar vært godt vertskap for styremøtene i året 2OL4/ L82452_L l8

21 L4 TURBØKER Det har som tidligere vært lagt ut turbøker i postkasser i flellet. Det skrives nok inn i bøkene i sterkt varierende grad da f eks det sterkt trafikkerte Reinakrysset har relativt få besøkende innskrevet. Det synes som det i hovedsak er Øyværinger som deltar i denne aktivitetskonkurransen. Sportl- Hafjell har administrert ordningen og stillet premier til rådighet. ØT takker Sportl- for dette hyggelige bidraget. Opplegget med Turbøker vil bli videreført neste vinter. 15 LØYPEKJØRING KOMMENDE VINTER Løypekjøringen kommende vinter vil skje fra to maskiner ØT selv drifter og dessuten med vesentlig økt kjøring f ra "Sj u sjøen". ØT har leid Huskey-maskina som sist vinter kjørte nord i fjellet fra Spidsbergseter. Det vil bli søkt etablert "helgebase" på Holmsetra der denne maskina vil kjøre fra. ØT har anskaffet (leaset) ny stor maskin som vil kjøre fra base i Hafjell; Pellestova/Midtstasjonen i Hafjell. Vår daglige leder vil kjøre denne maskinen og styre kjøringen herfra. ØT inngâr utvidet avtale med Sjusjøen som kjører Reinsvannsrunden, Hornsjøen og Hornsjørunden etter behov og forøvrig er "back-up,, ved havarier og driftsstans. Våre egne mannskaper skal få være med på sesongoppkjøringen med den veiledning og trening mm som Sjusjøens egne mannskaper får. Vi har inngått avtale med Hafjell Alpinsenter som sikrer bistand til drift, tining og lån av maskin her ved driftsstans. Vi skal også kjøre lysløypa på Mosetertoppen for Hafjell mot betaling denne vinteren. Som sist vinter suppleres kjøringen fra Holmsetra med ØTRKH med snøscooter. Også toppturopplevelsesløyper vil bli kjørt med snøscooter. Tidligløyper vil bli $ørt minst som tidligere år. Intensjonen er at brukerne skal merke en klar endring. L6 FORSLAG TIL VISJON OG HANDLINGSPLAN Styret foreslår som "visjon" for ØT i to alternativ som kan lyde: Alt a),<øyer turskiløyper til glede for alle." Alt b) "Øyer Turskiløyper skal sette spor" Vi skal legge til rette for at alle skigtade skal være stolte ov Hafjell og Øyerfiellet. Vi skol være Norges ledende skidestinasjon og derigjennom skope trofikk og vekst i bygdas næringsliv og spor til glede for innbyggere og hytteeiere L82452-l l"t

22 Styret fremmer forslag til følgende punkter i en ny handlingsplan: (A) (B) At løypenettet vedlikeholdes og videreutvikles med rundløyper med variert lengde, vanskelighetsgrad og terrengforhold. utbygges videre med hovedvekt på traseer sørover fra "Uværsløypenettet>> Mosetertoppen, fra Kringleåslia og Sandstulen. Gjennom samarbeid med Sjusjøen og Lil leha mmeri sa mt bed re til knytni ngen til G ropmarka/nordseterløypene. (C) At skispor: både klassisk og skøytingfølger de standarder som gjelder innenfor NSF og blir de beste i landet. (D) At løypene i hovedsak er ferdig kjørt når skiløperne starter om morgenen. (E) At det hersker stor grad av forutsigbarhet om hvor og når det kjøres. (F) At driften og driftssikkerheten ytterligere profesjonaliseres. (G) At konseptet med (smart $øring> videreutvikles og implementeres som driftsform. (H) At ØT til enhver tid har førsteklasses hensiktsmessig utstyr. (l) (J) (K) At ØTs eget personell og det personell ØT engasjerer har tilstrekkelig opplæring og kompetanse. At awik registreres og rutiner endres og systematiseres. At inntektene, alle arter/typer økes, og at arbeidet med å sikre forutsigbare inntekter ved at faste avtaler videreføres. Øyer B. september 2015 For styret i Øyer Turskiløyper SA Fred Gade/ sign _t?.0

23 Øyer Tursl<ilØyper SA - Driftshudsjett 20L5120T6 I DRIFTSINNTEKTER 3000 Løypekart 3020 Løypebidrag, avgift spliktig 3021Reklame 3025 Andre inntekter/salg skil/kart Div Frivillige bidrag/tilskudd med mer I algs- og drtft s lnnte kte t ì900 Frivillig bidrag ì901 Friv. Bidr private 1910 Annen dr relatert inntekvtilskudd loter 201, Budsiett 1)Gjelder innteie Sjusjøen kalk. 450 timer og Røde Kors 2) Gjelder innleide sjåfører på løypemaskin og ryddinlilrettelegging sykkel og skiløyper på sommerstid. 3 Betalt dugnad til ØTl-langrenn 4) Daglig leder funksjonen a2013 0,0c ,0c 0,0c ,0c 0.0c ( 44t 299,0( t f 4s s 689,0( 0.0t l0 00 2s0 000,0c l0 000,0c 5 000,0c ( I ,0( I ( 611ì O00.0f _nr ( r Ot ( 1 21 \27.m I l s,0( l 3ltì 00 I t ( ( ,0( _0t t ( 00( 0.0{ 4nn"n dtìîlst",if, lpil ìnnlpkl 1?00 flolì_lì I ( I 6Eg 710.t I 150 ll00.0t I 25t 00n, O-0t 0.01 tløs- oø dtiflslnnlektet 2 iilr 000,il, 2 I S0 llûo.ot t I I tt97 l89.ot I t 2? t22 nt DRIFTSKOSTNADER 4300 Skiløypekart/plakater 4500 Skiløypekjøring {505 Fremmeddenester prepping/vedlikehold 4510 Fremmedtjenester Varekostnad 6490 Annen leiekostnad Leasing P8400 tråkekkemaskin Leie Husþ 6550 Driftsmateriale (inkl. nye skilt) 6560 Rekvisita 6690 Reparasjon og vedlikehold annet 6701 Revisjonshonorar 6705 Regnskapshonorar 5725 Juridiskbistand 5730 Seketæriat 5790 A nen ftemmede tjenester 6800 Kontonekvisita 6860 Møter 6940 Porto etc 5907 Datakommunikasjon Driftskostnader og av- og nedskrivninger 7 I 00 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7200 Vedlikehold egne maskiner 7020 Diesel egne maskiner 7300 Salgskostnad 7420 Gave 7500 Forsilcingspremie 7740 Øredìlferanse ved avstemning 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad Annen driftskostnad I s s ( I r r97,0( 6s 975.0( 0,0c 000,0c 5) Det er usikkert om vi klarer å nå samme inntekter for kommende år. Ca ,- av inntektene fra 2014/2015 skriver seg fra skiltmidler ,0c 0.0c I ,0c 0,0c ( I 3 80 I ( s,2( t I ( I ( I I ( r I ( I s.2( l ,0c 0,0c ,0c 0,0c t ,0C 0,0c 0,0c ,0C 0,0c 750,0c ,0c ,0c 4 s s 195,0c ,6( ,8( 0,0c s,0( s0 0,0c s0 1210,4( r ,2( ,0( s,0( I ,0C I 00 40,8( ,6( ,0( ,8( ,0( ( ,0( 1 907,0( 3 747,0( 3,0( 147,0c 82.0( 2s ( 3 638,0( 4,4: 1 68,0( ( ( ,9( 4,3( 274,0( ( ( I750.0( 76 17) O( { 72 O f ( 0,0t 624,0( 4t 564,4( UM DNIFTSKOSTNADER ( 2 te t I ,0 I ,0t ! I ,0 I t DRIFTSRESI]LTAT { -30 otn-fr 426 7tS-O[ fi ! 0.0( ( ðu5l Kentelnntekter, bankn skudd 0rdinært resultat før skatt kostnad lu 00u,0( ,0( , t4 066,2( , Betalbar skatt 0.0( 0.0( 0.0( 3800 Ä.rsresultat { ( 0.0( i 0.0ft : ZT

24 Øyer Turskiløyper Fra: Til: Sendt: 8. september :15 Emne: lnnkommende forslag årsmøte lnnkommende forslag for Arsmøte "Øyer Turskiløyper" "Øyer Turskiløyper" Side 1 av Original Message --- From: Stein Plukkerud To: Øyer Turskiløper Jo Gc: Sent: Sunday, August 23,2015 8:26 PM Subject: Forslag endring vedtekter Øyer turskiløyper: (r) TiI Øyer turskiløyper v/styret Som andelseier i foretaket foreslår vi følgende endringer i vedtektene som følger l)paragraî2: Teksten foreslått som "visjon" tas inn iparagraf 2 som nytt annet ledd som del av formål Z)Parugraf 8 første ledd bør lyde: " Laget ledes av et styre på 7 personer som velses av Årsmøtet". Vi ber om at forslaget blir behandlet på det kommende årsmøtet i Øyer turskiløyper. Øyer Med vennlig hilsen NorgesSki AS Stein Plukkerud daglig leder. Fra: Lars Staff Dato: 23. august 2015 kl CEST Til: Øyer Turskiløyper >, "Fred Gade" Emne: Øyer Turskiløyper: Forslag til endring av vedtektenes par. 5. (21 Til stvret i Øyer Turskiløyoer SA ved stvreleder/daqliq leder Staff-Gruppen AS foreslår at vedtektenes paragraf 5 som omhandler fullmakt endres slik på det kommende årsmøtet i Øyer Turskiløyper: <<Andelseiere kan la seg representere på årsmøtet med fullmakt som kan veere skriftlíg eller elektronisk bekreftet. >. Jeg foreslår å oppheve neste/påfølgende setning. Skulle dere ha synspunkter/kommentarer til mitt forslag hører jeg gjerne i fra 08.0e.201s L7

25 1 h dere Side 2 av 2 a Mvh/Regards Lars Staff Staff-Gruppen AS / Olav Selvaags Plass 5, Tjuvholmen, 0252 Oslo, Norway (3) --- Original Message --- From: Fred Gade To: Øver Turskiløvper Cc: Fred Gade ;sondre ; ; ; ; ; erik.isum(otine.no Sent: Sunday, August 23,2015 9:23 AM Subject: Re: Vedlegg styremøte Vedr Forberedelse til Ârsmøtets valg av styremedlemmer har Tom Arne Ingier av personlige grunner ønsket å fratre ett år før valgperioden utløper. Det må derfor velges nytt styremedlem i hans sted. Ordineert utløper valgperioden for Sondre Stubrud og meg selv. Vi har videre hatt episoder med Jon Magne Aspelund som kopierte inn Nermo på styrekommunikasjon og utdypet sitt sy-n i etterfølgende e- poster. Jeg vil derfor ta opp at alle styremedlemmer skat velges på nytt på kommende ordinære årsmøte. Jeg vil begrunne dette nærmere på styremøte og på Årsmøte. Vh Fred Gade. Styreleder (T: )

26 g oyer 8. Andeler Andelseier 1C El-lnslâllesion Lillehâmmer AS lc Hafiell Alpinsenter AS 1C Haf èll Maskln AS 1C Hafìell Pânorama Hvtteèieeforenino 1C llselra lnvest AS 1C Krinoelåsliâ Vèlforenino 1C Leve Hvtlêr AS 1C Lie-Homsiøveoên SA 1C Liesmorkâ ulmârkslao SA 1C 'tc Lienden Kafe v/marianne Stenersen MoselêrlooDen Hafiell AS 1( Mosêteråsen AS 1( Moseteråsen Velforenino 1C Môsælerveden AS 1( NoroesSk AS 1( Pâss Bvoo AS 1( Pellestova HotellAS 10 Sameiet HafielltoDoen Hvtteeierforenino 'f0 Sândstulen nordrê Hvtteeierforenino 10 3Dort I Hafiell 10 y'ås øen Hvtteorend 10 Zver Fiellslvre 10 Zver kommune '10 {underseter / Nvselervêoen E \ermo Hotell a Sâme et llsetra le lioheter! Øver-Tretten ldrettsforenino øver-tretton Røde Kors HielDekorDs Nermo Maskin AS 1 Aks øseterveoen, Audstervedên 1 Holmseterveoen 1 Nordre Vesleselerveoen 1 Østf ellveoen 1C Kr noelåslia AS 1C Hafiell Fiellandsbv Velforenino 1 Svene Nedberq I Torbiøm Broks Petlersen 'lc Gâ estove AS 1C 1t 1t 1C 1C 'lc 1C 1C '1C 1C 1C 1C 1C 1C Staff GrupDen AS Caccece ANS Ehbcon v/esden H- Bierke Knut Marius Stokke Kav Aoe Enoedal.lôhân Fredrik Fr is Steinerud AS Anders Kvârberq Kârstein Giersvik Karl-Johan Sunde øvstein Arnulf Landvik Blakshauqen AS Pål G êstâno 1C B ørn Anders Braathen 'tc Mãrit Dôkke Hôllhê 1C on Rune Trondsen 1C l!î-reserven AS 11. Pål Schistad 1C l\roselerueoen AS 1C Dæhlihvttene AS 1C Ketil Grim Skorstad 1C Per Le f Saxeqaard 'lc lr s Mândelid 1t Erlino Jevne 1r Sever n Skauoen lc Rachid Bendriss 1C lvlosetertooden Velforenino 1C Johan Werner 1C Anders Onarheim 1C Jarle Krakk 1C Riulf Rustad 1C Lars Wìndfeldt 1C Håvard Nustad 1C Asmund Haare 1C Iore ThorstenEen 643 Sum registrerte andeler 2Ll

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Øyer Turskiløyper SA. Styrets orientering om virksomheten i perioden 1.juli juni 2016 med handlingsplan

Øyer Turskiløyper SA. Styrets orientering om virksomheten i perioden 1.juli juni 2016 med handlingsplan Øyer Turskiløyper SA Styrets orientering om virksomheten i perioden 1.juli 2015 30.juni 2016 med handlingsplan 1 OVERORDNET DRIFT - BEGIVENHETER ØYER TURSKILØYPER SA (ØT) gjennomførte årsmøte 23. september

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 216 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning AnSgERETNING 216 Virksomhetens art og hvor den drives Karma Tashi Ling Buddhistsamfunn er et buddhistisk trossamfunn.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Arsregnskap for. Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag

Arsregnskap for. Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag Arsregnskap 2016 for Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag Organisasjonsnr. 990 693 536 Resultatregnskap 2016 Note Res 2016 Res 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Hytteavgift 1 438800

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer