Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 8"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t S P A R E B A N K S T I F T E L S E N D n B N O R

2

3 M i l e p æ l e r o g v å r e n J a n u a r Vestfold Festspillene får 1 million kroner i gave til innkjøp av en transporterbar utescene. F e b r u a r Det kommer inn 1650 gavesøknader til Sparebankstiftelsen DnB NOR innen fristen 15. februar. De prioriterte områdene for våren 2008 var Ut i naturen og Stolthet og tradisjoner. M a r s Styret beslutter at prioriterte formål for høsten 2008 er Ut i naturen og Dans. En vandreutstilling med tresnitt av Edvard Munch og Nikolai Astrup åpnes på Rogaland Kunstmuseum. Utover året vises utstillingen i Kristiansand, Tromsø, Lillehammer og på Munch-museet. A p r i l Vårens gavetildelinger besluttes. 151 mottakere får bidrag. En langsiktig samarbeidsavtale inngås med Nasjonalmuseet som innebærer at stiftelsen, gjennom datterselskapet Dextra Artes, skal kjøpe inn topp internasjonal kunst som langtidsdeponeres på museet. Breddegaven våren 2008 går til Norges Fotballforbund som får 5 millioner kroner til å bygge ballløkker i Østfold og Oslo. (Stiftelsen ga også 5 millioner kroner i 2004 til bygging av balløkker over hele landet.) Det arrangeres seminarhelg med unge musikere fra Lillehammer kulturskole og musikere med Dextra Musica-instrumenter. Helgen avsluttes med konsert på Maihaugen der fiolinist Elise Båtnes er solist. M a i Sparebankstiftelsen DnB NOR kjøper en samling av nesten 4 millioner fotografier, som viser utviklingen av Norge fra 1880 frem til i dag, fra fotosamler Arne Knudsen. Samlingen gjøres tilgjengelig for alle av Norsk Teknisk Museum. Stiftelsen mottar 675 millioner kroner i utbytte fra DnB NOR. Etter iherdig innsats fra frivillige og bidrag fra Sparebankstiftelsen DnB NOR blir kystledhytta på Bergholmen ved Drøbak åpnet for overnattingsgjester. 3

4 J u n i Snowboarder Terje Håkonsen og to av Norges beste rullebrettkjørere, Carl Heisholdt og Stefan Jackobsen, innvier skaterampene på to Trondheim-skoler. 350 skoler og fritidsklubber fikk mini skateramper i gave fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Oslos første betong-skatepark åpner i Gamlebyen, bygget av en ihuga dugnadsgjeng med midler fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Stangholmens nye bad og sceneanlegg åpner med konsert på Risør Kammermusikkfestival i strålende vær. Sparebankstiftelsen har finansiert anlegget. A u g u s t Breddegaven høsten 2008, på 3,6 millioner kroner, går til 252 husflidslag over hele Norge til aktiviteter for barn og unge. Symaskiner, spikkekniver, vever, broderirammer med mer står på ønskelistene. S e p t e m b e r Sparebankstiftelsen DnB NORs kunststipend på kroner til ung kunst deles ut for første gang, til Ellisif Hals og Susanne Skeide for verket Åpent kammer. Det holdes også stipendutstilling på Oslo Kunstforening. Ibsen Sitat åpnes av ordfører Fabian Stang. Sitater av Henrik Ibsen er meislet ned i fortauet fra Grand Café til Ibsenmuseet i Arbinsgate ruta som Henrik Ibsen spaserte daglig. Ibsen Sitat er et kunstverk av duoen FA+. O k t o b e r av DnB NORs nettbankkunder stemmer på Årets gave. De tre konkurrerende kandidatene er: 4H, Norges Orienteringsforbund og Norges Naturvernforbund. Årets gave på 10 millioner kroner deles ut til 4H, som vil bygge 150 miljømøteplasser over hele landet. De to konkurrentene får 1 million kroner til hvert sitt prosjekt. N o v e m b e r Høstens gavetildelinger besluttes og 142 mottakere får bidrag. Den indiske danseforestillingen Ramlila vises for første gang til et fullt Christiania Teater i Oslo. Damini House of Culture har fått støtte av Sparebankstiftelsen DnB NOR til oppsetningen, der 30 barn og unge fra 6 til 30 år danser. D e s e m b e r Ildsjelen bak musikkstedet Cosmopolite i Oslo, Miloud Guiderk, tildeles Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han får også 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til videreutvikling av Cosmopolite. J a n u a r Generalforsamlingen foreslår at det gis 55 millioner kroner til gaver i Lokale gaver som involverer frivillige skal prioriteres. Banklovkommisjonen foreslår vesentlige endringer i rammebetingelsene til Sparebankstiftelsen DnB NOR. Generalforsamlingen vedtar misjon for Sparebankstiftelsen DnB NOR, som er: «Vi tar vare på verdier og beriker folks fritid». F e b r u a r Som følge av finanskrisen foreslår DnB NOR at det ikke skal gis utbytte dette året. M a r s Sparebankstiftelsens resultat for 2008 er på minus 833 millioner kroner, inklusiv en nedskriving på 1126 millioner kroner på stiftelsens DnB NOR-aksjer. 4

5 O M s p a r e b a n k s t i f t e l s e n D n B N O R Stiftelsen gir pengebidrag til tiltak som mange får glede av visjonen er: Vi vil utløse gode krefter. Pengene som gis i gave kommer i hovedsak fra utbytte på DnB NOR-aksjer. Stiftelsen er største private eier av finanskonsernet og kan bruke inntil 25 prosent av overskuddet til bidrag til allmennyttige formål. E t a b l e r t i Sparebankstiftelsen ble etablert høsten 2002 da tidligere Gjensidige NOR Sparebank ble omdannet til aksjeselskap. (Gjensidige NOR Sparebank fusjonerte med DnB NOR i 2003 og dannet DnB NOR). Bankens kjernekapital ble omgjort til aksjer, og myndighetene besluttet at de delene av kapitalen som ikke tilhørte eksterne eiere skulle eies og styres av en stiftelse. Kapitalen i stiftelsen er akkumulerte overskudd i sparebankens drift, fra etableringen av Christiania Sparebank i Det er med andre ord de nesten 200 årene med god bankdrift som har muliggjort gavebidragene fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. S a m f u n n s n y t t i g e i n v e s t e r i n g e r Som et ytterligere bidrag gjør Sparebankstiftelsen DnB NOR samfunnsnyttige investeringer. Dette er et alternativ til investeringer i verdipapirer og er i objekter som over tid normalt skal stige i verdi, som er omsettelige og som direkte eller indirekte kommer allmennheten til gode. Til nå er det investert i billedkunst som er lånt ut til kunstmuseer i Norge, i strykeinstrumenter som er lånt ut til norske musikere og i en stor fotosamling som er deponert på Norsk Teknisk Museum. S p a r e b a n k s t i f t e l s e n D n B N O R h a r t o f o r m å l : Være langsiktig eier i DnB NOR ASA. Norske myndigheter har satt krav til stiftelsen om at den til enhver tid skal eie minst ti prosent av aksjene i konsernet. Ivareta sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å videreføre sparebankens tradisjon med å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål. Figuren viser hvordan Sparebankstiftelsen DnB NOR disponerer sitt overskudd. 25% av overskuddet gis i gaver, 25% går til samfunnsnyttige investeringer, 25% investeres i DnB NOR-aksjer, og 25% investeres i andre verdipapirer. 5

6 V i r k s o m h e t s s t y r i n g Viktige arbeidsoppgaver for god virksomhetsstyring i Sparebankstiftelsen DnB NOR er: Å sørge for at lover, regler og etiske standarder overholdes Å vedta, informere om og følge opp dokumenter som omtaler stiftelsens verdier, mål og strategier Å etablere rutiner som sikrer stiftelsens organer tilfredsstillende innsikt og derigjennom mulighet for kontroll i stiftelsens virksomhet. Dette vil gjelde både for investeringer, tildelinger av bidrag, utlån av musikkinstrumenter og forvaltningen av kunstgjenstander og andre verdier i stiftelsens eie. Forholdet til omgivelsene i form av kommunikasjon og rapportopplegg. Å p e n h e t Informasjon til omverdenen om våre valgte organer, prosessen rundt gavetildelingene og investeringsvirksomheten står sentralt i vår oppfatning av god virksomhetsstyring. I tråd med ovenstående publiseres oppdatert informasjon på Sparebankstiftelsens nettsider. Her presenteres kvartalsvis hovedstrukturen i vår investeringsportefølje, her finnes oversikten over alle gavetildelinger, våre vedtekter, finansstrategien og vedtatte målsetninger for eierskapet i DnB NOR. Kunstsamlingen er også presentert på stiftelsens nettsider. I enkelte prosesser av forretningsmessig karakter vil omverdenens nysgjerrighet dog ikke bli fullt ut tilfredsstilt. Stiftelsens styre har besluttet at det ikke skal gis konkrete begrunnelser for hvorfor søknader om bidrag blir innvilget eller avslått. E t i s k f o r v a l t n i n g Det skal i forvaltningen utvises særlig aktsomhet med hensyn til investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for medvirkning til uetiske handlinger, krenkelse av menneskeog arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser. E t i s k e r e t n i n g s l i n j e r Sparebankstiftelsen er avhengig av omverdenens tillitt. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillitt til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet. Reglene gjelder for alle medlemmer av styrende organer og ansatte. De etiske reglene til Sparebankstiftelsen er publisert på våre nettsider. 6

7 S T Y R E N D E O R G A N E R Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styret. Den årlige ordinære generalforsamlingen setter de økonomiske rammene for gavetildelingene, mens styret bestemmer hvilke områder stiftelsens midler skal brukes til. Styret, som består av seks personer, fatter også vedtak om hvem som skal få pengegaver. På generalforsamlingen møter 16 representanter valgt av og blant 15 representanter oppnevnt av fylkestingene i Akershus, Oppland, Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud, samt av Bystyret i Oslo. Sammensetningen av generalforsamlingen gjenspeiler de regioner hvor banken har sitt utspring og hvor sparebankens fond over tid ble bygget opp. Ø s t f o l d Valgt av DnB NORs kunder i Østfold: Jan Robert Danielsen Trine Eriksen Kari Vennesland (vararep.) Valgt av Østfold fylkesting: Erlend Wiborg Tormod Dahl Siv Henriette Jacobsen (vararep.) O s l o / A k e r s h u s Valgt av DnB NORs kunder i Oslo og Akershus: Kari Sandberg Gry Husum Else Munthe Helga Elisabeth Engø Nina Brøgger Leif Agnar Ellevset Ingvild Kran Løvestam (vararep.) Anne M. Hertzenberg Kjos (vararep.) Jan Erik Knarbakk (vararep.) Valgt av Oslo bystyre: Jo Benkow Bjørn Glomsrød Ane Willumsen (nestleder) Julie Lødrup (vararep.) Valgt av Akershus fylkesting: Else Marie Stuenæs Tom Staahle Bente Stein Mathisen Åsmund Aukrust (vararep.) Fabian Stang (2. vararep.) O p p l a n d Valgt av DnB NORs kunder i Oppland: Ingunn Skuggevik Birthe M. Selvaag Tor Finstad (vararep.) Valgt av Oppland fylkesting: Audun Tron Jørand Ødegård Lunde Reidun Gravdahl (vararep.) B u s k e r u d Valgt av DnB NORs kunder i Buskerud: Ulla Nævestad, Haakon Fossen Ulrik Hoff (vararep.) Valgt av Buskerud fylkesting: Ragne Buer Helge Fossum Laila Tryde (vararep.) V e s t f o l d Valgt av DnB NORs kunder i Vestfold: Finn Mørch Andersen (leder) Odd Aspaas Per Ramberg (vararep.) Valgt av Vestfold fylkesting: Thor Helm Hansen Karen Anne Kjendlie Ellen Eriksen (vararep.) Te l e m a r k Valgt av DnB NORs kunder i Telemark: Knut Wille, Åsmund Groven (vararep.) Valgt av Telemark fylkesting: Bård Hoksrud, Lene Vågslid (vararep.) L a n d e t f o r ø v r i g Valgt av DnB NORs kunder på Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge og Hedmark: Wenche Kjølås, Hordaland Berit Tiller, Sør Trøndelag (vararep.) 7

8 S t y r e t P e r O t t e r d a h l M ø l l e r S t y r e l e d e r M a r i a n n e H a g e n N e s t l e d e r To r k e l W e t t e r h u s S t y r e m e d l e m Per Otterdahl Møller er direktør ved Hydros industri- og næringsparker i Porsgrunn/Rjukan. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Hydro, bl.a. økonomidirektør med linjeansvar for diverse forretningsenheter i Hydro Business Partner, samt leder av Hydro Notodden Næringspark. Møller er medlem av valgkomitéen til DnB NOR-konsernet. I tillegg til styreledervervet i Sparebankstiftelsen er han styreleder i BTV Fond AS og styreleder/-medlem i næringsutviklingsselskaper på Rjukan, samt styremedlem i Notodden Utvikling AS. Møller har tidligere vært medlem av konsernstyret i Sparebanken NOR og nestleder i hovedstyret i Gjensidige NOR Sparebank. Møller er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har advokatbevilling. Marianne Hagen er Kommunikasjonssjef ved Det Kongelige Hoff. Før dette var hun rådgiver for Adm. direktør i Norges Rederiforbund. Hun har tidligere vært blant annet politisk sekretær for Akershus Høyre og sekretær for Høyres fylkestingsgruppe. Hagen er styreleder i Dextra Musica, Sparebankstiftelsens datterselskap og hun er medlem av styret for Martina Hansens Hospital. Hun har tidligere vært medlem av blant annet konsernstyret til Gjensidige NOR, medlem av styret i StorOslo Lokaltrafikk SL og Akershus Energi. Hagen har også hatt en rekke politiske verv. Hun har blant annet vært medlem av Akershus Fylkesting og Fylkesutvalg og var varamann til Stortinget i 1997 til Hagen har tatt statsvitenskap grunnfag og 1. og 2. avdeling jus. Torkel Wetterhus er bonde og driver med melkeproduksjon, skogsdrift og hytteutleie. Han har en rekke styreverv og er blant annet leder av Kulturarvstyret i Nore og Uvdal og har tidligere vært leder av Sparebanken NORs styre i Buskerud. Han har vært styreleder i Norske Skog og medlem av Norske Skogs bedriftsforsamling. Videre har han vært styremedlem i Sparebanken NOR og Gjensidige NOR, medlem av styret i Norges Bondelag og var nestleder i Norges Skogeierforbund, samt medlem av bedriftsforsamlingen til Tofte Industrier. Wetterhus har hatt flere politiske verv. Han er medlem av Nore og Uvdal kommunestyre og har blant annet vært varaordfører. Han leder og har ledet flere styrer og utvalg. Han var også medlem av Buskerud Fylkeslandbruksstyre. Wetterhus er utdannet skogtekniker. 8

9 Ev a Ly s t a d S t y r e m e d l e m E l s b e t h S a n d e Tr o n s t a d S t y r e m e d l e m R a n d i T h o r s e n S t y r e m e d l e m Eva Lystad er direktør i EDB Business Partner Bank og Finans. Av annen yrkesbakgrunn kan nevnes daglig leder for Elimi (egen konsulentvirksomhet), adm.dir. for Administrativt Forskningsfond ved NHH, Division Chief i Verdensbanken i Washington DC og ledende stillinger i Sparebanken NOR. Lystad har lang erfaring med styreverv. Hun er styreleder i CARE International, en av verdens største bistandsorganisasjoner med hovedkontor i Geneve. Hun er styreleder i Finansmarkedsfondet (oppnevnt av Finansdepartementet) og i Alumnia as. I tillegg er hun medlem av Yaras valgkomité. Tidligere har Lystad blant annet vært nestleder i styret til Bærum sykehus, styremedlem i Telenors hovedstyre, styremedlem i Consorte AS, medlem av Utenriksdepartementets Globale Dialogforum og nestformann i hovedrepresentantskapet i Gjensidige NOR Sparebank. Eva Lystad har hovedfag i Informasjonsteknologi fra Universitetet i Oslo. Hun har hatt et studieopphold i USA på stipendet Lerner Fellowship for Informatics, ved CERN i Genève og ved Harvard Business School. Elsbeth Sande Tronstad er direktør i NHO med ansvar for strategi og kommunikasjon. Hun har vært konserndirektør i ABB AS, der hun jobbet innenfor ABB gruppens internasjonale olje- og gass divisjon som senere fikk navnet Vetco Aibel. Hun har vært statssekretær i Utenriksdepartementet, har jobbet i Høyres Hovedorganisasjon, NORAD og Det Norske Veritas. Videre var hun leder i Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU). Tronstad er nestleder i styret i NUPI og sitter i Regjeringens Karanteneutvalg. Hun har tidligere vært nestleder i styret i Henie Onstad Kunstsenter og Vinmonopolet AS og hun har vært styremedlem i Sparebanken NOR i region Oslo/Akershus og Østfold. Hun har hatt en rekke politiske verv, blant annet var hun medlem av Høyres sentralstyre og medlem av Bærum kommunestyre. Randi Thorsen er selvstendig næringsdrivende konsulent, og for tiden engasjert som prosjektleder for et kulturbasert utviklingsprosjekt på Granavollen på Hadeland. Randi Thorsen var daglig leder av Ibsenåret AS ( ), som mottok Sponsorprisen i Hun har vært leder av Kulturhuset Banken på Lillehammer ( ), og deretter syv år (frem til 2003) som festivalsjef for Norsk litteraturfestival/sigrid Undsetdagene. I tillegg til vervet i Sparebankstiftelsen DnB NOR er Randi Thorsen styreleder for Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi), styremedlem i Lillehammer Olympiapark og Sanitetforeningens Kløverhotell på Gjøvik. Hun er jurymedlem og sekretær for Eckbos legaters Kulturpris. Av tidligere verv kan nevnes styreleder for Norsk Kulturhusnettverk og Norske Festivaler, og hun var medlem av kulturkomitéen for OL på Lillehammer. Thorsen er utdannet sykepleier, i tillegg til pedagogikk grunnfag og lederutdanning fra NKI. V a r a m e d l e m m e r 9

10 A d m i n i s t r a s j o n e n D a t t e r - s e l s k a p e n e s s t y r e r Styrene i datterselskapene til Sparebankstiftelsen DnB NOR består av følgende medlemmer: A d m i n i s t r e r e n d e d i r e k t ø r Fr o d e H e l g e r u d G a v e r S i s s e l K a r l s e n A d m i n i s t r a s j o n L i s b e t S t e n s e t h B i l l e d k u n s t o g s t r y k e i n s t r u m e n t e r A n d e r s Bj ø r n s e n S t y r e t i D e x t r a A r t e s A / S : Elsbeth Tronstad (leder) Ottar Ertzeid (nestleder) Signe Brynildsen Valgerd Svarstad Haugland Ingunn Stuvøy Gunnar Danbolt S t y r e t i D e x t r a M u s i c a A / S : Marianne Hagen (leder) Karl-Olav Hovden (nestleder) Sissel Karlsen Cathrine Klouman Martin Revheim Einar Solbu G a v e r Ev a G r o t h e B i l l e d k u n s t O d a W i l d h a g e n G j e s s i n g St y r ene i selsk ap ene Tollbugaten 30 AS og Ø v r e Slot t s g ate 3 AS : Frode Helgerud (leder) Hans August Hanssen Kristian Wettern Eva Grothe Daglig leder: Tore V. Knudsen K o m m u n i k a s j o n M a r i t Fa g n a s t ø l H e n r i k s e n F i n a n s i e l l e i n v e s t e r i n g e r A r n e H u s e r 10

11 S t y r e t s b e r e t n i n g V i k t i g s t e h e n d e l s e r i Kraftig fall i det globale og norske aksjemarkedet høsten 2008 medførte svake resultater for Sparebankstiftelsen DnB NOR. Det ble bestemt at det ikke utbetales utbytte fra DnB NOR i Banklovkommisjonen fremla i januar 2009 sitt forslag til viktige endringer i rammebetingelser for sparebankstiftelser. Det ble delt ut 292 gaver for til sammen kroner. Årets gave på 10 millioner kroner ble delt ut til 4H, som vil bygge 150 miljømøteplasser over hele landet. Breddegaven våren 2008 var 5 millioner kroner til balløkker i Østfold og Oslo i regi av Norges Fotballforbund. Høstens breddegave var 3,6 millioner kroner til husflidslag over hele Norge øremerket aktiviteter for barn og unge. En vandreutstilling med tresnitt av Edvard Munch og Nikolai Astrup ble åpnet på Rogaland Kunstmuseum i mars 2008 og ble utover året vist i Kristiansand, Tromsø, Lillehammer og på Munch-museet frem til 14. april Sparebankstiftelsen DnB NORs kunststipend på kroner til ung kunst ble delt ut for første gang, til Ellisif Hals og Susanne Skeide for verket Åpent kammer. Det ble også holdt stipendutstilling på Oslo Kunstforening. Ibsen Sitat, som er Ibsen-sitater meislet inn i bakken fra Grand kafé til Ibsenmuseet, ble offisielt åpnet av ordfører Fabian Stang i september En langsiktig samarbeidsavtale med Nasjonalmuseet om innkjøp av topp internasjonal kunst som langtidsdeponeres på museet ble inngått. En unik samling av nesten 4 millioner fotografier som viser utviklingen av Norge fra 1880, med motiver fra betydningsfulle begivenheter, hverdagslivet og byggingen av industrien i Norge, samt fototeknisk utstyr, ble kjøpt fra fotosamler Arne Knudsen og blir tilgjengelig for alle via Norsk Teknisk Museum. B a k g r u n n o g f o r m å l Sparebankstiftelsen DnB NOR er landets største allmennyttige stiftelse. Sparebankstiftelsens vedtekter og øvrige rammeverk angir stiftelsens to formål: Være en langsiktig og stabil eier av aksjer i DnB NOR og derigjennom bidra til å støtte opp under virksomheten til landets største finanskonsern. Stiftelsen må ifølge norsk lov eie minst 10 prosent av DnB NOR for å kunne kalle seg sparebankstiftelse. Bidra til å videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi bidrag til allmennyttige formål. Inntil 25 prosent av det årlige overskuddet kan deles ut til slike formål. Kapitalen til Sparebankstiftelsen DnB NOR har sitt utspring i den delen av kjernekapitalen i Gjensidige NOR Sparebank som ikke tilhørte grunnfondsbeviseierne da banken ble omdannet til aksjeselskap. F i n a n s i e l l u t v i k l i n g o g n e d s k r i v i n g e r Da Sparebankstiftelsen ble etablert høsten 2002 fikk den aksjer i Gjensidige NOR til en markedsverdi av cirka 4 milliarder kroner. Videre er stiftelsen pålagt av myndighetene til enhver tid å eie minst ti prosent av aksjene i DnB NOR for å være en sparebankstiftelse. Ved utgangen av 2008 var 69 prosent av verdiene i stiftelsen aksjer i DnB NOR og stiftelsen eide 11,4 prosent av DnB NOR. Verdien av DnB NORaksjen er derfor avgjørende for verdiutviklingen i Sparebankstiftelsen DnB NOR. I 2008 opplevde Norge og verden en svært alvorlig finanskrise. Det globale aksjemarkedet falt i overkant av 40 prosent. På Oslo Børs falt hovedindeksen 54 prosent det kraftigste fallet på ett år i moderne tid. DnB NOR-aksjen falt i løpet av 2008 med 67 prosent. Ved utgangen av 2008 eide Sparebankstiftelsen DnB NOR aksjer i DnB NOR ASA. Aksjene er blitt tildelt til og kjøpt til gjennomsnittlig kurs på 34,45 kroner. Den 31. desember 2008 var kursverdien på DnB NOR-aksjen 27 kroner per aksje. Som følge av at kursen på DnB NOR-aksjen ved årsskiftet var lavere enn det som var gjennomsnittsprisen på Sparebankstiftelsen DnB NORs aksjer i finanskonsernet, og på bakgrunn av regnskapsregler for verdsettelse av børsnoterte anleggsaksjer, er det foretatt en tilsvarende nedskriving av stiftelsens verdier i regnskapet for Nedskrivingen utgjør 1,1 milliarder kroner. Dette er et urealisert tap som vil bli reversert når verdien på DnB NOR-aksjen igjen går opp. 11

12 Ø k o n o m i s k e r e s u l t a t e r Kostnadene var på 28 millioner kroner i 2008 (07: 21 millioner kroner). Bakgrunnen for kostnadsøkningen er høyere aktivitet rundt de samfunnsnyttige investeringene (Dextra Artes og Dextra Musica), at det ble brukt midler til oppfølging av gavene, og en bevilgning på 5 millioner kroner til Teknisk Museum slik at museet kan ivareta fotosamlingen som ble kjøpt dette året. Utbyttet fra DnB NOR ASA var på 675 millioner kroner i 2008 (07: 590 millioner kroner). Nedskriving på DnB NOR-aksjene utgjorde millioner kroner. Nedskriving/ tap på andre finansielle plasseringer fratrukket renteinntekter og andre finansinntekter utgjorde minus 382 millioner kroner. Totalt ga det et negativt resultat på 833 millioner kroner fra finansplasseringer i 2008 (07: millioner kroner). Sparebankstiftelsen DnB NOR fikk et negativt årsresultat på kroner i Underskuddet dekkes av opptjent annen egenkapital. F i n a n s i e l l e p l a s s e r i n g e r 10 - p r o s e n t - k r a v e t Rammebetingelser for Sparebankstiftelsen DnB NOR innebærer at stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i DnB NOR og et pålegg fra myndighetene om at stiftelsen må eie minst ti prosent av aksjene i DnB NOR for å være en sparebankstiftelse. Dette er førende for stiftelsens finansstrategi fordi en til enhver tid må være beredt på å møte kravet om 10 prosent eierskap også etter en eventuell kapitalutvidelse fra DnB NOR. Sparebankstiftelsen DnB NOR har valgt å møte muligheten for en fremtidig kapitalutvidelse gjennom årlig å investere cirka 25 prosent av overskuddet i kjøp av nye DnB NOR-aksjer. I 2008 ble det kjøpt 2 millioner aksjer til en gjennomsnittspris på 67 kroner. Ved valg av andre finansielle investeringer legges det vekt på i hvilken grad investeringene historisk har utviklet seg i takt med DnB NORkursen. Av den grunn er stiftelsen klart overvektet i norske aksjer og nordiske finansaksjer. I 2008 ga begge disse investeringene en særlig dårlig avkastning, dog betydelig bedre enn DnB NOR-aksjene. God avkastning på aksjeporteføljen eksklusiv DnB NORaksjene, sett i forhold til avkastningen på DnB NOR-aksjene, er et av de viktigste relative lønnsomhetsmålene for Sparebank-stiftelsen DnB NOR. I 2008 hadde DnB NOR-aksjene en verdinedgang på 67 prosent mens avkastningen på den øvrige finansielle aksjeportefølje ble minus 47 prosent. F i n a n s i e l l r i s i k o Stiftelsen styrer mot en portefølje som har akseptabel likviditetsrisiko i lys av et eventuelt behov for deltakelse i DnB NOR-emisjoner. Med den lånemuligheten stiftelsen har (maksimalt ti prosent av stiftelsens samlede verdier), samt likviditeten i de finansielle porteføljene, mener styret likviditetsrisikoen er akseptabel. Styret har ikke fastlagt konkrete finansielle risikomål. Finansreglementet og plasseringsstrategien følges opp gjennom månedlige rapporteringer. Noen mindre justeringer ble gjennomført i finansstrategien i I 2009 vil finansstrategien gjen- Figurene viser sammensetningen av totalkapitalen i Sparebankstiftelsen DnB NOR for 2008 (t.h.) og

13 nomgås både som en følge av erfaringene fra 2008 og som en følge av varselet om endrede rammebetingelser. E n d r e d e r a m m e b e t i n g e l s e r I januar 2009 la banklovkommisjonen frem forslag til endringer i lovgivningen for sparebankstiftelser som vil medføre viktige endrede rammebetingelser for Sparebankstiftelsen DnB NOR. (NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.). Stiftelsen har tatt opp disse endringene med myndighetene via Sparebankforeningen, og styret er svært tilfreds med banklovkommisjonens forslag til endringer. Sparebankstiftelsen DnB NOR har arbeidet for et bortfall av regelen om at den må eie 10 prosent av aksjene i DnB NOR for å kunne være en sparebankstiftelse, dog slik at sparebankstiftelsers eierskap både skal være langsiktig og stabilt. Hovedbegrunnelsen for ønsket om bortfall av regelen er at dersom DnB NOR vedtar en fusjon eller en kapitalutvidelse som økonomisk umuliggjør et fortsatt ti-prosents eierskap vil båndene til DnB NOR, og dermed til kapitalens opprinnelse, raskt svekkes. Basert på dette lovforslaget vil styret i løpet av året ha en grundig gjennomgang av investeringsstrategien for Sparebankstiftelsen DnB NOR. Det neste endringsforslaget innebærer en opphevelse av regelen om at Sparebankstiftelsen DnB NORs representanter ikke kan være med i DnB NORs representantskap og styre. Styret i stiftelsen vil være innstilt på å bruke muligheten til å delta i DnB NORs styrende organer når dette muliggjøres. Det siste viktige endringsforslaget er at regelen om at sparebankstiftelser kan dele ut maksimum 25 prosent av overskuddet til allmennyttige formål skal bortfalle. Dersom forslaget vedtas, vil styret grundig vurdere om dette skal påvirke gavetildelingene fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. V i s j o n o g v e r d i e r Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DnB NOR har fastsatt stiftelsens visjon og verdier til å være: Visjon: Vi skal utløse gode krefter Verdier: Uavhengig, langsiktig, kulturbyggende På stiftelsens generalforsamling i januar 2009 ble det også vedtatt en misjon for Sparebankstiftelsen DnB NOR. Misjon: Vi tar vare på verdier og beriker folks fritid G a v e r t i l a l l m e n n y t t i g e t i l t a k Styret tildelte kroner i gaver i Det ble gitt gaver til 290 enkelttiltak. I tillegg fikk Norges Fotballforbund 5 millioner kroner til å bygge ballløkker i Østfold og Oslo (Stiftelsen har tidligere gitt 5 millioner kroner til bygging av balløkker over hele landet) og Norges Husflidslag fikk høsten ,6 millioner kroner fordelt på 252 husflidslag over hele Norge til aktiviteter for barn og unge. Årets gave på 10 millioner kroner ble delt ut i oktober etter at nettbankkunder i DnB NOR hadde Figurene viser sammensetningen av finansielle investeringer, eksklusive DnB NOR-aksjer, i 2008 (t.h.) og 2007 i Sparebankstiftelsen DnB NOR. 13

14 Figuren viser utviklingen på Oslo Børs i forhold til DnB NOR-aksjens utvikling fra januar 2004 til desember Figuren viser utviklingen av ulike aksjeindekser og utviklingen av DnB NOR-aksjen i

15 Viser markedsverdien av DnB NOR-aksjene til Sparebankstiftelsen fra til Figuren viser resultatdisponeringen i Sparebankstiftelsen DnB NOR fra 2004 til

16 stemt frem sin favoritt. 4H vant med sitt prosjekt som er å bygge 150 miljømøteplasser over hele landet. Norges Naturvernforbund og Norges Orienteringsforbund fikk 1 million kroner til hvert sitt prosjekt. Det er tidligere bestemt at Årets gave kan deles ut i år med høyt overskudd for stiftelsen. Det er bestemt at Årets gave ikke vil bli delt ut i P r i o r i t e r t e o m r å d e r Sparebankstiftelsen DnB NOR prioriterte følgende områder for sine gavetildelinger for 2008: Ut i naturen (vår og høst) Stolthet og tradisjoner (vår) Dans (høst) Styret har lagt vekt på å gi bidrag til prosjekter som kommer mange til gode, til langvarige tiltak, til prosjekter som bidrar til aktivitet i lokalsamfunnene, som involverer frivillige og ildsjeler i by og bygd. F o r v å r e n e r d e p r i o r i t e r t e o m r å d e n e : Samlingsplassen vår Fritids-/Ungdomsklubber G a v e r t i l o f f e n t l i g s e k t o r Styret besluttet i 2008 retningslinjer i forhold til behandling av søknader fra offentlig sektor. Ved søknader fra offentlig sektor vil følgende bli prioritert: Søknader som er innenfor prioriterte formål Søknader om utsmykning av offentlig uterom Søknader om utsmykning av offentlige bygg vil kun bli innvilget dersom det er helt spesielle, nyskapende utsmykningsprosjekter hvor sannsynligheten for å realisere prosjektet er liten uten gave fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. At gaven også utløser offentlige midler til prosjektet. I særlige tilfeller vil det kunne fravikes fra dette. Dersom utstillinger skal støttes, skal dette være permanente utstillinger. Det vil ikke bli gitt støtte til: - Drift - Kjernevirksomhet til den aktuelle offentlige virksomheten. G a v e t i l d e l i n g e r f r e m o v e r Det dramatiske fallet i aksjemarkedet i 2008 gjorde at Sparebankstiftelsen DnB NOR etter flere år med gode resultater fikk et negativt resultat. I tillegg vil det ikke bli utbetalt utbytte fra DnB NOR i Dette får konsekvenser for gavetildelingene fremover. For 2009 har generalforsamlingen bestemt at det skal gis 55 millioner kroner i gaver til allmennheten. Dette er omlag en halvering i forhold til de siste årene. Når det gjelder gavetildelingene fremover vil dette i stor grad være avhengig av fremtidige utbytteutbetalinger fra DnB NOR. Det må forventes at utbyttet blir lavt også fremover, noe som igjen medfører svekkede finansielle resultater i stiftelsen og reduserte gavetildelinger. Generalforsamlingen har besluttet at det skal være en ramme på 55 millioner kroner til gaveutdelinger i Dette innebærer at de gavemidlene som opprinnelig var avsatt til bruk i første halvår skal rekke for hele Sparebankstiftelsen DnB NOR har gjennom de tre foregående årene (til og med 2007) satt av penger i et reservefond. Ved utgangen av 2008 sto det til sammen 310 millioner kroner i stiftelsens gavefond. Styret vil være forsiktig med å ta i bruk disse reservene før man er trygg på en positiv trend i forhold til stiftelsens inntekter fremover. S a m f u n n s n y t t i g e i n v e s t e r i n g e r Sparebankstiftelsen DnB NOR har de siste fire årene foretatt samfunnsnyttige investeringer som et alternativ til investeringer i verdipapirer. Det investeres i objekter som over tid normalt skal stige i verdi, som er omsettelige og som direkte eller indirekte kommer allmennheten til gode. Det har vært investert i billedkunst som er lånt ut til kunstmuseer i Norge og i strykeinstrumenter som er lånt ut til norske musikere. Videre kjøpte Sparebankstiftelsen DnB NOR i 2008 en fotosamling med stor dokumentarisk verdi, som viser utviklingen av Norge fra 1880-årene frem til Samlingen er på nesten fire millioner fotografier, flere tusen eksemplarer av fototeknisk utstyr og filmmateriale fra mer enn 200 dokumentarfilmer. Samlingen ble kjøpt fra fotograf Arne Knudsen for 78 millioner kroner. For at flest mulig skal få glede og nytte av samlingen er den deponert hos Norsk Teknisk Museum for minimum 50 år fremover. Her blir bildene nå ivaretatt og digitalisert slik at de skal bli tilgjengelige for alle. Teknisk Museum får i ,5 millioner kroner til kjøp av digitaliseringsutstyr og driftsstøtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til dette arbeidet. For investeringene i kunst og strykeinstrumenter opprettet Sparebankstiftelsen DnB NOR i 2005 to datterselskaper: Dextra Musica og Dextra Artes (håndslag til musikk og håndslag til kunst). I 2008 har musikkselskapet videreført sitt investeringsprogramved å kjøpe gamle, verdifulle strykeinstrumenter og låne disse ut til landets beste strykere, og det er blitt kjøpt nylagde instrumenter til utlån til unge, talentfulle musikere. Det er blitt kjøpt strykeinstrumenter for drøyt 13 millioner kroner i løpet av 2008 (2007: 50 millioner kroner). 16

17 Viser avkastningsutviklingen på de finansielle investeringene til Sparebankstiftelsen DnB NOR, eksklusiv bankinnskudd, fra 2006 til Dextra Artes har gjennom 2008 kjøpt verk av både norske og utenlandske kunstnere for i overkant av 30 millioner kroner (2007: i underkant av 50 millioner kroner). Flere av verkene er plassert ved regionale kunstmuseer, etter avtaler med museene. I 2008 er det også blitt jobbet med en skulpturpark med sentrale verk av Knut Steen i samarbeid med Sandefjord kommune. Sparebankstiftelsen DnB NOR eier skulpturene som vil bli stilt ut permanent på eiendommen Midtåsen i Sandefjord. Det bygges en glasspaviljong som skal huse de av skulpturene som er lagd i marmor. Sparebankstiftelsen DnB NOR har gitt 2 millioner kroner til byggingen av paviljongen som skal være ferdig i juni S a m f u n n s n y t t i g e i n v e s t e r i n g e r f r e m o v e r Styret har besluttet at det ikke skal avsettes nye midler til samfunnsnyttige investeringer i Dette er på grunn av verdifallet på stiftelsens verdipapirinvesteringer i 2008, at det ikke utbetales utbytte fra DnB NOR i 2009 og lave utbytteforventninger fremover. F o r h o l d e t t i l D n B N O R S p a r e b a n k s t i f t e l s e n s e i e r r o l l e Sparebankstiftelsen DnB NOR er med sin eierandel på 11,4 prosent av aksjene i DnB NOR finanskonsernets største private aksjonær og stiftelsen vil bruke sin innflytelse i saker som behandles på DnB NORs generalforsamling. I vurderingen av 17

18 Figuren over viser fordeling av antall gaver som er gitt innenfor ulike beløpsintervall. I alt er det gitt 872 gaver siden det første gaveåret til Sparebankstiftelsen DnB NOR i konkrete generalforsamlingssaker vil Sparebankstiftelsen ta utgangspunkt i egne vedtekter og støtte tiltak som er forventet å ville gi DnB NOR-aksjen langsiktig god verdiutvikling og høy direkteavkastning. Stiftelsens styreleder er medlem av DnB NORs valgkomité. Følgende fire punkter skal være kjernen i oppfølgingen av Sparebankstiftelsen DnB NORs eierskap i DnB NOR: DnB NOR skal gi høy avkastning målt over tid og en høy andel av driftsresultatet skal hvert år deles ut til aksjonærene. DnB NOR skal vektlegge god drift. DnB NOR skal ha god balanse mellom bedriftsmarkedet og personmarkedet. DnB NOR som konsern skal styres fra Norge. S t y r e n d e o r g a n e r Sparebankstiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Den består av 31 medlemmer. 16 medlemmer velges av og blant DnB NORs kunder, mens de øvrige medlemmene velges av fylkestingene på Østlandet og bystyret i Oslo. Alle velges for fireårsperioder. De offentlig valgte representantene ble sist utpekt i 2008 og det siste valget blant kundene i DnB NOR ble gjennomført i 2006, med mulighet til å stemme via nettbanken til DnB NOR. Det er valgt inn 17 kvinner og 14 menn i generalforsamlingen for toårsperioder. Styret består i dag av fire kvinner og to menn og det var ingen utskiftninger av styremedlemmer i løpet av A d m i n i s t r a s j o n o g a d m i n i s t r a t i v e f o r h o l d Sparebankstiftelsen DnB NOR 18

19 har i dag kontorer i Sparebankenes Hus i Oslo. Administrasjonen besto ved utgangen av 2008 av 6,6 årsverk (2007: 6,6) med en god kjønns- og aldersbalanse. Sykefraværet var gjennom 2008 på 0,7 prosent (07: 0,5 prosent). Etter styrets vurdering er stiftelsens virksomhet av en slik karakter at den i meget liten grad forurenser det ytre miljøet. For hele 2008 er det betalt miljøavgift for Sparebankstiftelsen DnB NORs bruk av fly. Styret har vedtatt at av de finansielle investeringene som gjøres direkte fra stiftelsen, skal investeringer i miljøselskaper og finansselskaper prioriteres. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet. Det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens økonomiske stilling. Fr e m t i d s u t s i k t e r Resultatet for 2009 ser også ut til å bli svakt for Sparebankstiftelsen DnB NOR fordi det ikke utbetales utbytte fra DnB NOR, som er stiftelsens hovedinntektskilde. Med de rådende realøkonomiske utsiktene vil det sannsynligvis ta flere år før DnB NOR vil kunne utbetale utbyttesummer tilsvarende de som er blitt utbetalt de siste årene. Vi må derfor regne med at de svake resultatene for Sparebankstiftelsen DnB NOR vil redusere gaveutbetalingene og de samfunnsnyttige investeringene i tiden fremover. Oslo 3. mars 2009 Styret i Sparebankstiftelsen DnB NOR Per Otterdahl Møller (styreleder) Marianne Hagen (nestleder) Eva Lystad (styremedlem) Randi Thorsen (styremedlem) Elsbeth Tronstad (styremedlem) Torkel Wetterhus (styremedlem) Frode Helgerud (adm. direktør) 19

20 R e s u l t a t r e g n s k a p RESULTATREGNSKAP Note Driftskostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Annen finansinntekt 5, Nedskriving finsansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Sum finansinntekter og finanskostnader ÅRSRESULTAT Overføringer Overført til gavefond Overført til gaver 6, Overført til/fra opptjent annen egenkapital Sum overføringer B A L A N S E EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Andre varige eiendeler Samfunnsnyttige investeringer Sum andre varige eiendeler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til datterselskap Investeringer i andre aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER

21 b a l a n s e f o r t s e t t e r Note OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer og aksjefond Markedsbaserte obligasjoner og andeler Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMILDER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Grunnkapital Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Opptjent annen egenkapital Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Avsatt til gaveutdeling Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo 3. mars 2009 Styret i Sparebankstiftelsen DnB NOR 21

22 k o n t a n t s t r ø m o p p s t i l i n g Tilført fra årets drift Årsresultat Ordinære avskrivinger Utbetalte gaver Tilført fra årets drift Endring pensjonsforpliktelse Endring diverse kortsiktig gjeld Endring diverse fordringer Netto likviditetsendring fra virksomheten Endring investering i varige driftsmidler 150 Endring i samfunnsnyttige investeringer Endring investering i datterselskap og utlån Endring verdi aksjer i DnB NOR ASA Endring verdi aksjer i DnB NOR ASA Netto likviditetsendring fra investeringer Sum endring likvider Likviditetsbeholding Likviditetsbeholding

23 N O T E r Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassisifering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Børsnoterte finansielle anleggsmidler nedskrives til markedsverdi uavhengig om verdifallet er forventet å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler er vurdert til lavest av kostpris og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aksjer, grunnfondsbevis og andre eiendeler som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene vurderes som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Note 3 Investering i datterselskaper Investeringer i datterselskaper bokføres etter kostmetoden. Selskapet navn Eierandel Kostpris Årsresultat Egenkapital Øvre Slottsgate 3 AS 100 % Tollbugaten 30 AS 100 % Dextra Artes AS 100 % Dextra Musica AS 100 % Kostpris på aksjene i datterselskapene er vesentlig høyere enn bokført egenkapital selskapene. Det foreligger betydelige merverdier utover bokført egenkapital. Datterselskapenes virksomhet er forskjellig fra Sparebankstiftelsens virksomhet. Av denne grunn er det ikke utarbeidet konsernregnskap. Sparebankstiftelsen har gitt driftsstøtte til Dextra Musica på kr og på kr til Dextra Artes AS i 2008, totalt kr Beløpet er ført som annen driftskostnad i regnskapet. Av andre fordringer utgjør kortsiktig fordring på Øvre Slottsgate 3 AS kr , Tollbugaten 30 AS kr og Dextra Musica AS kr Av annen kortsiktig gjeld utgjør skyldig driftsstøtte til Dextra Artes AS kr Note 2 Varige driftmidler Alle datterselskaper har forretningskontor i Oslo. IT-utstyr Inventar Sum Anskaffelskostnad Tilgang - Avgang - Anskaffelskostnad Avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskr Bokført verdi pr Avskrivningssats 33 % 20 % Andre varige investeringer er anskaffelse av en fotosamling og en vevnad fra 1600-tallet. Fotosamlingen er bokført til kr og vevnaden til kr , til sammen kr Både fotosamlingen og vevnaden er bokført til kostpris. Note 4 Bankinnskudd og renteinntekter Renter fra innskudd i bank, utlån og plassering i rentepapirer utgjør totalt kr i Sum innstående på bank pr utgjør kr , herav kr på skattetrekkskonto. Note 5 Aksjer i DnB NOR ASA Eierandel Anskaffeleskost Markedsverdi DnB NOR ASA 11,4 % Stiftelsen har mottatt kr i utbytte på aksjene DnB NOR ASA i Aksjene i DnB NOR ASA er nedskrevet med kr i forhold til kostpris pr Note 6 Egenkapital Innskutt EK Opptj. annen EK Gavefond Sum EK Egenkapital Årsresultat Egenkapital

24 Note 7 Pensjonskostnader Sparebankstiftelsen DnB NOR har kolletiv tjenestepensjonsordning for ansatte. Norsk RegnskapsStandard 6 for benyttes for regnskapsføring av pensjonskostnader. Standarden tar utgangspunkt i nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom forsikringsordning i Vital. Pensjonsordningen gir den ansatte en bestemt fremtidig pensjonsytelse (ytelsesplan). Antall person som er lagt til grunn ved beregningen av pensjonsforpliktelsene er 7 aktive Avkastning på pensjonsmidlene 6,30 % 5,50 % Diskonteringsrente 5,80 % 4,50 % Årlig lønnsvekst 4,50 % 3,30 % Årlig økning i grunnbeløpet 4,25 % 2,50 % Årlig regulering av pensjonen 4,25 % 2,50 % Note 8 Markedsbaserte aksjer, grunnfondsbevis, andeler, obligasjoner mv Aksjer Grunnfondsbevis Aksjefond og andre verdipapirer Sum aksjer, grunnfondsbevis og aksjefond Andeler i rentefond Sum finansielle investeringer Plassering i aksjer, grunnfondsbevis, aksjefond og rentefond inngår i en handelsportefølje og vurderes til markedsverdi på balansedagen. Netto realiserte og urealiserte gevinster/ tap er ført som annen finansinntekt. Pensjonsmidler Pensjonsmidler til markedsverdi Faktisk påløpt pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatendringer Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler etter NRSP beregning, netto Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning av pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Resultatførte korreksjoner/estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Periodens netto pensjonskostnad Avstemming Inngående balanse pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad Anslag tilskudd/innbet. fra driften Utgående balanse pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse pr er balanseført med kr Note 9 Gaveutdeling Avsatt til gaveutdeling Årets utbetalte gaver Årets avsetning til gaveutdeling Avsatt til gaveutdeling Bevilgede gaver Årets utbetalte gaver Årets bevilgninger Bevilgede ikke utbetalte gaver Avsatt til gaveutdeling, ikke bevilget Note 10 Lønn og godtgjørelse ansatte, styre og generalforsamling mv. Lønnskostnadene dekker lønn, honorar, godtgjørelser, arbeidesgiveravgift, personalkostnader mv. for ansatte, styre og generalforsamling Lønn, feriepenger mv Godtgjørelse - styret Godtgjørelse - generalforsamlingen Godtgjørelse - valgkomitè Godtgjørelse - andre Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre personalkostnader Sum Til direktør er det utbetalt kr I tillegg er innberettet fast bilgodtgjørelse og andre oppgavepliktige ytelser med til sammen kr Direktør har i tillegg avtale om pensjon fra fylte 64 år. Til revisor er betalt kr for revisjon i

25 25

26 G a v e t i l d e l i n g e n e Sparebankstiftelsen DnB NOR skal videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi bidrag til allmennyttige formål. Gavene som deles ut er like gjerne til mindre prosjekter i lokalsamfunnet som til større nasjonale prosjekter. Felles for gavetildelingene er at de gis til prosjekter som kan glede mange, har verdi over tid, som skaper aktivitet og som innebærer frivillig innsats. Gavene gis over hele landet, men fordeles med rimelig hensyn til hvor i landet stiftelsens midler opprinnelig kommer fra. Dette er vedtektsfestet, og innebærer at omtrent trefjerdedeler av gavemidlene gis til Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Oppland. De resterende gavemidlene gis til prosjekter i øvrige deler av landet. Fra den første gaven ble gitt i 2004 og til og med 2008 har Sparebankstiftelsen DnB NOR delt ut gaver for 365 millioner kroner, fordelt på 872 forskjellige prosjekter. Hvert år bestemmes det to ulike formål som det kan søkes om gave til. Dette bidrar til gjennomgående god kvalitet på søknadene og spredning i gavetildelingene. Gavesøknadene sendes elektronisk via sparebankstiftelsens nettsider, et søknads- og databasesystem som i 2008 har vært gjenstand for betydelig utvikling. S t e m t f r a m t i l s t o r g a v e Årets Gave ble for andre gang delt ut i Tre kandidater ble invitert til å utarbeide hvert sitt prosjekt innenfor temaet bærekraftig bruk av naturen. Deltakerne var 4H, Norges Naturvernforbund og Norges Orienteringsforbund. Nettbankkunder i DnB NOR avgjorde, ved å avgi stemme i nettbanken, hvem av kandidatene som skulle vinne. 4H vant, og fikk en gave på 10 millioner kroner til sitt prosjekt, Naturmøteplasser. De to andre fikk 1 million kroner hver til utvikling av sine prosjekter. Årets gave vil ikke bli delt ut i 2009 på grunn av det svake resultatet for Sparebankstiftelsen DnB NOR i 2008, som følge av finanskrisen. Det er tidligere bestemt at Årets gave skal deles ut i år med høyt overskudd for stiftelsen. I I b s e n s f o t s p o r I 2008 ble kunstprosjektet Ibsen Sitat offisielt åpnet. Dette er en av de største gavene Sparebankstiftelsen DnB NOR har gitt. Ibsen Sitat er et skulpturelt prosjekt av kunstnerduoen FA+ hvor 50 sitater Figuren over viser fordelingen av gavemidlene ut i fra formål. Dette er fordelingen av alle gaver gitt av Sparebankstiftelsen DnB NOR siden første gaveår i fra Ibsens diktning er meislet inn i bakken fra Grand kafé til Ibsenmuseet. Åpningen ble foretatt av ordfører Fabian Stang i september S m å g a v e r g l e d e r s t o r t Breddegaver er gaver som deles ut over hele landet, og som svært mange får glede av. I 2008 delte Sparebankstiftelsen DnB NOR ut penger til utstyr til lokale husflidslag over hele landet. Husflidslagene kunne søke om inntil kroner til utstyr som ville bidra til økt aktivitet blant barn og unge. Interessen var enorm, og hele 3,6 millioner kroner ble fordelt på 272 ulike husflidslag. I tillegg fikk Norges Fotballforbund 5 millioner kroner til å bygge balløkker i Østfold og Oslo (Stiftelsen har tidligere gitt 5 millioner kroner til bygging av balløkker over hele landet). På de neste sidene finnes en oversikt over gavene som er gitt fra Sparebankstiftelsen DnB NOR i Omtale av alle tildelinger fra stiftelsen finnes på våre nettsider: 26

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.2013. Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 M i l e p æ l e r 2 0 0 6 o g v å r e n 2 0 0 7 Januar 2006 Sparebankstiftelsen DnB NOR innvilges skattefritak. Februar 2006 Sparebankstiftelsens samling av Nikolai Astrup-arbeider

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsens virksomhet Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010. Formålet med etableringen av stiftelsen er; forvalte egenkapitalbevis

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Sparebankstiftelsen Helgeland, Regnskap per

Sparebankstiftelsen Helgeland, Regnskap per Vedlegg 2 S TY R E T S B E R E T N I N G Sparebankstiftelsen Helgeland, Regnskap per 30.09.2011. Sparebankstiftelsens virksomhet Formålet med etableringen av stiftelsen er at den skal forvalte egenkapitalbevis

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.15. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Norges Parkinson Forskningsfond. hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat. org. nr. 977 140 307. Årsregnskap

Norges Parkinson Forskningsfond. hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat. org. nr. 977 140 307. Årsregnskap org. nr. 977 140 307 Årsregnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013. NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI OPPTATT DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT ORG. NR 977 140 307 Forskningsfondet har som formål å skaffe

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer