Nye signaler om lavere vekst i Kina, HSBC PMI for tjenester ned til laveste nivå på to og halvt år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye signaler om lavere vekst i Kina, HSBC PMI for tjenester ned til laveste nivå på to og halvt år"

Transkript

1 fredag, 7. februar 2014 Morgenrapport Macro Research Nye signaler om lavere vekst i Kina, HSBC PMI for tjenester ned til laveste nivå på to og halvt år ESB holdt som ventet nøkkelrenten i ro, men ingen kvantitative lettelser i denne omgang Handelsunderskuddet i USA større enn anslått i foreløpig BNP, trekker ned BNP-veksten med 0,4 pp Det amerikanske arbeidsmarkedet viser tegn til videre bedring, jobbveksten i jan anslås til Tysk og britisk industriproduksjon ventes opp i desember Handelsbanken venter at industriproduksjonen i Sverige har steget videre etter kraftig vekst i november Finansdepartementet ber Finanstilsynet myke opp retningslinjene for boliglån Statoil med kutt i investeringsplanene bekrefter svak utvikling i investeringene på sokkelen Norsk industriproduksjon preget av bedring i tradisjonell eksport, men avmatning i oljerelatert industri Internasjonalt I løpet av natten fikk vi nye signaler om at veksten i Kina fortsetter å bremse opp. HSBC tjeneste-pmi viste nemlig ny nedgang i januar, og indikerer dermed lavere vekst innen tjenesteproduserende sektorer. Indeksen falt fra 50,9 i desember til 50,7 i januar, og dette er det laveste nivået på to og et halvt år. Detaljene viser at komponenten for ny aktivitet falt fra 51,8 i desember til 51,1 i januar, mens sysselsettingskomponenten gikk ned fra 51,4 til 50,9 i samme tidsrom. I tillegg falt komponenten for utsalgsprisene under det nøytrale 50-nivået, noe som indikerer nedgang i prisene. Vi tar også med at den offisielle PMI-indeksen for sektorer utenom industrien, altså både tjenestesektoren og bygg- og anlegg, også viste nedgang fra desember til januar; fra 54,6 til 53,4. Også denne indeksen viser noe lavere vekst i ny aktivitet, i tillegg til at sysselsettingskomponenten falt så vidt under 50-nivået, noe som indikerer en reduksjon i sysselsettingen. Det ventes at aktivitetsveksten innen tjenestesektorene vil stige litt etter kinesisk nyttår, men dette kan imidlertid være avhengig av at veksten i industrisektoren først tar seg noe opp. Vi minner imidlertid om at HSBC PMI for industrien også falt i januar, til det laveste nivået på et halvt år, og dermed ser det ikke ut til at veksten i industrien skal få et oppsving med det aller første. Vi anslår at BNP-veksten i Kina dempes til 7,3 prosent i år, ned fra 7,7 prosent i fjor. ESB valgte som ventet å holde nøkkelrenten i ro på 0,25 prosent. Spenningen i forkant av gårsdagens rentemøte var imidlertid knyttet til hvorvidt Draghi ville åpne døren for kvantitative lettelser, men den døra forble lukket. Som tidligere omtalt har det de siste dagene versert rykter om at Draghi nå ville stanse steriliseringen av det avsluttede Securities Markets programmet (SMP), noe som i så fall ville vært å regne som en kvantitativ lettelse. Markedet hadde priset inn en viss sannsynlighet for at dette kunne skje. Dette ble det altså ikke noe av, og på pressekonferansen slo også Draghi fast at det heller ikke hadde vært diskusjoner om å trappe ned steriliseringen av SMP, selv om dette er et instrument de ser på. I stedet gjentok han at rentene over et lengre tidsrom skal holdes lave på dagens nivåer eller lavere. ESB tolker utviklingen i sentimentindikatorene som en bekreftelse på at gjeninnhentingen i eurosonen fortsetter i et moderat tempo. Draghi påpekte også at han ikke ser for seg noen fare for deflasjon (negativ prisvekst), men om noe var han litt tydeligere enn forrige gang på at eurosonen står overfor en langvarig periode med lav inflasjon. Vi må imidlertid vente til rentemøtet i mars før vi får videre vurderinger av utsiktene for prisveksten på mellomlang sikt; da vil nemlig ESB legge frem sine nye prognoser, og denne gangen vil sentralbankens prognosemakere se helt frem til Vi tolker gårsdagens pressekonferanse som at ESB hadde et ønske om å se an situasjonen frem til neste rentemøte. I dette legger vi også at eventuelt svake nøkkeltall de neste ukene vil skape et nytt press på ESB om å iverksette nye tiltak for å stimulere økonomien. Produktiviteten i USA ser ut til å ha utviklet seg svakt rundt årsskiftet 2012/2013, men ferske tall viser at produktivitetsveksten tok seg solid opp gjennom andre halvår i fjor. Veksten har også vært klart sterkere enn ventet. Utenom landbruket steg produktiviteten med 3,2 prosent (annualisert rate) i fjerde kvartal i fjor, mens konsensus hadde sett for For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 seg en vekst på 2,5 prosent. Produktivitetsveksten var riktignok litt ned fra 3,6 prosent i tredje kvartal, men det var uansett et solid tall for fjerde kvartal. Den sterke produktivitetsveksten gjennom andre halvår i fjor bidro til markerte fall i lønnskostnader per produsert enhet, på henholdsvis 2,0 prosent i tredje kvartal og 1,6 prosent i fjerde kvartal. Konsekvensen av dette er at det fortsatt er et lavt underliggende lønns- og prispress, og ut i fra disse tallene ser vi ikke tegn til snarlig oppgang i kjerneinflasjonen. Oppdaterte tall for den amerikanske handelsbalansen viser at BNP-veksten i fjerde kvartal kan bli revidert noe ned. Handelsunderskuddet ble på 38,7 mrd dollar i desember, opp fra oppreviderte 34,6 mrd i november. Dermed ble underskuddet i fjerde kvartal noe større enn rapportert i de foreløpige BNP-tallene, og antagelig er revisjonen av handelstallene stor nok til å trekke BNP-veksten ned med 0,4 prosentpoeng. Isolert sett betyr dette at BNPveksten for fjerde kvartal justeres ned fra 3,2 prosent til 2,8 prosent. Dagens viktigste begivenhet vil helt klart være den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for januar. Som kjent var sysselsettingsveksten i desember overraskende svak, på magre personer, men det er en gjengs oppfatning at de svake tallene for desember var et resultat av det uvanlig dårlige været. Dermed venter konsensus at jobbveksten har tatt seg godt opp igjen. Konsensus anslår at sysselsettingen steg med personer i januar. Etter vårt syn har tallene vi har fått denne uken forsterket inntrykket av at den svake jobbveksten i desember var et unntak, og ikke starten på en ny og svakere trend i arbeidsmarkedet. Onsdagens ADPtall viste nemlig en sysselsettingsvekst i privat sektor på , omtrent som ventet, mens ISM for sektorer utenom industrien viste en solid oppgang i sysselsettingskomponenten. Denne ligger nå godt over gjennomsnittet for fjoråret, og det ser dermed ut til å være et robust underliggende momentum i jobbveksten. Vi tar også med at vi i går fikk tall for nye førstegangssøkere til ledighetstrygd som viste at trenden, uttrykt ved et fire ukers gjennomsnitt, var uendret på personer. Dette er et nivå som er lavere enn gjennomsnittet for fjoråret ( personer), og hvor sysselsettingen til sammenligning steg med personer per måned. Alt i alt ser vi ingen åpenbar nedsiderisiko til dagens arbeidsmarkedsrapport, hvor jobbveksten altså er ventet til Tvert i mot kan de omtalte ISM-tallene indikere at det er noe oppsiderisiko til dette konsensusestimatet. Vi skal også følge med på andre internasjonale nøkkeltall som kommer i dag, som svensk, tysk og britisk industriproduksjon. Svensk industriproduksjon tok seg kraftig opp i november og steg med hele 5,7 prosent. Dermed ble en tilsynelatende negativ trend i produksjonen brutt, og nivået på produksjonen er per november høyere enn det har vært gjennom hele Man må tilbake til tidlig høst 2012 for å finne et tilsvarende høyt produksjonsnivå. For desember venter konsensus at det var nullvekst i industriproduksjonen. Våre svenske kollegaer antar imidlertid at veksten har fortsatt, og anslår en vekst på 0,5 prosent i desember. Den sterke utviklingen i svensk industri-pmi indikerer at industriproduksjonen vokste videre i desember. Til tross for svært optimistiske stemningsindikatorer, utviklet tysk industriproduksjon seg svakt gjennom høsten, og produksjonsnivået var lavere i oktober enn i juli. Men etter frisk vekst på 1,9 prosent i november, ser det igjen noe bedre ut for momentumet i den tyske industrien. Konsensus antar at industriproduksjonen har tatt seg ytterligere noe opp i desember og ser for seg en vekst på 0,5 prosent. Sentimentindikatorer for tysk industri, som riktignok har overdrevet oppgangen gjennom høsten, tyder på at tyske industribedrifter ser lyst på fremtidsutsiktene. I går ble det imidlertid klart at tyske industriordre falt med 0,5 prosent i desember, mens det var ventet en økning på 0,4 prosent. Etter å ha tatt seg markert opp i september, har britisk industriproduksjon siden utviklet seg nokså flatt. I tråd med god utvikling i sentimentindikatorer for industrien venter konsensus at denne sidelengs bevegelsen blir brutt i desember, og antar at produksjonen i tilvirkningsindustrien har steget med 0,6 prosent, opp fra nullvekst i november. 2

3 Norge Finansdepartementet sendte i går brev til Finanstilsynet om retningslinjene for boliglån. Departementet tok som kjent denne saken opp med tilsynet etter regjeringsskiftet. Gårsdagens brev kom som svar på tilsynets brev av 29. januar som, på departementets oppfordring, redegjorde for tilsynets syn på saken. Gårsdagens brev ga ikke tilsynet ordre om å senke kravet om 15 prosent egenkapital til 10 prosent, men understreket i stedet behovet for fleksibilitet i praktisering av reglene og nevnte spesifikt av 10 prosent egenkapital må være tilstrekkelige for lånsøkere med god betalingsevne. Mer generelt ba brevet Finanstilsynet kommunisere klarere til bankene hvordan avvik fra 15 prosentregelen kan praktiseres. Tilfredsstillende betjeningsevne, bevisst spareatferd og rentebinding nevnes som kriterier for å kunne gå ned til 10 prosent. Tilsynet bes spesielt om å vurdere hensiktsmessigheten av kravet om at kunden skal kunne tåle en renteoppgang på fem prosentpoeng. Dette mener departementet bør revurderes i lys av Norges Banks renteprognoser og at sikring mot rentesensitivitet kan oppnås gjennom rentebinding. Videre ber Departementet tilsynet om å fokusere mindre på enkeltsakene i bankene og i stedet om å kontrollere bankenes egne rutiner og kriterier for vurdering av kredittverdighet, slik dette utformes av de ulike bankenes styrer. Vi understreker at når vi uttaler oss om slike reguleringssaker, uttaler vi oss som faglig uavhengige analytikere og ikke på vegne av Handelsbankens ledelse. Generelt mener vi at husholdningenes boliggjeld er en viktig faktor i vurdering av risikoen for ustabilitet i det finansielle systemet, slik erfaringene fra USA, Spania og Danmark indikerer. Myndighetene kan med andre ord ha grunn til å stramme inn på det totale omfanget av boliggjeld i forhold til det omfanget husholdningene ønsker og bankene ønsker å innvilge. Imidlertid mener vi det er viktig at risikofaktorer som gjelder for systemet som helhet, må styres ved hjelp av generelle instrumenter, som for eksempel kapitaldekningsregler, og at myndighetene bør unngå å detaljstyre bankenes enkeltbeslutninger gjennom mekaniske regler for kredittvurderingssaker. Slik kan bankene få gode insentiver uten å bli detaljstyrt. I dette perspektivet ser vi gårsdagens brev som et skritt i riktig retning. Imidlertid mener vi myndighetene samtidig bør vurdere om kapitaldekningsreglene for boliglån er tilstrekkelig strenge. Departementets pressemelding nevner også at departementet arbeider med en omfattende plan for forenkling av plan- og byggesaker. Med dette søker departementet å dempe presset i boligmarkedet ved å senke byggekostnadene og øke tilbudet av boliger. Dette ser vi på som positivt. Riktig nok kan det hevdes at høy byggeaktivitet kan være et tegn på bobletendenser. Men vi tviler på at bobler kan hindres av treghet i byråkratiet. Statoil la i dag tidlig frem sitt resultat for 4. kvartal i fjor, og i pressemeldingen orienteres det også om kutt i investeringsplanene. Investeringskostnadene skal reduseres med mer enn 5 milliarder dollar (ca 30 mrd NOK) for sammenlignet med tidligere planer. Mer detaljer rundt kuttplanene kommer utover dagen i dag. Oljeprisen har de siste par årene ligget nokså stabilt, mens kostnadene til oljeselskapene har steget kraftig. Det Statoil nå opplever med økende press på lønnsomheten, pre- 3

4 ger også resten av bransjen. Etter å ha steget kraftig siden 2010, ser det nå ut til at veksten i investeringene på norsk sokkel stopper opp. I følge Oljedirektoratets siste prognose vil olje- og gassinvesteringene flate ut i år for så å falle svakt fram mot Norsk industriproduksjon antas å ha vokst med 0,1 prosent i desember. Industriproduksjonen har nå falt sesongjustert fra juli til november, men falltakten har avtatt, og for desember venter vi en utflating. Vi venter at den oljerelaterte bransjen fortsatt har hatt en svak utvikling i aktiviteten, mens tradisjonell eksportindustri nyter godt av den svekkede kronekursen. Disse forholdene skulle etter våre beregninger summere seg til omtrent uendret utvikling i samlet industriproduksjon inn mot årsslutt. Vårt anslag ligger en tanke lavere enn konsensus, som har anslått veksten til 0,2 prosent i desember. Ha en riktig god helg. Analytikere Knut Anton Mork, , Nils Kristian Knudsen, , Kari Due-Andresen, , 4

5 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 10:30 Spania Auksjon, obligasjoner 10:50 Frankrike Auksjon, obligasjoner 12:00 Tyskland Industriordre Desember Prosent m/m 2,4 0,4-0,5 13:00 Storbritannia Rentebeslutning 6.feb Prosent 0,5 0,5 0,5 13:45 Eurosonen Rentebeslutning 6.feb Prosent 0,25 0,25 0,25 14:30 USA Produktivitet 4.kv. Prosent anualisert 3,6 2,5 3,2 USA Lønnskost per enhet 4.kv. Prosent anualisert -2,0-0,5-1,6 USA Handelsbalanse Desember Mrd USD -34,6-36,0-38,7 USA Nye førstegangssøkere Uke 4 Tusen personer USA Nye førstegangssøkere, Uke 4 Tusen personer snitt 4 uker Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 02:45 Kina HSBC PMI tjenester Januar Diff.indeks 50,9 -- Faktisk: 50,7 08:00 Tyskland Handelsbalanse Desember EUR mrd 17,8 17, :30 Sverige Industriproduksjon, s.a. Desember Prosent m/m 5,7 0,0 0,5 Sverige Tjenesteproduksjon, s.a. Desember Prosent m/m 0,5 0, :00 Norge Industriproduksjon, s.a. Desember Prosent m/m -0,2 0,2 0,1 10:30 Storbritannia Industriproduksjon Desember Prosent m/m 0,0 0, :00 Tyskland Industriproduksjon Desember Prosent m/m 1,9 0, :30 USA Syss.vekst u/landbruk Januar Antall tusen Syss.vekst privat Januar Antall tusen Ledighetsrate Januar Prosent 6,7 6,7 -- 5

6 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

7 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Björn Linden Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities International Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Sales Eggert Mörling Head of Equity Sales Henrik Franzén Head of Fixed Income Sales Magnus Strömer Head of FX and Commodities Sales Peter Carlberg Head of Derivative Sales Lennart Living Head of Structured Saving Products Martin Nossman Head of Cross Asset Execution Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Ruth Senior Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Marius Nyborg Hov Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Johan Magnusson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Erik Bertram Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014 fredag, 4. april 2014 Macro Research Morgenrapport Ingen endring fra ESB konsensus om kvantitative lettelser dersom inflasjonen blir svakere enn ventet Endelig PMI for eurosonen antyder vekst på linje

Detaljer

God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft

God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft mandag, 12. mai 2014 Morgenrapport Macro Research God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft Denne uken får vi foreløpig BNP for første kvartal

Detaljer

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet mandag, 10. mars 2014 Morgenrapport Macro Research Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet Markert fall i eksporten fra Kina, men kapitalstrømmer

Detaljer

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april onsdag, 13. august 2014 Morgenrapport Macro Research Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april Kinesiske industri- og detaljomsetningstall skuffet

Detaljer

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene onsdag, 12. november 2014 Morgenrapport Macro Research Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene Den svenske Finansinspektionen med nye

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Inflasjonen i eurosonen steg mer enn ventet i mai, til 0,3 % år/år, opp fra 0,0% i april

Inflasjonen i eurosonen steg mer enn ventet i mai, til 0,3 % år/år, opp fra 0,0% i april onsdag, 3. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Inflasjonen i eurosonen steg mer enn ventet i mai, til 0,3 % år/år, opp fra 0,0% i april Ingen ny politikk ventes fra ESB i dag ADP-tall vil gi en pekepinn

Detaljer

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente torsdag, 13. august 2015 Macro Research Morgenrapport Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente Den markerte svekkelsen av den kinesiske valutaen skaper nervøsitet

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal viser til videre marginnedgang overfor husholdninger

Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal viser til videre marginnedgang overfor husholdninger fredag, 24. april 2015 Morgenrapport Macro Research PMI i eurosonen trukket ned av usikkerhetene rundt Hellas i april Nye dagpengesøknader i USA noe høyere enn ventet i forrige uke En viss bedring ventes

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Eurosonen krever større utgiftskutt og nye forsikringer fra Hellas før redningspakke kan godkjennes Ingen renteendring eller nye tiltak fra ESB, litt mer optimistisk

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt mandag, 23. september 2013 Morgenrapport Macro Research Overraskelsen fra Fed illustrerer kompleksiteten av Forward guidance Høy risiko for amerikansk budsjettbombe Angela Merkel vinner stort, men blir

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011

Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011 Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011 Slovakia føler seg presset til å stemme for utvidelsen av EFSF Splid rundt metoden for oppkapitaliseringen av europeiske banker Industriproduksjonen i Europa vokser

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Stor etterspørsel etter ESBs 3-årslån Italiensk BNP-vekst i 3.kvartal tyder på at landet igjen snart befinner seg i resesjon Amerikansk forbrukersentiment ventes

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011

Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011 Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011 Presset på Portugal øker Norsk inflasjon som ventet i desember Vi endrer vår prognose for kronekursen de neste seks månedene Internasjonalt Presset på Portugal om

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer