SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: Erstatter dato: SNABBRENT FÖNSTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-06-20 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT FÖNSTER"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. Funksjon/ Kjemikaliets bruksområde Glassrengjøring/ Vinduspuss Relevant identifiserte bruksområder og bruk det frarådes mot Ikke bland produktet med andre kjemikalier eller kjemiske produkter Nærmere Tingstad Emballasje AS opplysninger om Prof. Birkelandsvei 36 leverandøren av 1081 Oslo, Norge sikkerhetsdatabladet Faks: Telefon: Internet: Utarbetat av Kvalité och Miljö, Tingstad Papper AB, Telefon: Nødtelefon Nødalarmsentralen: 110 Giftinformasjon: FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering av stoff eller blanding (1999/45/EC) Etikettinformasjon R-setninger R10 - Brannfarlig S-setninger S2 - Oppbevares utilgjengelig for barn. S7 - Emballasjen skal holdes tett lukket. S16 - Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. S26 - Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S43 - Ved brannslukning, bruk karbondioksid, skum, pulver eller vannspray. Innhold: 2-Propanol 5-15%, 2,2-metyliminodietanol <1 % Andre farer - Side 1 av 8

2 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Blandinger (1999/45/EC) Nr Ingrediens navn CAS-nr/ EC-nr Kons.(vekt%) Fareklasse/ R-setninger Propanol 2,2-metyliminodietanol , , % < 1 % Xi, F - R Xi - R36 Tegnforklaring: R-setninger: T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig, IM = Ikke merkepliktig R11 = Meget brannfarlig R36 = Irriterer øynene, R67 = Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Blandinger (EC 1272/2008) Nr Ingrediens navn CAS-nr/ EC-nr/ REACH-nr 1 2-Propanol CAS-nr: / EC-nr: REACH-nr: XXXX 2 2,2-metyliminodietanol CAS-nr: / EC-nr: REACH-nr: XXXX Kons.(vekt%) Fareklasse/ Farekategori Faresetning 5-15 % <1 % Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 H225 H319 H336 H319 Fareklasse: Faresetning: Eye Irrit. 2 = Alvorlig øyeirritasjon, Flam. Liq. 2 = Brannfarlige væsker, STOT SE 3 = Spesifikk målorgantoksisitet enkelt eksponering H225 = Meget brannfarlig væske og damp, H319 = Gir alvorlig øyeirritasjon, H336 = Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Mer informasjon om ingredienser Videre CMR: Ikke inkludert kjemikalieinformasjon vpvb: Ikke inkludert PBT: Ikke inkludert Forklaring: CMR = Stoffer som tilfredsstiller klassifiseringskriteriene som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige. PBT = Stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske. vpvb = Stoffer som svært persistente og svært bioakkumulerende. Komponentkommentarer Vannoppløsning av overflateaktive stoffer, løsemidde, farge og parfyme. UTEN FOSFAT. Merking av innhold iht. EF 648/2004 om vaske- och rengjøringsmidler Anioniske overflateaktive stoffer <5 % 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Søk frisk luft. Hudkontakt Fjern forurenset tøy og vask huden med såpe og vann. Øyekontakt Skyll grundig med vann. Hold øyet åpent under skyllingen. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer. Svelging Gi rikelig med drikkevarer f.eks. vann eller melk. Hvis mulig, unngå oppkast. Finne en lege eller sykehus om mer enn en liten mengde inntatt. Side 2 av 8

3 4.2 - Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte effekter Innånding Kan forårsake ubehag. Forsinkede effekter Inandning: Langsiktige og forsinkede effekter ved innånding av høye nivåer av løsningsmidler kan forårsake hoste og irritasjon av slimhinner og luftveier. Videre kan symptomer som tretthet, svimmelhet, hodepine og kvalme forekomme ved innånding av høye nivåer. Innånding av høye konsentrasjoner av løsemiddeldamp kan føre til bevisstløshet. Hudkontakt: Liten eller ingen innvirkning på hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk svie og ubehag Hudkontakt: Langvarig / gjentatt eksponering kan påvirke hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk svie og ubehag Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er - 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Informasjon Produktet er klassifisert som brannfarlig. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmiddel: Uegnet brannslukningsmiddel: Pulver, skum, karbondioksid eller vann. Høytrykk vann Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Oppvarming av emballasje (flasker, bokser, tønner, osv.) resulterer i trycksegring som kan føre til brudd på emballasjen. Oppvarming av væske vil generere brennbar damp som kan danne eksplosiv blanding med luft. Avhengig av hvordan brann vil utviklede kan giftige gasser slik som karbondioksid, karbonoxid og nitrøse gasser frigjøres Anvisninger for brannmannskaper Små branner kan slukkes ved hjelp av det ovennevnte utstyr. Større brann skal alltid slukkes av brannvesen. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sørg for god ventilasjon. Eliminer alle tennkilder.se avsnitt 8 i Sikkerhetsdatablad (EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE) Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå større spill eller utslipp til avløp, innsjøer, grunnvann eller mark. Side 3 av 8

4 6.3 - Metoder for opprydding og rengjøring Små mengder spyles til avløp med mye vann. Store mengder søl: Feies opp og legges i egnet beholder. Spyl området rent med mye vann. Husk faren forat underlaget kan bli glatt. Ved store udslip, fej spildte produkter sammen og saml dem op, og bortskaf til destruktion i.h.t. lokale bestemmelser. Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/lekkasjer Referanse til andre seksjoner Se seksjon 1 i Sikkerhetsdatablad (NØDTELEFON) Se seksjon 8 i Sikkerhetsdatablad (EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE) Se seksjon 13 i Sikkerhetsdatablad (INSTRUKSER VED DISPONERING) 7. HÅNDTERING OG LAGRING Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og / eller avtrekk i arbeidsrom. Dette produktet må ikke komme i kontakt med ulike typer tennkilder (f.eks røyking, sveising, gnister, osv.) Produktet kan antendes. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Råd om god hygiene Holdes vekk fra matvarer. Ta av forurensede klær og verneutstyr før inntak av mat osv. Vask hendene før pauser og etter arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevares utilgjengelig for barn. Förvaras åtskilt från antändningsskällor - Rökning förbjuden.. Oppbevares i original emballasjen ved normal romtemperatur. Holdbarhet: minst 3 år ved anbefalt oppbevaring og håndtering Spesifikk bruk SU22 - Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC35- Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. Oppløsningsmiddelbaserte produkter) PROC10 - Rulling eller påstryking av lim og andre belegg (Inkludert rengjøring av overflater.) PROC11: Ikke industriell sprøyting. ERC8a - Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Kontrollparametere Kjemiskt navn CAS-nr Grenseverdi Referanse 2-Propanol mg/ m 3 Arbeidstilsynet Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Verneutstyr vanligvis ikke nødvendig. Tingstad Emballasje AS anbefaler håndbeskyttelse ved gjentatt eller langvarig bruk Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig Håndvern For vedvarende og lengre kontakt benytt hansker av Naturgummi, Neopren, Nitril, Polyeten (PE) eller Polyvinylklorid (PVC). Beskyttelseskrem kan beskytte hud som er utsatt for eksponering. Side 4 av 8

5 Øye- / ansiktsvern Normalt ikke nødvendig. Hudvern Normalt ikke nødvendig 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform væske Smelte-/frysepunkt [ C] <0 C Farge blå, klar Kokepunkt [ C] ca C Tetthet ca 0,985 kg/ liter Flammepunkt [ C] ca 40 C Lukt parfyme Tenntemperatur [ C] > 300 C ph (konsentrat) ca 10,5 Eksplosjonsomr. [%] ca 2,8 19,0% ph (1 % løsning) - Damptrykk 18 mm Hg vid 20 C Viskositet tunnflytande Brennbarhet brännbar Løslighet i vann lett oppløselig Annen informasjon Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig for produktet. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Produktet reagerer med sterke oksidasjonsmidler Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og håndtering Risiko for farlige reaksjoner Produkten reagerar med starka oxidationsmedel Forhold som skal unngås Statisk elektrisitet, varme og gnister Materialer som skal unngås Kan skade pakninger (alkohol sensitive), noen bestrøket og / eller malte overflater, beskyttende fett belegg, materialer av naturgummi og visse syntetiske materialer Farlige spaltningsprodukter Det forventes ikke, at det dannes farlige spaltningsprodukter under normal oppbevaring. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toxiologiske effekter Informasjonen nedenfor er basert på erfaring, dybde komponenter toksikologiske egenskaper, informasjon fra leverandører og informasjon fra litteratur (databaser, tidsskrifter mv). Akutt toksisitet Kjemisk stoff 2-Propanol 2,2-metyliminodietanol LD 50 (Oral rotte) >1000 mg/ kg >2000 mg/ kg Side 5 av 8

6 Akutte effekter Innånding Kan forårsake ubehag. Forsinkede effekter Inandning: Langsiktige og forsinkede effekter ved innånding av høye nivåer av løsningsmidler kan forårsake hoste og irritasjon av slimhinner og luftveier. Videre kan symptomer som tretthet, svimmelhet, hodepine og kvalme forekomme ved innånding av høye nivåer. Innånding av høye konsentrasjoner av løsemiddeldamp kan føre til bevisstløshet. Hudkontakt: Liten eller ingen innvirkning på hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk svie og ubehag Hudkontakt: Langvarig / gjentatt eksponering kan påvirke hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk svie og ubehag Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Toksisitet Beskrivelse av mulige helsefarlige effekter er basert på erfaring og/ eller toksikologiske kjennetegn på flere komponenter. Kjemisk stoff LC 50 (Fisk) EC 50 (Daphnia) EC 50 (Alge) 2-Propanol > 1000 mg/ liter (96h) > 1000 mg/ liter (48h) > 1000 mg/ liter (72h) 2,2-metyliminodietanol > 100 mg/ liter (96h) > 100 mg/ liter (48h) > 100 mg/ liter (72h) Persistens og nedbrytbarhet Kjemisk stoff Nedbrytbarhet Metode 2-Propanol 95 % OECD 301E 2,2-metyliminodietanol >70 % OECD 301A Bioakkumulasjonspotensial Kjemisk stoff 2-Propanol 2,2-metyliminodietanol Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere. Forventes ikke å bioakkumulere. Produktet forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Løselig i vann og sprer sig lett i vannmiljø og jord. Avhengig av omgivelsestemperatur, fordamper oppløsningsmidlet i luften. Oppløsningsmiddel har en rask biologisk nedbryting i luften Resultater av PBT og vpvb vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer.. Side 6 av 8

7 12.6. Andre skadevirkninger Produktet er i h.h. til gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon vurderet ikke miljøfarlig Dette utelukker ikke at større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha forstyrrende eller skadelig for miljøet. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for avfallsbehandling Produkt Spill skall betraktes som avfall som skall deponeres i h.h. til lokale myndiheter anvisning og behandles i h.h. til forskrift om spesialavfall EAL-kode: (Andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i ). Emballasje Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller destruksjon. Kanne: Sett den tømte emballasjen opp/ned for avrenning. Samle opp restinnholdet. Sorter kannen med korken som PLASTEMBALLASJE. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER UN-nummer, Officiell transportbenämning, Faroklass för transport, Förpackningsgrupp ADR (Väg) RID (Järnväg) Officiell transportbenämning Alkoholer, n.o.s. (Isopropanolløsning) UN-nummer 1987 Farligt gods Ja Faroklass för transport 3 Etikett 3 Klassificeringskod F1 Förpackningsgrupp III Faronummer 30 Begränsade mängder 5 liter/ innerförpackning och högst 30 kg/ kolli. Tunnelrestriktionskod (D/E) IMDG (Sjö) Proper ship name Alcohols, n.o.s. (Isopropyl Alcohol, solution) UN-no 1987 Dangerous gods Yes Class/ division 3 Label 3 Packaging group III EmS-no F-E, S-D Marine Pollutant No Miljøfarer Ikke klassifisert som miljøfarlig eller forurensende blanding Spesielle forholdsregler for bruker Tomt emballasje (Ikke rengjort) Emballasje som er tom, men ikke rengjort, skal håndteres som de var farlig gods. Consult Tingstad Emballasje AS om klassifisering, håndtering, merking, transport dokumenter, etc. Tomt emballasje (Rengjort) For tomme og rengjort emballasje skal alle etiketter for farlig gods fjernes (f.eks etsende symboler og flammer). Rengjort emballasje skal ikke behandles som farlig gods Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Produkten är inte avsedd för bulktransport. Side 7 av 8

8 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endringav direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer.sikkerhetsdatablad ifølge kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 vedlegg I Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen informasjon. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Leverandørens anmerkninger Databladet er utarbeidet på basis av opplysninger gitt av produsent/leverandør og de til enhver tid gjeldende lover og regler for klassifisering og merking av kjemikalier. Dette produkt skal behandles og anvendes i overensstemmelse med utstyrsprodusentenes krav og anbefalinger. Dette dokument inneholder viktige informasjoner om oppbevaring, håndtering og korrekt bruk av produktet. Informasjonen i dette dokument skal gis videre til de personer i deres organisasjon som er ansvarlige for rådgivning om sikkerhet. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Endringer i Sikkerhetsdatablad. Dato Endringer i Sikkerhetsdatablad Ny Sikkerhetsdatablad Side 8 av 8

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-05-30 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT SANITET

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-05-30 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT SANITET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP1375 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.11.2007 Revisjonsdato 21.09.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Naturhaus Hartwachs

SIKKERHETSDATABLAD Naturhaus Hartwachs Naturhaus Hartwachs Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Naturhaus Hartwachs SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer