Norsk klimainitiativ for fornybar energi i utviklingsland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk klimainitiativ for fornybar energi i utviklingsland"

Transkript

1 Norsk klimainitiativ for fornybar energi i utviklingsland Norwegian initiative for technology transfer Renewable energy and energy efficiency Forslag om et nytt, norsk initiativ for teknologioverføring foran FNs klimatoppmøte i København. Overlevert til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i Oslo,

2 Et norsk initiativ for teknologioverføring Fornybar energi og effektiv energibruk Innledning Klimaendringer er vår tids største utfordring. Håpet ligger i at vi har både løsninger og ressurser til å begrense klimaendringene gjennom globalt samarbeid og solidaritet. Tiden er knapp og det er nødvendig å framskynde overgangen til en lavkarbon utvikling. Norge kan gjennom landets intellektuelle, industrielle og finansielle ressurser bidra til å akselerere denne overgangen ved engasjement i den global utvikling, for eksempel ved overføring av klimateknologi. Klimateknologier er avgjørende for å møte klimautfordringen. Enighet om global teknologiutvikling og teknologioverføring vil stå helt sentralt for å få til en klimaavtale i København. Industrilands vilje til å finansiere teknologioverføring til utviklingsland og å institusjonalisere et rammeverk for dette, kan bli et nøkkelpunkt i forhandlingene. Norges, Nordens og øvrige industrilands innsats bør rettes mot en helt nødvendig oppskalering i utvikling, bruk og spredning av fornybar energi. Første skritt er å påvirke forhandlingen i København i positiv retning. Budskapet der bør være at vi må trappe kraftig opp bruken av de beste, tilgjengelige teknologier for å kunne nå ambisiøse globale klimamål og sikre velstandsvekst i sør. Samtidig må nye teknologiske løsninger utvikles og innføres. Norge kan ta en sterkere rolle for å få på plass utvikling av klimateknologi i samspill mellom myndigheter, industri, forskning og sivilt samfunn - og det må skje i både industriland og utviklingsland. Sterke insentiver må til for å utløse investeringer, men at det er tilsvarende store potensialer for positive økonomiske ringvirkninger. Vi har derfor utviklet et forslag til et nytt, norsk klimainitiativ. Hensikten er å bruke norske erfaringer og kompetanse innen fornybar energiproduksjon og effektiv energibruk til å styrke arbeidet med forhandlingene før og under FNs klimatoppmøte i København. Rasmus Hansson Roar Flåthen Bård Mikkelsen Kjell Roland Generalsekretær Leder Konsernsjef Adm. direktør WWF-Norge Landsorganisasjonen Statkraft Norfund

3 Et norsk initiativ for teknologioverføring Fornybar energi og effektiv energibruk Sammendrag De internasjonale klimaforhandlingene vil være avgjørende for om verden klarer å handle raskt nok til å unngå irreversible klimaendringer med dramatisk konsekvenser for mennesker og natur. Forhandlingene er nå inne i en kritisk siste fase hvor klare forpliktelser fra de industrialiserte landene vill være avgjørende for et godt resultat. For å bidra til en positiv framdrift i forhandlingene har Statkraft, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Norfund og WWF laget et forslag til et norsk innspill til forhandlingene for teknologioverføring til utviklingslandene. Forslaget innbærer at Norge bidrar til å utvikle et formelt rammeverk som gjør det mulig for utviklingslandene å ta i bruk bærekraftig klimavennlig teknologi uten å gå veien om forurensende teknologier som skader både lokalt og globalt miljø. Norge gjør allerede en betydelig innsats på dette området slik at et nytt Norsk initiativ rettet mot klimaforhandlingene vil kunne operasjonaliseres raskt ved å bygge videre på dette. Rammeverket som utvikles vil bidra til kompetansebygging, teknologisamarbeid og tilrettelegging for private investeringer, uavhengig av om det er teknologi for for eksempel sementproduksjon, effektiv transport eller energiproduksjon. Forslaget innbærer videre at Norge bidrar til å finansiere tilrettelegging for akselerert teknologioverføring innen områdene fornybar energiproduksjon og effektiv energibruk, med sikte på å utløse private investeringer i stor skala. Siden energibruk utgjør omtrent to tredjedeler av det globale utslippet, vil tiltaket rettes mot den desidert største kilden til utslipp av klimagasser. Potensialet for å redusere utslippene fra energisektoren er stort og mange teknologier er tilgjengelig. Årlige ekstrakostnader knyttet å ta i bruk klimavennlige teknologiløsninger i utviklingslandene er i et nylig utgitt EU dokument beregnet til 33 milliarder i Anslag på hvor stor andel av dette som må dekkes av offentlige midler varierer, men erfaringsdata presentert av en ekspertgruppe på teknologioverføring tyder på at 35% er en typisk andel i utviklingsland 2. På denne basis anslås et minimums behov i 2020 på omkring 11 milliarder, tilsvarende 90 milliarder kroner per år i Dette er en kostnad de industrialiserte landene må være forberedt på å dekke som en del av en ambisiøs klimaavtale. Som en konkret bekreftelse på vilje til å til å ta sin del av ansvaret bør Norge, som en del av sitt bistandsarbeid, love støtte til finansiering av teknologioverføring. Dette bør baseres på estimater i tråd med prinsipper om rettferdig byrdefordeling. Et rimelig anslag for dette kan være 2% av totalbehovet, tilsvarende omtent 2 milliarder kroner per år i Norge kan vise handlingsvilje gjennom å forplikte seg til å dekke 1%, 1 milliard kroner årlig, allerede fra 2010, med et signal om å øke dette til 2%, avhengig av forhandlingsresultat. En slik forpliktelse vil ytterligere styrke den betydelige innsatsen Norge allerede gjør på dette området. 1 EU Blueprint for financing climate action. Summary p. 7, COM(2009) 2 Recommendations on future financing options for enhancing the development, deployment, diffusion and transfer of technologies under the Convention. p.55, FCCC/SB/2009/2

4 En slik finansieringsforpliktelse foregriper en forpliktelse de industrialiserte landene må være forberedt på å ta som en del av et ambisiøst forhandlingsresultat. Norge synliggjør dermed vilje til å påta seg nødvendig finansieringsforpliktelser overfor utviklingslandene. Dette er forpliktelser som vil komme i tilegg til spesifikke utslippsreduksjoner, der Norge allerede har satt et ambisiøst mål om å redusere utslippene med 40% i forhold til 1990 innen Den samlede norske innsatsen vil med dette initiativet fremstå med styrket troverdighet og bidra til å motivere andre forhandlingspartnere til også å påta seg konkrete forpliktelser for en sterk og rettferdig klimaavtale. Konkret innbærer forslaget fra Statkraft, LO, Norfund og WWF at det etableres to pilotprogrammer med fokus på henholdsvis fornybar energiproduksjon og effektiv energibruk i utviklingsland. Gjennom disse programmene skal det etableres samarbeidsplattformer for å styrke relevant nasjonal kompetanse, kapasitet og institusjoner, og herunder legges til rette for økte private investeringer gjennom innovative privat-offentlige samarbeidsprosjekter. Erfaringene fra pilotprogrammene brukes til å videreutvikle et rammeverk for teknologioverføring med sikte på å etablere en rekke målrettede programmer med økende grad av spesialisering innen spesifikke teknologiområder. Gjennom fokusert, sektororientert og oppskalerbar tilrettelegging for at bærekraftige fornybar energiteknologier skal kunne tas raskt i bruk, bidrar initiativet i betydelig grad til å møte utviklingsmål knyttet til bedre tilgang til ren energi, i tråd med prioriterte norske utviklingspolitiske mål.

5 Norwegian initiative for technology transfer Renewable energy and energy efficiency Summary The Norwegian initiative, as proposed by Statkraft, The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO-Norway), Norfund and WWF will provide positive momentum to the international climate negotiations under the UNFCCC, through upfront commitment of support for developing countries efforts towards a sustainable low carbon energy future. Specifically it is suggested that the initiative will: Support increased technology cooperation, and facilitate and invest in accelerated dissemination of technologies for renewable energy production and efficient energy use in developing countries. To support developing countries efforts towards a sustainable low carbon energy future, while providing positive momentum to the international climate negotiations under the UNFCCC, Norway could commit to invest in a technology action initiative already from The initiative will: Initiate and support two pilot technology action programs with a focus on facilitating fast and scaled up dissemination and implementation of sustainable renewable energy production and efficient energy use in developing countries 3. Feed the learning from the pilots into a wider effort to help building the UNFCCC technology transfer program. The initiative is expected to achieve Positive dynamic during a critical phase of the negotiation Emission reductions in the largest emission sector globally Improved competence and capacity for large scale implementation of sustainable technology solutions in selected developing countries. Increased access to energy services in developing countries, thereby meeting national and global development targets. Technological leapfrogging in developing countries enabling the development of a sustainable low carbon energy sector Increased production capacity and lower cost of renewable and energy efficiency technology for the global market Higher degree of research and innovation in the renewable and energy efficiency technology sector 3 Two additional technology action programs on CCS and energy infrastructure should be initiated as soon as basic institutions are developed and stakeholder trust in these arrangements has been established.

6 Norwegian initiative for technology transfer Renewable energy and energy efficiency Background and motivation Many developing countries are experiencing shortage of energy supply as a key challenge to their continued economic growth and in meeting millennium development goals. At the same time, the world is on a path to dangerous anthropogenic climate changes which can only be mitigated through a dramatic reduction in the emission of GHG 4. The present scientific modeling indicates that global emission of GHGs have to peak and decline by and then be reduced to below 80% of 1990 level by 2050 in order to stay below two degree global warming. Such a steep reduction in global GHG emission can only be achieved through a combination of a dramatic decrease in absolute emission levels in the developed countries while at the same time ensuring a low carbon development path with substantially below BAU emissions in developing countries. Avoiding dangerous anthropogenic climate change will require a coordinated global effort far beyond anything experienced in human history. It is the mandate of the ongoing UNFCCC negations on a new global climate treaty to ensure the framework to achieve this. An equitable and robust outcome of the negotiations will depend on the coordinated, interlinked and sufficiently ambitious commitments in the various pillars of a post-2012 climate policy laid out in the Bali Action Plan (BAP). In light of the central importance of Technology in the BAP, the provisions for this issue in the evolving climate agreement will have a major bearing on the success of negotiations. There is agreement that technology transfer will be fundamental to enabling an effective Implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change beyond In order to achieve the transition to a worldwide low-carbon development trajectory and to build up climate resilience, a global transformation in technology and technology cooperation is needed that will accelerate the pace of innovation, increase the scale of demonstration and deployment, and ensure diffusion of and affordable access to climate friendly technologies in all countries. The biggest challenge will be to ensure there is funding to back this energy transformation, with substantial support for developing countries, IEA Executive Director Nobuo Tanaka commenting on the special early excerpt of the World Energy Outlook (WEO) 2009 as input to the climate negotiations. 6 4 Refer e.g. Promoting Development, Saving the Planet. World Economic and Social Survey 2009 (WESS 2009), Overview chapter. 5 Promoting Development, Saving the Planet. World Economic and Social Survey 2009 (WESS 2009), p.129, with reference to UNFCCC. 6 IEA presented a special early excerpt of the World Energy Outlook (WEO) 2009 as a timely contribution towards a landmark agreement in Copenhagen during the Bangkok session of the climate talks leading up to

7 Norwegian initiative for technology transfer Renewable energy and energy efficiency The initiative While recognizing that a robust and comprehensive approach is needed to correct market failures and provide support along a broad range of technologies, both for mitigation and adaptation, it is suggest that Norway initiates and support two complementary pilot technology action programs 7 with a focus on facilitating fast and scaled up dissemination and implementation of sustainable renewable energy production and efficient energy use in developing countries. Reducing greenhouse gas emissions will require large and interconnected investments across several sectors, with the aim, inter alia, of halting deforestation and land degradation, retrofitting buildings to make them more energy-efficient and redesigning transportation systems. But it is an energy transition that will be at the core of an alternative integrated strategy for meeting climate change and development goals. 8 The specific focus on renewable energy production and efficient energy use in developing countries is motivated by the following: Energy is the core of the climate challenge, accounting for about 65% of the world s greenhouse-gas emissions 9 The power sector is responsible for roughly a quarter of total global emissions 10, making it the biggest global emitter of GHG. The abatement potential for the industry is high 11, An estimated 60% of total investments in mitigation technologies are needed in developing countries (power and industry) 12. COP15 in Copenhagen. The report was released under the heading: From financial crisis to 450 ppm: the IEA maps out the energy sector transformation and its financial consequences under a global climate agreement. 7 WWF and others has suggested that the technology framework of the UNFCC is organized as a set of technology action programs guided by a set of global technology objectives. Refer A Copenhagen Climate Treaty, by members of the NGO community for details. The pilot action programs suggested here will have a more narrow focus and a particular emphasis on technology transfer for developing countries. 8 Wess 2009, Overview xi. WWF emphasis. 9 IEA How the energy sector can deliver on a climate agreement in Copenhagen, Special early excerpt of the World Energy Outlook 2009 for the Bangkok UNFCCC meeting ,9% of 49 GtCO2eq. IPCC AR4, Technical Summary, Fig. TS. 2b, See e.g.: Pathways to a Low-Carbon Economy, version 2 of the Global Greenhouse Gas Abetment Cost Curve. McKinsey&Company, The study assumes that the industry will be responsible for 18.7 Gt CO2eq in 2030 under a BAU scenario, with a potential for more than 50% reduction in emission. E.g. Exhibit 4, p.13

8 Investing in economies with faster economic growth is likely to be a cost efficient priority as investing in new large-scale infrastructure provides more low-cost abatement opportunities than replacing/retrofitting existing infrastructure 13. Increasing energy production may contribute to meeting national development targets and millennium development goals 14. There is a recognized need for capacity building and pilot actions 15 The need to increase focus on clean and enhanced energy production is recognized as a priority for Norwegian development assistance 16. The relevant national science and industry competence, national industry capacity and historical experience, offers a unique basis for national enthusiasm and engagement, with a continued focus on social dialog and civil society engagement. While recognizing that there is a limit to the Norwegian influence on the global dynamics of technology development 17, experience with the Norwegian initiative to Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD) shows that moderate efforts (in the big picture) can have substantial positive influence on key topics. Copying the success of the Norwegian Climate and Forest Initiative (CFI) in driving the international agenda on REDD, It is suggested that Norway engage with similar enthusiasm and commitment in the important niche of the technology agenda related to technology transfer to developing countries. Building on the experience from the CFI in addressing tropical deforestation, while recognizing where Norway have the more relevant historical experience, science and industry competence and national industry capacity, Norway should: Support increased technology cooperation, and facilitate and invest in accelerated dissemination of technologies for renewable energy production and efficient energy use in developing countries. To this end, Norway should initiate and support two pilot technology action programs with a focus on facilitating fast and scaled up dissemination and implementation of near commercial sustainable renewable energy production and efficient energy use in developing countries. The mandate of each action program should include the following objectives 18 : 12 Ibid, p Ibid, p Refer e.g. Promoting Development, Saving the Planet. World Economic and Social Survey 2009 (WESS 2009), Overview chapter. 15 EU Blueprint for financing climate action. Summary p. 7, COM(2009) 475/3. 16 Utviklingsmeldinga og Handlingsplan for Ren Energi 17 Financing requirements for mitigation technologies is estimated at USD billion a year (EGTT report on future financing options for enhancing the development, deployment, diffusion and transfer of technologies under the convention. (FCCC/SB/2009/2)) 18 For the technology action programs to be efficient, they should probably have a much more narrow focus than what is indicated with the two broad categories of energy efficiency and renewable energy. It is recommended that that action programs differentiates and focuses as the move from pilot to full scale implementation. When basic institutional arrangements have been developed, Norway should also initiate a full scale action program on CCS.

9 Strengthen developing countries institutions and capacity for accelerated deployment of technologies for renewable energy production/energy efficiency Support an open multinational technology forum for further research and development, and regional adaptation of near commercial technologies (refer paragraph on institutional arrangements below). Research themes should include identification of barriers to dissemination of the technology, including barriers to private investments. South-south cooperation should be encouraged and supported. Support developing countries long term holistic planning and capacity building in the energy sector, with a technology focus as identified in technology need assessments (TNA), and with priorities aligned with the listing of nationally appropriate mitigation actions (NAMAs) under the UNFCCC. Based on the identified barriers to investment and advice from the technology forum, support the development of an attractive ground for private investment under competent national control of the sector development. Stimulate large scale private investment in social and environmentally sustainable renewable energy production/energy efficiency Facilitating the cooperation between willing parties in developing countries and willing private investors in developed countries in order to overcome barriers to the dissemination of renewable energy/energy efficiency. Provide financial guarantees for countries/private sector willing to support an accelerated deployment scheme. Support civil society engagement to ensure that accelerated development schemes in the technology sector is based on public participation and ownership through social dialogue. Feed research, experience and ideas into to the process of building a UNFCCC technology transfer program. As appropriate, also strengthen/take a lead in this process in support of the UNFCCC. Build on the experience from the many finance institutions and executing agencies, such as World Bank, GEF, IEA, IRENA, UNDP, UNEP and others already devoted to similar objectives. Provide a platform for coordination of these ongoing activities to so as to support the development of a UNFCCC program for technology transfer.

10 Norwegian initiative for technology transfer Renewable energy and energy efficiency Financial requirements According to the recent EU Blueprint for financing climate action, the annual financing requirements for mitigation in the Energy and Industry sectors are estimated at 33 billion annually in While estimates on the required share of public funds varies, empirical data summarized by the Expert Group on Technology Transfer (EGTT ) indicate that 35% is the typical public share of investments in climate technology in developing countries 20. It should be part of the research agenda under the proposed action programs to update these estimates. As recognition of responsibility to support low carbon development in developing countries, Norway could commit financial support for technology transfer. While it is difficult to find objective arguments for what exact share of the total cost Norway should cover, principles of equity and burden sharing might indicate that Norway contributes to 2% of annual needs, equivalent to roughly 2 billion Norwegian kroner per year in Motivated by the world s urgent need to invest in mitigation technologies to ensure that GHG emissions peak and decline on time, and the cost efficiency of early action, Norway could provide substantial momentum to these efforts by immediately commit to a 1% share, equivalent to 1 billion kroner per year, for the next 10 years with the ambition to scale up to a 2% share pending negotiation outcome. While this early investment is based on a voluntary commitment, it should be recognized as only preceding the financial commitments of Annex 1 countries in an ambitious Copenhagen deal. 19 EU Blueprint for financing climate action. Summary p. 7, COM(2009) 475/ Recommendations on future financing options for enhancing the development, deployment, diffusion and transfer of technologies under the Convention p.55, FCCC/SB/2009/2

11 Norwegian initiative for technology transfer Renewable energy and energy efficiency Institutional arrangements Several options have been presented as to what a Copenhagen treaty can look like and how it can be institutionalized. The purpose of this initiative is not to lay out or presuppose the overarching architecture for the various elements in a new treaty. The suggested action programs should be designed to be flexible and adaptive with respect to overall intuitional framework. For perspective and overview, the following paragraphs takes one suggested framework as a pedagogic starting point for describing a functional technology mechanism. In the selected proposal 21, it is suggested that a new Copenhagen Climate Protocol will be implemented through a climate facility with four boards and an Executive Committee as its core operating entities. The idea of the four boards; adaptation, mitigation, REDD and Technology, is to address the primary operational needs of the Facility. Depending on the chosen structure and mandate, they could oversee and monitor the technical operations of the facility. Furthermore there is a need to establish and ensure compliance with standards, operate and manage financial streams and establish and manage links to the a registry of developing countries suggested mitigation actions (NAMAs). Dependent on the exact institutional framework, technical panels, consisting of experts from governments, NGOs/CSOs, industry and academia, as well as indigenous and local communities, could be established to provide expertise, assessment and planning capacity to the boards. The Technical panels should build on existing expert groups, such as the Expert Group on Technology Transfer ( EGTT ). The Technology Board or a similar entity mandated by the COP, would be responsible for developing a set of Technology Action Programs for key adaptation and mitigation technologies, informed by existing international and national roadmaps. For the implementation of the above described Norwegian initiative, it is suggest that the EGTT is asked to act as an interim technology board and is support with a secretariat that would coordinate the two pilot technology action programs on sustainable renewable energy production and efficient energy use. The interim board, supported by the new secretariat will 1) Initiate the pilot action programs according to the three mandated objectives described above. 2) Engaging implementing, financing and executing agencies as appropriate. This could include the World Bank, GEF, IEA, IRENA, UNDP, UNEP and others. 3) Establishing a technology forum for further research and development, and regional adaptation of near commercial technologies. 4) Organize the learning process related to the establishment of the technology forum and the implementation of the pilots, and continuously feed this into a wider effort to help building the UNFCCC technology transfer program. 21 Refer A Copenhagen Climate Treaty, by members of the NGO community for details, particularly p and

12 Norsk initiativ for teknologioverføring Norge må ta ledelsen for å sikre best mulig klimateknologi i utviklingslandene. Derfor har WWF, LO, Statkraft og Norfund gått sammen om å foreslå et nytt, norsk initiativ for teknologioverføring foran FNs klimatoppmøte i København. I dette heftet finner du innledning og sammendrag på norsk. Selve forslaget presenteres på engelsk. Norwegian initiative for technology transfer The Norwegian initiative, as proposed by Statkraft, The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO-Norway), Norfund and WWF will provide positive momentum to the international climate negotiations under the UNFCCC, through upfront commitment of support for developing countries efforts towards a sustainable low carbon energy future. Inside you will find introduction and summary in Norwegian. The suggestion itself is introduced in English. WWF er verdens største natur- og miljøorganisasjon med over fem millioner støttespillere globalt, og virksomhet i mer enn 40 land. Tidligere i år sto organisasjonen bak den globale kampanjen Earth Hour, da flere hundre millioner mennesker slukket lyset en time for klimaet. I København vil WWF være tilstede med nærmere 100 delegater, som deltar aktivt for å påvirke resultatet av forhandlingene innen for de ulike fagfeltene, som eksempelvis teknologioverføring og skog og klima Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedorganisasjon med over medlemmer fordelt på 21 forbund. LO organiserer arbeidstakere i alle sektorer, bransjer og yrker. 50 prosent av LOs medlemmer er kvinner. Gjennom internasjonal fagbevegelse er LO en pådriver i kampen mot klimautfordringene. LO vil være representert i den offisielle norske delegasjonen i København, og flere LO-forbund vil være til stede med representanter. Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land. Norfund Statens Investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland ble opprettet av Stortinget i Fondets oppgave er å bidra med kapital, lån og garantier til utvikling av lønnsom og bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland som har begrenset tilgang til kommersiell finansiering på grunn av høy risiko. Norfund er et særlovsselskap eid av staten ved Utenriksdepartementet.

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Hva er Grunnforskningens bidrag til utvikling av fremtidens energisystem?

Hva er Grunnforskningens bidrag til utvikling av fremtidens energisystem? Hva er Grunnforskningens bidrag til utvikling av fremtidens energisystem? Anders Elverhøi UiO Energi At vi har bidratt er klart: Svante Arrhenius viste (1895) hvordan jordens temperatur vil øke etter hvert

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Julian Sauterleute og arbeidspakkelederne SINTEF Energi Seminar hos NVE, Oslo, 21. januar 2015 HydroBalance Miljømessige,

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet.

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet. Innovasjon i H2020 Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet 1. Kort om innovasjonsteori Grunnforskning Anvendt forskning Innovasjon Verdiskaping 1 Systemisk innovasjonsmodell Five-Year

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30 Orientering om energiforskningen ved Vestlandsforsking: Vår forskningsinnretning Eksempel på et nylig avsluttet prosjekt Søknad til det nye ENERGI.X programmet Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

Klimaendringer og klimarisiko. Borgar Aamaas For Naturviterne 10. november 2016

Klimaendringer og klimarisiko. Borgar Aamaas For Naturviterne 10. november 2016 Klimaendringer og klimarisiko Borgar Aamaas For Naturviterne 10. november 2016 FNs bærekraftsmål Forskning ved CICERO CICEROs tverrfaglige forskningsvirksomhet dekker fire hovedtema: 1.Klimasystemet 2.Klimaeffekter,

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy Det regionale Europa Kommunal og regionalråd Jan Edøy Tabula Regionum Europae Presentasjon 1. Velkommen til de 12. Open Days 6. 9. oktober 2014 2. 6th Cohesion Report on Economic, Social and Territorial

Detaljer

Kan Norge kjøpe skogvern i u-land?

Kan Norge kjøpe skogvern i u-land? Kan Norge kjøpe skogvern i u-land? Arild Angelsen Professor, School of Economics and Business, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås, Norway Nyttårstalen 2008 Vi må lykkes med å få skogvern

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Miljøstatus Fra ord til handling? Sund Energy Green Energy Day, Bergen, 23 september

Miljøstatus Fra ord til handling? Sund Energy Green Energy Day, Bergen, 23 september Miljøstatus Fra ord til handling? Sund Energy Green Energy Day, Bergen, 23 september Sund Energy helps navigate into the energy future Full-picture perspective Consulting Research Energy Economics Environment

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Rollen til norsk fornybar kraftproduksjon i 2050 Scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft eller stor leverandør av fornybar energi

Rollen til norsk fornybar kraftproduksjon i 2050 Scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft eller stor leverandør av fornybar energi Rollen til norsk fornybar kraftproduksjon i 2050 Scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft eller stor leverandør av fornybar energi Julian Sauterleute, Ove Wolfgang, Ingeborg Graabak SINTEF Energi

Detaljer

Metodevurdering (HTA) Samarbeid nå og i framtiden

Metodevurdering (HTA) Samarbeid nå og i framtiden Metodevurdering (HTA) Samarbeid nå og i framtiden Metodevurderinger Health Technology Assessement = Metodevurderinger Mini metodevurderinger Sykehus Hurtig metodevurderinger (Singel technology assessment)

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

GRØNN VERDISKAPING Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Agderkonferansen 22. januar 2015

GRØNN VERDISKAPING Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Agderkonferansen 22. januar 2015 GRØNN VERDISKAPING Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Agderkonferansen 22. januar 2015 2 En global markedsplass i endring Numberof Earths Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Vision 2050 ecological

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by Velkommen NCE-GCE Prosjektledersamling 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad Jointly owned by 12.00 Lunsj 13.00 Velkommen og programinformasjon Bjørn Arne Tweet fra Innovasjon Norge Mona Skaret Informasjon

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Geotermisk energi. Inga Berre

Geotermisk energi. Inga Berre Geotermisk energi Inga Berre Image source: Statoil CO 2 lagring Geotermisk energi (2007) Petroleum Image source: Statoil Forskningstema - UiB Geotermisk hoderegning på UiB 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Globale klimautfordringer og fattigdom kan internasjonale muligheter skape en ny vår for norsk vannkraft? EBL 30.05.07 - Kjell Roland -

Globale klimautfordringer og fattigdom kan internasjonale muligheter skape en ny vår for norsk vannkraft? EBL 30.05.07 - Kjell Roland - Globale klimautfordringer og fattigdom kan internasjonale muligheter skape en ny vår for norsk vannkraft? EBL 30.05.07 - Kjell Roland - Innhold Litt om Norfund En ny global vannkraftbølge med tyngde i

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

"Copenhagen Accord" en detaljert analyse

Copenhagen Accord en detaljert analyse "Copenhagen Accord" en detaljert analyse Gjennomgang av den politiske erklæringen fra COP 15 Notat / Bård Lahn / 08.02.2010 Alt som kom ut av klimatoppmøtet COP 15 i København var et nytt år med forhandlinger

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet Energiutfordringen og behovet for kompetanse Reidar Müller Energitørsten billion tonnes of oil equivalent IEA Reference Scenario: World Primary Energy Demand 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1980 1990 2000 2010

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Klimasatsing som skaper verdier

Klimasatsing som skaper verdier Klimasatsing som skaper verdier ENERGIKONFERANSEN SØR 2012 26.09.12 Trond S. Kristiansen rådgiver VAF BAKGRUNN Verdiskapende Agder 1. KLIMA: HØYE MÅL LAVE UTSLIPP I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Clean North Sea Shipping

Clean North Sea Shipping Clean North Sea Shipping An Interreg IVB, North Sea Region Programme project Luftutslipp i havn Klimarådet fredag 8. juni 2012 Competitive Marine Transport Services and reduction of Emissions - A North

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Innovasjon gjennom Horizon 2020

Innovasjon gjennom Horizon 2020 Innovasjon gjennom Horizon 2020 NCE SMART ENERGY MARKETS Partnerkonferanse Dieter Hirdes 02.11.2016 Horizon 2020 Vår strategi: Næringsutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon R&I projects 2009-2016

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig klimaforskning. Cecilie Mauritzen, Direktør CICERO Senter for Klimaforskning

Samfunnsvitenskapelig klimaforskning. Cecilie Mauritzen, Direktør CICERO Senter for Klimaforskning Samfunnsvitenskapelig klimaforskning Cecilie Mauritzen, Direktør CICERO Senter for Klimaforskning 4-6 C 2 C Source: Peters et al. 2012a; Global Carbon Project 2012 CICERO s research Global Health & Environment

Detaljer

Energy. Edgar Hertwich, NTNU. 21 May 2014, Oslo. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Ocean/Corbis

Energy. Edgar Hertwich, NTNU. 21 May 2014, Oslo. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Ocean/Corbis CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Ocean/Corbis Energy Edgar Hertwich, NTNU 21 May 2014, Oslo Carbon in the atmosphere - Carbon in the ground Working Group I Carbon budget Already emitted

Detaljer

Hvorfor jobbe i nettverk i helse?

Hvorfor jobbe i nettverk i helse? Hvorfor jobbe i nettverk i helse? Erfaringer fra Oslo Medtech - Helsenettverk in action Inspiria, June19th 2014 Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech 1 Norwegian and global societal trends and challenges Less

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer