SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: Erstatter dato: SNABBRENT SANITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-05-30 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT SANITET"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. Funksjon/ Kjemikaliets bruksområde Sanitærrengjøringsmiddel Relevant identifiserte bruksområder og bruk det frarådes mot Ikke bland produktet med andre kjemikalier eller kjemiske produkter Nærmere Tingstad Emballasje AS opplysninger om Prof. Birkelandsvei 36 leverandøren av 1081 Oslo, Norge sikkerhetsdatabladet Faks: Telefon: Internet: Utarbetat av Kvalité och Miljö, Tingstad Papper AB, Telefon: Nødtelefon Nødalarmsentralen: 110 Giftinformasjon: FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering av stoff eller blanding (1999/45/EC) Ikke ansett helse- eller miljøfarlig iht.gjeldende regelverk Etikettinformasjon R-setninger - S-setninger - Innhold: Andre farer Reaksjoner under høy varmeutvikling med alkali.. Danner giftig klorgass ved blanding med klor-baserte produkter. Side 1 av 8

2 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Blandinger (1999/45/EC) Nr Ingrediens navn CAS-nr/ EC-nr Kons.(vekt%) Fareklasse/ R-setninger Sitronsyre Etoxilert, propoxilert 2-propylheptanol Denaturert Etanol: Etanol / / / % < 5 % < 1 % Tegnforklaring: R-setninger: 2-Propanol / < 1 % T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig, IM = Ikke merkepliktig Xi - R36 Xn - R22-41 F - R11 Xi,F - R R11 = Meget brannfarlig, R22 = Farlig ved svelging, R36 = Irriterer øynene, R41 = Fare for alvorlig øyeskade. R67 = Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Blandinger (EC 1272/2008) Nr Ingrediens navn CAS-nr/ EC-nr/ REACH-nr 1 Sitronsyre CAS-nr: / EC-nr: REACH: XXXX 2 Etoxilert, propoxilert 2-propyl-heptanol CAS-nr: -/ EC-nr: - REACH: Ikke relevant for polymerer 3 Denaturered Etanol: Etanol CAS-nr: / EC-nr: REACH-nr: XXXX 2-Propanol CAS-nr: / EC-nr: REACH-nr: XXXX Fareklasse: Faresetning: Kons.(vekt%) Fareklasse/ Farekategori Faresetning 5-15 % < 5 % < 1 % < 1 % Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H319 H302 H318 H225 H225 H319 H336 Acute Tox. 4 = Akutt giftighet, Eye Dam. 1 = Alvorlig øyeskade, Eye Irrit. 2 = Alvorlig øyeirritasjon, Flam. Liq. 2 = Brannfarlige væsker, STOT SE 3 = Spesifikk målorgantoksisitet enkelt eksponering H225 = Meget brannfarlig væske og damp, H302 = Farlig ved svelging, H318 = Gir alvorlig øyeskade, H319 = Gir alvorlig øyeirritasjon, H336 = Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Mer informasjon om ingredienser Videre CMR: Ikke inkludert kjemikalieinformasjon vpvb: Ikke inkludert PBT: Ikke inkludert Forklaring: CMR = Stoffer som tilfredsstiller klassifiseringskriteriene som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige. PBT = Stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske. vpvb = Stoffer som svært persistente og svært bioakkumulerende. Komponentkommentarer Vannoppløsning av overflateaktive stoffer, alkoholer, sitronsyre, parfyme og fargestoffer. UTEN FOSFAT. Merking av innhold iht. EF 648/2004 om vaske- och rengjøringsmidler Icke-ioniske overflateaktive stoffer <5 %, Parfyme. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Søk frisk luft. Side 2 av 8

3 Hudkontakt Fjern forurenset tøy og vask huden med såpe og vann. Øyekontakt Skyll rikelig med vann. Hold øyet åpent under skyllingen. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer. Svelging Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege hvis ubehag oppstår Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte effekter Innånding Produktet er ikke ansett som en farlig ved innånding under normal bruk. Forsinkede effekter Inandning: Produktet er ikke ansett som en farlig ved innånding under normal bruk. Hudkontakt: Liten eller ingen innvirkning på hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Kan ge svie og ubehag. Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Hudkontakt: Langvarig / gjentatt eksponering kan påvirke hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk smerte og ubehag. Spyles ikke produktet bort finns risikofor påvirkning på øyet Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er - 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Informasjon Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmiddel: Uegnet brannslukningsmiddel: Pulver, skum, karbondioksid eller vann. Ingen Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ekstrem varme ved brann kan forårsake at vannet i produktet fordunster. Etter avdunstning kan inngående stoffer ved høye temperaturer antendes, hvilket kan føretil at giftige gasser f.eks. Nitrøsegasser frigjøres Anvisninger for brannmannskaper Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Små branner kan slukkes ved hjelp av det ovennevnte utstyr. Større brann skal alltid slukkes av brannvesen. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Se avsnitt 8 i Sikkerhetsdatablad (EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE). Side 3 av 8

4 6.2 - Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå større spill eller utslipp til avløp, innsjøer, grunnvann eller mark Metoder for opprydding og rengjøring Små mengder spyles til avløp med mye vann. Store mengder søl: Feies opp og legges i egnet beholder. Spyl området rent med mye vann. Husk faren forat underlaget kan bli glatt. Ved store udslip, fej spildte produkter sammen og saml dem op, og bortskaf til destruktion i.h.t. lokale bestemmelser. Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/lekkasjer Referanse til andre seksjoner Se seksjon 1 i Sikkerhetsdatablad (NØDTELEFON) Se seksjon 8 i Sikkerhetsdatablad (EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE) Se seksjon 13 i Sikkerhetsdatablad (INSTRUKSER VED DISPONERING) 7. HÅNDTERING OG LAGRING Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling Verneutstyr vanligvis ikke nødvendig. Tingstad Emballasje AS anbefaler håndbeskyttelse ved gjentatt eller langvarig bruk Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevares i original emballasjen ved normal romtemperatur. Holdbarhet: minst 3 år ved anbefalt oppbevaring og håndtering. Unngå å oppbevare produktet i direkte sollys eller hvor lyset er sterkt ettersom produktets farge kan blekne / visne ned Spesifikk bruk SU22 - Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC35- Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. Oppløsningsmiddelbaserte produkter) PROC10 - Rulling eller påstryking av lim og andre belegg (Inkludert rengjøring av overflater.) PROC11: Ikke industriell sprøyting. ERC8a - Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer. Klassifisering av produkt i bruksløsning (Helseaspekter) Bruksløsningen er ikke klassifisert som helsefarlig. Ovenstående informasjon skal väre til vejledning for brukeren ved håndtering av produktet i bruksløsning. Videre skal brukeren forsikre seg om at lokaler, ventilasjon og utstyr er egnet ved anvendning av produktet. Anbefalt beskyttelsesutstyr finnes unner seksjon 8 i Sikkerhetsdatabladet. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Kontrollparametere Kjemiskt navn CAS-nr Grenseverdi Referanse Etanol mg/ m3 Arbeidstilsynet 2-Propanol mg/ m3 Arbeidstilsynet Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Verneutstyr vanligvis ikke nødvendig. Tingstad Emballasje AS anbefaler håndbeskyttelse ved gjentatt eller langvarig bruk Side 4 av 8

5 Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig Håndvern Gjentatt eller langvarig kontakt med konsentrert produkt anbefales egnede oppvask hansker. Øye- / ansiktsvern Normalt ikke nødvendig. Hudvern Normalt ikke nødvendig 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform væske Smelte-/frysepunkt [ C] ca 0 C Farge rød, klar Kokepunkt [ C] ca 100 C Tetthet ca 1,03 kg/ liter Flammepunkt [ C] - Lukt parfyme Tenntemperatur [ C] - ph (konsentrat) ca 2,0 Eksplosjonsomr. [%] - ph (bruksløsning) ca 2,0 Damptrykk - Viskositet tyntflytende Brennbarhet ikke brennbar Løslighet i vann lett oppløselig VOC-innhold ca 10 g/ liter Annen informasjon Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig for produktet. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og håndtering Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og håndtering Risiko for farlige reaksjoner Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og håndtering Forhold som skal unngås Må ikke blandes med andre rengjøringsmidler eller kjemikalier Materialer som skal unngås Produktet kan påvirke sement-produkter og visse typer plast slik som nylon Farlige spaltningsprodukter Det forventes ikke, at det dannes farlige spaltningsprodukter under normal oppbevaring. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toxiologiske effekter Informasjonen nedenfor er basert på erfaring, dybde komponenter toksikologiske egenskaper, informasjon fra leverandører og informasjon fra litteratur (databaser, tidsskrifter mv). Side 5 av 8

6 Akutt toksisitet Kjemisk stoff Sitronsyre Etoxilert, propoxilert 2- propylheptanol Etanol 2-Propanol LD 50 (Oral rotte) >2000 mg/ kg mg/ kg >2000 mg/ kg >2000 mg/ kg Akutte effekter Innånding Produktet er ikke ansett som en farlig ved innånding under normal bruk. Hudkontakt: Liten eller ingen innvirkning på hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Kan ge svie og ubehag. Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Forsinkede effekter Inandning: Produktet er ikke ansett som en farlig ved innånding under normal bruk. Hudkontakt: Langvarig / gjentatt eksponering kan påvirke hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk smerte og ubehag. Spyles ikke produktet bort finns risikofor påvirkning på øyet Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Toksisitet Beskrivelse av mulige helsefarlige effekter er basert på erfaring og/ eller toksikologiske kjennetegn på flere komponenter. Kjemisk stoff LC 50 (Fisk) EC 50 (Daphnia) EC 50 (Alge) Sitronsyre >100 mg/ liter (96h) >100 mg/ liter (48h) >100 mg/ liter (7d) Etoxylert, propxylert 2-propylheptanol mg/ liter (96h) mg/ liter (48h) mg/ liter (72h) Etanol >1000mg/ liter (96h) >1000 mg/ liter (48h) - 2-Propanol >1000 mg/ liter (96h) >1000 mg/ liter (48h) Persistens og nedbrytbarhet Kjemisk stoff Nedbrytbarhet Metode Sitronsyre >70% OECD 301A Etoxylert, propxylert 2-propylheptanol >60% OECD 301B Etanol >70 % BOD 20 / TOD 2-Propanol >70 % BOD 20 / TOD Bioakkumulasjonspotensial Kjemisk stoff Sitronsyre Etoxylert, propxylert 2-propylheptanol Etanol 2-Propanol Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere. Forventes ikke å bioakkumulere. Forventes ikke å bioakkumulere. Forventes ikke å bioakkumulere. Produktet forventes ikke å bioakkumulere. Side 6 av 8

7 Mobilitet i jord Løselig i vann og sprer sig lett i vannmiljø og jord Resultater av PBT og vpvb vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre skadevirkninger Produktet er i h.h. til gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon vurderet ikke miljøfarlig 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for avfallsbehandling Produkt Spill skall betraktes som avfall som skall deponeres i h.h. til lokale myndiheter anvisning og behandles i h.h. til forskrift om spesialavfall EAL-kode: (Andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i ). Emballasje Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller destruksjon. Kanne: Sett den tømte emballasjen opp/ned for avrenning. Samle opp restinnholdet. Sorter kannen med korken som PLASTEMBALLASJE. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER UN-nummer, UN varenavn, Transport fareklasse, Emballasjegruppe, Miljøfarer, Spesielle forholdsregler for bruker, Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke farlig gods i forhold til transportforskrifterne. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endringav direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer.sikkerhetsdatablad ifølge kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 vedlegg I Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen informasjon. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Leverandørens anmerkninger Databladet er utarbeidet på basis av opplysninger gitt av produsent/leverandør og de til enhver tid gjeldende lover og regler for klassifisering og merking av kjemikalier. Dette produkt skal behandles og anvendes i overensstemmelse med utstyrsprodusentenes krav og anbefalinger. Dette dokument inneholder viktige informasjoner om oppbevaring, håndtering og korrekt bruk av produktet. Informasjonen i dette dokument skal gis videre til de personer i deres organisasjon som er ansvarlige for rådgivning om sikkerhet. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Side 7 av 8

8 Endringer i Sikkerhetsdatablad. Dato Endringer i Sikkerhetsdatablad Ny Sikkerhetsdatablad Side 8 av 8

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2016-04-18 Erstatter dato: 2014-05-27 SNABBRENT ALLKOMBI

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2016-04-18 Erstatter dato: 2014-05-27 SNABBRENT ALLKOMBI 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP2375 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-05-19 Erstatter dato: 2014-12-11 SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-05-19 Erstatter dato: 2014-12-11 SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION Art.nr: TP5475 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-03-12 Erstatter dato: ---------- ALLRENT UNIVERSAL

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-03-12 Erstatter dato: ---------- ALLRENT UNIVERSAL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP211 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-02-27 Erstatter dato: ----------

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-02-27 Erstatter dato: ---------- 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. Funksjon/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-06-30 Erstatter dato: 2013-04-15 STEN & TRÄSÅPA EXTRA

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-06-30 Erstatter dato: 2013-04-15 STEN & TRÄSÅPA EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP301, TP305 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-07-03 Erstatter dato: ---------- HANDDISK PREMIUM

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-07-03 Erstatter dato: ---------- HANDDISK PREMIUM 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP481, TP485 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-04-29 Erstatter dato: ---------- MASKINDISK EXTRA

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-04-29 Erstatter dato: ---------- MASKINDISK EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP425 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-06-20 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT FÖNSTER

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-06-20 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT FÖNSTER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP2675 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Sactif Urinalblokk Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.03.2000 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO ESS SEAL PRO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.04.2011 Revisjonsdato 11.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-08-10 Erstatter dato: 2015-06-29 TØRREMIDDEL UNIVERSAL

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-08-10 Erstatter dato: 2015-06-29 TØRREMIDDEL UNIVERSAL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP445 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.01.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLINZ

SIKKERHETSDATABLAD GLINZ GLINZ Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GLINZ Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.01.2007 Revisjonsdato 13.12.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Glassfiberduk - 01010006-A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆR 11 Svanen

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆR 11 Svanen SANITÆR 11 Svanen Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SANITÆR 11 Svanen Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen

SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen Grovrent Svanen Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-11-27 Erstatter dato: 2014-04-14 FÖNSTERPUTS EXTRA

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-11-27 Erstatter dato: 2014-04-14 FÖNSTERPUTS EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP255 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Sitrus-Universal Kraftvask Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.12.2002 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe.

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe. Lano Flytende Håndsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Lano Flytende Håndsåpe Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey"

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap Vanille & Honey Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 68002 Nasjonal produsent/importør Foretak Kärcher AB Adresse Box 24

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Flex C-skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.05.2012 Revisjonsdato 28.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WIPE AWAY

SIKKERHETSDATABLAD WIPE AWAY WIPE AWAY Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WIPE AWAY Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.02.2009 Revisjonsdato 14.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Maskinoppvask Premium Alu Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Maxisvamp, Turtle Bilsvamp/Shamposvamp (201, 209,2896)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Maxisvamp, Turtle Bilsvamp/Shamposvamp (201, 209,2896) Turtle Maxisvamp, Turtle Bilsvamp/Shamposvamp (201,209,2896) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Maxisvamp, Turtle Bilsvamp/Shamposvamp (201, 209,2896) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-07-02 Erstatter dato: 2014-01-13 SNABBRENT YTDESINFEKTION

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2014-07-02 Erstatter dato: 2014-01-13 SNABBRENT YTDESINFEKTION 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. Artikkel

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2013-04-24 Ersätter datum: ---------- MASKINDISK UNIVERSAL

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2013-04-24 Ersätter datum: ---------- MASKINDISK UNIVERSAL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP4310 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tork Ekstra Mild Skumsåpe

SIKKERHETSDATABLAD Tork Ekstra Mild Skumsåpe Tork Ekstra Mild Skumsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Ekstra Mild Skumsåpe Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2011 Revisjonsdato 13.05.2014

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Trinol Grønskekverkeren Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2007 Revisjonsdato 18.04.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER AUTOGLYM INTERIOR CLEANER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.02.2003

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glass polish

SIKKERHETSDATABLAD Glass polish Glass polish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glass polish Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Polkapojkarna AB Adresse Brahegatan 59 Postnr./sted 563 32 Gränna E-post info@sharkbite.se

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Håndkrem & Body Lotion Mini

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Håndkrem & Body Lotion Mini Tork Håndkrem & Body Lotion Mini Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Håndkrem & Body Lotion Mini Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.01.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LP Kvikk-Stripp free

SIKKERHETSDATABLAD LP Kvikk-Stripp free LP Kvikk-Stripp free Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD LP Kvikk-Stripp free Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2011 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Obrännbar stenull Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.01.2007 Revisjonsdato 11.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE

SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE CREMESÅPE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 03 Rubber cleaner/conserver

SIKKERHETSDATABLAD 03 Rubber cleaner/conserver 03 Rubber cleaner/conserver Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD 03 Rubber cleaner/conserver Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT KALIUMKARBONAT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2007 Revisjonsdato 07.12.2010 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OS110 Äkta Linoljekitt

SIKKERHETSDATABLAD OS110 Äkta Linoljekitt OS110 Äkta Linoljekitt Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD OS110 Äkta Linoljekitt SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.10.2012 Revisjonsdato 26.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Snigamit Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Snigamit

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media

SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media Soda Blasting Media Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Steinfix 50

SIKKERHETSDATABLAD Steinfix 50 Steinfix 50 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Steinfix 50 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Glassfiberduk m/silikon C03BB(150)

SIKKERHETSDATABLAD. Glassfiberduk m/silikon C03BB(150) Glassfiberduk m/silikon - 0117C03BB(150) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk m/silikon - 0117C03BB(150) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sprint 200 fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sprint 200 fresh TASKI Sprint 200 fresh Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sprint 200 fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.07.2005 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Marine Cleaner oppdatert CLPberegning

SIKKERHETSDATABLAD Marine Cleaner oppdatert CLPberegning Marine Cleaner oppdatert CLP-beregning fra 02.05.14 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Marine Cleaner oppdatert CLPberegning fra 02.05.14 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ServiClean Woody - Tre & Natursåpe

SIKKERHETSDATABLAD. ServiClean Woody - Tre & Natursåpe ServiClean Woody - Tre & Natursåpe Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ServiClean Woody - Tre & Natursåpe Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.12.2013

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Biocid, Nøytra desinfeksjon

SIKKERHETSDATABLAD Biocid, Nøytra desinfeksjon Biocid, Nøytra desinfeksjon Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Biocid, Nøytra desinfeksjon Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD FS-STANDARD Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.07.2007 Revisjonsdato 03.07.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS SELACLEAN GELCOAT RENS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.01.2006 Revisjonsdato 16.06.2011

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Chemtox Norge AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Flytende håndsåpe. Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 791442; 505534; 505532 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Norenco Glassfornyer

SIKKERHETSDATABLAD. Norenco Glassfornyer Norenco Glassfornyer Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Norenco Glassfornyer SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Magic

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Magic TASKI Jontec Magic Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Magic Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2005 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1001389; 791437; 506253; 150536

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Intern versjon CASCOL OUTDOOR

SIKKERHETSDATABLAD Intern versjon CASCOL OUTDOOR CASCOL OUTDOOR Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Intern versjon CASCOL OUTDOOR SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet: 02122015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Varenummer: T2 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer