1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier"

Transkript

1 Utstedelsesdato 11-feb-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0038 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Tel: +44 (0) Entity / Business Name OXOID AS Frysjaveien 33E N Oslo Tel: Nødnummer Carechem 24: +44 (0) Preparatet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 1999/45/EF. 2. FAREIDENTIFIKASJON R-setning(er) R15 - Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser R34 - Etsende R23/24/25 - Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Farlig/Ufarlige ingredienser Komponent Velktprosent EC-nr. 67/548/EEC Klassifisering Citric acid 34 EEC No Xi; R EEC No F; R15 T; R23/24/25 C; R34 Talc 1.75 EEC No Sodium carbonate Xi; R36 For fullstendig tekst for R-frasene og H-erklæringene som er nevnt i dette avsnittet, henvises det til avsnitt 16 Side 1 / 7

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Øyekontakt Hudkontakt Svelging Innånding Informasjon til lege Skyll omgående med mye vann, også under yelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp kreves. Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Søk råd hos lege. Skyll munnen med vann. Øyeblikkelig legehjelp kreves. Flytt ut i frisk luft. Sørg for legetilsyn. Behandles symptomatisk. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Egnede slokkingsmidler Tørrkjemikalier. Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes Vann Skum Spesifikke farer som stammer fra kjemikaliet Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser. Verneutstyr og forsiktighetsregler for brannmenn Som ved ethvert branntilfelle, bruk pusteapparat med trykk-belastning, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr Flammepunkt Metode - Selvantenningstemperatur 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler Miljømessige forholdsregler Metoder for Forvaring og renhold Sørg for skikkelig ventilasjon. Bruk eget verneutstyr. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Unngå støvdannelse. Alle tennkilder fjernes. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Bør ikke slippes ut i omgivelsene. Fei opp og hell oppi egnede beholdere for disponering. Må ikke søl for vann. 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering Lagring Særlig(e) bruksområde(r) Brukes kun i områder utstyrt med egnet ventilasjonsavtrekk. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Innånd ikke damper/støv. Ikke la produktet komme i øyne, på huden eller på tøy. Lagres ved temperaturer mellom 2 og 25 C. Tillat aldri produktet å komme i kontakt med vann under lagring. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Side 2 / 7

3 Eksponeringsgrenser 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Komponent Den europeiske U.K Belgia Frankrike Spania Tyskland unionen Talc STEL: 3 mg/m 3 15 min TWA: 1 mg/m 3 8 hr TWA: 2 mg/m 3 8 uren TWA / VLA-ED: 2 mg/m 3 (8 horas) Komponent Italia Portugal Nederland Finland Østerrike Talc TWA: 2 mg/m 3 8 horas TWA: 0.25 mg/m 3 8 uren TWA: 0.5 fiber/cm3 8 tunteina STEL: 2 ppm 15 minuutteina STEL: 1 ppm 15 minuutteina MAK-TMW: 2 mg/m 3 8 Stunden Komponent Sveits Polen Norge Irland Danmark Australia Talc TWA: 2 mg/m 3 8 TWA: 0.3 fiber/cm3 TWA: 2.5 mg/m 3 Stunden 8 timer TWA: 4.0 mg/m 3 8 godzinach TWA: 1.0 mg/m 3 8 godzinach TWA: 6 mg/m 3 8 timer TWA: 2 mg/m 3 8 timer STEL: 12 mg/m 3 15 minutter. total dust STEL: 4 mg/m 3 15 minutter. respirable dust TWA: 10 mg/m 3 8 hr. total inhalable dust TWA: 0.8 mg/m 3 8 hr. respirable dust Kontroll med eksponering i arbeidet Tekniske tiltak Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Øyevern Hud- og kroppsvern Håndvern Hygienetiltak Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom Følg respiratorreglene fra OSHA i 29 CFR eller Europeisk standard EN 149. Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer Tettsittende vernebriller Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt Beskyttelseshansker Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Materietilstand Utseende ph Kokepunkt/kokepunktintervall Smeltepunkt/smelteområde Flammepunkt pellets hvit Ingen data tilgjengelig Side 3 / 7

4 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Forhold som skal unngås Ukompatible materialer Farlige nedbrytingsprodukter Farlig polymerisering Farlige reaksjoner Reagerer med vann. Reagerer voldsomt med vann under dannelse av meget brannfarlige gasser. Unngå støvdannelse. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Sterke oksidasjonsmidler, Syrer, Baser Hydrogen, Karbonoksider Farlig polymerisasjon forekommer ikke. Reagerer voldsomt med vann under dannelse av meget brannfarlige gasser. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Akutt giftighet Produktinformasjon Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging Komponentinformasjon Komponent LD50 munn LD50 hud LC50 Inhalering Citric acid 3000 mg/kg ( Rat ) >2 g/kg ( Rat ) 160 mg/kg ( Rat ) 230 mg/kg ( Rabbit ) 4-8 g/kg ( Rabbit ) Sodium carbonate 2800 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg (rabbit) 2.3 mg/l 2h (Rat) Kronisk giftighet Kreftfremkallenhet Det finnes ingen kjente karsinogene kjemikalier i dette produktet Sensibilisering Nevrologiske virkninger Mutagene påvirkninger Reproduktive virkninger Utviklingsmessige effekter Målorganer Luftveier, yne, Det sentrale karsystemet (CVS). 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Økotoksisitet. Side 4 / 7

5 Komponent Ferskvannsalge Ferskvannsfisk Microtox Vannloppe Citric acid Leuciscus idus: LC50 = mg/l/96h Photobacterium phosphoreum: EC50 = 14 mg/l/15 min EC50 = 120 mg/l/72h Talc 100 g/l LC50 96 h Sodium carbonate 242 mg/l EC50 = 120 h Lepomis macrochirus: LC50: 300 mg/l/96h Gambusia affinis: LC50: 740 mg/l/96h mg/l EC50 = 48 h Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensial Mobilitet Ingen informasjon tilgjengelig Komponent log Pow Citric acid INSTRUKSER VED DISPONERING Avfall fra rester / ubrukte produkter Forurenset emballasje Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk Tomme beholdere bør sendes til disponering hos lokale resirkulasjonsfirmaer 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER IMDG/IMO UN-Nr UN1426 Fareklasse 4.3 Emballasjegruppe I Forsendelsesnavn ADR IATA UN-Nr UN1426 Fareklasse 4.3 Emballasjegruppe I Forsendelsesnavn UN-Nr UN1426 Fareklasse 4.3 Emballasjegruppe i Forsendelsesnavn 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Preparatet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 1999/45/EF Side 5 / 7

6 Merking R-setning(er) R15 - Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser R34 - Etsende R23/24/25 - Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging S-setning(er) S43A - I tilfelle brann, bruk tørre kjemikalier (ikke bruk vann). S45 - Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig Internasjonale inventarliser Komponent EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS Kina AICS KECL Citric acid X X - X X X X X X X - X X X X X Talc X X - X X X X X Sodium carbonate X X - X X X X X 16. ANDRE OPPLYSNINGER Tekst til R setninger nevnt i Seksjon 2-3 R15 - Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser R34 - Etsende R36 - Irriterer øynene R23/24/25 - Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden Fremlagt av Utstedelsesdato Revisjonsdato Revisjonsoppsummering Begrensninger på bruken Råd om opplæring Litteraturreferanse Forskriftshensyn 11-feb apr-2014 Endringer vises med «***» og rød tekst Side 6 / 7

7 Beriktigelse Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt i henhold til vår beste kunnskap, informasjon og tro på publikasjonsdatoen. De er ikke ment som noe annet enn en veiledning for sikkerhet ved håndtering, bruk, bearbeiding, lagring, transport, kassering og utslipp og skal ikke regnes som noen garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare dette spesifikke stoffet og kan være feil hvis man bruker stoffet sammen med andre stoffer eller i eventuelle prosesser hvis det ikke er omtalt spesielt i teksten. Produktdatablad slutt Side 7 / 7

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-03 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer