Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger"

Transkript

1 5ri-ivrnaelse cil irii:ilk iiei ieites i:i: Slar;r;ari *nilre Å5 'ltiefcn; rr.7 iil E? Oil F-x;st_ s*igcsiaili*rl. Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger Lov av 21. juni 2002 nr.34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), regulerer kontraktsforholdet. Denne loven gir forbrukeren reftigheter som ikke kan innskrenkes ved avtale, jf. forbrukerkjøpsloven g 3. Bestemmelsene i kontraktsdokumentet utfolles som anvist i de enkelte punktene" Der det er gitt alternativer, avmerkes de som er aktuelle. For øvrig skal teksten ikke endres. Loven vedlegges. Dersom kontrakten også omfafter oppføring av byggesettet som bolig eller fritidshus, eller som annen bygning i forbindelse med boligbygging, reguleres kontraken av lov av 13. juni 'l g97 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer (bustadoppføringslova). I så falt brukes Byggblankett Dersom kontrakten omfatter oppføring av byggesettet som annen bygning enn bolig eller fritidshus, uten at defte har forbindelse med oppføring av bolig, gjelder lov av 16- juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere (håndverkertjenesteloven). I så fall brukes Byggblankeft 3501 elter Byggblankett Dersom forbrukeren inngår kontrakt med en annen entreprenør enn selgeren om oppføring av bolig med anvendelse av byggesettet, reguleres kontrakten med denne entreprenøren av bustadoppføringslova. I så fall benyttes Byggblankett Blankett 3404 erstatter NS 3404 Alminnelige leveringsbetingelser for byggesett til typehus. Utarbeidet av: Blanketten er utarbeidet av en komitå oppnevnt av Norges Byggstandardiseringsråd (NBR)* etter forslag fra Boligprodusentenes Forening Forbrukerombudet Forbrukerrådet Husbanken Norges Byggmesterforbund * Norges Byggstandardiseringsråd er fra fusjonert inn i Standard Norge

2 Henvendeise om blanketten rettes til: Standard Online AS E-post: Prosjekt Parlene i kontraklen er: Representanter som kan forplikte pargne er: For forbruker n I ll Ahemativ 1: Forbrukeme forpliker ikke hverandre Altemativ 2: Forbrukerene har fullmakt til å forplikte hverandre Altemativ 3: Følgende representanter har fullmak til å forplike forbrukeren(e)

3 -l standard norge Navn Henvendelse om blanketten rettes til; Standard Online AS Telefon: E-post: Adlesse Telefon Mobiltelefon Telefaks E+ostadresse Dercom en part skifter representan! skal den annsn Frt vansles omgåerde. Selgeren skal levere byggesett med tilhørende tegninger, leveransebeskrivelse og materiallistemed mer for oppførelse av bygning på a) Materialer som inngår i byggesettet i samsvar med leveransebeskirælsen. Ved hver enkelt forsendelse skal dei ligge en angir hva forsendelsen omfatter. b) Leveransebeskrivelse. Det skal fremgå av leveransebeskrivelsen hvem av partene som skal ivareta de kravene som følger av bygningsloven. Leveransebeskrivelsen skal videre angi materialer som ikke er inkludert i kjøpesumnpn, men som sammen m nødvendig for å tilfredsstille de formål som vanligvis gjelder ved lilsvarende leveranser. c) Tegninger. d) Arbeidstegninger- Monteringsanvisninger som er tilstrekkelige til at en fagkyndig person kan oppføre huset. e) Bruksanvisning- 2.3 Egenskaper Byggesetet skal oppfolle d-e _krav gom gjelder for materialer som skal benyttes tit oppførelse av slik bygning som er angitt av selgeren, herunder at bygningen skal kunne oppfylle de krav som er fastsatt i plan- og bygningsloven med forskrifier. Leveransen skal for øvrig svare til de opplysninger om egenskaper, funksjon og bruk som selgeren har gitt i sin markedsføring eller på - annen måte. Leveransen skal for øvrig oppflle de kravene som femgår av forbrukerkjøpsloven g Mangel Er leveransen ikke i samsvar med 2.1 til 2.3, foreligger det mangel med mindre forbrukeren kjente til eller måtte kjenne til forholdet da kontrakten ble inngått. Det foreligger likeledes en mangel dersom vilkårene i furbrukerkjøpsloven g 16 er til stede. Det vises for øvrig til forbrukerkjøpsloven kap fl Aftemativ 1: Forbrukeren tar ikke forbehold

4 '--::ii]'.'.,1'r"' Standard norqe..\ -'r- N*riv*;u*ise tr-; rriani..ef:n,'':tif$tii: Siardai-tj'.lrniineÅli :',:lei,ia.. i;rij I.r.ti r-p*:ir 5#i.jii.,sl;-:r]{jåii.nt) [ Ætemativ 2: Forbrukeren tar forbehold. 3-2 Selgeren kan ikke gjøre kontrakten gjeldende før han har fått bekreftet fra forbrukeren at forbeholdene er bortfalt. Gjør forbrukeren gjeldende at han ikke har fåti den forutsafte finansieringen, må han dokumentere dette så snart som mulig. 3.3 Dersom forbehold gjøres gjeldende, skal forbrukeren erstatte selgeren hans kostnader i forbindelse med kontrakten. normert til 5 % av kjøpesummen inkludert merverdiavgift. Dersom kommunen ikke gir rammetillatelse og grunnen til dette er mangelfull ytelse fra selgeren, foreligger det en mangel. Det vises til forbrukerkjøpsloven kap Kjøpesurr-Betaling.lndeksregulering 4.1 Kjøpesum Kjøpesummen fremkommer på følgende måte: Leveransen: Særskilt avtalte ytelser: Total kjøpesum eksklusive merverdiavgift: Merverdiavgifi 25 % Total kjøpesum inkludert merverdiavgift: 1.. i: 0,m iå; ,o0 4.2 Betaling Selgeren kan kreve betaling av det beløp som er fastsatt under 4.1 for'tegninger med me/' når ielgeren har levert tegninger, beskrivelsq,{rlv. sorh er nødvendige for å utarbeide søknad om rammetillatelse Selgeren kan fakturere den gjenstående delen av kjøpesummen så snart levering har skjedd. Når det er avtalt at materialene skal leveres i: delleveranser, har selgeren rett til å sende faktura etter hver materialleveranse- Betalingsplan: Blir leveringen forsinket på grunn av forbrukerens forhold, og selgeren kan godtgjøre at leveransen i samsvar med 4.S er merket, utskilt og stilt til forbrukerens rådighet, har selgeren rett til å kreve betaling som om rettidig levering hadde skjedd, jf. forbrukerkjøpsloven g lndeksregulering f,altemativ 1: Kjøpesummen skal ikke indeksreguleres. f Altemativ 2: Kjøpesummen indeksreguleres ved bruk av Statistisk sentralbyrås indeks for "Enebolig av tre i alt, materialer,'.

5 sta*dard n*!.ge']l..,',:i..:...::]'::.l'':.''::... Betalingsmåte Forbrukeren skal betale innen 14 kalenderdaoer etter at han har moftatt faktura. Alle betalinger skal skje til Navn: Kontonummer: Ved forsinket betaling skal forbrukeren betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). 4.5 Selgerens krav på dekning av merutgifter Har forbrukerens forhold hindret levering i rett tid, kan selgeren merke og skille ut de gjenstående deler av materialleveransen og sørge for at disse lagres på betryggende måte. Han skal gi forbrukeren melding om at materialene er stilt til hans rådighet, og at de er lagret for hans regning og risiko Selgeren kan kreve erstattet sine utgifter til lagring, transport eller lignende i tillegg til den avtalte kjøpesummen, jf. forbrukerkjøpsloven g 46. Selgeren kan sende faktura med krav på dekning av slike fordyrelser og ekstrautgifter så snart disse er påløpt. Endringer/justering av kjøpesummen Partene kan kreve justering av kjøpesummen ved avtalte endringer, jf. 8" 1. Hvis offentlig myndighet etter at kontrakt er sluttet fastsetter krav som medfører endringer i konstruksjon eller utførelse, kan selgeren kun kievd tillegg til den avtalte kjøpesummen dersom han ved kontraktsinngåelsen ikke burde ha regnet med de nye kravene. Selgeren skal uten ugrunniilt opphold varsle forbrukeren dersom han krever justering av kjøpesummen etter denne bestemmelsen. Gjør han ikke det, kan han ikke senere lijøre slikt krav gjeldende Sikkerhetsstillelse (garanti) for oppfyllelse av kontrakten Selgeren d*'w Dersom kjøpesummen overstige.2 G, skal selgeren senest fire uker før avtalt leveringsdato for første materialleveranse stille sikkerhet for oppfollelsen av sine kontraktsforpliktelser. Sikkerheten skal stilles som selvskyldnerkausjon eller tilsvarende fra en finansinstitusjon som t**r.tillatelse til å drive slik virksomhei i Norge. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til forbrukeren og skal ikke være begrenset på annen måte en* det som følger av bestemmelsene her. Sikkerheten skal utgjøre kr. (tilsvarende 10 o/o av avtalt kjøpesum inkludert merverdiavgift). Sikkerheten skal kunne gjøres gjeldende mot garantisten for forhold forbrukeren påberoper seg overfor selgeren senest to år etter at leveransgn er oppfult. Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale noen del av kjøpesummen for materialleveransen før han har mottatt avtalt sikkerhet. Dersom det ikke er reklamert ved utløpet av to-årsperioden etter at leveransen er oppfylt, eller alle mangler som er reklamert i denne perioden er utbedret, kan selgeren kreve at forbrukeren skriftlig bekrefter defte, slik at selgerens premiebetaling for sikkerheten kan opphøre. En slik bekreftelse er ikke til hinder for at forbrukeren senere reklamerer mangler som han oppdager, jf. forbrukerkjøpsloven $ 27. Forbrukeren f Altemativ 1: Forbrukeren skal senest stille sikkerhet reservert for oppfollelse av sine alternativer eller ved en kombinasion av disse uker før avtalt leveransedato for første materialleveranse kontraktsforpliktelser. Sikkerheten stilles etter ett av de nedenforstående I Altemativ 2: Forbrukeren skal ikke stille sikkerhet. Leveringssted [] tnt_0_t: Finner ikke xml tag Forbrukeren skal sørge for atkomstveg fra offentlig veg til leveringsstedet I ml_o_a: Finner ikke xml tag Levering skjer ved opplasting på forbrukerens transportmiddel.

6 :tandard n*ige ':!j.i:,'.li: r,:i. 'i.:.iii,:: :ji'r.:..;-:l : ::'.-!,.j,,i: trr,.r-,f r:1.:. i,.,:',.- 7 Leveringstid. Forsinket levering. Mulkt 7.1 Levering av tegninger, beskr-velser m.m. Tegninger, beskrivelser m.m. som er nødvendige for å innhente rammetillatelse, skal leveres forbrukeren innen 7.2 Levering av materialer I Altemativ '1 : Materialene leveres under ett kl. den n Alternativ 2: Materialene leveres i følgende delleveranser: [_l Alternativ 3: Materialene leveres i henhold til fremdriftsplan som forbrukeren skal utarbeide. Fremdriftsplanen skal senest foreligge De eksakte tidspunkter for levering forutsettes fastsatt etter senere avtale mellom partene f] tul_z_s: Finner ikke xml iag efter påkrav fra forbrukeren. Leveransen skal være gjennomført innen I Altemativ 5: Leveringstidspunkt er ikke avtalt. Forbrukeren kan kreve levering med kalenderdagers varsel. Med mindre det er avtalt levering på en bestemt dato (gjelder altemativene 2, 3, 4 og 5), skal leveringsfristen forlenges med 21 kalenderihger= dersom leveransen berøres av fellesferien. Berøres leveransen av juleferien, forlenges den medsju kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. 7.3 Varsel om levering Selgeren skal varsle forbrukeren i god tid om når han skal levere. Blir selgeren klar over at levering ikke kan skje til avtalt tidspunkt, skal han straks gi forbrukeren melding om dette, jf. forbrukerkjøpsloven g 2å. 7.4 Melding fra forbrukeren om leveringshindring Blir forbrukeren klar over at forhold på hans side vil hindre levering til avtalt tidspunkt, skal han straks gi selgeren melding om dette, jf. forbrukerkjøpsloven g Forbrukerens krav ved forsinket levering Dersom en leveranse ikke skjer i rett tid, og dette medfører forsinkelse i byggeprosessen, skal selgeren betale forbrukeren en dagmutkt på,l % av kjøpesummen for den totale leveransen, inkludert merverdiavgift, for hver kalenderdag leveransen er forsinket. Samlet mulkt skal ikke overstige 10 o/o au kjøpesummen inkludert merverdiavgift. Dersom forbrukeren vil være avskåret fra å kreve erstatning fordi selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll, jf. forbrukerkjøpsloven $ 24, annet og tredje ledd, kan han heller ikke kreve dagmulkt. Forbrukerens krav ved forsinkelse følger ellers av bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5. Dersom forbrukeren hever kontrakten, slutter dagmulkten å løpe fta hevningstidspunktet. Dersom forbrukeren velger å kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven $ 24, kan han ikke kreve dagmulkt for samme forhold.

7 standard norge Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: g t Avtalte endrinoer EndrirEer avtales skiftlig. Det skal i avtalen klart angis hva endringene går ut på, og hvilke konsekvenser de medfører for kjøpesum og leveringstid. Endringer fastsail av selgeren Selgeren har reft tit.å {oreta rnindre endringer i konsiruksjon og materialvalg som ikke reduserer byggefs kvalitet, uten at dette gir reft til endringer av avtalt kjøpesum. Foreligger det mangel ved selgerens ytelse, kan forbrukeren gjøre gjelderde de kavene som følger av forbrukerkiøpsloven S 26. Dersom fomrukeren vil gjøre mangel gjeldende, må han reklamere innen de frister som gjelder etter forbrukerkjøpsloven g 27. Dersom forbrukeren avbestiller før første materialleveranse. betaler forbrukeren et albeslillingsgebyr på 10 %-av kjøpe$ummeninkludert mervediavgit- Dersom selgeren på avbestillingstidspunktet utarbeidet tegninger, beskivelser rned.mer, skal forbrukeren dessuten betale for disse i samsvar med bestemmelsen i 3.3 første ledd. Dersom forbrukeren avbesiiller etter føste matedalleveranse, vises det til forbrukerkjøpsloven S 41, jf. kap. 11, og g 42. Følgende kontråktsdokumenter inngår som vedlegg til kontrakien: Dato Vedlegg Nr lkke relevant j Leveransebeskivelse A n{q Tegninger B T Forbrukerkjøpsloven Annel D In n Dette kontraktsdokumentet med bilag er utfediget i eksemplarer, hyorav minst ett lil hver av partene. Sted og dato Sted og dato Underskrift forbruker Underskrit selger

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer (bustadoppføringslova), regulerer kontraktsforholdet.

Detaljer

Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus BYGGBLANKETT 3426 Erstatter NBR 3426 Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer NBR BLANKETT 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer Forord Dette standard avtaledokumentet har til formål å regulere avtaleforholdet mellom tjenesteyter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer