Konkurransegrunnlag. Kjøp av prosjekteringstjenester og oppføring av kirkebygg. For

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Kjøp av prosjekteringstjenester og oppføring av kirkebygg. For"

Transkript

1 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - ЕПАРХИЈА БРИТАНСКО СКАНДИНАВСКА Парохија СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ СОЛУНСКИ у Краљевини Норвешкој DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKENS BISPEDØMME FOR STOR BRITANIA OG SKANDINAVIA Menigheten Hellige Demetrios av Thessaloniki Tinnheivein 17, 4629 Kristiansand, Norge Org.nummer Konkurransegrunnlag Kjøp av prosjekteringstjenester og oppføring av kirkebygg For Hellige Demetrios av Thessaloniki menighet, Tinnheieveien 17, 4629 Kristiansand

2 INNHOLDSFORTEGNELSE A1 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 3 A2 AVTALEDOKUMENT 4 B GENERELLE TILBUDSREGLER 13 C SPESIELLE TILBUDSREGLER 13 D KRITERIER FOR VALG AV TILBUD 14 2

3 A1 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE Hellige Demetrios av Thessaloniki menighet ønsker tilbud fra tilbydere med det faglige, økonomiske og juridiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Det vises til utfyllende kvalifikasjonsbestemmelser i konkurransegrunnlagets kapittel B og C. Følgende legges til grunn: - Konkurranse med forhandling Det tilbud som anses faglig og økonomisk mest fordelaktig for oppdragsgiver, vil bli valgt. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kapittel B og C. Kontrakt inngås på grunnlag av: - Bustadoppføringslova - Godkjente tegninger, rammetillatelse og gitt igangsettingstillatelse (vedtak og av ) - Bransjestandard for laftebygg (Byggforsk , versjon ) - Tilbudsbefaring vil bli arangert etter tilbyderens ønske. Tilbudsbefaring vil finne sted med møtested Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand - Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferansen - Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning - Tilbudsfrist utløper Tilbud er bindende for tilbyder 1 måned etter at tilbud er gitt. Tilbud skal leveres til Hellige Demetrios av Thessaloniki menighet, Tinnheieveien 17, 4624 Kristiansand. Tilbudet leveres i lukket forsendelse merket "prosjekteringstjenester og oppføring av kirkebygg" Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget sendes til adressen nedenfor i tidsperiode fra til : Navn: Nebojsa Doder E-post: Navn: Dalibor Premovic E-post: 3

4 A2 AVTALEDOKUMENT Mellom Hellige Demetrios av Thessaloniki som oppdragsgiver Org.nr og Org.nr. som leverandør er det inngått følgende avtale: 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER For denne kontrakt gjelder - Bustadsoppføringslova - Bransjestandard for laftebygg (Byggforsk , versjon ) 2 BESKRIVELSE OG IDENTIFISERING Parsell/Prosjektnavn: GBR 151/1879 Laftebygg kirkebygg Oppdragsgivers representant: Slobodan Bankovic. Navn telefon e-post Entreprenørs representant: navn telefon e-post Representanter som kan forplikte partene er: For oppdragsgiver: Nebojsa Doder/Dalibor Premovic For entreprenør: Etternavn Fornavn Adresse Postnr. Poststed Mobiltelefon E-postadresse Dersom en part skifter representant, skal den andre parten varsles omgående. 4

5 3. Beskrivelse av oppdraget: Byggeteknisk detaljprosjektering med statisk beregning (inkludert ansvarsrett i byggesaken for PRO funksjon) og utførelse (inkludert ansvarsrett i byggesaken for UTF funksjon) av kirkebygg lagt av laft på BYA 151 m², alt iht godkjente tegninger, rammetillatelse og gitt igangsettingstillatelse (vedtak og av ). Kirkebygget skal utføres i samsvar med gjeldende tekniske krav og Bransjestandard for laftebygg (Byggforsk , versjon ): a.) Veger: Både gran (Picea abies) og furu (Pinus sylvestris) godtas. Hvis andre treslag benyttes, må disse ha minst like god holdbarhet som gran og furu. Lamelltre kan også benyttes. 8 tommers tømmer i yttervegg, 6 tommers tømmer indrevegg. b.) Dører og vinduer: antall, type og størrelser i samsvar med norsk standard c.) Tak/takstein- samme type og farge som på menighetshuset (se bilde nr 1) d.) Tak innvendig: trepanel - furu eller gran. e.) Gulv: fliser (type og farge velges sammen med oppdragsgiver) f.) Inngangsparti-utvendig: natur betong g.) Elektrisk installasjon: 6-10 stikkontakter, 6-10 belysningselementer og installasjon til 2 varmepumper h.) Oppvarming: 2 varmepumper (type og størrelse velges sammen med oppdragsgiver) i.) Ventilasjon: i samsvar med standard for kirkebygg på størrelse av 150 m2 j.) VVS: 1 servant Viktig merknader: 1. All material som skal brukes (laft, trepanel, el-installasjon, ventilasjon, takbelegg osv.) må være i samsvar med Norsk standard 2. Detaljert beskrivelse av tømmerbygg leveranse skal være del av kontrakt. 3. Grunnmur er ferdigbygd og skal ikke være med i tilbudet 4. Maling av veger (både utvendig og innvendig samt tak/trepanel) skal utføres av oppdragsgiver og skal ikke være med i tilbudet. 5. Ansvarlig søker i byggesaken er Kristiansand Byggrådgivning AS, v/ Harry Valdal 7.1. Kontraktsum Entreprenørens ytelser skal leveres for kontraktsummen, som inkluderer merverdiavgift framkommer av prisen på følgende ytelser: 1. Byggeteknisk detaljprosjektering med statisk beregning og ansvarsrett i byggesak.. kr. 5

6 2. Produsering/utførelse/montering av kirkebygg ( både tømmerkassa og klokketårn) inkludert: utvendig inngangsparti, alle dører og vinduer, tak innvendig laget og takbele kr. 3. Gulv innvendig fliser.... kr. 4. Elektrisk installasjon... kr. 5. Oppvarming (2 varmepumper). kr. 6. Ventilasjon.. kr. 7. VVS kr. Til sammen. kr. 4. Byggherreforskriften Entreprenøren sørger for de plikter og oppgaver som følger av forskrift av 21. april 1995 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). 5. Forberedelser 5.1 Entreprenøren skal innkalle oppdragsgiver til et møte for gjennomgåelse av kontraktens innhold og planene for utførelsen. Entreprenøren skal føre protokoll fra møtet. Begge parter skal underskrive protokollen i møtet. Partene skal ha ett eksemplar av protokollen hver. 5.2 Entreprenøren er i forbindelse med sine ytelser forpliktet til i rimelig grad å skaffe seg kunnskap om forholdene på stedet. 6. Rådgivningsoppdrag Rådgivningsoppdrag omfatter byggeteknisk prosjektering samt ansvarsrett i byggesaken Pris for oppdraget er del av total kontrakt summen. 6.2 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen. De skal i tide underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referater, korrespondanse og annet materiale av betydning for den annens ytelser etter kontrakten. 6.3 Taushetsplikt Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre parts forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Bestemmelsen i 1. ledd skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Det samme gjelder opplysninger som 6

7 er nødvendige for senere drift, vedlikehold og ombygging. 6.4 Underrådgivere og andre medhjelpere Rådgiveren har rett til å la underrådgivere med nødvendige kvalifikasjoner utføre deler av oppdraget som er av rutinemessig art eller av mindre vesentlig betydning. Bruk av underrådgivere ut over dette skal ha skriftlig forhåndssamtykke fra oppdragsgiveren. 7. Rådgiverens plikter Rådgiver har plikt å utarbeide nødvendige dokumenter i samsvar med gjeldende lovverk. 8. Kontraktssum. Betaling og sikkerhetsstillelse for forskuddsbetaling. Indeksregulering 8. Betalingsplan 8.1. Tiltakshaver skal betale forskudd med kr... før byggestart. For dette forskuddet stiller entreprenøren sikkerhet i samsvar med bustadoppføringslova 47. For øvrig faktureres bare for verdien av det som er utført på tomten. Tiltakshaver er ikke forpliktet til å betale forskudd før entreprenøren dokumenterer at det foreligger sikkerhet i samsvar med bustadopppføringslova 47. Betalingsplan: Det skal fremgå av betalingsplanen at minst 10 % av kontraktssummen skal utestå til overtakelsen, jf. bustadoppføringslova 47 c). 9. Indeksregulering Kontraktssummen skal ikke indeksreguleres. Endringer i lønninger, priser eller sosiale utgifter gir ikke rett til endring av kontraktens priser. 10. Betalingsmåte. Forsinket betaling Tiltakshaver skal betale i henhold til avtalt betalingsplan, jf. 8. Tiltakshaver har rett til fristforlengelse med betalingen dersom vilkårene i bustadoppføringslova 51 er oppfylt. Alle innbetalinger skal skje til (navn), 7

8 kontonummer Ved forsinket betaling skal forbrukeren betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). 11. Endringer/ tilleggsvederlag Partene kan ikke kreve justering av kontraktssummen etter bustadoppføringslova 42. Entreprenøren kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på tiltakshavers side, jf. bustadoppføringslova 43. Nye offentligrettslige krav som gjelder for entreprenørens ytelse, anses som forbrukerens forhold bare dersom entreprenøren ved kontraktsinngåelsen ikke burde ha regnet med de nye kravene. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle tiltakshaveren. 12. Gebyrer og avgifter Alle gebyrer og avgifter i forbindelse med byggesaken, samt tilknytningsavgifter for elektrisitet, vann, kloakk o.l. betales av tiltakshaver. Salgsomkostninger, bestallingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr og gebyr for skriving av faktura er inkludert i kontraktssummen. 13. Entreprenørens sikkerhetsstillelse for forskuddsbetaling i henhold til betalingsplan Entreprenøren stiller sikkerhet for forskuddsbetaling i henhold til betalingsplan, jf.8, i samsvar med bustadoppføringslova 47. Sikkerheten skal fullt ut dekke det beløpet tiltakshaveren til enhver tid har betalt i forskudd i henhold til betalingsplanen. Tiltakshaver er ikke forpliktet til å betale forskudd etter betalingsplanen før entreprenøren dokumenterer at det foreligger sikkerhet som nevnt i første ledd for det aktuelle avdraget. 14. Sikkerhetsstillelse (garanti) for oppfyllelse av kontrakten 14.1 Entreprenøren Entreprenøren skal senest 6 uker før avtalt byggestart stille sikkerhet for oppfyllelsen av sine forpliktelser etter kontrakten, herunder eventuelt forsinkelsesansvar, i samsvar med bustadoppføringslova Den sikkerheten entreprenøren stiller, skal utgjøre kr... (tilsvarende minst 5 % av kontraktssummen). Denne sikkerheten gjelder for krav tiltakshaver 8

9 setter frem mot entreprenøren, senest i forbindelse med overtakelsen. For krav tiltakshaver setter frem mot entreprenøren på et senere tidspunkt, men senest to år etter overtakelsen, reduseres sikkerheten til kr... (tilsvarende minst 5 % av kontraktssummen). For krav forbrukeren fremsetter etter dette tidspunktet, gjelder ingen sikkerhet Tiltakshaver er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen før han har mottatt dokumentasjon for at entreprenøren har stilt sikkerhet, jf. bustadoppføringslova 12 siste ledd Dersom det ikke er blitt reklamert i forbindelse med overtakelsen eller de reklamerte forhold er utbedret, kan entreprenøren kreve at tiltakshaver skriftlig bekrefter dette, slik at entreprenørens premiebetaling for sikkerheten kan reduseres. Det samme gjelder ved utløpet av to-årsperioden etter overtakelsen som sikkerheten gjelder for. En slik bekreftelse er ikke til hinder for at tiltakshaver senere reklamerer mangler som han oppdager, jf. bustadoppføringslova Tiltakshaver Tiltakshaver skal senest 6 uker før avtalt byggestart stille sikkerhet for oppfyllelsen av sine forpliktelser etter kontrakten. Sikkerheten stilles med skriftlig bekreftelse ("finansieringsbevis") fra finansinstitusjon om at byggelån er innvilget, og at finansinstitusjonen har reservert for entreprenøren et beløp som tilsvarer kontraktssummen. Entreprenøren er ikke forpliktet til å starte byggearbeidene før han har mottatt avtalt sikkerhet. Entreprenøren skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse. 15. Tiltakshavers medvirkning. Tidsfrister Tiltakshaver skal ikke besørge utført arbeider eller andre ytelser før overtakelsen. 16. Kontroll av ytelser Entreprenøren skal sørge for kontroll av at grunnmur, atkomst, opplagsplass mm er som forutsatt. Han skal straks melde fra om mangler ved utførelsen eller andre forhold som kan medføre fordyrelse eller forsinkelse. Unnlater han å melde fra om forhold han har eller burde ha oppdaget, er han ansvarlig for den fordyrelsen og forsinkelsen som ville vært unngått dersom melding var blitt gitt i tide. 9

10 17. Entreprenørens frist til å ha kirka klar til overtakelse Utgangspunktet for entreprenørens frist til å ha kirken klar til overtakelse er når entreprenøren har fått beskjed om at tiltakshaver har stilt sikkerhet, jf Entreprenørens frist til å ha kirken klar til overtakelse fastsettes til.. kalenderdager. Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med sju kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. 18. Varsling ved forsinkelse Entreprenøren skal innen rimelig tid varsle tiltakshaver dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. 19. Tilleggsfrist Entreprenøren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslova 11 er oppfylt. 21. Melding om ferdigstillelse Entreprenøren skal gi tiltakshaver melding senest 14 kalenderdager før ferdigstillelse. 21. Forsinkelse Tiltakshavers øvrige krav ved forsinkelse fra entreprenøren følger av bustadoppføringslova kapittel III. For hver dag som leveringen blir forsinket i henhold til den avtalte datoen for ferdigstillelse, påløper dagmulkten på 1 promille av samlet vederlag. Dagmulkt påløper på alle kalenderdager, både vanlige hverdager og på helligdager. 23. Forsikring Entreprenøren skal tegne forsikring for alt arbeid og materialer som skal brukes på bygget, inkludert de delene som er utført eller levert av tiltakshaver frem til overtakelsen, i samsvar med bustadoppføringslova 13 siste ledd. Entreprenøren skal levere til tiltakshaver en kopi av forsikringsbeviset senest 14 kalenderdager før avtalt byggestart. Tiltakshaver skal gi de nødvendige opplysningene om arbeid og materialer som er utført eller levert av ham. 10

11 Forsikringen skal til enhver tid gi dekning for det beløpet det i skadetilfeller vil koste å bringe Kirken i samme stand som før skaden, og erstatte skadete materialer. Tiltakshaver er ikke forpliktet til å betale noen del av vederlaget før han har mottatt dokumentasjon for at entreprenøren har tegnet forsikring etter denne bestemmelsen, jf. bustadoppføringslova 13 siste ledd Entreprenøren skal ha en ansvarsforsikring på vanlige vilkår som skal dokumenteres overfor tiltakshaver senest 14 kalenderdager før avtalt byggestart. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade entreprenøren og hans underentreprenører kan påføre tiltakshaver eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G (G = Folketrygdens grunnbeløp). 24. Overtakelse og sluttoppgjør 24.1 Overtakelse Tiltakshaver skal overta kirken ved overtakelsesforretning Tiltakshaver kan nekte å overta kirken før utløpet av entreprenørens frist til å fullføre og ha kirken klar til overtakelse Ved overtakelsesforretningen skal entreprenøren føre protokoll som skal angi: a) hvem som er til stede; b) mangler som påvises; c) frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for etterbesiktigelse; d) hvorvidt kirken overtas eller nektes overtatt; e) deponert beløp som betaling for omtvistet del av vederlag, jf. bustadoppføringslova 49, jf. 5.5; f) tilbakeholdt beløp. Begge parter skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen Senest ved overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere anmeldelsestegninger og bruksanvisning til forbrukeren Dersom utenomhusarbeider ikke er fullført, f.eks. pga. klimatiske forhold, skal forholdet behandles på samme måte som en mangel. Tiltakshaver kan holde tilbake kr... av kontraktssummen inntil disse arbeidene er utført. 11

12 24.2 Sluttoppgjør Sluttfakturaen betales ved overtakelsen etter at partene har besiktiget kirken, jf. bustadoppføringslova 15. Det samme gjelder i de tilfeller arbeidet er fullført og tiltakshaver har flyttet inn i kirken, jf. bustadoppføringslova 14. Entreprenøren kan kreve utbetaling av sluttfakturaen ved overlevering av nøklene. 25. Mangler. Reklamasjon Foreligger det mangler ved entreprenørens ytelse, kan tiltakshaver gjøre gjeldende de kravene som følger av bustadoppføringslova 29. Dersom tiltakshaver vil gjøre mangel gjeldende, må han reklamere innen de frister som gjelder etter bustadoppføringslova Avbestilling Det vises til bestemmelsene i bustadoppføringslova Tvistenemnd Entreprenøren er tilsluttet slik tvistenemd som er omhandlet i bustadoppføringslova 64 tredje ledd. 28. Ettårsbesiktigelse Entreprenøren skal uoppfordret innkalle til besiktigelse av boligen om lag ett år etter overtakelsen. Entreprenøren skal føre protokoll på samme måte som ved overtakelsesforretningen. Protokollen skal underskrives av begge parter. Det vises ellers til bustadoppføringslova 16. Begge parter skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen. 29. Kontrakten. Tolkingsregler Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårligere for tiltakshaver enn det som følger av bustadoppføringslovas bestemmelser, jf. 3. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne kontrakten foran standardiserte bestemmelser. 30. Særlige bestemmelser Vedlegg Følgende kontraktsdokumenter inngår i kontrakten: 12

13 - Leveransebeskrivelse - Bransjestandard for laftebygg - Bustadoppføringslova - Byggesakens dokumenter 31. Undertegnelse Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 4 eksemplarer, hvorav to til hver av partene. Sted Dato Underskrift tiltakshaver Underskriv entreprenør B GENERELLE TILBUDSREGLER Følgende generelle tilbudsregler legges for øvrig til grunn: Kostnader ved å delta i konkurransen Enhver kostnad som tilbyder pådrar seg i forbindelse med konkurransen og eventuell kontraktsinngåelse dekkes av tilbyder. Det samme gjelder kostnader pådratt ved befaring, demonstrasjoner, tester eller lignende. Rettidig levering av tilbud Tilbud er rettidig avgitt dersom det er oppdragsgiver i hende før tilbudsfristens utløp. Tilbyder har risikoen for forsinkelser i forsendelsen, postgangen og lignende. Tilbudets utforming Telefaks eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke. Avlysning eller totalforkastelse Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud med øyeblikkelig virkning. Avslutning av konkurransen Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. C SPESIELLE TILBUDSREGLER 1. Kvalifikasjonskrav Tilbyder skal ha det økonomiske grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktens forpliktelser. 13

14 Tilbyder skal ha det juridiske grunnlag som er nødvendig for å oppfylle kontraktens forpliktelser. Tilbyder må være registrert i foretaksregister som foreskrevet i den stat han er etablert. Tilbyder skal ha det faglige grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktens forpliktelser. Krav til spesialkompetanse, herunder kompetanse innen prosjektering og utførelse av laftebygg prosjekter. 2. Krav til dokumentasjon - Virksomhetens årsregnskap for de siste to år, med revisors erklæring (vedlegges tilbudet) - Firmaattest (vedlegges tilbudet) - Liste over leverandørens utførte oppdrag med relevans til dette prosjektet (vedlegges tilbudet) - Dokumentasjon av spesialkompetanse/ autorisasjoner etc. i henhold til de aktuelle kvalifikasjonskrav (vedlegges tilbudet) - Samtlige norske leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Tilsvarende skal samtlige utenlandske leverandører framlegge attest for å ha oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat de er etablert. Dersom et eller flere av firmaene ikke har levert skatteattest, vil oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse av attester. - Det er anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget. - Tilbudet skal være utformet på norsk D KRITERIER FOR VALG AV TILBUD Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk og faglig mest fordelaktige. Følgende tre kriterier legges til grunn: 1. Pris for gjennomføring av oppdraget utgjør ca 70% 2. Totalkompetansen og kompetansen i lignende prosjekter utgjør ca 20 % 3. Entreprenørens kapasitet og byggefrister ca 10 % 14

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer (bustadoppføringslova), regulerer kontraktsforholdet.

Detaljer

Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus BYGGBLANKETT 3426 Erstatter NBR 3426 Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer NBR BLANKETT 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer Forord Dette standard avtaledokumentet har til formål å regulere avtaleforholdet mellom tjenesteyter

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer