grvedriften i Sulitjelma. '

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "grvedriften i Sulitjelma. '"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2288 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/545 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstaiis: Fonnanskapet Sak nr.: 069/12 I FORMANNSKA I Dato: STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE - SLETTING AV GJELD Vedlegg: Søknad fra Stiftelsen Sulitjelma Besøksgrve Sammendrag: Det vises til vedliggende søknad fra Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve. Stiftelsen ble i sin tid etablert med formål å bevare et gruvehistorisk miljø for å kune gi et tilbakeblikk på grvedriften i Sulitjelma. ' Stiftelsen ledes i hht vedtektene av et styre bestående av: Sulitjelma Gruvemuseum Fauske kommune Fauske Utviklings- og investeringsselskap - FUl Norsk Arbeidsmandsforbund Sulitjelma Hotell AS Mons Petter-stiftelsen 1 representant 2 representanter 1 representant 1 representant 1 representant 1 representant I forbindelse med 'opprettelsen ble bygning/anlegg Grustollbadet gitt som gave til stiftelsen fra FUL Det er tinglyst en klausul som innebærer at bygning/anlegg skal tilbakeføres FUl dersom stiftelsen avvikles. Stiftelsen har de senere årene ikke hatt egne inntekter slik at løpende utgifter til drift av stiftelsen har kunet betales. Stiftelsen ble derfor i omdanet til en såkalt alminnelig stiftelse. Allerede i 2009 vedtok stiftelsens styre å anbefale at stiftelsen ble oppløst og slått samen med stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum. Det er opparbeidet,gjeld til ulike instanser slik det framgår av søknaden. Det er noe ukar hvor stor gjelden er, men slik rådmanen oppfatter situasjonen vil den nok kune beløpe seg til nærmere kr ,-. Det er da tatt høyde for at det vil påløpe utgifter også til regnskapsfrarlegg for Dersom stiftelsens gjeld ikke blir gjort opp eller ettergitt vil styret neppe ha andre muligheter enn å begjære oppbud. Selskapets aktiva vil da bli realisert. Aktiva er i praksis Grnnstollbadet.

2 For Fauske kommune vil et viktig moment da være hva som vil skje med Grunnstollbadet. Bygget har avgjørende betydning for driften av besøksgrva som nå skjer i regi av Nordland Museum. Selskapet FUl er oppløst og selskapets aktiva er delvis overtatt av Fauske kommune. Det er imidlertid ukar hvordan dette ble formalisert. Det er dermed usikkert mht hvor sterkt tilbakeføringsklausulen i realiteten er. Rådmanen ser følgende alternative løsninger: 1. Fauske kommune dekker stiftelsens gjeld 2. Fauske kommune sin forholdsmessige andel av stiftelsens gjeld (andel styrerepr.) 3. Fauske kommune dekker ikke stiftelsens gjeld. Etter rådmannens oppfatning er det alternativene 1 og 3 som er realistiske. Rådmanen kan i utgangspunktet ikke se at Fauske kommune skal ha noe særskilt ansvar for å dekke stiftelsens opparbeidede gjeld. Stifelsens styre må ut fra dette vudere situasjonen og iverksette de tiltak som ansees nødvendige i forhold til stiftelsens framtid. INNSTILLING: Fauske kommune avslår søknaden fra Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve om bidrag til dekning av stiftelsens gjeld. Even Ediassen rådman

3 Sulitjelma Besøksgruve arg.nr v/kjell Basse Lund Bursimarka Sulitjelma Fauske kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke _..,... --e: Fauske kommune l (. O Tsa~t3H ~/3- /~ Klassering cl ID I S, ID - LL~/~ó.b (l.1j;~ IS~L:S~_ 8200 Fauske Sulitjelma, 29. februar 2012 OMDANNING AV STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE Viser til vårt skriv av 9. desember 2011 vedr. omdanning av stiftelsen. I skrivet anmodet vi Fauske kommune om å dekke stiftelsens påløpte gjeld som pr. det tidspunkt var kr ,- eventuelt be kreditorene om frafall av krav. I etterkant av dette har stiftelsen sendt søknad om ettergivelse/sletting av gjeld til våre kreditorer. Det medførte at kravet fra skatteetaten, kr ,- ble ettergitt. Ut over dette oppnådde vi dessverre ikke å få gjelden ytterligere redusert. Vi er kjent med at et nytt krav,ca. kr ,- skal være forelagt kommunen v/ordfører. Dette er ukjent for undertegnede, men kan likevel være et berettiget krav. Styret i stiftelsen mottok krav fra Brønnøysundsregistrene ( ) om å betale kr ,- i forsinkelsesgebyr for seint innlevert årsoppgjør for 2010 med betalingsfrist I påvente av at kommunen skulle få behandlet saken og betalt kreditorene fikk vi utsettelse til Hvis vi har forstått det riktig vil beløpet bli hevet til kr ,- dersom gebyret ikke er innbetalt innen fristens utløp. Vi ber derfor Fauske kommune om snarest å få oppgjort stiftelsens gjeld, samt finne en modell for besøksgruva hvor nåværende styre frigjøres fra sine oppgaver. Med vennlig hilsen for Sulitjelma Besøksgruve

4 Til kreditor (se vedlagte liste) Sulitjelma den SØKNAD OM ETTERGIVELSE/SLETTING AV GJELD. Styremøte i Sulitjelma Besøksgruve den besluttet følgende enstemmige vedtak: "Sulitjelma Besøksgruve beslutter å slå seg sammen med Sulitjelma Gruvemuseum jfr. Stiftelsesloven 45, 2 ledd bokstav b. Vedtaket begrunnes med at stiftelsen ikke lar seg etterleve i det Salten Museum har vedtatt disposisjonsretten over stiftelsens museale gj enstander. Videre er det lite hensiktsmessig å opprettholde stiftelsen som juridisk enhet når den kan slå seg sammen med den likeartede stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum. I tilegg på det vektlegges at stiftelsen ikke har mulighet til å betjene sin gjeld/forsvare sine utgifter all den tid avtalen med Salten Museum gjør at stiftelsen har mistet muligheten for inntekter." Som siste avsnitt i styrets vedtak av viser har stiftelsen ikke hatt inntekter av betydning siden Samtidig er utgifter påløpt gjennom pålegg om offentlig regnskap og revisjon. Regnskapskontor og revisor har flere ganger ikke fått oppgjør for utførte tjenester innen rett tid og vi er kommet i en situasjon hvor de nekter å utføre årsregnskap/revisjon for stiftelsen. Det har ført til at vi ikke har levert årsregnskap innenfor gjeldende frister. Stiftelsen er derfor pålagt forsinkelsesgebyr og forsinkelsesrenter og vi har heller ikke fått gjort opp for en kassakreditt i bank som dermed har vokst betydelig i form av blant annet dom i forliksrådet. Oversikt over gjeld ligger vedlagt, og det bes om at kreditorer ettergir/sletter gjeld. Hvis det ikke skulle la seg gjøre ber vi om at gjeldens størrelse reduseres betydelig. Imøteser deres snarlige svar og senest innen tre uker fra brevets dato.

5 SULTJELMA BESØKSGRUVE GJELD PR. 8. desember 2011: Sparebank 1 NN (Dom forliksrådet) kr ,50 Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesgebyr årsoppgjør2007) kr ,- Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesrente årsoppgjør 2010) kr ,- Skatteetaten (Forsinkelsesrenter m.m) kr ,- Økonomihuset Fauske (Forretningsførsel, årsoppgjør 2010) kr ,- BDO AS, Bodø (Revisjon 2010) kr Sum ubetalte regninger kr ,25 Regninger betalt av Sulitjelma Gruvemuseum kr ,- Total gjeld kr Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve vil slik vi har forstått det fortsatt være regnskaps- og revisjonspliktig. Det betyr at det vil påløpe kostnader for disse tjenestene også for Ut over dette er vi ikke kjent med andre ubetalte regninger.. ;t i ì,:tjl7i,uve Il Basse Lund (styremedlem)

6 r-~- Sulitjehtiâ Besøksgruve arg.nr v/kjell Basse Lund Bursimarka Sulitjelma Fauske kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 8200 Fauske Sulitjelmai 9. desember 2011 OMDANNING AV STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE Styremøtet Sulitjelma Besøksgruve gjorde følgende enstemmige vedtak: ((Sulitjelma Besøksgruve beslutter â sla seg sammen med Sulitjelma (iruyemuseum jfr. Stijtelsesløven 45,2 ledd bokstavb. Vedtaket begrunnes med at stijtelsen ikke lar seg etterleve i det Salten Museum har vedtatt disposisjønsretten over stifelsens museale gjenstander. Videre er det lite hensiktsmessig å opprettholde stiftelsen som juridisk enhet nar den kan slå seg sammen med den likeartede stifelsen Sulitjelma Gruvemuseum. I tilegg må det vektlegges at stifelsen ikke har mulighet til ei betjene sin gjeld/forsvare sine utgijter all den tid avtalen med Salten Museum gjøt at stijtelsen har mistet muligheten før inntekter,)).' Styrets vedtak ble fulgt opp ved at ordfører Odd Henriksen kontaktet advokatfirmaet Holm og Benson for å få vurdert videre fremdrift. I brev til Fauske kommune av skriver advokat Tore Benson bl.a.: ~) Jeg antar at det vil være kurant å gjennomføre omdanning i form av sammenslåing av de to stifelser. Jeg antar at fremgangsmåten vil være beskrevet i vedtektene. Endelig avgjørelse fattes av Stiftelsestilsynet. Jeg antar videre at det vil være kurant å omdanne Sulitjelma Besøksgruve til en alminnelig stifelse som ikke har som formål å drive næringsvirksomhet)). For å kunne oppnå de vedtatte mål ble det i stiftelsens styremøte gjort vedtak om endring av vedtektene i stiftelsen. Advokat Bensons henvendelser førte til behandling av saken i lotteri-og stiftelsestilsynet som i brev av viser til følgende vedtak: 1. Sulitjelma Besøksgruve arg. Nr klassifiseres som alminnelig stiftelse 2. Endringen registreres i Stiftelsesregister,t '. 'i

7 3. Stiftelsestilsynet godkjenner de omsøkte endringene i vedtektene for Sulitjelma Besøksgruve org. nr , som vedtatt i stiftelsens styremøte den Vedtaket registreres i Stiftelsesregisteret Kopi av dette brevet er sendt Foretaksregisteret med anmodning om sletting av stiftelsen i Foretaksregisteret. Som siste avsnitt i styrets vedtak av viser har stiftelsen ikke hatt inntekter av betydning siden Samtidig er utgifter påløpt gjennom pålegg om offentlig regnskap og revisjon. Regnskapskontor og revisor har flere ganger ikke fått oppgjør for utførte tjenester innen rett tid og vi er kommet i situasjoner hvor de har nektet å utføre årsregnskap/revisjon for stiftelsen. Det har ført til at vi ikke har levert årsregnskap innenfor gjeldende frister. Stiftelsen er derfor pålagt forsinkelsesgebyr og forsinkelsesrenter og vi har heller ikke fått gjort opp for en kassakreditt i bank som dermed har vokst betydelig i form av bl.a. dom i forliksrådet. I følge vår oversikt har stiftelsen pr. dato en total gjeld på kr ,-. Av dette er kr ,- betalt av Sulitjelma Gruvemuseum. Ubetalte regninger utgjør da kr ,-. I følge revisor er også en alminnelig stiftelse regnskaps og revisjonspliktig. Dermed må også kostnader for årsregnskap 2011 påregnes. Når stiftelsen nå er omdannet og har fått nye vedtekter anmoder styret Fauske kommune om å dekke påløpt gjeld, evt. be om frafall av krav. Vi ber også om snarlig sammenslåing av stiftelsene Sulitjelma Besøksgruve og Sulitjelma Gruvemuseum slik at vi kan løses fra en håpløs oppgave. Mvh forsyiret i SUlitjelte~grUve (ff i Ll Kj~I'BaSse Lund styremedlem Vedlegg Protokoll fra styremøte i stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til advokatfirmaet Holm og Benson Nye vedtekter for stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve Årsregnskap og revisors beretning for 2010 Sulitjelma Besøksgruve, gjeld pr 8. desember 2011 Sulitjelma Gruvemuseum, regninger betalt for Sulitjelma Besøksgruve

8 SULTJELMA BESØKSGRUVE GJELD PR. 8. desember 2011: Sparebank 1 NN (Dom forliksrådet) Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesgebyr årsoppgjør2007) kr ,50 kr ,- Statens Innkrevingssentral (Forsinkelsesrente årsoppgjør 2010) Skatteetaten (Forsinkelsesrenter m.m) Økonomi huset Fauske (Forretningsførsel, årsoppgjør 2010) BDO AS, Bodø (Revisjon 2010) Sum ubetalte regninger Regninger betalt av Sulitjelma Gruvemuseum kr ,- kr ,- ~ kr ,- kr ,75 kr ,25 kr ,- Total gjeld T JLA~1i~ \(\kas~o kr (3/.~IO~ Stiftelsen Sulitjelma BesØksgruve vil slik vi har forstått det fortsatt være regnskaps- og revisjonspliktig. Det betyr at det vil påløpe kostnader for disse tjenestene også for Ut over dette er vi ikke kjent med andre ubetalte regninger. ~t i ï:tiljgruve Il Basse Lund (styremedlem)

9 SULITJELMA GRUVEMUSEUM Regninger betalt for Sulitjelma Besøksgruve: Statens Innkrevingssentral kr , Inter Revisjon (Revisjon 2007/2008 m.m.) kr , Consis Fauske (Regnskapsførsel/årsoppgjør) kr , Consis Fauske (Regnskapsførsel/årsoppgjør) kr , Consis Fauske (Regnskapsførsel/årsoppgjør) kr , Inter Revisjon (Revisjon 2009) kr ,- Totalt betalt for Sulitjelma Besøksgruve kr ,- : ~U

10 Protokoll fra Styremøte i Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve Møte i Sulitjelma den 6 oktober 2009 ~ ~o~\ Tilstede: Wiggo Lund, Harry Evjen, Per Ingebrigtsen, Jan Børge Johansen, Wiggo Lund, Kjell Basse Lund, Anita Jensen Sak OMDANNING AV STIFTELSEN SULITJELMA BESØKSGRUVE Sulitjelma l; Det ble fattet følgende enstemmig vedtak: Sulitjelma Besøksgruve beslutter å slå seg sammen med Sulitjelma Gruvemuseum jfr. Stiftelsesloven 45,2 ledd bokstav b. Vedtaket begrunnes med at stiftelsen ikke lar seg etterleve i det Salten Museum har vedtatt disposisjonsretten over Stiftelsens museale gjenstander. Videre er det lite hensiktsmessig å opprettholde stiftelsen som juridisk enhet når den kan slå seg sammen med den likeartede Stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum. I tilegg må det vektlegges at Stiftelsen ikke har mulighet å betjene sin gjeldl forsvare sine utgifter all den tid avtalen med Salten Museum gjør at stiftelsen Har mistet muligheten for inntekter.

11 ,-- I i i i Arsregnskap 2010 for SULITJELMA BESØKSGRUVE Foretaks.., https://does.google.eornviewer?attid=o.l &pid=gmai1&thid= 13 2edaOee 175 3a32&url=

12 Side 1 av 1 ~ f sqlitjeiuda EsØKsgRuvê Balanse pr Neco ,: EIENDELER Anleggrni(ltor Viufge ø-ul8r1u1ør Andre aiuegg$mldler Sum ",niegg$mldftir Oliiøpsldllir Bankhmskuii;, konianefo.l Sum omløp$mldler SUM EiENeLER EGENKAPITAL OG GJELD Eøenlaøltid lriniiltutllflenkept.i Gfl.f'ilapllai Sum 1n8kutt egenkapitai Opptlinitiauønkapltal UdekkIlt tap Sum opptjent 8lflnkøpltal Sum eg8llkàpl1 Gjekl KortiktIg gjold Gjid ti kre~litimltltusioner Annen kortlkllj gjel Sum kort'lufg gjéld SUM EGENKAPiTAL OG GJELD &000 18t! 000 '\S!HJOa 7( &7GO )000 4 (iee 119) (2:46273) (288171)) (246213) 31 aa1 5i áS 1013M Stilftlêmalfatlsf(e.t (;(, 't 'Pti Ingebrigtsen,* d ", 'J ::J St''I'j An~ lit Jesen ' 7 ' IlìîMlìõH rms!jttjìumse igorl :: õ!i:;iiliiiri~ mm!!! 'Z i

13 Side 1 av 1 r SUL~JELMA. SES~KSGBQVE J Noter 2010 Note 1. Lønnskoatnad O'pplysningør om ansatte og yteler til ansatte og ledelse mv Sllflola.n hadd$ln(lo nnaatie I railskap.llfull. D~gli9ledel Styiainømlt\l Ri!lIlsOf. L ski hélhe ordjri$t mvlsn Totalt Liinn og aodrø godtglørel,qr O O G Note 2. Avskrivning på v(lrigo dl'iftmlcller Avskrlvnlngst8bla for varige drifsmidler Andrl).11l&1l0",m1rl1 SV9111lliJ Sum linskafllset!q$t pr. 1/ T!ltpng o O O. Avgiuig, o O (1 Mskafff8~l pr '3 3:l4366 A/, iiv/flèdskr. pr Otdæra avqkrivl1ll1sør O O O f Avskr. på Of 'ktivnlng O O O. Tlg'$:M/lrt iwllrrvnint n l) (I + EkstrEld neds\(riwr (l O (1 Akk.llvltidllkr. pr. 3' Bøll,rt&e(~rt veid! pr 3V1:l 16$000 O 1\1f) 000 Ptllenl$sts raf ord.øvsk Bokført wrdl ardeggsmldter pr be!lår iiv IlUlc&1I18 iel\utiiooer og iiteln~aiiilng. Ol!S6 ar IRke avskribare. Note 3 H Grunnkapital Stiftelsens grutlfkapll k:r. :300.0(1,- b61lår lw OV6rlltt dn~t~ llygillllfr he~$vi' SuHlje BIlgvérl og FlIl, fmlllklìg;vlldsatt ti kr og kr ~. HAr de gfllll Gniiiiiitnllbiet toetlgget di! Iilliolliileviii110l!ltkt ti F àulõß Kommune wd evei.ell i:v'lkhnll av iiliitiiiien. I & r lly ŠUQJeLM ìisørsmim QiíWwnsl!,Ðl1ag~11ï J

14 r~ I' ~~ ~--~~ I i i r Side 1 av 1 sui.ltjeoo B6SiKS~RUVE:: Q:.. Resultatregnskap N DRIFTSINN'reKTER OG DRIFTSKOSTNADER TilskUdd Amlr. (filftslekter Drlfsl(oetn(lder Annen clrllt&kostnad 1 sum drift. kostnader DRlfTSflEWLTAT FINANSINNTEKTI!R OG FINANSKOSTNADER Flnallhintekter Annen rønt6lnoekt Sum fln.nilnntøktør FlnallkO$tnlidQr Al'nlen rentel(ó$lnød Sum flmn.kotnador NETTO FJNANSPOSTIïR ORDINÆRT RES. FØR SKATTEK08TNAD o o o o (1 %29 34 seg (16 Z2Ð). l346ts) 1 1 l' $ (5677) (469&) l21906) (39264) SksttekO$tlld på ordinært ri\ultat o o OROINÆA;T RESUL rat ARSRESU.LTAT nverførler FremførinlJ QV udøkket tap, SUM' OVeRFøRINGER (21 Øl) (39::64) (21906) (3t 264) (21906) (39.264) (21906) (39264) tnì tó šocìîl/i B!ØRPOvfk.-: : " : tiìîaíi!sâatön ltr W13UH11

15 " INTER REVISJON Inter Revisjon Bodø AS Postboks BOB6 Bodø Tlf: Faks: Org.nr,: NO B 326 bodo( interrevisjon,no ww.interrevisjon.no Til styet i Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Jeg har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styet er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettisende bilde i'samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styet finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilnformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Min oppgave er å gi uttkk for en mening om dette årsregnskapet på bakgru av min revisjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskik i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstadardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betrggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilnformasjon. En revisjon inneb~rer utførelse av handlinger for å innente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vuderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlg feilnformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovudering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektivitetep av interne kontroll. En revisjon omfatter også en vudering av om de anvendte regnskapsprjnsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimeligø, samt en vudering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

16 r-'--'- INTER REVISJON Inter Revisjon Bodø AS Postboks Bodø Tlf: Faks: Org,nr,: NO bodo( inte rrevìsjon, no Etter min oppfatning er innentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grlag for min konklusjon. Konklusjon Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrfter og gir et rettisende bilde av den finansielle stilingen til Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve per 31. desember 2010 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskik i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetnngen om fortsatt drifter konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på min revisjon av årstegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har fuet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 (~ttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiellinformasjoll), mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og de kontrollhandlinger vi har funet nødvendig i henhold til internasjonal stadard forattestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftlsens formål og vedtektene for øvg. Andre forhold Uten at det har betydning for konkusjonen ovenfor, vil vi presisere at årsregnskapet er avgitt etter lovens frist. Bodø, 30. september 2011 Inter Revisjon Bodø AS (Gi~ lq UCW~~ i, Finn W. Hansen Registrert revisor

17 i. lotteri- og. stiftelsesti Isynet Vår dato Vår saksbehandler Helge Mikal Hope ByrkjeIand, Deres dato Side l av 2 Vår referanse Il/O Deres referanse ~ Advokatfirmaet Holm og Benson Postboks BODØ Sulitjelma besøksgruve org. nr Vedtak om omklassifisering av stiftelse og endring av vedtekter Det vises til søknad om omklassifisering og endring av vedtekter for ovennevnte stiftelse. 1. Sakens bakgrunn Stiftelsen har anmodet om å bli slettet fra Foretaksregisteret. Stiftelsestilsynet avgjør i tvilstilfelle om stiftelsen er alminnelig eller næringsdrivende, jf. stiftelsesloven 4 siste ledd. Stiftelsen har begrunnet søknaden med at Nordlandsmuseet har overtatt ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som stiftelsen rår over. Stiftelsen hevder på bakgrunn av ovennevnte at de ikke driver næringsvirksomhet og at de dermed ikke kan anses som en næringsdrivende stiftelse. 2. Lovgrunnlag Definisjonen aven næringsdrivende stiftelse fremgår av stiftelsesloven 4 andre ledd og tredje ledd. Alminnelige stiftelser er stiftelser som ikke er næringsdrivende, jf. 4 fjerde ledd. Stiftelsestilsynet avgjør i tvilstilfelle om en stiftelse er en næringsdrivende eller alminnelig stiftelse, jf. 4 femte ledd. 3. Stiftelsestilsynets vurdering Stiftelsen har ikke til formål å drive næringsvirksomhet selv, jf. 4 andre ledd bokstava. Stiftelsen kan heller ikke anses for å drive næringsvirksomhet etter 4 andre ledd bokstav c. Spørsmålet blir da om stiftelsen driver næringsvirksomhet selv, jf. 4 andre ledd bokstav b. Det følger av forarbeidene NOU 1998:7 s at en stiftelse vil objektivt sett være næringsdrivende etter 4 andre ledd bokstav b der stiftelsen driver en virksomhet av økonomisk karakter med en viss stadighet og omfang der virksomheten er egnet til å gi økonomisk utbytte. Stiftelseslovens næringsvirksomhetsbegrep har også en subjektiv side. Der stiftelser driver en økonomisk aktivitet og det er stiftelsens ideelle formål som er det fremtredende aspektet, vil stiftelsen ikke bli ansett som næringsdrivende. Forarbeidene nevner eksempler Postadresse Lotteri- 0& stiftelsestilsynet Postboks Førde Kontoradresse Storehagen lb 6800 Førde Telefon Telefaks Foretaksregisteret E.post postmottak (g lottstift.no

18 ,-._--_._ l I ~ lotteri- og stiftelsestilsynet Vår dato Vår referanse 11/ /712 ~.. Side 2 av 2 på stiftelser der forvaltning av grunnkapitalen vil være mindre sentral enn det å realisere ideelle formål på annen måte. Det vil særlig være tilfelle for stiftelser som driver aktiviteter av allmennyttig eller kulturell ar, som f. eks. sosial- og helseinstitusjoner, barnehager, eldre- og sykehjem, kulturvern, teatre, gallerier, museer mv. Denne typen aktiviteter vil ofte ligge i grenselandet mellom ikke- økonomisk og økonomisk virksomhet. Stiftelsestilsynet har gjennomgått stiftelsens regnskap for 2009 og er i dette tilfelle kommet til at det er åpenbart at stiftelsen ikke kan sies å drive næringsvirksomhet, jf stiftelsesloven 4 andre ledd bokstav b. Stiftelsestilsynet har etter dette kommet til at stiftelsen er en alminnelig stiftelse. Med hjemmel i stiftelseslovens 4 siste ledd og 7 følgende vedtak: 1. Sulitjelma besøksgruve org. nr klassifiseres som alminnelig stiftelse. 2. Endringen registreres i Stiftelsesregisteret 3. Stiftelsestisynet godkjenner de omsøkte endringene i vedtektene for Sulitjelma besøksgruveorg. nr , som vedtatt i stiftelsens styremøte den Vedtaket registreres i Stiftelsesregisteret Kopi av dette brever sendt Foretaksregisteret med anmodning om sletting av stiftelsen i Foretaksregisteret. 4. Klage Dette vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til Justisdepartementet etter forvaltningslovens kapittel 6. En klage fremsettes ovedor Stiftelsestilsynet innen en frist på tre ukerfra mottakelsen av dette brev. Med hilsen Marit Kolstad seniorrådgi ver Helge Mikal Hope Byrkjeland førstekonsulent Vedlegg: Nye, registrerte vedtekter for stiftelsen Kopi med vedlegg: Brønnøysundregistrene, 8910 BRØNNØYSUND

19 18/10/ : HOLM BENSON SIDE 05/07 STIFTELSESREGISTERET SlIKNR Il! O/ J L L( I DO:NR '3 2 Z JUN ORGNr\ ~ 1- L JQ.5 iiii. M~~.. Vedtekter for Stìftelsen Sulijelma Besøksgruve ~ 'VD~\ T Navn Slîlìelscns navn er Sulitje1mn Bcsok::gnivc og ei' en alminnelig stilleise med sete i Sulitjelma, Fauske kommune. i FIH"11ll fìi nels-:l1 Sulitjelma Bes(,1k$gru\'c hnr tí1 tnrnifil á bevare ei gnivehi5torisl~ iniljo som gir ~t tilb"kcbli\j( î SuJìtjhml-santfui11cls 1 00 ~rigc gniy~hì~l('l1e. Stifklselì skal, for û nå niâlcne ovtrfol', sokc sam.irbeic! med de del ~1' Ilsturlig fl :;amarheide lted. 3 nnuli11(r:pital Stiftelsens gl'unnkripili1. består av v~i'digjcl1slt11der og bygninger tilført stiftelsen fm Stlli*Jrnii Bergverk AS og Fmi~kc Utvikiillg$~ og Iiwcsteríngssc1skap AS, forsiktig salt til kr ,- pr. ) , ~ 4 Styrd StilkJsen ledes uv et styre p.t 7 m~jlcmine'r med personlige \'iw:iincdlemnier. Scyremedlemmene skal velges fra lølgendc orgrmis3sjoner/instittlsjoner:.. Sulitjelma Gnivemuseum. F~ti~ke kommune. Fauske Uiviklings- og Inve:stcl'Îngsselskap AS. Nors.k Arb~ìdsmandsforbuiid.. Sulitjelma Hotell AS. \LOi'S PETTER-stiftelsen L represental1! 2 rcpresènw.nter I i'eprescntimt L representant 1 represtnia,nt 1 lepr~seri.tart St)'lcrepresenI1l111el1C og vartniedlciill1ene velges for 2 år ad gangen. Daglig leder ~v stíftelsen er styrets salçsb~haiidier og møter på 51ifklsens Si)remoter rni:d ial~- og forslagsretl.

20 18/10/ : HOLM BENSON "i;\.i=i i SIDE 05/07 STI F f EL 5 E SR:, \ E T 511(NR /IL 0/ 3. :., "_.,,'~...,._,_._-~" -~ 22 JUN Zü' l or.g N~ (l f Jj 5li~'Ef-":,.: 5 Styl"ts funksjoner. VJ)\?t Styret velges selv sin styreleder og nestleder for 2 år ad gangen. Styret Cl' beslutningsdyktig nål' minst fire medlemmer (iiild.eventuelle møtende varamedjernr.cr) er tistede. StìHelseii forpliktes av styreleder og et sty~emedlem i fellesskap. Styremøter í11ù(alles skriftlig av styreleder med nunsi 8 dagers varsel. Nødvendig saksgrunnjag medfølger innkallingen. Styreleder skal også innkalle styret til møte når 2 av styrets medlemmer krever del Styret forvalter stîftelseris i.ntdlcr og alle aktiva for øvrig. Styret kan meddele prikura. (niicn utgangen av mars behandles årsmeldingen og revidert i:egl1skap, samt at valg skal foi'etas. 6 Forvaltning og akonomi. Den tekniske drift av besøksgruva og all virksohllid for Qvdg er stiftelsens misvar. Dette gjelder bl.a.: registe:ring av gjenstander, kategorisering og syslematisedng av samlinger av iiiuscalc gjenstander og alt annet som er og kommer ti stilleisen, enten dette skjer som gaver eller som kjøp Styret Cl' aiisv;,rlig for den økonomiske tòrvaliningen, og det utarbeides i den forbindelse åi-íge budsjetter for drift og investering, Regnskap og revisjon fon\tseltes i hetù101d til gjeldende lov om alminnelige stiftelser. 7 Offentlig tllsyn Stiftelsen er underlagt de bestemmelser som tìl enhver tid &íelder for alinil1elige stiftelser. 8 Vedtei..tscndriug Stiftelsens vedtekter kan endres av et enstemmig styre. SmE Z I\V 3

21 l~/l~/~~ll l~:l~ t~~~.:~~~ HULM tit:n~un SIDE 07/07 f\egistrtrt I - STIFHlSESREGISTERËT ~JJL O I '3 2. '1 oow ~m Jo ORGNI\ q1 'f 90pplosninglo1ldanning \jof\ SQkl1ad om ('lmdani1ing kan frcni:;ehes av et n.illiallíg og enstemmig styri:. Ved evèl1llcii oppløsning skal stiftelsens ;)k1i\'a søkes anvendt lil fort:;atl imiseums. og ku1iul'ktivitl't ì Sulitjelma j samr~d med Fmi~kc KII1l11Une. Unntatt herrra er cìtnjomsrdlch til Gninnstollbmle( som foi'i(st:hc$ iilbrikclbl't iil Fauske UivikJjl1g~- ~)g!iwc'slérî ngsi:el~knp I\S. lt~ -,...'-- -'--' , "._--" SJlE.~,-\ :i...---_._. -

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. etablert med formål å bevare et gruvehistorisk miljø for å kune gi et tilbakeblikk på gruvedrften i Sulitjelma.

FAUSKE KOMMUNE. etablert med formål å bevare et gruvehistorisk miljø for å kune gi et tilbakeblikk på gruvedrften i Sulitjelma. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/3547 I Arkiv sakd.: 12/545 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 23.04.2012 STIFTELSEN

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

I 4 at regnskap sendes Regnskapsregisteret og ikke fylkesmannen som tidligere.

I 4 at regnskap sendes Regnskapsregisteret og ikke fylkesmannen som tidligere. Stiftelsen Sulitjelma Boligfond Postboks 354 8201 Fauske Fauske kommune Rådmannen Postboks 93 Organisasjonsnr. 871395292 Knut Hævaker, styreleder, tlf90858689 Kurt Karlsen, forretningsfører, tlf75600830

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3286 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/803 I Saksbehandler: Even Ediassen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 038/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 038/13

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K Jelstrup Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

FAUSKE KOMMUNE KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 12/2585 I Arkiv sakd.: 121107 Shittbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 097/12 IKOMMUESTYR I I Saksbehandler: Even Ediassen I Dato: 29.03.2012 KRV OM

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Grip Pacific AS. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Grip Pacific AS. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for Grip Pacific AS Organisasjonsnr. 915329438 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver følgende virksomhet på følgende steder: Bygging av skip, med forretningskontor i Kristiansund.

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05. VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283 Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.210 INNHOLD: Kapittel I. Innledning 1 Sameiegjenstand og vedtektenes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Styrets beretning 2002

Styrets beretning 2002 Styrets beretning 2002 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1.000.000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen

Detaljer

Vestby kommune Havnekomitéen

Vestby kommune Havnekomitéen Vestby kommune Havnekomitéen Utvalg: HAVNEKOMITÉEN Møtested: Son Kro Møtedato: 17.06.2010 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 12/3922 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/995 I Saksbehandler: Frank Bernardsen

FAUSKE KOMMUNE. 12/3922 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/995 I Saksbehandler: Frank Bernardsen ~. SAKSPAPIR. FAUSKE KOMMUNE 12/3922 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/995 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 117/12 I FORMANNSKAP Dato: I 06.06.2012 INTENSJONSAVTALE

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tlf.: +475521 81 00 Faks: +475521 81 33 www.deloitte.no Ti I styret i SpareBank I-stiftinga Kvinnherad MELDING

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS STIFTELSESDOKUMENT for ROMSDAL PARKERING AS Selskapet Romsdal Parkering AS stiftes av Molde kommune, org nr: 944 020 977, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, ved underskrift på dette dokumentet. Følgende er besluttet

Detaljer