Årsberetning COWI AS 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning COWI AS 2004"

Transkript

1 Årsberetning COWI AS 2004

2 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon Telefaks e-post COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 3400 medarbeidere. Vi leverer tjenester over hele verden innen ingeniørteknikk, miljø og samfunnsøkonomi, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge er COWI AS et av de ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 550 medarbeidere i inn- og utland. Kjerneaktiviteten har hovedvekt på sektorene avfall og miljø, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk, tekniske installasjoner og byggrådgivning, vann og avløpsteknikk. Vi satser spesielt på å videreutvikle vår sterke posisjon innen helsebygg. Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Torill Odden Jan Edvardsen Design og layout Jan Edvardsen Torill Odden Foto/illustrasjoner Arkitektfirmaet C. F. Møller HRTB A/S Arkitekter MNAL Jan Edvardsen Jørgen Schytte/Samfoto Pål Hermansen (omslag) Team St. Olav Trykkeri Spectra Offset AS Opplag 2000 Oslo, april 2004

3 Innhold 2 Fremtiden bygger vi sammen 3 Kontorsteder/antall medarbeidere 4 Avfall og miljø 6 Helsebygg 8 Samferdselsteknikk 10 Tekniske installasjoner og byggrådgivning 12 Vann og avløpsteknikk 14 Prosjektadministrasjon 15 Internasjonal virksomhet 16 Årsberetning Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Regnskapsprinsipper 26 Noter 35 Revisjonsberetning Hovedstruktur COWI AS Årsberetning

4 Fremtiden bygger vi sammen Topp kvalifiserte doldiser Ingeniørfagene er sørgelig langt nede på skoleelever og studenters favorittliste over yrkesvalg. Vi som vet hva vår kompetanse betyr for utvikling og verdiskaping i samfunnet, bør ha tillit til at bedre markedsføring av rådgiverbransjens betydning og muligheter, vil gjøre den attraktiv for de unge. Dette har vi dessverre ikke prioritert, med det resultat at vi forblir en kompetansetung doldisbransje. Kreativitet og kompetanse Et rådgivende ingeniørfirma tilbyr alt hva kunnskapsrike, kreative mennesker kan ønske seg. Vi er med i tidligfase og planprosesser for de fleste større bygge- og anleggsprosjektene i Norge, hvilket gir oss en unik mulighet til å påvirke eget nærmiljø, våre regioner og hele landets videreutvikling. Rådgiverne utgjør en viktig del av bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen, vi er selve limet mellom kreative prosjektutviklere, bevisste utbyggere og gjennomføringskraftige entreprenører. Dette er godt bekreftet av den betydningen bransjens kompetanse og erfaring har hatt for oppbyggingen av Norges tekniske infrastruktur. Jeg tenker blant annet på vannforsyning, avløp og renovasjon, veger, flyplasser, tunneler, helsebygg, kulturbygg og idrettshaller. I våre rekker finner vi også de store kompetansemiljøene for energi-, avfalls- og ressurshåndtering og miljøstyring. Rådgivernes hverdag er preget av arbeids- og samarbeidsmodeller som de unge og nyutdannede både er trenet i og ønsker å delta i, det vil si teambasert prosjektarbeid hvor tverrfaglighet, kreativitet og samarbeid på tvers av kompetansemiljøene er en forutsetning. COWI godt posisjonert I COWI ligger alt til rette for et dynamisk, kompetansebasert samspill. Vi sitter sentralt i arbeids- og planprosesser, og vi er geografisk gunstig plassert i forhold til større bygge- og anleggsprosjekt i Norge og Nord-Europa. COWI konsern har ca medarbeidere, over 500 er lokalisert ved våre 20 kontorsteder i Norge. Dette gjør oss i stand til å bidra overfor de aller fleste utfordringene innen miljø, energiteknikk, ingeniørfag og samfunnsmessige forhold. Vår sentrale plassering i COWIgruppen gir medarbeidere og kunder reelle muligheter til å trekke veksler på gruppens totale ressursbase, med spiss- og breddekompetanse tilpasset de enkelte oppdrag. COWI er på offensiven i Norge. Vi satser målbevisst på vår kjernevirksomhet prosjektering og rådgivning, basert på kompetanseutvikling og kundeforståelse. Med dette som bakteppe, ønsker vi gjennom Årsberetning 2004 å vise noen glimt av de spennende arbeidsoppgavene vi løser sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Jeg håper at noen av de fag- og markedsområdene, samt spennende prosjekteksemplene vi viser, vil vekke interesse for å videreutvikle samarbeidet med oss i COWI. Er det noe vi blir motivert av, så er det nettopp kreativt samarbeid med andre fagmiljøer enn vårt eget. Derfor setter vi stor pris på å bidra i konkurranser og idédugnader sammen med FoU-institusjoner, kunder, arkitekter og andre. Vi velger også å stille opp som veiledere og støttespillere for å videreutvikle den tekniske fagkompetansen som utgjør hjørnesteinen i vår egen virksomhet, og som vi tror vil være selve fundamentet for at Norge og norske virksomheter kan hevde seg på verdensarenaen i fremtiden. God lesning. Christian Nørgaard Madsen Administrerende direktør 2 Årsberetning 2004

5 Kontorsteder/antall medarbeidere Årsberetning

6 Avfall og miljø Miljøhensyn bør være en rød tråd i all planlegging og rådgivning Miljøvern, helse, livskvalitet og samfunnsøkonomi henger nøye sammen. Å se sammenhenger og anbefale riktige tiltak, krever stor flerfaglig kompetanse og erfaring. COWI satser sterkt på kompetanseutvikling innen spesielle miljøfag og tilbyr tjenester innen de fleste miljørelaterte områder, nasjonalt og internasjonalt. Den globale energisituasjonen henger nøye sammen med miljøutfordringene. Liberalisering av energimarkedet, skjerpede miljøkrav og økt fokusering på forsyningssikkerhet, gjør at markedet etterspør fleksible og ressurseffektive energiløsninger. Innen avfallsektoren har Norsas og COWI kapasitet og spisskompetanse som er anerkjent og brukt av de fleste norske offentlige og private avfallsaktører. Norsas har spesiell kompetanse innen utredninger for håndtering og behandling av avfall, administrasjon av returordninger, informasjon og kompetanseutvikling, samt strategi- og organisasjonsutvikling. Energinettverksprosjekt med støtte fra ENOVA I samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, har COWI gjennomført et energispareprosjekt for ca 30 bedrifter innen fiskeri- og settefisknæringen, fordelt på to nettverk. Koordinert utnyttelse av energi- og vannbruk reduserte i en periode på 18 måneder energikostnadene med 10-35%. Distribusjonsnett naturgass Naturgass er en norsk ressurs som vil bli en viktig energikilde for landet i årene framover. Etter manges mening vil naturgass bli en brobygger inn i hydrogensamfunnet. Naturgass erstatter tungolje i bedrifter og diesel i kjøretøyer, med store miljøgevinster som følge. COWI var ansvarlig for planlegging og bygging av GASNORs distribusjonsnett for naturgass på Vestlandet, det første i Norge. 4 Årsberetning 2004 avfallsanlegg avfallsforbrenning avfallsutredninger bioenergi bymiljø elkraft energi- og varmeplaner enøk

7 Odda Boliden, Eitremsneset I forbindelse med etablering av nye fabrikkbygninger, ble COWI engasjert for å lage en plan for miljømessig riktig riving av de gamle bygningene og håndtering av forurensede masser. Risikovurderinger og etablering av kriterier for de økonomisk- og miljømessig mest gunstige løsningene, dannet grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjer for riving og håndtering av forurensede rive- og jordmasser. Det ble lagt vekt på størst mulig gjenbruk av masser og materialer på en kostnadseffektiv måte. Prosjektet er et eksempel på bevisst miljøpolitikk og har relevans for industrien når bygninger skal oppgraderes eller tas i bruk til nye formål. Piggdekkoblatordningen i Oslo COWIs avdeling for informasjonssystemer vant sommeren 2004 kontrakten for gjennomføring av store deler av Piggdekkoblatordningen i Oslo. Vi har utviklet en svært effektiv internettapplikasjon tilgjengelig på nett 24 timer i døgnet. Håndtering og salg har gått smertefritt, første sesong ble det utstedt oblater til bilister i Oslo-regionen. Evaluering av gjenvinningsstasjoner På oppdrag fra Norsk renholdsverksforening, har vi evaluert gjenvinningsstasjonenes plass i renovasjonsordningene. De siste ti-årenes avfallspolitikk har lagt økt vekt på material- og energigjenvinning. Dette har ført til stor utbredelse av gjenvinningsstasjoner, en vesentlig andel av husholdningenes avfall leveres til disse. Evalueringen har fokusert på brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet. Sluttrapporten inneholder en rekke anbefalinger om videre drift og utvikling av gjenvinningsstasjoner. Returordning PCB-holdige isolerglassruter På vegne av Ruteretur AS administrerer og drifter Norsas returordningen for PCBholdige isolerglassvinduer. Isolerglassvinduer produsert i årene inneholder PCB i forseglingslimet. PCB er en farlig miljøgift, det er svært viktig at vinduene blir tatt forsvarlig hånd om når de kasseres. For å sikre dette, er det opprettet en returordning. Vårt arbeid omfatter blant annet utarbeidelse av system for registrering og refusjon, håndtering av avtaler med behandlingsanleggene, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak, samt arbeid knyttet til finansiering av ordningen. Innsamling og gjenvinning av EE-avfall Vi bistår de to returselskapene Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS (El-retur) med utvikling av avfallslogistikk og kontrakter med innsamlingsaktører og gjenvinningsoperatører for drift av returordning for EE-avfall i Norge. Norsas har vært fast konsulent siden returordningen, som den første i Europa, ble planlagt og etablert i Senere er EE-avfallsordningen i Norge blitt modell for tilsvarende ordninger i flere EU-land. Norsas bidrar med rådgivning og kompetanseoverføring i forbindelse med planlegging og implementering av tilsvarende returordninger i Polen og de Baltiske Stater. fjernvarme og -kjøling forurenset grunn hydro- og miljøgeologi klimaplaner kuldeanlegg konkurranseutsetting naturgass varmepumpe Årsberetning

8 Helsebygg COWI skreddersyr kompliserte bygg for sårbare sluttbrukere Planlegging og prosjektering av sykehusbygg og omsorgsboliger stiller store krav til rådgiverne. Bygningene og de interne prosessene skal legge til rette for høy funksjonalitet, avansert utstyr og effektiv og omsorgsfull behandling av sårbare sluttbrukere. Det stilles store krav til sikkerhet og funksjon for tekniske anlegg. Og, ikke minst, det er ofte stort press på tid og økonomiske ressurser. I de senere årene har gjennomføring av større byggeprosjekt beveget seg mot samhandlingsmodeller og partneringkontrakter. Dette stiller nye og større krav til ingeniørenes endringskompetanse. Vi skal ikke lenger kun prosjektere et bestemt antall m 2, vi skal også beskrive funksjoner som rammer for hele prosjektet, pris inkludert. En betydelig del av oppdragene er knyttet til ombygging/rehabilitering, ofte basert på rammeavtaler. 6 Årsberetning 2004 akustikk brannsikring byggeteknikk byggeledelse elektro EMC FDVU

9 Kontinuitet sikrer verdifull erfaring Lang erfaring og bred flerfaglighet er forklaringen på COWIs ledende posisjon på det norske helsebyggmarkedet. Vår samlede kompetanse gjør det mulig å holde tritt med den raske teknologiutviklingen, samtidig som den er et fortrinn når det gjelder rehabilitering/drift. Flerfagligheten gir overblikk til å tenke helhetlig og utvikle gode prosesser, både hva konkrete løsninger og samarbeids- og gjennomføringsmodeller angår. I skrivende stund er vi involvert i utbygging av ca m 2 sykehus og omsorgsboliger. Våre største oppdrag er for St. Olavs Hospital og Nye Ahus, se egen omtale. I tillegg har vi betydelige oppdrag for blant andre Bærum Sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aabenraa Sykehus i Danmark. St. Olavs Hospital Byggingen av det nye universitetssykehuset i Trondheim er en nasjonal oppgave. St. Olavs Hospital, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helsebygg Midt-Norge, har formulert en ambisiøs målsetting om å utvikle et fremragende universitetssykehus. Kontrakten for prosjektering av St. Olavs Hospital, fase 2, ble betegnet som årets rådgiverkontrakt i Norge i COWI er prosjektgruppeleder for teamet av rådgivere og arkitekter, samt ansvarlig rådgiver for VVS, elektro, brann, akustikk, innemiljø og FDVU. COWI er også sentral i fase 1 som ansvarlig prosjekterende for en rekke fagdisipliner. Bygging av nytt sykehus kombinert med eksisterende drift, betyr lang byggetid med store krav til koordinering. De to fasene utgjør samlet ca m 2, planlagt realisert innen Nye Ahus Nye Ahus markedsføres som et heldigitalt sykehus, elektroentreprisen er ansett som tidenes største i Norge. COWIgruppen er ansvarlig rådgiver for elektro, IKT og SD-anlegg, samt branntetting. Samlet areal er på m 2. Byggearbeidene planlegges i hovedsak avsluttet i 2012, nytt hovedbygg skal tas i bruk september Nye Ahus er et prosjekt med svært kort byggetid, hvilket stiller store utfordringer til prosjektering og utførelse. Internt i COWI har kollegaer i Oslo og Trondheim gjensidig nytte av hverandres kompetanse og utveksler fortløpende erfaringer mellom St. Olavs Hospital og Nye Ahus. Illustrasjon av Nye Ahus Illustrasjon av St. Olavs Hospital landskapsarkitektur miljøsikkerhet miljøvennlig riving prosjektadministrasjon tele- og datakommunikasjon termografi VVS og inneklima Årsberetning

10 Samferdselsteknikk Bringer mennesker sammen trygt, raskt og effektivt Rammene for areal- og samferdselssektoren er i stor grad styrt av politiske beslutninger. I tillegg til å tilfredsstille oppdragsgiverne, skal prosjektene innfri og ta hensyn til offentlige etater, lover og regler, etiske retningslinjer, grunneiere, ulike brukergrupper, etc. Endringer i markedet gir muligheter for private aktører og nye samarbeidsformer som OPS (Offenlig Privat Samarbeid). Samarbeidsformen stiller store krav til de involverte. Den er mest aktuell innen eiendomsutvikling og samferdsel. COWIs flerfaglighet gir et helhetsperspektiv som passer godt for oppgavene innen areal- og samferdselssektoren. Vår totalkompetanse gjør oss til en pålitelig problemløser og tjenesteleverandør. Karl Johans gate Karls Johans gate har de siste 150 årene vært nasjonens paradegate. Slikt setter sine spor, nå er den igjen opprustet til fordums prakt. Gaten er rehabilitert fra Egertorget til Drammensveien, Roald Amundsensgate skal bli en del av Studenterlunden, mens strekningen Akersgata-Rosenkrantz gate er blitt gågate. Rehabiliteringen har fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og det er ikke uten en viss stolthet at COWI har vært underrådgiver og teknisk ansvarlig for prosjektet. Oppgraderingen startet med å justere gatens akse snorrett i forhold til Slottsplassen og Slottet. Alle vertikale elementer, som lysmaster og flaggstenger følger de nye linjene. Fortauene, belagt med granitt, er blitt til brede promenader med plass til uteservering på begge sider av gaten. Sliten asfalt er erstattet med brostein. Infrastrukturen i bakken påvirket naturlig nok mange løsninger på overflaten, noe som medførte mye detaljeringsarbeid. Eksempelvis er hvert kumlokk og andre åpninger i belegget tilpasset gatens form. Et vesentlig arbeid var å justere lengdeprofilen for Karl Johans gate og tilpasse sidegatene. COWI er ansvarlig for gatevarme, betongkonstruksjoner og de vegtekniske fagene, samt all infrastruktur i bakken. Snøhetta ivaretok prosjektledelse, detaljering av steinarbeidene og den estetiske utformingen. 8 Årsberetning 2004 areal- og samfunnsplanlegging arealplaner GIS-analyser og presentasjoner jernbaneplanlegging konsekvensutredninger landskapsarkitektur

11 Reguleringsplan for nytt vegsamband Lerøy - Bjelkarøy, Sund kommune De to øysamfunnene har en idyllisk plassering i innseilingen til Bergen og er et yndet friluftsområde for båtfolk i hele regionen. Eneste forbindelse til omverden er ei eldre ferge. Reguleringsplanen knytter øyene sammen som et første trinn i etableringen av et fastlandssamband. Den regulerte vegstrekningen består av ny hovedveg og opprusting av eksisterende veg fram til fergekaia på Bjelkarøy. Sundene mellom øyene krysses i en kombinasjon av vegfyllinger og bruer. COWI utarbeidet reguleringsplanen for Sund kommune i samarbeid med Sund Vatn og Avlaup as og Statens vegvesen. Omfattende prosjekt COWIs engasjement dekker utarbeidelse av byggeplan og anbudsdokumenter, samt oppfølging i byggeperioden for alle underbyggingsarbeidene. Viktige rådgivertjenester er arkitektur/landskapsarkitektur, konstruksjon, anleggsteknikk, veg og VA/ kabelomlegginger. Nye Lysaker stasjon vil bli den 3. største jernbanestasjonen i Norge, målt etter antall av- og påstigninger. Stasjonsområdet er kompakt, utbyggingen skal gjennomføres med full trafikk på Drammensbanen, E18 og bussterminalen. Prosjektet er et samarbeid og spleiselag mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen og Akershus Fylkeskommune. To store utbyggere planlegger omfattende utbyggingsprosjekter i området; Olav Thon nord for stasjonen og NCC syd for den. Nye Lysaker stasjon Kontrakten om Nye Lysaker stasjon har fått stor oppmerksomhet. Jernbaneverkets intensjon er at prosjektet skal bli det best planlagte i Jernbaneverket Utbyggings historie. Et ledd i dette er å unngå de konflikter fastpriskontrakter kan føre med seg. Den aktuelle kontrakten honoreres derfor etter medgått tid. Håpet er at det skal stimulere til et tettere samarbeid mellom byggherre og rådgiver og gi bedre prosjektløsninger. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av våren Mange kokker lite søl Jernbaneverket har valgt en utfordrende kontraktsform, de legger opp til et tett samarbeid og vil selv delta i prosjekteringsarbeidet. At arbeidene honoreres etter medgått tid, er uvanlig for et så stort byggeplanoppdrag. Jernbaneverket viser stor tillit med kontraktsformen, og det er satt av tid innledningsvis til å finne frem til arbeidsformer som fremmer samarbeid og bygger tillit mellom prosjekteringgruppen og oppdragsgiver. Kontraktsformen er effektiv i prosessen med å vurdere forbedringer i detaljplanen. Sammen har COWI og Jernbaneverket pekt ut områder for forbedringer. Det er utarbeidet arbeidsplaner som er raskt gjennomført uten tap av tid til endringsanmodninger, forhandlinger etc. samfunnsøkonomi sporteknikk steds- og landskapsanalyser transportmodeller og trafikkberegninger transportutredninger og -analyser vei- og trafikkplanlegging Årsberetning

12 Tekniske installasjoner og byggrådgivning Sunt og trygt miljø gir bedret livskvalitet Bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet er både tradisjonelt og i endring. Nye gjennomføringsmodeller vinner terreng, kompleksiteten i prosjektene øker og gir flerfaglig spisskompetanse et fortrinn. COWI har kompetanse og kapasitet til å sette sammen team tilpasset ulike oppgaver og samarbeidsformer. Vi har gjennom mange års flerfaglig virksomhet etablert solid kompetanse innen BAE-sektoren og dekker alle relevante fag innen rådgivning og prosjektering av nybygg, anlegg, rehabilitering og bygningsforvaltning. Både bred og spiss kompetanse er en forutsetning for helhetlig prosjektutvikling; fra idé, via ferdigstillelse, drifts- og forvaltningsfase til riving og eventuell gjenbruk. Ved siden av å sikre god totaløkonomi, gjør vår kompetanse det mulig å innfri dagens krav til sikkerhet, både for mennesker, immaterielle og materielle verdier. De senere årene er sykehussektoren blitt vårt største marked og satsingsområde innen bygg. I tillegg har vi betydelig aktivitet innen undervisningsbygg, kulturhus, forretningsbygg, kjøpesentre og idrettsanlegg. Samtlige stiller store krav til fleksibilitet, sikkerhet og teknisk funksjonalitet. 10 Årsberetning 2004 akustikk brannsikring byggeteknikk elektro EMC FDVU

13 Askim Kulturhus Tilbake til opprinnelig prakt med dagens teknikk diskret innebygd. Slik lød forutsetningen for rehabilitering og nybygg av Askim Kulturhus, et funkisbygg fra årene. Ujevn belastning var en annen premiss å ta hensyn til; den svinger fra stille perioder til å være fylt til randen ved andre anledninger. Fleksibilitet og generalitet ble dermed den store overskriften for den arkitektoniske utformingen, de akustiske forholdene og de tekniske løsningene. Etter ferdigstillelsen er tilfredsheten stor, alt fungerer etter forutsetningene. Ikke minst er kunstnere og publikum godt fornøyd med akustikk og lys. Uttrykksmessig er blandingen av opprinnelig og ny arkitektur vellykket, både interiør- og eksteriørmessig. De klimatekniske anleggene balanserer variasjonen i bruk og besøksantall, termisk energi hentes fra Østfoldbadet. COWI var ansvarlig for prosjekteringsledelse og prosjektering sammen med arkitekten. I tillegg prosjekterte vi akustikk, brann, bygg, elektro og VVS. Vern av fortidens byggverk COWI var også i 2004 involvert i brannsikring av en rekke kulturhistoriske bygninger og anlegg. Vi nevner Sølvgruvene på Kongsberg, Bybrannsikring på Røros, Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum, Stortingsbygningen (brannalarm), Nasjonalgalleriet og Universitetets naturhistoriske museer. Opera i Bjørvika COWI prosjekterer alle lydanlegg og teatertekniske bildeanlegg, samt regikommunikasjon og -kontroll. Som ansvarlig for byggets brannsikkerhet, relatert til både person- og verdisikkerhet, har vi foretatt omfattende analyser/simuleringer av blant annet brannfare og rømningsforhold. To priser til COWI for Mortensrud kirke Mortensrud kirke i Oslo er et spesielt og profilert byggverk. COWI var ansvarlig for byggeteknikken og har mottatt to priser for utførelsen, Norsk Stålkonstruksjonspris 2003 og European Steel Design Award Sistnevnte deler vi med byggherre, arkitekt og stålentreprenør. Fokuskvartalet Tromsø Kommunen bygger nytt rådhus, bibliotek og multifunksjonskino, fordelt på to bygg. Taket på gamle Fokus kino er beholdt, på innsiden kommer det nye biblioteket. På nordsiden bygges nytt rådhus med multifunksjonskino i kjelleren. Anlegget består av 6 kinosaler, et teknisk rom i midten gir mulighet til å samkjøre samme film i alle salene. Rådhuset har 5 etasjer med servicearealer, kantine, formannskapssal, kommunestyresal, kontorer, møterom etc. Bygget har eget SD-anlegg og varmepumpe forsynt med sjøvann for oppvarming og kjøling. COWI er ansvarlig for teknisk byggelsedelse innen elektro, SD/ Automatikk, VVS og AV-leveranse. Ungdomsskole Mæla COWI region Midt/Nord, vant sammen med blant andre arkitektfirmaet PIR II, designkonkurransen for ny ungdomsskole i Skien. COWI ivaretar elektro, VVS/VA brann og akustikk. SINTEF er engasjert for å gi prosjektet tilgang til ny forskningsbasert kunnskap. Dette gir et spennende og utfordrende prosjektmiljø ved at alle i gruppen blir utfordret på etablerte sannheter, og ved at begrepet flerfaglig integrert prosjektering gis et konkret innhold. landskapsarkitektur miljø security tele- og datakommunikasjon VVS og inneklima automatiseringsanlegg Årsberetning

14 Vann og avløpsteknikk Sikker VA-behandling en miljø- og samfunnsmessig gevinst De siste årenes politiske fokusering på modernisering av offentlig sektor, stiller også spørsmål til mulighetene for effektivisering, modernisering og konkurranseutsetting innen VA-sektoren. Vann kan ikke transporteres over kommunegrenser og selges i et fritt marked på linje med elektrisitet. Er det likevel mulig å lage de samme retningslinjer og stille tilsvarende krav til et lokalt vannforsyningsmonopol som til et nettselskap? Og vil vi med dette fortsatt bevare tilfredsstillende sikkerhet og kvalitet i vannforsyningen? Denne nye problemstillingen ved planlegging og prosjektering av vannverk krever en betydelig bredere kompetanse enn hva markedet tidligere har etterspurt innen eksempelvis hydrologi, hydraulikk, prosessteknikk og ledningsteknologi. Nye rammevilkår stiller også krav til kompetanse innen teknikk, økonomi og juridiske forhold. Med støtte i COWIs internasjonale konsernerfaring er vi ledende på VArådgivning i Norden. Vann - en ressurs i urbane områder Et stort byøkologisk prosjekt er iverksatt for å ruste opp Groruddalen i Oslo. Dalen preges av tett boligbebyggelse, industriområder og flere motorveier. Hovedelva Alna er lukket på lange strekninger. Landskapet skal blant annet mykes opp med attraktive rekreasjonsområder ved å åpne opp og restaurere elva. Blå-grønne strukturer på langs og tvers skal bringe tilbake et opprinnelig og helhetlig drag langs Alnaelva. Det første prosjektet i gjenåpningen av elva, ble ferdigstilt på Hølaløkka i På et tidligere industriområde ble den åpnet i sitt opprinnelige leie gjennom et opparbeidet og attraktivt park- og elvelandskap. Prosjektet har bidratt til forskjønnelse og inspirasjon for nærmiljøet. Den lokale badeplassen er gjenåpnet og grunnlaget for en lokal fiskestamme er skapt på nytt. COWI var ansvarlig for hydrologi, vassdragsteknikk og VA-teknikk. Vansjø Vannverk Vansjø Vannverk henter sitt råvann fra Vansjø og forsyner hele Mosseregionen med drikkevann. Eksisterende renseanlegg er utvidet med nytt kjemisk forbehandlingsanlegg og nytt slambehandlingsanlegg for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet og rentvannskvalitet. Prosjektet har bydd på stor bredde i faglige utfordringer, fra arkitektoniske og bygningsmessige tilpasninger til hydrauliske og rensetekniske løsninger. COWI var ansvarlig for forprosjektering, detaljprosjektering, oppfølging og innkjøring til driftsklart anlegg. 12 Årsberetning 2004 hovedplaner vann og avløp modellering vann og avløp naturbasert VA renseanlegg

15 Ozon/biofiltrering Norge har i utgangspunktet et utmerket råvann for produksjon av helsemessig betryggende og bruksmessig godt drikkevann. Det er en voksende interesse for energiøkonomiske behandlingsmetoder med redusert bruk av kjemikalier i vannbehandlingen. Ozon/biofiltrering er en behandlingsmetode som på grunn av sin fleksibilitet egner seg for de fleste mindre vannverk. På oppdrag fra Granvin herad, Austevoll vatn og avløp BA og Sund vatn og avlaup AS, var COWI rådgiver for et prosjekt som har tatt i bruk ny teknologi knyttet til forozonering med påfølgende filtrering i biologisk reaktor. Metoden er fleksibel i forhold til vannkvalitet, har god drifts- og vannøkonomi, er tilnærmet fullautomatisert og produserer drikkevann som tilfredsstiller alle krav til hygienisk og bruksmessig godt vann. Fredrikstad Fjernvarme Arbeidet har i første rekke dreiet seg om bygging av en fjernvarmeøy i Fredrikstad sentrum. I prosjektet inngår blant annet en kulvertløsning gjennom byens hovedgate, hvor all infrastruktur blir lagt i en betongkulvert. Hensikten med dette er å unngå fremtidige oppgravinger i forbindelse med fornyelse og vedlikehold. COWI står for dimensjonering og utarbeidelse av anbudsdokumentene for anleggsarbeider og rørleveranser, samt oppfølging i anleggsperioden. Vi har i tillegg utarbeidet søknader om utvidelse av konsesjonsområdet. Bokprosjektet Det viktige vannet. Norsk vann- og avløpshistorie For 150 år siden var ikke god vannforsyning en selvfølge, avløpsløsningene var meget primitive. Økt kunnskap om bakteriologi og smittespredning førte til voksende bevissthet om vann som vårt viktigste næringsmiddel, og om nødvendigheten av en forsvarlig håndtering av avløpsvannet i forhold til vårt ytre miljø. Fra 1850 og fram til i dag har samfunnet lagt ned store ressurser for å sikre en hygienisk god vannforsyning og miljøvennlig avløpshåndtering. Vann- og avløpsinfrastruktur er ett av fundamentene for et moderne, velfungerende samfunn. Som en ledende rådgiver innen vannog avløpsteknikk, så COWI det som en naturlig oppgave å samle kunnskap om vår egen bransjehistorie mellom to permer med boken Det viktige vannet. Norsk vann- og avløpshistorie. Boken gir viktig kunnskap om drivkrefter, beslutningsgrunnlag og de mulighetene den teknologiske utviklingen har utløst. Historiekunnskap er viktig for å etablere bransjeidentitet og stolthet over å arbeide med vårt viktigste næringsmiddel, samt bidra til å forbedre vårt ytre miljø. saneringsplaner vann og avløp vann- og avløpssystemer vannbehandling vannressursforvaltning Årsberetning

16 Prosjektadministrasjon Effektive prosesser for økonomiske og kvalitetsmessig gode løsninger Prosjektadministrasjon er et av COWIs satsingsområder. Fagfeltet er vidt og favner alle sider av administrasjon og ledelse av en byggesak, eller et annet tiltak. For oss er det viktig å ha medarbeidere med bred og variert erfaring fra både oppdragsgiver, entreprenør, rådgiver og myndigheter. Vårt landsdekkende nett av avdelingskontor gjør at vi alltid er representert der ting skjer. Lang erfaring fra å jobbe i nettverk, gjør at spesialistkompetanse innen prosjektstyring, kontrakt, offentlige anskaffelser, risiko og usikkerhetsanalyser, kvalitetssikring osv. aldri er langt unna. Rolleforståelse og gode evner til å kommunisere er viktige kvaliteter for å jobbe med prosjektadministrasjon. Gjennom samarbeidet med COWI i Danmark har vi tilegnet oss mye kompetanse på de nye kontraktsmodellene samspill og partnering. Vår oppdragsmengde er variert og strekker seg fra strategisk rådgivning for utbyggere, til prosessledelse og tradisjonell byggeledelse. St. Olavs Hospital, fase 2 Samhandling med entreprenør NCC og byggherre Helse Midt-Nord for prosjektgjennomføring etter partneringmodellen. COWI har ledelsen av prosjekteringsgruppen med prosjektstyring, framdriftsplanlegging og oppfølging, kvalitetssikring og all teknisk prosjektering. Ajer videregående skole, Hamar Samspill- og totalentreprisekontrakt, hvor COWI er ombud/tverrfaglig koordinator for de tekniske fagene på vegne av Heimdal entreprenør. Vi laget også funksjonsbeskrivelsen for de tekniske fagene. Kryssingsspor, Nykirke Prosjektering og bygging av nytt kryssingsspor for Vestfoldbanen, hvor COWI var ansvarlig for prosjektering av alle fag, jernbanetekniske og underbyggende. For underbyggingsarbeidene var vi underleverandør til Veidekke, som var totalentreprenør. Entreprisekontrakten var en Målpriskontrakt, hvor det i forkant var fremforhandlet kontraktssum, fremdrifts-, funksjons- og kvalitetsmål. Dette er en interessant kontraktsform med mulighet for besparelser/bonus for både utbygger og entreprenør. 14 Årsberetning 2004 prosjektledelse prosjekteringsledelse byggeledelse usikkerhetsanalyser offentlige anskaffelser kontraktshåndtering entreprisestrategi prosessanalyser kvalitetsrevisjoner

17 Internasjonal virksomhet Lokal kompetanse for egen og global utvikling COWI har lang internasjonal erfaring. Den siste tiden har aktiviteten vært økende i Øst-Europa og det sydøstlige Asia, mens den er redusert på det afrikanske kontinentet. Vår virksomhet dreier seg i hovedsak om vann- og miljørelaterte oppgaver, samt energi- og samferdselsprosjekter. Det nære samarbeidet med COWIgruppen gir økte ressurser og stor tyngde i markedet. Vårt internasjonale engasjement tar utgangspunkt i de fagområdene hvor vi står sterkest nasjonalt. Oppdragene er knyttet til både norskfinansiert bistand og kommersielle prosjekt gjennom samarbeid med norsk industri. Vann- og avløpsprosjekt, Albania Rehabilitering av vann- og avløpssystemene i byen Burell med omegn pågår med stor intensitet. Prosjektet startet med vurdering av vannkilder, design og utforming av anbudsdokumenter. Nå er det over i implementeringsfasen med engasjement av entreprenører og underleverandører, byggekontroll, samt håndtering av innkjøp og opplæring. Institusjonell styrking av vannsektoren, Laos Omfattende desentralisering av vannsektoren med overføring av ansvar for drift og oppfølging til kommunene, har skapt et stort behov for kompetanseheving, veiledning og koordinering. COWI har de senere årene tilrettelagt prosesser for å styrke sentrale og lokale myndigheter gjennom kompetanseutvikling og opplæring tilpasset nye rammebetingelser. Avfallsplan, Ho Chi Minh City, fase II COWI har tidligere utarbeidet hovedplan for håndtering av farlig avfall for den sørlige delen av Vietnam. Planen konkluderer med et sentralisert system for avfallshåndtering, basert på utstrakt vilje til samarbeid mellom de involverte provinsene. Fase II skal hjelpe den styrende myndighet med å oppnå regional aksept for planen, samt skape grobunn for et konstruktivt samarbeid om en faglig vurdering av behandlingssystemene. Vårt arbeid inkluderer prosjektledelse, planlegging og informasjonskampanjer. Evaluering av private operatører innen vannsektoren, Albania og Zambia Prestasjonene til de private vannforsyningsselskapene blir nøye fulgt opp og evaluert innen tekniske-, økonomiske- og driftsmessige forhold. Selskapene har en del av sin godtgjørelse basert på målbare ytelsesavhengige aktiviteter som oppgradering av anlegg, økt tilgjengelighet og antall påkoplinger, vannkvalitet og opplæring av driftspersonell. COWI utarbeider system for oppfølging og evaluering, gjennomfører revisjoner og konkluderer med anbefalinger. Årsberetning

18 Årsberetning 2004 Budsjettoppnåelse med et overskudd på 17,9 mill.kr. etter skatt viser at 2004 var et godt år for COWI AS. Restruktureringen som ble innledet tidlig i 2003 viste seg vellykket. Et meget viktig skritt i denne prosessen, var endringen av navn og selskapsform som ble vedtatt på generalforsamling 1. november 2004; Interconsult ASA ble omdannet til COWI AS. En økonomisk utvikling som i hovedtrekk var positiv på alle områder gjennom hele året ga gode muligheter til å fokusere mer på langsiktig utvikling. Utarbeidelse av en ny, forankret strategi har som en følge av dette stått sentralt i både styrets og ledelsens arbeid i store deler av Utover dette har det vært nedlagt betydelig innsats i tiltak som skal bidra ytterligere til å sikre stabil og lønnsom drift fremover. Virksomheten Med bakgrunn i den omtalte strategiprosessen, er vår visjon som rådgivende ingeniørselskap blitt verifisert og opprettholdt; COWI AS skal være ledende innen rådgivning og prosjektering, spesielt med henblikk på kundeforståelse og kompetanse. Solid faglig kunnskap både i bredden og dybden skal gi kundene kompetansebasert rådgivning og engineering/prosjektering nasjonalt og internasjonalt. Vårt omdømme i markedet skal videre reflektere at vi er faglig dyktige, tør å presentere nye løsninger, og er kundeorienterte. Selskapet arbeider for en tydelig nasjonal profil med sterk lokal forankring. For de ansatte skal selskapet være en arbeidsplass preget av arbeidsglede og godt humør der dyktighet og innsats blir verdsatt. Selskapet har i tillegg til større enheter i Oslo (hovedkontor), Trondheim, Bergen og Fredrikstad en rekke mindre og mellomstore kontor rundt om i landet. En desentralisert nasjonal tilstedeværelse skaper nærhet til de lokale markedene og gir samlet kapasitet og kompetanse til å dekke store prosjektoppgaver. Tilhørigheten til COWI-gruppen betyr en ytterligere styrking av vårt tjenestetilbud og soliditet. Dette, sammen med gode samarbeidsrelasjoner med norske bedrifter og bistandsorganisasjoner, danner også grunnlaget for selskapets aktivitet i utlandet. Flerfaglighet og differensierte virksomhetsområder sikrer helhetlige vurderinger av prosjektoppgavene. Dette er forutsetningen for å innfri COWIs mål om miljøvennlig prosjektering og økt verdiskaping for kunde, samfunn og sluttbrukere. Marked COWI AS tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester med hovedvekt på: avfall og miljø prosjektadministrasjon samferdselsteknikk tekniske installasjoner og byggrådgivning vann og avløpsteknikk Også i 2004 ga selskapets satsing på å sikre flerfaglige oppdrag god uttelling. Innen helsebygg har vi blant annet store prosjekteringsoppdrag på Nye Ahus og St. Olavs Hospital. Et annet prioritert satsingsområde er samferdselssektoren, hvor vi vant rådgivningskontrakten for Nye Lysaker Stasjon. Markedsutviklingen var generelt svakt positiv gjennom Offentlig sektor har spesielt høy aktivitet innen helsebygg og samferdsel, mens det innen øvrige offentlige markeder ikke er like entydige signaler om vekst. Innenfor privat sektor stoppet nedgangen høsten 2003, siden har det vært en forsiktig bedring i aktivitetsnivået. Morselskap COWI AS oppnådde i 2004 en omsetning på 431,8 mill.kr., som er 31,8 mill. kr. høyere enn for Overskuddet ble 11,6 millioner kr. før skatt og 17,9 mill.kr. etter skatt, mot underskudd på 13,1 mill. kr. før skatt og 12,4 mill.kr. etter skatt for Styret ser seg fornøyd med resultatet og mener utviklingen har vært meget tilfredsstillende. Med regnskapsmessig og skattemessig virkning pr , ble datterselskapene Interconsult International AS og Interconsult Norgit AS fusjonert inn i COWI AS. Tallene for COWI AS i 2003 er ikke omarbeidet som følge av fusjonen. Etter styrets og administrasjonens oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som kan påvirke bedømmelsen av selskapet utover det som fremgår av regnskapet. Konsern Konsernet hadde i 2004 en samlet omsetning på 455,5 mill.kr., som er 2,2 mill. kr. lavere enn for For konsernet ble overskuddet 13,4 mill.kr. før skatt og 19,8 mill.kr. etter skatt, mot et underskudd på 5,9 mill.kr. før skatt og 6,1 mill.kr. etter skatt og minoritet for Konsernet har langsiktige leieavtaler for samtlige eiendommer i Norge og binder derfor ingen kapital i fast eiendom i Norge. I løpet av året er det foretatt nedbetaling av rentebærende gjeld på til sammen 10,3 mill.kr., herav 2,0 mill.kr. i ansvarlig lån fra eier. Dette lånet vil fra og med 2004 bli tilbakebetalt med 2,0 mill. kr. pr. år fremover. Konsernets likviditetssituasjon er betydelig bedret gjennom driftsåret, blant annet gjennom målrettet arbeid for å re- 16 Årsberetning 2004

19 dusere kapitalbindingen. Kontantbeholdningen pr for konsernet er på 13,2 mill.kr. Det er på samme tidspunkt ikke trukket noe av etablert kredittramme på 30,0 mill.kr. Styret og ledelsen er opptatt av å bedre konsernets likviditet og arbeider kontinuerlig med dette. Egenkapital Selskapets egenkapitalandel, inkludert ansvarlig lån, var ved årsskiftet 35,8% av totalkapitalen, mens tilsvarende nøkkeltall for konsernet var 40,4%. Alle forpliktelser overfor bankforbindelsen til selskapet er dermed innfridd. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven blir det bekreftet at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger budsjettet for 2005 og de tidligere omtalte langsiktige strategiske planer og målsetninger. Arbeidet med å ta ut synergier på ulike nivåer innen COWI-gruppen fortsetter, med særlig fokus på å bedre kunderelasjonene og markedsgrepet nasjonalt og internasjonalt. Organisasjon og miljøforhold Pr hadde konsernet 485,9 årsverk fordelt på 450,5 årsverk i morselskapet og 35,4 i selskapets datterselskap. I tillegg arbeider ca. 70 personer i datterselskap/tilknyttede selskap som COWI AS eier i utlandet. I løpet av året ble det ansatt 39 nye medarbeidere i morselskapet (inkludert ansatte fra innfusjonerte datterselskap), mens 57 sluttet. Organisasjonen har vært relativt stabil i året som gikk. Bedre tilpasset oppdragsmengde i forhold til bemanning og reduserte kostnader har gitt økt økonomisk handlingsfrihet og enkelte muligheter for vekst og videreutvikling. Det har gjennom året vært et nært og godt samarbeid med de ansattes organisasjoner. Sykefraværet var på 3,4% i 2004 (mot 4,7% i 2003), hvorav 2,5% (3,4%) utgjorde langtids sykefravær for morselskapet. Det ble registrert 1 skade/ulykke i 2004 med tilhørende sykefravær. Det ble i forbindelse med hendelsen ikke avdekket svikt i selskapets interne sikkerhetsrutiner eller arbeidsprosesser. COWI AS driver sin virksomhet i moderne lokaler med tidsmessige hjelpemidler. Arbeidsmiljøet anses som godt. COWI konsern har ingen produksjon som forurenser det ytre miljø. Virksomheten er også direkte engasjert med rådgivningstiltak og forbedringsforslag innen miljøsektoren hos mange kunder. Konsernet er bevisst på at også vår type kunnskapsbedrift indirekte påvirker miljøet og følger tett opp forhold knyttet til det interne miljøarbeidet. COWI ønsker å stå frem med høy miljøprofil og arbeider for økt bevissthet om dette i hele konsernet. Likestilling COWI fører en likestillingspolitikk basert på et mangfold av verdier og egenskaper blant medarbeiderne, med like muligheter for begge kjønn ved rekruttering, videreutdanning, avansement og egenutvikling i jobben. Virksomheten har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor kvinner har vært underrepresentert. Vi har i dag en total kvinneandel på 24%, med høyest kvinneandel i administrasjonen på 58%. I de operative enhetene utgjør kvinneandelen 21%. Vi har 1 kvinne blant 8 ledere i konsernet, mens 4 av 39 i mellomledelsen er kvinner. Det er et mål å øke kvinneandelen på alle nivåer i konsernet. Det vil derfor satses på å utvikle kvinnelige ledere gjennom lederutvikling og andre tiltak. I kontakt med universiteter og høyskoler blir det i våre presentasjoner av konsernet lagt vekt på å fremheve COWI som en attraktiv, utfordrende og spennende arbeidsplass for kvinner. Ved rekruttering vil konsernet søke den til enhver tid faglig best kvalifiserte og vil ved ellers like forhold velge det underrepresenterte kjønn. I løpet av de siste tre årene har kvinner utgjort 17% av våre nyansettelser. Lønnspolitikken er uavhengig av kjønn. For morselskapet utgjør gjennomsnittlig årslønn for kvinnelige ingeniører og sivilingeniører 90,2% av gjennomsnittlig årslønn for mannlige ingeniører og sivilingeniører. Årsaken til denne forskjellen er at gjennomsnittsalderen for kvinner er 6,1 år lavere enn for menn. Justert for denne aldersforskjellen blir avviket i gjennomsnittslønnen omtrent borte. Ledere er ikke inkludert i gjennomsnittslønningene. Arbeidstidsordningen er ikke avhengig av kjønn, men vår erfaring er at flere kvinner enn menn foretrekker deltidsstillinger. I dag har ca. 32,5% av våre kvinnelige medarbeidere deltidsstilling. Gjennomsnittlig stillingsandel for kvinner er på 92,7% og for våre mannlige medarbeidere 99,0%. Konsernet legger til rette for at fedre kan ta mer omsorgsansvar ved å gi fleksibilitet i forhold til arbeidstid/-sted, og ved avvikling av permisjoner. Erfaringen er at fedre nå tar et større omsorgsansvar både ved barns fødsel og sykdom. Styret Det overordnede styrearbeidet i konsernet foregår i morselskapet COWI AS. Styrets arbeid og oppgaver følger av aksjeloven, vedtektene, styreinstruks og den til enhver tid avtalte arbeidsordning fastsatt av styret. Blant annet har styret som oppgave å fastsette overordnede mål og strategier, vedta budsjett- og fullmaktsrammer, behandle og godkjenne årsregnskap og delårsregnskap, samt vedta større investeringer og endringer i konsernets organisasjon og virksomhet. Med unntak av Årsberetning

20 Siri B. Hatlen, som ikke ønsket gjenvalg på den ordinære generalforsamlingen 23. april 2004, har styret vært uendret gjennom året. Administrerende direktør Den løpende forvaltningen ivaretas av administrerende direktør i samsvar med styrets beslutninger og instruksjoner. Administrerende direktør har et nært samarbeid med styrets leder og holder ellers styret løpende informert om konsernets virksomhet og utvikling. Administrerende direktør og resten av ledelsen har regelmessige felles møter for å vedta tiltak og beslutninger om daglige drift og legge rammer og planer for virksomheten. Ledelsen Følgende personer utgjorde ledelsen i COWI AS i 2004: Adm. dir. Christian Nørgaard Madsen Økonomidirektør Finn Rødseth Regiondirektør Egil Bøckmann Regiondirektør Håkon Grimstad Regiondirektør Svein Sande Internasjonal direktør Jan Eklund (fra 1. september) Daglig leder i våre heleide datterselskap inngår i ledergruppen i det norske konsernet. Det danske selskapet COWI A/S eier 100% av aksjene i COWI AS. Med dette som bakgrunn, arbeider konsernet og ledelsen i Norge også for at COWIgruppens samlede interesser skal bli best mulig ivaretatt i de markeder som blir betjent. Datterselskap Virksomheten i disse selskapene er rettet mot spesielle markedssegmenter, produktområder, eller geografiske satsningsområder. Datterselskapene arbeider innen utvalgte deler av COWIs totale tilbud av produkter og tjenester i Norge. Ingeniørene Strand og Grindahl AS Selskapet, som eies 100% av COWI AS, har 19 ansatte som primært arbeider med elektroteknisk rådgivning, ofte i samarbeid morselskapet på flerfaglige oppdrag i det norske markedet. Selskapet, som har hovedkontor i Fredrikstad og et avdelingskontor i Oslo, hadde et godt resultat i Daglig leder er Gunnar Pettersen. Norsas AS Selskapet, som eies 100% av COWI AS, har 17 ansatte i Oslo og Trondheim. Virksomheten utgjør et nasjonalt kompetansesenter for avfall og gjenvinning og gir faglig bistand og informasjon om avfallshåndtering til kommuner, næringsliv, allmennheten, forurensningsmyndigheter med flere. Selskapet, som blir ledet av Barbro Sørlid Engh, oppnådde også i 2004 et meget godt resultat. Øvrige heleide datterselskap COWI AS har to datterselskap i utlandet, Internor Holding Ltd. i Zimbabwe og Interconsult Zambia. Førstnevnte selskap eier og forvalter diverse eiendommer som gir en svært begrenset økonomisk effekt, mens sistnevnte selskap er uten reell aktivitet, da det er forventet avviklet i løpet av kort tid. Med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra , ble datterselskapene Interconsult International AS og Interconsult Norgit AS fusjonert inn i COWI AS. Datterselskapene Interconsult Energi AS og Interconsult Prosjektutvikling AS, som begge var uten vesentlig aktivitet, ble som planlagt avviklet i begynnelsen av Fremtidsutsikter Styret mener at en rekke implementerte tiltak har resultert i en vellykket omlegging av virksomheten i de senere årene. En konsekvens av disse endringene er en klart styrket evne til å oppnå gode økonomiske resultat. Deltagelsen i et større internasjonalt konsern med solide markedsposisjoner har også bidratt gjennom økte muligheter for verdifullt samarbeid på tvers av landegrensene. COWI AS vil i 2005 spesielt ha fokus på implementering av den nylig vedtatte strategi der områdene økonomi, marked og kunder, samt organisasjons- og kompetanseutvikling er utpekt som de sentrale elementene fremover. Utarbeidelse og implementering av handlingsplaner for disse områdene med sikte på fortsatt konsolidering og bedret lønnsomhet, samt videre utvikling av samarbeidet med resten av COWI-gruppen, vil være prioriterte oppgaver. Markedsutsiktene ved starten av året er noe bedre enn ved inngangen til Både for privat og offentlig sektor er det grunn til å forvente en bedring i aktivitetsnivået. COWI AS hadde ved inngangen til året relativt sett en bedre tilpasset ordrereserve enn tidligere, med flere inngåtte kontrakter for langsiktige og store prosjekteringsoppgaver. COWI AS vil også i 2005 satse spesielt på aktiviteter som ligger innen kjernevirksomheten. Øvrige aktiviteter som ikke understøtter valgt strategi på en lønnsom måte, vil bli avviklet eller solgt. Også for datterselskapene Norsas AS og Ingeniørene Strand og Grindahl AS er markedsutsiktene generelt gode. Resultatdisponeringer Konsernets årsresultat for 2004 var et overskudd på kroner. COWI AS oppnådde et overskudd på kroner i 2004, som styret foreslår å disponere slik: kroner overføres til opptjent annen egenkapital. Morselskapets frie egenkapital pr utgjør kroner Årsberetning 2004

21 Oslo, 11. februar Styret for COWI AS Klaus H. Ostenfeld Henning H. Therkelsen Keld Sørensen Styreleder Styremedlem Styremedlem Knut Næss Helge Gullaksen Torstein L. Petersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Christian Nørgaard Madsen Administrerende direktør Styret i COWI AS. Fra venstre Torstein L. Petersen, Henning H. Therkelsen, Helge Gullaksen, styreleder Klaus H. Ostenfeld, Knut Næss og Keld Sørensen. Årsberetning

22 Resultatregnskap Beløp i NOK COWI AS COWI konsern Note Honorarinntekt Annen driftsinntekt Underleverandører og utlegg Lønnskostnad 11, Avskrivninger 2, Annen driftskostnad 3,14, Driftsresultat Mottatt konsernbidrag Resultatandel fra tilknyttede selskap Renteinntekt fra konsernselskaper Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av aksjer 4, Rentekostnad til konsernselskaper Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat før skatt Skatter Årsresultat (-underskudd) Minoritetens andel av årsresultat 189 Majoriteten andel av årsresultat Årsberetning 2004

23 Balanse pr Beløp i NOK COWI AS COWI konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utviklingsprosjekt Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttede selskap Lån til tilknyttede selskap 7, Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 6, Netto pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Igangværende prosjekter Kundefordringer Konsernfordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsberetning

24 Balanse pr Beløp i NOK COWI AS COWI konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Innskutt annen egenkapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lån fra morselskap Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Konserngjeld Garantiavsetning Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 11. februar 2005 I styret for COWI AS Klaus H. Ostenfeld Styreleder Christian Nørgaard Madsen Adm. direktør Torstein L. Petersen Helge Gullaksen Knut Næss Keld Sørensen Henning H. Therkelsen 22 Årsberetning 2004

25 Kontantstrømoppstilling (Alle tall i 1000) COWI AS COWI Konsern Resultat før skatter Skatter Tap/gevinst ved salg av aksjer og varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Gevinst ved avvikling av datterselskap Nedskrivning aksjer Endring igangværende prosjekter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring pensjoner Effekt av valutakursendringer Resultatandel fra tilknyttede selskaper Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger på lånefordringer konsern Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.) Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetaling i forbindelse med kontantemisjon Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto nedbetaling konsernkontoordning Innbetaling gjeld konsernselskaper Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld Utbetaling gjeld konsernselskaper Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i året Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter ved periodens slutt Denne består av: Betalingsmidler Ubenyttet kreditt konsernkontoordning utgjør i tillegg Årsberetning

26 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Morselskapet skiftet navn fra Interconsult ASA til COWI AS i Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet COWI AS og alle de selskap hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet og datterselskapene presenteres som en økonomisk enhet. Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet er derfor aksjer i datterselskap, interne fordringer og gjeld, samt transaksjoner mellom konsernselskapene, eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Tilknyttede selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Utenlandske datterselskapers regnskap er omregnet etter balansedagens kurs. Ved kjøp av datterselskap elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene, tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Merverdier som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler er klassifisert som goodwill i konsernbalansen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskap tilkommet i løpet av året tas med i konsernets regnskap fra overtagelsestidspunktet og frem til Tilsvarende for datterselskap som selges i løpet av året. Datterselskapene Interconsult International AS og Interconsult Norgit AS er fusjonert inn i morselskapet COWI AS, med regnskapsmessig og skattemessig virkning pr Fusjonene er gjennomført med konsernkontinuitet, dvs at det er de bokførte verdiene fra datterselskapene i konsernregnskapet som er videreført i COWI AS tallene er ikke omarbeidet for morselskapet. Følgende selskap inngår i konsernet pr : COWI AS Morselskap Ingeniørene Strand og Grindahl AS 100,00% NORSAS AS 100,00% Interconsult Zambia Ltd 100,00% Internor (Holding) Ltd Zimbabwe 100,00% Datterselskap/tilknyttede selskap Alle datterselskap og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i morselskapets selskapsregnskap. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, regnskapsføres den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene trekkes fra regnskapsført verdi av investeringen i balansen. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det ut fra vesentlighet må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter anskaffelses-/etableringsstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Vurderingsprinsipper Bruk av estimater Utarbeidelse av konsernregnskap etter god regnskapsskikk, krever at selskapets ledelse gjør estimater basert på den informasjon som er tilgjengelig på tidspunktet for avleggelse av regnskapet. Estimatene har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i resultatregnskapet. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra disse estimatene. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke påregnelig tapsrisiko. 24 Årsberetning 2004

27 Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapårets slutt. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler/utviklingsprosjekter er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet, og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelene. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer, hvor COWI AS og andre datterselskap ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasingavtaler behandles regnskapsmessig som operasjonell leasing. Igangværende prosjekter Igangværende prosjekter er vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på fullføringsgraden (løpende avregningsmetode). Fullføringsgraden beregnes normalt som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Tilskudd Mottatt investeringstilskudd knyttet til balanseførte immaterielle eiendeler er ført som reduksjon av disse eiendelene. Andre prosjektrelaterte driftstilskudd inntektsføres som annen driftsinntekt. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. For pensjonsordningen er samlede forpliktelser vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser, brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om pensjonskostnader. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Garantiansvar Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/avsluttede prosjekter er kostnadsført og ført som avsetning i balansen under annen kortsiktig gjeld. Avsetningen baseres på historiske erfaringstall for kostnader knyttet til garantier. Skatt Skatter i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer, eller kan reversere i samme periode, er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Utsatt skattefordel er både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet beregnet til nominell verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart, og med uvesentlig kursrisiko, kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Årsberetning

28 Note 1 Egenkapital (Alle tall i 1000) Morselskap Egenkapital pr samt årets endring. Innskutt annen EK Aksjekapital Overkursfond Opptjent annen egenkapital Sum Egenkapital pr Fusjonsdifferanse Årets overskudd Egenkapital pr Konsern Egenkapital pr samt årets endring Aksjekapital Innskutt annen EK Overkursfond Opptjent annen egenkapital Sum Egenkapital pr Omregningsdifferanser og andre EK korrigeringer Årets overskudd Egenkapital pr Note 2 Immaterielle eiendeler (Alle tall i 1000) Morselskap Utviklingsprosjekt Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 3 år Avskrivningsmetode Lineær Konsern Utviklingsprosjekt Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær 26 Årsberetning 2004

29 Note 3 Varige driftsmidler (Alle tall i 1000) Morselskap Påkostning leide lokaler Maskiner og inventar Transportmidler Kunst Sum Anskaffelseskost Tilgang Tilgang i forbindelse med fusjon Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år 2-10 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Morselskapet har følgende operasjonelle leasing/ leieforpliktelser fordelt pr. år Transportmidler Kontormaskiner Lokaler Etter Sum Sum Konsern Påkostning leide lokaler Bygninger Maskiner og inventar Transportmidler Kunst Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år 2-10 år 5-7 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Årsberetning

30 Note 3 Varige driftsmidler, fortsetter (Alle tall i 1000) Konsernet har følgende operasjonelle leasing/leieforpliktelser fordelt pr. år Lokaler Etter Sum Tallverdier er målt i nominelle kroneverdier. Kontraktene for lokalleie indeksreguleres. Ekstern fremleie inngår ikke i oppstillingen. Sum Note 4 Datterselskap og tilknyttede selskap (Alle tall i 1000) Morselskap Datterselskap Eierandel Balanseført verdi Ingeniørene Strand og Grindahl AS Fredrikstad 100 % Norsas AS Oslo 100 % Interconsult Zambia Ltd Zambia 100 % 0 Internor (Holding) Ltd. Zimbabwe 100 % 36 Verdi i selskapsregnskapet Aksjene i Interconsult Zambia Ltd er nedskrevet med 417 i Tilknyttede selskap Transportmidler Kontormaskiner Forretningskontor Forretningskontor Eierandel Egenkapital (100%) Årsresultat (100%) Balanseført verdi Teledrifting AS Tromsø 50 % Computational Industry Technologies AS Trondheim 46 % Zeolite Investment Zimbabwe 35 % 447 Interconsult Zimbabwe Ltd. Zimbabwe 35 % 376 Synkarion AS Fredrikstad 34 % 34 Interconsult Bulgaria Ltd. Bulgaria 50 % 16 Lista Flypark AS Stavanger 50 % 0 Team St.Olav ANS Trondheim 48 % 0 TrondheimsLaget ANS Trondheim 34 % 0 Hunan Qunshan Water Treatment Kina 28 % 0 Equipment Co. Ltd. Interconsult Private Ltd. Malawi 33 % 0 Verdi i selskapsregnskapet Aksjene i Lista Flypark AS, Hunan Qunshan Water Treatment Equipment Co. Ltd og Interconsult Private Ltd er nedskrevet med til sammen 540 i Årsberetning 2004

31 Note 4 Datterselskap og tilknyttede selskap, fortsetter (Alle tall i 1000) Konsern Tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden Anskaffet Forretningskontor Eierandel Årets endring Balanseført verdi Computational Industry Technologies AS 1999 Trondheim 46 % Teledrifting AS 2002 Tromsø 50 % Interconsult Bulgaria Ltd Bulgaria 50 % Interconsult Zimbabwe Ltd Zimbabwe 35 % Zeolite Investment 1999 Zimbabwe 35 % Team St.Olav ANS 2003 Trondheim 48 % Trondheimslaget ANS 2004 Trondheim 34 % Synkarion AS 2001 Fredrikstad 34 % Lista Flypark AS 2002 Stavanger 50 % 0 0 Hunan Qunshan Water Treatment Equipment 2002 Kina 28 % Co. Ltd Wellfield Consulting Services Ltd. (solgt i 2004) 1989 Botswana 50 % (217) 0 Sum tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden Av årets endring utgjør inntektsført resultatandel 878. Inkludert 145 i avskrivning på goodwill vedrørende Teledrifting AS. Goodwillen avskrives over 5 år. Note 5 Aksjer og andeler (Alle tall i 1000) Morselskap Selskap Eierandel Balanseført verdi Værste AS 7 % MediVi AS 17 % 0 Andre aksjer og andeler 223 Verdi i selskapsregnskapet Aksjene i MediVi AS er nedskrevet med 156 i Det er også foretatt en nedskrivning på 10 i andre aksjer. Konsern Selskap Eierandel Balanseført verdi Værste AS 7 % MediVi AS 17 % 0 Kretsløpet AS 17 % 0 Andre aksjer og andeler 223 Verdi i konsernregnskapet Note 6 Andre fordringer (Alle tall i 1000) Morselskap I posten andre fordringer inngår ansvarlig lån til Værste AS med kr Lånet står tilbake for selskapets bankgjeld. Forrentning og tilbakebetaling skal skje når selskapet har tilstrekkelig likviditet og soliditet. Utbytte skal ikke utbetales før lånekapitalen er nedbetalt. Årsberetning

32 Note 7 Fordringer og gjeld (Alle tall i 1000) Morselskapet Konsernet Fordringer med forfall senere enn ett år Interconsult Bulgaria LTD Ansvarlig lån til Værste AS Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Ansvarlig lån fra COWI A/S (Danmark) Sum Avdragsstruktur langsiktig gjeld Morselskapet Konsernet Gjennomsnittlig rentesats for rentebærende gjeld er 4,5% i Rentesats ansvarlig lån er NIBOR + 2%. Morselskapet Konsernet Panteheftelser Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler Kundefordringer Driftsmidler Sum Pantsettelse gjelder overfor DnB NOR og er knyttet til både langsiktig gjeld og konsernkontoordning med en trekkramme på pr Eiendelene er også stillet som sikkerhet for: Ubenyttet trekk konsernkontoordning Garantiansvar Årsberetning 2004

33 Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap (Alle tall i 1000) Morselskap Konsernselskaper Tilknyttede selskaper Fordringer Kundefordringer Sum Gjeld Leverandørgjeld Sum Note 9 Bankinnskudd (Alle tall i 1000) Morselskapet Konsernet Bundne bankinnskudd Ubenyttet trekk konsernkontoordning COWI AS er hovedkontoinnehaver i en konsernkontoordning med DnB NOR, hvor begge de norske datterselskapene er med. Total trekkrettighet i ordningen var pr De respektive datterselskapers innestående på konsernkonto er klassifisert som gjeld til konsernselskaper. Renteinntekter/-kostnader i denne ordningen er klassifisert som renter til/fra konsernselskaper. DnB NOR har stillet bankgaranti på for morselskapets skattetrekkforpliktelse. Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Morselskap Aksjekapitalen består av Antall Pålydende Bokført Aksjer Samtlige aksjer eies av COWI A/S (Danmark) pr Alle aksjer gir samme rett i selskapet. Årsberetning

34 Note 11 Pensjoner (Alle tall i 1000) COWI konsern har kollektiv foretakspensjonsordning for norske ansatte. Morselskap Konsern Antall personer med i ordningen Aktive Pensjonister Totalt Ved pensjonsberegningene er følgende økonomiske forutsetninger lagt til grunn Diskonteringsrente... 5,5 % 6,0 % Forventet avkastning... 6,5 % 7,0 % Lønnsregulering... 3,0 % 3,5 % G-regulering... 3,0 % 3,3 % Pensjonsregulering... 3,0 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift-sats... 14,1 % 14,1 % Forventet frivillig avgang før 40 år... 4,0 % 4,0 % Forventet frivillig avgang etter 40 år... 2,0 % 2,0 % Benyttet diskonteringsrente pr ,5 % 6,0 % Morselskap Konsern Resultatregnskap Årets pensjonsopptjening Rentekostnader av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatførte estimat og planendringer Omkostninger Arbeidsgiveravgift av innbetalt premie Sum pensjonskostnader Morselskap Konsern Balansen Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Estimat virkelig verdi netto forpliktelser Ikke resultatførte estimat/planendringer Netto pensjonsmidler (eiendel) Estimatendringer er amortisert over forventet gjennværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Planendring er både i morselskapet og konsern amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid (ikke korridorløsning). Overfinansieringen er både i morselskap og konsern sannsynliggjort gjennom at forventet kontantverdi av den totale pensjonsforpliktelsen (påløpt og fremtidig) overstiger verdien av pensjonsmidlene. Realisering av netto pensjonsmidler vil skje over tid. 32 Årsberetning 2004

35 Note 12 Skatt (Alle tall i 1000) Beregning av skattefordel og endring i utsatt skattefordel Morselskap Konsern Oversikt over midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst- og tapskonto Avsetninger Nedskrivning aksjer i datterselskap Netto skatteøkende forskjeller Underskudd/godtgjørelse til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel % utsatt skattefordel Ikke oppført utsatt skattefordel Utsatt skattefordel i balansen Endring utsatt skattefordel i følge balansen Herav tilført utsatt skattefordel via fusjoner i konsernet: Rest endring utsatt skattefordel med effekt mot årets skatter i resultatregnskap: Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Endring i underskudd og godtgjørelse til framføring Skattepliktig resultat 0 0 Årets skatter i resultatregnskapet Betalbar skatt i skattekostnaden Endring utsatt skattefordel Sum skatter (-inntekt) i resultatregnskapet Betalbar skatt (i balansen) Betalbar skatt i skattekostnaden Skattevirkning av konsernbidrag Betalbar skatt i balansen Underskudd og godtgjørelse til fremføring Utløpsår Sum underskudd til fremføring Årsberetning

36 Note 13 Annen kortsiktig gjeld (Alle tall i 1000) Morselskapet Feriepenger og andre lønnsrelaterte poster Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum Note 14 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (Alle tall i 1000) Morselskapet Konsernet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn og annen godtgjørelse Pensjonspremie kollektiv ordning 80 0 Ved oppsigelse har adm. direktør avtale om full lønn i de første 6 månedene, deretter i de neste 6 måneder med fradrag av eventuell lønn hos ny arbeidsgiver. Ansatte har lån i morselskapet og konsernet på tilsammen kr Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. Revisor Morselskapet Konsernet Revisjonshonorar Teknisk bistand Note 15 Annen driftskostnad (Alle tall i 1000) Morselskapet Husleie Leie av driftsmidler Reisekostnader Annen driftskostnad Sum Årsberetning 2004

37 Revisjonsberetning 2004 Årsberetning

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Tavleforum rådgivers rolle. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon 28.10.2010 Tavleforum Rådgivers rolle

Tavleforum rådgivers rolle. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon 28.10.2010 Tavleforum Rådgivers rolle Tavleforum rådgivers rolle Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWIgruppen en av Nord-Europas ledende rådgivervirksomheter ca. 6000 medarbeidere årlig omsetning DKK 3,5 mrd uavhengig rådgivervirksomhet

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

COWI AS. en del av COWIgruppen. Næringslivsdagen ved IPM. onsdag 20. mars 2013. Benedikte Oliver COWI FIRMAPRESENTASJON - KOMMUNIKASJON OG DESIGN

COWI AS. en del av COWIgruppen. Næringslivsdagen ved IPM. onsdag 20. mars 2013. Benedikte Oliver COWI FIRMAPRESENTASJON - KOMMUNIKASJON OG DESIGN COWI AS en del av COWIgruppen Næringslivsdagen ved IPM onsdag 20. mars 2013 Benedikte Oliver 1 Disposisjon: Litt om COWIgruppen og COWI Norge Presentasjon av prosjekter 2 COWIgruppen en av Nord-Europas

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer