SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC"

Transkript

1 Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Sølvlodd S-55FC Artikkelnr , , , Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Produktgruppe Flussmiddelbelagt sølvlodd Kjemikaliets bruksområde Kadmiumfritt sølvlodd Passer til lodding av rustfrie detaljer for eks. næringsmiddelindustrien 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn GasIQ AB Postadresse Täljstensvägen 5 Postnr. SE Poststed Stenkullen Land Sverige Telefon Hjemmeside Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Faresymbol Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 Produktet er farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Irriterer hud og øyne. R-setninger S-setninger R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging R36/38 Irriterer øynene og huden. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37 Bruk egnede vernehansker.

2 Sølvlodd S-55FC Side 2 av 9 Ytterligere informasjon Sammensetning på merkeetiketten 2.3 Andre farer PBT / vpvb Helseeffekt S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. Emballasjen oppbevares på et godt ventilert sted. Unngå innånding av støv. Bruk egnede verneklær. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Kaliumfluorid PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Innånding av lodderøyk kan føre til hodepine, tretthet, irriterte luftveier, astmalignende symptomer og metallrøykfeber. Kroniske skader på lunger og sentralnervesystemet kan oppstå etter langvarig og gjentatt arbeid med lodding. Inntak av fluorider kan påvirke skjelettet og tannemaljen negativt. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Sølv CAS-nr.: EC-nr.: Kaliumtetrafluoroborat CAS-nr.: EC-nr.: Kobber CAS-nr.: EC-nr.: Kaliumpentaborat CAS-nr.: EC-nr.: Kaliumfluorid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Oksalsyre CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Oksalsyre Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett CAS-nr.: EC-nr.: Xi; R36/38 Skin Irrit. 2;H315; Eye Irrit. 2;H319; % < 50 % % Repr. 2;H361fd; < 25 % T; R23/24/25 Acute tox. 3; H331 Acute tox. 3; H311 Acute tox. 3; H301 Xn; R21/22 Acute tox. 4; H312 Acute tox. 4; H302 F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53 Aquatic Chronic 2;H411 STOT SE3;H336 Skin Irrit. 2;H315 Asp. tox 1;H304 Flam. Liq. 2;H225 Note: 4HP < 10 % < 2,5 % Komponentkommentarer Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (CAS-nr ) inneholder <0, 1% benzen. Dette innebærer at stoffet verken er kreftfremkallende eller arvestoffskadelig. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. < 1 %

3 Sølvlodd S-55FC Side 3 av Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Nødtelefon: se seksjon 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Etter en kraftig eksponering for lodderøyk, ha lege i umiddelbar nærhet - lungeødem kan oppstå etter flere timer. Vask huden med såpe og vann. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege. Brannskader: Skyll straks med vann. Fjern under skyllingen klær som ikke er fastbrent. Tilkall ambulanse. Fortsett skyllingen under transport til sykehus. Skyll straks med mye vann i minst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Brannskader: Skyll straks med mye vann i flere minutter. Tilkall ambulanse. Fortsett skyllingen under transport til sykehus. Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann. Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN (tel ) eller lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell MERK Virkninger kan være forsinket. Hold pasienten under oppsyn i 48 timer. Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger Innånding av lodderøyk kan gi irritasjon i luftveier, hoste, astmaliknende symptomer og influensalignende symptomer med feber som kan vare i opptil timer. Hudkontakt kan gi irritasjon og evt. grønn-blå, resp. grønn-sort misfarging av huden. Øyekontakt med støv eller lodderøyk kan gi irritasjon og svie. Svelging - lite relevant eksponeringsvei, men kan fremkalle magesmerter, brekninger, diaré, vekttap, hodepine, influensalignende symptomer (metallrøykfeber). Ved kraftig eksponering kan lungeødem oppstå etter flere timer. Hyppig innånding av partikler/gass som dannes ved lodding over lengre tid, øker faren for å utvikle lungesykdommer. Gjentatt eksponering kan gi kroniske øyeproblemer som lysfølsomhet, rennende øyne, svie og nedsatt syn Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Symptomatisk behandling. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Hvis mulig, bruke brannslokker egnet for metallbrann (pulver type D). Ellers, velg pulver, karbondioksid (CO2) eller vanntåke til mindre branner. Større branner slokkes med alkoholresistent skum eller vannspray. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Ved brann eller høy temperatur dannes giftige og irriterende gasser, bl.a: Kobberoksider. Sølvoksider. Bor. Fluorider. Nitrøse gasser (NOx). Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet. Brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

4 Sølvlodd S-55FC Side 4 av 9 Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av støv. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Hvis produktet er smeltet, la det størkne først. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon 13. Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Unngå innånding av gass, røyk, damp. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug er påkrevd. Bare personer med adekvat trening skal bruke kjemikaliet. Gravide bør ikke arbeide med dette produktet hvis det er den minste fare for eksponering. Se Arbeidstilsynets forskrift "Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid). Vask hendene etter kontakt med kjemikaliet. Bytt tilsølte klær og ta av verneutstyr før måltidet. Ikke røyk, drikk eller spis på arbeidsplassen Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares i originalemballasjen. Lagres kjølig, tørt og i tett lukket beholder. Betingelser for sikker oppbevaring Råd angående samlagring 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser. Næringsmidler og dyrefôr. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Sølv, metallstøv og røyk CAS-nr.: t.: 0,1 mg/m³ 2009 EC-nr.: Uorganiske fluorider (beregnet som F) 8 t.: 0,5 mg/m³ 2011 Kobber (støv) CAS-nr.: EC-nr.: Kobber (røyk) CAS-nr.: EC-nr.: Oksalsyre CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: t.: 1 mg/m³ t.: 0,1 mg/m³ t.: 1 mg/m3 2011

5 Sølvlodd S-55FC Side 5 av 9 Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett Synonymer: Oksalsyre CAS-nr.: EC-nr.: t.: 100 ppm 8 t.: 500 mg/m³ 2009 Nitrogenoksid CAS-nr.: EC-nr.: Nitrogendioksid CAS-nr.: EC-nr.: t.: 25 ppm 8 t.: 30 mg/m3 8 t.: 0,6 ppm 8 t.: 1,1 mg/m³ om grenseverdier 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Nitrogenoksider dannes ved høy temperatur. Derfor bør grenseverdiene for disse gassene vurderes. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal røykavtrekk, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Vask tilsølte klær før de brukes. Bruk ventilforsynt åndedrettsvern med P3 eller B/P2-filter eller helst en friskluftmaske. Bruk friskluftsmaske i trange eller lukkede rom. Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Flerlagsmateriale (f.eks. 4H, Saranex). Ved arbeid med varmt produkt brukes varmebestandige hansker. Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk beskyttelsesklær som dekker armer og ben. Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Fast stoff Farge Varierende Lukt Karakteristisk er, Luktgrense er, ph (handelsvare) er, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall er, Kokepunkt / kokepunktintervall er, Flammepunkt er, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass)

6 Sølvlodd S-55FC Side 6 av 9 er, Eksplosjonsgrense er, Damptrykk er, Damptetthet er, Relativ tetthet Løselighetsbeskrivelse er, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann er, Selvantennelighet er, Dekomponeringstemperatur er, Viskositet Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Uoppløselig i vann. Ikke selvantennelig. Ikke eksplosiv. Ikke oksiderende. 9.2 Fysikalske farer er, Løsemiddelinnhold Organiske løsemidler: 0,1% Vann: 1,0% VOC (EF): 0,0% Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper 97,3 % fast stoff er Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen testresultater tilgjengelig. Kjemikaliet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene. Oppstår ved kontakt med materialer som skal unngås (seksjon 10.5) og ved ulempelige forhold (seksjon 10.4) Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå temperaturer over den anbefalte arbeidstemperaturen Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke alkalier Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologisk informasjon Andre toksikologiske data Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ingen under normale forhold. Irriterende og helseskadelige metalloksider kan utvikles ved oppvarming over den anbefalte arbeidstemperaturen. Brannbar hydrogengass kan dannes i kontakt med syrer. Se også seksjon 5.2. LD50 (oralt, rotte): 245 mg/kg Gjelder kaliumfluorid, CAS-nr Blandingen som helhet er ikke testet. Klassifiseringen er gjort utfra informasjon om inngående stoffer og deres klassifisering. Produktet klassifiseres som helseskadelig og irriterende.

7 Sølvlodd S-55FC Side 7 av 9 Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Irritasjon Etsende Forsinket / Repeterende Allergi Kroniske effekter Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Lodderøyk kan gi irriterte luftveier, astmaliknende symptomer, hodepine, tretthet, svimmelhet og influensalignende symptomer. Ved kraftig eksponering kan lungeødem oppstå etter flere timer. Irriterer huden. Kobberstøv kan gi rødhet, svie og eksemlignende hudproblemer (dermatitt) hos følsomme individer. Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi grønn-blå, resp. grønn-sort misfarging av huden. Støv og lodderøyk i øynene kan gi irritasjon og svie. Gjentatt eksponering kan gi kroniske øyeproblemer som lysfølsomhet, rennende øyne, svie og nedsatt syn. Lite relevant eksponeringsvei. Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger, diaré, vekttap, hodepine, influensalignende symptomer (metallrøykfeber). Irriterer øynene og huden. Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt. Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. Hyppig innånding av partikler/gass som dannes ved lodding over lengre tid, øker faren for å utvikle lungesykdommer. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Inneholder et stoff som er mistenkt for å være skadelig for fosteret under graviditeten og som har klassifisering Repr 2; H361 fd iht CLP kriterier. Klassifiseringskriteriene iht DPD er ikke oppfylt. Inneholder et stoff som er mistenkt for å gi redusert fruktbarhet og som har klassifisering Repr 2; H361 fd iht CLP kriterier. Klassifiseringskriteriene iht DPD er ikke oppfylt. Produktet inneholder kobber (et tungt metall), som i finfordelt form er meget giftig for vannorganismer, og som kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Produktet inneholder små mengder petroleumsnafta, som er giftig for vannorganismer, og som kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet. Kjemikaliet består hovedsakelig av uorganiske forbindelser som ikke er biologisk nedbrytbare Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer (BCF > 100). er til bioakkumulering BCF: 29 (kobber) 3300 (sølv) Kilde: Prevents database "Kemiska ämnen"

8 Sølvlodd S-55FC Side 8 av Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. vpvb vurderingsresultat vpvb-vurdering ikke utført Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL Forventes å ha meget lav mobilitet i jord. Uløselig i vann. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Ja EAL: metaller i blanding EAL: andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i og Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Ikke farlig gods UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Forurensning kategori Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) FOR : Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer. Fra Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med

9 Sølvlodd S-55FC Side 9 av Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. FOR nr 179: Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid). Forskrift om arbeid av barn og ungdom, nr. 551, med endringer. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Brukte forkortelser og akronymer Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Versjon 1 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad GasIQ AB Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet. R11 Meget brannfarlig. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet R36/38 Irriterer øynene og huden. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging. R38 Irriterer huden H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H331 Giftig ved innånding. H315 Irriterer huden. H311 Giftig ved hudkontakt. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H302 Farlig ved svelging. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H361fd Mistenktes for å ødelegge fruktbarhet. Mistenktes for å skade det ufødte barnet. H301 Giftig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert:

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T OMO Profesjonell Finvask 3T Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.11.2009 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2007 12 13 Revisjonsdato: 2015 06 12 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Grunning Rød A, Grunning Hvit A, Grunning Grå

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer