Kontrollrapport 2011 skatteoppkreverfunksjonen. Møteprotokoll Kontrollutvalget og Ordensreglement ved Berg skole SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollrapport 2011 skatteoppkreverfunksjonen. Møteprotokoll Kontrollutvalget 15.02.12 og 08.12.11 Ordensreglement ved Berg skole SAKSLISTE"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referater: Kontrollrapport 2011 skatteoppkreverfunksjonen. Møteprotokoll Kontrollutvalget og Ordensreglement ved Berg skole SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/12 11/1470 SALG AV AKSJER - BERG UTLEIEBYGG AS 14/12 12/13 NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL 15/12 12/131 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SKALAND MONTESSORIFORENING 16/12 12/165 BUDSJETTREGULERING 17/12 11/1357 KOMMUNAL PLANSTRATEGI BESLUTNING OM HØRING 18/12 12/89 ENDRING REGULERINGSPLAN YTRE SKALAND 19/12 11/1413 UTARBEIDELSE AV FORPROSJEKT/OPPSTART AV REGULERINGSPROSSES FOR SKREDSIKRING OG MASSEUTTAK I GRESHOPEN 20/12 11/1549 VALG AV PERSON MED SÆRSKILT ANSVAR FOR BARNS INTERESSE I PLANSAKER 21/12 12/170

2 ORGANISERING AV PLANUTVALG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 22/12 12/87 OPPDATERING - DELEGASJONSREGLEMENT FOR BERG KOMMUNE 23/12 08/827 BOSETTING OG INTEGRERING AV FAMILIEGJENFORENTE FLYKTNINGER 24/12 12/189 ANG. DØGNBEMANNING PÅ STRANDHEIMEN OMSORGSSENTER 25/12 12/164 BERG KOMMUNE SOM RØYKFRI KOMMUNE 26/12 12/69 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 27/12 12/49 UTVIDELSE AV EIERKOMMUNER I SENJA AVFALL IKS 28/12 12/169 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR /12 11/1543 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN /12 11/1559 VALG AV MEDDDOMMERE HÅLOGALAND LAGMANNSRETT /12 11/1559 VALG AV MEDDOMMERE SENJA TINGRETT 32/12 12/39 SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 ô Skatteetaten Saksbeh ndter Stein T, Grødaht Deres dato r{. K " I-SqK_t 5,'oj /a Vår dato 20,02.?"0"t2 Tetefon r 56 Deres referanse Vår rel'eranse 201'th67986 Ko nnrunestyret i Bcrg konrmunc 9385 Skaland BER.;\r.i, r G I(OMMUNË ú a. Kontrollrapport 201 I vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Berg kommune t 'l tr r 20lz s l\: l),:. s / t+ ttl l. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkreverelrs ansvar og myndighct følgcr av skattcbetalingsloven $ 2-8, som utfylles av " lnslrul*,for skatte oppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsrnyndighet overfbr skatteoppkreverne i saker som vcdrører skatteoppkreverfunksjoncn. og plikter â yte veiledning og bistand i faglige spørsnrål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skat tco p pkre velfu nksj o nen. Grrrnnlagct for skattekontol'cts kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er"lnslruk:;.þr skultekonlorenes kontroll av skatleo tplcreverne " av l. februar 201 L Skattekontoret har ansvaret fbr å avklarc at skatteoppkreverfunksjonen utøvcs tilfredsstillende i henholcl til gieldcnde regelverk på følgende o nrådcr: o Intern kontroll o Regnskapsfiariug, rappoltering og avlcggelse av skattercgnskapot Skattc- og avgiftsinnkreviug o Arbeidsgiverkontroll Riksrcvisjoncn har ansvaret for revisjon av skattcoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfi)rer oppgavene med kontroll av skatteoppkreverlunksjonen. Postatlresse Po$tboks ?.93 lromsø Bosøksadresse: 5e ilo ettor ring rg. w Sentratbord ïetofaks

4 Õ Siclo 2 av 4 2, Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse 2. I Innkrevingsresultater Vi har gjennonrgått innkrevirrgsre.sultatene per 30..iuni 201 I lbr skattcoppkreverkontolet i ßerg komnrune. Resultatene viser Totalt innbct tlt i MNOK: Innbetalt r v sum lcrav (i o/o\: q Arbeiclsgiveravgi I't 20 I 0: o.qrq. 1 9I - 99,8 [ orskucldsskatt lise skatteytere 2010: 98,) 96.9 Folskuddstrekk 20I0: r00 Forskt ddsskaft upersortlise skatteytcre 2009: 3.82 r00.0 {. t Restskatt uþcrsonlisc skatteytere 2009: ,6 * ikke kravsatt Resultatkrnv (i t'/o)z lnnl etalt âv sutn krav (i %) fbrrige år: Restskatt oersorrliqc skattcvtere 2009: 93.ó 95,2 _.. r r ,2 r00 r ,0 96^4 Innbetalt âv sunl krav (i %) rcgioncn: e.l.i 99.9 Særskilte merknader til innkrcvingsresultatene: Skatteoppkrever opplyser i årsrapporten at inrrkrcvingsvirksonrheten har vært lav i 201l. 'l'yngrc innkrcving og sikring av krav har vært skadelidendc på gnrnn av sykdom. Skattekontolet er likevcl tilfrccls rncd innkrevirrgsrcsultateno sonr skatteoppkrcverkontoret har oppnårdclper 30. juni 201 l. 2,2 Arbeidsgiverko ntroll Skatteoppkreverkontoret i Bcrg konrmune er tilsluttct dcn intcrkomnrunale kontrollordrringerr Midt- 'l'rorns Arbeiclsgiverkontroll (kommunene Berg. Torsken. Tlanøy. Målsclv. Barclu, Dyrøy og Sørreisa). Resultater for clen intelkommunale kontrollordni Antnll Krav antall nrbcidsgivere kontrr llcr*: o/o av antall aìbeidsgivclc i konrmunene Antall utfortc kontrollcr 201 l: 39 Utf'ort kontroll i 20ll (l o/o)z 3 I. desembcr 2012 visel firl Utført Utlilrt kontloll i kontroll i 2010 (i ol,): 2009 (i o/r)z 5 I [Jtforf kontroll 201 I rcgioncn / /o 3.Ít I For 20.l I er rappoltcringen endlet fra lappoltering pcr hornrnulrc til intelltonrmulral lcontlolloldning, der. det er aktuclt,.

5 ô Side 3 av llemanning Antall årsverk fì'a skatteo rter de tre siste årene Antall årsverk 201I Antall årsverk 2010 Antall ârsverk ,09 l Særskilte merknader til bemanningssituasjonen ved skattcoppkreverkontorct: I skatteoppkrevers årsrapport l'remgår at clct har vært redusert bemanning vcd kontoret i 201 I grunnet sykefraværy' vakanse. Skattekontoret el imidlertid kjent med at stilling som skattcoppkrevcr nå cr lyst ut. 3. Kontroll âv skatteoppkreverfunksjonen Skattekontoret har i 201 I ikke gjennoml'ørt stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret. Skattekontoret har i 201I giennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkorrtoret f'or områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Rcgnskapet for Borg kommune viser per 31. desember en skatte- og avgiftsimgang2 til fbrcleling mellom skattckreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) pâkr og utcstâende restanser't pá kr 3 l2l 896 herav berostilte krav på kr 0. Skatteregnskapet er avgitt av ko rrmuncns skattcoppkrever 2. fcbruar Resultat âv utl'ørt kontroll Basert på utfbrt kontroll mener skattekontoret følgencle: a Intern kontroll Skattekontorets kontrollhandlingor har avdekket følgende svakheter i skatteoppkrevers overordnede interne kontroll, hvor gjcldende reg,clvcrk ikke er overholdt: o Skaueoppkreveren har ikke ulurbeidet virksomhetsplan,/'or 201I iht, kravet i "lnstruksþr skatteop tkrevere" S 2-2 pkt 2. o Regnskøpsþring, rapportering og avleggelsc lrtv skolteregnskap Basert pâ clc kontlollcne sollr vi har gjennomført, firuer skattekontoret at regnskapsføringen. rapportcringen og avleggelsen av skatteregnskapct i det alt vesentlige er i samsvar med gieldende regelvctk og gir ct riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Sjunr innbetalt og fordelt til skattekleditorene t, Sum åpne (ubetalte) forfaìte debotkrav

6 ó Slde 4 av 4 o S katte- og ovgifts I n n k rev i ng Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidot og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, men utføres ikke i tilstrekkelig omfang. t Arbeldsgiverkontroll Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, retningslinjer og er utført i tilstrekkelig omfang. 5. Ytterligere informâsjon Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 201I ikke gitt pålegg og anbefalinger. Vennlig hilsen 6** C 't{tng"tl'f.. r) \-. Gøril H. KristoffeiÈbn Avde I ings dír e kt ø r Innlv e v íng Slcatt nord ii Marita Kopi til: r Kontrollutvalget i Berg kommune o Skatteoppkrever for Berg kommune o Riksrevisjonen

7 3.t k^&nuql tå o+, t& ryberg KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Møtedato: Varighet: Møteleder: Sekretær: Rådhuset i Berg kommune t t225 Svein Heit nann Bj ørn-harald Christensen Faste medlemmer Svein l{eitmann 'Irond Abelsen Mona Pedersen HeidiJacobsen Siw Rubach Personlige varamedlemmer Tommy Nilsen Bendikte Wilsgård Øystein Johansen Stina Møller Kristian Høgstad F'ra utvalgot møtte: Svein Heitmann Mona Pedersen Siw Rubach Fast medlem Fast medlem Fast mcdlem Trond Abelsen og Heidi Jacobsen hadde meldt forfall og varamedlemmene kunno ikkc møte. Fra nolitisk ledelse møtte: Ordfører Guttorm Nergård, tilstede f.o.m. sak 3/12. Fra administrasionen møtte: Rådmann Rolf Erik Søreide, tilstede under sakene 3 og4l12. Teknisk sjef Even Berntsen, tilstede sak 4l12 : : Daglig leder Bjørn-Harald Christensen Møtet ble holdt for lukkede dører.

8 2 Merknader til innkallins oq sakllste: Ingon morknader til innkalling og saklisæ. Behandlede s ker: SAKLISTE 0u12 02tt2 031t2 04tt2 05n2 06n2 07n2 08n2 Godkjenning av protokollcn fra møte I Forvaltn in gsrev isj onsprosj okt Offe nt I i ge an s løffe I s e r - statu s Ressursbruken i kommunen - orientering fra rådmannen Angâende Skaland Vannverk del I og del? - oppfølging kontrollutvalgssak I I Kontrollutvalgets årsrapport for 20 1 I Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Reforatsaker Møte i kontrolluwalget - møtedato

9 3 Sak 01/12 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MøTE 8.I2.20I1 lnnstilling: Protokollen fra møte I godkjennes. Behandling: Innsti I I ingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen fra møte I godkjennes. Sak 02/12 FORVALTNINGSRDVISJONSPROSJEKT O F F E N T LI G E ANSKAFFELSER - STATUS Innstilling: Kontrollutvalget tar saken til orientering. Behandling: Innsti I I ingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering. Sak 03/12 RESSURSBRUKEN I KOMMUNEN - ORIENTERING FRA R.ÅDMANNEN Innstilling Behandling: Felles forslag til vedtak: Kontro I I utval get tar rådmannens redegjørelse ti I orienteri ng. Forslaget enstemmig vedtatt.

10 4 Vedtrk: Kontrol lutvalget tar rådmannens redegjørelse ti I orientering. Sak 04/12 ANGÅENDE SKALAND VANNVERK DEL I OG DF.L}- OPPFøLGING KONTROLLUTVALGSSAK 26120I I Innstilling: Behandling: Følgende brev fra E. Grann-Meyer delt ut i møtet: - brev av til Berg kommune - brev av ll.2.l2 tilkontrollutvalget v/leder - brev av 13,2,12 til kontrollutvalget v/leder Rådmannen orienterte kontro I lutval get. Felles forslag til vedtak: l. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2, Kontrollutvalget forventer å fä større klarhet i saken etter at regnskapet for 201 I er revidert, og bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser er levert. Forslaget enstemm ig vedtatt. Vedtak: l. Kontrollutvalget tar râdmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget forventer å fä større klarhet i saken etter at regnskapet for 201I er revidert, og bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige ansla{felser er levert. UßlçriÍt av saksprotokoll sendtpå e-post til: - KomRev NORD v/oppdragsansvarlige revìsorer Sak 05/12 KONTROLLUTVALGETS ÅRSUPPORT FOR 2OI1 Innstilling: Kontrollutvalget rår kommunestyret å fhtte slikt v e d t a k:

11 5 Kontrollutvalgo ts årsrapport for 20 1 I tas t ìl or ientering. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: Kontrollutvalgets årsrapportþr 20I I tas til orientering, Utslcrift av salcsprotoløll og saks.framlegg sendtl6,2.20l2 til: - Ordføreren i Berg lømmune Sak 06/121 KONTROLLUTVALGETS ÅNSPINN FOR 2OI2 Innstillingl Behandling: Felles forslag til vedøk: Utløst til årsplanþr 2012 godkjennes. Forslaget enstemm i g vedtatt. Vedtak: Utkast til ârsplan for 2012 godkjennes. Sak 07/12 REFERATSAKER Innstilling: Referatsakene tas ti I orientering. Behandling: Referert: A. ENDELIC BESTILLING FORFVALTNTNGSREVISJONSPROSJEKTET O FFENTLIG E ANSIç4 FFELSER - K-Sekretariatets brev av 3.1,2012 tilrevisjonen

12 6 B c D. E. ABONN EM ENT KOMMU N E REV ISO REN - e-posr av 13.12,201I tilnkrf INVITASJoN - NETTVERK FoR,Â, srvrrb nåon RNNnNs INTERNKONTROLL - invitasjon fra KS tilkommunene MEDIETRENTNC FOR KU-MEDLEMMER - tilbud om fra NKRF KONTROLLUTVALCSSEMINAR. INVITASJON - brev av 3, fra K-Sekretariatet IKS Felles furslag til vedtak: Referatsalren A-D tas tíl oricntering. Følgende modlemmer deltar på lamtrollutvlagsseminar i Tromspt 12,4,2012: - Svein Heitmann -.S w Ruhach Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsaken A-D tas til orientering. Følgende medlemmer deltar på kontrollutvlagsseminar i Tromsø : - Svein Heitmann - Siw Rubach Sak 08/12 MøTE I KONTROLLUTVALGDT. MøTEDATO Innstilling: Behandling: Felles forslag til vedtak: Neste møtefastsettes tilfredag I l. mai 2012 kl, 0945 Forslaget enstemm i g vedtatt. Vedtak: Neste møte fastsettes til fredag I I. mai 2012 kl

13 AJ, b*nl^ltt"hblft*,telht /,1,0d, II ryberg KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Borg kommune Møtedato: I Varighet: MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Svein Heitmann Bjørn-Harald Christensen X'aste medlemmer Svein Heitmann Trond Abelsen Mona Pedersen HeidiJacobsen Siw Rubach Person lise varamedlemmer Tornmy Nilsen Bendikte Wilsgård Øystein Johansen Stina Møller Kristian Høgstad F'ra utvalset møtte: Svein Heitmann Bendikte rwilsgård Mona Pedersen HeidiJacobsen Siw Rubach Fast medlem Varamedlem t.o.m. sak 42lll Fast medlem Fast medlem Fast medlem Trond Abelsen hadde meldt forfall og varamedlem Bendikte'Wilsgård møtte. Fra nolitisk ledelse møttc Ordfører Guttorm Nergård, tilstede t.o.m. sak42lll Fra administrasionen møtter Rådmann Rolf Erik Søreide, tilstede under orienteringen. : Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

14 2 Møtet ble holdt fbr lukkede dører. Innledningsvis i møte ble det gitt en generell orientering om lovbestemmelsene for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Merknader til innkallins oe sakliste: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Beh,andlede saker: SAKLISTE 34nt 35/1r 36m 37/tt 38/11 39/1 r 40trt 4Utt 42ttt 43nl 44nr Godkjenning av protokollen fra møte Vurdering av uavhengighet - oppdragsansvarlig revisor Vurderi ng av uavhengi ghet - oppdragsansvarl i g forvaltn ingsrev isor Rapportering fra revisor - revisjonsstrategi 20ll - Berg kommune Oppfø I gi n g av forvaltn i n gsrev isj onsprosj ekt - Fore bygge nde ar b e i d o g saksbehandlìng i barnevernsljenesten Besti I I i ng av forvaltn i ngsrev isj on - utgi ft er forman n skap/kom munestyre - trukket i kommunestyresak 42ll I Angående Skaland Vannverk del I og del 2 - oppfølging kontrol I utval gssak I I Drøft i ng - neste forvaltn ingsrev isj onsprosj ekt Gjennomgang av formannskapssaker Referatsaker Møte i kontrollutvalget - møtedato

15 3 S k GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MøTE 22,9,201I lnnstilling: Protokollen fra møte 229,201I godkjennes. Behandling: Innstil lingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen fra møte I godkjennes. Sak 35/11 VURDERING AV UAVHENGIGHET REVISOR OPPDRAGSA ISVARLIG Innstilling: Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessens vurdering av egsn uavhengighet til etterretning. Behandling: lnnstillingen enstemm ig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Sak 36/11 VURDERING AV UAVHENGIGHET FORVALTNINGSREVISOR Innstilling: OPPDRAGSANSVARLIG Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André I{anssens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Behandlingr Innstillingen enstemmig vedtatt.

16 4 Vedtak: Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André l-lanssens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Sak RAPPORTERING FRA REVISOR REVISJONSSTRATEGI 2OII BERG KOMMUNE Innstilling: Behandling: Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget lar revisors redegi øre lse til orienter ing. Fors laget enstemm i g vedtatt. Vedtak Kontrol lutvalget tar rev isors redegjørelse ti I orientering. Sak 38/ll OPPFøIGING AV FOREBYGGENDE ARßBID OG BARNEYERNTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SAKSBEHANDLING, Innstilling: Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: l. Kommunestyret viser til rådmannens tilbakemelding av , hvor det er skissert hvilke t ltak kommunen har iverksatt og planlegger â iverksette for å imøtekomme anbefalingene g tt i rapporten Forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenastan. 2, Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

17 5 Vedtak Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: l. Kommunestyret viser til rådmannens tilbakemelding av , hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for ô imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten Forebyggende arbeid og s alcs be handl ing i b ar nevorntj enosten. 2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. Utslcilt av saløprotoløll (iht. KL ç 77 nr.6) sendt pr, o-post 13,12.201I tíl: - Rådmannen i Berg lcommune U*lcriÍt av salcsprotokoll og saløframlegg sendt t l: - Ordføreren i Berg lcommune S k 39/ll BESTILLING AV FORVALTNINGSREVTSJON - UTGIFTER T.ORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE - TRUKKET I KOMMUNESTYRESAK 42lII Innstilling: Kontrollutvalget tar saken til etteretning. Behandling: Innstil I ingen enstemm ig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til etterretning. Sak 40/11 ANGÅENDE SKALAND VANNVERK DEL I OG DEL 2 - OPPFøLGING KONTROLLUTVALGSSAK 26120II Innstilling: Behandling: Felles forslag til vedtak:

18 6 Konlrollutvalgel tar rådmannens brev av 21,i,1,2011 lil etturctning, og her râ dma n n e n ho lde ko n t ro l lut va lge l lø pe nde o r i e ntut. lìorslaget enstemmi g vedtatt Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 2l,ll.20l I til etterretning, og ber rådmannen holde kontrollutvalget løpende orienteft i saken. Utskrift av saks trotokoll sendt i, i til - Berg kommune v/r(tdmctnnen Srtk 4lll I DRøFTING - NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJ IIKT Innstilling: Bchandling: Fcllcs forslag til vedtak: Kontrollutvalget ble i møte orienteft av or<jf'øreren om at kornmunen hadde satt i gang et prosjekt so n innebar en giennomgang av ressursbruken i kommunen, bl.a. innen pleie og omsorg, og at det ble gitt økonomisk tilskudd til prosjektet l'ra Fylkesmânnen i Troms. Pâ bakgrunn av dcnne infbrmasjonen valgtc kontrollutvalgct å avvente oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektcne Ressursbruk innen pleie og om:nrg og Admini.strativ slruklur. Kontrollutvalget ber derfor rådmanncn informere utvalget til nestc møtc orrt rcsultatet I'ra dcttc ornstil I ingsprosjektet. 2. Kontrollutvalgct bcstiller forvaltningsprosjektet Ofþntlige an,rkffilser ned fokus pâ teknisk scktor, og ber K-Sekretariatet utforme bestillingen til KomRev NORD. Iìevisjonen bes snarest utarbeide overordnet prosjcktskissc som scndes sekretariatet som videresender denne på c-post til utvalgets mcdlemmer for ev, godkjennelse. Forslagct enstemm ig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget blc i møte orienteé av ordføreren om at kommunen hadde satt i gang ct prosjckt som innebar en gjenno ngang av ressursbruken i kommunen, bl.a. innen pleie og omsorg, og at det ble gitt økonomisk tilskudd til prosjektet fra lrylkesmannen i Troms. På bakgrunn av dcnnc infbrrnas.ioncn valgte kontrollutvalget å avvente oppstart av lbrvaltningsrcvisjonsprosjektcnc Ressursbruk innen pleie og omsorg og Adminislraliv strukfar. Kontrollutvalget ber derfor

19 7 rådmannen informere utvalget t l neste møte om resultatet fra dette omstil I i ngsprosjektet. 2, Kontrollutvalget bostiller forvaltningsprosjektet Offenilìge anskaffelser med fokus på teknisk sektor, og ber K-Sekretariatet utforme bestillingen til KomRev NORD. Revisjonen bes snarest utarbeide overordnet prosjektskisse som sendes sekretariatet som videresender denne på e-post til utvalgets medlemmer for ev. godkjennelse. Uulcrifl av vedtalcets pkt I sendt I 3. I I til: - Berg lømmune v/rådmannen UtskriÍt av vedtalcets pkt, 2 sendt pr. e-post l,3.i,2.20/,1 til: - KomRev NORD v/oppdragsansvarligþrvaltningsrevisor Sak G.IENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER Innstilling: Gjennomgangsn tas til orientering. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedt k Gjennomgangen tas til orientering. Sak 43/11 REFDRATSAKER Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Behandlingr Referert: A B. FACKONFERANSE OC SEMINAR - NKRFs KONTROLLUTVALCS- KONFERANSE 2OI2 - invitasjon HJELP - JEG ER NY I KONTROLLUTVALCET! - artikkel sakset fra Kommunerevisoren nr. 6

20 I c. D. E. F ENCASJEMENTSBREV - BERG KOMMUNE - KomRev NORDs brev av I NY BEHANDLING - KLAGE VANNGEBYR AKSEL HANSSEN AS (if. kontrollutvalgsak 24ll I ) - utskrift protokoll kommunestyresak 45/l I ANG. FORVALTN INGSREVISJON AV POLITISKE VEDTAK - utskrift av protokoll kommunestyresak 4li I I OPPFØLGING AV (85 TILRÂDNINGAR FOR STYRKT EIGENKONTROLL I KOMMUNANED - INTERN KONTROLL (if, kontrollutvalgsak 36/20 I 0) - rådmannens brev av I - râdmannons e-post av Tillegg - tatt opp i møtet: G TIDS S KRIFTET KO MMUN EREI4SO REN - abonnement fâgbladet Felles forslag til vedtak: L Referatsak G: Det tegnes abonnemont for Kommunorevisoron, samtlige medlemmer på tidsslviftet 2. Øvrige referatsalcer tas lil orienleríng, Forslaget enstemm i g vedtatt. Vedtak: l. Referatsak G: Det tegnes abonnsment for samtlige medlemmer på tidsskriltet Kommunerevisorgn. 2. Øvúge referatsaker tas til orientering. $ak MøTE I KONTROLLUTVALGET - MøTEDATO Innstillingr Behandling: Felles forslag til vedtak: Neste møtefastsettos tll onsdag I5.februar 2012 kl

21 9 Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Neste møte fastsettes til onsdag I 5. februar 20 I 2 kl

22 Berg Skole Samarbeidsutvalget 9386 Senjahopen Til Berg Kommune v/ Rådmannen 9385 Skaland ORDERNSREGLEMENTET VED BERG SKOIE. d EfiFÌG KOT.ilIVlUN E '.' ' j$5r"( [si-" I 3,,, 2012 : Ë,S, {}sþ/ Senjahopen den L9,L,20L2 wi H, k q"* s, / SU har på møte L7J,20tZ vedtatt nytt ordensreglement til Berg skole. SU ber om at ordensreglementet behandles i formannskap og kommunestyre. På denne måten vil SU markere eiers ansvar overfor politikere og administrasjon. 0rdensreglementet blir oversendt av rektor fens Heiberg slik at det kan bli behandlet på kom mu nes fyremøtet den 1,6,2.20 1,2, Samarbeidet mellom FAU, SU og skolen er inne i en god stim. Vi tror at det vil bli til det beste for eier, ansatte, elever og foreldre, og for hele samfunnet i Berg. Mvh [J. n{c.1.\"^^r"^ Finn Halvar Markussen leder $."- Uß." el+ Ttlut.,. J t f,t^ V=r,!t1,.o.rt4-,r.,,r. nlj Ì ll't,& u*^årl,\r"{-uå Lrqot L-.. t(i 80 '.,^ê'1u,'* 'l.rl^j",/-* d"l "f-.r.

23 ta. /s. FORSKRIFT OM ORDENSRBGLEMENT T'OT ELEVER I GRUNNSKOLEN VED BERG SKOLE. I IIÌNLEDNING $ I Hjemmel $2 Formål $3 Virkeområder II REGLER OG SANKSJONER g4 Generell oppførsel $5 Sanksjoner - tiltak ved brudd på ordensreglene III SAKSBEHANDLING I INNLEDNTNG $ I Hjemmel Med [iemmel i lov av 17. juni 1998 ru 6l om grumskolen og den videregåendc opplæring (opplæringsloven) fastsettes forskrift om ordenlsreglement foi nerg skole] $ 2 Formål Berg skole skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og ior å sikre ãt skolesamiîunnet skal være en lærings- og arþeid plass der alle rrives og får muligheren til å giøre "n goà jouu. Reglementet skal informere elever og foreldre omãl"u"ns rettftheter oi ptit<ter, skolens krav og reaksjonsmåter og skolens plikterl $ 3 VirkeomrJlde Ordensreglementet omfatter hele Berg skole. Reglementet kan ikke fravikes. Ordensreglementet gielder br atle akiiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gielder også skoleveien. Ordensreglementet g,iøqes kjent for elevene og deres foresatte og revideres årlig i samarbeidsutval getlskolemi ljøutval get. Godkjcnt av Samarbcidsutvalget v/berg skole

24 II REGLER OG SANKS.IONER $ 4 Innhold Som elev har du både rettighcter og plikter: l. Du har rett til: - atandre behandler dcg på cn ordentlig måte/som et likeverdig menneske - at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fied - å slippe å oppleve fysisk, psykisk eller vcrbal plaging/mobbing - et godt lærings- og skolemiljø 2. Du har plikter til å: - behandle andrc på en ordentlig måte/som et likeverdig mcnneske - vise respekt og toleranse ovenfbr andre, slik at bl.a. rasistiskc utsagn og handlingcr ikke er tillatt. - Vise respckt for andre og la deres og skolens eiendeler være i f'red - Ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt - rctte deg etter beskjecler gitt av voksne - arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø - møte presis, ha med det du trcnger, holde arbeidsro, giøre skolearbeidet til avtalt tid - holde skolens område rent og ryddig 3. Dct er ikke tillatt med, ellcr spise slikkerier/sukkcrholdig/kullsyreholdig drikke på skolen, kun tillat unntaksvis. For å kunno værc i stand til å arbeide godt på skolen, bør du ha med sunn matpakkc. Det er den enkclte foreldre/foresattes ansvar å sørge lbr at elevcn har med seg sunn skolemat(matpakke) hver dag på skolen. 4. A) Skolens datamaskiner skal brukes i l'aglig sammenheng. Brukere må ikke oftbntliggjøre innhold av rasistisk, nazistisk, pornogralìsk cllcr på annen måte krenkende karakter eller oppsøke slike sider. Elever kan nekte å la seg fotograferc eller filme i skolctida. Nærbilder av enkcltpersoner må ikke tas/brukes mot vedkommendcs ønske eller at det opplcves krenkende. [,ærer bestemmer bruk av PC i skolctida. Skolens IKT- regler skal følgcs. B) Private PC'er kan brukes i pausene, for øvrig giclder samme regel i undervisningssituasjon som for skolens PC'er. Elevene er sclv ansvarlig for sinc maskiner.

25 5. I undervisningstiden skal mobiltelefonen være avslått og ligge i sekken. Den kan bare brukes i spesielle høve etter avtale med lærer. Bruk av mobiltelefon er tillatt i friminuttene. Det er ikke tillatt og frlme eller ta bilder. 6. Når elevene er på skolen er de skolens ansvar. Skolens ulykkesforsikring gielder på skolens områder og i all aktivitet arrangert av skolen. Elever som forlater skolens område uten tillatelsen er ikke lengre under skolens ansvar og forsikring. Dette gjelder også når foreldre har gitt tillatelse til å forlate. Elever kan forlate skolen etter avtale med lærcr etter skriftlig melding fra foreldre/foresatte. Forsikringen gielder da kun dersom meldingen er signert av lærer/rektor. Elever i team III kan i tillegg til forrige punkt forlate skolen i matpausen kl I 1.00 uten skriftlig tillatelse, kun på fredager. Dette forutsetter at det ilike går ut over skolens undervisningsopplegg. Foreldre/foresatte vil få skriftlig beskjed dersom lærer blir oppmerksom på at deres elev forlater skolen på eget initiativ. Etter to (2) skriftlige beskjeder vil foreldre/foresatte og elev bli innkalt til samtale om saken. Se også punkt 5 om sanksjoner. 7. Det er forbudt å bruke, omsette eller motta tobakk, snus, alkohol eller andre rusmidler på skolen eller arrangement som skolen er ansvarlig for. Det er også forbudt å ha med seg farlige eller forstyrrende gjenstander.

26 8. Innlevering av andres arboid som sitt eget eller juks/forsøk på jhks på prøver er ikke tillatt. Arbeidet underkjennes. g, Ingen sykling på skolens område mellom kl og kl Sykler skal parkeres på anvist sted. Aking i skolebakken er ikke tillatt. 10. Utesko skal ikke benyttes i klasserommene. Som hovedregel skal yttertøy henges i gangen. $ 5 Sanlajoner - tiltak vcd brudd pû ordensreglene 1" Refselscstiltak Før alvorlige reßelsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med se en person. Fysisk refsing eller amen krenkende behandling av eleven må ikke nyttes, jf opplæringsloven 2-9. Anmerknin g bør benyttes som dokumentasjon. $ 2. Straffbare forhold Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion og livssyn og lignende. Elevenes foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at der er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal anmeldcs til politiet. Dersom den fbrna rmede er en elev, avg ør eleven/fbreldre/foresatte om forholclet skal aruneldes.- 3. Erstatningsansvar Ved bevisst skacle eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagf sanksjoner etter reglementet her, ogstl bli erstatningsansvarlig, jf skadeerstatningslovens $ l -l. Foreldre er erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens $ I -2, for tiden inntil kr Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr. Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen er ikke ansvadig for verdisaker og personlige eiendeler som blir borte i skoletida. 4. Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak: a. Muntlig irettesettelse b. Muntlig melding til foreldre/foresatte c. Skriftlig melding til foreldre/fbresatte d. Genstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. Inndratte gienstander kan leveres tilbake til foreldre/foresatte. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Ulovlige rusmidler overleveres politiet e. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er pâført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, $erne tagging vaske og lignende)

27 f. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid n. g. Midlertidig eller permanent gruppetilhørighet. Foreldre/foresatte informeres. h. Utestenging av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter. i. Individuelt undervisningsopplegg. 5. Bortvisnlng Ved bruk av vold og/ eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på trinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager Elever pâ l.-7. trinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. Rektor selv vedtar bortvisningen etter âha úåføtt seg med lærerne til eleven. Før det blir giort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre l ielpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig. Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvisningen iverksettes for resten av dagen på l.-7. trinn, ogfør bonvisning for hele dager på trinn, jf opplæringsloven g Flytting av elev til annen skole '1rlår omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flynast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir giort vedtak om å flyne ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak", jf opplæringslovens $ 8-1, 3 ledd. Rådmann tar avgsørelsen i slike saker. 7. f,'ravær Foreldre plikter å melde fra til skolen om elevers fravær ved sykdom utover 3 dager. Elevene skal levere slaiftlig melding i meldingsboka fra foreldrene umiddelbart etter fi'avær. Meldingsboka må alltid være med på skolen. Foreldrene kan søke om fritak fra undervisningsplikten for sine bam. Slikt fritak kan gis for en dag av kontaktlærer og for inntil 2 uker av rektor, jf opplæringsloven $ 2-l l. III SAKSBEHANDLING l. Generelt Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følgø reglene i opplæringslovens $ 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap III - kap IV ved enkeltvedtak. 2. Kunngiøring Reglementet for orden og oppførsel giøres (ient for elever, fbreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

28 f: Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid g. Midlertidig eller permanent gruppetilhørighet. Foreldre/foresatte informeres. h. Utestenging av enkeltelever fra spesielle anangement og aktiviæter. i. Individuelt undervisningsopplegg. 5. Bortvisning Ved bruk au uóld og/ eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grovg brudd på ordensreglementet,lan elever på trinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager Elever pe t.-l. trinn kan vises 6ort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. Rektorlelv vedtar bortvisningen etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir giort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å fbrklare seg muntlig. Foreldre/foresattc til elevine skal varsles før bortvisningen iverksettes for resten av dagen på I.-7. trinn, og før bortvisning for hele dager på trinn, jf opplæringsloven $ Flytting av elev til annen skolc "Nåiomsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir giort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak", jf opplæringslovens $ 8'1,3 ledd. Rådmann tar avgiørelsen i slike saker. 7. Fravær Foreldre plikter å melcle fra til skolen om elevers fravær ved sykdom utover 3 dager. Elevene skal leveie skriftlig melding i meldingsboka fra foreldrene umiddelbart etter fravær. Meldingsboka må alltid være med på skolen. Foreldréne kan søke om fritak fra undervisningsplikten for sine barn. Slikt fritak kan gis for en dag av kontaktlærer og fbr inntil 2 uker av rektor, jf opplæringsloven {) III SAKSBEIIANDLING 1. Generelt Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens $ 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap III - kap IV ved enkelwedtak. 2. Kunngjøring Reglemeniet for orden og oppførscl giøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. 4

29 Svarslipp, leveres til skolen: Reglementet er giennomgått og lest. Navn: Dato:

30 Sak 13/12 KST-Sak 13/12 SALG AV AKSJER - BERG UTLEIEBYGG AS Saksbehandler: Synnøve Eriksen Arkiv: 201 Arkivsaksnr.: 11/1470 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/11 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Berg kommune selger sine aksjer, 100 aksjer à kr ,-, totalt kr ,-, i Berg Utleiebygg AS til kjøpergruppen Reinvest AS, To-søstre AS, Reiertsen Transport AS og Fiskeriservice Senja AS. 2. Berg kommune kjøper 20 aksjer i Senja Næringshage AS, à kr ,-, totalt kr ,-, hos Berg Utleiebygg AS. Beløpet finansieres av salg av aksjer i Berg Utleiebygg AS. Skaland, Rolf Erik Søreide rådmann Side 3 av 62

31 Sak 13/12 Vedlegg: K-sak 69/11 Forslag til avtale om kjøp/salg av aksjer. Saksopplysninger: I k-sak 69/11 vedtok kommunestyret at Berg kommune skulle inngå intensjonsavtale med kjøpergruppen bestående av Reiertsen Transport AS, To-søstre AS, Bovikfisk AS og Reinvest AS. Kommunens forhandlingsutvalg har vært ordfører, rådmann og økonomisjef. Gjennom intensjonsavtalen er Berg kommune forpliktet til å selge til en eller flere av selskapene i gruppen, dersom partene blir enig om en endelig avtale. Endelig avtale skal vedtas av kommunestyret. Kommunens forhandlingsutvalg har hatt 3 møter med representat fra kjøpergruppen, og det er laget et forslag til avtale om kjøp/salg av aksjene i Berg Utleiebygg AS, jfr. vedlegg. Berg kommune har 100 aksjer i selskapet à kr ,-, dvs. en aksjekapital på kr ,-. Kjøpergruppen skal betale kr ,- for aksjene i Berg Utleiebygg AS. I tillegg skal kjøpergruppen innfri lånet i KLP Kommunekreditt, slik at kommunens garantiforpliktelse opphører, samt betale alle forfalte kommunale avgifter innen Salget av aksjene innebærer at kommunen ikke lenger har noe ansvar for drift/forvaltning av selskapet. Berg Utleiebygg AS har 20 aksjer i Senja Næringshage AS, à kr ,-, totalt kr ,-, som de ønsker at Berg kommune skal overta/kjøpe. Styreleder Arvin Reiertsen vet ikke hvorfor Berg Utleiebygg AS har disse aksjene, da de ble kjøpt lenge før han overtok ledervervet. Berg kommune har ikke aksjer i Senja Næringshage AS. Ifølge aksjonæroversikten i Senja Næringshage AS, så har både Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Torsken og Tranøy kommune 20 aksjer i Næringshagen. Dersom Berg kommune ikke ønsker å kjøpe disse aksjene, vil Berg Utleiebygg AS prøve å selge aksjene til andre. Berg Utleiebygg AS har svært dårlig likviditet, så dersom Berg kommune ikke ønsker å selge aksjene i Berg Utleiebygg AS, må selskapet refinansieres. Skaland, den Synnøve Eriksen økonomisjef Side 4 av 62

32 Berg Utleiebygg AS v/arvin Reiertsen 9386 Senjahopen BERG UTLEIEBYGG AS Unntatt off. k.l. $ 13 Vår ref. n/t470-3lse Arkivkode 20t Deres ref. Dato 0r.r r.201i Kommunestyret behandlet i møte I sak 69lll. Følgende vedtak ble fattet: 1. Berg kommune inngår intensjonsavtalen av I med kjøpergruppen bestående av Reiertscn'l'ransport AS, To-søstre AS, Bovikfisk AS og Reinvest AS. 2. Kommunens forhandlingsutvalg er ordførero rådmann og økonomisjef. Dette vedtaket kan etter forvaltningslovcns paragraf påklages til formannskapet innen 3 uker fia nottakelsen av dette vedtaket. En cventuell klage skal framsettes skrifllig og sendes til Berg kommune, 9385 Skaland. Derso n det er ønskelig, kan kommunens saksbelrandler gi nærmere informasjon om rettigheter til innsyn i saksdokumenter og event. hjelp med utforming av klagen. Med vennlig hilsen Berg kommune Berit Skogland formannskapssekretær Postûdresso: 9385 Skaland Bssøksadrcssc: Sknlond 'l'clcfon: 'l'clcfnks: r l

33 f,rl Rrrin l(olv't\1 :N' :, r./ vocjloçrp rirj.rrr, *.jl Ollt Z_ AVI'ALA OM SALGIK.IØP AV AKSJAR.Bcrg Komrnunc ("sclgcr") og Rcinvcst AS,'l'o-Søstre AS, Ilcicrtson T'ranspott Afi og lfiskcriservicc Senja AS ("kjøpcr") har irrngått følgcnclc avtale om kjøp av aksjcr i llcrg tjtlcicbygg AS, org,ttr (r 604 ("sclskapct") rncd ovcrtagclse den I Gjcnstnnd lbr salg/kjop Salget/kjøpet onlfotter 100 aksjcr i Bcrg Utleicbygg AS, hvcr pôlyclcnclc kr. I 000,-, clvs, 100 % av aksjcnc i selskapct, sorn lrar aksjckapital på kr ,-, 2. Kjøpcsunr Kjøpesumnren for aksjcnc skal tilsvars kr. I 000,' pr aksje, d.v.s' pnri kurs. 3. tsetnling nv kjøpcsttm Kjøpcrcn skal clen 30,04. l2 betalc selger (opcsumnren på kr I ,-. Boløpet ovcrførcs til bnnkkonto Vcd fbrsinket betaling beregrrcs rcntc ctter tìrn inkclscsrcntclovctts bcstetnntclscr, 4, Gjcnnonrføringen nv salget/kjøpct Kjøperen skol overta aksjcnc fra og mecl Ovcrtakclscn iltnebæt'cr at llerg k< lnmunc ikkc lcrtgcr har noe ansvar fbr drifì/forvaltning av Ilug Utlcicbygg AS. Kjøpcr skal innfli l lnet i Ki-.P Kçmntunckreditt slik at Berg kommunc sin garantifbrpliktclsc opphrote/slettes. Kjø lor fbrplikter scg til å sørgc fbr at alle lbrlìrlte komlnunalc avgilìcr. båcle cle som cr sikrct vccl legal rant og eltfre postot', giørcs opp inncn ovorclragclscsclatocn I Aksjer i Senja Næringshngc. Berg konrmunc overtar/kj øper 20 aksjer i Senja Næringshagc AS til bold'rrrt vr rcli - kr ,-, hos Berg LJtleietrygg ÂS. Ko nnruncn betaler tlisse aksjcne den 30'04,12. Vctl l^orsinket betaling bercgnes tcntc ctter fbrsinkelscsrcntelovens bestetnmclscr. ó. Godkjenningcr l)crure avtalen og ovcrclragclscn av aksjcne er vcdtatt av lserg konrmtrncstyrc clcn xx.xx.20 12, k-sak xvjl2. Sted: D tto: For kjøpcr!ìrr selger

34 Sak 14/12 KST-Sak 14/12 NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL Saksbehandler: Synnøve Eriksen Arkiv: 646 Arkivsaksnr.: 12/13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Berg kommune kjøper ny brannbil/røykdykkerbil til kr ,-. Det betyr en økning av kostnadsrammen på kr ,-, jfr. k-sak 75/ Investeringen finansieres med låneopptak på kr ,-, samt bruk av ubrukte lånemidler på kr ,-. 3. Evt. tilskudd skal redusere bruk av lån. Skaland, Rolf Erik Søreide rådmann Side 5 av 62

35 Sak 14/12 Vedlegg: Tilbud fra Engenes Brannteknikk AS. Utskrift fra skatteetaten. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett 2012, k-sak 75/11, ble det vedtatt at vi skulle kjøpe ny brannbil kostnadsramme kr ,- inkl. mva.. Dette skulle finansieres med lån og momskompensajon. Kostnadsrammen ble satt utfra hva brannsjefen trodde det ville koste å få på plass en ny mindre brannbil. Brannbilen skulle kunne kjøres med førerkort kl. B og ha et slukkesystem som man kunne starte førsteinnsats med, inntil den store brannbilen kom frem. Aktuelle leverandører hadde ikke informert brannsjefen om at kostnaden på slukkesystemet kom i tillegg til kr ,-. Det betyr at kostnadsrammen er for lavt budsjettert. Det er få leverandører som bygger slike biler i Norge, og aktuelle leverandører ble bedt om å komme med tilbud ut fra en spesifikasjon. Det er kommet inn tre tilbud, og det er bare tilbudet fra en leverandør som fyller kravene som var satt i spesifikasjonen. Hovedvektingen gikk på lasteevne, type slukkesystem og at bilen var stor nok til å få med seg 4 mann og utstyr. Tilbudet fra Egenes på en Mercedes Sprinter, ferdig rigget med egnet slukkeutstyr, levert på Skaland, med en dags opplæring, koster kr ,- inkl. mva. Berg kommune har to store objekteiere, Forsvaret og Nasjonal Turistvei, med krevende infrastruktur som krever godt utstyr og kompetanse. På bakgrunn av dette er det søkt om økonomisk støtte hos disse. En evt. støtte vil komme til fratrekk i investeringen. Det er søkt om kr ,- hos hver av disse. Etter at budsjettet for 2012 var vedtatt er det også kommet frem at denne investeringen ikke gir rett til kompensasjon av merverdiavgift. Skattedirektoratet har i et felleskriv til skattekontorene den gitt følgende svar på spørsmål om en kommunes kjøp av vakt-/utrykningskjøretøy gir rett til kompensasjon av merverdiavgift. Det følger av kompensasjonsloven 4 annet ledd nr. 2 at det ikke gis kompensasjon for merverdiavgift av personkjøretøyer. Hva som anses som personkjøretøy følger av forskrift om avgrensing av uttrykke personkjøretøyer (nr. 49). Ved grensetrekkingen mellom personkjøretøyer og andre kjøretøyer vil det være avgjørende hva kjøretøyet er registert som i motorvognregisteret. Vakt-/utrykningskjøretøy kan ikke lenger registreres som motorredskap. Slike kjøretøy må nå registreres som personkjøretøy, noe som igjen får betydning for merverdiavgiften siden registreringen i motorvognregisteret legges til grunn for hva som anses som personkjøretøy i avgiftssammenheng. Dette betyr at merverdiavgiften ikke kan fradragsføres ved kjøp av denne type kjøretøy. Det gis dermed heller ikke kompensasjon ved anskaffelser som skjer i kommunal regi. Side 6 av 62

36 Sak 14/12 Dette betyr at vi ikke kan finansiere denne investeringen med momskompensasjon, og det må derfor budsjetteres med en annen finansiering. Det ble i k-sak 75/11 vedtatt at vi skulle lånefinansiere kr ,-, og da mangler vi ,- for å fullfinansiere den nye brannbilen. Dette kan finansieres med ubrukte lånemidler. kr. Skaland, den Synnøve Eriksen økonomisjef Side 7 av 62

37 Repr s ntent lnorgo og lsland Berg Brannvesen Postboks FINNSNES Att: Arnstein Smevik Nulandsvlka 3, N-4400 Flekkefjord Telefon: Telefax: þvakt: web: e-post: Foretaksnr.: NO MVA l)eres ref.: Vâr ref.: f)ato: Lenvik-ßrevm-Tilbud på frcmskutt 5. fehruar 2012 Vcdr.: Tilbutl på fremskutt enhct - tilbud nr. T81009 Vi viser til deres forespørscl på kjøp av 1 stk. frcmskutt cnhct beregnct for førerkort klasse B, og har gleclcn av å komme mecl følgcndc tilbud på konrplett bil påbygget en Mcrcedcs Sprinter. Vårt tilbucl er gitt i samarbeid med Bertcl O. Steen som importiør og deres lokale forhandlcr. Vi stfu.som totallèverandør, men service og garanti på chassis fbrvaltes av dcn lokale forhandlcr. Utførlig opplæring av mannskaper er inklusive i k.ontrakten og vil bli utfþrt ctter nærmere avtalc med dún. Vi bcnytter nor$ke instruktører, samt vår norskc betjeningsveiledning som grunnlag for denne opplæringen. Vi har lcvert cn rekke biler til brannvesen utrustet på Mercedes Sprinter de senere år, <lg har god erfaring med denne biltypen. Vi leverer mellom 35 og 40 biler pr. år fordelt på kommuner, industri og flyplass. Foi-nærmere bilcler av dc leverte bilenc viser vi til våre internettsider ww\ry.escncs.as: under "leverte bilcr". Et langsiktig kundcforhold er fþrstc bud hos oss, vi vil clerfor rette oppnrerksomheten mot vår servicõavcleiing sorn er den mest profesjonclle sådanne på dct norske markedct i dag. Vår spredning av lðvcranser over hcle landet gir trygghct for at en av våre 4 se viceteknikerc ka r nå clem på kort varsel. Hos oss kjøper man ikke bare e t brannbil, men et kundeforhold og en fremtidig oppfølging av et firma hvor brannbiter har første og eneste prioritet! Vi tilbyr med dette som følger: L stk. Fremskutt enhet utrustct på en 3r5 tonns (førerkortklasse B) Mercedes llenz Sprinter 3t6cdil37 KA 4x4 (registrert som personbil uten avgift mecl tillatt totalvckt 3500 kg) Samlet pris kr '' I 2 Prisgrunnlag Prisãn er å iorstå ekskl. MVA, og er bascrt på gjeldende avgiftsbestemmelser. Cryldíghet T'ilbudet er gyldig i 90 dager fra dato. Lenvik-R rcvrn-tilbud på frernskutt.dtlc TB1009 Sidc I av 3 Berg Brannvcsen 5. februar 2012

38 Ropr sontânt I Norge og lsland 3. Manualerlhåndbøker Vi medleverer betjeningsveileclninger og hånclbøker med norsk tekst for alle vfue brannbiler. 4. Reservedeler Vi i samarbeid med Rosenbauer Internationat AG gir 20 års reservedelsgaranti. Til Deres informasjon kan det opplyses at Egcncs/Rosenbauer har lcvert over en rekke kjøtetøyer til Luftfartsverket i Norge, og har 24 timcrs leveringsavtale for service og reservedelpr. Vi tilbyr 24 timers responsticl på reservedeler fra vårt lager i Flekkefjord. NØdvendige, slitedeier for pumpe og utstyr er lagcrvare i Flekkefjord, og leveres omgående med raskeste mulige transport fra vår 24-timers vaktservice. 5. Seruice og teknisk bístand Vår serviceavclcling i Flekkefiorcl tilbyr 24-timers vakt for reservedeler og service. Flere kunder har inngått serviccavtale nred oss hvor vi foretar en årlig sjekk av kjøretøyet. Vi har cget seiviceverkstecl i Flekkefjorcl med alle fasiliteter. I tillegg har vi fullt utstyrte verksteds-/scrviccbiler sotn stiller hos clem, enten på arlig service eller ved akutt bchov. 6. Opplæring: Vi tilbyr opplæring av brannvesenets personell over 1 dag i for.bindclse med overleveringen av bilen. Opplæringen bcstår av on teoretisk og en praktisk del og inkluderer håndbøker og overheaclf< lier som også teveres i elektronisk form på CD. 7. Registrering og godkjenning Egenes Brannteknikk AS cr godkjcnt av biltilsynet som påbyggerverksted, og kan utføre alle typer påbygg. Dct ferdige ktløretøy leveres av oss ferdig godkjent og registret som lett lastebit i hcnhold tit gielclencle bestemmelser. Vi tar forbehold om endringer i rcgistrerings- og avgiltsmessigc bestemmelser. 8. Leveringstid: Vi kan antyde en lcvcringsticl på ca. 8 rnånecler fra bestilting avhengig av kapasitet på bestillingstidspunktet. 9. Leveringsbetingelser: Leveringsbctingelse cr ferclig registrert og fritt leverl Skaland, inkludert opplæring. 10. ßetalingsbetíngelser: Chassis vcd ankomst vårt verkstecl, rcstcn netto pr. 30 dager etter registreting på dere. Vi håper at tilbud eì av Ínteresse, og det skulle glede oss å motta dercs bestilling som vil få vår største oppmerksomhet. Med vcnnlig hilsen Egenes Brannteknikk AS M Stein Asgcir Egenes Adm. direktør Lcnvik-lJrevrn-Tilbud pâ frcmskutt.doc T81009 Sidc 2 av 3 Berg Brannve$en 5, f'ebruar 2012

39 Flopr sontant lnorge og lslarrd Vi er mcdlem av RENAS og viser miljøansvar. Elcktriske og elektroniske produkter inneholder hclse- og miljøskadelige stoffcr. Som import/r av elektriske og elektroniske produktcr, er vi derfor pålagt å delta i cn returordning fbr kasserte proclukter. Vi samarbcider nrcd RENAS - r'eturselskapet for naeringselektro - ffil tref{a$ for å oppfylle clen såkaltc EE-tbrskriften og hindre at helse- og miljgskaclelige stoffer kommcr på avveie. Vi er rnedlcm av CiRØN'I'PUNKT og viscr rniljøansvar. Grønt Punkt Norge AS sikler finansiering av returordningene fbr plastmetal I-, og glassernbal lasj e, emballasj ekatlong, drikkckartong og b6lgepapp. Fra l. f'ebruar 2008 dril'ter Grønt Punkt Norgc AS i tillcgg i nnsarnli ng og gjenvinning av plasternballasje, cmballasjckartong og drikkekartong. Vi cr godkjcnt av Statcns Vegvcscn sonr påbyggclverksted mcd rcgistrcringsnummer Dcfinisj<ln av påbyggerverksted: Verkstecl sçm kan utføre påbyggings-, oppbyggings- og ombyggingsarbeicl på kjørctøy i samsvar mcd kjørctøytabrikantcns anvisni nger. Egencs Bronntêkn kk As ots tû,'glbí'l\r0 M( h.^h'úl ldrhiltorr ' lrdrci',lftltclu n.. J3t and lk.ôñùri,{ho L leh ô09 l[rill.ù v.0,li'{ltù ikl I t. ñ' r 200t-.r (qllj(nt,0f øåbyggewerkrtod rôrú rrl bvot nrln!rúnd ß95A (r 1, M ilrúñ.. hlrñjct r t lr tñ.lgttlr.j) l.!rl fkl n! l.r.rt.,:l't r,fy'l{a h,tsrú/rî l imr'n r.r cnrly'l C. lli.ri ô.,,f ñ ar.jitt, l!r!ôñrlriirt, ß1 lo 9V) r ril Ârfrdll 4, mùr l0l I \fr_.1,/* '#ffi l,cnvik--b r cvrn"..tilbud pâ frernskutt.cloc 'rb 1009 Sidg 3 av 3 Bcrg Ilrannvcsen 5. februar 2012

40 R pr sentant I Norge og lsland SPESIFTKASJON for Fremskutt enhetlrøykdykkerbil påbygget MB Sprinter 316CD\137 4x4 Kassevogn Kunde: Berg Kommune Tilbud nr.: TBL009 Vi har valgt å tilby bilen på en 3,5 tonns MB Sprinter, førerkort klasse B. Våre vektberãgninger (baseit på tidligere leverte biler) viser at en her kan få til kombinasjonen B iørerkort, mannikapskabin, 4x4 med reduksj onsgir, slukkeutstyr med vanntank, samt vektreserve for redningsutstyr under denne totalvekten. Bilde av tidligere levert bil, 5 tonns utgave, men ser helt lik ut bortsett fra enkle ttjul bak. SpesifiktsJon for [remskutt cnhcurlylrdykkerbil Tilbu<trBloog side I av7 Berg Kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6) Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 22.06.2011 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 18.januar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 25.01.2012 kl. 12:00 STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 24.03.2015 KL.: 14:00 MRK. TID STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling. PS2lts. Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00. Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Offentlig spørretime.

Loppa kommune. Møteinnkalling. PS2lts. Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00. Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Offentlig spørretime. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00 Fofall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer