Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET KOMMUNESTYREMØTE kultuminnelag har i dag en stor samling av lokalhistoriske bilder fra og vil være en viktig samarbeidspartner i prosjektet Kvinnespor lokalhistoriske bilder. Her ser vi et foto fra samlingen med motiv fra slåttonn på Bøgset ca Regionsamarbeid er lønnsomt Det pågår nå en evaluering av regionsamarbeidet i Midtre Namdal, bl.a. for å evaluere de økonomiske effektene av de seks samarbeidsområdene som ble innført i kommune har mottatt tilsagn om tilskudd på kr ,- til prosjektet Kvinnesporlokalhistoriske bilder fra ABM-utvikling. Prosjektet har som mål å formidle lokalhistorie fra kommune sett fra kvinners ståsted, gjennom å lage en nettpresentasjon av et utvalg lokale fotografier fra perioden Prosjektet er et samarbeid mellom lokale og offentlige aktører lokalt i tillegg til Nord- Trøndelag fylkesbibliotek og Kulturnett Trøndelag. I tillegg er faghistoriker Siv Randi En regnskapsgjennomgang viser at kommune har oppnådd en innsparing på vel ,- årlig. På flere områder har kommunen dessuten oppnådd Kolstad tilknyttet prosjektet. Arbeidet vil starte relativt raskt der en har som mål at første fase av en nettpresentasjon skal foreligge allerede innen utgangen av inneværende år. Målgruppen for prosjektet vil være skole og befolkningen forøvrig. bedre og mer stabile tjenester. Mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside: une.no. FORMANNSKAPET ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET, OG NÆRBU- TIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅ- SEN OG STATLAND. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Tlf Åpent

2 Trafikk- sikkerhet er viktig! Trafikksikkerhet bør vurderes kontinuerlig, og det er behov for tiltak. AUT OVERN er stikkordet. Flere plasser i kommunen er det helt nødvendig at det blir satt opp autovern slik at det blir tryggere å både bo og ferdes langs veiene. Ett eksempel er gang- og sykkelbanen i sentrum der det ferdes bl.a. skolebarn hver dag. Inn og utbetalinger fra kommunekassen Ung strek: Inn og utbetalinger fra kommunekassen, så som skatt og kommunale avgifter kan gjøres ved kommunens Servicekontor. Her får du også informasjon om renovasjonsordningen og kommunale avgifter. Ta kontakt med meg eller Servicekontoret innen 15. februar 2006 med innspill på hvor du mener det bør settes opp autovern. Innspill, prioritering og behandling kan du følge i kommende utgaver av Melkrampa. Ønsker å avslutte med å sitere følgende ord: Tro ingen som sier at det gode liv kommer. Livet kommer ikke, livet er. Hold om og hold av, å ha det litt bra hver eneste dag. Solnedgang ved Leirfjorden. Tegninga er laget av Anna Myren, 9 år. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: kommune, servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: kommune.no. Bibliotekbasen på nett: Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag, tirsdag og fredag. Tannpleier på tirsdag og tannlege Endre Romstad på fredag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Servicekontoret: Åpent: Tlf.: Onsdager er det åpent til Statlige: Likningskontor: Tlf.: Adresse: Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, torsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Prest for sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Kommunalt startlån i etableringsfasen En gunstig låneordning fra kommunen. Startlån erstatter kjøpslån og etableringslån. I stedet for to lån, tilbys ett offentlig lån. Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig: Unge i etableringsfasen Førstegangsetablerere Enslige forsørgere Barnefamilier Funksjonshemmede Flyktninger Startlån kan tilbys vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet, eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Søkere må kunne betjene boutgiftene over tid. Hva kan du få lån til? Kjøpe bolig: Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Bli boende i bolig: Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Startlån kan gis til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Bygge bolig: Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Slik søker du: Søknadsskjema får du ved å henvende deg til kommune. Hvis du har funnet frem til boligen du ønsker å kjøpe, må du legge ved en boligtakst av nyere dato. En grundig gjennomarbeidet søknad gir kortere saksbehandlingstid. Det lønner seg derfor å gå nøye gjennom søknadsblanketten, slik at du er sikker på at den er fullstendig utfylt, og at du har fått med nødvendige vedlegg. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du er usikker på. Ønsker du ytterligere informasjon om startlån eller bistand til utfylling av søknad, kan du henvende deg til kommune pr. telefon, eller ved personlig oppmøte. Kontaktpersoner: Solfrid Skevik, tlf: Bård Gjerseth, tlf: Jordmor tilgjengelig Jordmor Randi Furseth Hågensen vil være å treffe følgende dager: Mandag 30. januar Tirsdag 14. februar Torsdag 2. mars Tirsdag 14. mars Tirsdag 28. mars Tirsdag 11.april Mandag 24. april Avtale bestilles på direkte på Helsestasjonen, tlf Oppvekst Brukt skiutstyr til overs? Har du skiutstyr stående i kjeller eller garasje som ikke blir brukt? Skolen kan benytte utstyr i undervisningen. Vi lurer derfor på om vi kunne overta utstyr som kanskje ikke blir benyttet lenger. Er dette aktuelt, kan du kontakte skolen på tlf (kontor) eller (lærerrommet) Odd Harry Svendsen Faglærer kroppsøving Side 4

5 Eiendom og teknisk Utbedringer skal sikre en mer stabil vannforsyning På grunn av 2 store brudd på eternittledning som går fra Holten til Tinglum, ble flere av våre abonnenter utsatt for ustabil vannforsyning medio januar. Dette resulterte videre i brunt vann i kranene, noe som er lite hyggelig. Vi beklager det inntrufne, men samtidig ber vi om forståelse for at dette er en naturlig konsekvens som følge av et ledningsbrudd. I løpet av 2006 vil derimot omtalte eternittledning bli skiftet ut, noe som forhåpentligvis ganske fort vil resultere i en mer stabil vannforsyning til abonnentene på kort og lang sikt. Anlegget er 2. etappe i utskiftningen av eternittrør på strekningen Helbostad - Tinglum, som er en del av hovedledningen. vassverk sin eternittepoke innen vannforsyning vil da være over, og godt er det! Videre gjennomføres det en del utbedringstiltak knyttet til sikkerhet i vannforsyningen. Det er montert automatisk driftsovervåkning av renseanlegget på Rosset og Statland, og det blir foretatt en digitalisering (koordinatfesting av ledningstraseer på kartet) av ledningskartverket. På Statland skal også renseanlegget renoveres. I dette ligger oppgradering med tilbygg, nye pumper, automatikk og doseringsutstyr for vannglass, som skal redusere utfellingsgraden av mangan i vannet. Til slutt en oppfordring til våre abonnenter på og Statland: Når dere oppdager svikt i vannforsyningen eller en lekkasje på ledningsnettet, så meld i fra til kommunen snarest slik at vi kan få lokalisert og reparert skaden så fort som mulig. I denne sammenhengen vil vi presisere at alle stikkledninger inn til egen eiendom er av privat karakter, og må utbedres på egen bekostning. I slike tilfeller må kommune likevel varsles ved behov for assistanse ved avstenging. Videre må alle eiere av fritidsboliger og fjøs som står tomme om vinteren, ta alle forhåndsregler med det mål å unngå sprenging av ledninger som følge av frost. Å stenge av all strøm i bygget uten å tømme innvendige ledninger for vann er å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Det må monteres en utvendig stoppekran som stenges av ved lengre tids fravær samtidig som vannledninger innvendig tømmes for vann. Dette forholdet vil bli fulgt opp av kommunen i løpet av Har du behov for ekstra bleieposer og/eller matavfallsposer, kan du få disse ved henvendelse Servicekontoret. Vannmåleravlesning Miljøtorg Miljøtorget i Dalavika er åpent 1. onsdag i mnd. kl Avfall Servicekontoret minner om at de som ennå ikke har levert avlesningskortene bes gjøre dette snarest. Ved manglende innlevering vil avlesing bli utført av kommunen. Dette vil skje etter at abonnenten er purret 1 gang. Avlesingsgebyr er kr 300,-. Side 5

6 Kultur Felles lånekort for bibliotekene Betjen lånekontoen din elektronisk MEG OG MITT Hvis du registrer e-post-adressen din på biblioteket kan du gå inn på hjemmesida vår å se hva du har lånt, forlenge dine lån og reservere og bestille. Husk da å gi biblioteket beskjed om e-postadressen din, slik at du får tilsendt et passord. Hjemmesida til folkebibliotek er eller namdalseid_fb/ e-postadressen er: Fra 2006 tilbyr mange bibliotek i Nord-Trøndelag og i resten av landet et felles lånekort. Dermed kan en låner som bruker flere bibliotek, bruke ett og samme kort på disse bibliotekene. Både folkebibliotek og fagbibliotek vil tilby denne tjenesten, men ikke alle er med ennå. folkebibliotek er ett av bibliotekene som tilbyr nasjonalt lånekort. Det samme gjør folkebibliotekene i bl.a. Steinkjer, Namsos, Inderøy, Overhalla, Verdal, Stjørdal og Trondheim. Det nye kortet er gratis og utstedes på biblioteket. Har du allerede et lånekort for folkebibliotek, og ikke har behov for et nasjonalt kort, kan du fortsatt bruke ditt gamle kort her på biblioteket. Nye brukere av biblioteket vil få tilbud om å få den nye typen kort når de registrer seg. Barn under 15 år må ha foreldrenes samtykke for å få det nasjonale kortet. Alle som skal ha felles lånekort må oppgi fødselsnummer. Hvis du ikke ønsker å få et nasjonalt lånekort kan du be om å få et kort som kun gjelder for folkebibliotek. Foreløpig er det kun lånekortet som er felles. Låneregler o.a. kan fortsatt variere fra bibliotek til bibliotek. e-postadressen er: namdalseid.kommune.no FYSAK-møte utsatt til 15. feb. kl Alle lag og foreninger inviteres til møte for å diskutere hvordan vi best kan fremme fysisk aktivitet for folk flest. Fylkesleder i FYSAK og representant fra Nord-Trøndelag idrettskrets vil også delta. M ø- tet blir avholdt på Kommunehuset 15. februar kl Enkel servering. Vi ønsker gjerne at hvert lag stiller med inntil to representanter. Påmelding til Servicekontoret på tlf innen mandag 13. februar. Vel møtt! Side 6

7 UKM-fest 11. februar Lokalmønstringen i UKM foregår i samfunnshus lørdag 11. februar, kl Tradisjonen tro vil bygdas ungdommer i alderen år bidra med kreative kulturuttrykk i et rikholdig sceneprogram og i en utstilling. I tillegg er også barnehagene invitert med til å stille med et eget mini-ukm bidrag. Som pilotkommune i sponsorsamarbeidet med COOP, vil en på flere måter merke at det vil være fokus på mat og ungdommelig kreativitet. UKM profileres på COOP og COOP vil sette et rått og godt preg på lokalmønstringen. Dette bl.a. gjennom å bidra til en frimodig skulptur- og byggverk-konkurranse med frukt og grønt som hovedingrediens! Denne har vi kalt RÅTT OG GODT, og vil foregå i pausen i sceneprogrammet. Minner ellers om at også alle ordinære UKM-innslag ved lokalmønstringen, som kan gå under betegnelsene ferskt og frodig, rått og godt og sprekt og sprøtt, også kan meldes på til COOP`s egen nasjonale UKMkonkurranse, og slik bli med i konkurransen om å bli valgt ut direkte til landsmønstringen. Mer informasjon om dette finner du på Har du spørsmål om dette så ta kontakt med Lisbeth Lein, tlf.: / Har du glemt å melde deg på til lokalmønstringen så ta kontakt med kulturkontoret så raskt som mulig. Lag den sprøeste skulptur av frukt! I konkurransen Rått og Godt kan du lage et byggverk eller en skulptur med matvarer som råmateriale. Her kan du lage et fantastisk byggverk bare ved hjelp av spaghetti og geletopper, eller lage de mest fargerike skulpturer av ingredienser fra frukt og grønt. Denne stunt-konkurransen foregår i 30 min. i pausen i sceneprogrammet under lokalmønstringen. Vinner du her kan du også bli med i COOP`s egen nasjonale UKM-konkurranse, og har slik mulighet til å bli tatt ut direkte til landsmønstringen i Trondheim i mai. Alle ungdommer i alderen år kan melde seg på til Servicekontoret innen 8. februar. Bli med på artig skulptur-stunt! Side 7

8 Kultur Vømmøl-kabaret` kommer 1. mars KUNSTNEREN 2 I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets nødvendige sanseorganer. Hvis kunsten ble tatt fra et folk, ble det som å rane dets øyne og ører, dets hud, dets nese og gane. En kropp blir berøvet sitt lys, dens saft vil fortørke, og blind vil den kave omkring som en robot i mørke. Kvinnene slippes løs i Vømmøldalen. Café Isogaisa - en kabaret om Vømmøl og WTO. Forestilling fra Nord-Trøndelag T eater i samfunnshus onsdag 1. mars 2006 kl Hans Rotmos nyskrevne forestilling er en blanding av kabaret og teater og fullspekket av vømmølsanger. I begivenhetens sentrum står Vømmøldalen og WTO - Verdens Handelsorganisasjon og de aktuelle forhandlingene som kan legge restene av distrikts-norge brakk. Dette er en ellevill og burlesk kabaretforestilling i sann Rotmoånd... Nord-Trøndelag Teater har til vårens oppsetting klart å få tak i noen av landsdelens absolutt mest kjente kvinnelige skuespillere, musikere og sangere til en vanvittig forestill-ing som gir ordet "kvinnekabaret" en helt ny mening... Ensemblet består av : * Gunnhild Sundli fra gruppa "GÅTE". * Tone Søyset Døving fra bla "Ei Ny Tid" og gruppa FAMN- TAK. * Berit Lillevold kjent som en av landets beste trekkspillere. * Ann Kristin Andersson kjent frilans-sanger fra Trondheim. Ledig plass i musikk og kulturskolen Musikk og kulturskolen har ledig plass på klarinett, kornett og fiolin. Ta kontakt med rektor på tlf For kunsten er mer enn et fag, den er mer enn kallet for utvalgte få - den er formende kraft i oss alle. Den er alt som er fruktbar uro, en fjœr i vårt indre, en drift som vil skape et større av det som er mindre. Skulpturen som fremtvinger form av uformelig masse, er virksom i barnet som leker med sand i en kasse. Ta kunstens blikk fra et barn, ta formgleden fra det, og se det vil trå på sitt spann og vil kaste sin spade, og se, det vil glemme sin lyst og gå under i skygge, og broer og byer og skib vil det ingengang bygge! Driv kunsten ut: all lek vil du dermed fordrive, og mister du evnen til lek, da mister du livet. Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige nytter er formen som føler, er bildet som ser, er tonen som lytter... André Bjerke Side 8

9 Lag og foreninger Strikkekafè ved Husflidslaget Det blir strikkekafé tirsdag 7. februar kl på Dagsenteret (Helsetunet). Kaffespleis. Videre strikkekaféer blir annonsert etter hvert. Vevkurset som vi skulle starte opp med i januar måtte vi avlyse. Grunnen til det er at rommet vi hadde Talentstipend 1. Fristen for å fremme forslag på kandidater til årets Talentstipend er 1. mai. Forslagene må være skriftlig og begrunnet. 2. Gla Dan er fastsatt til 10. Juni. Idrettslag oppfordrer alle på til å sette av denne dagen og tar imot alle forslag til aktiviteter. Idrettslag. Akedag/utedag i SISU 4H Det arrangeres akedag/utedag 5. februar på Jamtsve kl Det blir servert pølse med brød. Dersom noen har lyst til å bli medlem i klubben vår (fra 4. klasse og oppover), ta kontakt med Sigrid R. Østring enten på skolen eller på tlf.nr avtale om å leie på Coop n, ble utleid til andre. Finner vi et annet egnet lokale, prøver vi senere. Gammelpop Gammelpop på Solhaug lørdag 11. februar kl Komiteen serverer god mat og Jørn Normelan serverer musikk! Påmelding til Sentrum Auto innen 8. februar. Arr. Solhaug grendehus Pensjonistlag har møte Vil du ha skyss, ring Velkommen! Styret Onsdagsklubben Onsdagsklubb i Ungdoms- og eldresenteret Onsdagsklubb i Ungdoms- og eldresenteret Pensjonistlag har årsmøte i Ungdoms og eldresenteret kl Underholdning. Pårørendeforeningen Pårørendeforeningen skal ha søndagskaffe på Helsetunet følgende søndager i 2006: , , , , , , , , og juletrefest Årsmøte holdes torsdag kl i ungdoms- og eldresenteret. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, må være hos styret innen (Laila Berre eller Solfrid Derås). Sanitetsforening Servering på Dagsenteret kl og på Sykeheimen kl Beboere og pårørende hjertelig velkommen!. Side 9

10 Skigruppa NIL Løypekjøring: Lysløypa blir kjørt tirsdag og torsdag, forutsatt tilstrekkelig med snø. Deler av bygdaløypa vil også bli kjørt når forholdene tillater det.karusellrenn: Lørdag 28. januar hopprenn kl.1200, langrenn kl fristil. Lørdag 25. februar hopprenn kl.12.00, langrenn kl klassisk. Andre renn: Hopp/kombinert: 4. februar Hopp/kombinert kl Fallhølet fra 8 år og oppover. Langrenn: 4. februar Langrenn - fristil kl Follafoss fra 8 år. 26. februar Skicross i Stod start kl Påmelding til hopp/kombinert til Jon Eilert Bøgseth.Påmelding til langrenn til Tor Bøgseth Treningstider: Langrenn: Tirsdager kl Hopp: Torsdager kl Hageselskapet HAGESELSKAPET starter ny sesong! Lørdagskaféen er bestemt til 25. februar i Samfunnshuset. Temaet i år er: Orkideer og nye, moderne stueplanter. Beate (Solum) og Jon Fornes viser bilder og har mye å lære bort. Kaféen åpner kl Det er stilt ut div. hagelitteratur fra biblioteket, info om Hageselskapet og gratis eksemplar av Norsk hagetidend. Laget har f.t. om lag 60 medlemmer, men tar gjerne imot flere. Kontakt vår medlemsansvarlige Marit S. Damås eller andre i styret. Det er stor aktivitet i laget, spesielt har studiearbeidet hatt god oppslutning. Vår nye studieleder Hanne Siri Høgden vil legge fram forslag til emner for denne sesongen. Ellers har programårboka en oversikt over mulige tema. Her er også en nettadresse med fullstendig oversikt. Finn et aktuelt emne og meld deg på! Lærdom og sosial trivsel blir belønningen. OBS! Gratis frøpakker samlet av Magnar Alsaker, Harstad. Kaffesalg! VEL MØTT til et trivelig lørdagstreff! Styret skolekorps Skolekorps er inne i en krevende fase, og vi som driver det vil være takknemlige for all slags hjelp. Vi søker derfor etter medhjelpere som kan bidra til at flere får dele på dette arbeidet. Kasserer Vi har av og til noen regninger som må betales og et regnskap som skal holde oss på rett kurs. Vi søker derfor en velvillig frivillig til kassererfunksjonen. Oppmann / korpsleder At øvingslokalet er klart før øvinger er èn viktig ting. At alle musikanter har riktige noter er en annen. Vi håper på en tålmodig person som kan ta dette vervet. Instrumentforvalter Å holde styr på alle instrumentene, sikre at utstyret fungerer og å følge opp med vedlikehold. Vi tilbyr opplæringsmuligheter! Ildsjeler i et korps får sjelden lønn, men vi ønsker i alle fall å ha det morsomt. Føler DU deg kallet til å være med å holde skolekorps i gang, nøl ikke med å ta kontakt. Styret : Lars Østring leder, tlf E-post: Nils Kristian Lie kasserer, tlf / E-post : Jan Åge Kolstad nestleder, tlf / E-post : Carina Gustavsen sekretær, tlf Bjørn A. Øvereng medlem, tlf Side 10

11 Nyttårsforsett? Mandager kl har vi aerobictrening i storsalen i Samfunnshuset. Vi har holdt på med aerobic i Sjøåsen ungdomshus, men ønsker nå å få med flere og flytter til Samfunnshuset. Tora Altin har vært og skal være vår instruktør og motivator. Tora studerer dans ved Olav Duun videregående skole. Hun legger opp treninga med en kondisjonsøkt (aerobic) og en styrkeøkt (pilates). Det er mulig å komme med innspill til treninga underveis. Kom og svett og pes og ha det artig sammen med oss i ditt eget tempo! For (= sunn, svett og sexy) Gudny og Kristin er sponset av bygdekvinnelag i form av nytt stereoanlegg og trimmatter. Vi benytter anledningen til å takke vår hovedsponsor! Beitstaden Historielag har årsmøte på Knausen grendehus torsdag 2/3 kl Vanlige årsmøtesaker. Underholdning. Servering m.v. Kåseri (se nærmere i Trønder-Avisa) Styret Med hilsen Beitstaden Historielag Jan Haraldsen Formann Møter i Statland kirke M øter i Statland kirke kl Lørdag familiesamling. Hilde og Morten Øystese taler og synger. Alle er velkommen. Anne Nørdsti kommer 24. mars Alvdalsjenta Anne Nørdsti reiser land og strand rundt om dagen og begeistrer sitt publikum. Det er svært få artister i Norge som har et så tett program som det hun har. Det betyr naturligvis at hun er svært populær ute blant dansefolket. Bonderomantikk er hennes siste CD løp og kjøp! Hun kommer til samfunnshus igjen FREDAG 24. MARS. 2006! Ha danseskoene klare! Arr: NIL, fotballgruppa Side 11

12 idrettslag informerer: Søndag 5. februar starter vi med Åpen hytte Øyenskavelstu. Det blir som vanlig muligheter for kjøp av kaffe med mer. Hytta blir åpen hver søndag t.o.m. 2. april. Vi fortsetter å premiere barn til og med 13 år som har 4 turer eller mer. De som har 4 turer i 2005 er følgende: Kari Røthe, Linn Gystad Sundvik, Sondre Kjelås, Helga Ystad Derås, Joakim Kjelås, Andreas H. Vaagen, Marius Lie Ingvaldsen, Amalie H. Vaagen, Lasse Lie Ingvaldsen, Lars Heggdal, M attias Lie Ingvaldsen, Magnus Ystad Derås, Eivind Grøtan og Gunn J. Tinglum. Vi takker for god oppslutning, og håper enda flere tar turen opp til Øyenskavelstu denne vinteren. Premien som dere har fått er i anledning Friluftslivets år 2005, halvt sponset av fjellstyre og vi takker for det. Trimbøkene 2005 Våttåheia Øyenskavelen Jektheia 954 besøk 547 besøk 258 besøk Følgende hadde over 25 besøk og vil få premie. Våttaheia Brynjulf Gystad, Martin Elden, Bjørn Mosti, Bjørn Slørdahl, Bjørn Elden, Solrun Kolstad Vigdis Mosti, Åsa B. Bratberg, Ann Jorid Resell, Ellin Setter, Jean L. Patterson Sæther, Stina Kolstad og Mona Stene. Øyenskavelen Hilde Fossvik, Tove Anzjøn, June Lie Ingvaldsen, Bjørn Lie, Gro Hoffmann og Kjell Olav Ingvaldsen. Når det gjelder premiering for de som har mer enn 25 besøk på Øyenskavelen, Våttåheia og Jektheia, vil vi igjen forsøke oss på et samleobjekt, men i en prisklasse vi kan hanskes med. Valget har falt på isskjeer i stål med mønster Ramona. Trimbøkene som er lagt ut har gitt følgende resultat: Andskaret 82 besøk, Kalnestjønna 267 besøk, Stavenbrua 270 besøk, Solhaug 242 besøk, Jektheiveien 69 besøk, Fjellbygda 90 besøk, Brørsåsen 535 besøk, Håbet 124 besøk, totalt 1697 besøk. Fra disse bøkene er det trukket ut 5 personer som får premie. Heldige vinnere er: Bjørg Reitan, Jorun Vanebo, Astrid Staven, Torlaug Roel og Berit Erlandsen. Da en del trimkasser er i dårlig forfatning håper vi å gjøre noe med dette i kommende år. Vi vil dele ut premier på årmøtet i NIL, unntatt til de som har 4 turer til Øyenskavelstu, de vil få sine premier umiddelbart. Vi ønsker alle gamle og nye turgåere velkommen inn i et nytt år. NIL, trimgruppa Side 12

13 Aktivitet i regi av Beitstaden historielag Tida ikke bare går, men den går jammen fort også. Mitt forsett om å informere litt fra historielagets virksomhet med jevne mellomrom har sprukket skikkelig. Nok om det. Tur til Hamar Sist på august arrangerte vår turkomite 3-dagers tur til Hamar. Hovedreisemålet var Domkirkeodden med ruinene av gamle Hamar domkirke, som ble oppført i forbindelse med bispesetets opprettelse i 1152/53. For å bevare ruinene ble det på 1990-tallet laget et overbygg over ruinene i stål og glass. På tur til Hamar gikk turen innom Bjørnstjerne Bjørnsons fødested Bjørgan i Kvikne. Videre gikk ferden til like sør for Koppang og videre etter Birkebeinerveien til Sjusjøen med overnatting der til neste dag. På den andre dagen sto i tillegg til Domkirkeodden også Hedmarksmuseet på programmet. Hedmarksmuseet er et friluftsmuseum med 55 antikvariske bygninger fra Hedmark. Det kan også nevnes at på Domkirkeodden ligger en av landets største urtehager med 375 forskjellig økologisk dyrkede urter. Siste dagen gikk turen oppover Gudbrandsdalen med stopp og omvisning på Rudi Gard i Hundorp. Resten av hjemturen var det bare nødvendige stopp for inntak av føde m.v. Tilbakemeldinger om at det var en fin tur, og jeg vet at turkomiteen allerede er i gang med å forberede årets tur. Så for alle med lauparløst så er det bare å glede seg. Kulturminnedagen Søndag 11. september markerte vi kulturminnedagen i Sprova Grendehus med utstilling av gjenstander som viste utviklinga innen kommunikasjon med telefon, noen gamle protokoller fra Beitstaden telefonsamlag, plakater og noen memoarer fra de gamle telefondamene. For øvrig meir om disse i årsskriftet. De som sto for utstillinga var Per Harald Ressem, Arvid Staven og Solfrid Skevik. Heder til lokalhistoriker Så har vi en komite bestående av Leif Aalberg, Øystein Waggen og Sivert Vada i virksomhet for å få en tidligere ekte lokalhistoriker, Lars Waggen, fram i lyset. Så langt har komiteen satt opp en minnestein med inskripsjon. Denne står på landsida rett overfor den lille øya Vaggen. Avduking av denne vil bli til våren eller sommeren. Da steinen ikke er synlig fra RV720 har vi søkt Statens Vegvesen om å få sette opp et henvisningsskilt, men har ikke fått svar enda. Turer Lørdag 2. juli hadde historielaget tur til Heitømtet ved Finnvollvatnet. En solblank dag etter mye dårlig vær forut. Og de som enda ikke var ferdige med grasslåtten kjørte for fullt. Noen kom med båt, mens andre gikk etter stien utover. Asbjørn Jørgensen fortalte fra historien om Heitømtet, både da den ble brukt som seter, og også da den ble brukt som skogshusvære under tømmerdrifter i området. Det var salg av rømmegraut, kaffe og kaker. For noen ble dette en oppfrisking av utnyttinga av ressursene i fjellet før i tida, mens det for andre ble et innblikk i en epoke som er over. Til tross for litt kollisjon med andre arrangement var det bra deltakelse og det ble en fin og minnerik fjelldag. Lørdag 3. september var det klart for ny setertur. Denne gang til Klonglisetran på Nordfjellet. Fra morgenen av var det et heller ufyselig vær med regn, vind og mørke skyer. Men da vi starta fra parkeringsplassen på toppen av Vellakleiva kl 1100 var det oppholdsvær, og det ble det resten av dagen. Hallvar Morten Klæth orienterte om seteren og områdene omkring. Den ligger høgt og fritt og har god utsikt i flere retninger. Hallvar Morten med god hjelp av Reidun spanderte og serverte kaffe og vafler. Det ble en riktig trivelig fjelldag med prat over kaffekoppene i det gamle seterskjulet som er ombygd og tilbygd for fritidsformål. Årsmøte 2. mars Til slutt vil jeg nevne at årsmøtet blir den 2. mars på Knausen Grendehus, og dit er både gamle og nye medlemmer velkommen. Beitstaden Historielag Jan Haraldsen Side 13

14 Annonser Elevbedrifter: Ullundertøy til salgs Vi er en elevbedrift som selger såpe (duftsåpe, myggsåpe) og fugleoppheng. Vi gjør også tjenester som: hushjelp og snømåking og mange andre tjenester. For å bestille tjenester så ringer du: vår bestillingsdame tlf Medlemmer i vår elevbedrift: Erik Sæther Elisa Melanie Henriksen Espen Opdahl Geir-kristian Olsen Kvithyll Ingrid Brevik Kolstad Fredrik Kolstad Vi er en elevbedrift fra 9ende klasse. Vi baker gode boller og brød!! 5 stk. boller = 20 kr. 1 stk. bolle = 5 kr. 1 stk. brød = 17 kr. Dere kan ringe å bestille på telefon: Johanne Lie tlf / eller Anne Siri Vold tlf / Dere kan også komme på butikken når vi står der og selger. Vi henger opp lapper om når vi står der. KOM OG KJØP!!!!! Hilsen Bakeriet v/johanne Lie Volleyballbruppa i NIL selger Ullmax ullundertøy, meget godt egnet til jakt- og fisketurer og alt friluftsliv for store og små. Finnes i alle størrelser til barn, damer og herrer. Du har nå mulighet til å gjøre en handel som varmer lørdag 11. februar i tidsrommet kl ved Coop. Du kan også ta direkte kontakt med Gunnhild Kaldahl på telefon Solsikkefrø og skjellsand Volleyballgruppa kommer rundt og selger solsikkefrø og skjellsand onsdag 1. februar. Muligheter for å bestille Ullmax. Side 14

15 HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN - STOFF Jeg fører garn fra Sandnes Garn. Mange fine farger og kvaliteter. Garn til toving Garn til skjerf, sjal m.m. Bomullsgarn Superwashgarn Mange fine mønstre Åpningstider: Mandag Onsdag Fredag Lørdag Tirsdag 14. og 21. februar (muligens en tirsdag til) blir det Stitchingkurs (brodering). Kom innom på Husflidshjørnet for mer informasjon. Har modeller du kan se i butikken GAVER I KERAMIKK, GLASS, LYS m.m. VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG HANDEL Afrodite frisør Afrodite frisør har fått nytt telefonnummer Lærling, Merete Ramberg tar imot kunder til redusert pris. Ønsker gamle og nye kunder velkommen! Side 15

16 Arrangørkalender for februar 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 skolekorps - årsmøte i samfunnshus kl Godt vaksin - Samfunnshus kl Musikk: Casino. Velkommen! 4 Hopp/ kombinert kl Sisu 4H arr. Akedag/utedag på Jamtsve kl Husflidslaget arrangerer strikkekafé på Dagsenteret kl Onsdagsklubb på Ungdomsog eldresenteret kl UKM- samfunnshus kl Gammelpop på Solhaug kl Gudstjeneste i kirke kl Utdeling av bibler til 5. klasse Pensjonistlagårsmøte i Ungdoms- og eldresenteret kl FYSAK-møte på Alhusen kl Onsdagsklubb på Ungdomsog eldresenteret kl Sanitetsforening-årsmøte. kunstforening - årsmøte Hageselskapet lørdagskafé i Samfunnshuset kl Karusellrenn fra kl Søndagskaffe på Dagsenteret kl og Sykeheimen kl Pårørendeforeningen februar Årsmøte i kunstforeningen på Dagsenteret kl februar Årsmøte i sanitetsforeningen i Ungdoms og eldresenteret kl februar: Tema: Orkideer og nye, moderne stueplanter v/beate og Jon Fornes.

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Nytt fra NR. 56 JUNI 2014

Nytt fra NR. 56 JUNI 2014 Nytt fra NR. 56 JUNI 2014 Invitasjon til kjøp av aksjer i Tydal Ski AS Det er fortsatt mulig å kjøpe aksjer i Tydal Ski AS. Har du lyst til å kjøpe aksjer så kan du gjøre det ved å betale inn på konto

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 4-2014 Åpningstider i jule- og nyttårshelga Rådhuset, jule - og nyttårsaften Stengt 29. og 30. desember kl. 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Sørreisa kommune. Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper

Sørreisa kommune. Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper Sørreisa kommune Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 3 2014 Paul Dahlø, Ordfører Det går mot valg, si ja! Allerede om et halvt år skal listene til

Detaljer