KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. Anskaffelse 95/2015 PURA Vannkvalitetsovervåking Samordning og rapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. Anskaffelse 95/2015 PURA Vannkvalitetsovervåking Samordning og rapportering"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse 95/2015 PURA Vannkvalitetsovervåking Samordning og rapportering

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET OPPDRAGSGIVER ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG FREMDRIFTSPLAN FOR ANSKAFFELSESPROSESSEN KONTRAKT Kontraktsperiode Kontraktsbestemmelser KUNNGJØRING TILLEGGSOPPLYSNINGER RETTELSER, SUPPLERINGER ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN PROSEDYRE TILBUDSFRIST INNLEVERING AV TILBUD ØNSKET PRESENTASJONSFORM VEDSTÅELSESFRIST DELTILBUD ALTERNATIVE TILBUD OG MINSTEKRAV OPPLYSNINGSPLIKT TAUSHETSPLIKT OFFENTLIGHET LEVERANDØRENS TIDLIGERE OPPDRAG FOR OPPDRAGSGIVER FORBEHOLD KRAV TIL LEVERANDØRENE GENERELT OM KVALIFIKASJONSKRAV OBLIGATORISKE OG UFRAVIKELIGE KRAV ANDRE KVALIFIKASJONSKRAV Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav knyttet til leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGER TILDELINGSKRITERIENE TILDELING AV KONTRAKT, BEGRUNNELSE OG KARENSPERIODE... 8 VEDLEGG... 9 Side 2 av 9

3 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGIVER Prosjektet PURA (Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget), heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til konkurranse med forhandling i forbindelse med «Anskaffelse 95/2015 PURA Vannkvalitetsovervåking Samordning og rapportering». Prosjektet PURA Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget skal videreføre tiltaksrettet overvåking i hver av sine 17 tiltaksområder i ferskvann. For nærmere informasjon, se Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten bistår oppdragsgiver med anskaffelsen. Anskaffelsens kontaktperson: Navn: Eldar Haugen E-postadresse: Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen per e-post og merkes med «Anskaffelse 95/2015 PURA Vannkvalitetsovervåking Samordning og rapportering Spørsmål» i emnefeltet. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson. 1.2 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG Formålet med anskaffelsen er å sikre en helhetlig og samordnet vannkvalitetsovervåking i eierkommunene til vannområdet PURA. Videføring av ferskvannsovervåkingen vil utgjøre et helhetlig overordnet overvåkingsprogram basert på hovedstasjoner som rapporteres til den nettbaserte fagapplikasjonen Vannmiljø. Hensikten er å se på trender og utvikling i vannkvalitet mot fastlagte og vedtatte vannkvalitetsmål, samt effekt av gjennomførte tiltak. Samordningen av vannovervåkingen skal bidra til å sikre at de foreslåtte tiltakene er effektive. Tjenesten omfatter samordning av det totale oppdraget for tiltaksrettet ferskvannsovervåking og rapportering i form av fagrapporter til oppdragstaker. For nærmere spesifikasjon om tjenesten se vedlegg A. 1.3 FREMDRIFTSPLAN FOR ANSKAFFELSESPROSESSEN Planlagt uke Aktivitet 38 Kunngjøring av konkurranse 43 Tilbudsfrist 44 Forhandlinger 45 Revidert tilbud 48 Valg av tilbud 49 Utsendelse av tildelingsbrev 50 Karensperiode 51 Kontraktsinngåelse 2016 Oppstart av kontrakt Ovenstående fremdriftsplan er tentativ. Side 3 av 9

4 1.4 KONTRAKT Kontraktsperiode Tjenesten skal utføres i perioden For kontrakten gjelder opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere år på uendrede vilkår Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet vil bli regulert av statens standardavtale for oppdrag (SSA-O), se vedlegg B. 1.5 KUNNGJØRING Konkurransen er kunngjort i DOFFIN, se TILLEGGSOPPLYSNINGER Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgivers kontaktperson. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes «Tilleggsopplysning i anskaffelse 95/2015 PURA Vannkvalitetsovervåking Samordning og rapportering», og sendes til oppdragsgivers kontaktperson. Det oppfordres om at spørsmål til konkurransegrunnlaget rettes til oppdragsgivers kontaktperson senest 6 dager før utløpet av tilbudsfristen. 1.7 RETTELSER, SUPPLERINGER ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Innen innleveringsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer vil bli publisert på Doffin. 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1 PROSEDYRE Konkurransen gjennomføres i henhold til lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og II, samt de bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget. Konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandling. Ved denne prosedyreformen kan alle interesserte leverandører levere tilbud. Forhandlinger er tillatt. 2.2 TILBUDSFRIST Siste frist for innlevering av tilbud er mandag 19. oktober kl Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. Side 4 av 9

5 For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 2.3 INNLEVERING AV TILBUD Tilbudet skal være skriftlig og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Tilbudet skal være på norsk. Signert tilbudsbrev bes levert på papir, øvrige dokumenter bes levert elektronisk i pdf-format på CD-rom eller minnebrikke. I tillegg bes levert en utgave av tilbudet hvor det som leverandøren mener er forretningshemmeligheter er sladdet. Tilbudet kan leveres ved personlig oppmøte eller ved postsending. Det er ikke anledning til å levere per e-post. Tilbudet anmodes merket «Anskaffelse 95/2015 Tilbud». Ved oppmøte: Navn: Adresse: Oslo Kommune v/vann- og avløpsetaten Herslebs gate 5 v/resepsjonen i 1. etasje Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl til Ved postsending: Navn: Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten Adresse: PB Sofienberg 0506 Oslo 2.4 ØNSKET PRESENTASJONSFORM Tilbudet bes levert elektronisk, med struktur som beskrevet nedenfor. Dokumentasjon Signert tilbudsbrev. Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og punktnummer). Punkt Attest for skatt og merverdiavgiftt. 3.2 Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Dokumentasjon på leverandørens finansiell og økonomisk stilling Dokumentasjon på leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Leverandørens besvarelse på kravspesifikasjonen Vedlegg A Dokumentasjon på tildelingskriteriet «oppdragsforståelse» 4.2 Fullstendig utfylt prisskjema Vedlegg C Eventuelt sladdet utgave av tilbudet Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre avvisning. 2.5 VEDSTÅELSESFRIST Leverandøren er bundet av tilbudet i 90 dager. Side 5 av 9

6 2.6 DELTILBUD Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 2.7 ALTERNATIVE TILBUD OG MINSTEKRAV Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. 2.8 OPPLYSNINGSPLIKT Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom leverandør eller tilbud avvises, samtlige tilbud forkastes eller konkurransen avlyses. 2.9 TAUSHETSPLIKT Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven OFFENTLIGHET Leverandørene bes levere en utgave av tilbudet hvor det som leverandøren mener er forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn skal oppdragsgiver uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet LEVERANDØRENS TIDLIGERE OPPDRAG FOR OPPDRAGSGIVER Dersom leverandøren har gitt råd ved utarbeidelsen av spesifikasjonene i denne konkurransen, vil han kunne være utelukket fra å delta, jf. forskrift om offentlige anskaffelser FORBEHOLD Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget (forbehold mot grunnleggende elementer). Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist. Andre forbehold skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere og prise disse. Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og punktnummer). Tilbud som inneholder forbehold som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne med øvrige tilbud, vil bli avvist. Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. 3 KRAV TIL LEVERANDØRENE 3.1 GENERELT OM KVALIFIKASJONSKRAV Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Det er kun leverandører som er funnet kvalifisert som vil få sine tilbud evaluert. Side 6 av 9

7 3.2 OBLIGATORISKE OG UFRAVIKELIGE KRAV Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling Dokumentasjonskrav Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn seks måneder gammel. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn. Hvis dette ikke er mulig kan den bestilles hos skatteoppkrever eller Skatteetaten Utenlandske leverandører skal fremlegge attest fra tilsvarende myndigheter som de norske. 3.3 ANDRE KVALIFIKASJONSKRAV Oppfyllelse av de obligatoriske kravene ovenfor og kvalifikasjonskravene nedenfor er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal være et Norske selskaper: Firmaattest. lovlig etablert foretak Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal ha Foretakets to siste årsregnskap inklusive noter, styrets økonomisk kapasitet til å årsberetninger og revisjonsberetninger, samt nyere gjennomføre opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall. oppdraget/kontrakten eller Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn ett år, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Side 7 av 9

8 3.3.3 Krav knyttet til leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner Krav Erfaring fra tilsvarende oppdrag Dokumentasjonskrav Liste over de viktigste relevante tjenester utført de siste tre år, herunder opplysning om verdi, tidspunkt og navn på oppdragsgiver. God kompetanse og kapasitet Godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for tjeneste som skal leveres En kort liste over hvilke ressurser leverandør har tenkt å benytte seg av, samt opplysninger om utdanning og faglig kvalifikasjoner på de/den personer som vil delta i utførelsen av oppdraget. Kopi av CV for personen som er tiltenkt rolle som prosjektleder for oppdraget. En kort beskrivelse av metoder for kvalitetssikring. 4 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE 4.1 GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGER Konkurransen tillater forhandlinger med leverandørene som har levert tilbud og alle sider ved de innleverte tilbudene. Alle leverandører som har gitt gyldig tilbud, vil gis adgang til å gi et revidert tilbud før beslutning om tildeling av kontrakt. Det vil bli ført referat fra forhandlingene. Reviderte tilbud må inngis skriftlig. 4.2 TILDELINGSKRITERIENE Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende tildelingskriterier. Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav Pris 40 % Ferdig utfylt prisskjema Oppdragsforståelse 60 % Beskrivelse av bl.a. hvordan oppdraget er tenkt gjennomført, inkludert tidsplan, hvordan roller som ivaretas, samt løsninger som sikrer kontinuitet i leveransen. 4.3 TILDELING AV KONTRAKT, BEGRUNNELSE OG KARENSPERIODE Leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget, samt få opplyst lengden på karensperioden før kontraktinngåelse. * * * Side 8 av 9

9 Godkjent og ekspedert elektronisk VEDLEGG Vedlegg A: Kravspesifikasjon Vedlegg B: SSA-O Vedlegg C: Prisskjema Side 9 av 9

10 Anskaffelse 95/2015 Vedlegg A: Kravspesifikasjon for tjeneste samordning og rapportering Innholdsfortegnelse 1. Innledning Samordning Rapportering Tidsplan Retningsgivende beskrivelse av ønsket rapport Foredrag om overvåkingsresultater Registrering av data i Vannmiljø Øvrige krav Innledning Prosjektet PURA Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget skal videreføre tiltaksrettet overvåking i hver av sine 17 tiltaksområder i ferskvann. De to marine vannforekomstene som inngår i PURA er underlagt overvåking i regi av Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord, se Det har i en årrekke (siden ) vært gjennomført tiltaksrettet vannkvalitetsovervåking i Follo basert på fosfor og biologiske parametere. Overvåkingen har vært brukt som grunnlag for kommunale hovedplaner for vannmiljø i Follo (Follorådet 1999) 1. De historiske dataene fra denne overvåkingen skal benyttes i det videre overvåkingsarbeidet for PURA. Videføring av ferskvannsovervåkingen vil utgjøre et helhetlig overordnet overvåkingsprogram basert på hovedstasjoner som rapporteres til den nettbaserte fagapplikasjonen Vannmiljø. Hensikten er å se på trender og utvikling i vannkvalitet 2 mot fastlagte og vedtatte vannkvalitetsmål, samt effekt av gjennomførte tiltak. Samordningen av vannovervåkingen skal bidra til å sikre at de foreslåtte tiltakene er effektive. De valgte overvåkingsstasjoner er beskrevet med utgangspunkt i de kvalitetselementer som er anbefalt av EUs vanndirektiv, ref. "Veileder 02:2013: Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver", Lokal tiltaksanalyse for PURA og utarbeidede faktaark for hvert tiltaksområde. 1 Follorådet 1999: "Regional tiltaksanalyse som grunnlag for utarbeidelse av kommunale hovedplaner for vannmiljø og avløp. Erfaringer fra Follo" 2 Når begrepet vannkvalitet benyttes i dette dokumentet, omfatter det både kjemiske, fysiske, bakteriologiske og biologiske egenskaper for vannet 1

11 Anskaffelse 95/2015 I tillegg til den tiltaksrettede overvåkingen i vannområdet gjennomfører hver enkelt kommune lokal tiltaksrettet overvåking og eventuelt problemkartlegging for å se effekter av lokale tiltak i kommunen. Resultatene fra denne overvåkingen er tilgjengelig for PURA. Den tiltaksrettede overvåkingen i PURAs eierkommuner som gjennomføres i regi av vannområdet utgjør en samordning av ferskvannsovervåkingen med felles innsamling, analysering og rapportering av vannkvalitetsdata. Ski kommune utfører deler av overvåkingen ved prøvetaking i samtlige elver og bekker og analyse av totalt reaktivt fosfor (TRP) i eget laboratorium. Det totale oppdraget for tiltaksrettet ferskvannsovervåking i PURA er delt inn i tre tjenester: a) samordning og rapportering av den totale overvåkingen b) bunndyr og fisk (prøvetaking og analyser). c) begroingsalger og planktonalger (prøvetaking og analyser) samt prøvetaking i innsjøer Bunndyr og begroingsalger prøvetas og analyseres i 2016 og 2019, fisk i Planktonalger prøvetas og analyseres hvert år månedlig fra mai til oktober. Kjemiske, fysiske og bakteriologiske analyser utføres av Eurofins iht. eksisterende kontrakt med dette laboratoriet. Det foreliggende dokument utgjør kravspesifikasjonen til tjeneste a): Samordning og rapportering av den totale overvåkingen. PURA ønsker å finne en faglig dyktig samarbeidspartner med høy kompetanse og solid kapasitet innen vannkvalitetsovervåking og rapportering. Rapportering skjer til PURA som oppdragsgiver med kopi til Ski kommune som utfører av deler av felt- og analysearbeidet. Dette består av prøvetaking i bekker og elver samt analyse av totalt reaktivt fosfor, TRP. Se for øvrig undervedlegg "Prøvetakings- og parameteroversikt". Tjenesten inkluderer: Samordning av det totale oppdraget for tiltaksrettet ferskvannsovervåking og rapportering i form av fagrapporter til oppdragstaker. Fig. 1 viser tiltaksområdene i ferskvann i PURA med beliggenhet av stasjoner for vannovervåking. Tab. 1 viser vassdragsvis navn på stasjonene med koder, UTM-koordinater, kommune og type stasjon. 2

12 Anskaffelse 95/2015 Figur 1. Prøvetakingsstasjoner i vannområde PURA. Inndeling i vassdragene Gjersjøvassdraget, Årungenvassdraget og Bunnefjorden, og inndeling i tiltaksområder. For navn på tiltaksområdene (nr. 1-18), se tabell 1 på neste side. Prøvetakingsstasjonene er merket med: innsjø) og (elv/bekk). 3

13 Anskaffelse 95/2015 Tabell 1. Prøvetakingsstasjoner i de tre vassdragene i PURA med navn på stasjon, kode, UTMkoordinater, kommune og stasjonstype. Vassdrag og tiltaksområde Stasjon Kode UTM-koor. Kommune Stasjons- (nr. og navn) Nord Øst type Gjersjøvassdraget: 2 Gjersjøen Gjersjøen GJE Oppegård/Ås Innsjø Fåleslora FÅL Oppegård/Ås Elv Kantorbekken KAN Oppegård Elv 3 Kolbotnvann Kolbotnvann KOL Oppegård Innsjø Augestadbekken AUG Oppegård Elv Skredderstubekken SKR Oppegård Elv Midtoddveibekken MID Oppegård Elv 4 Greverudbekken Greverudbekken GRE Oppegård Elv 5 Tussebekken/ Tussetjern TUS Ski/Oppegård Innsjø Tussetjern Tussebekken TUS Ski/Oppegård Elv 6 Dalsbekken Dalsbekken DAL Ski/Oppegård Elv 7 Midtsjøvann Midtsjøvann MID Ski Innsjø 8 Nærevann Nærevann NRE Ski Innsjø Årungenvassdraget: 14 Årungen Årungen ÅRU Ås Innsjø Bølstadbekken BØL Ås Elv Norderåsbekken NOR Ås Elv Vollebekken VOL Ås Elv Brønnerudbekken BRØ Ås Elv Smebølbekken SME Ås Elv Storgrava STO Frogn Elv 15 Østensjøvann Østensjøvann ØST Ås Innsjø Finstadbekken/ Elv FIN Ski Skibekken Skuterudbekken SKU Ås Elv Bunnefjorden: 1 Gjersjøelva Gjersjøelva GJE Oppegård Elv 9 Ås/Oppegård til Delebekken DEL Ås/Oppegård Elv Bunnefjorden Bekkenstenbekken BEK Ås/Oppegård Elv Kjernesbekken KJE Ås/Oppegård Elv 11 Fålebekken/ Fålebekken FBK Ås Elv Kaksrudbekken Kaksrudbekken KAK Ås Elv 12 Pollevann Pollevann POL Ås Innsjø 13 ÅRU Frogn Elv Årungenelva Årungenelva 1 16 Bonnbekken Bonnbekken BON Frogn Elv 17 Frogn til Bunnebotn Knardalsbekken KNA Frogn Elv 18 Frogn/Nesodden til Skoklefallsbekken SKO Nesodden Elv Bunnefjorden Frogn/ Haslebekken HAS Nesodden Elv Torvetbekken TOR Nesodden Elv Dalsbekken Frogn DBK Frogn Elv 4

14 Anskaffelse 95/ Samordning Dette innbefatter: - samordning av innsamlede data fra prøvetakingsstasjonene og rapportering av disse i form av to versjoner årsrapporter: En fullstendig versjon og en kortversjon - for å kunne gjennomføre aktiviteten i første strekpunkt: Kommunikasjon med de øvrige oppdragstakerne for anskaffelsen samt oppdragsgiver og Ski kommune - utarbeidelse av fordelingsnøkkel for innbetaling fra hver enkelt kommune til hhv. oppdragstakere for de tre tjenestene og Ski kommune som utøver av deler av overvåkingen satt etter antall prøvetakingsstasjoner og parametere det er analysert for 3. Rapportering 3.1. Tidsplan Overvåkingsperioden og dermed rapporteringsperioden i PURA er 1. januar til 31. desember. Tilførselsdata for sektorene landbruk, kommunalt avløp, spredt bebyggelse og tette flater leveres fra de respektive sektorene til oppdragstaker innen 15. februar påfølgende år for overvåkingen. Dataene tas inn i årsrapporten iht. eksisterende mal. I tillegg vil data fra kommunenes tiltaksrettede overvåking samt data fra annen relevant pågående overvåking og andre relevante pågående prosjekter være tilgjengelig for oppdragstaker: - NIVA gjennomfører på oppdrag fra PURA overvåking av phycocyanin-fluorescence i Årungenelva en proxy for tilførsler av algetoxin til Bunnebotn/Bunnefjorden. - Bioforsk registrerer vannføring i Årungenelva på oppdrag fra Ås kommune - data fra kommunenes tiltaksrettede overvåking - særskilte relevante prosjekter og undersøkelser der data formidles av PURA til oppdragstaker Disse dataene vil kunne inngå som et supplement for rapporteringen og utarbeidelse av konklusjoner/årsakssammenhenger. Et utkast til rapport skal være ferdigstilt innen 15. mars påfølgende år for overvåkingen. Etter kvalitetssikring hos oppdragsgiver må det påregnes nødvendige justeringer av rapporten før endelig versjon er utarbeidet. For ferdigstilt rapport legges følgende tidsplan til grunn, dersom ikke annet avtales: Dato: Aktivitet: Innen 1. februar Møte avholdt mellom partene (oppdragsgiver, oppdragstaker, kontaktpersoner for de øvrige tjenestene b) og c)) der plan for ferdigstilling av rapporter gjennomgås. Diskusjon av innhold i fullstendig versjon og kortversjon. Innspill fra oppdragstaker på endringer i maler. Innen 15. februar Tilførselsdata fra sektorene levert oppdragstaker fra oppdragsgiver. Andre relevante data levert oppdragstaker fra oppdragsgiver. Innen 15. mars Utkast til rapporter foreligger: Fullstendig versjon og kortversjon. Innen 1. mai Tilbakemeldinger fra PURA på utkast til rapporter avgitt. Innen 15. mai Ferdigstilt rapport leveres PURA. 5

15 Anskaffelse 95/ Retningsgivende beskrivelse av ønsket rapport Leverandørens oppgave blir å samordne det totale datamaterialet, både det som er inkludert i leveransen (tjeneste b og c) og det som fremskaffes av PURA/Ski kommune. Alle kjemiske, fysiske, bakteriologiske og biologiske parametre som inngår i PURAs ferskvannsovervåking skal inngå i årsrapporteringen. Tolkning og presentasjon av data skal være forankret i arbeidet etter vannforskriften og tilhørende veiledere. Tilstandsvurderinger skal gjennomføres iht. til veileder "02:2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann". På møtet som avholdes innen 1. februar vil oppbygning og innhold i rapportene bli videre diskutert, men beskrivelsen i foreliggende dokument vil være retningsgivende. Årsrapporten skal utarbeides som en fullstendig versjon og en kortversjon. Den fullstendige versjonen skal i utgangspunktet følge gjeldende mal, se En kortversjon av årsrapporten skal også utarbeides etter gjeldende mal, se: pdf Oppdragsgiver er åpen for innspill til hvordan malene for både fullstendig versjon og kortversjon vil kunne forbedres mht. grafikk og presentasjon. Det oppfordres til at tilbydere gir innspill på dette både i tilbudet og at oppdragstaker eventuelt gir videre innspill etter inngåelse av kontrakt (ref. tabell med tidsplan foran). I rapporten skal følgende inngå: Materiale og metoder som beskriver prøvetakingsstasjonene med kartreferanse, hva som er prøvetatt og frekvens. Oversikt over parametere og akkrediteringsstatus skal også inngå. Resultater for hver lokalitet/parameter skal presenteres tydelig med figurer/tabeller som forklares og kommenteres. Kart og figurer skal inngå som en viktig del av presentasjonen, slik at budskapet gjøres lett tilgjengelig. Rapportene skal gi god oversikt over trender og hendelser. I den fullstendige rapporten kreves det en grundig diskusjon og tolkning av resultatene, samt en diskusjon av usikkerhet i analysene. Tilførsler og tilstanden i både elver/bekker og i innsjøer skal ses i en sammenheng. Rapporteringsårets resultater skal diskuteres i forhold til tidligere års resultater i form av tidsserier der dette foreligger. Forhold av betydning som klimaendringer, årets temperatur og nedbørforhold, tiltak og andre aktiviteter eller hendelser i nedbørfeltet skal også tas med i vurdering av resultatene. Aktiviteter/hendelser i kommunene som påvirker vannkvaliteten og som bør omtales i årsrapporten vil formidles av PURA. Videre rapportering på gjeldende tidsserier for tiltaksområdene. Alle analysedata som inngår i årsrapporten skal presenteres i tabellform som vedlegg til rapporten. Tabeller med analysedata skal i tillegg leveres elektronisk i excel-format. Årsrapporten oversendes PURA elektronisk i Word-format. 6

16 Anskaffelse 95/ Foredrag om overvåkingsresultater Det må påregnes at leverandør må presentere overvåkingsresultatene i ulike fora. Normalt sett er det behov for 1-2 slike foredrag årlig. Antallet vil bli avtalt etter behov. Avholdte foredrag faktureres separat Registrering av data i Vannmiljø Vannkjemiske data som framskaffes skal registreres i fagapplikasjonen Vannmiljø. Dataene oversendes fra akkreditert laboratorium i egnet format. Kostnader til innlegging av data i Vannmiljø skal dekkes av dette oppdraget. For nærmere informasjon og øvrige krav om dataregistrering fra Miljødirektoratet, se Dataene for et overvåkingsår (1. januar 31. desember) skal være registrert i Vannmiljø senest 15. mai året etter overvåkingsåret. Se for øvrig undervedlegg "Prøvetakings- og parameteroversikt". 4. Øvrige krav Tilbyder skal redegjøre for hvordan han vil legge opp arbeidet med samordning og rapportering av den tiltaksrettede overvåkingen i PURA ut fra aktiviteter gitt i denne kravspesifikasjonen, sikring av fremdrift etc. Denne redegjørelsen vil bl.a. vurderes under tildelingskriteriet oppdragsforståelse. Det skal foreligge en bekreftelse på at føringene i kravspesifikasjonen aksepteres. Oppdragsgiver krever fast kontaktperson med fagkompetanse som skal utføre oppdraget og navngitt stedfortreder. Bytte av ansvarlig fagperson kan kun gjennomføres etter avtale med oppdragsgiver. All rapportering og dialog skal foregå på norsk. For hele oppdraget gjelder at det skal være god dialog med og rapportering til oppdragsgiver og Ski kommune som utøver av deler av overvåkingen og analyseringen. Det vil være naturlig med inntil tre møter med oppdragsgiver pr. år. Antall møter vil bli avtalt fra år til år. Det er ønskelig at to møter legges inn i tilbudet. Møter utover dette faktureres separat. Oppdragsgiver har rettigheter til alle primærdata. PURAs eierkommuner stiller til enhver tid relevante analysedata til disposisjon for oppdragsgiver. Ved spesielle hendelser (akutte forurensningssituasjoner m.m.) kan PURA be oppdragstaker om ekstra bistand. Dette faktureres etter medgått tid. 7

17 Undervedlegg "Prøvetakings- og parameteroversikt" Oppdragstaker for tjeneste a) Samordning og rapportering skal registrere kjemiske, fysiske og bakteriologiske parametere i Vann-nett. Dataomfanget er presentert i tab. 1. Tabellen viser en oversikt over antall vannprøver som skal tas årlig, parametrene det skal analyseres på og antall analyser fordelt på parametere. Tabell 1: Antall vannprøver fordelt på bekker/elver og innsjøer, parametere det skal analyseres på og antall analyser fordelt på parametere. Alle data skal registreres i Vann-nett av oppdragstaker for tjeneste a) Samordning og rapportering. Alle tall i tabellen er hhv. antall vannprøver og analyser pr. år (2016): Antall vannprøver fordelt på bekker/elver og innsjøer: Bekker/elver Innsjøer Totalt Antall analyser fordelt på parametere: ph / ph-profil Farge Konduktivitet Turbiditet Siktedyp O 2 -profil Temperatur-profil Total P Totalt reaktivt P Total N Ca TOC TKB (E.Coli) Suspendert stoff (STS) Gløderest (SGR) Bekker/elver: Antall stasjoner: 29 Prøvetakingshyppighet: Månedlig januar-desember. Prøvetas av: Ski kommune. Total P og Totalt reaktivt P tas månedlig. Total N tas 5 ganger i løpet av året. Suspendert stoff og gløderest tas annenhver måned. Resten av analysene tas 2 ganger i løpet av året. Ca tas for 2 av elvene 2 ganger i løpet av året. Alle data registreres i Excel. Innsjøer: Antall stasjoner: 8 Prøvetakingshyppighet: Månedlig mai-oktober. Prøvetas av: Ekstern aktør. ph og Total P tas månedlig. Total N tas 5 ganger i løpet av året. Ca tas for 4 av innsjøene 2 ganger i løpet av året. Resten av analysene tas 2 ganger i løpet av året. Microcystin tas ved mistanke om oppblomstring av giftige blågrønnalger. Alle data registreres i Excel. 1

18 SSA-O 2015 Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O juli 2015

19 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Vannkvalitetsovervåking Samordning og rapportering er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og Prosjektet PURA (Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget) (heretter kalt Kunden) Sted og dato: [Skriv sted og dato her] [Kundens navn] [Konsulentens navn] Kundens underskrift Konsulentens underskrift Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. Henvendelser Med mindre annet fremgår av bilag 4, skal alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos Kunden Navn: Anita Borge Stilling: prosjektleder Telefon: / E-post: Hos Konsulenten Navn: Stilling: Telefon: E-post: Side 2 av 17

20 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015 Innhold 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER AVTALENS OMFANG BILAG TIL AVTALEN TOLKNING RANGORDNING FREMDRIFTSPLAN OG LEVERINGSDAG PARTENES REPRESENTANTER NØKKELPERSONELL ENDRING, STANSING OG AVBESTILLING ENDRING AV YTELSEN ETTER AVTALEINNGÅELSEN MIDLERTIDIG STANSING AV OPPDRAGET AVBESTILLING KONSULENTENS PLIKTER KONSULENTENS ANSVAR OG KOMPETANSE BRUK AV STANDARDER/METODER BRUK AV UNDERLEVERANDØRER LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FRI PROGRAMVARE KUNDENS PLIKTER KUNDENS ANSVAR OG MEDVIRKNING BRUK AV TREDJEPART PARTENES PLIKTER MØTER ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØR OG TREDJEPART RISIKO OG ANSVAR FOR KOMMUNIKASJON OG DOKUMENTASJON TAUSHETSPLIKT SKRIFTLIGHET VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER VEDERLAG FAKTURERING FORSINKELSESRENTE BETALINGSMISLIGHOLD PRISENDRINGER OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT KONSULENTENS MISLIGHOLD HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD VARSLINGSPLIKT TILLEGGSFRIST AVHJELP SANKSJONER VED MISLIGHOLD Tilbakehold av ytelser Dagbot ved forsinkelse Prisavslag Heving Erstatning Erstatningsbegrensning KUNDENS MISLIGHOLD HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD VARSLINGSPLIKT Side 3 av 17

21 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli BEGRENSNING I KONSULENTENS TILBAKEHOLDSRETT ERSTATNING ØVRIGE BESTEMMELSER FORSIKRINGER OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER KONKURS, AKKORD E. L FORCE MAJEURE TVISTER RETTSVALG FORHANDLINGER MEKLING DOMSTOLS- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING Side 4 av 17

22 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 AVTALENS OMFANG Avtalen gjelder levering av tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver fra Konsulenten hvor Konsulenten skal levere og være ansvarlig for et selvstendig sluttresultat, heretter kalt oppdraget. Kunden har fremstilt sine behov og krav i bilag 1. Konsulenten har spesifisert gjennomføringen av oppdraget i bilag 2. Omfanget og gjennomføringen av oppdraget er nærmere beskrevet i de bilagene som nedenfor er inkludert i avtalen. Med avtalen menes denne generelle avtaleteksten med bilag. 1.2 BILAG TIL AVTALEN Alle rubrikker skal være krysset av (Ja eller Nei): Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag 4: Administrative bestemmelser Bilag 5: Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 7: Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen Andre bilag: Ja Nei X X X X X X X 1.3 TOLKNING RANGORDNING Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 6, med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag. Ved motstrid skal følgende tolkningsprinsipper legges til grunn: 1. Den generelle avtaleteksten går foran bilagene. 2. Bilag 1 går foran de øvrige bilagene. 3. I den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter som er endret, erstattet eller gjort tillegg til, skal følgende motstridprinsipper gjelde: a) Bilag 2 går foran bilag 1. b) Bilag 6 går foran den generelle avtaleteksten. c) Hvis den generelle avtaleteksten henviser endringer til et annet bilag enn bilag 6, går slike endringer foran den generelle avtaleteksten. d) Bilag 7 går foran de øvrige bilagene Side 5 av 17

23 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli FREMDRIFTSPLAN OG LEVERINGSDAG Konsulenten skal utføre oppdraget i henhold til fremdriftsplanen i bilag 3. Omfatter oppdraget flere leveranser eller delleveranser, skal det i bilag 3 angis leveringsdag for den enkelte leveranse. 1.5 PARTENES REPRESENTANTER Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen oppnevne en representant som er bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår avtalen. Bemyndiget representant for partene, og prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning av disse, spesifiseres nærmere i bilag NØKKELPERSONELL Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal fremgå av bilag 4. Skifte av nøkkelpersonell hos Konsulenten skal godkjennes av Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved bytte av personell som skyldes Konsulenten, bærer Konsulenten kostnadene ved kompetanseoverføring til nytt personell. 2. ENDRING, STANSING OG AVBESTILLING 2.1 ENDRING AV YTELSEN ETTER AVTALEINNGÅELSEN Hvis Kunden etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til ytelsene eller andre forutsetninger for avtalen på en slik måte at ytelsenes karakter eller omfang blir annerledes enn avtalt, kan Kunden be om endringsavtale. Ved krav om endringer kan Konsulenten kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner hvis han sannsynliggjør et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag eller tidsplan må fremsettes senest samtidig med Konsulentens svar på Kundens anmodning om endringsavtale. Endringer av eller tillegg til den avtalte ytelsen skal avtales skriftlig. Konsulenten skal føre en fortløpende katalog over slike endringer som utgjør bilag 7, og uten ugrunnet opphold gi Kunden en oppdatert kopi. Kunden kan kreve at oppdraget reduseres eller økes inntil tilsvarende 20 (tjue) prosent av vederlaget for hele oppdraget. Prisen skal i så fall endres tilsvarende reduksjonen eller økningen. Konsulenten kan ikke kreve kompensasjon for slik eventuell reduksjon. Konsulenten kan si opp avtalen med 30 (tretti) dagers varsel, hvis Kunden reduserer eller øker oppdragets innhold eller omfang med mer enn 20 (tjue) prosent. Side 6 av 17

24 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli MIDLERTIDIG STANSING AV OPPDRAGET Kunden kan med minimum 5 (fem) kalenderdagers skriftlig varsel kreve at gjennomføringen av oppdraget stanses midlertidig. Det skal opplyses når oppdraget skal stanses og når det er planlagt gjenopptatt. Ved midlertidig stans skal Kunden erstatte: a) Konsulentens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av personell. b) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av stansingen. 2.3 AVBESTILLING Oppdraget kan avbestilles av Kunden med 30 (tretti) dagers skriftlig varsel. Ved avbestilling før oppdraget er fullført skal Kunden betale: a) Det beløp Konsulenten har til gode for allerede utført arbeid. b) Konsulentens dokumenterte merkostnader knyttet til omdisponering av personell. c) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av avbestillingen. d) Et gebyr på 4 (fire) prosent av avtalt vederlag for hele oppdraget. 3. KONSULENTENS PLIKTER 3.1 KONSULENTENS ANSVAR OG KOMPETANSE Oppdraget skal gjennomføres i samsvar med avtalen og skal utføres profesjonelt, effektivt, og med høy faglig standard. Konsulenten skal lojalt samarbeide med Kunden, og ivareta Kundens interesser. Henvendelser fra Kunden skal besvares uten ugrunnet opphold. Konsulenten skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Konsulenten forstår eller bør forstå at kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 3.2 BRUK AV STANDARDER/METODER Konsulenten skal benytte de standarder og/eller metoder eller lignende som Kunden eventuelt har angitt i bilag 1. Kunden skal gis mulighet til å kontrollere og etterprøve Konsulentens arbeid og at oppgitte standarder/metoder følges. 3.3 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER Konsulentens bruk og utskifting av eventuell underleverandør skal godkjennes skriftlig av Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Side 7 av 17

25 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015 Godkjente underleverandør skal angis i bilag LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, gjelder følgende: Konsulenten skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle Konsulentens forpliktelser under denne avtalen, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskriften som allmenngjør tariffavtalen. På områder som ikke er dekket av allmenngjort tariffavtale, skal Konsulenten sørge for at de samme ansatte ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder for arbeid utført i Norge. Alle avtaler Konsulenten inngår, og som innebærer utførelse av arbeid som direkte medvirker til å oppfylle Konsulentens forpliktelser under denne avtalen, skal inneholde tilsvarende betingelser. Dersom Konsulenten ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen, tilsvarende ca. 2 (to) ganger innsparingen for Konsulenten, inntil det er dokumentert at forholdet er bragt i orden. Oppfyllelse av Konsulentens forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres i bilag 6 ved enten en egenerklæring eller tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Konsulentens og eventuelle underleverandørers forpliktelser. Konsulenten skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Kunden og Konsulenten kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Kunden har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Konsulenten kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av Konsulentens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. Nærmere presiseringer om gjennomføring av dette punkt 3.4 kan avtales i bilag FRI PROGRAMVARE Med fri programvare menes programvare som blir tilbudt under alminnelig anerkjente frie programvarelisenser. Hvis det skal benyttes fri programvare i forbindelse med oppdraget, skal dette spesifiseres i bilag 2, og kopi av de lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle frie programvaren (fri programvare-lisens) skal vedlegges. Side 8 av 17

26 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015 Konsulenten skal påse at det ikke benyttes fri programvare med lisensbetingelser som er uforenlige med kravene til leveransen, eller som er uforenlige med lisensbetingelsene som gjelder for annen programvare som inngår i leveransen. Konsulenten skal bare benytte fri programvare som etter en forsvarlig vurdering fra Konsulentens side ikke krenker tredjeparts rettigheter, og som tilbys under alminnelig anerkjente lisenser for fri programvare. For de deler av leveransen som er basert på fri programvare, herunder tilpasning og videreutvikling av denne, får Kunden de rettigheter som er nødvendige for å kunne videredistribuere resultatet under den aktuelle lisensen for fri programvare, eller under en kompatibel fri programvare-lisens hvis dette er spesifisert i bilag 2. Rettighetene omfatter tilgang til kildekode med tilhørende spesifikasjoner og dokumentasjon. 4. KUNDENS PLIKTER 4.1 KUNDENS ANSVAR OG MEDVIRKNING Kunden skal lojalt medvirke til oppdragets gjennomføring. Henvendelser fra Konsulenten skal besvares uten ugrunnet opphold. Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Kunden forstår eller bør forstå at kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 4.2 BRUK AV TREDJEPART Kunden kan fritt engasjere tredjepart til å bistå seg i forbindelse med sine oppgaver under avtalen. Konsulenten skal varsles om engasjementet. Konsulenten kan motsette seg engasjementet hvis han påviser at det vil medføre vesentlig forretningsmessig ulempe for ham. Tredjepart som benyttes, skal angis i bilag PARTENES PLIKTER 5.1 MØTER Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 3 (tre) virkedagers varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført på. Annen frist og rutiner for møtene kan avtales i bilag 4. Side 9 av 17

27 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØR OG TREDJEPART Dersom en av partene engasjerer tredjepart eller underleverandør til å utføre arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen. 5.3 RISIKO OG ANSVAR FOR KOMMUNIKASJON OG DOKUMENTASJON Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for oppdraget uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale. Konsulenten har risikoen og ansvaret for alt materiale uansett form, som skades eller ødelegges mens de befinner seg under Konsulentens kontroll. 5.4 TAUSHETSPLIKT Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering. Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt om konfidensialitet tilsvarende dette punkt 5.4. Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter leveringsdag, med mindre annet følger av lov eller forskrift. Side 10 av 17

28 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli SKRIFTLIGHET Alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis skriftlig til den postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt på avtalens forside, med mindre partene har avtalt noe annet i bilag 3 for den aktuelle type henvendelse. 6. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 6.1 VEDERLAG Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser, fremgår av bilag 5. Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, dekkes bare i den grad de er avtalt. Reise- og diettkostnader skal spesifiseres særskilt, og dekkes etter statens gjeldende satser hvis ikke annet er avtalt. Reisetid faktureres bare hvis det er avtalt i bilag 5. Med mindre annet er angitt i bilag 5, er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift. Alle priser er i norske kroner. Dersom vederlaget skal baseres på løpende timer, skal et estimat for antall timer angis i bilag 5. Dersom Konsulenten ser at estimatet vil overskrides med mer enn 10 (ti) prosent, skal Konsulenten straks varsle Kunden skriftlig. I varselet skal Konsulenten angi årsaken til overskridelsen, samt estimert tid for gjenstående arbeid. Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat er angitt i bilag FAKTURERING Vederlag og utlegg skal faktureres til de tider som fremgår av bilag 5. Vederlag basert på løpende timer faktureres etterskuddsvis pr. måned hvis ikke annet er avtalt i bilag 5. I så fall skal fakturert beløp gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom. Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. Konsulentens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt. Der Kunden har tilrettelagt for det, skal Konsulenten levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår, samt eventuelle vilkår for bruk av EHF, fremgår av bilag 5. Konsulenten må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne. Side 11 av 17

29 Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli FORSINKELSESRENTE Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Konsulenten krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). 6.4 BETALINGSMISLIGHOLD Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Konsulenten sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt. Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp. 6.5 PRISENDRINGER Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Konsulentens vederlag eller kostnader. Timeprisen kan under enhver omstendighet endres hvert årsskifte, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått, med mindre annen indeks er avtalt i bilag 5. Eventuelle andre bestemmelser om prisendringer fremgår av bilag OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til oppdragets resultater tilfaller Kunden når betaling er skjedd, med mindre annet er avtalt i bilag 6, og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig lov. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) 39b. Konsulenten beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt og som de har tilegnet seg i forbindelse med oppdraget. 8. KONSULENTENS MISLIGHOLD 8.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD Det foreligger mislighold fra Konsulentens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Konsulenten ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen. Side 12 av 17

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Basert på statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel SSA-B enkel juli 2015 Statens standardavtale

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM Kontrakt nr. 2431007 Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester

Detaljer

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer:

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: SSA - B juli 2015 SSA-B juli 2015 Side 2 av 14 Avtale

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Avtale om konsulentbistand Avtale om Konsulentbistand til CTO DVU: IT-sikkerhetsrådgiver er inngått mellom:

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 01-12-2013 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 19-03-2009 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om er inngått mellom:

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O 13-04846-4 136-2013 - Kontraktsdokument ssa-o_01-07-2012-v2_1.doc 1348949_3_0

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 01-12-2013 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole læ KONKURRANSE- GRUNNLAG Tjenestekonsesjon Kantinedrift Bjørnholt skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: Kunde: Leverandør: Periode: Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer Anskaffelse 80/2015 Kvalifikasjonsgrunnlag Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLIN G FOR KJØP AV SPØRREUNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED SLUTTEVALUERING AV GRORUDDALSSATSINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET..... 3 1.1 Oppdragsgiver.....

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 01-12-2013 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift 1 Motiv: Tjuvholmen badestrand Foto: Vann- og avløpsetaten 2 Innhold:

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 Konkurransegrunnlag 2/2017 - Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

entreprise Prosjekt Dalsveien - Omlegging av hovedledninger

entreprise Prosjekt Dalsveien - Omlegging av hovedledninger KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV entreprise Prosjekt 10900904 Dalsveien - Omlegging av hovedledninger Anskaffelse 145/2014 Prosjektnummer: 10900904 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell»

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» i prosjektet UBRA Utvidelse Bekkelaget renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Automatisert bakteriemåler Anskaffelsesnummer: 25/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. 12-UDE-2016 Lek og læring-hånd i hånd - et opplæringskurs for ansatte i Aktivitetsskolen

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. 12-UDE-2016 Lek og læring-hånd i hånd - et opplæringskurs for ansatte i Aktivitetsskolen KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 12-UDE-2016 Lek og læring-hånd i hånd - et opplæringskurs for ansatte i Aktivitetsskolen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE : TILVISNING AVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE.

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE : TILVISNING AVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE : TILVISNING AVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. 1 Innhold 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Framdriftsplan

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: bistand til prosjektet "Kost-/nytteanalyser

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Ventilasjonsaggregat for Ammerudenga barnehage (gammelt bygg) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MEGLERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE.

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Torsken kommune inviterer til konkurranse om tilvisningsavtaler for utleieboliger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Konsulenttjenester (prosjektmedarbeider) i forbindelse med prøveprosjekt vannmålere

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Konsulenttjenester (prosjektmedarbeider) i forbindelse med prøveprosjekt vannmålere KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulenttjenester (prosjektmedarbeider) i forbindelse med prøveprosjekt vannmålere 20/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Videreutdanning i karriereveiledning 30 studiepoeng 1-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...3

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent DL 201201132-5 Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Oppdragsavtalen.doc Statens standardavtale om utrednings- og

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: Rammeavtale for grafisk design

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV 135/2010 - OPPGRADERING AV GRÅVANN OG SVARTVANNSANNLEGG I MARIDALEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger om kjøp av påmeldings- og administrasjonssystem for Oslo musikk og kulturskole 7-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 19-03-2009 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV «Forskningsprosjekt om terskler i barnevernet» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE side 1 Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 3 1.1.Oppdragsgiver... 3 1.2. Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag, sak 2018/267 Rana kommune. Tilvisingsavtaler Del 1 - Konkurransereglene

Konkurransegrunnlag, sak 2018/267 Rana kommune. Tilvisingsavtaler Del 1 - Konkurransereglene Konkurransegrunnlag, sak 2018/267 Rana kommune Tilvisingsavtaler 2018 Del 1 - Konkurransereglene Innhold 1 Oppdraget...3 1.1 Anskaffelsens formål og omfang...3 1.2 Konkurransegrunnlaget...3 1.3 Oppdragsgivers

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. 1 Innhold 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Framdriftsplan

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato:

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: xx.02.2015 15.09.2015 Opsjoner: Ja Avtalen er inngått mellom (heretter kalt

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Konsulentbistand til byutvikling i Stovner sentrum (parallelloppdrag) 1 OPPDRAGET 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver. Oslo kommune Plan- og

Detaljer

Oppdragsavtalen - avropsavtalen Avropsavtale om Vaskeritjenester fra Leverandør

Oppdragsavtalen - avropsavtalen Avropsavtale om Vaskeritjenester fra Leverandør Vedlegg 1 Ve Oppdragsavtalen - avropsavtalen Avropsavtale om Vaskeritjenester fra Leverandør Basert på Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O juli 2015 Avtale om vaskerioppdrag Avtale

Detaljer

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) og Nittedal kommune (heretter kalt

Detaljer

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr KJØPSAVTALE DAB måleutstyr Basert på: Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer