SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: Erstatter dato: SNABBRENT FÖNSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-06-20 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT FÖNSTER"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. Funksjon/ Kjemikaliets bruksområde Glassrengjøring/ Vinduspuss Relevant identifiserte bruksområder og bruk det frarådes mot Ikke bland produktet med andre kjemikalier eller kjemiske produkter Nærmere Tingstad Emballasje AS opplysninger om Prof. Birkelandsvei 36 leverandøren av 1081 Oslo, Norge sikkerhetsdatabladet Faks: Telefon: Internet: Utarbetat av Kvalité och Miljö, Tingstad Papper AB, Telefon: Nødtelefon Nødalarmsentralen: 110 Giftinformasjon: FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering av stoff eller blanding (1999/45/EC) Etikettinformasjon R-setninger R10 - Brannfarlig S-setninger S2 - Oppbevares utilgjengelig for barn. S7 - Emballasjen skal holdes tett lukket. S16 - Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. S26 - Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S43 - Ved brannslukning, bruk karbondioksid, skum, pulver eller vannspray. Innhold: 2-Propanol 5-15%, 2,2-metyliminodietanol <1 % Andre farer - Side 1 av 8

2 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Blandinger (1999/45/EC) Nr Ingrediens navn CAS-nr/ EC-nr Kons.(vekt%) Fareklasse/ R-setninger Propanol 2,2-metyliminodietanol , , % < 1 % Xi, F - R Xi - R36 Tegnforklaring: R-setninger: T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig, IM = Ikke merkepliktig R11 = Meget brannfarlig R36 = Irriterer øynene, R67 = Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Blandinger (EC 1272/2008) Nr Ingrediens navn CAS-nr/ EC-nr/ REACH-nr 1 2-Propanol CAS-nr: / EC-nr: REACH-nr: XXXX 2 2,2-metyliminodietanol CAS-nr: / EC-nr: REACH-nr: XXXX Kons.(vekt%) Fareklasse/ Farekategori Faresetning 5-15 % <1 % Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 H225 H319 H336 H319 Fareklasse: Faresetning: Eye Irrit. 2 = Alvorlig øyeirritasjon, Flam. Liq. 2 = Brannfarlige væsker, STOT SE 3 = Spesifikk målorgantoksisitet enkelt eksponering H225 = Meget brannfarlig væske og damp, H319 = Gir alvorlig øyeirritasjon, H336 = Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Mer informasjon om ingredienser Videre CMR: Ikke inkludert kjemikalieinformasjon vpvb: Ikke inkludert PBT: Ikke inkludert Forklaring: CMR = Stoffer som tilfredsstiller klassifiseringskriteriene som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige. PBT = Stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske. vpvb = Stoffer som svært persistente og svært bioakkumulerende. Komponentkommentarer Vannoppløsning av overflateaktive stoffer, løsemidde, farge og parfyme. UTEN FOSFAT. Merking av innhold iht. EF 648/2004 om vaske- och rengjøringsmidler Anioniske overflateaktive stoffer <5 % 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Søk frisk luft. Hudkontakt Fjern forurenset tøy og vask huden med såpe og vann. Øyekontakt Skyll grundig med vann. Hold øyet åpent under skyllingen. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer. Svelging Gi rikelig med drikkevarer f.eks. vann eller melk. Hvis mulig, unngå oppkast. Finne en lege eller sykehus om mer enn en liten mengde inntatt. Side 2 av 8

3 4.2 - Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte effekter Innånding Kan forårsake ubehag. Forsinkede effekter Inandning: Langsiktige og forsinkede effekter ved innånding av høye nivåer av løsningsmidler kan forårsake hoste og irritasjon av slimhinner og luftveier. Videre kan symptomer som tretthet, svimmelhet, hodepine og kvalme forekomme ved innånding av høye nivåer. Innånding av høye konsentrasjoner av løsemiddeldamp kan føre til bevisstløshet. Hudkontakt: Liten eller ingen innvirkning på hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk svie og ubehag Hudkontakt: Langvarig / gjentatt eksponering kan påvirke hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk svie og ubehag Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er - 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Informasjon Produktet er klassifisert som brannfarlig. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmiddel: Uegnet brannslukningsmiddel: Pulver, skum, karbondioksid eller vann. Høytrykk vann Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Oppvarming av emballasje (flasker, bokser, tønner, osv.) resulterer i trycksegring som kan føre til brudd på emballasjen. Oppvarming av væske vil generere brennbar damp som kan danne eksplosiv blanding med luft. Avhengig av hvordan brann vil utviklede kan giftige gasser slik som karbondioksid, karbonoxid og nitrøse gasser frigjøres Anvisninger for brannmannskaper Små branner kan slukkes ved hjelp av det ovennevnte utstyr. Større brann skal alltid slukkes av brannvesen. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sørg for god ventilasjon. Eliminer alle tennkilder.se avsnitt 8 i Sikkerhetsdatablad (EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE) Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå større spill eller utslipp til avløp, innsjøer, grunnvann eller mark. Side 3 av 8

4 6.3 - Metoder for opprydding og rengjøring Små mengder spyles til avløp med mye vann. Store mengder søl: Feies opp og legges i egnet beholder. Spyl området rent med mye vann. Husk faren forat underlaget kan bli glatt. Ved store udslip, fej spildte produkter sammen og saml dem op, og bortskaf til destruktion i.h.t. lokale bestemmelser. Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/lekkasjer Referanse til andre seksjoner Se seksjon 1 i Sikkerhetsdatablad (NØDTELEFON) Se seksjon 8 i Sikkerhetsdatablad (EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE) Se seksjon 13 i Sikkerhetsdatablad (INSTRUKSER VED DISPONERING) 7. HÅNDTERING OG LAGRING Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og / eller avtrekk i arbeidsrom. Dette produktet må ikke komme i kontakt med ulike typer tennkilder (f.eks røyking, sveising, gnister, osv.) Produktet kan antendes. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Råd om god hygiene Holdes vekk fra matvarer. Ta av forurensede klær og verneutstyr før inntak av mat osv. Vask hendene før pauser og etter arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevares utilgjengelig for barn. Förvaras åtskilt från antändningsskällor - Rökning förbjuden.. Oppbevares i original emballasjen ved normal romtemperatur. Holdbarhet: minst 3 år ved anbefalt oppbevaring og håndtering Spesifikk bruk SU22 - Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC35- Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. Oppløsningsmiddelbaserte produkter) PROC10 - Rulling eller påstryking av lim og andre belegg (Inkludert rengjøring av overflater.) PROC11: Ikke industriell sprøyting. ERC8a - Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Kontrollparametere Kjemiskt navn CAS-nr Grenseverdi Referanse 2-Propanol mg/ m 3 Arbeidstilsynet Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Verneutstyr vanligvis ikke nødvendig. Tingstad Emballasje AS anbefaler håndbeskyttelse ved gjentatt eller langvarig bruk Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig Håndvern For vedvarende og lengre kontakt benytt hansker av Naturgummi, Neopren, Nitril, Polyeten (PE) eller Polyvinylklorid (PVC). Beskyttelseskrem kan beskytte hud som er utsatt for eksponering. Side 4 av 8

5 Øye- / ansiktsvern Normalt ikke nødvendig. Hudvern Normalt ikke nødvendig 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform væske Smelte-/frysepunkt [ C] <0 C Farge blå, klar Kokepunkt [ C] ca C Tetthet ca 0,985 kg/ liter Flammepunkt [ C] ca 40 C Lukt parfyme Tenntemperatur [ C] > 300 C ph (konsentrat) ca 10,5 Eksplosjonsomr. [%] ca 2,8 19,0% ph (1 % løsning) - Damptrykk 18 mm Hg vid 20 C Viskositet tunnflytande Brennbarhet brännbar Løslighet i vann lett oppløselig Annen informasjon Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig for produktet. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Produktet reagerer med sterke oksidasjonsmidler Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og håndtering Risiko for farlige reaksjoner Produkten reagerar med starka oxidationsmedel Forhold som skal unngås Statisk elektrisitet, varme og gnister Materialer som skal unngås Kan skade pakninger (alkohol sensitive), noen bestrøket og / eller malte overflater, beskyttende fett belegg, materialer av naturgummi og visse syntetiske materialer Farlige spaltningsprodukter Det forventes ikke, at det dannes farlige spaltningsprodukter under normal oppbevaring. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toxiologiske effekter Informasjonen nedenfor er basert på erfaring, dybde komponenter toksikologiske egenskaper, informasjon fra leverandører og informasjon fra litteratur (databaser, tidsskrifter mv). Akutt toksisitet Kjemisk stoff 2-Propanol 2,2-metyliminodietanol LD 50 (Oral rotte) >1000 mg/ kg >2000 mg/ kg Side 5 av 8

6 Akutte effekter Innånding Kan forårsake ubehag. Forsinkede effekter Inandning: Langsiktige og forsinkede effekter ved innånding av høye nivåer av løsningsmidler kan forårsake hoste og irritasjon av slimhinner og luftveier. Videre kan symptomer som tretthet, svimmelhet, hodepine og kvalme forekomme ved innånding av høye nivåer. Innånding av høye konsentrasjoner av løsemiddeldamp kan føre til bevisstløshet. Hudkontakt: Liten eller ingen innvirkning på hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk svie og ubehag Hudkontakt: Langvarig / gjentatt eksponering kan påvirke hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk svie og ubehag Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Toksisitet Beskrivelse av mulige helsefarlige effekter er basert på erfaring og/ eller toksikologiske kjennetegn på flere komponenter. Kjemisk stoff LC 50 (Fisk) EC 50 (Daphnia) EC 50 (Alge) 2-Propanol > 1000 mg/ liter (96h) > 1000 mg/ liter (48h) > 1000 mg/ liter (72h) 2,2-metyliminodietanol > 100 mg/ liter (96h) > 100 mg/ liter (48h) > 100 mg/ liter (72h) Persistens og nedbrytbarhet Kjemisk stoff Nedbrytbarhet Metode 2-Propanol 95 % OECD 301E 2,2-metyliminodietanol >70 % OECD 301A Bioakkumulasjonspotensial Kjemisk stoff 2-Propanol 2,2-metyliminodietanol Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere. Forventes ikke å bioakkumulere. Produktet forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Løselig i vann og sprer sig lett i vannmiljø og jord. Avhengig av omgivelsestemperatur, fordamper oppløsningsmidlet i luften. Oppløsningsmiddel har en rask biologisk nedbryting i luften Resultater av PBT og vpvb vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer.. Side 6 av 8

7 12.6. Andre skadevirkninger Produktet er i h.h. til gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon vurderet ikke miljøfarlig Dette utelukker ikke at større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha forstyrrende eller skadelig for miljøet. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for avfallsbehandling Produkt Spill skall betraktes som avfall som skall deponeres i h.h. til lokale myndiheter anvisning og behandles i h.h. til forskrift om spesialavfall EAL-kode: (Andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i ). Emballasje Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller destruksjon. Kanne: Sett den tømte emballasjen opp/ned for avrenning. Samle opp restinnholdet. Sorter kannen med korken som PLASTEMBALLASJE. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER UN-nummer, Officiell transportbenämning, Faroklass för transport, Förpackningsgrupp ADR (Väg) RID (Järnväg) Officiell transportbenämning Alkoholer, n.o.s. (Isopropanolløsning) UN-nummer 1987 Farligt gods Ja Faroklass för transport 3 Etikett 3 Klassificeringskod F1 Förpackningsgrupp III Faronummer 30 Begränsade mängder 5 liter/ innerförpackning och högst 30 kg/ kolli. Tunnelrestriktionskod (D/E) IMDG (Sjö) Proper ship name Alcohols, n.o.s. (Isopropyl Alcohol, solution) UN-no 1987 Dangerous gods Yes Class/ division 3 Label 3 Packaging group III EmS-no F-E, S-D Marine Pollutant No Miljøfarer Ikke klassifisert som miljøfarlig eller forurensende blanding Spesielle forholdsregler for bruker Tomt emballasje (Ikke rengjort) Emballasje som er tom, men ikke rengjort, skal håndteres som de var farlig gods. Consult Tingstad Emballasje AS om klassifisering, håndtering, merking, transport dokumenter, etc. Tomt emballasje (Rengjort) For tomme og rengjort emballasje skal alle etiketter for farlig gods fjernes (f.eks etsende symboler og flammer). Rengjort emballasje skal ikke behandles som farlig gods Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Produkten är inte avsedd för bulktransport. Side 7 av 8

8 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endringav direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer.sikkerhetsdatablad ifølge kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 vedlegg I Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen informasjon. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Leverandørens anmerkninger Databladet er utarbeidet på basis av opplysninger gitt av produsent/leverandør og de til enhver tid gjeldende lover og regler for klassifisering og merking av kjemikalier. Dette produkt skal behandles og anvendes i overensstemmelse med utstyrsprodusentenes krav og anbefalinger. Dette dokument inneholder viktige informasjoner om oppbevaring, håndtering og korrekt bruk av produktet. Informasjonen i dette dokument skal gis videre til de personer i deres organisasjon som er ansvarlige for rådgivning om sikkerhet. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Endringer i Sikkerhetsdatablad. Dato Endringer i Sikkerhetsdatablad Ny Sikkerhetsdatablad Side 8 av 8

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2016-04-18 Erstatter dato: 2014-05-27 SNABBRENT ALLKOMBI

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2016-04-18 Erstatter dato: 2014-05-27 SNABBRENT ALLKOMBI 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP2375 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-11-27 Erstatter dato: 2014-04-14 FÖNSTERPUTS EXTRA

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-11-27 Erstatter dato: 2014-04-14 FÖNSTERPUTS EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP255 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-05-19 Erstatter dato: 2014-12-11 SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-05-19 Erstatter dato: 2014-12-11 SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION Art.nr: TP5475 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-03-12 Erstatter dato: ---------- ALLRENT UNIVERSAL

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-03-12 Erstatter dato: ---------- ALLRENT UNIVERSAL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP211 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-08-10 Erstatter dato: 2015-06-29 TØRREMIDDEL UNIVERSAL

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-08-10 Erstatter dato: 2015-06-29 TØRREMIDDEL UNIVERSAL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP445 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-05-30 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT SANITET

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-05-30 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT SANITET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP1375 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-06-30 Erstatter dato: 2013-04-15 STEN & TRÄSÅPA EXTRA

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-06-30 Erstatter dato: 2013-04-15 STEN & TRÄSÅPA EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP301, TP305 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-02-27 Erstatter dato: ----------

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-02-27 Erstatter dato: ---------- 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. Funksjon/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-07-02 Erstatter dato: 2014-01-13 SNABBRENT YTDESINFEKTION

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-07-02 Erstatter dato: 2014-01-13 SNABBRENT YTDESINFEKTION 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. Artikkel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-07-03 Erstatter dato: ---------- HANDDISK PREMIUM

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-07-03 Erstatter dato: ---------- HANDDISK PREMIUM 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP481, TP485 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-04-29 Erstatter dato: ---------- MASKINDISK EXTRA

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-04-29 Erstatter dato: ---------- MASKINDISK EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP425 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO ESS SEAL PRO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.04.2011 Revisjonsdato 11.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLINZ

SIKKERHETSDATABLAD GLINZ GLINZ Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GLINZ Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.01.2007 Revisjonsdato 13.12.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Sactif Urinalblokk Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.03.2000 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.01.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆR 11 Svanen

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆR 11 Svanen SANITÆR 11 Svanen Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SANITÆR 11 Svanen Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2013-04-24 Ersätter datum: ---------- MASKINDISK UNIVERSAL

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2013-04-24 Ersätter datum: ---------- MASKINDISK UNIVERSAL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP4310 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Glassfiberduk - 01010006-A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen

SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen Grovrent Svanen Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 68002 Nasjonal produsent/importør Foretak Kärcher AB Adresse Box 24

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Sitrus-Universal Kraftvask Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER AUTOGLYM INTERIOR CLEANER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.12.2002 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Trinol Grønskekverkeren Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2007 Revisjonsdato 18.04.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe.

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe. Lano Flytende Håndsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Lano Flytende Håndsåpe Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey"

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap Vanille & Honey Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Flex C-skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.05.2012 Revisjonsdato 28.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tork Ekstra Mild Skumsåpe

SIKKERHETSDATABLAD Tork Ekstra Mild Skumsåpe Tork Ekstra Mild Skumsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Ekstra Mild Skumsåpe Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2011 Revisjonsdato 13.05.2014

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Maskinoppvask Premium Alu Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Snigamit Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Snigamit

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WIPE AWAY

SIKKERHETSDATABLAD WIPE AWAY WIPE AWAY Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WIPE AWAY Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.02.2009 Revisjonsdato 14.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.06.2006 Revisjonsdato 20.03.2012

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Universaltetning gul (88970)

SIKKERHETSDATABLAD Universaltetning gul (88970) Universaltetning gul (88970) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Universaltetning gul (88970) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.06.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Polkapojkarna AB Adresse Brahegatan 59 Postnr./sted 563 32 Gränna E-post info@sharkbite.se

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Obrännbar stenull Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.01.2007 Revisjonsdato 11.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media

SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media Soda Blasting Media Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Håndkrem & Body Lotion Mini

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Håndkrem & Body Lotion Mini Tork Håndkrem & Body Lotion Mini Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Håndkrem & Body Lotion Mini Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.01.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9540

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9540 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Produsent, importør Turtle Wax 60 Wash AUTO CARE International as Lindebergveien 12 2016 Frogner Tlf: +47 63 86 82 00 Fax:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Maxisvamp, Turtle Bilsvamp/Shamposvamp (201, 209,2896)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Maxisvamp, Turtle Bilsvamp/Shamposvamp (201, 209,2896) Turtle Maxisvamp, Turtle Bilsvamp/Shamposvamp (201,209,2896) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Maxisvamp, Turtle Bilsvamp/Shamposvamp (201, 209,2896) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.02.2003

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Headlight Lens Restorter Kit B

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Headlight Lens Restorter Kit B Turtle Wax Headlight Lens Restorter Kit B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Headlight Lens Restorter Kit B Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LP Kvikk-Stripp free

SIKKERHETSDATABLAD LP Kvikk-Stripp free LP Kvikk-Stripp free Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD LP Kvikk-Stripp free Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2011 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Klorrengjøring. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Klorrengjøring. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 01-05-2009/ IRE Erstatter den: 2003-04-01 Bruk av produktet Til lettere rengjøring, bleking, desinfisering,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glass polish

SIKKERHETSDATABLAD Glass polish Glass polish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glass polish Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS SELACLEAN GELCOAT RENS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.01.2006 Revisjonsdato 16.06.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 03 Rubber cleaner/conserver

SIKKERHETSDATABLAD 03 Rubber cleaner/conserver 03 Rubber cleaner/conserver Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD 03 Rubber cleaner/conserver Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE

SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE CREMESÅPE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Leverandør: Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 229-912-9 263-080-8 500-084-3 500-084-3

Sikkerhetsdatablad. Leverandør: Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 229-912-9 263-080-8 500-084-3 500-084-3 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 01-12-2009/ IRE Erstatter den: 01-04-2003 Bruk av produktet Rengjøring av tre og murfasader før maling.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS PLUMBO CLE STÅLGLS Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLE STÅLGLS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.09.2008 Revisjonsdato 02.10.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Chemtox Norge AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Flytende håndsåpe. Nasjonal produsent/importør

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Norenco Glassfornyer

SIKKERHETSDATABLAD. Norenco Glassfornyer Norenco Glassfornyer Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Norenco Glassfornyer SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT GO`RENT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.06.2010 Kjemikaliets navn GO`RENT Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate Fugger Sponplate Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish).

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). Artikkelnummer 225770 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer