1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier"

Transkript

1 Utstedelsesdato 04-jul-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk R Laboratoriekjemikalier Selskap REMEL (EUROPE) LIMITED Remel House Clipper Boulevard West Crossways, Dartford Kent. DA2 6PT UK Tel: (+44) Fax: (+44) Entity / Business Name OXOID AS Frysjaveien 33E N Oslo Tel: Nødtelefon Carechem 24: +44 (0) VIKTIGSTE FAREMOMENTER Preparatet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 1999/45/EF. R-setning(er) R43 - Kan gi allergi ved hudkontakt 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Farlig/Ufarlige ingredienser Kjemisk navn Vekt % EINECS-Nr. Klassifisering Formaldehyde T; R23/24/25 C; R34 Carc.Cat.3; R40 R43 For den fulle teksten til R setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16 Side 1 / 7

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelle råd Øyenkontakt Hudkontakt Svelging Innåndning Kommentar til lege Vis dette produktdatablad til tilstedeværende lege. Gjentatt kontakt kan fremkalle allergiske reaksjoner hos meget ømfintlige personer. Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene. Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis symptomer forekommer. Kan fremkalle en allergisk reaksjon. Skyll grundig med rikelig med vann i minst 15 minutter og konsulter lege. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.. Eksem skader av allergisk natur. Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Allergiske symptoner kan utvikles innen 12 timer etter eksponering. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Sørg for legetilsyn. Kan fremkalle en allergisk reaksjon. Fremkall IKKE brekninger. Drikk mye vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Flytt ut i frisk luft. Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis symptomer forekommer. Kan forårsake allergisk åndedrettsreaksjon. Dersom åndedrettet er ujevnt eller has stanset, gi kunstig åndedrett. Ikke bruk munn-til-munn gjenopplivning hvis personen har svelget eller inhalert substansen; gi kunstig åndedrett med en medisinsk respiratorinnretning. Behandles symptomatisk. Beskyttelse av førstehjelpspersonell Unngå direkte hudkontakt Bruk barriere når du gir munn-til-munn. Se til at det medisinske personellet vet hvilke(t) material(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv.. Passende brannslukningsmiddel Bruk slokningsmidler som harmoniserer med omgivelsene 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes Spesifikke farer som stammer fra kjemikaliet Termisk dekomponering kan føre til frigivelse av irriterende gasser og damper. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Kontakt med metaller kan utvikle antennbar gass. Verneutstyr og forsiktighetsregler for brannmenn Som ved ethvert branntilfelle, bruk pusteapparat med trykk-belastning, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr Flammepunkt Metode Selvantennelsestemperatur Ikke anvendbar Side 2 / 7

3 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Sikkerhetstiltak for å beskytte personer Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for Forvaring og renhold Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk eget verneutstyr. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Inntrengning i vassdrag, kloakk, kjellere eller innelukkede områder må forhindres.. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. La det suge opp i et inert absorberende materiale Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for avhending Rens forurenset overflate grundig 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndtering Oppbevaring Spesielle bruksområder Sørg for skikkelig ventilasjon. Ikke la produktet komme i øyne, på huden eller på tøy. Unngå hudkontakt. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av støv. Vær oppmerksom på flamme tilbakeslag. Gjør det nødvendige for å unngå statisk elektrisk utladning (som kan forårsake antennelse av organiske damper). Hold beholderen tett lukket. Lagres ved temperaturer mellom 2 og 8 C. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Eksponeringsgrenser Kjemisk navn Formaldehyde Den europeiske unionen U.K Belgium Frankrike Spania Tyskland STEL: 2 ppm STEL: 2.5 mg/m 3 TWA: 2 ppm TWA: 2.5 mg/m 3 VME: 0.5 ppm VLCT: 1 ppm VLA-EC: 0.3 ppm VLA-EC: 0.37 mg/m 3 MAK: 0.3 ppm MAK: 0.37 mg/m 3 Peak: 0.6 ppm Peak: 0.74 mg/m 3 Kjemisk navn Italia Portugal Nederland Finland Østerrike Formaldehyde Ceiling: 0.3 ppm STEL: 0.5 mg/m 3 TWA: 0.15 mg/m 3 TWA: 0.3 ppm TWA: 0.37 mg/m 3 STEL: 1 ppm STEL: 1.2 mg/m 3 Ceiling: 1 ppm Ceiling: 1.2 mg/m 3 Skin STEL: 0.5 ppm STEL: 0.6 mg/m 3 MAK: 0.5 ppm MAK: 0.6 mg/m 3 Ceiling: 0.5 ppm Ceiling: 0.6 mg/m 3 Kjemisk navn Sveits Polen Norge Irland Danmark Australia Formaldehyde STEL: 0.6 ppm STEL: 0.74 mg/m 3 MAK: 0.3 ppm MAK: 0.37 mg/m 3 NDSCh: 1 mg/m 3 NDS: 0.5 mg/m 3 TWA: 0.5 ppm TWA: 0.6 mg/m 3 Ceiling: 1 ppm Ceiling: 1.2 mg/m 3 TWA: 2 ppm TWA: 2.5 mg/m 3 STEL: 2 ppm STEL: 2.5 mg/m 3 Ceiling: 0.3 ppm Ceiling: 0.4 mg/m 3 STEL: 2 ppm STEL: 2.5 mg/m 3 TWA: 1 ppm TWA: 1.2 mg/m 3 Side 3 / 7

4 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Maskintekniske mål Personlig beskyttelse Åndedrettsvern Øyevern Hud- og kroppsbeskyttelse Håndvern Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom Følg respiratorreglene fra OSHA i 29 CFR eller Europeisk standard EN 149. Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer Tettsittende vernebriller lette beskyttelsesklær. Forkle. Ugjennomtrengelige hansker. Beskyttelseshansker Hygieniske forhåndsregler Begrensning av miljøeksponering Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Materietilstand Utseende ph Kokepunkt/kokepunktintervall Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Flammepunkt Vannoppløselighet væske blå Ikke anvendbar Ikke anvendbar oppløselig 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Forhold som skal unngås Inkompatibel Materials Farlige spaltningsprodukter Farlig polymerisering Farlige reaksjoner Stabil under anbefalte lagringsforhold. Utsettelse for fuktighet. Sterke oksyderende midler nitrogenoksider (NOx) Ingen informasjon tilgjengelig Ingen under vanlig bearbeidelse 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutt giftighet Komponentinformasjon Kjemisk navn LD50 Oralt LD50 Hud- LC50 Inhalering Side 4 / 7

5 Kjemisk navn LD50 Oralt LD50 Hud- LC50 Inhalering Formaldehyde 500 mg/kg ( Rat ) mg/l ( Rat ) 4 h Kronisk giftighet Cancerogenitet Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener Kjemisk navn IARC UK Formaldehyde Group 1 Cat 3 IARC: (Internasjonalt byrå for kreftforskning) IARC: (Internasjonalt byrå for kreftforskning) Gruppe 1 - Karsinogent for mennesker Gruppe 2A - Sannsynligvis karsinogent for mennesker Gruppe 2B - Muligens karsinogent for mennesker Sensibilisering Nevrologiske virkninger mutagene påvirkninger Reproduktive virkninger Utviklingsmessige effekter Målorganer Kan gi allergi ved hudkontakt. Hud. 12. MILJØOPPLYSNINGER Ekotoksisitet. Kjemisk navn Ferskvannsalge Ferskvannsfisk Microtox Vannloppe Formaldehyde Leuciscus idus: LC50 = 15 EC50 = 20 mg/l 96h mg/l 96h EC50 = 2 mg/l 48h Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Mobilitet Ingen informasjon tilgjengelig Kjemisk navn log Pow Formaldehyde FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Avfall fra rester / ubrukte produkter Avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene Side 5 / 7

6 Forurenset emballasje Andre opplysninger Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT IMDG/IMO ikke regulert ADR ikke regulert IATA ikke regulert 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Preparatet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 1999/45/EF Merking R-setning(er) R43 - Kan gi allergi ved hudkontakt S-setning(er) S24 - Unngå hudkontakt S37 - Bruk egnede vernehansker Internasjonale inventarliser Kjemisk navn EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS Kina AICS KECL Formaldehyde - - X X - X X X X X 16. ANDRE OPPLYSNINGER Tekst til R setninger nevnt i Seksjon 2-3 R34 - Etsende R40 - Mulig fare for kreft R43 - Kan gi allergi ved hudkontakt Side 6 / 7

7 16. ANDRE OPPLYSNINGER R23/24/25 - Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging HMS-DATABLAD Fremlagt av Utstedelsesdato Revisjonsdato Revision Summary Bruksbegrensninger Opplæringsråd Litteraturreferanse Forskriftshensyn 04-jul jul-2011 Endringer vises med «***» og rød tekst Beriktigelse Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt i henhold til vår beste kunnskap, informasjon og tro på publikasjonsdatoen. De er ikke ment som noe annet enn en veiledning for sikkerhet ved håndtering, bruk, bearbeiding, lagring, transport, kassering og utslipp og skal ikke regnes som noen garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare dette spesifikke stoffet og kan være feil hvis man bruker stoffet sammen med andre stoffer eller i eventuelle prosesser hvis det ikke er omtalt spesielt i teksten. Produktdatablad slutt Side 7 / 7

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 30-sep-2010 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CM1069 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 31-jan-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : QB8135 Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier Foretaket Dupont/Qualicon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 11-feb-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0038 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 23-jun-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0050 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk CM0910 Laboratoriekjemikalier Firma Oxoid Ltd

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SilverXpress Sensitizer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

Revisjonsdato 27-Mar-2015 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Revisjonsdato 27-Mar-2015 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 08-Dec-2008 Revisjonsnummer 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : SR0125 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER PRODUKTDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 Utstedelsesdato: 08-jul-2010 Revisjonsdato: 08-jul-2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 10177012 Carbenicillin, Disodium Salt

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 10177012 Carbenicillin, Disodium Salt Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Carbenicillin, Salt Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

PRODUKTDATABLAD Ifølge norsk lovgivning. Side 1 av 5

PRODUKTDATABLAD Ifølge norsk lovgivning. Side 1 av 5 PRODUKTDATABLAD Ifølge norsk lovgivning. Side 1 av 5 Revisjonsdato: 05.12.2007 Tidligere dato: 21.03.2007 "*" # Indikerer oppdatert avsnitt., i.a. = ikke anvendbar, = ingen data tilgjengelig 1 IDENTIFIKASJON

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer

Utgave 1. Revisjonsdato 15.11.2010 Utskriftsdato 17.11.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Utgave 1. Revisjonsdato 15.11.2010 Utskriftsdato 17.11.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Varemerke : Produktkode : 03492 Beskrivelse : Treimpregneringsmiddel for oppløsning I vann og anvendelse I trykkanlegg

Detaljer

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktbetegnelse Varemerke Stoffnavn Indeks-Nr. EC-nr. : : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 PRN-nr. : 30050 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsen

SIKKERHETSDATABLAD I henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsen 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktnavn : 1.2 Identifiserte : Halvledere bruksområder Frarådde bruksområder : Ikke kjent. 1.3 Firma : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

FW167-K01 Pro-Tec B 361

FW167-K01 Pro-Tec B 361 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato 07.01.2015 Utskriftsdato 23.06.

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato 07.01.2015 Utskriftsdato 23.06. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116058E Bruk

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 71-4-2 601-020-00-8 200-75-7 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overenstemmelse med Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD DS40 System Cleaner 1.9Kg 1. Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Rubcol B

H M S - D A T A B L A D. Rubcol B H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/20 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer Ingen. Ingen. 1.2.

Detaljer

PRODUKTDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

PRODUKTDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruk av blandingen Bedriftsidentifikasjon Nødtelefon Nasjonal Giftinformasjon HP Q3683C svart toner Dette produktet er en tonersammensetning

Detaljer