per '.:: t $' om ullø med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G- i ;:" standard Ettemavn Fomavn Fødselsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "per '.:: t $' om ullø med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G- i ;:" standard Ettemavn Fomavn Fødselsnummer"

Transkript

1 standard noree Henvendelse om blanketien rettes til: Standard Online AS Telefon: E-posl om ullø med oppføring av bolig eller fritidsbolig. rl Vederlag over 2 G- Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrcnkes ved avtale, jf. lovens $ 3. Blank tten er utarb idet åv en komit6 opprevnt av S[andatd Notge etier forgag fta Arldteldiedriftæ i Norgre, Boliggro&reriten6 Fffiinq, Eiendomseglsforc*ak6næ I?renjnSt Edreprcnørforeningen - Bygg og Anlegig, Forbrukemmbudet, Forbruteråd i, Husbanken, Norges eyggmæterforburd, Noag;s Eiendomsm;gterforbund, Norske Boligbyggela$ Lildstururd. Partene i kontraken er: Forbruker(e) Ettemavn Fomavn Fødselsnummer per per Adresse Postnr. Poslsied Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon Telefaks E-postadresse M, '.:: t $' tr i ;:" w Represenhnter som kan forplikte partene er: For forbruker Forbrukerne forplikter ikke hverandre O Standard Norge, Byggblankett 3426 B utgave Side 1(9)

2 ståfi#*r* n*fge Kontrakbarbeidet. Tomten Partene har inngått kontrakt om planlegging og oppføring av bolig på tomten: Bnr Festenr Kommune Adresse Postnr. Poststed Forbehold og erstatning ved bortfall av kontrakten 3.1 Ingen av partene tar forbehold Utarbeidelse av beskrivelser og tegninger Forbrukeren skal sørge for de beskrivelser og tegninger som er nødvendige for utførelse av entreprenørens arbeider, med de begrensninger som følger av 4.2. Beskrivelsene og tegningene skal leveres i så god tid at entreprenørens planlegging og fremdrift ikke hindres eller forsinkes. Forbrukeren har inngått kontrakt med følgende prosjekterende: 4.2 Entreprenøren skal ikke levere noen beskrivelser eller tegninger. Forberedelse qa 5.2 Entreprenøren skal innkalle forbrukeren til et møte for gjennomgåelse av kontraktens innhold og planene for utførelsen. Entreprenøren skal føre protokoll fra møtet. Begge parter skal underskrive protokollen i møtet. Padene skal ha eft eksemplar av protokollen hver. Entreprenøren er i forbindelse med sine ytelser forpliktet til i rimelig grad å skaffe seg kunnskap om forholdene på stedet. Entreprenørens varslingsplikt ved mangler ved forbrukerens arbeider Entreprenøren skal i rimelig utstrekning undersøke forbrukerens og sideentreprenørers arbeider som han skal bygge videre på, og i god tid før han skal starte sine arbeider, undersøke atkomsten, opplagsplass m.m_ Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle om mangler ved forbrukerens og sideentreprenørers arbeider, som er grunnlagat for entreprenørens videre arbeider. Dette gjelder også for andre forhold som kan medføre fordyrelse eller forsinkelse. Dersom entreprenøren unnlater å varsle om forhold han har eller burde ha oppdaget, er entreprenøren ansvarlig for den fordyrelsen og forsinkelsen som ville vært unngått dersom melding var blitt gitt i tide. Tid til undersøkelse fastsettes i l'1.1 alternativ 2. g oo 4_ Fordeling av særskilte plikter 7.1 Entreprenørens omsorgs- og varslingsplikt Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle om mangler ved forbrukerens og sideentreprenørers arbeider, som er grunnlaget for entreprenørens videre arbeider. Dette gjelder også for andre forhold som kan medføre fordyrelse eller forsinkelse. Dersom entreprenøren unnlater å varsle om forhold han har eller burde ha oppdaget, er entreprenøren ansvarlig for den fordyrelsen og forsinkelsen som ville vaert unngått dersom melding var blift gitt i tide- 7.2 Forberedende arbeider Partene er enige om fglgende oppgavefordeling (sett x): Forbrukeren Entreprenøren Ikke sørger for sørger for relevant O Standard Norge, Byggblankett 3426 B utgave 1 200B Side 2(9)

3 standard {iorge a) Kjørbar vei for lastebil med b) i.;*i.ir samt egnet opplagsplass for materialer: '*:irråi:rl,lii :,riå!iiiaiitil i-iiiii:i trl iii::ii,.ia:il 1l'tiiit.:.,:i: 1..,:.,,_. tonn akseltrykk frem til 2 m fta grunnmur Strøm (trefaset) med nødvendig fordelingskasse femlagt til byggeplassen maksimalt 15 m fra grunnmur fra det tidspunkt denne meldes ferdig, Ytelsen inkluderer betaling av strøm entreprenøren bruker i byggetiden. Dette gjetder også for eventuell bolig- eller arbeidsbrakke og nødvendig oppvarming i bygget: I I {l; 5:l i t--iji.]s: :;e i.,j i,i;,:,_!:;-i:. iii rr r I c] annet: I f* I 7-3 Fordeling av andre oppgaver Partene er enige om følgende oppgavedeling (sett x): a) Sikring av grunnmur og fundamenter mot frostskader i byggeperioden: b) Nødvendig byggtørker med oppfølging av ventilasjon, oppvarming og uftørking: c) Nødvendig snørydding på byggeplassen frem til bygget før arbeidets stad om morgenen: d) Fjeming av rester og avfall som er deponert på angitt sted på byggeplassen: e) Sluttrengjøring før boligen tas i bruk: Forbrukeren Entreprenøre Ikke sørger for n sørger for relevant rrr TT{* rtt TTT Trr 7.4 Plan- og bygningsloven Det skal angis hvem som skal sørge for de ulike funksjoner efter plan- og bygningstoven av 1 4. juni 19gS nr Fremdrift Det skal utarbeides en fremdriffsplan for hele prosjektet på bakgrunn av opplysningene i 10.2 og Forbrukeren skal administrere fremdriften til de entreprenørene han har engasjert. 7.6 Samarbeidsplikt Både entreprenøren og forbrukeren skal legge opp sin fremdrift og gjennomføre utførelsen slik at andre som arbeider på samme byggeplass, ikke blir unødvendig hindret eller forsinket. rc fti Endringer og tilleggsarbeid # 8.1 Vederlag Alle oppgitte priser er inkludert merverdiavgift Fastpris Entreprenørens ytelser skal leveres for kontraktssum kr. 8.2 Betaling Standard Norge, Byggbtankett 3426 B utgave 1 2O0B Side 3(9)

4 stån**ril : n*rge..:..i :. i :...-:.:r :..i::. :...,.r :...:r,r:, Entreprenøren utarbeider faktureringsplan, jf. vedlegg D, og fakturerer i henhold til denne. b) Forbrukeren skal betale forskudd med kr før byggestart. For dette forskuddet stiller entreprenøren sikkerhet i samsvar med buofl. $ 47. For øvrig faktureres bare for verdien av det som er utført på tomten, og verdien av de materialer som er tilført tomten for å innbygges- Det skal fremgå av betalingsplanen at minst 10 % av vederlaget ikke skal betales før overtakelsen, jf. buofl. g 47 første ledd bokstav c. Entreprenørens sikkerhetsstillelse for oppfyllelse av kontrakten Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen før han har mottatt dokumentasion for at entredrenøren har stilt sikkerhet, jf. buofl. g 12 siste ledd, jf Endrings- eller tilleggsarbeider faktureres særskilt når disse er utført Betalingstid Forbrukeren skal betale innen 14 kalenderdager etter at han har moftatt avdrags- eller endringsfaktura. Sluttfaktura betales i henhold til 14" lndeksregulering Vederlaget skal ikke indeksreguleres. Vederlaget skal indeksreguleres med bruk av Statistisk sentralbyrås indeks for Indeksreguleringen skjer frem til den 15. i den måneden det er avtalt at entreprenøren kan starte sine arbeider på tomten. Endringer i lønninger, priser eller sosiale utgiffer etter dette tidspunktet gir ikke rett til endring av kontraktens priser. Indeksreguleringen skjer ved bruk av følgende formel: ^- nt-to --n to der e er indekstillegget, A er vederlaget, t er indekstallet i den måneden entreprenøren kan starte sine arbeider på tomten, eventuelt justert med tilleggsfrist etter bustadoppføringslova $ 11, og t0 er indekstallet som kontrakens priser er basert på. Dette indekstallet er og gjelder (måneder og år) Dette indekstallet skal ikke vaere eldre enn tre måneder regnet fra entreprenørens underskift av dette kontrakbdokumentet. Dersom det oppgitte indektallet er eldre enn tre måneder, skal indekstallet korrigeres tilwarende uten regulering av vederlaget. Krav på betaling for lønns- og prisendring kan faktureres særskilt. 8.4 Betalingsmåte.Forsinketbetaling Alle innbetalinger skal skje til per (navn), kontonummer Ved forsinket betaling skal forbrukeren betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsi nkelsesrenteloven) Deponering av omtvistet beløp For omtvistet beløp gjelder buofl. $ Justering for endringer og tilleggsarbeid Padene kan kreve justering av konkaktssummen ved endringer og tilleggsarbeid etter buofl. g 42. Entreprenøren kan kreve tilleggwederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på forbrukerens side, jf. buofl. g 43. Nye offentligrettslige krav som gjelder for entreprengrens ytelse, anses som forbrukerens forhold bare dersom entreprenøren ved kontraktsinngåelsen ikke burde ha regnet med de nye kravene. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle forbrukeren om dette. 4.7 Gebyrer og Standard Norge, Byggblankett 3426 B utgave Side 4(9)

5 :la**ars **rge :.1..\:...,,r-..,,:, i,,,_r r.l Forbrukeren skal betale alle gebyrer og avgifter i forbindelse med byggesaken, samt tilknytningsavgifter for elektrisitet, vann, kloakk o.l. Salgsomkostninger, bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr og gebyr for skriving av faktura o.l. er inkludert i vederlaqet. 9 Sikkerhetsstiltelse (garanti) for oppfyllelse av kontrakten 9.1 Entreprenøren Entreprenøren skal senest uker før avtalt byggestart stille sikkerhet for oppfitllelsen av sine forpliktelser etter kontrakten, herunder eventuelt forsinkelsesansvar, i samsvar med buofl. $ Den sikkerheten som entreprenøren stiller, skal utgjøre kr, tilsvarende minst 5 % av vederlaget. Denne sikkerheten gjelder for krav forbrukeren setter frem mot entreprenøren, senest i forbindelse med overtakelsen. For krav forbrukeren fremsetter mor entreprenøren på et senere tidspunkt, men senest to år etter overtakelsen, reduseres sikkerheten til kr tilsvarende minst 3 % av vederlaget. For kav som forbrukeren fremseiter etter dette tidspunktet, gjelder ingen sikkerhet. 9.1'3 Dersom det ikke er blitt reklamert i forbindelse med overtakelsen, eller de reklamerte forhold er utbedret, t(an entreprenøren kreve at forbrukeiren skriftlig bekrefter dette, slik at sikkerheten kan reduseres. Det samme gjelder ved utløpet av to-årsperioden etter overtakelsen som sikkerhetån gjelder for. En slik bekreftelse er ikke til hinder for at forbrukeren senere reklamerer mangler som han oppdager, jf. buofl. $ Forbrukeren Forbrukeren skal senest uker før avtalt byggestart stille sikkerhet for oppffllelsen av sine forpliktelser efter kontrakten. Sikkerheten stilles etter ett av de nedenstående altemativene eller ved en kombinasjon av disse. Entreprenøren er ikke forpliktet til å starte byggearbeidene før han har mottatt avtalt sikkerhet. Entreprenøren skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse. 10 Forbrukerens tidsfrister i,"* ",.l 10.1 Forbrukerens egeninnsats og sideentreprenøres arbeider Forlcrukeren skal utføre egeninnsats: X Ja!-* ltei Andre entreprenører (sideentreprenører) skal utføre arbeider: [-.la fi Nei 10.2 Forbrukerenstidsfrister a) Forbrukeren skal utføre følgende arbeider før entreprenøren starter sine arbeider (se vedlegg Bfortypearbeider)somutgjør b) Forbrukeren skal utføre følgende arbeider etter at entreprenøren starter sine arbeider, men før overtakelsen: Første arbeidsperiode (se vedlegg B eller E for type arbeid) som utgjør Andre arbeidsperiode (se vedlegg B eller E for type arbeid) som utgjør Tredje arbeidsperiode (se vedlegg B eller E for type arbeid) som utgjør Totalt for a og b, jf. 11.1: 10 kalenderdaoer kalenderdager kalenderdager kalenderdager kalenderdaqer Det vises til vedlegg B eller E. Forbrukerens medvirkning skal tilpasses entreprenørens fremdriftsplan og skal ellers foretas under rimelig hensyn til entreprenørens utførelse, jf. buofl. g 50. Forbrukeren skal varsle entreprenøren om når arbeidet er utført og klart for undersøkelse Varsling ved Standard Norge, Byggblankett 3426 B utgave Side 5(9)

6 star:dars n*rge : Forbrukeren skal innen rimelig tid varsle entreprenøren dersom det oppstår forhold som gjør at han kan bli forsinket med sine ytelser Tilleggsfrist Forbrukeren har rett til tilleggsfrist med sine ytelser dersom vilkårene som er nevnt i buofl. g 51, er oppfolt Forsinkelse Forsinket medvirkning fra forbrukeren vil kunne få slike konsekvenser som følger av buofl. $$ 1 1 og Forbrukerens eventuellearbeideretterovertakelsen Forbrukeren skal sørge for å få utført arbeider etter overtakelsen som angitt i leveransebeskrivelsen, jf. vedlegg B eller E. 11 Entreprenørens tidsfrister *"':+ S:: 1: 11.1 Entreprenørens frist til å ha boligen klar til overtakelse Utgangspunktet for entreprenørens frist til å ha boligen klar til overtakelse er når entreprenøren har fått beskjed om at igangsettingstillatelse er gitt, forbrukeren har stilt sikkerhet, jf.9.2, og gitt melding om dette til entreprenøren, og eventuelle forbehold er bortfalt, jf Forbrukeren skal utføre følgende arbeider før entreprenøren starter sine arbeider (se vedlegg B for type arbeider). Forbrukeren skal varsle entreprenøren om at han har utført sine arbeider. Entreprenøren skal starte sine arbeider med boligen tidligst kalenderdager og senest kalenderdager etter at han har moftatt varselet. Fra det tidspunktet entreprenøren kan starte sine arbeider i samsvar med det ovenstående, fastsettes fristen til å ha boligen klar til overtakelse til summen av: a) det antall kalenderdager forbrukeren skal bruke til arbeider han skal utføre etter at entreprenøren har startel sine arbeider, jf bokstav b, kalenderdager b) det antall kalenderdager entreprenøren skal bruke til sine arbeider, kalenderdager c) tid til undersøkelse av forbrukerens og sideentreprenørers arbeider som entreprenøren skal bygge Totalt videre på, samt tid for oppstart, og for avbrudd av enireprenørens arbeider etter undersøkelsen av forbrukerens arbeider etter punkt 6 med i alt kalenderdaoer kaldnderdager Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuålt utføres arbeid i en ferie. Entreprenørens ferdigstillelsesfrist forkortes ikke selv om forbrukeren bruker kortere tid på sine arbeider enn angitt. Det samme gjelder om entreprenøren bruker kortere tid på undersøkelsen av forbrukerens arbeider eller på avbrudd enn det som er anoitt Varsling ved forsinkelse Entreprenøren skal innen rimelig tid varsle forbrukeren dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse Tilleggsfrist Entreprenøren har reit til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i buofl. g 11, er oppfult. ' 1.4 Melding om ferdigstillelse Entreprenøren skal gi forbrukeren melding senest 1"4 kalenderdager før ferdigstillelse. 11,5 Standard Norge, Byggblankett 3426 B utgave Side 6(9)

7 standard n*rge -Eiir,,:i i:irl5i Dersom entreprenøren er forsinket i henhold til buofl. vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen. :..ii] )jai]i(,,;ii ':;]i+i.;ij1i':']: :i.jåi..jl];5;11431i,iitli+i:;l.$,ii]:i.]]i.'1ir.'.'..t,.c.:ijlli';]:lit..';..,]l.'.;., $ 17, kan forbrukeren etter lovens kapittel lll kreve dagmulkt, holde igjen Dersom entreprenøren er forsinket, har forbrukeren dessuten rett til før overtakelsen å utføre egeninnsais og la sideentreprenører utføre arbeider som han etter kontraken skulle utføre efter overtakelsen, jf. 10.6, med mindre dltte i vesentiig grad vil hindre entreprenørens videre arbeid. 12 Endringer og tilteggsarbeid 12-1 Forbrukeren kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre det totale vederlaget med 15 % eller mer Entreprenøren skal skiftlig klargjøre for forbrukeren de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene forbrukeren krever Entreprenøren kan kreve at forbrukeren stiller sikkerhet for entreprenørens kav på tilleggsvederlag. 13 Fotsiftring -tu 13.1 Forbrukeren sørger for at det blir tegnet forsikring for skade på alt arbeid og materialer på eiendommen. Forbrukeren skal levere entreprenøren en kopi av forsikringsbeviset senest 14 kalenderdager før avtalt arbeidsstart. Entreprenøren er ikke forpliktet til å starte sine arbeider før han har mottatt dokumentasjon for at forbrukeren har sørget for forsikring etter denne bestemmelsen. Forsikringen skal til enhver tid gi dekning for det beløpet det i skadetilfeller vil koste å bringe boligen i samme stand som før skaden, og erstatte skadede materialer Entreprenøren skal ha en ansvarsforsikring på vanlige vilkår som skal dokumenteres overfor forbrukeren senest 14 kalenderdager før byggestart. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade entreprenøren og hans underentreprenører kan påføre forbrukeren eller tredjeman16. person eller ting i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G (G = Folketrygdens grunnbeløp). 14 Overtaftelse og sluttoppgiør 14-1 Overtakelse 14^ 1. 1 Fodtrukeren skal overta arbeidene ved overtakelsesforretning. Entreprenøren skal innkalle til overtakelsesfonetning etter buofl. g 15. ' Forbrukerenkannekteåovertaarbeidenelørutløpetaventreprenørensfristtil åfuilføreoghaarbeideneklartil overtakelse, med-mindrq annqt:eff avtalt i punkt 20. ' ved overtakelsesforretningen skal entreprenøren føre protokoll som skal angi: a) hvem som er til stede, b) mangler som påvises, c) frist for utbedring av påviste mangler, d) hvorvidt arbeidene overtas eller nektes overtatt, e) deponert beløp som betaling for omtvistet del av vederlag, jf. buofl. S 49, jf. 8.6, f; tilbakeholdt beløp. Begge parter skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen Ved overtakelsen inntrer følgende virkninger: a) risikoen for boligen går over fra entreprenøren til forbrukeren, b) reklamasjonsfristene starter å løpe, c) eventuell dagmulkt stanser, d) entreprenøren får krav på sluftoppgjør, e) forbrukeren overtar ansvaret for å forsikre boligen. 14'1.5 Senest ved overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere nødvendige bruksanvisninger til forbrukeren Standard Norge, Byggblankett 3426 B utgave Side 7(9)

8 sf****rs n*rge,:. Sluttfaktura betales ved overtakelsen etter at partene har besiktiget boligen, jf. buofl. S 15. Det samme gjelder i de tilfeller arbeidet er fullført og forbrukeren har flyttet inn i boligen, jf. buofl. $ '14. Entreprenøren kan kreve utbetaling av sluttfakiuraen ved overlevering. For omtvistet beløp vises til 8.5. J5 Mangler. Reklamasjon Dersom det foreligger en mangel i henhold til bustadoppføringslova, kan forbrukeren etter lovens kapiftel lv holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. Forbrukeren mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke varsler entreprenøren om at mangelen blir gjort gjeldende, rnnen rimelig iid efter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. En mangel kan ikke gjøres gjeldende seneie enn fem år etter overtakelsen, med mindre entreprenøren har påtatt seg å svare for mangler i lengre tid. 16 Avbestilling.. :'',: Ved avbestilling Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jf. buofl. g 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av vederlaget inkludert merverdiavgift, jf.8.1.1, som utgjør kr Dersom arbeidet skulle vært utført på regning, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av prisoverslaget, jf alternativ 2 a), inkludert merverdiavgift. Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gift, fastsettes entreprenørens krav på vederlag og erstatning i samsvar med buofl. $ Boligtvistnemnda,,,,, Entreprenøren er ikke tilsluttet slik tvistenemnd som er omhandlet i buofl. $ 64 tredje ledd. 18 Ettårsbefaring Entreprenøren skal uoppfordret innkalle til befaring av boligen om lag ett år efter overtakelsen. Entreprenøren skal føre protokoll på samrne måte som ved overtakelsesfonetningen. Protokollen skal underskrives av begge parter. Det vises ellers til buofl. $ 16. Begge parter skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen. 19 Informasjonsplikt om lønns- og arbeidsvilkår o; '. Entreprenørens arbeidstakere skal minst ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Det samme gjelåer for entreprenørens underleverandører i alle ledd. Forbrukeren skal sørge for at avtaler han inngår med andre entreprenører, skal inneholde tilsvarende bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår. 20 Tolkingsregler Dersom kontraktsdokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. Ytelse som fremgår av de vedlagte tegningene, omfattes av kontrakten selv om den ikke er tatt med i leveransebeskrivelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom det uttrykketig er angitt i leveransebeskrivelsen at ytelsen ikke er med. Dersom en ytelse er ulikt angitt på tegning, r leveransebeskrivelse eller i salgsoppgave (prospekt), gjelder leveransebeskrivelsen. 21 Særlige Standard Norge, Byggblankett 3426 B utgave Side 8(9)

9 standard norge Henvendelse om blankellen rettes til: Standard Online AS Telefon: E-post: Følgende konlraktsdokumenter inngår i kontrakten: Forbrukeren har fått vedleggene ovenfor og gjort seg kjent med innholdet i disse. Entreprenøren har giennomgått vedleggene med forbrukeren i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i to eksemplarer, rned ett eksemplar til hver av partene. Sted og dato Sted og dato per per Underskrifi Standard Norge, Byggblankett 3426 B utgave 't 2008 Side 9(9)

Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus BYGGBLANKETT 3426 Erstatter NBR 3426 Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring

Detaljer

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer (bustadoppføringslova), regulerer kontraktsforholdet.

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av prosjekteringstjenester og oppføring av kirkebygg. For

Konkurransegrunnlag. Kjøp av prosjekteringstjenester og oppføring av kirkebygg. For СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - ЕПАРХИЈА БРИТАНСКО СКАНДИНАВСКА Парохија СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ СОЛУНСКИ у Краљевини Норвешкој DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKENS BISPEDØMME FOR STOR BRITANIA OG SKANDINAVIA Menigheten

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer NBR BLANKETT 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer Forord Dette standard avtaledokumentet har til formål å regulere avtaleforholdet mellom tjenesteyter

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer

Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger 5ri-ivrnaelse cil irii:ilk iiei ieites i:i: Slar;r;ari *nilre Å5 'ltiefcn; rr.7 iil E? Oil F-x;st_ s*igcsiaili*rl. Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger Lov av 21. juni 2002 nr.34

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer