grvedriften i Sulitjelma. '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "grvedriften i Sulitjelma. '"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2288 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/545 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstaiis: Fonnanskapet Sak nr.: 069/12 I FORMANNSKA I Dato: STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE - SLETTING AV GJELD Vedlegg: Søknad fra Stiftelsen Sulitjelma Besøksgrve Sammendrag: Det vises til vedliggende søknad fra Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve. Stiftelsen ble i sin tid etablert med formål å bevare et gruvehistorisk miljø for å kune gi et tilbakeblikk på grvedriften i Sulitjelma. ' Stiftelsen ledes i hht vedtektene av et styre bestående av: Sulitjelma Gruvemuseum Fauske kommune Fauske Utviklings- og investeringsselskap - FUl Norsk Arbeidsmandsforbund Sulitjelma Hotell AS Mons Petter-stiftelsen 1 representant 2 representanter 1 representant 1 representant 1 representant 1 representant I forbindelse med 'opprettelsen ble bygning/anlegg Grustollbadet gitt som gave til stiftelsen fra FUL Det er tinglyst en klausul som innebærer at bygning/anlegg skal tilbakeføres FUl dersom stiftelsen avvikles. Stiftelsen har de senere årene ikke hatt egne inntekter slik at løpende utgifter til drift av stiftelsen har kunet betales. Stiftelsen ble derfor i omdanet til en såkalt alminnelig stiftelse. Allerede i 2009 vedtok stiftelsens styre å anbefale at stiftelsen ble oppløst og slått samen med stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum. Det er opparbeidet,gjeld til ulike instanser slik det framgår av søknaden. Det er noe ukar hvor stor gjelden er, men slik rådmanen oppfatter situasjonen vil den nok kune beløpe seg til nærmere kr ,-. Det er da tatt høyde for at det vil påløpe utgifter også til regnskapsfrarlegg for Dersom stiftelsens gjeld ikke blir gjort opp eller ettergitt vil styret neppe ha andre muligheter enn å begjære oppbud. Selskapets aktiva vil da bli realisert. Aktiva er i praksis Grnnstollbadet.

2 For Fauske kommune vil et viktig moment da være hva som vil skje med Grunnstollbadet. Bygget har avgjørende betydning for driften av besøksgrva som nå skjer i regi av Nordland Museum. Selskapet FUl er oppløst og selskapets aktiva er delvis overtatt av Fauske kommune. Det er imidlertid ukar hvordan dette ble formalisert. Det er dermed usikkert mht hvor sterkt tilbakeføringsklausulen i realiteten er. Rådmanen ser følgende alternative løsninger: 1. Fauske kommune dekker stiftelsens gjeld 2. Fauske kommune sin forholdsmessige andel av stiftelsens gjeld (andel styrerepr.) 3. Fauske kommune dekker ikke stiftelsens gjeld. Etter rådmannens oppfatning er det alternativene 1 og 3 som er realistiske. Rådmanen kan i utgangspunktet ikke se at Fauske kommune skal ha noe særskilt ansvar for å dekke stiftelsens opparbeidede gjeld. Stifelsens styre må ut fra dette vudere situasjonen og iverksette de tiltak som ansees nødvendige i forhold til stiftelsens framtid. INNSTILLING: Fauske kommune avslår søknaden fra Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve om bidrag til dekning av stiftelsens gjeld. Even Ediassen rådman

3 Sulitjelma Besøksgruve arg.nr v/kjell Basse Lund Bursimarka Sulitjelma Fauske kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke _..,... --e: Fauske kommune l (. O Tsa~t3H ~/3- /~ Klassering cl ID I S, ID - LL~/~ó.b (l.1j;~ IS~L:S~_ 8200 Fauske Sulitjelma, 29. februar 2012 OMDANNING AV STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE Viser til vårt skriv av 9. desember 2011 vedr. omdanning av stiftelsen. I skrivet anmodet vi Fauske kommune om å dekke stiftelsens påløpte gjeld som pr. det tidspunkt var kr ,- eventuelt be kreditorene om frafall av krav. I etterkant av dette har stiftelsen sendt søknad om ettergivelse/sletting av gjeld til våre kreditorer. Det medførte at kravet fra skatteetaten, kr ,- ble ettergitt. Ut over dette oppnådde vi dessverre ikke å få gjelden ytterligere redusert. Vi er kjent med at et nytt krav,ca. kr ,- skal være forelagt kommunen v/ordfører. Dette er ukjent for undertegnede, men kan likevel være et berettiget krav. Styret i stiftelsen mottok krav fra Brønnøysundsregistrene ( ) om å betale kr ,- i forsinkelsesgebyr for seint innlevert årsoppgjør for 2010 med betalingsfrist I påvente av at kommunen skulle få behandlet saken og betalt kreditorene fikk vi utsettelse til Hvis vi har forstått det riktig vil beløpet bli hevet til kr ,- dersom gebyret ikke er innbetalt innen fristens utløp. Vi ber derfor Fauske kommune om snarest å få oppgjort stiftelsens gjeld, samt finne en modell for besøksgruva hvor nåværende styre frigjøres fra sine oppgaver. Med vennlig hilsen for Sulitjelma Besøksgruve

4 Til kreditor (se vedlagte liste) Sulitjelma den SØKNAD OM ETTERGIVELSE/SLETTING AV GJELD. Styremøte i Sulitjelma Besøksgruve den besluttet følgende enstemmige vedtak: "Sulitjelma Besøksgruve beslutter å slå seg sammen med Sulitjelma Gruvemuseum jfr. Stiftelsesloven 45, 2 ledd bokstav b. Vedtaket begrunnes med at stiftelsen ikke lar seg etterleve i det Salten Museum har vedtatt disposisjonsretten over stiftelsens museale gj enstander. Videre er det lite hensiktsmessig å opprettholde stiftelsen som juridisk enhet når den kan slå seg sammen med den likeartede stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum. I tilegg på det vektlegges at stiftelsen ikke har mulighet til å betjene sin gjeld/forsvare sine utgifter all den tid avtalen med Salten Museum gjør at stiftelsen har mistet muligheten for inntekter." Som siste avsnitt i styrets vedtak av viser har stiftelsen ikke hatt inntekter av betydning siden Samtidig er utgifter påløpt gjennom pålegg om offentlig regnskap og revisjon. Regnskapskontor og revisor har flere ganger ikke fått oppgjør for utførte tjenester innen rett tid og vi er kommet i en situasjon hvor de nekter å utføre årsregnskap/revisjon for stiftelsen. Det har ført til at vi ikke har levert årsregnskap innenfor gjeldende frister. Stiftelsen er derfor pålagt forsinkelsesgebyr og forsinkelsesrenter og vi har heller ikke fått gjort opp for en kassakreditt i bank som dermed har vokst betydelig i form av blant annet dom i forliksrådet. Oversikt over gjeld ligger vedlagt, og det bes om at kreditorer ettergir/sletter gjeld. Hvis det ikke skulle la seg gjøre ber vi om at gjeldens størrelse reduseres betydelig. Imøteser deres snarlige svar og senest innen tre uker fra brevets dato.

5 SULTJELMA BESØKSGRUVE GJELD PR. 8. desember 2011: Sparebank 1 NN (Dom forliksrådet) kr ,50 Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesgebyr årsoppgjør2007) kr ,- Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesrente årsoppgjør 2010) kr ,- Skatteetaten (Forsinkelsesrenter m.m) kr ,- Økonomihuset Fauske (Forretningsførsel, årsoppgjør 2010) kr ,- BDO AS, Bodø (Revisjon 2010) kr Sum ubetalte regninger kr ,25 Regninger betalt av Sulitjelma Gruvemuseum kr ,- Total gjeld kr Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve vil slik vi har forstått det fortsatt være regnskaps- og revisjonspliktig. Det betyr at det vil påløpe kostnader for disse tjenestene også for Ut over dette er vi ikke kjent med andre ubetalte regninger.. ;t i ì,:tjl7i,uve Il Basse Lund (styremedlem)

6 r-~- Sulitjehtiâ Besøksgruve arg.nr v/kjell Basse Lund Bursimarka Sulitjelma Fauske kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 8200 Fauske Sulitjelmai 9. desember 2011 OMDANNING AV STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE Styremøtet Sulitjelma Besøksgruve gjorde følgende enstemmige vedtak: ((Sulitjelma Besøksgruve beslutter â sla seg sammen med Sulitjelma (iruyemuseum jfr. Stijtelsesløven 45,2 ledd bokstavb. Vedtaket begrunnes med at stijtelsen ikke lar seg etterleve i det Salten Museum har vedtatt disposisjønsretten over stifelsens museale gjenstander. Videre er det lite hensiktsmessig å opprettholde stiftelsen som juridisk enhet nar den kan slå seg sammen med den likeartede stifelsen Sulitjelma Gruvemuseum. I tilegg må det vektlegges at stifelsen ikke har mulighet til ei betjene sin gjeld/forsvare sine utgijter all den tid avtalen med Salten Museum gjøt at stijtelsen har mistet muligheten før inntekter,)).' Styrets vedtak ble fulgt opp ved at ordfører Odd Henriksen kontaktet advokatfirmaet Holm og Benson for å få vurdert videre fremdrift. I brev til Fauske kommune av skriver advokat Tore Benson bl.a.: ~) Jeg antar at det vil være kurant å gjennomføre omdanning i form av sammenslåing av de to stifelser. Jeg antar at fremgangsmåten vil være beskrevet i vedtektene. Endelig avgjørelse fattes av Stiftelsestilsynet. Jeg antar videre at det vil være kurant å omdanne Sulitjelma Besøksgruve til en alminnelig stifelse som ikke har som formål å drive næringsvirksomhet)). For å kunne oppnå de vedtatte mål ble det i stiftelsens styremøte gjort vedtak om endring av vedtektene i stiftelsen. Advokat Bensons henvendelser førte til behandling av saken i lotteri-og stiftelsestilsynet som i brev av viser til følgende vedtak: 1. Sulitjelma Besøksgruve arg. Nr klassifiseres som alminnelig stiftelse 2. Endringen registreres i Stiftelsesregister,t '. 'i

7 3. Stiftelsestilsynet godkjenner de omsøkte endringene i vedtektene for Sulitjelma Besøksgruve org. nr , som vedtatt i stiftelsens styremøte den Vedtaket registreres i Stiftelsesregisteret Kopi av dette brevet er sendt Foretaksregisteret med anmodning om sletting av stiftelsen i Foretaksregisteret. Som siste avsnitt i styrets vedtak av viser har stiftelsen ikke hatt inntekter av betydning siden Samtidig er utgifter påløpt gjennom pålegg om offentlig regnskap og revisjon. Regnskapskontor og revisor har flere ganger ikke fått oppgjør for utførte tjenester innen rett tid og vi er kommet i situasjoner hvor de har nektet å utføre årsregnskap/revisjon for stiftelsen. Det har ført til at vi ikke har levert årsregnskap innenfor gjeldende frister. Stiftelsen er derfor pålagt forsinkelsesgebyr og forsinkelsesrenter og vi har heller ikke fått gjort opp for en kassakreditt i bank som dermed har vokst betydelig i form av bl.a. dom i forliksrådet. I følge vår oversikt har stiftelsen pr. dato en total gjeld på kr ,-. Av dette er kr ,- betalt av Sulitjelma Gruvemuseum. Ubetalte regninger utgjør da kr ,-. I følge revisor er også en alminnelig stiftelse regnskaps og revisjonspliktig. Dermed må også kostnader for årsregnskap 2011 påregnes. Når stiftelsen nå er omdannet og har fått nye vedtekter anmoder styret Fauske kommune om å dekke påløpt gjeld, evt. be om frafall av krav. Vi ber også om snarlig sammenslåing av stiftelsene Sulitjelma Besøksgruve og Sulitjelma Gruvemuseum slik at vi kan løses fra en håpløs oppgave. Mvh forsyiret i SUlitjelte~grUve (ff i Ll Kj~I'BaSse Lund styremedlem Vedlegg Protokoll fra styremøte i stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til advokatfirmaet Holm og Benson Nye vedtekter for stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve Årsregnskap og revisors beretning for 2010 Sulitjelma Besøksgruve, gjeld pr 8. desember 2011 Sulitjelma Gruvemuseum, regninger betalt for Sulitjelma Besøksgruve

8 SULTJELMA BESØKSGRUVE GJELD PR. 8. desember 2011: Sparebank 1 NN (Dom forliksrådet) Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesgebyr årsoppgjør2007) kr ,50 kr ,- Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesrente årsoppgjør 2010) Skatteetaten (Forsinkelsesrenter m.m) Økonomi huset Fauske (Forretningsførsel, årsoppgjør 2010) BDO AS, Bodø (Revisjon 2010) Sum ubetalte regninger Regninger betalt av Sulitjelma Gruvemuseum kr ,- kr ,- ~ kr ,- kr ,75 kr ,25 kr ,- Total gjeld T JLA~1i~ \(\kas~o kr (3/.~IO~ Stiftelsen Sulitjelma BesØksgruve vil slik vi har forstått det fortsatt være regnskaps- og revisjonspliktig. Det betyr at det vil påløpe kostnader for disse tjenestene også for Ut over dette er vi ikke kjent med andre ubetalte regninger. ~t i ï:tiljgruve Il Basse Lund (styremedlem)

9 SULITJELMA GRUVEMUSEUM Regninger betalt for Sulitjelma Besøksgruve: Statens Innkrevingssentral kr , Inter Revisjon (Revisjon 2007/2008 m.m.) kr , Consis Fauske (Regnskapsførsel/årsoppgjør) kr , Consis Fauske (Regnskapsførsel/årsoppgjør) kr , Consis Fauske (Regnskapsførsel/årsoppgjør) kr , Inter Revisjon (Revisjon 2009) kr ,- Totalt betalt for Sulitjelma Besøksgruve kr ,- : ~U

10 Protokoll fra Styremøte i Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve Møte i Sulitjelma den 6 oktober 2009 ~ ~o~\ Tilstede: Wiggo Lund, Harry Evjen, Per Ingebrigtsen, Jan Børge Johansen, Wiggo Lund, Kjell Basse Lund, Anita Jensen Sak OMDANNING AV STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE Sulitjelma l; Det ble fattet følgende enstemmig vedtak: Sulitjelma Besøksgruve beslutter å slå seg sammen med Sulitjelma Gruvemuseum jfr. Stiftelsesloven 45,2 ledd bokstav b. Vedtaket begrunnes med at stiftelsen ikke lar seg etterleve i det Salten Museum har vedtatt disposisjonsretten over Stiftelsens museale gjenstander. Videre er det lite hensiktsmessig å opprettholde stiftelsen som juridisk enhet når den kan slå seg sammen med den likeartede Stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum. I tilegg må det vektlegges at Stiftelsen ikke har mulighet å betjene sin gjeldl forsvare sine utgifter all den tid avtalen med Salten Museum gjør at stiftelsen Har mistet muligheten for inntekter.

11 ,-- I i i i Arsregnskap 2010 for SULITJELMA BESØKSGRUVE Foretaks.., https://does.google.eornviewer?attid=o.l &pid=gmai1&thid= 13 2edaOee 175 3a32&url=

12 Side 1 av 1 ~ f sqlitjeiuda EsØKsgRuvê Balanse pr Neco ,: EIENDELER Anleggrni(ltor Viufge ø-ul8r1u1ør Andre aiuegg$mldler Sum ",niegg$mldftir Oliiøpsldllir Bankhmskuii;, konianefo.l Sum omløp$mldler SUM EiENeLER EGENKAPITAL OG GJELD Eøenlaøltid lriniiltutllflenkept.i Gfl.f'ilapllai Sum 1n8kutt egenkapitai Opptlinitiauønkapltal UdekkIlt tap Sum opptjent 8lflnkøpltal Sum eg8llkàpl1 Gjekl KortiktIg gjold Gjid ti kre~litimltltusioner Annen kortlkllj gjel Sum kort'lufg gjéld SUM EGENKAPiTAL OG GJELD &000 18t! 000 '\S!HJOa 7( &7GO )000 4 (iee 119) (2:46273) (288171)) (246213) 31 aa1 5i áS 1013M Stilftlêmalfatlsf(e.t (;(, 't 'Pti Ingebrigtsen,* d ", 'J ::J St''I'j An~ lit Jesen ' 7 ' IlìîMlìõH rms!jttjìumse igorl :: õ!i:;iiliiiri~ mm!!! 'Z i

13 Side 1 av 1 r SUL~JELMA. SES~KSGBQVE J Noter 2010 Note 1. Lønnskoatnad O'pplysningør om ansatte og yteler til ansatte og ledelse mv Sllflola.n hadd$ln(lo nnaatie I railskap.llfull. D~gli9ledel Styiainømlt\l Ri!lIlsOf. L ski hélhe ordjri$t mvlsn Totalt Liinn og aodrø godtglørel,qr O O G Note 2. Avskrivning på v(lrigo dl'iftmlcller Avskrlvnlngst8bla for varige drifsmidler Andrl).11l&1l0",m1rl1 SV9111lliJ Sum linskafllset!q$t pr. 1/ T!ltpng o O O. Avgiuig, o O (1 Mskafff8~l pr '3 3:l4366 A/, iiv/flèdskr. pr Otdæra avqkrivl1ll1sør O O O f Avskr. på Of 'ktivnlng O O O. Tlg'$:M/lrt iwllrrvnint n l) (I + EkstrEld neds\(riwr (l O (1 Akk.llvltidllkr. pr. 3' Bøll,rt&e(~rt veid! pr 3V1:l 16$000 O 1\1f) 000 Ptllenl$sts raf ord.øvsk Bokført wrdl ardeggsmldter pr be!lår iiv IlUlc&1I18 iel\utiiooer og iiteln~aiiilng. Ol!S6 ar IRke avskribare. Note 3 H Grunnkapital Stiftelsens grutlfkapll k:r. :300.0(1,- b61lår lw OV6rlltt dn~t~ llygillllfr he~$vi' SuHlje BIlgvérl og FlIl, fmlllklìg;vlldsatt ti kr og kr ~. HAr de gfllll Gniiiiiitnllbiet toetlgget di! Iilliolliileviii110l!ltkt ti F àulõß Kommune wd evei.ell i:v'lkhnll av iiliitiiiien. I & r lly ŠUQJeLM ìisørsmim QiíWwnsl!,Ðl1ag~11ï J

14 r~ I' ~~ ~--~~ I i i r Side 1 av 1 sui.ltjeoo B6SiKS~RUVE:: Q:.. Resultatregnskap N DRIFTSINN'reKTER OG DRIFTSKOSTNADER TilskUdd Amlr. (filftslekter Drlfsl(oetn(lder Annen clrllt&kostnad 1 sum drift. kostnader DRlfTSflEWLTAT FINANSINNTEKTI!R OG FINANSKOSTNADER Flnallhintekter Annen rønt6lnoekt Sum fln.nilnntøktør FlnallkO$tnlidQr Al'nlen rentel(ó$lnød Sum flmn.kotnador NETTO FJNANSPOSTIïR ORDINÆRT RES. FØR SKATTEK08TNAD o o o o (1 %29 34 seg (16 Z2Ð). l346ts) 1 1 l' $ (5677) (469&) l21906) (39264) SksttekO$tlld på ordinært ri\ultat o o OROINÆA;T RESUL rat ARSRESU.LTAT nverførler FremførinlJ QV udøkket tap, SUM' OVeRFøRINGER (21 Øl) (39::64) (21906) (3t 264) (21906) (39.264) (21906) (39264) tnì tó šocìîl/i B!ØRPOvfk.-: : " : tiìîaíi!sâatön ltr W13UH11

15 " INTER REVISJON Inter Revisjon Bodø AS Postboks BOB6 Bodø Tlf: Faks: Org.nr,: NO B 326 bodo( interrevisjon,no ww.interrevisjon.no Til styet i Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Jeg har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styet er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettisende bilde i'samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styet finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilnformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Min oppgave er å gi uttkk for en mening om dette årsregnskapet på bakgru av min revisjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskik i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstadardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betrggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilnformasjon. En revisjon inneb~rer utførelse av handlinger for å innente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vuderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlg feilnformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovudering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektivitetep av interne kontroll. En revisjon omfatter også en vudering av om de anvendte regnskapsprjnsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimeligø, samt en vudering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

16 r-'--'- INTER REVISJON Inter Revisjon Bodø AS Postboks Bodø Tlf: Faks: Org,nr,: NO bodo( inte rrevìsjon, no Etter min oppfatning er innentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grlag for min konklusjon. Konklusjon Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrfter og gir et rettisende bilde av den finansielle stilingen til Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve per 31. desember 2010 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskik i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetnngen om fortsatt drifter konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på min revisjon av årstegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har fuet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 (~ttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiellinformasjoll), mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og de kontrollhandlinger vi har funet nødvendig i henhold til internasjonal stadard forattestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftlsens formål og vedtektene for øvg. Andre forhold Uten at det har betydning for konkusjonen ovenfor, vil vi presisere at årsregnskapet er avgitt etter lovens frist. Bodø, 30. september 2011 Inter Revisjon Bodø AS (Gi~ lq UCW~~ i, Finn W. Hansen Registrert revisor

17 i. lotteri- og. stiftelsesti Isynet Vår dato Vår saksbehandler Helge Mikal Hope ByrkjeIand, Deres dato Side l av 2 Vår referanse Il/O Deres referanse ~ Advokatfirmaet Holm og Benson Postboks BODØ Sulitjelma besøksgruve org. nr Vedtak om omklassifisering av stiftelse og endring av vedtekter Det vises til søknad om omklassifisering og endring av vedtekter for ovennevnte stiftelse. 1. Sakens bakgrunn Stiftelsen har anmodet om å bli slettet fra Foretaksregisteret. Stiftelsestilsynet avgjør i tvilstilfelle om stiftelsen er alminnelig eller næringsdrivende, jf. stiftelsesloven 4 siste ledd. Stiftelsen har begrunnet søknaden med at Nordlandsmuseet har overtatt ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som stiftelsen rår over. Stiftelsen hevder på bakgrunn av ovennevnte at de ikke driver næringsvirksomhet og at de dermed ikke kan anses som en næringsdrivende stiftelse. 2. Lovgrunnlag Definisjonen aven næringsdrivende stiftelse fremgår av stiftelsesloven 4 andre ledd og tredje ledd. Alminnelige stiftelser er stiftelser som ikke er næringsdrivende, jf. 4 fjerde ledd. Stiftelsestilsynet avgjør i tvilstilfelle om en stiftelse er en næringsdrivende eller alminnelig stiftelse, jf. 4 femte ledd. 3. Stiftelsestilsynets vurdering Stiftelsen har ikke til formål å drive næringsvirksomhet selv, jf. 4 andre ledd bokstava. Stiftelsen kan heller ikke anses for å drive næringsvirksomhet etter 4 andre ledd bokstav c. Spørsmålet blir da om stiftelsen driver næringsvirksomhet selv, jf. 4 andre ledd bokstav b. Det følger av forarbeidene NOU 1998:7 s at en stiftelse vil objektivt sett være næringsdrivende etter 4 andre ledd bokstav b der stiftelsen driver en virksomhet av økonomisk karakter med en viss stadighet og omfang der virksomheten er egnet til å gi økonomisk utbytte. Stiftelseslovens næringsvirksomhetsbegrep har også en subjektiv side. Der stiftelser driver en økonomisk aktivitet og det er stiftelsens ideelle formål som er det fremtredende aspektet, vil stiftelsen ikke bli ansett som næringsdrivende. Forarbeidene nevner eksempler Postadresse Lotteri- 0& stiftelsestilsynet Postboks Førde Kontoradresse Storehagen lb 6800 Førde Telefon Telefaks Foretaksregisteret E.post postmottak (g lottstift.no

18 ,-._--_._ l I ~ lotteri- og stiftelsestilsynet Vår dato Vår referanse 11/ /712 ~.. Side 2 av 2 på stiftelser der forvaltning av grunnkapitalen vil være mindre sentral enn det å realisere ideelle formål på annen måte. Det vil særlig være tilfelle for stiftelser som driver aktiviteter av allmennyttig eller kulturell ar, som f. eks. sosial- og helseinstitusjoner, barnehager, eldre- og sykehjem, kulturvern, teatre, gallerier, museer mv. Denne typen aktiviteter vil ofte ligge i grenselandet mellom ikke- økonomisk og økonomisk virksomhet. Stiftelsestilsynet har gjennomgått stiftelsens regnskap for 2009 og er i dette tilfelle kommet til at det er åpenbart at stiftelsen ikke kan sies å drive næringsvirksomhet, jf stiftelsesloven 4 andre ledd bokstav b. Stiftelsestilsynet har etter dette kommet til at stiftelsen er en alminnelig stiftelse. Med hjemmel i stiftelseslovens 4 siste ledd og 7 følgende vedtak: 1. Sulitjelma besøksgruve org. nr klassifiseres som alminnelig stiftelse. 2. Endringen registreres i Stiftelsesregisteret 3. Stiftelsestisynet godkjenner de omsøkte endringene i vedtektene for Sulitjelma besøksgruveorg. nr , som vedtatt i stiftelsens styremøte den Vedtaket registreres i Stiftelsesregisteret Kopi av dette brever sendt Foretaksregisteret med anmodning om sletting av stiftelsen i Foretaksregisteret. 4. Klage Dette vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til Justisdepartementet etter forvaltningslovens kapittel 6. En klage fremsettes ovedor Stiftelsestilsynet innen en frist på tre ukerfra mottakelsen av dette brev. Med hilsen Marit Kolstad seniorrådgi ver Helge Mikal Hope Byrkjeland førstekonsulent Vedlegg: Nye, registrerte vedtekter for stiftelsen Kopi med vedlegg: Brønnøysundregistrene, 8910 BRØNNØYSUND

19 18/10/ : HOLM BENSON SIDE 05/07 STIFTELSESREGISTERET SlIKNR Il! O/ J L L( I DO:NR '3 2 Z JUN ORGNr\ ~ 1- L JQ.5 iiii. M~~.. Vedtekter for Stìftelsen Sulijelma Besøksgruve ~ 'VD~\ T Navn Slîlìelscns navn er Sulitje1mn Bcsok::gnivc og ei' en alminnelig stilleise med sete i Sulitjelma, Fauske kommune. i FIH"11ll fìi nels-:l1 Sulitjelma Bes(,1k$gru\'c hnr tí1 tnrnifil á bevare ei gnivehi5torisl~ iniljo som gir ~t tilb"kcbli\j( î SuJìtjhml-santfui11cls 1 00 ~rigc gniy~hì~l('l1e. Stifklselì skal, for û nå niâlcne ovtrfol', sokc sam.irbeic! med de del ~1' Ilsturlig fl :;amarheide lted. 3 nnuli11(r:pital Stiftelsens gl'unnkripili1. består av v~i'digjcl1slt11der og bygninger tilført stiftelsen fm Stlli*Jrnii Bergverk AS og Fmi~kc Utvikiillg$~ og Iiwcsteríngssc1skap AS, forsiktig salt til kr ,- pr. ) , ~ 4 Styrd StilkJsen ledes uv et styre p.t 7 m~jlcmine'r med personlige \'iw:iincdlemnier. Scyremedlemmene skal velges fra lølgendc orgrmis3sjoner/instittlsjoner:.. Sulitjelma Gnivemuseum. F~ti~ke kommune. Fauske Uiviklings- og Inve:stcl'Îngsselskap AS. Nors.k Arb~ìdsmandsforbuiid.. Sulitjelma Hotell AS. \LOi'S PETTER-stiftelsen L represental1! 2 rcpresènw.nter I i'eprescntimt L representant 1 represtnia,nt 1 lepr~seri.tart St)'lcrepresenI1l111el1C og vartniedlciill1ene velges for 2 år ad gangen. Daglig leder ~v stíftelsen er styrets salçsb~haiidier og møter på 51ifklsens Si)remoter rni:d ial~- og forslagsretl.

20 18/10/ : HOLM BENSON "i;\.i=i i SIDE 05/07 STI F f EL 5 E SR:, \ E T 511(NR /IL 0/ 3. :., "_.,,'~...,._,_._-~" -~ 22 JUN Zü' l or.g N~ (l f Jj 5li~'Ef-":,.: 5 Styl"ts funksjoner. VJ)\?t Styret velges selv sin styreleder og nestleder for 2 år ad gangen. Styret Cl' beslutningsdyktig nål' minst fire medlemmer (iiild.eventuelle møtende varamedjernr.cr) er tistede. StìHelseii forpliktes av styreleder og et sty~emedlem i fellesskap. Styremøter í11ù(alles skriftlig av styreleder med nunsi 8 dagers varsel. Nødvendig saksgrunnjag medfølger innkallingen. Styreleder skal også innkalle styret til møte når 2 av styrets medlemmer krever del Styret forvalter stîftelseris i.ntdlcr og alle aktiva for øvrig. Styret kan meddele prikura. (niicn utgangen av mars behandles årsmeldingen og revidert i:egl1skap, samt at valg skal foi'etas. 6 Forvaltning og akonomi. Den tekniske drift av besøksgruva og all virksohllid for Qvdg er stiftelsens misvar. Dette gjelder bl.a.: registe:ring av gjenstander, kategorisering og syslematisedng av samlinger av iiiuscalc gjenstander og alt annet som er og kommer ti stilleisen, enten dette skjer som gaver eller som kjøp Styret Cl' aiisv;,rlig for den økonomiske tòrvaliningen, og det utarbeides i den forbindelse åi-íge budsjetter for drift og investering, Regnskap og revisjon fon\tseltes i hetù101d til gjeldende lov om alminnelige stiftelser. 7 Offentlig tllsyn Stiftelsen er underlagt de bestemmelser som tìl enhver tid &íelder for alinil1elige stiftelser. 8 Vedtei..tscndriug Stiftelsens vedtekter kan endres av et enstemmig styre. SmE Z I\V 3

21 l~/l~/~~ll l~:l~ t~~~.:~~~ HULM tit:n~un SIDE 07/07 f\egistrtrt I - STIFHlSESREGISTERËT ~JJL O I '3 2. '1 oow ~m Jo ORGNI\ q1 'f 90pplosninglo1ldanning \jof\ SQkl1ad om ('lmdani1ing kan frcni:;ehes av et n.illiallíg og enstemmig styri:. Ved evèl1llcii oppløsning skal stiftelsens ;)k1i\'a søkes anvendt lil fort:;atl imiseums. og ku1iul'ktivitl't ì Sulitjelma j samr~d med Fmi~kc KII1l11Une. Unntatt herrra er cìtnjomsrdlch til Gninnstollbmle( som foi'i(st:hc$ iilbrikclbl't iil Fauske UivikJjl1g~- ~)g!iwc'slérî ngsi:el~knp I\S. lt~ -,...'-- -'--' , "._--" SJlE.~,-\ :i...---_._. -

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. etablert med formål å bevare et gruvehistorisk miljø for å kune gi et tilbakeblikk på gruvedrften i Sulitjelma.

FAUSKE KOMMUNE. etablert med formål å bevare et gruvehistorisk miljø for å kune gi et tilbakeblikk på gruvedrften i Sulitjelma. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/3547 I Arkiv sakd.: 12/545 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 23.04.2012 STIFTELSEN

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

I 4 at regnskap sendes Regnskapsregisteret og ikke fylkesmannen som tidligere.

I 4 at regnskap sendes Regnskapsregisteret og ikke fylkesmannen som tidligere. Stiftelsen Sulitjelma Boligfond Postboks 354 8201 Fauske Fauske kommune Rådmannen Postboks 93 Organisasjonsnr. 871395292 Knut Hævaker, styreleder, tlf90858689 Kurt Karlsen, forretningsfører, tlf75600830

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3286 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/803 I Saksbehandler: Even Ediassen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 038/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 038/13

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 R7 Vår saksbehandler Lill Jensen 22241400 Vår dato Vår referanse 31.05.2013 2012/02149-4 Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Postboks 4 St.Olavs

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland Representantskapssak 01/16 FB-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg Årsmelding 2015 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen

Detaljer

Styrets beretning Hans Siewers' legat

Styrets beretning Hans Siewers' legat Styrets beretning 2002 Hans Siewers' legat Legatet er opprettet av cand philol Hans Siewers Hvert 3 år skal den disponible del av avkastningen de siste tre årene tildeles som stipend til vitenskapelig

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO R i ksrevi sjonen MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO Vår saksbehandler Hanne Nordrehaug 21540898 Vår datovår referanse 29.05.20152014/01243-6 Deres datoderes referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks

Detaljer

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015 Vår saksbehandler Inger Skare Hotvedt 22241342 Vår dato Vår referanse 19.05.2016 2016/00743-1 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen 86 ")0 " Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks 8160 DEP 0033

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Styrets beretning 2002 Dr. Fiirst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat ' Styrets beretning 2002 Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat Legatet er en sammenslåing av Professor Rathkes legat, Professor R. Colletts legat til undersøkelser og bearbeidelse

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K Jelstrup Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

Styrets beretning Professor Morgenstiernes

Styrets beretning Professor Morgenstiernes , Styrets beretning 2002 Professor Morgenstiernes fond "Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha,

Detaljer

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av Halina Birkeland ved testament av 8 mars 1989 Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk Stiftelsen er registrert hos Fylkesmannen i

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Riksrevisjonen «gi

Riksrevisjonen «gi Vår saksbehandler ' \ ~ Bård Undhjem 21540927 "- j > Vår dato Vår referanse v. ` 24.05.2016 2015/01014-13 Riksrevisjonen «gi 6.20-6 n' _ 1, Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2)

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Styrets beretning 2002 o Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning frå Åse Gruda Skard til støtte for forskningsprosjekt

Detaljer

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26 november

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

FAUSKE KOMMUNE KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 12/2585 I Arkiv sakd.: 121107 Shittbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 097/12 IKOMMUESTYR I I Saksbehandler: Even Ediassen I Dato: 29.03.2012 KRV OM

Detaljer

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond 00 Styrets beretning 2002 Johs. I. Svanho1msfond Johs. I. Svanholms fond til bekjempelse av kreft og tuberkulose i Norge ble gitt Universitetet i Oslo av grosserer Johs. I. Svanholm ved hans testament

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket Styrets beretning 2002 Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket i Oslo Legatet er opprettet på grunnlag av Miss Edith M. Sewell' s testamentariske gave til Universitetsbiblioteket i Oslo.

Detaljer

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet ved testament av 2. juni 1958 av Lisken Paus Grunt til minne om hennes sønn, lektor Olav Paus Grunt. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til innkjøp

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer