HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARSTAD KOMMUNE. Møtebok"

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: 13:00 16:35 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 120 Til saksnr. 130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 35 Følgende medlemmer/varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Marianne Bremnes Ordfører AP Halvar Hansen Gruppeleder AP Kjetil Bjørkelund Medlem AP Synnøve Søndergaard Medlem AP Trond Henningsen Medlem AP Lisa Reppen Halseth Medlem AP Elsa Floer Medlem AP Bjørnar Benjaminsen Medlem AP Jan Henrik Elvheim Varamedl AP Knut Steen Henriksen Varamedl AP Hanne Simonsen Iversen Gruppeleder FRP Espen Ludviksen Medlem FRP Finn Ero Bustadmo Medlem FRP Jostein Rasmussen Medlem FRP Charlotte M Espejord Medlem FRP Rolf Fredrik Bendiksen Medlem FRP Benedikte Bottolfsen Medlem FRP Torleif Johnsen Medlem FRP Roger Olaf Søfting Medlem FRP Svein-Kåre Nilssen Medlem FRP Mary K Danielsen Medlem FRP Rolf Arne Mentzen Varamedl FRP Helge Eriksen Medlem H Hege S Fredheim-Kildal Gruppeleder H Johannes Utvåg Medlem H Rudi Mikal Christensen Varamedl H Kurt Arnulf Dragly Varamedl H Astrid Nygård Gruppeleder SP Reidulf Solbakken Medlem SP Randi Saue Stabursvik Varamedl SP Jan Fjellstad Varaordf. V Maria Serafia Fjellstad Gruppeleder V Synnøve Jørgensen Gruppeleder SV Per Pedersen Gruppeleder KRF Kirsten Evjen Gruppeleder RØDT Forfall: Barbro Hætta Medlem AP Stig Rune Gudmundsen Medlem AP Svein Erik Saue Medlem FRP Rune Stenstrøm Medlem H Håvard Solhaug Medlem H Anders Breines Medlem SP

2 Til stede fra administrasjonen: Hugo Thode Hansen Brynjulf S. Hansen Henry Andersen Rådmann Ass rådm Ass rådm Andre: Eldrerådet v/leder Harstad Havn KF v/havnesjef Ungdomsrådet v/leder Diverse merknader: Side 3 Marianne K. Bremnes Ordfører Aud Jorun Pedersen sekretær Kjetil Bjørkelund Astrid Nygård

3 Ordføreren ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr En sak lagt på bordet fra Valgkomiteen, saken føres på sakslista. I tillegg skal det behandles en interpellasjon. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste: Det var ingen merknader. Protokollunderskrift: Kjetil Bjørkelund, AP, og Astrid Nygård, SP, ble enstemmig valgt å undertegne protokollen. Taletid: 3 min taletid ved førstegangsinnlegg. Deretter 2 min taletid ved andregangsinnlegg. Kun replikk på førstegangsinnlegg. FO 11/16 Interpellasjon fra SV v/synnøve Jørgensen - Skolestrukturen Synnøve Jørgensen, SV, leste opp interpellasjonen med følgende: Harstad SV ser med bekymring på at man nok en gang skal diskutere skolestruktur i Harstad midt oppe i det viktige arbeidet med neste års budsjettbehandling. Skolen brukes som salderingspost i kommuneøkonomi, og man tar seg ikke god nok tid, slik man må dersom man ønsker en bred demokratisk skoledebatt. Andre faktorer enn de rent økonomiske må også trekkes inn og vurderes. SV mener Agendarapporten gir et ufulstendig utgangspunkt for så vel debatt som skolens innhold, kvalitet og struktur. Like lite gir den et helhetlig grunnlag for kommunens arbeid med å få budsjettet i balanse. Det må settes søkelys på hele kommunens virksomhet; ikke bare skolen må vurderes. Signalene som kom fra foreldre- og fagforeningshold i valgkampen vedrørende skolestrukturdebatten var entydige. På Utdanningsforbundets skolemåte på Høgskolen kom det fram at de ønsker seg en langt grundigere debatt og lengre behandlingstid. Dette for at alle sakas sider kan belyses, og alle berørte parter gis reell medbestemmelse. Bare slik vil det endelige vedtaket gis legitimitet og ståseg mer enn til neste valg. FAU i kommunen understreker det samme i sin høringsuttalelse til Agenda-rapporten. Spørsmål: Hva tenker ordføreren om dette. Haster det for ordføreren å få sake gjennom 1. desember, eller vil hun foreta seg noe for å sikre ei bredere og enda mer demokratisk behandling av denne kompleksa saka? Følgende forslag ble fremmet. Harstad kommunestyre vil derfor gi saka ei grundig behandling. En egen politisk komite nedsettes av kommunestyret med representanter også fra kommunens foreldreutvalg og fagforeningene. Med utgangspunkt i Agendarapporten og eget arbeid gis denne komiteen mandat til å belyse skolestrukturen og komme med sitt forslag til evt. Endringer. Pedagogiske forhold og skolens samfunnsmessige betydning for lokalsamfunet må vektlegges ved siden av det rent økonomiske. Komiteen legger fram sitt forslag, og det settes en høringsfrist på denne rapporten. Saka tas deretter opp til politisk behandling før sommerferien 2012.

4 Ordføreren besvarte med følgende: Kommunestyret fastsatte den 17. mars 2011 i sak 11/37 når og hvordan skolestrukturen skulle behandles. I det enstemmige vedtaket står blant annet: Skolestrukturen I Harstad utredes og vurderes i en helhetlig analyse av Harstad kommunens behov for oppvekstanlegg i forbindelse med virksomhetsplanen Eventuelle endringer søkes gjennomført fra skoleåret 2012/2013. Det settes av kr ,- til ekstern konsulentbistand som finansieres i 1. tertial. Agenda-rapporten er nå ute til høring, og dette gir muligheten for så mange som mulig å komme med sine synspunkter i saken. Ordførerens konklusjon er at den behandlingsmåte det nå legges opp til er fastsatt av et enstemmig kommunestyre så sent som i mars i år, og at prosessen derfor går som fastsatt. En del representanter hadde ordet i saken. Synnøve Jørgensen, SV, kommenterte svaret. Ordføreren foreslo SV s forslag oversendes rådmannen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Følgende forslag oversendes rådmannen: Harstad kommunestyre vil derfor gi saka ei grundig behandling. En egen politisk komite nedsettes av kommunestyret med representanter også fra kommunens foreldreutvalg og fagforeningene. Med utgangspunkt i Agendarapporten og eget arbeid gis denne komiteen mandat til å belyse skolestrukturen og komme med sitt forslag til evt. Endringer. Pedagogiske forhold og skolens samfunnsmessige betydning for lokalsamfunet må vektlegges ved siden av det rent økonomiske. Komiteen legger fram sitt forslag, og det settes en høringsfrist på denne rapporten. Saka tas deretter opp til politisk behandling før sommerferien PS 11/120 2.Tertialrapport VHP Leder Økonomiutvalget, Halvar Hansen, AP, orienterte vedr. saka. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

5

6 1. Harstad kommunestyre vedtar 2.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan : Enh et/ tjen este Ansv ar Tiltaksbetegnelse Sis te ved tak Total inv. Avs kr tid Tidl. budsj. EK Lån Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Til sk. EK Lån k. EK Lån k. Lån k FRA 1.TERTIALRAPPORT - VEDTATT UNDERDEKNING VEDTAK MED FINANSIERING I TERTALRAPPORTEN K- ORD 0100 Ordførerens godtgjørelse 2011 / ØKO 0480 DRU ØKO x Økt kommunalt tilskudd til nye private familiebarneh Ren Harstad Havn K- 105 og 94/ Folkeparken service K- 107/ FDV kostnader Stangnes K / FELLESOMRÅDET Felle s 0980 Momskompensasjo n investering Felle s 0983 Div innt/utg og fondsbruk Felle s 0982 Pensjonsutgifter Felle s 0982 Premieavvik Felle Økt Amortisering s 0982 premieavvik KORRIGERING AV BUDSJETT OG FRISTILLING AV MIDLER

7 Enh et/ tjen este HEL S Ansv ar Tiltaksbetegnelse Sis te ved tak Total inv. Avs kr tid Tidl. budsj. EK Lån Sjøkanten legesenter - korrigering av budsjett Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Til sk. EK Lån k. EK Lån k. Lån k ENDRING FREMDRIFT PROSJEKT/TIDSFORSKYVNING Breivikhaugen boligfelt, merinntekter salg DRU DRU ØKO MED - SKO Breivikhaugen boligfelt, avsetning salgsinntekter til fond Knorrebakken, Økt tilskudd utover budsjettert Stangnes omsogsboliger inventar Bergsodden sykehejm, grunnerverv Bergsodden sykehjem Bergsodden sykehjem tilskudd Hagebyen skole HMS tiltak Seljestadhallen Parkeringsautomat er, utskiftning Vegpakken lokal Innføring av FEIDE Medkila skole - ballbinge SELVFINANSIERENDE OMRÅDER

8 Enh et/ tjen este AVL DRU Ansv ar Tiltaksbetegnelse Sis te ved tak Total inv. Avs kr tid Tidl. budsj. EK Lån Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Til sk. EK Lån k. EK Lån k. Lån k Pumpestasjon Ervik Finansiering innenfor selvfinansierende 1560 områder DELSUM FELLESSAKER BARNEHAGE Økt skyssutgift, BAR N 0480 barn med rett ihht opplæringsloven BAR N 0480 BAR N 0480 BAR N 0480 Økt ressursbehov, rettighet etter opplærinslov Endret bemanning Smeskogan Barnehagea Merinntekter foreldrebetaling FELLESSAKER SKOLE Endring ressurser SKO grunnskolen SKO 0481 Refusjon elever fra andre kommuner HAG - Tapt undervisning SKO 6000 Hagebyen skole 110 FELLESSAKER PLEIE OG OMSORG ØKO 0482 Tjenester til beboere i boliger med heldøgns omsorg VHP Kompetanseløftet - DELR 11/2 ØKO 0487 pleie og omsorg ØKO 0487 Kompetanseløftet - pleie og omsorg tilskudd DELR 11/

9 Enh et/ tjen este Ansv ar ØKO 0482 Tiltaksbetegnelse Redusert tilbud om praktisk bistand (tilbakeføring) Ressurskrevende tjenester. Justering Sis te ved tak Total inv. Avs kr tid Tidl. budsj. EK Lån Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Til sk. EK Lån k. EK Lån k. Lån k VHP ØKO 0482 av tilskuddet -218 Innsatsstyrt finansiering, PLO hjemmetjenester Brukerstyrt personlig ass, omsorgslønn, PLO støttekontakt DELSUM RAPPORTERING FRA ENHETENE (kommentar under den enkelte enhet) PRIORITERT AV RÅDMANNEN Seniorpolitiske PER tiltak - økte S 0380 utgifter 202 OMS SØR OMS SØR 8132 OMS SØR 8132 OMS SEN 8250 Knorrebakken, Oming av leilighet Knorreb. Tapt husleieinnt pga oming Knorreb. Redusert lønnskostn pga oming Slottet sykehjem. Innkjøp av 2 respiratorer Generell innstramming Sum

10 Enh et/ tjen este Ansv ar Tiltaksbetegnelse Sis te ved tak Total inv. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Avs Tidl. Til kr budsj sk tid. EK Lån. EK Lån k. EK Lån k. Lån k

11 2. Harstad kommunestyre vedtar endring kostnadsramme/oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema). 3. Harstad kommunestyre vedtar inndekking av tidligere års underskudd på Feiing med kr ,- i 2011 og kr i henholdsvis 2012 og Harstad kommunestyre vedtar å øke inndekking av tidligere års underskudd på Slam med kr ,- i 2011 til totalt kr ,-. Resterende underskudd på kr dekkes inn i 2012 og Prosjekt Stangnes Omsorgsboliger Psykiatri settes på vent og fremmes som egen sak pga at innkomne anbud langt overstiger budsjettert ramme. 6. Alle enheter må tilpasse sin bemanning til de økonomiske rammene de er tildelt gjennom sine budsjetter. 7. Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. PS 11/121 Strategi for økonomisk balanse i Harstad kommune Leder økonomiutvalget, Halvar Hansen, AP, orienterte vedr. saken. Høyre v/hege S. Fredheim-Kildal, fremmet følgende forslag: Kommunestyret ber rådmannen utrede organisasjonsformer og driftsformer for etablering av kommunalt eiendomsselskap. Det fordres at det tas kontakt med Narvik kommune for å se om elementer i den erfaring som er gjort med etablering av Narvikgården kan være aktuell for Harstad. Det samme gjelder andre kommuner som har etablert kommunale eiendomsselskap. Det forutsettes at forslaget oversendes økonomiutvalget/formannskapet til drifting. Frp. v/hanne Simonsen Iversen, fremmet følgende forslag: Tilføyelse pkt. 1:. Med flg endringer: - uthevet tekst øverst side 12 strykes og erstattes med: Eiendomsskatten økes ikke, da dette vil kunne medføre store uønskede endringer i samfunnsstrukturen. Herunder nevnes særlig faren for redusert næringsaktivitet samt lavere vekst av aldersgruppen endring pkt. 8 side 13 iht overnevnte Nytt pkt. 2: Rådmannen bes gå gjennom innrettning for eiendomsskatt med sikte på en mest mulig rettferdig ordning. Tillegg pkt. 3: Rådmannen skal kontinuerlig informere formannskapet om status for effektiviseringen, samt legge frem sak om muligheten for ytterligere effektiviseringer høsten Høyre sitt forslag ble enstemmig vedtatt oversendt Økonomiutvalget. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer som ble avgitt for FRP,s forslag pkt

12 Formannskapets innstilling pkt.2 ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 33 mot 2 stemmer. Frp. s forslag (tillegg pkt. 3 ) ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommunestyre vedtar forelagt Strategi for økonomisk balanse i Harstad kommune. 2. Rådmannen bes utrede alternative modeller/innretninger for økning av eiendomsskatten i 2012 innenfor en ramme på 24 mill kr. 3. Rådmannen gis fullmakt til å starte arbeidet med et effektiviseringskutt på 3 % i antall årsverk med virkning fra Rådmannen gis fullmakt til å fordele kuttene på de ulike enhetene, samt bruke administrative grep som stillingsstopp og kontroll over vakanser for å oppnå innsparingsmålet. Det fortusettes at krav i arbeidsmiljølov og avtaleverk følges i prosessen med nedbemanning, og at konsekvensen av de ulike tiltak kartlegges. Rådmannen skal kontinuerlig informere formannskapet om status for effektiviseringen, samt legge frem sak om muligheten for ytterligere effektiviseringer høsten PS 11/122 Finansiering av vegutbygging i Harstad - fornyet behandling Ordføreren opplyste at Harstad kommune skal ha møte med Samf.dep. v/statsråd Evt behandling av saken kan avholdes i K-møte eller i ekstraordinært møte. AP v/halvar Hansen, foreslo muntlig å utsette behandlingen av saken på bakgrunn av ordførerens opplysninger. AP s forslag ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer. Saken utsettes inntil møte med Samferdselsdepartementet v/statsråd har vært PS 11/123 Fellesnemnd - kommunesammenslåing mellom Bjarkøy og Harstad kommuner Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 12

13 Harstad kommunens representanter i Fellesnemnda for sammenslåing av Bjarkøy og Harstad kommuner er formannskapet med utvidelse på to representanter basert på listesamarbeid som forelå ved avtalevalg til formannskap for perioden Det gir følgende sammensetning: AP, Krf og V Marianne Bremnes (AP) Jan Fjellstad (V) Halvar Hansen (AP) Kjetil Bjørkelund (AP) Høyre Hege Signete Fredheim-Kildal Sp, SV og Rødt Astrid Nygård (SP) Frp Hanne CS Iversen Espen Ludviksen Rolf Bendiksen 1v Per Pedersen (Krf) 2v Elsa Floer (AP) 3v Trond Henningsen (AP) 4v Lisa Reppen Halseth (AP) 5v Maria Serafia Fjellstad (V) 1v Rune Stenstrøm 2v Håvard Solhaug 3v Helge Eriksen 1v Kirsten Evjen (Rødt) 2v Reidulf A. Solbakken (SP) 3v Synnøve Jørgensen (SV) 1v Svein Erik Saue 2v Mary K. Danielsen 3v Jostein Rasmussen 4v Benedikte Bottolfsen PS 11/124 Valg av Kontrollutvalg Valgkomiteen v/repr. Jan Fjellstad, V, fremmet følgende forslag medlemmer Kontrollutvalget: 1. Mai Britt Lindstrøm, Frp. Leder 2. Bjørnar Benjaminsen, AP 3. Frode Bygdnes, RØDT Varamedlmemmer RØDT/SV/H 1. Tore Cato Bremseth, H 2. Jan Inge Falch-Olsen, SV 3. Per Ove Hovland, AP Varamedlemmer FRP: 1. Eivind Stene 2. Svein Kåre Nilsen 3. Randi Nilsen Rødt v/kirsten Evjen foreslo å utvide kontrollutvalget til 4 medlemmer. Espen Ludviksen, Frp., foreslo Charlotte Espejord, Frp som medlem. Før behandlingen av saken ble det avholdt gruppemøte. 13

14 RØDT sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Frp s forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret velger Kontrollutvalg : Medlemmer: 1. Mai Britt Lindstrøm, FRP, leder 2. Bjørnar Benjaminsen, AP 3. Frode Bygdnes, RØDT 4. Charlotte Espejord, FRP Varamedlemmer FRP: 1. Randi Nilsen 2. Rolf Mentzen 3. Torleif Johnsen 4. Svein-Kåre Nilssen Varamedlemmer RØDT/SV 1. Ivar Dyring, SV 2. Jan Inge Falch-Olsen, SV 3. Håvard Lund, RØDT Varamedlemmer H/AP: 1. Tore Cato Bremseth, H 2. Rudi Mikal Christensen, H 3. Synnøve Søndergaard, AP PS 11/125 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn under omsorg av Harstad kommune. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommunestyre vedtar at det etableres en oppreisningsordning overfor personer som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt under barnevernets omsorg i perioden før Ordningen foreslås etablert som del av felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø kommune som vertskommune. 3. Vedtekter som foreslått av politisk utvalg, og som er vedlegg 4. til dette saksfremlegget, skal gjelde for ordningen. 14

15 PS 11/126 Juryoppnevning Åpen idekonkurranse for Harstad sentrum Det ble enstemmig vedtatt å oppnevne Halvar Hansen, AP, som medlem fra Planutvalget og Jostein A. Rasmussen, Frp. Fra havnestyret. 1 Harstad kommunestyre vedtar å oppnevne følgende kandidater til jury for Åpen Idekonkurranse for Harstad sentrum: Medlem Halvar Hansen, AP, fra planutvalget Medlem Jostein A. Rasmussen, Frp. fra havnestyret PS 11/127 Forslag til reguleringsplan for Hagebyveien 47.Merknads - og sluttbehandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I Harstad kommunestyre vedtar reguleringsplan for Hagebyveien 47, datert , vedtatt av Planutvalget den II varende deler av reguleringsplan for Sama-Trondenes, vedtatt , oppheves. III Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens PS 11/128 Forslag til reguleringsendring for fortau langs Gangsåsveien. Merkands - og sluttbehandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I Harstad kommunestyre vedtar reguleringsendring for fortau langs Gangsåsveien, datert , vedtatt av Planutvalget den II varende deler av reguleringsplan for reguleringsplan for Gangsås, stadfestet og reguleringsplan for Nedre Gangsås, vedtatt oppheves samtidig. III Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens

16 PS 11/129 Detaljregulering for Bergsodden sykehjem - Merknads- og sluttbehandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I Harstad kommunestyre vedtar reguleringsplan for Bergsodden sykehjem vist på tegning vedtatt av planutvalget den II varende deler av reguleringsplaner 276 Bergsvågen vest vedtatt oppheves. III Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens PS 11/130 Diverse valg Det skal velges Havnestyre Eldreråd Repr til Hålogaland Ressursselskap representantskap Valgkomiteen v/jan Fjellstad fremmet følgende forslag Havnestyret Medlemmer: Helge Eriksen, H Astrid Nygård, SP Jan H Elvheim, AP Jostein Rasmussen, Frp Benedikte Bottolfsen, Frp. Varamedlemmer AP/H/SP/Krf/V Kari Rye Krøtø, V Sigrid Furu Berg, AP Odd Nilsen, Krf. Synnøve Jørgensen, SV Gro Dagsvold, H Frode Vesterheim, SP Varamedlemmer FRP: 1. Randi Nilsen 2. Rolf Arne Mentzen 3. Torleif Johnsen 4. Svein-Kåre Nilssen Forslag på leder: Frp. Fremmet forslag på Jostein Rasmussen som leder. AP/H fremmet forslag på Helge Eriksen, H, som leder. SP/Krf./V med tilslutning fra Rødt fremmet forslag på Astrid Nygård, SP, som leder. Forslag på nestleder: AP fremmet forslag på Jan H. Elvheim, AP Frp. fremmet forslag på Astrid Nygård, SP 16

17 Forslag på eksterne medlemmer: Samarbeidsutvalget for båtforeningene: Roald Skoglund med personlig vara: Vidar Knutsen Norbase AS: Tore Bjørnå med personlig vara: Sissel-Rita Jakobsen Avstemming: Forslag på medlemmer/varamedlemmer ble enstemmig vedtatt. Forslag på eksterne medlemmer ble enstemmig vedtatt. Det ble foretatt skriftlig avstemming over leder og nestleder. Leder: Helge Eriksen Jostein Rasmussen Astrid Nygård (15 st) (12 st.) (8 st.) Ingen fikk over 50 % av stemmene i første valgomgang. Og det foretas ny valgomgang mellom de to som får flest stemmer. Helge Eriksen - 20 stemmer Jostein Rasmussen - 15 stemmer Nestleder: Jan H. Elvheim - 20 st Astrid Nygård - 13 st (2 blanke stemmer) Vedtak: Helge Eriksen, H, ble valgt til leder Jan H. Elvheim, AP, ble valgt til nestleder. Eldrerådet Følgende forslag ble fremmet: Medlemmer: 1. Ivar Østberg, Krf 2. Hjørdis Bergsås, H 3. Jarle Larssen, Pensjonistforbundet 4. Liv Kristiansen, AP 5. Johanne Pedersen, H Varamedlemmer: 1. Kurth Myrland, SP 2. Ernst Værdahl, Frp 3. Mona Aas Forslagene ble enstemmig vedtatt. Repr. Til Hålogaland Ressursselskap representantskap Følgende forslag ble fremmet Medlemmer: 1. Frank Eilertsen, AP fast repr. 2. Hanne Simonsen Iversen, Frp. Varamedlemmer: 1. Tordis Lunde Sæther, SP 2. Espen Ludviksen, Frp. 17

18 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Jury for Åpen Idékonkurranse for Harstad sentrum 1. leder planutvalget Halvar Hansen, AP 2. fra Harstad Havnestyre Jostein Rasmussen, Frp Vararepresentanter: 1. Jan Inge Falch-Olsen, SV 2. Benedikte Bottolfsen, Frp Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret velger Havnestyret Medlemmer: Helge Eriksen, H, leder Astrid Nygård, SP Jan H Elvheim, AP, nestleder Jostein Rasmussen, Frp Benedikte Bottolfsen, Frp. Varamedlemmer: Kari Rye Krøtø, V Sigrid Furu Berg, AP Odd Nilsen, Krf. Synnøve Jørgensen, SV Gro Dagsvold, H Frode Vesterheim, SP Eksterne medlemmer: Roald Skoglund med personlig vara: Vidar Knutsen Tore Bjørnå med personlig vara: Sissel-Rita Jakobsen Eldrerådet Medlemmer: 1. Ivar Østberg, Krf 2. Hjørdis Bergsås, H 3. Jarle Larssen, Pensjonistforbundet 4. Liv Kristiansen, AP 5. Johanne Pedersen, H Varamedlemmer: 1. Kurth Myrland, SP 2. Ernst Værdahl, Frp 3. Mona Aas Repr. Til Hålogaland Ressursselskap representantskap Medlemmer: 1. Frank Eilertsen, AP 2. Hanne Simonsen Iversen, Frp. 18

19 Varamedlemmer: 1. Tordis Lunde Sæther, SP 2. Espen Ludviksen, Frp. Jury for Åpen Idékonkurranse for Harstad sentrum 1. leder planutvalget Halvar Hansen, AP 2. fra Harstad Havnestyre Jostein Rasmussen, Frp Vararepresentanter: 1. Jan Inge Falch-Olsen, SV 2. Benedikte Bottolfsen, Frp 19

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer