1Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1Klubbhåndbok. Klubbhåndbok"

Transkript

1 1Klubbhåndbok Klubbhåndbok

2 2 Denne utgaven ble utarbeidet av styret i 2013 og godkjent av Årsmøtet i 2014.

3 Klubbhåndbok Narvik - desember

4 1.0 Innledning Klubben Organisering Styrets oppgaver Undergrupper/komitéer Anlegg og utstyr Lover og vedtekter Forpliktelser og instrukser Planer, målsetting, utdanning og krav Internett Praktiske opplysninger Dugnader Reiseutgifter Utmerkelser Stevner og konkurranser Generelt Arenaklargjøring Funksjonærer Trafikk Kiosk/grill Salgsboder Markedsføring Speaker Fasiliteter Stevnepersonell Sponsorer Sprang Dressur Vedlegg Ved trykte eksemplarer legges det inn femdelte, nummererte skilleark i hht de fem hoveddelene i håndboken. 5

5 6 Et av Narvik Ryttersportsklubbs overordnede mål er å legge til rette for å hjelpe sine medlemmer til å oppfylle sine drømmer som rytter.

6 1.0 Innledning Medlemmene er vår viktigste og mest sentrale ressurs i klubben. Det er derfor Narvik Ryttersportsklubbs overordnede mål å sette medlemmene i sentrum for sin virksomhet. Det betyr blant annet at de sentrale mål og virkemidler må være knyttet til å: Enhver håndbok er et kvalitetssikringsverktøy og skal selvsagt brukes som et verktøy og rettesnor og guide for hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Det er derfor viktig at håndboken brukes i det daglige arbeid i klubben. Håndboken er utarbeidet for å kvalitetssikre driften av klubben, gjennom standardisering av rutiner og arbeidsprosesser. Slik at ledere, trenere. medlemmer og representanter for klubben finner en felles plattform for hvordan ting skal gjøres. Denne håndboken er et suplement til NRYFs klubbhåndbok som også er ment å brukes aktivt i klubbene. Det er viktig å bruke håndboken aktivt ovenfor alle medlemmene, ikke bare tillitsvalgte. Nye medlemmer skal og må gjøre seg kjent med innholdet i både klubbens egen og NRYFs klubbhåndbok, da det er særdeles viktig at alle gjør seg godt kjent med innholdet. NRYFs klubbhåndbok omhandler alt det som er felles for alle klubber. Mens, denne er utfykllende og tar for seg våre lokale aspekter. Det er dog en del ting som er hentet fra, og overlapper NRYFs håndbok. Egentlig burde begge vært smeltet sammen til en enhetlig håndbok for NRSK. Denne og NRYFs klubbhåndbok skal være lett tilgjengelig både i trykte eksemplarer og digitalt på klubbens internettsider (NRYFs ligger som nedlastbar PDF-fil på NRYFs nettsider). Trykte eksemplarer skal forefinnes i klubbhus/kontor, lett tilgjengelig for oppslag ved tvil/tvist om hvordan ting skal gjøres/utføres. Det er klubbens styre som vedtar eventuelle endringer/opptateringer i håndboken. 7

7 Visjon for ungdomsidretten: «Ungdom vil ha en variert og inkluderende idrett hvor vi møter venner, har det gøy og blir så gode som vi selv vil.» 8

8 2.0 Klubben Organisering Det er naturlig å starte med klubbens organiseasjonsplan, lover og vedtekter økonomiske forhold m.m. Klubben ble stiftet i 1982 og er tilsluttet Norges Rytterforbund (NRYF) og Norges idrettsforbund (NIF) og olympiske og paralympiske komité. Mellom disse har vi rytterkretsen og idrettskret- Klubben er organisert slik som den visuelle planen under viser. Det er viktig å merke seg at gruppeledere også har en plass i styret som styremedlemmer. Dette for å være bindeledd mellom de ulike gruppers medlemmer og styret. Gruppelederne rapporterer sine aktiviteter til styret. Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig kompetanse, til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar. Årsmøtet (øverste myndighet) Valgkomité Styret Sekretær Utdanning Sportssjef Kafé/Kiosk Salg Admin Kurs Grenutvalg Stevnesalg Regnskap Rideskole Stevner Klubbkafé Medlemsservice Treninger WebShop Sportsl. akt. HorsePro 9

9 2.2.0 Styrets oppgaver Styret skal avholde møte minst en gang pr måned og skal minimum gjennomgå følgende saker på hvert møte: I tillegg har styret ansvar for å utarbeide og videreutvikle strategi og handlingsplaner Styreleders oppgaver agenda for styremøter, innkalle og lede møtene Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer Hovedansvarlig for kontakt med Norsk Rytterforbund og Nordland Idrettskrets innenfor gitte frister Nestledersarbeidsoppgaver Sekretærens hovedarbeidsoppgaver oversikt over medlemmene med informasjon om yrke/fagkompetanse og generelle og personlige ferdigheter/spesialiteter som kan komme til nytte for klubben. 10

10 2.2.4 Kasserers oppgaver gjennomføring i tråd med styre- og årmøtevedtak status på styremøter og foreslå tiltak om regnskap viser vesentlige avvik fra budsjett Styremedlemmer materialforvalter Krets Ryttersportens aktivitetsverdier Idrettsglede Felleskap Helse Ærlighet Dyrevelferd Ryttersportens organisasjonssverdier Frivillighet Demokrati Lojalitet Likeverd 11

11 2.3.0 Undergrupper/komitéer Styret kan, i hht 14 i vedtektene, oppnevne gruppeledere for arbeidsgrupper som skal jobbe med spesifike oppgaver definerttivi-teter de er ansvarlge for. Gruppeledere bør vurderes tatt med som styremedlemmer som bindeledd mellom styret og aktivitetene de skal lede. Det vil også ha en positiv effekt for nyrekrutering til styreverv i fremtiden, da man vil få delta og observere styrets funksjon Sportslig leders hovedarbeidsoppgaver trenerteam regelmesig tilbud om trening til sine medlemmer sikkerhetsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med materialforvalter jevnlige møter med trenerteamet Koordinering av ulike treningstider Anleggskomité videreutvikle klubbens anlegg/ridebaner, samt utstyr og materiell orden og bruksklart til enhver tid for trenere og medlemmer vedlikehold/reparasjoner på bygninger, gjerder, utstyr og øvrig materiell som er skadet eller representerer en risiko for ulykker/skader Arrangementskomité med fokus på det med trivsel og sosiale samhold mot arrangementet happenings eller hesterelaterte sosiale aktiviteter for sponsorer 12

12 2.3.4 Sikkerhets- og utdanningskomité del av det totale forebyggende arbeid mot ulykker og skader Dressurgruppe/komité viktig det er å lære seg dressurens grunnprinsipper og hva det har å si for den generelle rideforsåelsen Spranggruppe/komité 13

13 2.4.0 Anlegg og utstyr Klubben disponerer to rideanlegg på fremmed grunn. D.v.s. at klubben leier bruksrett av grunneier. - mjuntlig avtale om kjøp av. Dette området representerer en stor mulighet for klubbens fremtid.,da det er forholdsvis stor tomt som kan romme et regionalt ridesenter Banksvingen ridebane Dette er hovedbanen for treninger. Her disponeres en hinderbu, for oppbevaring av materiell. Materiellet skal alltidkun gyldige medlemmer som får tilgang til den femsiffrede koden på låsen. Koden skal endres minimum to ganger pr år i tilfelle koden kommer på avveie og personer uten gyldig medlemsskap tar seg til rette og bruker klubbmateriell. Koden utleveres kun av kasserer, eller den som har oppdaterte lister på de som har betalt medlemsskap. Klubbens varmebu er tilgjengelig for treneres og medlemmers bruk. Klubben har fått spesiallaget slodderedskap som kan hektes på en vanlig tilhengerkrok for slod- hjulsveivene, slik at den kan trilles. Når man kommer innenfor banen kan hjulene heves igjen, slik at redskapen senkes ned på bakken. Denne settes alltid på plass etter bruk. Alle som bruker banen har ansvar for at banen er ryddet og klar til bruk for neste bruker. Det innbe- bar ljå og en jernrive for vedlikehold. I tillegg skal de være en førstehjelpskuffert i tilfelle skader. På alle ridebaner skal det alltid finnes en påstigningstrapp. Klubben har én pr bane. Det er to grunner des hver 14. dag. Men, det kan være bhov for slodding hyppigere i perioder med høyere aktivitet. Da må hver enkelt ordne med slodding med egne biler/firhjulinger. Ved skader eller mangler på utstyr/materiell skal dette meldes umiddelbart til materialforvalter. Slik at utbedring kan skje raskest mulig. 14

14 2.4.2 Rideanlegg i Buveien (grustaket) Dette er klubbens primære konkurransearena. Her er det meste av klubbens konkurransemateriell oppbevart i klubbhuset og containeren. Nedre ridebane, som er størst brukes primært som sprangbane. Mens, den øvre brukes til dressurbane da denne holder nøyaktige banemål for en dressurbane. aktiviteter/treninger hvor sprangbanen er opptatt, eller av andre grunner ikke kan benyttes som klubbens medlemmer. Da det kan være behov for hestetransport opp til banen (noen har lang vei fra stallen). Husk å stenge bommen etter passering. Kjøring på den private veien foregår på eget ansvar og all er max 30 km. Dette området representerer NRSKs fremtid. Her ligger forholdene godt til rette for å få et fantastisk 15

15 2.5 Lover og vedtekter 1 Formål: drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning: det særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Klubben hører hjemme i Narvik kommune, og er medlem av idrettsråd i kommunen. 3 Medlemmer: bli tatt opp som medlem. 4 Stemmerett og valgbarhet: For å ha stemmerett på lagets møter, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som reprentant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. Ved valg av ungdomsrepresentant, har alle medlemmer stemmerett. 5 Kontingent: Kontingenten fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for og regnskap. 7 Inhabilitet: For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF s inhabilitetsregler. 16

16 8 Straffesaker: Styret kan ekskludere medlemmer som skader klubbens omdømme og renomé. For øvrig gjelder NIF s lov kapittel 11 (NIF s Straffebestemmelser). 9 Årsmøtet: av styret med minst 1 -en- måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen/ internett. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig medlemmer har adgang på årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 -en- uke før Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste 10 Ledelse av årsmøtet: Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av klubben. 11 Stemmegivning på årsmøtet: av de avgitte stemmene. Valg foregår hemmelig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. didater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresen-tanter. Dersom ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de 17

17 12 Årsmøtets oppgaver: 4. Fastsette kontingent. 5. Vedta lagets budsjett. 7. Velge styre: a) Leder og nestleder b) Kasserer og sekretær c) 3 styremedlemmer d) Ungdomsrepresentant e) 2 revisorer Styrets leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlemmer og revisorer, velges for 2 år av gangen. 13 Ekstraordinære årsmøter: Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunn-gjort i innkallingen. 14 Styret: Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndighets vedtak og bestemmelser. komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere laget utad. avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 18

18 15 Grupper/avdelinger: avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse kan organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. 16 Dugnadsinnsats: Hovedmedlem skal minimum utføre 10 dugnadstimer i løpet av året. Hovedmedlemmer under 18 år, der er foresatte ansvarlige for dugnadstimene. Manglende dugnadsinnsats ilegges med et gebyr på kr 100,00 pr time. 17 Lovendring: Endring av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært opp- Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 17 kan ikke endres. 18 Oppløsning: - I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen. 19

19 2.6.0 Forpliktelser og instrukser Forpliktelser inntektsbringende tiltak, selges ut. å delta i klubbens aktiviteter og kan således strykes som medlem i klubben (jfr klubbens vedtekter) Laglederinstruks 21

20 2.6.3 Trenerinstruks for valg av deltagelse i rette klasser for en fornuftig progresjon og realistiske resultatoppnåelser Instruks for foreldrekontakter Planer, målsetting, utdanning og krav Klubbens stategi, målsettinger og handlingsplaner utarbeides av styret og godkjennes av medlemmene på årsmøtet, Årlige handlingsplaner skal utarbeides av hver enkelt gruppe/komité og danner grunnlaget klubbens totalbudsjett Sportslige planer og mål sialt) for neste sesong og gjennomgår disse med medlemmer og foresatte. 22

21 2.7.2 Miljømessige planer og mål men skal også ha rom for de som ønsker å å drive med hest på hobbyplan På utadrettede møter skal følgende dekkes: til veie og hvordan de anvendes Utdanning kompetanse Klubben vektlegger at alle tillitsvalgte og trenere skal ha en kompetanse tilpasset klubbens behov og målsettinger. Klubben mottar tilbud om kurser gjennom gjennom rytterkrets, forbund og frittstående tilbydere. Klubben vil i størst mulig grad legge til rette for at disse kan holdes internt i klubben hvis det er mulig. Klubben kan ikke dekke alle utgifter på alle typer kurs for alle. Men, vil vurdere hvert enkelt tilfelle basert på kurssøknad, utdanningstype og klubbens behov. Kurstilbud gjennom Norges Rytterforbund Idrettsleder 4 Dommer 3 kurs Banebygger 3 kurs Trener 3 Idrettsleder 3 Dommer 2 kurs Banebygger 2 kurs Trener 2 Idrettsleder 2 Temakurs Bestillingskurs for klubben Temakurs Bestillingskurs for klubben Dommer 1 kurs Banebygger 1 kurs FEI Chief Stewardkurs FEI Veterinærkurs Grønt kort kurs Rideknappen 1-5 Trener 1 Aktivitetsleder Idrettsleder 1 Stewardkurs Arrangørkurs Dommeraspirantkurs Banebyggeraspirantkurs Ponnimålekurs 23

22 2.7.4 Krav Klubben skal gi tilbud om: Ledere/trenere skal: Ryttere skal: Følges ikke etablerte regler, vil det få konsekvenser for den enkelte rytter, leder eller trener. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle om det skal iverksettes eventuelle reaksjoner. 24

23 2.7.7 Foresatte skal: transport, inntektsbringende tiltak/aktiviteter og sosiale tiltak/aktiviteter under stevner, konkurranser, transport Internett Klubben har sine egne nettsider, som hele alltid skal ha en høy kvalitet. Det betyr enkelhet og renhet i layout og typografi. Derfor bør det settes en del standarder for fontvalg og fontstørrelser som skal brukes. Ellers har det lett for å gli ut med alle typer fonter og størrelser med konglomerat av farger størrelser er viktig for dynamikken. Hvis alle bilder er i frimerkestørrelse, så blir det veldig statisk og det skal være. Klubben skal ha en selvgående nettbutikk, for salg av effekter med klubblogo og/eller med budskap på, samt gaveartikler og nyttegjenstander av god kvalitet og bruksverdi. I internetttjenesten klubben benytter ligger det en nettbutikkmal ferdig til bruk med PayPal betalingstjeneste. Nettbutikken vil på sikt gi ekstra inntekter. Webshopen vil være åpen for alle. Dette krever ikke all verden av administrasjon heller. Når noen er inne å handler, får man en melding til en bestemt epostadresse, og den ansvarlige skal da effektuerer ordren. Enten fra eget lager, eller bestille varen fra leverandører som klubben har inngått avtale med. Noen produkter vil man kunne ha et lite lager av, men i utgangspunktet er ikke det nødvendig. Da leveransetidene er forholdsvis korte i dag. T-shirts, Capser, Hettegensere, Piquetskjorter kan kjøpes bestilles. 25

24 2.9.0 Praktiske opplysninger Påmelding til stevner/konkurranser Det er vanlig at hver enkelt rytter melder seg på individuelt til stevner/konkurranser. Men, for å underbygge en sterkere lagfølelse og samhold, anbefales det å melde seg på i felleskap. Gjerne via og i samråd med lagleder/trener. Terminlister over regionale og nasjonale stevner/konkurranser ligger til enhver tid på internett. Ved deltagelse på stevner/konkurranser må foresatte gi sin tilslutning hvis rytteren er under 15 år Rytterlisens Ryttere som skal delta i konkurranser må ha ordnet med gyldig rytterlisens. For å få rytterlisens kreves Grønt kort. Vær oppmerksom på at det er to lisensvalg på Grunnlisens og Hovedlisens, og det er hhv med eller uten forsikring. Topplisens er kun med forsikring. Forsikringsdekning pr : For mer informasjon gå inn i NRYFs klubbhåndbok den ligger som nedlastbarpdf-fil på rytterforbun- 27

25 2.9.3 Trening Treningstider tildeles ut fra sportslige kriterier og hvilken kapasitet som er tilgjengelig. Sportslig leder er ansvarlig for å sette opp en treningsplan i samråd med trener(e). Det er viktig å prioritere etter målsettinger for resultatoppnåelse i de ulike grener Forsikring Klubben har pr. d.d. ingen kollektive forsikringer for sine medlemmer. NRYF har heller ikke slike kollektive ordninger. Så her må hver enkelt sørge for å ha egne forsikringsdekniger. no). Dekningsomfang gjengitt under pkt 4.2 Rytterlisens (på fåregående side er det som gjelder pr Skader (grustaket) Utsyr og materiell Materialforvalter er ansvarlig for å foreta innkjøp av materiell. Fortrinnsvis foretas et felleskjøp av utstyr. Innkjøp blir basert på NRSKs utstyrslister og klubbens økonomi. Materialforvalter har ansvar for klubbens utstyr og foretar utlevering/plassering der det hører hjemme. før bestilling Kontingent Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes årlig av Årsmøtet. Eksisterende medlemmer betaler inn via nettbank i hht frister og retningslinjer. Nye medlemmer registrerer seg selv gjennom innmelding via innmeldingstjenesten på NRSKs nettsider. Her finnes også informasjon om kontingent, innbetalingsfrister m.m. 28

26 Dugnader for klubben skal gå gjennom kasserer. seg å delta på dugnader som arrangeres av klubben på samme måte som i alle idrettsklubber. Tiden klubben bruker på egne dugnader kommer i tillegg til felles dugnadsarbeid. Med felles dugnadsarbeid menes oppdrag som klubben gjør for tredjepart for å tjene penger til klubben. Registrering av dugnadstimer er svært viktig for alle klubber. Det er en dokumentasjon på aktivitetsmengde som kan fremlegges ved forespørsel. 1. november hver sesong Dugnadsformer Det er tre typer dugnader : 1. Fellesdugnader iverksatt/bestemt av klubben, med pliktig deltagelse 3. Gruppedugnader hvor enkeltgrupper står for regien for sitt aktivitetsfelt Dugnadregler Dugnadsoversikt Det skal til enhver tid ligge en oppdatert dugnadsoversikt på klubbens nesttsider, slik at det vil være kommer til å stille på. Slik at klubben har en forutsigbarhet i forhold til om jobbene vil bli utført. Dugnadsansvarlig fører liste over de fremmøtte på de ulike dugnadene. Sgtandardiserte dugnadslister kan lastes ned fra nettsidene og skrives ut. 29

27 2.11 Reiseutgifter eregning med kopi av dokumenterte og nødvendige utlegg Utmerkelser Klubben setter stor pris på at medlemmer gjør seg bemerket for klubben på en eller annen måte. Enten det gjelder sportslige resultater, eller iherdig innsats for klubben. Derfor skal klubben vise sin takknemlighet når det er personer som utmerker seg med sin innsats for klubben. Men, utmerkelser henger høyt - også i NRSK. Det er styret som vurderer om kandidatene oppfyller kravene for å motta utmerkelse. som i så fall skal utdeles i forbindelse med Årsmøte eller andre passende anledninger når klubben er samlet. Æresmedlemskap og hederstegn gis til medlemmer som har gjort en spesiell stor innsats for klubben. Enten sportslig, administrativt eller begge deler. 30

28 3.0 Stevner/konkurranser 3.1 Generelt Som arrangør av stevner/konkurranser er det viktig å huske på at klubben skal vise seg frem fra sin rangementet. Helt fra planleggingsstadiet og frem til avsluttet arrangement. Enhver seriøs idrettsklubb vet at man setter bena i underholdningsbransjen, når man skal være ar- rangementet med et stort smil rundt munnen. De som er gode på dette, lykkes fordi de har nedtegnede standardiserte planer og rutiner, som bare hentes frem hver gang som en kakeoppskrift. For alle funksjoner skal det finnes en nedtegnet sjekkliste/oppskrift på hva som skal gjøres, av hvem, når det må gjøres, og hvordan det skal gjøres. Til alle stevner/konkurranser skal det utnevnes en stevneleder som skal ha det overordnede ansvar for at alle delansvarlige får etablert et team til sine ansvarsområder og fordelt arbeidsoppgaver i fra planlegging til ferdig stevne. Gruppering av arbeidsoppgaver: På hver av disse delområdene skal det utnevnes en områdeleder som skaffer det antall personer som trengs til sitt ansvarsområde som beskrevet. 31

29 3.2. Arenaklargøring Når man inviterer gjester er det er selskrevet at vi vasker og pynter til fest. Det handler om å vise at vi er profesjonell være klappet og klart i god tid før arrangementet. være fikset med ny frisk maling plakater der publikumssonene er 3.3 Funksjonærer Sørg for at alle funksjonærer er uniformert slik at de er lett å se i folkemengden for de som har be- else på begge sider - foran og bak. Personell i kjøkken/kiosk skal ha ren og fin bekledning med klubblogo på front. På den måten er vi godt synlig og fremstår også visuelt, som profesjonelle arrangører. Når alt sammen henger sammen som en rød tråd av kvalitet, så vil alle ha en følelse av å ha vært med på et profesjonelt 32

30 3.4 Trafikk Ved stevner/konkurranser skal det fylles opp med mye publikum og da blir det alltid parke-ringskaos organisert drillede parkeingsvakter som dirigerer og anviser plasser for hhv publikum og deltagere. Her må det Hestetransporter har behov for plass til av og pålasting på en trygg og sikker måte. Sørg for å avsette god nok plass for det. Når lossing av hest er ferdig skal hestetransporten ha parkeringsplass. Her bør det være avsatt et eget reservert område for disse, så nært arenaen som mulig. Da det ofte er slik at deltagerne har utstyr i bilene eller i hestehengerne som de må ha tilgjengelig. Sørg for å ha en inntegnet plan på et kart/satelittbilde av området til vaktene. Hvis perkeringskapasiteten er begrenset, så kan man vurdere å leie inn eller få sponset lån av minibuss, slik at man kan bruke tilbringertjeneste fra andre parkeringmuligheter. Det gjelder å være for- 3.5 Kiosk/grill Kiosk/Grill er arrangementets pengemaskin. Så her er det en viktig regel som gjelder. Sørg for at det ha drikke til osv. Noe som er meget effektivt og stimulerer til høyere omsetning er å ha en servitør eller to som går ordner med bestillinger på tribunen. Det oppfattes som superservice av publikum. I tillegg kan man ha et par ungdommer til å går rundt med snopsalg (is/sjokolade/mineralvann). Det øker sjansene for mersalg. En egen storgrill til er service som gjør at publikum blir lengre og legger igjen mer penger. 3.6 Salgsboder For å gjøre stevnet til en enda større fest, så er det smart å invitere et utvalg av bedrifter, og ikke minst sponsorer som kan stille opp å ha salgsstand/bod på stevneplassen. Det knytter relasjoner og sterkere bånd til disse. Sørg for VIP-oppvarting av sponsorer. Gjerne reservert plass med gratis kaffe førere for klubben. 33

31 Med litt markedsstemning får publikum noe å underholde seg med i pauser o.l. Det vil holde dem litt lenger enn til at sine er ferdige med sin konkurranse. Klubben skal alltid ha en egen salgs- og rekruteringsbod. Hvor man informerer om klubben og aktivitetene sine. Det med pauser er drepen på stevner. Det har ofte samme effekt som reklamepauser på TVen. Det er fort gjort å snappe over på en annen kanal. Det er om å gjøre å holde på publikum lengst mulig. Så her kan f.eks. hesteskokasting være en sak som fenger. Man kan til og med lage en egen konkurranse med premier med slikt. 3.7 Markedsføring Hvis man ikke setter inn et skikkelig markedsføringsapparat i forkant av stevner, så blir oppmøte av over. Så her må man ha faste rutiner på hvordan og når ting skal gjennomføres. Man kan bruke lørdagen helgen før, som en opptrekker, ved å være synlig i bybildet der det ferdes mye folk. Enten med hester utendørs med barne- og voksenridning. Kjøreturer med hest og vogn, - Rikelig med plakater er alltid viktig, godt spredd utover i distriktet på steder hvor det er mye folk som 3.8 Speaker Speakervalg er utrolig viktig. Den som skal være speaker må ikke være redd for å høre sin egen stemme. Men, det er ikke nok. Speakeren må ha god innsikt og forståelse for regler, være informativ og øse ut av sin hestekunnskap. Samtidig må denne ha en selger i seg, for å øke salget i Kiosk/Kafé og grill. Speakeren bør før stevnet intervjue rytterne og sikret seg notater med ekvipasjonformasjon (hvis mulig), med navn, alder, erfaring, tidligere plasseringer, rase og avstamning på hestene, klubb/sted. sulten på slik informasjon. For når man kan snakke fritt om alt dette når det blir små pauser/forsinkelser i programmet, dess mer profesjonelt vil det virke på publikum. Publikum setter tert for publikum. Det er med på å skape en en aura av profesjonalitet og påvirker opplevelsen for og notere seg på notatblokken sin. 34

32 3.9 Fasiliteter toalettforhold være på plass og ettersees giene/vask av hender. Det er ikke tilgang på springvann i grustaket, så her er det våtsevietter og Toalettene må kontrolleres hver time for å holde orden og etterfylling av papir o.l. Det må aldri gå Man har aldri noen garantier fra værgudene. Så et stort partytelt er et must. Da det også gir en sosial og miljømessig pluss-effekt på folk. Har man ikke eget, så finnes det å få leid/lånt. Dette brukes i utgangspunket som kafé hvor publikum kan trekke seg bak tribuneområdet for å sette seg ned å spise/drikke slå av en prat med kjenninger/familie. og med en avmerket av- og pålastingssone mellom klubbhuset og disse. her skal vakten styre og ha kontroll på sikkerheten. Kun en av gangen som får lov å losse/laste hesten sin, for så å gi mindre stress og god nok plass rundt hestetransporten hvis en hest skulle bli skremt/stresset av noe. remateriell. Ha en gjennomtenkt plan. Hvis man skal tillate publikum å vandre rundt å se på hestene situasjoner. Det er viktig at det på forhånd er inntegnet på kart/satelittbilder hvordan området skal deles inn for avgrensninger med sikkerhetssoner. De som har ansvaret for avsperringer må vite nøyaktig hvordan det skal fungere. Selv om stevneansvarlig skal kontrollere alt før stevnet settes i gang Premieseremoni Det er viktig å ha en egenkomponert premieseremoni som setter et profesjonelt og verdig punktum 5.13 i denne håndboken finner du en beskrivelse for dette. 35

33 3.10 Stevnepersonell Stevneleder skal: stille med godt og smittende humør og smilende ansikter Kjøkkensjef skal: eventuelt sørge for erstatning, eller reserveløsning (sjekke forbruket fra forrige stevne og vurdere behov for justeringer) for det som finnes på menyen (skal ha en kopi av meny/prisliste) Parkeringssjef skal: og hvordan inn- og utkjøring skal fungere best mulig pga smal adkomstvei 36

34 Sportslig leder skal: Markedssjef skal: intervju med klubbens leder/sportslig leder med bilder (lettere å få til når man samtidig annonserer) stevnet for å markedsføre stevnet på en hyggelig og livat og positiv måte, ved å bruke en del effekter for å gjøre opplevelseseffekten god Noe som gir en spin off effekt til andre sammenhenger Vi ser i TV-ruta hvor ofte man bruker en utkledd person som maskott for ulike arrangementer. Det er noe som fungerer og som man kan kopiere. De unge elsker slike oppdrag. Men, man må huske på å briefe dem om at hester kan reagere hvis man kommer for nær. 37

35 Sikkerhetsleder skal: (undervurdering av hesens instinkter er hyppigste årsak til ulykker) en og en Erfaringsvis er det mye uvettig/ukyndig håndtering av hester, ikke minst når det gjelder av og pålast- det å holde fokus på høy sikkerhet, er med på å forebygge ulykker og utvikle de sikkerhetsmessige holdninger hos folk. Så her ligger det en viktig policy som klubben skal ha for øyet i alle sammenhenger. 38

36 4.0 Sponsing og tilskudd Å skaffe sponsorer til en idrettsklubb er viktig og er n kontinuerlig prosess. For det holder ikke å bare dra i land en eller annen form for avtale. Klubben må yte noe for at dette skal fungere. Det krever litt struktur og planlegging. Først og fremst handler det om å bli bevisst på hvilke fordeler klubben kan gi potensielle sponsorer arenareklame. unge, så utvikler det ansvars- og omsorgsbevistheten. Det utvikler også lederegenskaper og man nhører stadig oftere at ridning brukes som et verktøy for å utvikle lederegenskapene hos bedriftsledere hvor det kjøres egne spesialtilpassede kurs. En annen positiv effekt er at de unge ikke driver dank i gatene og er sårbare for å havne i dårlige/ også noe som er positivt for ungdommer å lære seg. Systematisk planmessig arbeid/trening utvikler punkter kunne fortsatt. men, det viktigste med å ta det med her er å bevistgjøre oss selv om hva det handler om. Nå er det neppe så mange sponsorer som ser alle disse fordelene og da er det greit å fortelle om joner i arbeidslivet utvikles gjennom ryttersporten. Det er en god idé å invitere sponsorer til hesteaktiviteter. Det kkan være noe som passer forå ta med familie til ridning på bane, eller kjøring med vogn/slede, grilling og uhøytidelige konkurranser for å fremme hestekjennskap og øke mulighetene for rekrutering til sporten. Men husk å gjøre det op- Sponsorer liker å vise at de støtter sin lokale klubb og det skal ikke mere til enn at man tar et bilde av en gjeng med ryttere og/eller styret ved syden av sponsors reklame,. Setter inn en takketekst, klub- det til sponsoren. Slik at denne kan henge det opp på veggen i forretningen eller kontoret. 39

37 4.1 Sprang sponsor kjøper et hinder (materiellet), og klubben bygger på dugnad av snekkerkyndige medlemmer/foresatte og sponsor disponerer hinderet for ett kalenderår. avhengig av hva sponsor er med på. Hvis/når en sponsor hopper av tilfaller hinderet klubben for videre bruk, enten som nøytralt hinder eller at det omprofileres til en annen sponsor hvis det egner seg til denne. Den mest fremtredende fordelen med sponsorhinder, er at det tas mye bilder av båder publikum, blinkskuddet når sin rytter er i svevet over hindrene. Det betyr at sponsors logo havner i samme På facebook og andre sosiale media, lastes opp og deles mellom venner og familie etter slike stevner. Det sprer seg utover nettet og lastes ned og skrives ut, brukes på smarttelfoner og ipad. Sammenligner med f.eks en annonse i dagspressen, så har annonsen et døgns virketid på et forholdsvis begrenset nedslagsfelt sammenlignet med internett. Sosiale media har svimlende tall å vise til, pga den ekstremt hurtige spredningen og langvarig virketid. Tradisjonell arenareklame som f.eks. på en fotballbane er vanligvis langt bak i bakgrunnen og utenfor fokalplanet. I og med avstanden mellom hovedmotivet og bakgrunnen vil størrelsen på sponsorl- Men man må ikke glemme at tradisjonell arenareklame også er viktig som et suplement. Det ska- miste kontrollen på hvor og hvordan man bruker/plasserer slikt. Så her må det utarbeides en plan for hvordan og hvor slikt kan plasseres. Dette kreves et fagutdannet øye for å lage en god plan for erenareklame. Så her bør man helst bruke ressurspersoner som kan dette med layout og design. Det kan godt være personer som er kunstnere, arkitekter, grafikere, interørkonsulenter o.l. Hvis ukyndige får håndtere dette, så kan det fort bli rene kaoset og rett og slett ødelegge trivselsfaktoren på arenaen. 40

38 4.2 Dressur Dressurgrenen er på sett og vis i samme bås som tennis når det gjelder reklame. Det ligger idypt det er viktig å holde fast ved. Så her er det ikke tillatt med prangende reklame på dressurrailer og andre elementer som brukes i forbindelse med kunkurransen. Det er ren og helhetlig dekor og pynting som tillates. Reklameskilt og bannere, sakl være trukket tilbake i bakgrunnen. I tennis er det vanligvis ensartet Hva eksisterer og hva gjør du? disse varierer fra fylke til fylke og samarbeid mellom fylke, kommune, idrettsråd og idrettskrets. Tilskuddsordninger er ofte knyttet opp mot prosjekter for anlegg, barn/unge, forebygging og integrering av innvandrere eller integrering av funksjonshemmede. Tilskuddsordninger og prosjekter varierer også mye avhengig av om det er storbyrelatert eller utenfor byregion. Gjennom kartlegging av klubben og optimalisert organisering, er målsetningen å finne ut mulighetene i ditt distrikt. Nedenfor nevnes en del generelle ordninger som i dag finnes. Kontakt idrettskretsen eller særforbund for å få full oversikt over mulighetene i fylket, og mulighetene er mange Utstyrsordning Definisjon: Dette er en ordning for tilskudd til klubber for investering av utstyr for klubbdrift. Norges utarbeidet retningslinjer for anvendelse av midlene. Det er utarbeidet lister over hvilket utstyr som er stønadsberettiget innen de ulike idrettene. Disse listene kan fås ved å henvende seg til NRYF. Søknadsadressat: Søknadsfrist: Søknadsfristen varierer fra år til år, men er normalt i oktober/ november. Innstilling fra NIF til særforbundene sendes i slutten av januar. 41

39 Spillemidler til utstyr iverksatt av Kultur og kirkedepartementet og forvaltes av NIF. Den totale økonomiske rammen var i I samarbeid med særforbundene og Kultur og kirkedepartementet har NIF utarbeidet retningslinjer for anvendelse av midlene. Det er utarbeidet lister over hvilket utstyr som er stønadsberettiget innen de ulike idrettene. Disse listene kan lagene få ved å henvende seg til særforbundets kontaktperson (se vedlegg) eller ved å sjekke de respektive særforbundenes hjemmesider på internett. Retningslinjene er som følger: Minste tilskudd det kan søkes om er kroner. *1) Se KKD, 2004: Forskrift og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet *2) Med driftsutstyr menes utstyr som brukes til å drifte, istandsette eller vedlikeholde anlegg eller utstyr. Eksempler på driftsutstyr er traktorer, slodder, harver og containere. *3) Med personlig utstyr menes utstyr som kun kan benyttes av, og er tilpasset bruk for, én enkelt utøver. Stønadsberettiget utstyr må kunne benyttes fritt av mer enn én person i rideklubben. Eksempler på personlig utstyr er ridestøvler og ridebukser Lokale aktivitetsmidler (LAM) derstøtte den frivillige aktiviteten rettet mot målgruppene. Pengene er øremerket den lokale foreningen, og det er derfor rideklubbene som bestemmer hvordan pengene skal brukes. legger til rette for spesielle målgrupper innen aldersgruppen bør prioriteres. (Eksempel: Funksjonshemmede, mennesker med minoritetsbakgrunn, sosiale risikogrupper.) 42

40 Søknadsadressat: Idrettsrådet i kommunen. Søknadsfrist: Varierer fra år til år. Se bestandig årets frist. Tilskuddsordning til lokale lag og foreninger I forhold til tidligere år var det ingen endringer i retningslinjene fra Kultur og kirkedepartementet (KKD). Det ble i år gitt to viktige presiseringer fra departementet som vi gjentar i år også. Disse lyder: Det presiseres videre at det er lagene som er tilskuddsmottakere. Det forutsettes at midlene ikke benyttes til administrasjon av ordningen, eller aktiviteter i regi av idrettsrådene. Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal fremgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen. deretter bruke pengene til det de selv måtte ønske, også for eksempel å la idrettsrådet gjennomføre aktivitet på vegne av lagene. som idrettsrådet velger, de prosessene som gjennomføres for å fastsette dem og de beløp som blir fordelt. I tillegg understreker departementet skillet mellom de frivillig, medlemsbaserte foreninger som er støtteberettiget, og virksomheter som skaper fortjeneste til private eiere. Idrettsforbundets (NIF) anbefalinger dreier seg først og fremst om presiseringer og klargjøringer. Det er ikke foretatt endringer i NIFs anbefalinger i forhold til tidligere år. Vi vil med andre ord fortsatt forsøke å styre prioriteringene i en retning i overensstemmelse med overordnede idrettspolitiske føringer. Retningslinjene fra Kultur og kirkedepartementet og en oversikt over beløp til fordeling gjennom idrettsrådene i deres fylke ligger ved. 43

41 Idrettsforbundets anbefalinger: Generelt: forhold til aktivitet. - Idrettsrådene kan selv hente ned rapporter fra idrettsregistreringen fra idrettsrådene). Disse rapportene er også tilgjengelig hos idrettskretsen. at de respektive idrettsråd diskuterer og i fellesskap kommer frem til en ordning. Ved uenighet i forhold til tolkning av retningslinjer og anbefalinger, skal idrettskretsene ha som oppgave å kontrollere at de overordnete føringer blir fulgt. - Ved eventuell uenighet er klagevei: rideklubb idrettsråd idrettskrets Idrettsforbundet Intensjon: frivillige aktiviteten rettet mot målgruppene. Pengene er øremerket den lokale foreningen og det er derfor rideklubbene som bestemmer hvordan pengene skal brukes. Idrettsforbundet ser det derfor som meget viktig at tildelingskriteriene bestemmes av idrettsrådet i plenum, og ikke av styret. Gjennomføringen av ordningen i tråd med de kriterier som vedtas, for eksempel av årsmøtet, ligger til styret. Målgrupper: Idrettsforbundet ønsker at aktivitetstiltak for ungdom skal prioriteres i forhold til barn for eksempel 2/3 contra 1/3 av summen idrettsrådet har til fordeling. Idrettsrådene bør søke å skape noen arenaer der ungdom i enda større grad involveres i prosessen forslag til ideer som kan danne grunnlag for å skape ungdomsstyrt aktivitet. Nyere undersøkelser viser en sammenheng mellom grad av frafall i ungdomsårene og hva slags støtte til idrettsskoler eller varierte idrettstilbud til barn. 44

42 Idrettsforbundet ønsker å støtte all aktivitet i tråd med bestemmelser om barneidrett. Vi ber idrettsrådene om særlig å tilgodese rideklubb som driver idrettsskole. Prosessen i idrettsrådet: idrettsrådets prioriteringer et plenumsmøte. som rideklubbene drøfter. kriteriene for fordeling mellom lagene. støtte er oppfylt, ønsker Idrettsforbundet at minste beløp til fordeling er kr 1000,-/klubb. etterkomme føringer lagt av lagene i plenum. Stortingets intensjon med ordningen er å unngå økning i administrasjon og byråkrati for rideklubbene. Aktivitetstilskudd, ikke hodestøtte ungdom). Skapt aktivitet i rideklubbene skal være grunnlaget, først og fremst for medlemmer, men også tilrettelagt aktivitet for ikke-medlemmer bør kunne vurderes. (Eksempel: Rideklubben med bare medlemmer over 20 år legger til rette for og leder gymkanaaktivitet for ikke-medlemmer mellom år på ridesenteret laget disponerer. Tilsvarende blir det for rideklubber som tilrettelegger for åpen stalltilbud) egne ytelser til rideklubbene. Idrettsrådet bør vurdere om det er ønskelig å samordne prosessen for fordelingen av lokale aktivitetsmidler med fordelingen av kommunale tilskudd dersom det ikke på noen måte reduserer det kommunale tilskuddet. Spesielle målgrupper Rideklubber som legger til rette for spesielle målgrupper innen aldersgruppen bør med minoritetsbakgrunn, sosiale risikogrupper.) 45

43 Tilskuddsberettigelse idrett som hovedformål. Idrettsrådene bør derfor ikke tildele midler til andre typer lag og foreninger som bruker idrett for å fremme andre typer formål. Etter Idrettsforbundets tolkning betyr dette at for eksempel aktivitet i regi av KRIK eller andre livssynsorganisasjoner, ikke er støtteberettiget. Det er viktig å merke seg at de lokale aktivitetsmidlene er en del av idrettens andel av tippeover- lokale aktivitetsmidler. Vår tolkning er at lag som mottar annen organisasjonsstøtte, for eksempel lag tilsluttet. Det frivillige skyttervesen, ikke er støtteberettiget. (Privateide rideskoler og fritidsgårder, er ikke tilskuddsberettiget. Dette fordi intensjonen med ordningen er å stimulere til frivillig innsats der dersom rideklubbene blir enige om det, kan motta støtte). Rutiner (obligatoriske) i hele kroner og hele beløpet i én omgang ling er formelt i orden. Idrettskretsen venter ikke på samtlige råd i fylket, og den skal heller ikke godkjenne idrettsrådets fordeling, bare kontrollere at formalia er slik det skal være. løpende fra nå, men aller siste frist er 1. desember 200X. Penger som ikke fordeles og renter på årets penger, fordeles på alle idrettsråd i 200X. 46

44 4.3.3 Telenorfondet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Telenor har en avtale som gir alle idrettslag og grupper tilsluttet NIF muligheter for å søke om penger for å forsterke sitt ungdomsarbeid ved bruk av moderne teknologi. Søknadsfrister er 1. mai og 1. november. Telenorfondet støtter tiltak som ved å ta i bruk ny teknologi motiverer til innsats og effektiviserer arbeidet til ledere og utøvere i idrettslag og klubber. Det kan søkes om støtte til aktiviteter som forenkler kommunikasjon mellom partene og gjør det lettere for foreldre, utøvere og ledere å skaffe seg nødvendig informasjon. Tiltakene skal bidra til å redusere frafall og sikre rekruttering av ungdom mellom år til utø- sendes til idrettskretsen i hvert fylke. Maksimalt tilskuddsbeløp per tiltak vil være kr Storbyprosjektet Storbyarbeidet er Idrettskretsenes oppfølging av Stortingsmelding nr. 41 (199192) om idretten, folkebevegelse og folkeforlystelse. Idrettskretsene ønsker å utnytte idrettens muligheter som miljøskaper til å snu negativ livsutvikling og som brobygger mellom ulike kulturer. De ønsker å få en større del av befolkningen til å delta i lokal idrettsaktivitet. For å få dette til tar, Storbyarbeidet sikte på å etablere idrettslige lavterskeltilbud som spesielt retter seg mot innvandrere og spesielt jenter Støtteordninger gjennom idrettskrets idrettskretser Tilskudd.no 4.2 Prosjektsøknader Når du vet hva som eksisterer er det viktig at du søker riktig, at dere er klare for bakgrunn og målsetning, tenkt gjennomføring, verdi og budsjett. Veilederen under er utarbeidet med bakgrunn i tidligere veiledere for søknader til Helse og Rehab. 47

45 Prosjektbeskrivelsen Hvordan prosjektet skal gjennomføres og hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen Resultater man forventer å oppnå og en vurdering av disse Hvilken verdi prosjektet har planer videre Enkelt budsjett For prosjekter som forventes å vare ut over prosjektperioden, bør det spesifiseres hvordan prosjektet skal drives videre. En prosjektbeskrivelse skal være så kortfattet som mulig, og maksimum sider. Krav om vedlegg Det kan ved større prosjekter være krav om å legge ved et detaljert prosjektbudsjett. Dette er også disketter, bøker, rapporter etc. Komplett søknad På søknadsskjemaer må alle felt i søknadsskjemaet fylles ut. Dette er viktig for behandlingen av den enkelte søknad. Merk også hvor mange eksemplarer som ønskes sendt inn, med skjema, beskrivelse og vedlegg. Hvert komplette eksemplar av søknaden bør stiftes sammen, og søknadsskjema bør ligge foran i bunken. Annet: Før dere setter i gang med prosjektet, sjekk ut om innholdet stemmer med visjon, mål og planer for klubben/laget. Prosjektet skal være et virkemiddel for å gjennomføre klubbens målsettinger. Er prosjektinnholdet forankret i lagets virksomhet, er sjansen for å få med andre større, muligheten for å lykkes i prosjektperioden øker og det vil være enklere å bruke resultatene videre etter prosjektperioden. organisasjon, som står som ansvarlig søker. En redegjørelse, for samarbeidet inngår da i prosjektbeskrivelsen. Punkter som kan være viktig å få med, er prosjektets varighet, administrativt ansvarlig, navn på prosjektleder, geografisk utbredelse, hvilke områder prosjektet skal ivareta sett opp mot søkerkriterier og alderskategori for målgruppe. Det er alltid en fordel å kunne vise til delvis egenfinansiering. Husk at dugnader, tid benyttet til aktivitetsledelse og tilrettelegging etc., kan regnes om til kroner og øre. Få frem hva laget/klubben bidrar med selv, og spesifikt hva midlene det søkes om skal gå til. 48

46 5.0 Vedlegg 49

47 5.1. Sjekkliste stevneleder Finn personer til disse postene: Frist OK Navn Telefon 1 Kjøkkensjef (ansvaret for vareinnkjøp og bevertningen under stevnet) 2 Sportslig leder (for den sportslige delen av stevnet) 3 Parkeringleder (ansvar for organisering av parkering) 4 Markedsføringssjef (ansvar for å markedsføre stevnet) 5 Sikkerhetssjef (ansvar for sikkerheten for mennesker og dyr på stevnet) Planleggingsfasen Frist OK Merknader 1 Utdeling og gjennomgang av arbeidslister med alle ovennevnte personer 2 Kontroll av utførte oppgaver 3 Sjekk/kontroll av nødvendig materiell - tilgjengelig og bruksklar 4 Briefing/peptalk før stevnet Planleggingsfasen Frist OK Merknader 1 Sjekkrunde på alle poster min 1 time før stevnet starter 2 Eventuelle problem avklares 3 Nødvendig materiell - tilgjengelig og bruksklar 4 D-brief etter stevnets slutt 5 Rapport til styret Stevneleder skal: Notater 51

48 Funksjonærer Frist OK Navn Telefon 1 Dommer A Dommer B Dommer B 2 Banebygger Banebygger 3 Baneassistent Baneassistent Baneassistent Baneassistent Baneassistent Baneassistent 4 Portvakt Portvakt Portvakt 5 Premieutdeler (forbundsrepr./ordfører/kjendis/hoveddommer/leder) Premieutdelerass. Planleggingsfasen Frist OK 1 Gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver 2 Kontroll av utførte oppgaver 3 Nødvendig materiel/utstyr - tilgjengelig og testet - reserveløsninger? 4 Briefing/peptalk før stevnet Gjennomføring Frist OK 1 Sjekkrunde min 1 t før stevnet starter 2 Eventuelle problem avklares - reserveløsninger 3 Nødvendig utstyr/materiell - tilgjengelig og bruksklar 4 D-brief etter stevnets slutt 5 Rapport til stevneleder 5.2 Sportslig leders sjekkliste 53

49 5.3 Kjøkkensjefens sjekkliste Finne hjelpere Frist OK Navn Telefon 1 Kioskselger Kioskselger 2 Grillmester Grillmester 3 Kafévert Kafévert 4 Kjøkkenassistent Kjøkkenassistent 5 Servitør Servitør Planleggingsfasen Frist OK Merknader 1 Gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver 2 Kontroll av utførte oppgaver 3 Nødvendig materiel/utstyr - tilgjengelig og testet - reserveløsninger? 4 Briefing/peptalk før stevnet Gjennomføring Frist OK Merknader 1 Sjekkrunde min 1 t før stevnet starter 2 Eventuelle problem avklares - reserveløsninger 3 Nødvendig utstyr/materiell - tilgjengelig og bruksklar 4 D-brief etter stevnets slutt 5 Rapport til stevneleder Kjøkkensjef skal: 55

50 5.4 Markedsførers sjekkliste Finne hjelpere Frist OK Navn Telefon 1 Plakatopphenging Bjerkvik-Evenes 2 Plakatopphenging Virak-Ballangen 3 Plakatopphenging Narvik by 4 Plakatopphenging Ankenes-Beisfjord 5 Plakatopphenging Håkvik-Skjomen Planleggingsfasen Frist OK Merknader 1 Gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver 2 Kontroll av utførte oppgaver 3 Materiel til stevnet (prislister/skiting/plakater/infomateriell) 4 PR aktivitet i sentrum lørdagen uken før stevnet 5 Briefing/peptalk før stevnet PR-aktivitet - aktører Frist OK Navn Telefon 1 Leder for aktivitet 2 Assistent 3 Assistent 4 Assistent 5 Assistent NB! Gjør avtaler med transport av eventuelle hester/ponier og utstyr som skal brukes. Mellom kl 11:00 og 16:00 er det tidsrom det er mest folk i ute. Husk møkking og opprydding! Gjennomføring Frist OK Merknader 1 Sjekkrunde min 1 t før stevnet starter 2 Eventuelle problem avklares - reserveløsninger 3 Nødvendig utstyr/materiell - tilgjengelig og bruksklar 4 D-brief etter stevnets slutt 5 Rapport til stevneleder 57

51 5.5 Sikkerhetssjefens sjekkliste Finne hjelpere Frist OK Navn Telefon 1 Sikkerhetsvakts 2 Sikkerhetsvakt 3 Sikkerhetsvakt 4 Sikkerhetsvakt 5 Sikkerhetsvakt Planleggingsfasen Frist OK Merknader 1 Gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver 2 Kontroll av utførte oppgaver 3 Invitere Norsk Folkehjelp og/eller Røde Kors Hjelpekorps 4 Kontr. området for sikkerhetsrisiko/kontroll av gjerder og sperremateriell 5 Briefing/peptalk før stevnet Gjennomføring Frist OK Merknader 1 Sjekkrunde min 1 t før stevnet starter 2 Eventuelle problem avklares - reserveløsninger 3 Nødvendig utstyr/materiell - tilgjengelig og bruksklar 4 D-brief etter stevnets slutt 5 Rapport til stevneleder 59

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte.

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte. Eramgå av lagets budsjett og regnskap. laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal Forøvrig plikter ethvert medlem å

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Postboks Løvenstad

Postboks Løvenstad Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Lov for Kurland Fotballklubb stiftet den 26.09.1978. Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 Formål

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5 Godkjent ved årsmøte for 1995. Revidert ved årsmøte for 1996. Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert 5.1 5.2 Note 6 9.5 Revidert ved NMFs generalforsamling 07.02.1998: 12.1

Detaljer