grvedriften i Sulitjelma. '

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "grvedriften i Sulitjelma. '"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2288 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/545 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstaiis: Fonnanskapet Sak nr.: 069/12 I FORMANNSKA I Dato: STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE - SLETTING AV GJELD Vedlegg: Søknad fra Stiftelsen Sulitjelma Besøksgrve Sammendrag: Det vises til vedliggende søknad fra Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve. Stiftelsen ble i sin tid etablert med formål å bevare et gruvehistorisk miljø for å kune gi et tilbakeblikk på grvedriften i Sulitjelma. ' Stiftelsen ledes i hht vedtektene av et styre bestående av: Sulitjelma Gruvemuseum Fauske kommune Fauske Utviklings- og investeringsselskap - FUl Norsk Arbeidsmandsforbund Sulitjelma Hotell AS Mons Petter-stiftelsen 1 representant 2 representanter 1 representant 1 representant 1 representant 1 representant I forbindelse med 'opprettelsen ble bygning/anlegg Grustollbadet gitt som gave til stiftelsen fra FUL Det er tinglyst en klausul som innebærer at bygning/anlegg skal tilbakeføres FUl dersom stiftelsen avvikles. Stiftelsen har de senere årene ikke hatt egne inntekter slik at løpende utgifter til drift av stiftelsen har kunet betales. Stiftelsen ble derfor i omdanet til en såkalt alminnelig stiftelse. Allerede i 2009 vedtok stiftelsens styre å anbefale at stiftelsen ble oppløst og slått samen med stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum. Det er opparbeidet,gjeld til ulike instanser slik det framgår av søknaden. Det er noe ukar hvor stor gjelden er, men slik rådmanen oppfatter situasjonen vil den nok kune beløpe seg til nærmere kr ,-. Det er da tatt høyde for at det vil påløpe utgifter også til regnskapsfrarlegg for Dersom stiftelsens gjeld ikke blir gjort opp eller ettergitt vil styret neppe ha andre muligheter enn å begjære oppbud. Selskapets aktiva vil da bli realisert. Aktiva er i praksis Grnnstollbadet.

2 For Fauske kommune vil et viktig moment da være hva som vil skje med Grunnstollbadet. Bygget har avgjørende betydning for driften av besøksgrva som nå skjer i regi av Nordland Museum. Selskapet FUl er oppløst og selskapets aktiva er delvis overtatt av Fauske kommune. Det er imidlertid ukar hvordan dette ble formalisert. Det er dermed usikkert mht hvor sterkt tilbakeføringsklausulen i realiteten er. Rådmanen ser følgende alternative løsninger: 1. Fauske kommune dekker stiftelsens gjeld 2. Fauske kommune sin forholdsmessige andel av stiftelsens gjeld (andel styrerepr.) 3. Fauske kommune dekker ikke stiftelsens gjeld. Etter rådmannens oppfatning er det alternativene 1 og 3 som er realistiske. Rådmanen kan i utgangspunktet ikke se at Fauske kommune skal ha noe særskilt ansvar for å dekke stiftelsens opparbeidede gjeld. Stifelsens styre må ut fra dette vudere situasjonen og iverksette de tiltak som ansees nødvendige i forhold til stiftelsens framtid. INNSTILLING: Fauske kommune avslår søknaden fra Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve om bidrag til dekning av stiftelsens gjeld. Even Ediassen rådman

3 Sulitjelma Besøksgruve arg.nr v/kjell Basse Lund Bursimarka Sulitjelma Fauske kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke _..,... --e: Fauske kommune l (. O Tsa~t3H ~/3- /~ Klassering cl ID I S, ID - LL~/~ó.b (l.1j;~ IS~L:S~_ 8200 Fauske Sulitjelma, 29. februar 2012 OMDANNING AV STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE Viser til vårt skriv av 9. desember 2011 vedr. omdanning av stiftelsen. I skrivet anmodet vi Fauske kommune om å dekke stiftelsens påløpte gjeld som pr. det tidspunkt var kr ,- eventuelt be kreditorene om frafall av krav. I etterkant av dette har stiftelsen sendt søknad om ettergivelse/sletting av gjeld til våre kreditorer. Det medførte at kravet fra skatteetaten, kr ,- ble ettergitt. Ut over dette oppnådde vi dessverre ikke å få gjelden ytterligere redusert. Vi er kjent med at et nytt krav,ca. kr ,- skal være forelagt kommunen v/ordfører. Dette er ukjent for undertegnede, men kan likevel være et berettiget krav. Styret i stiftelsen mottok krav fra Brønnøysundsregistrene ( ) om å betale kr ,- i forsinkelsesgebyr for seint innlevert årsoppgjør for 2010 med betalingsfrist I påvente av at kommunen skulle få behandlet saken og betalt kreditorene fikk vi utsettelse til Hvis vi har forstått det riktig vil beløpet bli hevet til kr ,- dersom gebyret ikke er innbetalt innen fristens utløp. Vi ber derfor Fauske kommune om snarest å få oppgjort stiftelsens gjeld, samt finne en modell for besøksgruva hvor nåværende styre frigjøres fra sine oppgaver. Med vennlig hilsen for Sulitjelma Besøksgruve

4 Til kreditor (se vedlagte liste) Sulitjelma den SØKNAD OM ETTERGIVELSE/SLETTING AV GJELD. Styremøte i Sulitjelma Besøksgruve den besluttet følgende enstemmige vedtak: "Sulitjelma Besøksgruve beslutter å slå seg sammen med Sulitjelma Gruvemuseum jfr. Stiftelsesloven 45, 2 ledd bokstav b. Vedtaket begrunnes med at stiftelsen ikke lar seg etterleve i det Salten Museum har vedtatt disposisjonsretten over stiftelsens museale gj enstander. Videre er det lite hensiktsmessig å opprettholde stiftelsen som juridisk enhet når den kan slå seg sammen med den likeartede stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum. I tilegg på det vektlegges at stiftelsen ikke har mulighet til å betjene sin gjeld/forsvare sine utgifter all den tid avtalen med Salten Museum gjør at stiftelsen har mistet muligheten for inntekter." Som siste avsnitt i styrets vedtak av viser har stiftelsen ikke hatt inntekter av betydning siden Samtidig er utgifter påløpt gjennom pålegg om offentlig regnskap og revisjon. Regnskapskontor og revisor har flere ganger ikke fått oppgjør for utførte tjenester innen rett tid og vi er kommet i en situasjon hvor de nekter å utføre årsregnskap/revisjon for stiftelsen. Det har ført til at vi ikke har levert årsregnskap innenfor gjeldende frister. Stiftelsen er derfor pålagt forsinkelsesgebyr og forsinkelsesrenter og vi har heller ikke fått gjort opp for en kassakreditt i bank som dermed har vokst betydelig i form av blant annet dom i forliksrådet. Oversikt over gjeld ligger vedlagt, og det bes om at kreditorer ettergir/sletter gjeld. Hvis det ikke skulle la seg gjøre ber vi om at gjeldens størrelse reduseres betydelig. Imøteser deres snarlige svar og senest innen tre uker fra brevets dato.

5 SULTJELMA BESØKSGRUVE GJELD PR. 8. desember 2011: Sparebank 1 NN (Dom forliksrådet) kr ,50 Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesgebyr årsoppgjør2007) kr ,- Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesrente årsoppgjør 2010) kr ,- Skatteetaten (Forsinkelsesrenter m.m) kr ,- Økonomihuset Fauske (Forretningsførsel, årsoppgjør 2010) kr ,- BDO AS, Bodø (Revisjon 2010) kr Sum ubetalte regninger kr ,25 Regninger betalt av Sulitjelma Gruvemuseum kr ,- Total gjeld kr Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve vil slik vi har forstått det fortsatt være regnskaps- og revisjonspliktig. Det betyr at det vil påløpe kostnader for disse tjenestene også for Ut over dette er vi ikke kjent med andre ubetalte regninger.. ;t i ì,:tjl7i,uve Il Basse Lund (styremedlem)

6 r-~- Sulitjehtiâ Besøksgruve arg.nr v/kjell Basse Lund Bursimarka Sulitjelma Fauske kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 8200 Fauske Sulitjelmai 9. desember 2011 OMDANNING AV STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE Styremøtet Sulitjelma Besøksgruve gjorde følgende enstemmige vedtak: ((Sulitjelma Besøksgruve beslutter â sla seg sammen med Sulitjelma (iruyemuseum jfr. Stijtelsesløven 45,2 ledd bokstavb. Vedtaket begrunnes med at stijtelsen ikke lar seg etterleve i det Salten Museum har vedtatt disposisjønsretten over stifelsens museale gjenstander. Videre er det lite hensiktsmessig å opprettholde stiftelsen som juridisk enhet nar den kan slå seg sammen med den likeartede stifelsen Sulitjelma Gruvemuseum. I tilegg må det vektlegges at stifelsen ikke har mulighet til ei betjene sin gjeld/forsvare sine utgijter all den tid avtalen med Salten Museum gjøt at stijtelsen har mistet muligheten før inntekter,)).' Styrets vedtak ble fulgt opp ved at ordfører Odd Henriksen kontaktet advokatfirmaet Holm og Benson for å få vurdert videre fremdrift. I brev til Fauske kommune av skriver advokat Tore Benson bl.a.: ~) Jeg antar at det vil være kurant å gjennomføre omdanning i form av sammenslåing av de to stifelser. Jeg antar at fremgangsmåten vil være beskrevet i vedtektene. Endelig avgjørelse fattes av Stiftelsestilsynet. Jeg antar videre at det vil være kurant å omdanne Sulitjelma Besøksgruve til en alminnelig stifelse som ikke har som formål å drive næringsvirksomhet)). For å kunne oppnå de vedtatte mål ble det i stiftelsens styremøte gjort vedtak om endring av vedtektene i stiftelsen. Advokat Bensons henvendelser førte til behandling av saken i lotteri-og stiftelsestilsynet som i brev av viser til følgende vedtak: 1. Sulitjelma Besøksgruve arg. Nr klassifiseres som alminnelig stiftelse 2. Endringen registreres i Stiftelsesregister,t '. 'i

7 3. Stiftelsestilsynet godkjenner de omsøkte endringene i vedtektene for Sulitjelma Besøksgruve org. nr , som vedtatt i stiftelsens styremøte den Vedtaket registreres i Stiftelsesregisteret Kopi av dette brevet er sendt Foretaksregisteret med anmodning om sletting av stiftelsen i Foretaksregisteret. Som siste avsnitt i styrets vedtak av viser har stiftelsen ikke hatt inntekter av betydning siden Samtidig er utgifter påløpt gjennom pålegg om offentlig regnskap og revisjon. Regnskapskontor og revisor har flere ganger ikke fått oppgjør for utførte tjenester innen rett tid og vi er kommet i situasjoner hvor de har nektet å utføre årsregnskap/revisjon for stiftelsen. Det har ført til at vi ikke har levert årsregnskap innenfor gjeldende frister. Stiftelsen er derfor pålagt forsinkelsesgebyr og forsinkelsesrenter og vi har heller ikke fått gjort opp for en kassakreditt i bank som dermed har vokst betydelig i form av bl.a. dom i forliksrådet. I følge vår oversikt har stiftelsen pr. dato en total gjeld på kr ,-. Av dette er kr ,- betalt av Sulitjelma Gruvemuseum. Ubetalte regninger utgjør da kr ,-. I følge revisor er også en alminnelig stiftelse regnskaps og revisjonspliktig. Dermed må også kostnader for årsregnskap 2011 påregnes. Når stiftelsen nå er omdannet og har fått nye vedtekter anmoder styret Fauske kommune om å dekke påløpt gjeld, evt. be om frafall av krav. Vi ber også om snarlig sammenslåing av stiftelsene Sulitjelma Besøksgruve og Sulitjelma Gruvemuseum slik at vi kan løses fra en håpløs oppgave. Mvh forsyiret i SUlitjelte~grUve (ff i Ll Kj~I'BaSse Lund styremedlem Vedlegg Protokoll fra styremøte i stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til advokatfirmaet Holm og Benson Nye vedtekter for stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve Årsregnskap og revisors beretning for 2010 Sulitjelma Besøksgruve, gjeld pr 8. desember 2011 Sulitjelma Gruvemuseum, regninger betalt for Sulitjelma Besøksgruve

8 SULTJELMA BESØKSGRUVE GJELD PR. 8. desember 2011: Sparebank 1 NN (Dom forliksrådet) Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesgebyr årsoppgjør2007) kr ,50 kr ,- Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesrente årsoppgjør 2010) Skatteetaten (Forsinkelsesrenter m.m) Økonomi huset Fauske (Forretningsførsel, årsoppgjør 2010) BDO AS, Bodø (Revisjon 2010) Sum ubetalte regninger Regninger betalt av Sulitjelma Gruvemuseum kr ,- kr ,- ~ kr ,- kr ,75 kr ,25 kr ,- Total gjeld T JLA~1i~ \(\kas~o kr (3/.~IO~ Stiftelsen Sulitjelma BesØksgruve vil slik vi har forstått det fortsatt være regnskaps- og revisjonspliktig. Det betyr at det vil påløpe kostnader for disse tjenestene også for Ut over dette er vi ikke kjent med andre ubetalte regninger. ~t i ï:tiljgruve Il Basse Lund (styremedlem)

9 SULITJELMA GRUVEMUSEUM Regninger betalt for Sulitjelma Besøksgruve: Statens Innkrevingssentral kr , Inter Revisjon (Revisjon 2007/2008 m.m.) kr , Consis Fauske (Regnskapsførsel/årsoppgjør) kr , Consis Fauske (Regnskapsførsel/årsoppgjør) kr , Consis Fauske (Regnskapsførsel/årsoppgjør) kr , Inter Revisjon (Revisjon 2009) kr ,- Totalt betalt for Sulitjelma Besøksgruve kr ,- : ~U

10 Protokoll fra Styremøte i Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve Møte i Sulitjelma den 6 oktober 2009 ~ ~o~\ Tilstede: Wiggo Lund, Harry Evjen, Per Ingebrigtsen, Jan Børge Johansen, Wiggo Lund, Kjell Basse Lund, Anita Jensen Sak OMDANNING AV STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE Sulitjelma l; Det ble fattet følgende enstemmig vedtak: Sulitjelma Besøksgruve beslutter å slå seg sammen med Sulitjelma Gruvemuseum jfr. Stiftelsesloven 45,2 ledd bokstav b. Vedtaket begrunnes med at stiftelsen ikke lar seg etterleve i det Salten Museum har vedtatt disposisjonsretten over Stiftelsens museale gjenstander. Videre er det lite hensiktsmessig å opprettholde stiftelsen som juridisk enhet når den kan slå seg sammen med den likeartede Stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum. I tilegg må det vektlegges at Stiftelsen ikke har mulighet å betjene sin gjeldl forsvare sine utgifter all den tid avtalen med Salten Museum gjør at stiftelsen Har mistet muligheten for inntekter.

11 ,-- I i i i Arsregnskap 2010 for SULITJELMA BESØKSGRUVE Foretaks.., https://does.google.eornviewer?attid=o.l &pid=gmai1&thid= 13 2edaOee 175 3a32&url=

12 Side 1 av 1 ~ f sqlitjeiuda EsØKsgRuvê Balanse pr Neco ,: EIENDELER Anleggrni(ltor Viufge ø-ul8r1u1ør Andre aiuegg$mldler Sum ",niegg$mldftir Oliiøpsldllir Bankhmskuii;, konianefo.l Sum omløp$mldler SUM EiENeLER EGENKAPITAL OG GJELD Eøenlaøltid lriniiltutllflenkept.i Gfl.f'ilapllai Sum 1n8kutt egenkapitai Opptlinitiauønkapltal UdekkIlt tap Sum opptjent 8lflnkøpltal Sum eg8llkàpl1 Gjekl KortiktIg gjold Gjid ti kre~litimltltusioner Annen kortlkllj gjel Sum kort'lufg gjéld SUM EGENKAPiTAL OG GJELD &000 18t! 000 '\S!HJOa 7( &7GO )000 4 (iee 119) (2:46273) (288171)) (246213) 31 aa1 5i áS 1013M Stilftlêmalfatlsf(e.t (;(, 't 'Pti Ingebrigtsen,* d ", 'J ::J St''I'j An~ lit Jesen ' 7 ' IlìîMlìõH rms!jttjìumse igorl :: õ!i:;iiliiiri~ mm!!! 'Z i

13 Side 1 av 1 r SUL~JELMA. SES~KSGBQVE J Noter 2010 Note 1. Lønnskoatnad O'pplysningør om ansatte og yteler til ansatte og ledelse mv Sllflola.n hadd$ln(lo nnaatie I railskap.llfull. D~gli9ledel Styiainømlt\l Ri!lIlsOf. L ski hélhe ordjri$t mvlsn Totalt Liinn og aodrø godtglørel,qr O O G Note 2. Avskrivning på v(lrigo dl'iftmlcller Avskrlvnlngst8bla for varige drifsmidler Andrl).11l&1l0",m1rl1 SV9111lliJ Sum linskafllset!q$t pr. 1/ T!ltpng o O O. Avgiuig, o O (1 Mskafff8~l pr '3 3:l4366 A/, iiv/flèdskr. pr Otdæra avqkrivl1ll1sør O O O f Avskr. på Of 'ktivnlng O O O. Tlg'$:M/lrt iwllrrvnint n l) (I + EkstrEld neds\(riwr (l O (1 Akk.llvltidllkr. pr. 3' Bøll,rt&e(~rt veid! pr 3V1:l 16$000 O 1\1f) 000 Ptllenl$sts raf ord.øvsk Bokført wrdl ardeggsmldter pr be!lår iiv IlUlc&1I18 iel\utiiooer og iiteln~aiiilng. Ol!S6 ar IRke avskribare. Note 3 H Grunnkapital Stiftelsens grutlfkapll k:r. :300.0(1,- b61lår lw OV6rlltt dn~t~ llygillllfr he~$vi' SuHlje BIlgvérl og FlIl, fmlllklìg;vlldsatt ti kr og kr ~. HAr de gfllll Gniiiiiitnllbiet toetlgget di! Iilliolliileviii110l!ltkt ti F àulõß Kommune wd evei.ell i:v'lkhnll av iiliitiiiien. I & r lly ŠUQJeLM ìisørsmim QiíWwnsl!,Ðl1ag~11ï J

14 r~ I' ~~ ~--~~ I i i r Side 1 av 1 sui.ltjeoo B6SiKS~RUVE:: Q:.. Resultatregnskap N DRIFTSINN'reKTER OG DRIFTSKOSTNADER TilskUdd Amlr. (filftslekter Drlfsl(oetn(lder Annen clrllt&kostnad 1 sum drift. kostnader DRlfTSflEWLTAT FINANSINNTEKTI!R OG FINANSKOSTNADER Flnallhintekter Annen rønt6lnoekt Sum fln.nilnntøktør FlnallkO$tnlidQr Al'nlen rentel(ó$lnød Sum flmn.kotnador NETTO FJNANSPOSTIïR ORDINÆRT RES. FØR SKATTEK08TNAD o o o o (1 %29 34 seg (16 Z2Ð). l346ts) 1 1 l' $ (5677) (469&) l21906) (39264) SksttekO$tlld på ordinært ri\ultat o o OROINÆA;T RESUL rat ARSRESU.LTAT nverførler FremførinlJ QV udøkket tap, SUM' OVeRFøRINGER (21 Øl) (39::64) (21906) (3t 264) (21906) (39.264) (21906) (39264) tnì tó šocìîl/i B!ØRPOvfk.-: : " : tiìîaíi!sâatön ltr W13UH11

15 " INTER REVISJON Inter Revisjon Bodø AS Postboks BOB6 Bodø Tlf: Faks: Org.nr,: NO B 326 bodo( interrevisjon,no ww.interrevisjon.no Til styet i Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Jeg har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styet er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettisende bilde i'samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styet finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilnformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Min oppgave er å gi uttkk for en mening om dette årsregnskapet på bakgru av min revisjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskik i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstadardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betrggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilnformasjon. En revisjon inneb~rer utførelse av handlinger for å innente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vuderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlg feilnformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovudering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektivitetep av interne kontroll. En revisjon omfatter også en vudering av om de anvendte regnskapsprjnsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimeligø, samt en vudering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

16 r-'--'- INTER REVISJON Inter Revisjon Bodø AS Postboks Bodø Tlf: Faks: Org,nr,: NO bodo( inte rrevìsjon, no Etter min oppfatning er innentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grlag for min konklusjon. Konklusjon Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrfter og gir et rettisende bilde av den finansielle stilingen til Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve per 31. desember 2010 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskik i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetnngen om fortsatt drifter konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på min revisjon av årstegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har fuet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 (~ttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiellinformasjoll), mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og de kontrollhandlinger vi har funet nødvendig i henhold til internasjonal stadard forattestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftlsens formål og vedtektene for øvg. Andre forhold Uten at det har betydning for konkusjonen ovenfor, vil vi presisere at årsregnskapet er avgitt etter lovens frist. Bodø, 30. september 2011 Inter Revisjon Bodø AS (Gi~ lq UCW~~ i, Finn W. Hansen Registrert revisor

17 i. lotteri- og. stiftelsesti Isynet Vår dato Vår saksbehandler Helge Mikal Hope ByrkjeIand, Deres dato Side l av 2 Vår referanse Il/O Deres referanse ~ Advokatfirmaet Holm og Benson Postboks BODØ Sulitjelma besøksgruve org. nr Vedtak om omklassifisering av stiftelse og endring av vedtekter Det vises til søknad om omklassifisering og endring av vedtekter for ovennevnte stiftelse. 1. Sakens bakgrunn Stiftelsen har anmodet om å bli slettet fra Foretaksregisteret. Stiftelsestilsynet avgjør i tvilstilfelle om stiftelsen er alminnelig eller næringsdrivende, jf. stiftelsesloven 4 siste ledd. Stiftelsen har begrunnet søknaden med at Nordlandsmuseet har overtatt ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som stiftelsen rår over. Stiftelsen hevder på bakgrunn av ovennevnte at de ikke driver næringsvirksomhet og at de dermed ikke kan anses som en næringsdrivende stiftelse. 2. Lovgrunnlag Definisjonen aven næringsdrivende stiftelse fremgår av stiftelsesloven 4 andre ledd og tredje ledd. Alminnelige stiftelser er stiftelser som ikke er næringsdrivende, jf. 4 fjerde ledd. Stiftelsestilsynet avgjør i tvilstilfelle om en stiftelse er en næringsdrivende eller alminnelig stiftelse, jf. 4 femte ledd. 3. Stiftelsestilsynets vurdering Stiftelsen har ikke til formål å drive næringsvirksomhet selv, jf. 4 andre ledd bokstava. Stiftelsen kan heller ikke anses for å drive næringsvirksomhet etter 4 andre ledd bokstav c. Spørsmålet blir da om stiftelsen driver næringsvirksomhet selv, jf. 4 andre ledd bokstav b. Det følger av forarbeidene NOU 1998:7 s at en stiftelse vil objektivt sett være næringsdrivende etter 4 andre ledd bokstav b der stiftelsen driver en virksomhet av økonomisk karakter med en viss stadighet og omfang der virksomheten er egnet til å gi økonomisk utbytte. Stiftelseslovens næringsvirksomhetsbegrep har også en subjektiv side. Der stiftelser driver en økonomisk aktivitet og det er stiftelsens ideelle formål som er det fremtredende aspektet, vil stiftelsen ikke bli ansett som næringsdrivende. Forarbeidene nevner eksempler Postadresse Lotteri- 0& stiftelsestilsynet Postboks Førde Kontoradresse Storehagen lb 6800 Førde Telefon Telefaks Foretaksregisteret E.post postmottak (g lottstift.no

18 ,-._--_._ l I ~ lotteri- og stiftelsestilsynet Vår dato Vår referanse 11/ /712 ~.. Side 2 av 2 på stiftelser der forvaltning av grunnkapitalen vil være mindre sentral enn det å realisere ideelle formål på annen måte. Det vil særlig være tilfelle for stiftelser som driver aktiviteter av allmennyttig eller kulturell ar, som f. eks. sosial- og helseinstitusjoner, barnehager, eldre- og sykehjem, kulturvern, teatre, gallerier, museer mv. Denne typen aktiviteter vil ofte ligge i grenselandet mellom ikke- økonomisk og økonomisk virksomhet. Stiftelsestilsynet har gjennomgått stiftelsens regnskap for 2009 og er i dette tilfelle kommet til at det er åpenbart at stiftelsen ikke kan sies å drive næringsvirksomhet, jf stiftelsesloven 4 andre ledd bokstav b. Stiftelsestilsynet har etter dette kommet til at stiftelsen er en alminnelig stiftelse. Med hjemmel i stiftelseslovens 4 siste ledd og 7 følgende vedtak: 1. Sulitjelma besøksgruve org. nr klassifiseres som alminnelig stiftelse. 2. Endringen registreres i Stiftelsesregisteret 3. Stiftelsestisynet godkjenner de omsøkte endringene i vedtektene for Sulitjelma besøksgruveorg. nr , som vedtatt i stiftelsens styremøte den Vedtaket registreres i Stiftelsesregisteret Kopi av dette brever sendt Foretaksregisteret med anmodning om sletting av stiftelsen i Foretaksregisteret. 4. Klage Dette vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til Justisdepartementet etter forvaltningslovens kapittel 6. En klage fremsettes ovedor Stiftelsestilsynet innen en frist på tre ukerfra mottakelsen av dette brev. Med hilsen Marit Kolstad seniorrådgi ver Helge Mikal Hope Byrkjeland førstekonsulent Vedlegg: Nye, registrerte vedtekter for stiftelsen Kopi med vedlegg: Brønnøysundregistrene, 8910 BRØNNØYSUND

19 18/10/ : HOLM BENSON SIDE 05/07 STIFTELSESREGISTERET SlIKNR Il! O/ J L L( I DO:NR '3 2 Z JUN ORGNr\ ~ 1- L JQ.5 iiii. M~~.. Vedtekter for Stìftelsen Sulijelma Besøksgruve ~ 'VD~\ T Navn Slîlìelscns navn er Sulitje1mn Bcsok::gnivc og ei' en alminnelig stilleise med sete i Sulitjelma, Fauske kommune. i FIH"11ll fìi nels-:l1 Sulitjelma Bes(,1k$gru\'c hnr tí1 tnrnifil á bevare ei gnivehi5torisl~ iniljo som gir ~t tilb"kcbli\j( î SuJìtjhml-santfui11cls 1 00 ~rigc gniy~hì~l('l1e. Stifklselì skal, for û nå niâlcne ovtrfol', sokc sam.irbeic! med de del ~1' Ilsturlig fl :;amarheide lted. 3 nnuli11(r:pital Stiftelsens gl'unnkripili1. består av v~i'digjcl1slt11der og bygninger tilført stiftelsen fm Stlli*Jrnii Bergverk AS og Fmi~kc Utvikiillg$~ og Iiwcsteríngssc1skap AS, forsiktig salt til kr ,- pr. ) , ~ 4 Styrd StilkJsen ledes uv et styre p.t 7 m~jlcmine'r med personlige \'iw:iincdlemnier. Scyremedlemmene skal velges fra lølgendc orgrmis3sjoner/instittlsjoner:.. Sulitjelma Gnivemuseum. F~ti~ke kommune. Fauske Uiviklings- og Inve:stcl'Îngsselskap AS. Nors.k Arb~ìdsmandsforbuiid.. Sulitjelma Hotell AS. \LOi'S PETTER-stiftelsen L represental1! 2 rcpresènw.nter I i'eprescntimt L representant 1 represtnia,nt 1 lepr~seri.tart St)'lcrepresenI1l111el1C og vartniedlciill1ene velges for 2 år ad gangen. Daglig leder ~v stíftelsen er styrets salçsb~haiidier og møter på 51ifklsens Si)remoter rni:d ial~- og forslagsretl.

20 18/10/ : HOLM BENSON "i;\.i=i i SIDE 05/07 STI F f EL 5 E SR:, \ E T 511(NR /IL 0/ 3. :., "_.,,'~...,._,_._-~" -~ 22 JUN Zü' l or.g N~ (l f Jj 5li~'Ef-":,.: 5 Styl"ts funksjoner. VJ)\?t Styret velges selv sin styreleder og nestleder for 2 år ad gangen. Styret Cl' beslutningsdyktig nål' minst fire medlemmer (iiild.eventuelle møtende varamedjernr.cr) er tistede. StìHelseii forpliktes av styreleder og et sty~emedlem i fellesskap. Styremøter í11ù(alles skriftlig av styreleder med nunsi 8 dagers varsel. Nødvendig saksgrunnjag medfølger innkallingen. Styreleder skal også innkalle styret til møte når 2 av styrets medlemmer krever del Styret forvalter stîftelseris i.ntdlcr og alle aktiva for øvrig. Styret kan meddele prikura. (niicn utgangen av mars behandles årsmeldingen og revidert i:egl1skap, samt at valg skal foi'etas. 6 Forvaltning og akonomi. Den tekniske drift av besøksgruva og all virksohllid for Qvdg er stiftelsens misvar. Dette gjelder bl.a.: registe:ring av gjenstander, kategorisering og syslematisedng av samlinger av iiiuscalc gjenstander og alt annet som er og kommer ti stilleisen, enten dette skjer som gaver eller som kjøp Styret Cl' aiisv;,rlig for den økonomiske tòrvaliningen, og det utarbeides i den forbindelse åi-íge budsjetter for drift og investering, Regnskap og revisjon fon\tseltes i hetù101d til gjeldende lov om alminnelige stiftelser. 7 Offentlig tllsyn Stiftelsen er underlagt de bestemmelser som tìl enhver tid &íelder for alinil1elige stiftelser. 8 Vedtei..tscndriug Stiftelsens vedtekter kan endres av et enstemmig styre. SmE Z I\V 3

21 l~/l~/~~ll l~:l~ t~~~.:~~~ HULM tit:n~un SIDE 07/07 f\egistrtrt I - STIFHlSESREGISTERËT ~JJL O I '3 2. '1 oow ~m Jo ORGNI\ q1 'f 90pplosninglo1ldanning \jof\ SQkl1ad om ('lmdani1ing kan frcni:;ehes av et n.illiallíg og enstemmig styri:. Ved evèl1llcii oppløsning skal stiftelsens ;)k1i\'a søkes anvendt lil fort:;atl imiseums. og ku1iul'ktivitl't ì Sulitjelma j samr~d med Fmi~kc KII1l11Une. Unntatt herrra er cìtnjomsrdlch til Gninnstollbmle( som foi'i(st:hc$ iilbrikclbl't iil Fauske UivikJjl1g~- ~)g!iwc'slérî ngsi:el~knp I\S. lt~ -,...'-- -'--' , "._--" SJlE.~,-\ :i...---_._. -

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer