SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: Erstatter dato: SNABBRENT SANITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2013-05-30 Erstatter dato: ---------- SNABBRENT SANITET"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. Funksjon/ Kjemikaliets bruksområde Sanitærrengjøringsmiddel Relevant identifiserte bruksområder og bruk det frarådes mot Ikke bland produktet med andre kjemikalier eller kjemiske produkter Nærmere Tingstad Emballasje AS opplysninger om Prof. Birkelandsvei 36 leverandøren av 1081 Oslo, Norge sikkerhetsdatabladet Faks: Telefon: Internet: Utarbetat av Kvalité och Miljö, Tingstad Papper AB, Telefon: Nødtelefon Nødalarmsentralen: 110 Giftinformasjon: FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering av stoff eller blanding (1999/45/EC) Ikke ansett helse- eller miljøfarlig iht.gjeldende regelverk Etikettinformasjon R-setninger - S-setninger - Innhold: Andre farer Reaksjoner under høy varmeutvikling med alkali.. Danner giftig klorgass ved blanding med klor-baserte produkter. Side 1 av 8

2 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Blandinger (1999/45/EC) Nr Ingrediens navn CAS-nr/ EC-nr Kons.(vekt%) Fareklasse/ R-setninger Sitronsyre Etoxilert, propoxilert 2-propylheptanol Denaturert Etanol: Etanol / / / % < 5 % < 1 % Tegnforklaring: R-setninger: 2-Propanol / < 1 % T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig, IM = Ikke merkepliktig Xi - R36 Xn - R22-41 F - R11 Xi,F - R R11 = Meget brannfarlig, R22 = Farlig ved svelging, R36 = Irriterer øynene, R41 = Fare for alvorlig øyeskade. R67 = Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Blandinger (EC 1272/2008) Nr Ingrediens navn CAS-nr/ EC-nr/ REACH-nr 1 Sitronsyre CAS-nr: / EC-nr: REACH: XXXX 2 Etoxilert, propoxilert 2-propyl-heptanol CAS-nr: -/ EC-nr: - REACH: Ikke relevant for polymerer 3 Denaturered Etanol: Etanol CAS-nr: / EC-nr: REACH-nr: XXXX 2-Propanol CAS-nr: / EC-nr: REACH-nr: XXXX Fareklasse: Faresetning: Kons.(vekt%) Fareklasse/ Farekategori Faresetning 5-15 % < 5 % < 1 % < 1 % Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H319 H302 H318 H225 H225 H319 H336 Acute Tox. 4 = Akutt giftighet, Eye Dam. 1 = Alvorlig øyeskade, Eye Irrit. 2 = Alvorlig øyeirritasjon, Flam. Liq. 2 = Brannfarlige væsker, STOT SE 3 = Spesifikk målorgantoksisitet enkelt eksponering H225 = Meget brannfarlig væske og damp, H302 = Farlig ved svelging, H318 = Gir alvorlig øyeskade, H319 = Gir alvorlig øyeirritasjon, H336 = Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Mer informasjon om ingredienser Videre CMR: Ikke inkludert kjemikalieinformasjon vpvb: Ikke inkludert PBT: Ikke inkludert Forklaring: CMR = Stoffer som tilfredsstiller klassifiseringskriteriene som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige. PBT = Stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske. vpvb = Stoffer som svært persistente og svært bioakkumulerende. Komponentkommentarer Vannoppløsning av overflateaktive stoffer, alkoholer, sitronsyre, parfyme og fargestoffer. UTEN FOSFAT. Merking av innhold iht. EF 648/2004 om vaske- och rengjøringsmidler Icke-ioniske overflateaktive stoffer <5 %, Parfyme. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Søk frisk luft. Side 2 av 8

3 Hudkontakt Fjern forurenset tøy og vask huden med såpe og vann. Øyekontakt Skyll rikelig med vann. Hold øyet åpent under skyllingen. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer. Svelging Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege hvis ubehag oppstår Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte effekter Innånding Produktet er ikke ansett som en farlig ved innånding under normal bruk. Forsinkede effekter Inandning: Produktet er ikke ansett som en farlig ved innånding under normal bruk. Hudkontakt: Liten eller ingen innvirkning på hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Kan ge svie og ubehag. Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Hudkontakt: Langvarig / gjentatt eksponering kan påvirke hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk smerte og ubehag. Spyles ikke produktet bort finns risikofor påvirkning på øyet Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er - 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Informasjon Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmiddel: Uegnet brannslukningsmiddel: Pulver, skum, karbondioksid eller vann. Ingen Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ekstrem varme ved brann kan forårsake at vannet i produktet fordunster. Etter avdunstning kan inngående stoffer ved høye temperaturer antendes, hvilket kan føretil at giftige gasser f.eks. Nitrøsegasser frigjøres Anvisninger for brannmannskaper Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Små branner kan slukkes ved hjelp av det ovennevnte utstyr. Større brann skal alltid slukkes av brannvesen. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Se avsnitt 8 i Sikkerhetsdatablad (EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE). Side 3 av 8

4 6.2 - Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå større spill eller utslipp til avløp, innsjøer, grunnvann eller mark Metoder for opprydding og rengjøring Små mengder spyles til avløp med mye vann. Store mengder søl: Feies opp og legges i egnet beholder. Spyl området rent med mye vann. Husk faren forat underlaget kan bli glatt. Ved store udslip, fej spildte produkter sammen og saml dem op, og bortskaf til destruktion i.h.t. lokale bestemmelser. Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/lekkasjer Referanse til andre seksjoner Se seksjon 1 i Sikkerhetsdatablad (NØDTELEFON) Se seksjon 8 i Sikkerhetsdatablad (EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE) Se seksjon 13 i Sikkerhetsdatablad (INSTRUKSER VED DISPONERING) 7. HÅNDTERING OG LAGRING Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling Verneutstyr vanligvis ikke nødvendig. Tingstad Emballasje AS anbefaler håndbeskyttelse ved gjentatt eller langvarig bruk Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevares i original emballasjen ved normal romtemperatur. Holdbarhet: minst 3 år ved anbefalt oppbevaring og håndtering. Unngå å oppbevare produktet i direkte sollys eller hvor lyset er sterkt ettersom produktets farge kan blekne / visne ned Spesifikk bruk SU22 - Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC35- Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. Oppløsningsmiddelbaserte produkter) PROC10 - Rulling eller påstryking av lim og andre belegg (Inkludert rengjøring av overflater.) PROC11: Ikke industriell sprøyting. ERC8a - Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer. Klassifisering av produkt i bruksløsning (Helseaspekter) Bruksløsningen er ikke klassifisert som helsefarlig. Ovenstående informasjon skal väre til vejledning for brukeren ved håndtering av produktet i bruksløsning. Videre skal brukeren forsikre seg om at lokaler, ventilasjon og utstyr er egnet ved anvendning av produktet. Anbefalt beskyttelsesutstyr finnes unner seksjon 8 i Sikkerhetsdatabladet. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Kontrollparametere Kjemiskt navn CAS-nr Grenseverdi Referanse Etanol mg/ m3 Arbeidstilsynet 2-Propanol mg/ m3 Arbeidstilsynet Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Verneutstyr vanligvis ikke nødvendig. Tingstad Emballasje AS anbefaler håndbeskyttelse ved gjentatt eller langvarig bruk Side 4 av 8

5 Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig Håndvern Gjentatt eller langvarig kontakt med konsentrert produkt anbefales egnede oppvask hansker. Øye- / ansiktsvern Normalt ikke nødvendig. Hudvern Normalt ikke nødvendig 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform væske Smelte-/frysepunkt [ C] ca 0 C Farge rød, klar Kokepunkt [ C] ca 100 C Tetthet ca 1,03 kg/ liter Flammepunkt [ C] - Lukt parfyme Tenntemperatur [ C] - ph (konsentrat) ca 2,0 Eksplosjonsomr. [%] - ph (bruksløsning) ca 2,0 Damptrykk - Viskositet tyntflytende Brennbarhet ikke brennbar Løslighet i vann lett oppløselig VOC-innhold ca 10 g/ liter Annen informasjon Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig for produktet. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og håndtering Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og håndtering Risiko for farlige reaksjoner Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og håndtering Forhold som skal unngås Må ikke blandes med andre rengjøringsmidler eller kjemikalier Materialer som skal unngås Produktet kan påvirke sement-produkter og visse typer plast slik som nylon Farlige spaltningsprodukter Det forventes ikke, at det dannes farlige spaltningsprodukter under normal oppbevaring. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toxiologiske effekter Informasjonen nedenfor er basert på erfaring, dybde komponenter toksikologiske egenskaper, informasjon fra leverandører og informasjon fra litteratur (databaser, tidsskrifter mv). Side 5 av 8

6 Akutt toksisitet Kjemisk stoff Sitronsyre Etoxilert, propoxilert 2- propylheptanol Etanol 2-Propanol LD 50 (Oral rotte) >2000 mg/ kg mg/ kg >2000 mg/ kg >2000 mg/ kg Akutte effekter Innånding Produktet er ikke ansett som en farlig ved innånding under normal bruk. Hudkontakt: Liten eller ingen innvirkning på hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Kan ge svie og ubehag. Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast Forsinkede effekter Inandning: Produktet er ikke ansett som en farlig ved innånding under normal bruk. Hudkontakt: Langvarig / gjentatt eksponering kan påvirke hudens beskyttende barriere. Øyekontakt: Gir sterk smerte og ubehag. Spyles ikke produktet bort finns risikofor påvirkning på øyet Svelging: Kan forårsake ubehag / irritasjon av slimhinner og spiserøret samt kvalme og oppkast 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Toksisitet Beskrivelse av mulige helsefarlige effekter er basert på erfaring og/ eller toksikologiske kjennetegn på flere komponenter. Kjemisk stoff LC 50 (Fisk) EC 50 (Daphnia) EC 50 (Alge) Sitronsyre >100 mg/ liter (96h) >100 mg/ liter (48h) >100 mg/ liter (7d) Etoxylert, propxylert 2-propylheptanol mg/ liter (96h) mg/ liter (48h) mg/ liter (72h) Etanol >1000mg/ liter (96h) >1000 mg/ liter (48h) - 2-Propanol >1000 mg/ liter (96h) >1000 mg/ liter (48h) Persistens og nedbrytbarhet Kjemisk stoff Nedbrytbarhet Metode Sitronsyre >70% OECD 301A Etoxylert, propxylert 2-propylheptanol >60% OECD 301B Etanol >70 % BOD 20 / TOD 2-Propanol >70 % BOD 20 / TOD Bioakkumulasjonspotensial Kjemisk stoff Sitronsyre Etoxylert, propxylert 2-propylheptanol Etanol 2-Propanol Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere. Forventes ikke å bioakkumulere. Forventes ikke å bioakkumulere. Forventes ikke å bioakkumulere. Produktet forventes ikke å bioakkumulere. Side 6 av 8

7 Mobilitet i jord Løselig i vann og sprer sig lett i vannmiljø og jord Resultater av PBT og vpvb vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre skadevirkninger Produktet er i h.h. til gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon vurderet ikke miljøfarlig 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for avfallsbehandling Produkt Spill skall betraktes som avfall som skall deponeres i h.h. til lokale myndiheter anvisning og behandles i h.h. til forskrift om spesialavfall EAL-kode: (Andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i ). Emballasje Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller destruksjon. Kanne: Sett den tømte emballasjen opp/ned for avrenning. Samle opp restinnholdet. Sorter kannen med korken som PLASTEMBALLASJE. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER UN-nummer, UN varenavn, Transport fareklasse, Emballasjegruppe, Miljøfarer, Spesielle forholdsregler for bruker, Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke farlig gods i forhold til transportforskrifterne. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endringav direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer.sikkerhetsdatablad ifølge kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 vedlegg I Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen informasjon. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Leverandørens anmerkninger Databladet er utarbeidet på basis av opplysninger gitt av produsent/leverandør og de til enhver tid gjeldende lover og regler for klassifisering og merking av kjemikalier. Dette produkt skal behandles og anvendes i overensstemmelse med utstyrsprodusentenes krav og anbefalinger. Dette dokument inneholder viktige informasjoner om oppbevaring, håndtering og korrekt bruk av produktet. Informasjonen i dette dokument skal gis videre til de personer i deres organisasjon som er ansvarlige for rådgivning om sikkerhet. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Side 7 av 8

8 Endringer i Sikkerhetsdatablad. Dato Endringer i Sikkerhetsdatablad Ny Sikkerhetsdatablad Side 8 av 8

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T OMO Profesjonell Finvask 3T Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.11.2009 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Vannbasert Impregnering Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Vannbasert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer