Velkommen til Oslo by steinerskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Oslo by steinerskole"

Transkript

1 Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Etter en lang og velfortjent sommerferie er vi endelig i gang igjen. Før sommerferien uttalte kunnskapsministeren Kristin Halvorsen at «alle har godt av å roe ned og bare sløve. Egentlig burde vi sløve helt til vi kjeder oss. Det er da vi blir kreative». Etter denne solfylte sommer tar jeg utgangspunkt i at alle nå er fylt av energi og kreativitet og er inspirert til å ta fatt på et nytt skoleår. Vi gleder oss å ta imot elevene i Vg2 og Vg3 til et nytt skoleår, og særlig til å ta imot dere som nå begynner i Vg1 til oppstarten av en treårig videregående opplæring. Vi på Oslo by steinerskole er takknemlige for at dere valgte vår skole og vi skal gjøre vårt beste for å gi dere tre opplevelsesrike år. Vår erfaring er at meningsfylt undervisning fører til gode læringsprosesser og gode resultater. Ingen annen læringsmetode kan konkurrere med en engasjert fagformidling og en personlig bearbeidelse av fagstoffet. Resultatet av det blir alltid en opplevelsesfylt læring og fagkunnskap. Dere har nå valgt Oslo by steinerskole som deres «drømmeskole» og den linje og de fag dere brenner for. Dere trer inn i en verden av kunnskaper og ferdigheter som vi vil gi dere del i, og hjelpe dere til å gjøre til deres egne. Maleren Vincent Van Gogh skrev følgende til sin bror ved begynnelsen av sitt kunstnerliv: «det bor noe i meg, jeg vet bare ikke helt hva det er!» Det bor noe i hver og en av oss. I hver og en av oss bor det noe som vil utvikle seg, vokse og bli bedre. Ved siden av å formidle fag er det også skolens oppgave å la det som lever i den enkelte utvikle seg. Det er et spennende prosjekt som gjelder for alle i vårt store skolefelleskap, men som ikke kan lykkes uten åpenhet, respekt, dialog og samarbeid. På vegne av alle våre medarbeidere ønsker jeg dere alle velkommen til et nytt skoleår! Med vennlig hilsen Bernard Daub Daglig leder 1

2 Visjon for Oslo by steinerskole Oslo by Steinerskole - menneskelig og faglig utvikling i sentrum En skole preget av egenart og mangfold, med kvalitet i alle ledd. I et inkluderende miljø får den enkelte vokse til det beste av sitt potensial. Gjennom sansning og tenkning når vi erkjennelse, og grunnlag for handling. Vi etterstreber dannelse, kreativitet og faglig fordypning. Gjennom tradisjon former vi framtiden. Skolens pedagogiske profil Oslo by steinerskole setter menneskets utvikling i sentrum. Derfor mener vi skolens oppgave er mer enn å hjelpe elevene å nå faglige mål. I de årene du går på videregående skole vil du måtte orientere deg i forhold til en rekke av livets store spørsmål, og skolens læreplaner er utformet med dette i tankene. Ved steinerskolene ser vi på mennesket som et vesen som gjennom hele livet er i utvikling. I barneårene trenger denne utviklingen hjelp, støtte og rettledning fra voksne, men fra ungdomsårene av må vi ta ansvaret for vår egen utvikling. Årene fra puberteten til begynnelsen av tjueårene handler derfor i stor grad om å se hvilket potensiale du bærer i deg og at du lærer deg å se og velge din egen vei. Hvert enkelt menneskes livsløp står ikke isolert, men er del av en tilværelse vi deler med andre mennesker. Vår kulturarv i vid forstand står derfor sentralt i skolens opplegg slik at elevene kan knytte an til de større strømninger i menneskenes liv. Åndens arbeid i europeisk kultur- og vitenskapshistorie, språk og litteratur står sammen med håndens arbeid i kunst, håndverk og musikk. Elevene arbeider derfor både kunstnerisk, teoretisk og praktisk. I en stort anlagt forskningsrapport om kunst som integrert hjelpemiddel i undervisningen utført av UNESCO i 2007, ble det konkludert med at elevene får et større utbytte av sin skolegang når undervisningen er basert på kunst som virkemiddel. Vi legger opp til at undervisningen foregår i dialogform så langt det passer til fagets egenart. Lærestoffet beskrives så konkret som mulig, det drøftes i samspill med elevene, og eleven gjør til slutt sine egne selvstendige vurderinger i møte med stoffet. Metoden blir brukt i alle fag. Vår erfaring er at dette er en fruktbar metode, som fører til at elevene utvikler selvstendighet, modenhet, kreativitet og evne til å utvikle begreper. Alle elever har timer både i teoretiske, kunstneriske og praktiske fag, men sammensetningen, stoffmengden og de faglige kravene varierer fra linje til linje. Realfaglinjen og humanistlinjen har vekt på de teoretiske fagene, kunstlinjen og musikklinjen har vekt på de kunstneriske fagene, og medier og kommunikasjonslinjen har større vekt på de praktiske fagene. Timeplanstrukturen med perioder med hovedfag de to første timene av dagen, og veksling mellom fagtimer med forskjellig egenart videre utover dagen, støtter opp under den utviklingen av hele mennesket som står sentralt for oss i steinerskolen. Kunst- og håndverksfagene er også organisert i periodeundervisning med fokus på ett emne av gangen. Dermed blir skoledagen mindre oppstykket. Lærebøker blir benyttet i mindre grad enn i den offentlige skolen, men tilpasset fagets behov. Det vil si at i noen fag brukes skolebøker jevnlig, i andre fag som referanselitteratur og i andre fag brukes andre former for læremidler. 2

3 Viktig informasjon Skolen formidler viktig informasjon på flere måter. En av måtene er gjennom den boka du nå holder i hånden. Her har vi samlet mye sentral informasjon som gjelder for hele skoleåret. Det er derfor viktig at du går gjennom det som står her, for det forutsettes at du vet dette. Ta vare på boka, så du kan hente den fram og slå opp når det er noe du lurer på senere. Informasjon om ting som skjer gjennom året vil først og fremst bli formidlet gjennom oppslag eller meldinger på skolens nettbaserte kommunikasjonsløsning It's learning. Her vil du finne informasjon fra skolens ledelse og fra lærerne dine. Det er derfor viktig at du ser innom It's learning daglig, slik at du ikke går glipp av viktig informasjon. Skolen anser informasjon som er gitt ved oppslag på It's learning som kjent for alle elever og lærere. Noe av den mest aktuelle informasjonen bekjentgjøres i tillegg gjennom oppslag på den elektroniske informasjonstavlen i første etasje og gjennom oppslag/opplesning av Ukens nytt i klassene eller på skolens nettside. Vurdering Arbeidet ditt på Oslo by steinerskole vil bli vurdert mange ganger og på mange forskjellige måter gjennom tiden din her. Vurderingen har to forskjellige funksjoner. Den ene er å veilede og rettlede arbeidet ditt, slik at det blir bedre, at du får større utbytte av det og at du utvikler deg. Den andre funksjonen til vurderingen er å vise hvor du står i forhold til de faglige målsettingene. I steinerskolen har vi tradisjonelt vært mest opptatt av den første funksjonen, og her ved Oslo by steinerskole ønsker vi å fortsette den tradisjonen. Den veiledende vurderingen vil for det meste være muntlig og uformell, men har også formelle og skriftlige elementer. Hvert halvår skal du ha en formell samtale med kontaktlæreren din om hvordan det går på skolen og med fagene. Til den ene samtalen blir foreldrene dine også invitert. I alle fag skal det også gjøres formell vurdering av hvor godt du gjør det faglig. Hvert halvår gis det formell vurdering med tallkarakter. I mange fag er tallkarakteren uttrykk for hvordan du har prestert samlet i flere delemner innen faget. Faglæreren din skal informere deg om hva det legges vekt på ved vurderingen av det faglige arbeidet. Det er vanlig at dette er en kombinasjon av faglig aktivitet i timene, prøver og innleverte arbeider. Det er forskjeller fra fag til fag i hva som vektlegges, og du vil også ofte oppleve at det innenfor samme fag vurderes forskjellige elementer til forskjellige tider. For at faglæreren skal kunne gi deg vurdering, er det viktig at du gjennomfører alle elementene som danner grunnlaget for vurderingen. Arbeider som læreren din vet du har begynt på, men som du ikke leverer vurderes vanligvis til karakteren 1. Det er derfor viktig at du alltid leverer arbeidene dine, selv om de ikke er helt ferdige. Hvis du ikke er tilstede i undervisningen eller ikke gjør noe arbeid kan du miste grunnlag for vurdering i faget eller perioden. Hvis du står i fare for å miste vurdering i et fag fordi det ikke er grunnlag for å vurdere deg, skal du ha skriftlig varsel om det. Etter hver hovedfagsperiode får du en skriftlig vurdering av arbeidet ditt i perioden, ofte med råd og veiledning om hvordan du kan forbedre deg i faget. Slike skriftlige vurderinger brukes også etter mange undervisningsperioder i kunst- og mediefag, og etter større arbeider generelt. Disse skriftlige vurderingene er også del av den formelle faglige vurderingen, som munner ut i en sluttvurdering når faget avsluttes. Til jul og til sommeren hvert år får du en oversikt over tallkarakterene i fagene du har det året, slik at du og foreldrene dine kan se hvordan det går. De fleste fag avsluttes først i Vg3. Tallkarakterene dine føres da opp på et vitnemål og gir deg en poengsum som du bruker hvis du skal konkurrere med andre om studieplasser i høyere utdanning. Noen fag avsluttes tidligere enn Vg3, og den avsluttende karakteren din i disse fagene kommer også på vitnemålet ditt. 3

4 Periodehefter I mange hovedfagsperioder lager du din egen arbeidsbok, periodeheftet. I begynnelsen av hver hovedfagsperiode vil du få skriftlig informasjon fra faglærer om hvilke emner det vil bli arbeidet med gjennom perioden, hva som skal leveres inn ved periodens slutt og hva som danner grunnlaget for vurdering i perioden. Denne oversikten hjelper deg slik at du kan planlegge arbeidet ditt, samt innhente bøker og tilleggsinformasjon om faget i god tid og underveis gjennom perioden. Denne oversikten skal være tilgjengelig på fagsiden på It's learning. Enkelte lærere vil også gi deg en oversikt over tekster det forventes at du tar med i boken. Periodehefter skal inneholde: Forside med fagets og periodens navn, elevens navn og klasse Innholdsfortegnelse hvor overskriftene på tekstene er satt opp sammen med sidetall slik at det er lett å finne fram i boken Forord der du skriver om dine forventninger til ditt eget arbeid og til fagstoffet. Tekster, illustrasjoner og lignende som dekker lærestoffet fra perioden. Etterord der du reflekterer over læringsprosessen i perioden. Her ser du tilbake på det du skrev i forordet. Sidene i periodeheftet skal ha sidetall Innlevering og tilbakelevering Periodeheftet skal leveres inn innen slutten av hovedfag den siste dagen i perioden. Faglærer skal oppgi når perioden skal være ferdig vurdert, senest seks skoleuker etter periodens avslutning. Har ikke faglærer vurdert perioden senest seks uker etter innlevering, kan du klage på dette. Klagen rettes til daglig leder. Utsettelse på innlevering Utsettelse på innlevering gis bare ved dokumentert sykdom, minimum tre dager. Som hoveregel skal du levere det du har ferdig til avtalt tid. Om ikke alt er á jour, må det likevel leveres. Begrunnet søknad må sendes på It s learning til pedagogisk leder Jon Henrik Holm senest to dager før innlevering (f.eks. senest onsdag hvis innlevering er fredag). Det er ikke grunnlag for utsettelse av periodehefte hvis man har hatt sykdom (tre dager) i den første eller andre uken (første uke hvis en tre ukers periode, første og andre uke hvis en fire ukers periode). Ferie, politisk fravær eller annet planlagt fravær gir ikke grunn for utsettelse. Eleven må ta kontakt med faglærer på begynnelsen av perioden for å få et alternativt undervisningseller leveringsopplegg. Dokumentasjon på fravær må legges ved. Ved sykdom på innleveringsdagen. Ved elektronisk innlevering skal det leveres til tiden. Ved fysisk innlevering, leveres periodehefte ved første friske dag. Det søkes samme dag om oppsamlingsprøve for eventuell hovedfagsprøve. Arbeid som ikke leveres til tiden gir ordensanmerkning og kan føre til IV (Ikke tilstrekkelig grunnlag for vurdering) eller vurdering på bakgrunn av det læreren har sett (vanligvis 1 en). Oppsamlingsprøver Hvis du er borte fra en prøve, kan du søke om å få ta prøven senere. Skolen arrangerer hver måned oppsamlingsprøve for elever som har behov for å ta prøver de har vært borte fra. Du må selv søke om å ta prøven. Du skal søke om å få ta prøven ved første mulige oppsamlingsprøve etter den prøven du skulle hatt. Søknadsskjema ligger på kontoret og leveres til faglæreren du skulle hatt prøven med. Søknaden skal være underskrevet av foresatte for elever som ikke har fylt 18 år. Faglæreren vurderer og besvarer søknaden. Hvis du er borte fra en oppsamlingsprøve du har meldt deg opp til blir prøven vurdert til karakteren 1. Du kan bare få lov til å ta ny oppsamlingsprøve hvis du leverer spesifikk legeerklæring for fraværet fra den første oppsamlingsprøven til faglæreren. Faglæreren besvarer søknaden. 4

5 Bruk av PC i undervisningen På Oslo by steinerskole vil du møte mange forskjellige undervisningsopplegg. Noen av dem egner seg for bruk av PC, og andre gjør det ikke. Normalt brukes det ikke PC i Vg1. Du vil til enhver tid få beskjed av faglæreren om det er anledning til, ønskelig eller påkrevet å bruke PC. Oslo by steinerskole har ikke ordning med PC til alle elever. Der det skal/kan brukes PC tar elevene med seg egen PC eller bruker PC ved skolens datarom. Elever i Vg1 skal normalt ikke benytte datarommene i hovedfag. Skolen har egne datarom i tredje etasje. Et av disse er åpent for alle elever hele dagen. Dette datarommet er til skolearbeid, og elever som benytter rommet til annen aktivitet på datamaskinene kan bortvises. Mat og drikke er ikke tillatt på datarommene. Innlevering av skriftlige arbeider Elever kan ofte velge mellom å levere inn skriftlige arbeider enten håndskrevet, som datautskrift eller elektronisk. Det stilles like store krav til orden og layout i begge alternativene. Formatering med marger, fonter, overskrifter, grafiske fremstillinger, bilder, fargesetting osv. må arbeides elektronisk frem til en visuell helhet. Dette gjelder både for periodehefter og andre arbeider. Faglærer kan ut fra oppgavens egenart angi at arbeider skal leveres håndskrevet, at de skal leveres elektronisk, som datautskrift eller i et annet format. Særskilt grunnlag Elever kan på særskilt grunnlag få anledning til å arbeide med PC i undervisningen som erstatning for vanlig skriftlig arbeid. Avtale om dette gjøres med pedagogisk leder i samråd med sosiallærer og faglærer. It's learning Skolen bruker It's learning, som er en nettbasert løsning for kommunikasjon mellom lærer og elev, publikasjon av lærestoff og innlevering av arbeider. Hvert fag har sin side på It's learning. På denne siden skal du kunne finne årsplan for faget, plan for hovedfagsperioder og oversikt over lekser. I tillegg kan du ofte finne tilleggsstoff til perioder og undervisningsopplegg. En del arbeider skal leveres inn elektronisk via It's learning. Alle elever får brukernavn og passord til It's learning sendt til den epostadressen de har oppgitt til skolen. SkoleArena Skolen fører fravær og anmerkninger i SkoleArena, som er en nettbasert løsning for administrasjon av elevdata. Her kan du selv se hva som er notert av fravær og anmerkninger på deg. Du får tilgang til SkoleArena gjennom en link på It's learning. Anmerkninger, ordens- og oppførselsvurdering Brudd på skolereglementet (s. 17) kan føre til at det blir satt anmerkning. Mange anmerkninger kan føre til at du får nedsatt vurdering i orden eller oppførsel det halvåret. Første varsel om nedsatt ordens- eller oppførselsvurdering får du når det er registrert sju anmerkninger innenfor et halvår. Du vil bli vurdert nedsatt til nokså god orden eller oppførsel hvis det er registrert 12 eller flere anmerkninger innenfor et halvår. Ved flere anmerkninger kan du få varsel om ytterligere nedsatt ordens- eller oppførselsvurdering og bli nedsatt til lite god orden eller oppførsel. Ved særlig alvorlige brudd på reglementet kan vurderingen settes ned uten varsel. Svært dårlig orden eller oppførsel fravær kan også føre til at du ikke får delta på turer eller andre arrangementer i skolens regi. Ordens- og oppførselsvurderingen siste halvår føres på vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. 5

6 Tilstedeværelse og fravær Du som elev skal som hovedregel møte opp til all undervisning, men det kan være forhold som gjør at du er forhindret fra å møte. Dersom du på forhånd vet at du vil bli forhindret fra å møte til undervisning, skal du gi beskjed. Fraværet ditt fra alle tre årene skrives på vitnemålet du får etter endt utdanning. Alt fravær fra undervisningen skal dokumenteres med skriftlig melding til kontaktlærer. Melding skal underskrives av foresatte for elever som ikke er myndige. Elever som har fylt 18 år, kan selv underskrive meldinger. Hvis du ikke leverer melding for fravær til kontaktlæreren din innen en uke, får du anmerkning for ikke levert melding. Du skal selv følge med på fraværet ditt i SkoleArena, gjerne sammen med foreldrene dine. Stort fravær kan føre til at du ikke får vurdering i fag. Stort fravær kan også føre til at du ikke får delta på turer eller andre arrangementer i skolens regi. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål telles ikke opp som fravær på vitnemålet ditt. Dette skal være avtalt med daglig leder på forhånd og gjelder blant annet elevrådsarbeid, arbeid med Operasjon Dagsverk og med skolerevyen, samt studiedager. Alt fravær skal føres på vitnemålet etter endt skolegang. Innenfor hvert skoleår kan likevel inntil 10 dagers fravær strykes hvis det kan dokumenteres at det skyldes: a. helse- og velferdsgrunner b. arbeid som tillitsvalgt c. politisk arbeid d. hjelpearbeid e. lovpålagt oppmøte f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner skal kunne strykes, må du legge fram legeerklæring om det. Fravær av helsegrunner må være av mer enn tre dagers varighet, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Hvis du kan dokumentere at din funksjonshemning eller kroniske sykdom medfører risiko for fravær, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke kan kreve at inntil to dager fravær knyttet til religiøse høytidsdager skal strykes innenfor rammen på 10 dager. Studiedager Det er i løpet av året lagt inn studiedager som elevene kan benytte til selvstendig faglig arbeid. Plasseringen av studiedagene framgår av skoleruta på It's learning. Elever i Vg3 kan i tillegg ta to selvvalgte studiedager. Uttak av studiedag meldes til skolesekretæren minst én dag i forveien. Studiedag kan ikke tas ut på dager der det er meldt prøve eller annen obligatorisk aktivitet. Studiedagene kan tas ut som halve dager også. Ferieavvikling Skolen ber om at elever ikke tar ferie utenfor skolens oppsatte ferier. Dette er først og fremst fordi det er viktig for elevenes faglige progresjon at de får med seg undervisningen og at undervisningsgruppene de er del av skal fungere godt. For skolen er dette også et økonomisk spørsmål. Skolen får ikke statsstøtte for elever med for høyt fravær, og ferie utenfor skolens ferier kan føre til bortfall av støtte. 6

7 Programfag på realfaglinjen Skolen tilbyr fire programfag på realfaglinjen, matematikk, biologi, kjemi og fysikk. Elevene på denne linjen har matematikk i alle tre årene. I tillegg fordyper de seg i to av naturfagene biologi, kjemi eller fysikk i Vg2 og Vg3. I Vg1 har realfagelevene en kort hovedfagsperiode i hvert av disse tre fagene, så de har grunnlag for å velge fordypning for Vg2 og Vg3. Fristen for valg av programfag er 15. mai skoleåret før. Skolen tar forbehold om gruppestørrelse ved igangsetting av faggrupper. Elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i Vg3, og kan derfor ikke ha mer enn to programfag fra realfaglinjen i Vg3. Programfag på humanistlinjen Skolen tilbyr fire programfag på humanistlinjen, engelsk, litteratur og skriving, samfunnsfag og historie. Elevene på denne linjen har engelsk i alle tre årene. I tillegg fordyper de seg i et av fagene: litteratur og skriving, samfunnsfag eller historie i Vg2 og Vg3. I Vg1 har humanistelevene en kort hovedfagsperiode i hvert av disse tre fagene, så de har grunnlag for å velge fordypning for Vg2 og Vg3. Fristen for valg av programfag er 15. mai skoleåret før. Skolen tar forbehold om gruppestørrelse ved igangsetting av faggrupper. Elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i Vg3. Programfag på kunstlinjen Kunstlinjen har fire programfag som går gjennom alle tre årene. Fagene er kunsthistorie, tegning, form og farge. Elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, har i Vg3 videre fordypning i kunstfag i faget form 2. Elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i Vg3, og kan derfor ikke ha form 2 i Vg3. Programfag på musikklinjen Musikklinjen har fire programfag som går gjennom alle tre årene. Fagene er individuell øving, øving i fellesskap, musikk i perspektiv og musikkproduksjon/konsert 1. Elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, har i Vg3 videre fordypning i musikkfag i faget musikkproduksjon/konsert 2. Elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i Vg3, og kan derfor ikke ha musikkproduksjon/konsert 2 i Vg3. Programfag på medier og kommunikasjonslinjen Medier og kommunikasjonslinjen har tre programfag i Vg1 og Vg2. Fagene er mediekommunikasjon, mediedesign og medieproduksjon. De fleste elevene på medier og kommunikasjonslinjen går Vg3 i skole, som fører fram til studiekompetanse. De har da programfaget medier og kommunikasjon 2. 7

8 Oversikt uketimetall Humanist Vg1 Vg2 Vg3 Kunst Vg1 Vg2 Vg3 Medier Vg1 Vg2 Vg3 Musikk Vg1 Vg2 Vg3 Realfag Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag Norsk Norsk Norsk Norsk Norsk Historie Historie Historie Historie Historie Samf.fag Samf.fag Samf.fag Samf.fag Samf.fag Religion Religion Religion Religion Religion Matematikk Matematikk Matematikk Matematikk Matematikk Naturfag Naturfag Naturfag Naturfag Naturfag Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk Fr.språk 4 4 [5] Fr.språk 4 4 [5] Fr.språk 4 4 [5] Fr.språk 4 4 [5] Kr.øving Kr.øving Kr.øving Bevegelse Kr.øving Sum Sum Sum Sum Sum Programfag Programfag Programfag Programfag Programfag Pr.kun. I Kunsthist Pr.kun. I Ind. øving Pr.kun. I Pr.kun. II Tegning Mediekom Øving felles Pr.kun. II Engelsk Form Mediedes Mus.persp Matematikk Pr.fag I 1[2] 4 5 Farge Medieprod Mus.prod. I Pr.fag I Pr.fag II 0 0 [5] Form [5] Med.kom Mus.prod. II 0 0 [5] Pr.fag II 1 4 [5] Scen.eur Musikk Sum Sum Sum Sum Sum

9 Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål betegner det sluttdokumentet elevene får etter avsluttet treårig utdanning ved Oslo by steinerskole hvis alle fag er bestått. På vitnemålet blir fagene vurdert med tallkarakterer fra 1 til 6. Elever som får vitnemål har oppnådd generell studiekompetanse. Elever som avslutter treårig utdanning uten at alle fag er bestått eller gjennomført, får et kompetansebevis der alle fag som er gjennomført og bestått er påført med tallkarakter. Elever som avslutter toårig utdanning får kompetansebevis. Det kan klages på standpunktskarakteren i fag og på vedtak om ikke å gi karakter i fag. Elevene skal i god tid før avslutning bli gjort kjent med standpunktskarakterene og regelverket for klage. Klagefristen er 10 dager fra eleven er gjort kjent med standpunktskarakterene. Fag som avsluttes før Vg3 Noen fag avsluttes tidligere enn Vg3. Det er viktig at du er klar over at karakterene du får i disse fagene kommer på det avsluttende vitnemålet. Realfaglinjen Matematikk skal i tillegg til karakteren du får når faget avsluttes ha en karakter etter Vg1. Engelsk avsluttes etter Vg1. Samfunnsfag avsluttes etter Vg2. Fremmedspråk (fransk/spansk/tysk) avsluttes etter Vg2 for elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen. Humanistlinjen Engelsk skal i tillegg til karakteren du får når faget avsluttes ha en karakter etter Vg1. Matematikk og samfunnsfag avsluttes etter Vg2. Fremmedspråk (fransk/spansk/tysk) avsluttes etter Vg2 for elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen. Kunst- og musikklinjen Engelsk, samfunnsfag og matematikk avsluttes etter Vg2. Fremmedspråk (fransk/spansk/tysk) avsluttes etter Vg2 for elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen. Medier og kommunikasjonslinjen Engelsk og samfunnsfag avsluttes etter Vg2. Programfagene mediekommunikasjon, mediedesign og medieproduksjon avsluttes også etter Vg2. For elever som skal gå i lære og ta fagbrev gis det karakter i norsk og naturfag etter Vg1. Alle andre fag avsluttes i Vg2. Karakteren i fagene norsk (Vg2), naturfag (Vg2), historie, eurytmi og kor samles i én karakter under fagnavnet «Prosjekt til fordypning». 9

10 Opptakspoeng til høyere utdanning Tallkarakterene på vitnemålet danner utgangspunkt for opptakspoeng ved søknad til høyere utdanning. For vitnemål med tallkarakterer beregnes gjennomsnittskarakter på grunnlag av samtlige tallkarakterer på vitnemålet. Gjennomsnittskarakter ganger 10 gir karakterpoeng med én desimal. Utover dette gis det realfagspoeng til elever fra realfaglinjen for følgende fag: 1,5 poeng for hvert av fagene matematikk og fysikk og 1 poeng for hvert av fagene kjemi og biologi til Vg3-nivå. Hvert av disse fire fagene gir 0,5 poeng til Vg2-nivå. For elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og tar fremmedspråk i Vg3 gis det 0,5 poeng for nivå II og 1 poeng for nivå III. Det kan ikke gis mer enn totalt 4 tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk. Skolens studieveileder informerer alle elever i Vg3 om søknad til høyere utdanning. Fritak fra fag eller deler av fag Du skal som elev følge alle fag som er del av den linjen du går på. Alle fag skal i utgangspunktet vurderes med tallkarakter på vitnemålet eller kompetansebeviset etter endt skolegang. Elever som har individuell opplæringsplan (IOP) i fag skal også ha vurdering med tallkarakter i faget på vitnemålet eller kompetansebeviset. Fritak fra vurdering i sidemål Reglene for fritak fra vurdering med karakter i sidemål ble skjerpet i Reglene er nå slik at de fleste elever med lese- og skrivevansker eller utenlandsk bakgrunn skal ha vurdering med karakter i sidemål. Elever som har hatt fritak fra vurdering med karakter i sidemål på ungdomsskolen har anledning til å få fritak fra vurdering med karakter også i videregående skole. For elever som har hatt vurdering med karakter i sidemål i ungdomsskolen kan det bare gis fritak for vurdering med karakter i sidemål dersom eleven har sykdom, skade eller dysfunksjon diagnostisert av sakkyndig som gjør at de vanskelig kan klare begge målformer, eller dersom det kan dokumenteres at eleven skulle hatt fritak i ungdomsskolen, men ikke fikk det på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil. Elever som har fritak fra vurdering med karakter i sidemål skal likevel følge opplæringen og få vurdering uten karakter. Elever som har opplæring i samisk, finsk, tegnspråk eller annen særskilt språkopplæring kan etter Opplæringslova 1-11 få fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Elever som mener de skal ha fritak fra vurdering med karakter i sidemål må melde dette skriftlig til skolen innen 15. oktober første år de er elev ved Oslo by steinerskole. Fritak fra kroppsøving Elever som ikke kan følge vanlig opplæring i kroppsøving kan søke om tilpasset opplæring. Behovet for tilpasning må dokumenteres av lege på eget skjema. Opplegg for tilpasset opplæring utarbeides av kroppsøvingslærer og godkjennes av daglig leder. Dersom den tilpassete opplæringen ikke kan vurderes med karakter, kan det etter søknad innvilges fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving. Elever kan søke om fritak fra opplæring i kroppsøving dersom de har erklæring fra lege om at opplæring i kroppsøving er til skade for eleven og det ikke er mulig å gi tilpasset opplæring. Søknad om tilpasning av eller fritak fra opplæring i kroppsøving leveres på eget skjema. 10

11 Handlingsplan mot mobbing og vold Ifølge Opplæringsloven forplikter skolen seg til å arbeide med elevenes psykososiale miljø, og dette kommer tydelig frem i paragraf 9a-3 Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skolen ønsker å ha med i sin handlingsplan både Dan Olweus og Erling Rolands definisjoner av mobbing. «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.» (Olweus 1992) «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid.» (Roland og Vaaland 2003) Skolens mål Skolen ønsker å arbeide langsiktig for at skolen skal bli en arena der elevene føler trivsel og trygghet, både faglig og sosialt. Dette betyr at alle skolens ansatte må arbeide aktivt og bevisst for at også elevene skal være synlig i dette arbeidet. Oslo by steinerskole skal være en skole der det er rom for forskjellighet, vi skal ivareta individet, men også gruppen. Forskningsfunn viser at skolen har større innflytelse på eleven enn omvendt, derfor ønsker vi å arbeide bevisst med sosialpedagogisk og holdningsskapende arbeid. Forebyggende tiltak Tett kontakt med elev og kontaktlærer, hjem og skole. Samtale flere ganger i året. Sosiale arrangementer. Aktivitetsdager for hele skolen. Nyttårsball. Årstidsfeiringer. Elevene opptrer for hverandre ved ulike markeringer gjennom skoleåret. Tilbud om fritidsaktiviteter i skolens regi (sport; friluftsgruppe, basketball. Kultur; revy, kinogruppe). Tiltak for å øke kunnskap og kompetanse om mobbing: Årlig elevundersøkelse. Aktivt elevråd med representanter fra alle klassene som tar opp aktuelle elevsaker. Elevrådet samarbeider med ledelsen om HMS-arbeidet ved skolen. VIP årlig. Enhver klasse leser og arbeider med deler av heftet. Helsesøster og sosiallærer og representant fra BUP går inn i klassene og besvarer spørsmål og gir generell informasjon. Årlig prosjekt om bevisstgjøring av holdninger, åpenhet og dialog, i regi av kontaktlærer. Gjennomgang av elevens håndbok og ordensreglement med elevene i klassen; elev og foreldre underskriver. Holdningsplan for mobbing med elevene; elev og foreldre underskriver. Det gjennomføres tverrfaglige møter om elever som skolen er bekymret for. PPT og skolehelsetjenesten veileder skolen i enkelttilfeller og på systemnivå. Elevrådet deltar aktivt på skolen; månedlige møter med pedagogisk leder og daglig leder, og to møter per år i ressursgruppen mot mobbing og vold. Skolens ledelse anser elevrådet som en viktig samarbeidspartner for å fremme det psykososiale miljøet. Tiltak for å avdekke mobbing Årlig spørreundersøkelse gjennomføres i løpet av første skolesemester. Resultatene fra spørreundersøkelsen gjennomgås med personale, elever og foreldre i aktuelle organer. Nødvendige tiltak iverksettes. Det gjennomføres kartlegging av utsatte områder ute og inne. 11

12 Beredskap for håndtering av mobbing/rutiner for intervensjon Negative handlinger kan deles inn i tre grupper; psykisk, sosial og fysisk mobbing. Mobbing kan kjennetegnes ved å være en prosess der den negative utviklingen kan øke over tid. Derfor er det viktig å drive et kontinuerlig arbeid for å avdekke ugjerningen. Videre må alle skolens ansatte være beredt til å kunne håndtere mobbing; det skal gripes inn overfor mistanke om mobbing. Valgt løsningsstrategi: En voksen som observerer krenkende ord eller handlinger, griper inn i situasjonen. Situasjonen vurderes, og det gjennomføres samtaler med de involverte. Melding om krenkende ord/handlinger registreres i et notat som leveres til pedagogisk leder og kontaktlærer. Disse blir enige om hvordan saken skal håndteres. Ved henvendelse fra elev/foreldre gis det skriftlig melding om at henvendelsen er mottatt. Dersom skolen ønsker å sette inn tiltak uten videre, informeres elever og foreldre. Saken undersøkes og klarlegges gjennom samtaler med de involverte. Referat fra samtalene godkjennes av partene og arkiveres. Foreldrene informeres om prosessen. På bakgrunn av undersøkelsene fattes det vedtak som skriftliggjøres og undertegnes av foreldre. Det vurderes etter sakens natur om PPT skal bringes inn som rådgivende instans i saken. På bakgrunn av undersøkelsene og PPTs vurdering, fattes det skriftlig vedtak som skal undertegnes av foreldre og returneres skolen. Allment er at skolens ordensreglement gjelder. Ved alvorlige situasjoner kan eleven(e) bortvises og politianmeldes for forholdet. Nødvendig informasjon gis til de berørte. Informasjonssstrategi Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for elevene og skolens ansatte. Eleven må forplikte seg til å kjenne til og å handle i samsvar med planens intensjoner. Forpliktelsen synliggjøres i en underskrift når skoleplassen aksepteres. Skolens pedagogiske personale forplikter seg til å være seg handlingsplanen bevisst, og arbeide aktivt for å gjennomføre den på alle plan. Evaluering Handlingsplanens intensjon samsvarer med skolens mål. For å skape et godt psykososialt miljø for elevene. Det betyr at planen ikke kan oppfattes som et statisk dokument, men som et prosjekt alle ved skolen også skal forholde seg til gjennom en årlig evaluering. 12

13 Elevrådet Alle klasser velger to representanter til elevrådet. Valget er skriftlig, og ledes av representanter for elevrådsstyret. Elevrådet bestemmer selv hvor ofte de skal samles, men minimum en gang pr måned. Møtene legges til forskjellige tider for å redusere fravær i enkelte fag. Elevrådet og skolens ledelse samles i møte en gang i måneden. Møter i elevrådet føres inn på skolekalenderen som ligger på It's learning. Elevrådsrepresentanter skal ikke ha fravær for timer som ligger som møtetid på denne kalenderen. Elevrådet arbeider med slike saker som: Elevaktiviteter Ønsker om nye tiltak Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Klager Kontakt med andre skoler Operasjon Dagsverk Elevaktiviteter Skolen har tilbud om ulike aktiviteter etter skoletiden. Skolen ser det som viktig at den blir et møtested for elevenes faglige og sosiale interesse utover skolens ordinære undervisningstilbud. Revy Skolens revy planlegges holdt i uken etter vinterferien, og en elevgruppe vil ta initiativet til revyen. Elevene står selv for arrangementet og organiseringen. Årbok Elevene danner selv en redaksjon, og utgir Årboken på slutten av skoleåret. Andre aktiviteter Hvis du har noe du vil være med på ut over de aktivitetene som står over er det mulig å sette i gang flere ting. Skolen har for eksempel tidligere hatt friluftsgruppe, debattkvelder og filmklubb. Bibliotek Skolens bibliotek står for utlån av lærebøker, og elever og lærere kan også låne andre bøker der. Biblioteket har også arbeidsplasser for stille arbeid. Se oppslag på It s learning og på døra til biblioteket for åpningstider. Helsesøster Helsesøster Gro Turtumøygard er på skolen hver torsdag Helsesøster finnes da på kontoret til venstre for 121. Forsentkomming om morgenen Elever som kommer for sent forstyrrer undervisningen. Anmerkning for forsentkomming noteres av hovedfagslærer. Forsentkomming noteres også av Daglig leder eller Pedagogisk leder ved inngangen. Skoletur i Vg2 I Vg2 drar elevene på studietur med linjeklassen sin. Turene går vanligvis til utlandet. Elever som ikke har betalt skolepenger, som har høyt fravær eller som har svært dårlig orden og/eller oppførsel kan nektes å delta på studieturen. 13

14 Orden i fellesarealene Skolen forventer at du bidrar til å holde orden på skolen. Søppel sorteres og kastes i søppelkassene som er oppstilt rundt på skolen. Tagging, skriving eller tegning på veggene eller andre deler av skolen er ikke tillatt. Skolen har en avtale med Kunstindustrimuseet på den andre siden av St- Olavs gate om at skolen håndhever ordensreglene også på deres side. Det er ikke tillatt å oppholde seg på trappen foran museet Kantinen Kantinen er åpen fra og alle skoledager. Det er ikke tillatt for elever å ta kopper, glass, tallerkener eller bestikk ut av kantinen. Tobakksbruk Det er ikke tillatt å bruke tobakk på skolens område. Dette inkluderer gaten foran skolen og foran Kunstindustrimuseet, parkeringsplassen, gården i St. Olavs gate 2, bakgården innenfor kantinen og smuget rett nedenfor skolen. Ballspill Ballspill er tillatt på den nedre gårdsplassen i bakgården innenfor kantinen. Misbruk av rusmidler Oslo by steinerskole ønsker å være en rusfri skole. For å oppnå dette benytter skolen flere virkemidler. Etter skolereglementet er bruk av alkohol eller illegale rusmidler ikke tillatt i skoletiden, på skolens område eller på arrangementer i regi av skolen. Slik bruk kan føre til nedsettelse av oppførselsvurdering uten varsel, bortvisning og politianmeldelse. Skolen har etablert et samarbeid med politiet for å kartlegge eventuell bruk av rusmidler i tilknytning til skolen. Lån og stipend Skolegang ved Oslo by steinerskole er godkjent av Statens lånekasse for utdanning. Alle elever kan få utstyrsstipend (kr 930). Lån til skolepenger er ikke behovsprøvd. Andre typer lån eller stipend fra lånekassen er behovsprøvd. Søknader fylles ut elektronisk på Elevene må ha MinID for å legitimere seg hos lånekassen. For høstsemesteret er søknadsfristen 15. november. For vårsemesteret er søknadsfristen 15. mars. Legitimasjonskort/kopikort Alle elevene ved skolen vil få legitimasjonskort. Legitimasjonen brukes når du skal kjøpe månedskort til kollektivtransport. Når elever skal dra på felles studietur, skal alle elevene ha med legitimasjonskortet. Legitimasjonskortet brukes også til å betale for kopier og utskrifter på skolens maskiner. Alle elever får kr 50 per skoleår til nødvendige utskrifter. Elever i Vg3 kan få ytterligere kopier til arbeidet med fordypningsoppgaven. Ytterligere utskrifter kan kjøpes på kontoret. Priser for kopiering/utskrift er kunngjort ved oppslag ved skriverne. Elevskap Elever kan leie skap for et skoleår. Leien er kr 100,-. Elevskap bestilles og betales på kontoret. Skapene tildeles etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Reiserefusjon Oslo kommune har dispensasjon fra bestemmelsene om reiserefusjon og utbetaler derfor ikke refusjon. Akershus fylkeskommune har heller ikke tilbud om reiserefusjon for elever som tar utdanning i Oslo. 14

15 Flyttemelding Hjemmet plikter å gi skolen beskjed om flytting. Ny adresse er viktig ikke bare for tilsending av post, men er også viktig for at skolen kan overholde sin meldeplikt til de offentlige skolemyndigheter. Det er også viktig at skolen informeres ved bytte av telefonnummer, epostadresse eller annen kontaktinformasjon. Gjenglemt tøy Skolen samler gjenglemte klær og ting i en kasse ved kantinen. Ta kontakt med personalet i kantinen eller kontoret. Gjenglemte klær blir gitt bort eller kastet annenhver måned. Informasjon til musikkelever Oppmøte utenom skoletiden Noe av undervisningstiden på musikklinjen omdisponeres til prosjekter og konserter som foregår utenom vanlig skoletid. Disse prosjektene er en del av den obligatoriske undervisningen. Noe undervisningstid i den vanlige skoletiden faller derfor bort. Øving utenom skoletiden Skolen er åpen for øving tirsdag, onsdag og torsdag til kl Oppbevaring av instrument Instrumenter skal oppbevares på elevenes instrumentlager i 3. et. i musikkfløyen. Nøkkel fås i resepsjonen mot et depositum på kr 50,-. Elevenes instrumentlager skal alltid være låst. Skolen er ikke ansvarlig for instrumenter som oppbevares på instrumentlageret eller andre steder på skolen. Skolemateriell Bøker i musikkfag og de fleste notene du trenger, får du låne av skolen. Noteskrivebøker får du av skolen. Du må ha en hullperm med skilleark til oppbevaring av noter, oppgaver og liknende. Denne skal medbringes til alle musikktimer. Instrumenter og utstyr Eleven har selv ansvar for sitt eget hovedinstrument og for å medbringe dette, samt relevant tilbehør til hovedinstrumenttimer og samspilltimer. Gitarister og bassister må selv ha med kabel. Sangere som ønsker å bruke mikrofon, må sørge for dette selv, inkl. kabel. Trommeslagere må ha med stikker, pedal, cymbaler og clutcher selv. Alle elever på musikklinjen må ha tilgang til et klaviatur hjemme. Skolen har rabatter hos Hornaas musikk, Storgata

16 Skolens formelle struktur Stiftelsen Skolens juridiske eier er en selveiende stiftelse med navn Stiftelsen Oslo by steinerskole. Den ledes av et styre på syv med tre representanter fra skolens foreldreforening og tre fra skolens lærere. Disse seks velger ifølge vedtektene et syvende medlem, som fungerer som styreleder. Styret har ordinært møter seks ganger i året. Styrets sammensetning per august 2013 er: Kjell Arne Hagen styreleder Turid Svensøy nestleder foreldreforeningen Nina Etholm-Idsøe styremedlem foreldreforeningen Elin Fallem styremedlem lærerkollegiet Bjørn Herrman styremedlem foreldreforeningen Helge Horn styremedlem lærerkollegiet Håkon Iversen styremedlem lærerkollegiet Hege Sjøblom varamedlem lærerkollegiet Katrin Solbakken varamedlem foreldreforeningen Styrets oppgaver er: å se til at skolen drives i tråd med stiftelsens formål å se til at skolen drives etter gjeldende lover og forskrifter å se til at offentlige krav og forutsetninger for virksomheten blir oppfylt å vedta budsjett og regnskap å fastsette størrelsen på skolepengene å fastsette skolens inntaks- og ordensreglement å fremme saker om permanent bortvisning å ha ansvar for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning å sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i virksomheten å ansette den daglige ledelsen å vedta de ansattes lønns- og arbeidsvilkår å være klageinstans for konflikter med ledelsen ha et forsvarlig system for å vurdere om krav i gjeldende lover og forskrifter og forutsetningene for godkjenningen blir oppfylt. Skolens daglige ledelse Skolens daglig ledelse har ansvar for å ivareta skolens daglige drift. Daglig leder er overfor myndighetene, styret, foreldrene, elevene og de ansatte ansvarlig for at skolens daglige drift oppfyller lovens krav og drives i tråd med styrets vedtak. Daglig leder oppfyller de fleste funksjoner som rektor har ved offentlige skoler. Daglig leder/personalleder: Bernard Daub Inspektør/nestleder: Halvor Egner Pedagogisk leder: Jon Henrik Holm Administrativ leder/økonomiansvarlig: Kathinka Grøm 16

17 Skolereglement for Oslo by steinerskole 1 GENERELT 1-1 Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med Privatskolelova og de godkjente læreplaner som gjelder for Oslo by steinerskole. 1-2 Eleven blir medlem av et skolesamfunn som utgjøres av elevene, lærerne og annet personale knyttet til skolen. Eleven må medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer. Eleven er underlagt bestemmelser i Privatskolelova og de reglementer og instrukser som skolens styre fastsetter med grunnlag i Privatskolelova Eleven plikter å møte forberedt og med alt nødvendig utstyr til timene. 2 FRAVÆR 2-1 Generelt Eleven må ikke være fraværende fra skolen uten at eleven er hindret av sykdom, annen tvingende grunn eller har fått innvilget permisjon etter nærmere fastsatte regler. Eleven plikter å delta i undervisningen i den form den blir gitt, også i form av ekskursjoner, idretts- og aktivitetsdager. 2-2 Melding Alt fravær skal dokumenteres med melding eller med innvilget permisjon. Meldinger skal være underskrevet av en foresatt så lenge eleven ikke er fylt 18 år. For elever som er fylt 18 år, underskrives meldingen av eleven selv. Meldinger leveres snarest og senest innen en uke etter fraværet til kontaktlærer. 2-3 Forsinkelser Eleven skal være på plass i undervisningsrommet til riktig tid. For sent fremmøte registreres som fravær. Fravær inntil 10 min føres som en ordensanmerkning, og fravær lengre enn 10 min føres som en skoletimes fravær. 2-4 Lengre fravær Dersom eleven har hatt et sammenhengende fravær på tre dager, skal foresatte, eller myndig elev, gi beskjed til kontaktlærer. Likeledes skal foresatte, eller myndig elev, gi beskjed, dersom det er sannsynlig at fraværet kan bli av lengre varighet. 2-5 Permisjon og selvstendig studiearbeid Søknad om permisjon ut fra helsemessige, sosiale eller familiære grunner skal først forberedes gjennom samtale med sosiallærer. Søknaden rettes til daglig leder. Søknad om permisjon må leveres minst en uke på forhånd. Eleven har plikt til å holde seg faglig à jour, og eleven må selv gjøre avtaler med sine faglærere. Eleven skal før permisjonen påbegynnes levere skriftlig plan for utførelse av skolearbeidet i permisjonstiden. Det føres normalt fravær i permisjonstiden, se ellers reglementets 2-6. Søknad om selvstendig studiearbeid på grunn av faglige forhold, slik som musikkøvelser, studier eller andre forhold som har noe å gjøre med skolens undervisning, skal først forberedes med faglærer og rettes så til kontaktlærer dersom studiearbeidets lengde er to dager eller mindre, ellers rettes søknaden til daglig leder. Søknad om permisjon må leveres minst en uke på forhånd. Eleven har plikt til å holde seg faglig à jour. Det føres ikke fravær ved selvstendig studiearbeid. Søknad om fri på grunn av feriereise defineres ikke som gyldig grunn for permisjon. 2-6 Tellende og ikke tellende fravær Faglærer registrerer alt fravær. Hvert fravær som det ikke leveres melding for, gir en ordensanmerkning (se 6-2) Fravær som det er levert melding for, og som kommer inn under rammene for Ikke tellende fravær registreres på vanlig måte, og på slutten av skoleåret omregnes dager og timer til hele dager og det strykes inntil 10 hele dager av kontaktlærer. Hvis 17

18 det er mer enn 10 dager ikke tellende fravær, vil de resterende dagene bli registrert som tellende fravær. For elever som bor på hybel og som er yngre enn 18 år, opprettes det en avtale med hjemmet om hvordan fravær skal dokumenteres. Alt fravær skal i utgangspunktet føres på vitnemålet etter endt skolegang. Innenfor hvert skoleår kan inntil 10 dagers fravær strykes hvis det kan dokumenteres at det skyldes: a. helse- og velferdsgrunner b. arbeid som tillitsvalgt c. politisk arbeid d. hjelpearbeid e. lovpålagt oppmøte f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner skal kunne strykes, må du legge fram legeerklæring om det. Fravær av helsegrunner må være av mer enn tre dagers varighet og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemning eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke kan kreve at inntil to dager fravær knyttet til religiøse høytidsdager skal strykes innenfor rammen på 10 dager. Det føres ikke fravær når fraværet skyldes elevrådsarbeid og andre skoleadministrative oppgaver eller time hos sosiallærer eller studieveileder. 2-7 Kjøretime Det føres tellende fravær for kjøretimer, teoriprøve, førerprøve og TS-pakke. 2-8 Fravær fra meldte prøver Ved fravær fra forhåndsmeldte, obligatoriske prøver, leveres melding på vanlig måte fra foresatte eller egenmelding for elever over 18 år. Skolen arrangerer hver måned oppsamlingsprøve for elever som har hatt slikt fravær. Eleven må selv søke om å ta prøven. Søknadsskjema ligger på kontoret og leveres senest fire dager før prøven til rette faglærer. Faglærer vurderer og besvarer søknaden. Dersom eleven melder seg til oppsamlingsprøve, men ikke møter, vurderes oppsamlingsprøven til karakter 1 en. Ved fravær fra oppsamlingsprøve, innvilges ny oppsamlingsprøve bare dersom eleven leverer legeerklæring spesifikt for fraværet fra den første oppsamlingsprøven. Faglærer besvarer søknaden. 3 SKOLENS MATERIELL OG ELEVENS VERDISAKER 3-1 Ødeleggelse av skolens eiendom Enhver elev har plikt til å behandle skolepulter og skolens øvrige materiell og bygningsmasse med all mulig forsiktighet. Erstatningsansvar kan bli gjort gjeldende. 3-2 Elevens eiendeler Penger eller andre verdisaker må eleven selv ta vare på. Skolen har ikke ansvar for noe som kommer bort eller stjeles. 4 DYR, RØYKING, RUSMIDLER OG VÅPEN Det er ikke tillatt å medbringe dyr på skolen. Bruk av tobakksprodukter er ikke tillatt på skolens område. Enhver bruk av alkohol eller illegale rusmidler i skoletiden, på arrangementer i skolens regi eller på skolens område er ikke tillatt. Enhver oppbevaring og bruk av våpen slik som kniv, slagvåpen, pistol og lignende på skolens område er heller ikke tillatt. 5 ORDEN OG OPPFØRSEL 5-1 Generelt Skolen gir elevene oversikt over hvilke forhold som ses på som brudd på vanlig orden og oppførsel. Alle brudd blir ført opp som ordens- eller oppførselsanmerkning, og disse danner grunnlag for en eventuell nedsatt vurdering i orden eller i oppførsel. Eleven får varsel om fare for nedsatt orden eller oppførsel når eleven har fått 7 anmerkninger. Hvis eleven får notert flere enn 12 anmerkninger innen samme semester, skal kontaktlærer i samarbeid med de andre lærerne til eleven vurdere om 18

19 vurdering i orden eller i oppførsel skal settes ned, jf Forskrift til Privatskolelova Hvert år vurderes uavhengig. Når eleven avslutter utdanningen, skal standpunktkarakter i orden fastsettes etter drøfting i møte der lærerne til eleven er tilstede, jf Forskrift til Privatskolelova Forhold som gir ordensanmerkning er beskrevet i SANKSJONER VED BRUDD PÅ SKOLEREGLEMENTET 6-1 Generelt Brudd på skolereglementet blir behandlet av skolens ledelse. Styret er klageinstans for beslutninger fattet av daglig leder. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om bortvisning. Ved mindre forseelser meldes forholdet til foresatte. 6-2 Ordens- og oppførselsanmerkning Elever som bryter skolereglementet, kan få notert en anmerkning. Læreren skal gjøre eleven oppmerksom på at det settes anmerkning og begrunnelsen for den. Som grunn for ordensanmerkning regnes blant annet: Komme for sent til timen med inntil 10 min Ikke levere melding for fravær innen en uke Ikke gi beskjed på forhånd til hovedinstrumentlærer når elev kommer til å ha fravær Komme til timen uten nødvendig utstyr Ikke levere skriftlig arbeid innen fristen Som grunn for oppførselsanmerkning regnes blant annet: Bruk av tobakk på skolens område Spise i timen (Merk at det kan søkes om dispensasjon fra denne regelen) Bruk av mobiltelefon eller musikkspiller i timen Forstyrre undervisningen i timen med uro eller annen aktivitet Bruk av heisen. (Merk at det kan søkes om dispensasjon fra denne regelen) Fusk, juksing eller forsøk på dette 6-3 Fusk og juksing Elever som blir grepet i juks ved prøve eller å innlevere andres arbeider som sine egne, vil, i tillegg til oppførselsanmerkning, få prøven og/eller det skriftlig arbeidet vurdert som svært lav kompetanse, karakter 1 - en. For elever som blir tatt i plagiat i skriftlige innleveringer vil det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det skal gis oppførselsanmerkning og eventuelt karakter 1 en. 6-4 Alvorlige forseelser Forseelser som også bryter norsk lov kan føre til politianmeldelse. Alvorlige forseelser kan føre til at ordens- eller oppførselsvurderingen settes ned uten varsel. Som alvorlige forseelser regnes: a. enhver besittelse, bruk eller omsetning av alkohol eller illegale rusmidler i skoletiden, på arrangementer i skolens regi eller på skolens område b. enhver besittelse eller bruk av våpen c. enhver skade eller trussel om skade på medmennesker eller skolens bygninger/materiell 6-5 Midlertidig bortvisning Bortvisning av en elev midlertidig følger Privatskolelova Faglærer kan bortvise elever fra egen undervisningsøkt begrenset oppad til 120 minutter. Slik bortvisning skal meldes til daglig leder. Bare daglig leder fatter vedtak om bortvisning av lengre varighet etter å ha rådført seg med elevens lærere. Eleven skal gis adgang til å forklare seg muntlig før vedtak om bortvisning treffes. Elever som bryter reglementet, kan vises bort for inntil to dager. Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan vises bort for inntil fem dager. 6-6 Permanent bortvisning Bortvisning av en elev permanent følger Privatskolelova Slikt vedtak fremmes av Styret og fattes av hjemfylket. Dersom eleven ikke er myndig, skal elevens foresatte på forhånd ha fått melding om forhold som kan føre til bortvisning, jf 19

20 Forvaltningslovens 16. Eleven skal gis adgang til å forklare seg muntlig før vedtak om bortvisning treffes. Tap av skoleplass medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten etter Opplæringslovas 3-6, og bare fylkeskommunen kan vedta at eleven mister retten til videregående opplæring. Som grunn for permanent bortvisning regnes: a. Når en elev vedvarende har vist en oppførsel som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro i skolen, kan eleven vises bort fra det kurset eller årskurset eleven er tatt inn på. b. Når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven vises bort fra det kurset eleven er tatt inn på. 7 INTERNETT OG BRUK AV PC 7-1 Generelt Skolen stiller til disposisjon maskiner og utstyr for at elevene skal få en digital ferdighet i fagene sine. Ansvarlig lærer bestemmer når og hvordan maskinene skal brukes i undervisningen. Bruk av Internett blir logget og overvåket av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker. Ved mistanke om sikkerhetsbrudd vil loggene kunne benyttes i videre undersøkelser for å avdekke brudd på reglement og norske lover. Det er ikke er tillatt å bruke Oslo by steinerskoles IT-systemer til aktiviteter som strider mot norsk lov, mot skolens normer eller som kan oppfattes uetisk eller støtende. All bruk av Internett fra Oslo by steinerskoles systemer kan spores tilbake til skolen. Privat bruk tillates derfor kun i begrenset omfang, og innenfor Oslo by steinerskoles normer. Skolerelatert bruk skal prioriteres og elever som benytter maskinene til private formål kan bortvises fra rommet. 7-2 Reglement for bruk av datasystemene Skolens IT-ansvarlig legger opp sikkerhetsrutinene for bruk av maskinene. Dette innebefatter at maskinene har sikkerhetsprogramvare som gjennomgår datatrafikken og brannmurer som sperrer for trusler og virus. Visse tjenester kan strupes eller blokkeres om de overbelaster nettet. Skolen har også sperret tilgangen til enkelte sider på Internett, på grunn av innholdet og sikkerhet. Det er ikke tillatt å omgå slike sperringer. Det er ikke tillatt å foreta endringer i sikkerhetsinnstillingene på PC eller i nettleser For å sikre Oslo by steinerskoles IT-ressurser, er det ikke tillatt å lagre store mengder data i form av programmer, lyd, bilde eller video til private formål. Store filer av disse typene kan bli slettet. Normalt vil det bli gitt varsel før slik sletting, men ved grove tilfeller kan sletting foretas uten varsel. Alle elever får tildelt brukerkonto og passord. Kontoen er personlig og må ikke overdras til andre. Å bruke andres konto regnes som datainnbrudd og kan i grove tilfeller anmeldes til politiet. Det er ikke tillatt å laste ned spill eller andre kjørbare filer til skolens maskiner. Kjørbare filer (programmer, script, etc) som blir lagret på skolens datasystem kan bli slettet uten forvarsel. Det er ikke tillatt å koble maskinene fra data-nettverket eller strømnettet. Det samme gjelder også tastatur, mus og andre kabler/enheter som er koblet til maskinene. Ved defekt utstyr skal IT-avdelingen kontaktes. Privat utstyr skal kun kobles til nettverket på godkjente måter. Elevene kan benytte seg av trådløst nettverk. Det kablede nettet er kun for skolens maskiner. Det er ikke tillatt med mat og drikke ved datamaskinene. I spesielle tilfeller som ved heldagsprøver o.l. gis det dispensasjon fra denne regelen. 7-3 Brudd Brudd på reglene kan medføre sanksjoner etter skolereglementet 6. I tillegg kan brukerkontoen bli sperret ved misbruk. Grove brudd vil normalt bli politianmeldt og påtalt. Godkjent av skolens styre

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Velkommen til nytt skoleår, ny start, nye venner, nye lærere, nye veier, nye spørsmål, nye fordypninger og nye horisonter. Spesielt velkommen til våre nye

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Trinnets voksne Birgitt Jensen Chris Tommy Johansen Kamilla Pedersen Bera Skorpen Liv Bentzen Bente Ebbesen Innhold Skolens visjon. Elevenes arbeidsmiljø 9A Organisering

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Foreldremøte VG 1. 26. August 2015. St. Paul gymnas Nygårdsgaten 124 5008 Bergen Tlf 55215930

Foreldremøte VG 1. 26. August 2015. St. Paul gymnas Nygårdsgaten 124 5008 Bergen Tlf 55215930 Foreldremøte VG 1 26. August 2015 Styring og eierskap Eier av skolen: Oslo katolske bispedømme Utnevner 3 av 5 medlemmer av skolens styre Skoleråd for de katolske skolene: Gjermund Høgh Rektor: Ronny Michelsen

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Tiltaksplan mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Jeg har lest skolemiljøplanen: [Opprettet 19.juni 2013] Innhold Forord... 2 1. Formål... 3 2. Opplæringsloven

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Rutiner og rammer - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Siste endring 31.07.2012 RUTINER... 3 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG I ATFERD... 6 SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS...

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

MK VG1 SANDVIKA VGS 2012/2013

MK VG1 SANDVIKA VGS 2012/2013 MK VG1 SANDVIKA VGS 2012/2013 HVA ER MK-FAGENE? Brite Vegsund, Mediekommunikasjon: Programfaget dreier seg om kommunikasjonsmetoder og fortellerteknikker som kan brukes i formidling av budskap i ulike

Detaljer

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Skoleåret 2013-2014 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1.

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer