Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET"

Transkript

1 Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk CM0910 Laboratoriekjemikalier Firma Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Tel: +44 (0) Entity / Business Name OXOID AS Frysjaveien 33E N Oslo Tel: E-postadresse Nødtelefonnummer FAREIDENTIFIKASJON Preparatet er klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF. R-setning(er) R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden S-setning(er) S26 - Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Komponent Velktprosent EC-nr. 67/548/EEC Klassifisering CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 Magnesium chloride EEC No Xi; R36/37/ For fullstendig tekst for R-frasene og H-erklæringene som er nevnt i dette avsnittet, henvises det til avsnitt 16 Side 1 / 6

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Kontakt med øyne Hudkontakt Svelging Innånding Merknader til leger Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene. Get medical attention if irritation persists. Vask av med varmt vann og såpe. Kontakt lege hvis irritasjon utvikles eller vedvarer. Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. Flytt ut i frisk luft. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. Behandle symptomene 5. BRANNSLUKNINGSTILTAK Egnede slukningsmidler Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner Use extinguishing method compatible with surroundings Spesifikke farer som stammer fra kjemikaliet Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Verneutstyr og forsiktighetsregler for brannmenn Som ved alle branner, må det brukes trykkregulert luft-tilførsel, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Flammepunkt Metode - Selvantennelsestemperatur 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personlige forholdsregler Miljømessige forholdsregler Metoder for Forvaring og renhold Unngå støvdannelse. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk eget verneutstyr. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Fei opp eller støvsug søl og samle det i passende beholdere for kast. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndtering Oppbevaring Spesifikk bruk Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med huden og øynene. Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted. Beskyttes mot fuktighet. Side 2 / 6

3 8. EKSPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG BESKYTTELSE Eksponeringsgrenser Produktet inneholder ikke farlige materialer med fastslåtte grenser for yrkesrisiko. Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Tekniske tiltak Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Vernebriller Hud- og kroppsvern Håndvern Hygienetiltak Miljømessige eksponeringskontroller Sørg for korrekt avtrekksventilasjon på de steder hvor det dannes støv. Følg respiratorreglene fra OSHA i 29 CFR eller Europeisk standard EN 149. Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer. Tettsittende vernebriller Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt. Beskyttelseshansker Må håndteres i god henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet. Unngå støvdannelse. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand pulver Utseende lysegrønn ph 25 C Kokepunkt/kokepunktintervall Smeltepunkt/frysepunkt Flammepunkt 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Forhold som må unngås Uforenlige stoffer Farlige nedbrytningsprodukter Farlig polymerisering Farlige reaksjoner Stabilt ved anbefalte oppbevaringsforhold. Hygroskopisk. Inkompatible produkter. Sterke oksidasjonsmidler Ingen under vanlige bruksforhold Farlig polymerisering forekommer ikke. Ingen ved normal prosesshåndtering. 11. INFORMASJON OM TOKSIKOLOGI Akutt toksisitet Produktinformasjon Kan forårsake øyen-, hud- og pusterørirritasjon. Komponentinformasjon Komponent LD50 munn LD50 hud LC50 Inhalering Side 3 / 6

4 Magnesium chloride 2800 mg/kg ( Rat ) Kronisk toksisitet Karsinogenisitet Det finnes ingen kjente karsinogene kjemikalier i dette produktet Allergi Nevrologiske virkninger Mutagene påvirkninger Effekter på forplantningsevnen Utviklingseffekter Målorganer Ingen kjent. 12. ØKOLOGISK INFORMASJON Økotoksisitet Inneholder ingen materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg. Komponent Ferskvannsalge Ferskvannsfisk Microtox Vannloppe Magnesium chloride EC50: 2200 mg/l/72h Pimephales promelas: EC50 Pseudomonas putida: EC50 : 1400 mg/l/24h EC50: 2.12 g/l:96h EC50:26,14 g/l/h Photobacterium phosphoreum: EC50: 36,3 mg/l/30 min Photobacterium phosphoreum: EC50: 77,2 mg/l/24 h Persistens og nedbrytbarhet Forventet å være biologisk nedbrytbare. Bioakkumuleringspotensial Mobilitet Bioakkumulerer ikke Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet 13. AVFALLSHÅNDTERING Avfall fra rester / ubrukte produkter Avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene Forurenset emballasje Tomme beholdere bør sendes til disponering hos lokale resirkulasjonsfirmaer. 14. INFORMASJON OM TRANSPORT IMDG/IMO ADR IATA Ikke klassifisert Ikke klassifisert Ikke klassifisert 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Side 4 / 6

5 Preparatet er klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF Merking R-setning(er) R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden S-setning(er) S26 - Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege Internasjonale betegnelser Alle komponentene i produktet er opplistet i følgende stofflister: Australia, X = oppført, Kina, Canada, Produktet er klassifisert og merket i henhold til EUs direktiver eller tilsvarende nasjonale lover, Produktet er klassifisert og merket i henhold til direktiv 1999/45/EF, Europa, TSCA (Toxic Substance Control Act), Korea, Filippinene, Japan. Komponent EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL (Toxic Substanc e Control Act) Magnesium chloride X X - X X X X X Fulltekst av R-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3 R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og ANNEN INFORMASJON Tilberedt av Utstedelsesdato Revisjonsdato Revisjonsoppsummering Begrensninger ved bruk Råd om opplæring Litteraturreferanse Forskriftshensyn 08-mai okt-2014 Endringer vises med «***» og rød tekst. Side 5 / 6

6 Ansvarsfraskrivelse Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt i henhold til vår beste kunnskap, informasjon og mening på publikasjonsdatoen. Opplysningene er kun ment som en veiledning for sikkerhet ved håndtering, bruk, bearbeiding, lagring, transport, kassering og utslipp, og skal ikke anses som garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare dette spesifikke stoffet og gjelder ikke nødvendigvis hvis stoffet benyttes sammen med andre stoffer eller i hvilken som helst annen prosess dersom te ikke er spesielt omtalt i teksten. Slutt på sikkerhetsdatabladet Side 6 / 6

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer