Kontrollrapport 2011 skatteoppkreverfunksjonen. Møteprotokoll Kontrollutvalget og Ordensreglement ved Berg skole SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollrapport 2011 skatteoppkreverfunksjonen. Møteprotokoll Kontrollutvalget 15.02.12 og 08.12.11 Ordensreglement ved Berg skole SAKSLISTE"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referater: Kontrollrapport 2011 skatteoppkreverfunksjonen. Møteprotokoll Kontrollutvalget og Ordensreglement ved Berg skole SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/12 11/1470 SALG AV AKSJER - BERG UTLEIEBYGG AS 14/12 12/13 NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL 15/12 12/131 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SKALAND MONTESSORIFORENING 16/12 12/165 BUDSJETTREGULERING 17/12 11/1357 KOMMUNAL PLANSTRATEGI BESLUTNING OM HØRING 18/12 12/89 ENDRING REGULERINGSPLAN YTRE SKALAND 19/12 11/1413 UTARBEIDELSE AV FORPROSJEKT/OPPSTART AV REGULERINGSPROSSES FOR SKREDSIKRING OG MASSEUTTAK I GRESHOPEN 20/12 11/1549 VALG AV PERSON MED SÆRSKILT ANSVAR FOR BARNS INTERESSE I PLANSAKER 21/12 12/170

2 ORGANISERING AV PLANUTVALG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 22/12 12/87 OPPDATERING - DELEGASJONSREGLEMENT FOR BERG KOMMUNE 23/12 08/827 BOSETTING OG INTEGRERING AV FAMILIEGJENFORENTE FLYKTNINGER 24/12 12/189 ANG. DØGNBEMANNING PÅ STRANDHEIMEN OMSORGSSENTER 25/12 12/164 BERG KOMMUNE SOM RØYKFRI KOMMUNE 26/12 12/69 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 27/12 12/49 UTVIDELSE AV EIERKOMMUNER I SENJA AVFALL IKS 28/12 12/169 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR /12 11/1543 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN /12 11/1559 VALG AV MEDDDOMMERE HÅLOGALAND LAGMANNSRETT /12 11/1559 VALG AV MEDDOMMERE SENJA TINGRETT 32/12 12/39 SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 ô Skatteetaten Saksbeh ndter Stein T, Grødaht Deres dato r{. K " I-SqK_t 5,'oj /a Vår dato 20,02.?"0"t2 Tetefon r 56 Deres referanse Vår rel'eranse 201'th67986 Ko nnrunestyret i Bcrg konrmunc 9385 Skaland BER.;\r.i, r G I(OMMUNË ú a. Kontrollrapport 201 I vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Berg kommune t 'l tr r 20lz s l\: l),:. s / t+ ttl l. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkreverelrs ansvar og myndighct følgcr av skattcbetalingsloven $ 2-8, som utfylles av " lnslrul*,for skatte oppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsrnyndighet overfbr skatteoppkreverne i saker som vcdrører skatteoppkreverfunksjoncn. og plikter â yte veiledning og bistand i faglige spørsnrål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skat tco p pkre velfu nksj o nen. Grrrnnlagct for skattekontol'cts kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er"lnslruk:;.þr skultekonlorenes kontroll av skatleo tplcreverne " av l. februar 201 L Skattekontoret har ansvaret fbr å avklarc at skatteoppkreverfunksjonen utøvcs tilfredsstillende i henholcl til gieldcnde regelverk på følgende o nrådcr: o Intern kontroll o Regnskapsfiariug, rappoltering og avlcggelse av skattercgnskapot Skattc- og avgiftsinnkreviug o Arbeidsgiverkontroll Riksrcvisjoncn har ansvaret for revisjon av skattcoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfi)rer oppgavene med kontroll av skatteoppkreverlunksjonen. Postatlresse Po$tboks ?.93 lromsø Bosøksadresse: 5e ilo ettor ring rg. w Sentratbord ïetofaks

4 Õ Siclo 2 av 4 2, Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse 2. I Innkrevingsresultater Vi har gjennonrgått innkrevirrgsre.sultatene per 30..iuni 201 I lbr skattcoppkreverkontolet i ßerg komnrune. Resultatene viser Totalt innbct tlt i MNOK: Innbetalt r v sum lcrav (i o/o\: q Arbeiclsgiveravgi I't 20 I 0: o.qrq. 1 9I - 99,8 [ orskucldsskatt lise skatteytere 2010: 98,) 96.9 Folskuddstrekk 20I0: r00 Forskt ddsskaft upersortlise skatteytcre 2009: 3.82 r00.0 {. t Restskatt uþcrsonlisc skatteytere 2009: ,6 * ikke kravsatt Resultatkrnv (i t'/o)z lnnl etalt âv sutn krav (i %) fbrrige år: Restskatt oersorrliqc skattcvtere 2009: 93.ó 95,2 _.. r r ,2 r00 r ,0 96^4 Innbetalt âv sunl krav (i %) rcgioncn: e.l.i 99.9 Særskilte merknader til innkrcvingsresultatene: Skatteoppkrever opplyser i årsrapporten at inrrkrcvingsvirksonrheten har vært lav i 201l. 'l'yngrc innkrcving og sikring av krav har vært skadelidendc på gnrnn av sykdom. Skattekontolet er likevcl tilfrccls rncd innkrevirrgsrcsultateno sonr skatteoppkrcverkontoret har oppnårdclper 30. juni 201 l. 2,2 Arbeidsgiverko ntroll Skatteoppkreverkontoret i Bcrg konrmune er tilsluttct dcn intcrkomnrunale kontrollordrringerr Midt- 'l'rorns Arbeiclsgiverkontroll (kommunene Berg. Torsken. Tlanøy. Målsclv. Barclu, Dyrøy og Sørreisa). Resultater for clen intelkommunale kontrollordni Antnll Krav antall nrbcidsgivere kontrr llcr*: o/o av antall aìbeidsgivclc i konrmunene Antall utfortc kontrollcr 201 l: 39 Utf'ort kontroll i 20ll (l o/o)z 3 I. desembcr 2012 visel firl Utført Utlilrt kontloll i kontroll i 2010 (i ol,): 2009 (i o/r)z 5 I [Jtforf kontroll 201 I rcgioncn / /o 3.Ít I For 20.l I er rappoltcringen endlet fra lappoltering pcr hornrnulrc til intelltonrmulral lcontlolloldning, der. det er aktuclt,.

5 ô Side 3 av llemanning Antall årsverk fì'a skatteo rter de tre siste årene Antall årsverk 201I Antall årsverk 2010 Antall ârsverk ,09 l Særskilte merknader til bemanningssituasjonen ved skattcoppkreverkontorct: I skatteoppkrevers årsrapport l'remgår at clct har vært redusert bemanning vcd kontoret i 201 I grunnet sykefraværy' vakanse. Skattekontoret el imidlertid kjent med at stilling som skattcoppkrevcr nå cr lyst ut. 3. Kontroll âv skatteoppkreverfunksjonen Skattekontoret har i 201 I ikke gjennoml'ørt stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret. Skattekontoret har i 201I giennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkorrtoret f'or områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Rcgnskapet for Borg kommune viser per 31. desember en skatte- og avgiftsimgang2 til fbrcleling mellom skattckreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) pâkr og utcstâende restanser't pá kr 3 l2l 896 herav berostilte krav på kr 0. Skatteregnskapet er avgitt av ko rrmuncns skattcoppkrever 2. fcbruar Resultat âv utl'ørt kontroll Basert på utfbrt kontroll mener skattekontoret følgencle: a Intern kontroll Skattekontorets kontrollhandlingor har avdekket følgende svakheter i skatteoppkrevers overordnede interne kontroll, hvor gjcldende reg,clvcrk ikke er overholdt: o Skaueoppkreveren har ikke ulurbeidet virksomhetsplan,/'or 201I iht, kravet i "lnstruksþr skatteop tkrevere" S 2-2 pkt 2. o Regnskøpsþring, rapportering og avleggelsc lrtv skolteregnskap Basert pâ clc kontlollcne sollr vi har gjennomført, firuer skattekontoret at regnskapsføringen. rapportcringen og avleggelsen av skatteregnskapct i det alt vesentlige er i samsvar med gieldende regelvctk og gir ct riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Sjunr innbetalt og fordelt til skattekleditorene t, Sum åpne (ubetalte) forfaìte debotkrav

6 ó Slde 4 av 4 o S katte- og ovgifts I n n k rev i ng Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidot og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, men utføres ikke i tilstrekkelig omfang. t Arbeldsgiverkontroll Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, retningslinjer og er utført i tilstrekkelig omfang. 5. Ytterligere informâsjon Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 201I ikke gitt pålegg og anbefalinger. Vennlig hilsen 6** C 't{tng"tl'f.. r) \-. Gøril H. KristoffeiÈbn Avde I ings dír e kt ø r Innlv e v íng Slcatt nord ii Marita Kopi til: r Kontrollutvalget i Berg kommune o Skatteoppkrever for Berg kommune o Riksrevisjonen

7 3.t k^&nuql tå o+, t& ryberg KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Møtedato: Varighet: Møteleder: Sekretær: Rådhuset i Berg kommune t t225 Svein Heit nann Bj ørn-harald Christensen Faste medlemmer Svein l{eitmann 'Irond Abelsen Mona Pedersen HeidiJacobsen Siw Rubach Personlige varamedlemmer Tommy Nilsen Bendikte Wilsgård Øystein Johansen Stina Møller Kristian Høgstad F'ra utvalgot møtte: Svein Heitmann Mona Pedersen Siw Rubach Fast medlem Fast medlem Fast mcdlem Trond Abelsen og Heidi Jacobsen hadde meldt forfall og varamedlemmene kunno ikkc møte. Fra nolitisk ledelse møtte: Ordfører Guttorm Nergård, tilstede f.o.m. sak 3/12. Fra administrasionen møtte: Rådmann Rolf Erik Søreide, tilstede under sakene 3 og4l12. Teknisk sjef Even Berntsen, tilstede sak 4l12 : : Daglig leder Bjørn-Harald Christensen Møtet ble holdt for lukkede dører.

8 2 Merknader til innkallins oq sakllste: Ingon morknader til innkalling og saklisæ. Behandlede s ker: SAKLISTE 0u12 02tt2 031t2 04tt2 05n2 06n2 07n2 08n2 Godkjenning av protokollcn fra møte I Forvaltn in gsrev isj onsprosj okt Offe nt I i ge an s løffe I s e r - statu s Ressursbruken i kommunen - orientering fra rådmannen Angâende Skaland Vannverk del I og del? - oppfølging kontrollutvalgssak I I Kontrollutvalgets årsrapport for 20 1 I Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Reforatsaker Møte i kontrolluwalget - møtedato

9 3 Sak 01/12 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MøTE 8.I2.20I1 lnnstilling: Protokollen fra møte I godkjennes. Behandling: Innsti I I ingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen fra møte I godkjennes. Sak 02/12 FORVALTNINGSRDVISJONSPROSJEKT O F F E N T LI G E ANSKAFFELSER - STATUS Innstilling: Kontrollutvalget tar saken til orientering. Behandling: Innsti I I ingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering. Sak 03/12 RESSURSBRUKEN I KOMMUNEN - ORIENTERING FRA R.ÅDMANNEN Innstilling Behandling: Felles forslag til vedtak: Kontro I I utval get tar rådmannens redegjørelse ti I orienteri ng. Forslaget enstemmig vedtatt.

10 4 Vedtrk: Kontrol lutvalget tar rådmannens redegjørelse ti I orientering. Sak 04/12 ANGÅENDE SKALAND VANNVERK DEL I OG DF.L}- OPPFøLGING KONTROLLUTVALGSSAK 26120I I Innstilling: Behandling: Følgende brev fra E. Grann-Meyer delt ut i møtet: - brev av til Berg kommune - brev av ll.2.l2 tilkontrollutvalget v/leder - brev av 13,2,12 til kontrollutvalget v/leder Rådmannen orienterte kontro I lutval get. Felles forslag til vedtak: l. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2, Kontrollutvalget forventer å fä større klarhet i saken etter at regnskapet for 201 I er revidert, og bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser er levert. Forslaget enstemm ig vedtatt. Vedtak: l. Kontrollutvalget tar râdmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget forventer å fä større klarhet i saken etter at regnskapet for 201I er revidert, og bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige ansla{felser er levert. UßlçriÍt av saksprotokoll sendtpå e-post til: - KomRev NORD v/oppdragsansvarlige revìsorer Sak 05/12 KONTROLLUTVALGETS ÅRSUPPORT FOR 2OI1 Innstilling: Kontrollutvalget rår kommunestyret å fhtte slikt v e d t a k:

11 5 Kontrollutvalgo ts årsrapport for 20 1 I tas t ìl or ientering. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: Kontrollutvalgets årsrapportþr 20I I tas til orientering, Utslcrift av salcsprotoløll og saks.framlegg sendtl6,2.20l2 til: - Ordføreren i Berg lømmune Sak 06/121 KONTROLLUTVALGETS ÅNSPINN FOR 2OI2 Innstillingl Behandling: Felles forslag til vedøk: Utløst til årsplanþr 2012 godkjennes. Forslaget enstemm i g vedtatt. Vedtak: Utkast til ârsplan for 2012 godkjennes. Sak 07/12 REFERATSAKER Innstilling: Referatsakene tas ti I orientering. Behandling: Referert: A. ENDELIC BESTILLING FORFVALTNTNGSREVISJONSPROSJEKTET O FFENTLIG E ANSIç4 FFELSER - K-Sekretariatets brev av 3.1,2012 tilrevisjonen

12 6 B c D. E. ABONN EM ENT KOMMU N E REV ISO REN - e-posr av 13.12,201I tilnkrf INVITASJoN - NETTVERK FoR,Â, srvrrb nåon RNNnNs INTERNKONTROLL - invitasjon fra KS tilkommunene MEDIETRENTNC FOR KU-MEDLEMMER - tilbud om fra NKRF KONTROLLUTVALCSSEMINAR. INVITASJON - brev av 3, fra K-Sekretariatet IKS Felles furslag til vedtak: Referatsalren A-D tas tíl oricntering. Følgende modlemmer deltar på lamtrollutvlagsseminar i Tromspt 12,4,2012: - Svein Heitmann -.S w Ruhach Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsaken A-D tas til orientering. Følgende medlemmer deltar på kontrollutvlagsseminar i Tromsø : - Svein Heitmann - Siw Rubach Sak 08/12 MøTE I KONTROLLUTVALGDT. MøTEDATO Innstilling: Behandling: Felles forslag til vedtak: Neste møtefastsettes tilfredag I l. mai 2012 kl, 0945 Forslaget enstemm i g vedtatt. Vedtak: Neste møte fastsettes til fredag I I. mai 2012 kl

13 AJ, b*nl^ltt"hblft*,telht /,1,0d, II ryberg KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Borg kommune Møtedato: I Varighet: MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Svein Heitmann Bjørn-Harald Christensen X'aste medlemmer Svein Heitmann Trond Abelsen Mona Pedersen HeidiJacobsen Siw Rubach Person lise varamedlemmer Tornmy Nilsen Bendikte Wilsgård Øystein Johansen Stina Møller Kristian Høgstad F'ra utvalset møtte: Svein Heitmann Bendikte rwilsgård Mona Pedersen HeidiJacobsen Siw Rubach Fast medlem Varamedlem t.o.m. sak 42lll Fast medlem Fast medlem Fast medlem Trond Abelsen hadde meldt forfall og varamedlem Bendikte'Wilsgård møtte. Fra nolitisk ledelse møttc Ordfører Guttorm Nergård, tilstede t.o.m. sak42lll Fra administrasionen møtter Rådmann Rolf Erik Søreide, tilstede under orienteringen. : Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

14 2 Møtet ble holdt fbr lukkede dører. Innledningsvis i møte ble det gitt en generell orientering om lovbestemmelsene for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Merknader til innkallins oe sakliste: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Beh,andlede saker: SAKLISTE 34nt 35/1r 36m 37/tt 38/11 39/1 r 40trt 4Utt 42ttt 43nl 44nr Godkjenning av protokollen fra møte Vurdering av uavhengighet - oppdragsansvarlig revisor Vurderi ng av uavhengi ghet - oppdragsansvarl i g forvaltn ingsrev isor Rapportering fra revisor - revisjonsstrategi 20ll - Berg kommune Oppfø I gi n g av forvaltn i n gsrev isj onsprosj ekt - Fore bygge nde ar b e i d o g saksbehandlìng i barnevernsljenesten Besti I I i ng av forvaltn i ngsrev isj on - utgi ft er forman n skap/kom munestyre - trukket i kommunestyresak 42ll I Angående Skaland Vannverk del I og del 2 - oppfølging kontrol I utval gssak I I Drøft i ng - neste forvaltn ingsrev isj onsprosj ekt Gjennomgang av formannskapssaker Referatsaker Møte i kontrollutvalget - møtedato

15 3 S k GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MøTE 22,9,201I lnnstilling: Protokollen fra møte 229,201I godkjennes. Behandling: Innstil lingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen fra møte I godkjennes. Sak 35/11 VURDERING AV UAVHENGIGHET REVISOR OPPDRAGSA ISVARLIG Innstilling: Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessens vurdering av egsn uavhengighet til etterretning. Behandling: lnnstillingen enstemm ig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Sak 36/11 VURDERING AV UAVHENGIGHET FORVALTNINGSREVISOR Innstilling: OPPDRAGSANSVARLIG Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André I{anssens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Behandlingr Innstillingen enstemmig vedtatt.

16 4 Vedtak: Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André l-lanssens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Sak RAPPORTERING FRA REVISOR REVISJONSSTRATEGI 2OII BERG KOMMUNE Innstilling: Behandling: Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget lar revisors redegi øre lse til orienter ing. Fors laget enstemm i g vedtatt. Vedtak Kontrol lutvalget tar rev isors redegjørelse ti I orientering. Sak 38/ll OPPFøIGING AV FOREBYGGENDE ARßBID OG BARNEYERNTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SAKSBEHANDLING, Innstilling: Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: l. Kommunestyret viser til rådmannens tilbakemelding av , hvor det er skissert hvilke t ltak kommunen har iverksatt og planlegger â iverksette for å imøtekomme anbefalingene g tt i rapporten Forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenastan. 2, Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

17 5 Vedtak Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: l. Kommunestyret viser til rådmannens tilbakemelding av , hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for ô imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten Forebyggende arbeid og s alcs be handl ing i b ar nevorntj enosten. 2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. Utslcilt av saløprotoløll (iht. KL ç 77 nr.6) sendt pr, o-post 13,12.201I tíl: - Rådmannen i Berg lcommune U*lcriÍt av salcsprotokoll og saløframlegg sendt t l: - Ordføreren i Berg lcommune S k 39/ll BESTILLING AV FORVALTNINGSREVTSJON - UTGIFTER T.ORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE - TRUKKET I KOMMUNESTYRESAK 42lII Innstilling: Kontrollutvalget tar saken til etteretning. Behandling: Innstil I ingen enstemm ig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til etterretning. Sak 40/11 ANGÅENDE SKALAND VANNVERK DEL I OG DEL 2 - OPPFøLGING KONTROLLUTVALGSSAK 26120II Innstilling: Behandling: Felles forslag til vedtak:

18 6 Konlrollutvalgel tar rådmannens brev av 21,i,1,2011 lil etturctning, og her râ dma n n e n ho lde ko n t ro l lut va lge l lø pe nde o r i e ntut. lìorslaget enstemmi g vedtatt Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 2l,ll.20l I til etterretning, og ber rådmannen holde kontrollutvalget løpende orienteft i saken. Utskrift av saks trotokoll sendt i, i til - Berg kommune v/r(tdmctnnen Srtk 4lll I DRøFTING - NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJ IIKT Innstilling: Bchandling: Fcllcs forslag til vedtak: Kontrollutvalget ble i møte orienteft av or<jf'øreren om at kornmunen hadde satt i gang et prosjekt so n innebar en giennomgang av ressursbruken i kommunen, bl.a. innen pleie og omsorg, og at det ble gitt økonomisk tilskudd til prosjektet l'ra Fylkesmânnen i Troms. Pâ bakgrunn av dcnne infbrmasjonen valgtc kontrollutvalgct å avvente oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektcne Ressursbruk innen pleie og om:nrg og Admini.strativ slruklur. Kontrollutvalget ber derfor rådmanncn informere utvalget til nestc møtc orrt rcsultatet I'ra dcttc ornstil I ingsprosjektet. 2. Kontrollutvalgct bcstiller forvaltningsprosjektet Ofþntlige an,rkffilser ned fokus pâ teknisk scktor, og ber K-Sekretariatet utforme bestillingen til KomRev NORD. Iìevisjonen bes snarest utarbeide overordnet prosjcktskissc som scndes sekretariatet som videresender denne på c-post til utvalgets mcdlemmer for ev, godkjennelse. Forslagct enstemm ig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget blc i møte orienteé av ordføreren om at kommunen hadde satt i gang ct prosjckt som innebar en gjenno ngang av ressursbruken i kommunen, bl.a. innen pleie og omsorg, og at det ble gitt økonomisk tilskudd til prosjektet fra lrylkesmannen i Troms. På bakgrunn av dcnnc infbrrnas.ioncn valgte kontrollutvalget å avvente oppstart av lbrvaltningsrcvisjonsprosjektcnc Ressursbruk innen pleie og omsorg og Adminislraliv strukfar. Kontrollutvalget ber derfor

19 7 rådmannen informere utvalget t l neste møte om resultatet fra dette omstil I i ngsprosjektet. 2, Kontrollutvalget bostiller forvaltningsprosjektet Offenilìge anskaffelser med fokus på teknisk sektor, og ber K-Sekretariatet utforme bestillingen til KomRev NORD. Revisjonen bes snarest utarbeide overordnet prosjektskisse som sendes sekretariatet som videresender denne på e-post til utvalgets medlemmer for ev. godkjennelse. Uulcrifl av vedtalcets pkt I sendt I 3. I I til: - Berg lømmune v/rådmannen UtskriÍt av vedtalcets pkt, 2 sendt pr. e-post l,3.i,2.20/,1 til: - KomRev NORD v/oppdragsansvarligþrvaltningsrevisor Sak G.IENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER Innstilling: Gjennomgangsn tas til orientering. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedt k Gjennomgangen tas til orientering. Sak 43/11 REFDRATSAKER Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Behandlingr Referert: A B. FACKONFERANSE OC SEMINAR - NKRFs KONTROLLUTVALCS- KONFERANSE 2OI2 - invitasjon HJELP - JEG ER NY I KONTROLLUTVALCET! - artikkel sakset fra Kommunerevisoren nr. 6

20 I c. D. E. F ENCASJEMENTSBREV - BERG KOMMUNE - KomRev NORDs brev av I NY BEHANDLING - KLAGE VANNGEBYR AKSEL HANSSEN AS (if. kontrollutvalgsak 24ll I ) - utskrift protokoll kommunestyresak 45/l I ANG. FORVALTN INGSREVISJON AV POLITISKE VEDTAK - utskrift av protokoll kommunestyresak 4li I I OPPFØLGING AV (85 TILRÂDNINGAR FOR STYRKT EIGENKONTROLL I KOMMUNANED - INTERN KONTROLL (if, kontrollutvalgsak 36/20 I 0) - rådmannens brev av I - râdmannons e-post av Tillegg - tatt opp i møtet: G TIDS S KRIFTET KO MMUN EREI4SO REN - abonnement fâgbladet Felles forslag til vedtak: L Referatsak G: Det tegnes abonnemont for Kommunorevisoron, samtlige medlemmer på tidsslviftet 2. Øvrige referatsalcer tas lil orienleríng, Forslaget enstemm i g vedtatt. Vedtak: l. Referatsak G: Det tegnes abonnsment for samtlige medlemmer på tidsskriltet Kommunerevisorgn. 2. Øvúge referatsaker tas til orientering. $ak MøTE I KONTROLLUTVALGET - MøTEDATO Innstillingr Behandling: Felles forslag til vedtak: Neste møtefastsettos tll onsdag I5.februar 2012 kl

21 9 Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Neste møte fastsettes til onsdag I 5. februar 20 I 2 kl

22 Berg Skole Samarbeidsutvalget 9386 Senjahopen Til Berg Kommune v/ Rådmannen 9385 Skaland ORDERNSREGLEMENTET VED BERG SKOIE. d EfiFÌG KOT.ilIVlUN E '.' ' j$5r"( [si-" I 3,,, 2012 : Ë,S, {}sþ/ Senjahopen den L9,L,20L2 wi H, k q"* s, / SU har på møte L7J,20tZ vedtatt nytt ordensreglement til Berg skole. SU ber om at ordensreglementet behandles i formannskap og kommunestyre. På denne måten vil SU markere eiers ansvar overfor politikere og administrasjon. 0rdensreglementet blir oversendt av rektor fens Heiberg slik at det kan bli behandlet på kom mu nes fyremøtet den 1,6,2.20 1,2, Samarbeidet mellom FAU, SU og skolen er inne i en god stim. Vi tror at det vil bli til det beste for eier, ansatte, elever og foreldre, og for hele samfunnet i Berg. Mvh [J. n{c.1.\"^^r"^ Finn Halvar Markussen leder $."- Uß." el+ Ttlut.,. J t f,t^ V=r,!t1,.o.rt4-,r.,,r. nlj Ì ll't,& u*^årl,\r"{-uå Lrqot L-.. t(i 80 '.,^ê'1u,'* 'l.rl^j",/-* d"l "f-.r.

23 ta. /s. FORSKRIFT OM ORDENSRBGLEMENT T'OT ELEVER I GRUNNSKOLEN VED BERG SKOLE. I IIÌNLEDNING $ I Hjemmel $2 Formål $3 Virkeområder II REGLER OG SANKSJONER g4 Generell oppførsel $5 Sanksjoner - tiltak ved brudd på ordensreglene III SAKSBEHANDLING I INNLEDNTNG $ I Hjemmel Med [iemmel i lov av 17. juni 1998 ru 6l om grumskolen og den videregåendc opplæring (opplæringsloven) fastsettes forskrift om ordenlsreglement foi nerg skole] $ 2 Formål Berg skole skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og ior å sikre ãt skolesamiîunnet skal være en lærings- og arþeid plass der alle rrives og får muligheren til å giøre "n goà jouu. Reglementet skal informere elever og foreldre omãl"u"ns rettftheter oi ptit<ter, skolens krav og reaksjonsmåter og skolens plikterl $ 3 VirkeomrJlde Ordensreglementet omfatter hele Berg skole. Reglementet kan ikke fravikes. Ordensreglementet gielder br atle akiiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gielder også skoleveien. Ordensreglementet g,iøqes kjent for elevene og deres foresatte og revideres årlig i samarbeidsutval getlskolemi ljøutval get. Godkjcnt av Samarbcidsutvalget v/berg skole

24 II REGLER OG SANKS.IONER $ 4 Innhold Som elev har du både rettighcter og plikter: l. Du har rett til: - atandre behandler dcg på cn ordentlig måte/som et likeverdig menneske - at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fied - å slippe å oppleve fysisk, psykisk eller vcrbal plaging/mobbing - et godt lærings- og skolemiljø 2. Du har plikter til å: - behandle andrc på en ordentlig måte/som et likeverdig mcnneske - vise respekt og toleranse ovenfbr andre, slik at bl.a. rasistiskc utsagn og handlingcr ikke er tillatt. - Vise respckt for andre og la deres og skolens eiendeler være i f'red - Ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt - rctte deg etter beskjecler gitt av voksne - arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø - møte presis, ha med det du trcnger, holde arbeidsro, giøre skolearbeidet til avtalt tid - holde skolens område rent og ryddig 3. Dct er ikke tillatt med, ellcr spise slikkerier/sukkcrholdig/kullsyreholdig drikke på skolen, kun tillat unntaksvis. For å kunno værc i stand til å arbeide godt på skolen, bør du ha med sunn matpakkc. Det er den enkclte foreldre/foresattes ansvar å sørge lbr at elevcn har med seg sunn skolemat(matpakke) hver dag på skolen. 4. A) Skolens datamaskiner skal brukes i l'aglig sammenheng. Brukere må ikke oftbntliggjøre innhold av rasistisk, nazistisk, pornogralìsk cllcr på annen måte krenkende karakter eller oppsøke slike sider. Elever kan nekte å la seg fotograferc eller filme i skolctida. Nærbilder av enkcltpersoner må ikke tas/brukes mot vedkommendcs ønske eller at det opplcves krenkende. [,ærer bestemmer bruk av PC i skolctida. Skolens IKT- regler skal følgcs. B) Private PC'er kan brukes i pausene, for øvrig giclder samme regel i undervisningssituasjon som for skolens PC'er. Elevene er sclv ansvarlig for sinc maskiner.

25 5. I undervisningstiden skal mobiltelefonen være avslått og ligge i sekken. Den kan bare brukes i spesielle høve etter avtale med lærer. Bruk av mobiltelefon er tillatt i friminuttene. Det er ikke tillatt og frlme eller ta bilder. 6. Når elevene er på skolen er de skolens ansvar. Skolens ulykkesforsikring gielder på skolens områder og i all aktivitet arrangert av skolen. Elever som forlater skolens område uten tillatelsen er ikke lengre under skolens ansvar og forsikring. Dette gjelder også når foreldre har gitt tillatelse til å forlate. Elever kan forlate skolen etter avtale med lærcr etter skriftlig melding fra foreldre/foresatte. Forsikringen gielder da kun dersom meldingen er signert av lærer/rektor. Elever i team III kan i tillegg til forrige punkt forlate skolen i matpausen kl I 1.00 uten skriftlig tillatelse, kun på fredager. Dette forutsetter at det ilike går ut over skolens undervisningsopplegg. Foreldre/foresatte vil få skriftlig beskjed dersom lærer blir oppmerksom på at deres elev forlater skolen på eget initiativ. Etter to (2) skriftlige beskjeder vil foreldre/foresatte og elev bli innkalt til samtale om saken. Se også punkt 5 om sanksjoner. 7. Det er forbudt å bruke, omsette eller motta tobakk, snus, alkohol eller andre rusmidler på skolen eller arrangement som skolen er ansvarlig for. Det er også forbudt å ha med seg farlige eller forstyrrende gjenstander.

26 8. Innlevering av andres arboid som sitt eget eller juks/forsøk på jhks på prøver er ikke tillatt. Arbeidet underkjennes. g, Ingen sykling på skolens område mellom kl og kl Sykler skal parkeres på anvist sted. Aking i skolebakken er ikke tillatt. 10. Utesko skal ikke benyttes i klasserommene. Som hovedregel skal yttertøy henges i gangen. $ 5 Sanlajoner - tiltak vcd brudd pû ordensreglene 1" Refselscstiltak Før alvorlige reßelsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med se en person. Fysisk refsing eller amen krenkende behandling av eleven må ikke nyttes, jf opplæringsloven 2-9. Anmerknin g bør benyttes som dokumentasjon. $ 2. Straffbare forhold Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion og livssyn og lignende. Elevenes foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at der er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal anmeldcs til politiet. Dersom den fbrna rmede er en elev, avg ør eleven/fbreldre/foresatte om forholclet skal aruneldes.- 3. Erstatningsansvar Ved bevisst skacle eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagf sanksjoner etter reglementet her, ogstl bli erstatningsansvarlig, jf skadeerstatningslovens $ l -l. Foreldre er erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens $ I -2, for tiden inntil kr Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr. Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen er ikke ansvadig for verdisaker og personlige eiendeler som blir borte i skoletida. 4. Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak: a. Muntlig irettesettelse b. Muntlig melding til foreldre/foresatte c. Skriftlig melding til foreldre/fbresatte d. Genstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. Inndratte gienstander kan leveres tilbake til foreldre/foresatte. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Ulovlige rusmidler overleveres politiet e. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er pâført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, $erne tagging vaske og lignende)

27 f. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid n. g. Midlertidig eller permanent gruppetilhørighet. Foreldre/foresatte informeres. h. Utestenging av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter. i. Individuelt undervisningsopplegg. 5. Bortvisnlng Ved bruk av vold og/ eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på trinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager Elever pâ l.-7. trinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. Rektor selv vedtar bortvisningen etter âha úåføtt seg med lærerne til eleven. Før det blir giort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre l ielpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig. Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvisningen iverksettes for resten av dagen på l.-7. trinn, ogfør bonvisning for hele dager på trinn, jf opplæringsloven g Flytting av elev til annen skole '1rlår omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flynast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir giort vedtak om å flyne ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak", jf opplæringslovens $ 8-1, 3 ledd. Rådmann tar avgsørelsen i slike saker. 7. f,'ravær Foreldre plikter å melde fra til skolen om elevers fravær ved sykdom utover 3 dager. Elevene skal levere slaiftlig melding i meldingsboka fra foreldrene umiddelbart etter fi'avær. Meldingsboka må alltid være med på skolen. Foreldrene kan søke om fritak fra undervisningsplikten for sine bam. Slikt fritak kan gis for en dag av kontaktlærer og for inntil 2 uker av rektor, jf opplæringsloven $ 2-l l. III SAKSBEHANDLING l. Generelt Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følgø reglene i opplæringslovens $ 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap III - kap IV ved enkeltvedtak. 2. Kunngiøring Reglementet for orden og oppførsel giøres (ient for elever, fbreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

28 f: Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid g. Midlertidig eller permanent gruppetilhørighet. Foreldre/foresatte informeres. h. Utestenging av enkeltelever fra spesielle anangement og aktiviæter. i. Individuelt undervisningsopplegg. 5. Bortvisning Ved bruk au uóld og/ eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grovg brudd på ordensreglementet,lan elever på trinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager Elever pe t.-l. trinn kan vises 6ort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. Rektorlelv vedtar bortvisningen etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir giort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å fbrklare seg muntlig. Foreldre/foresattc til elevine skal varsles før bortvisningen iverksettes for resten av dagen på I.-7. trinn, og før bortvisning for hele dager på trinn, jf opplæringsloven $ Flytting av elev til annen skolc "Nåiomsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir giort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak", jf opplæringslovens $ 8'1,3 ledd. Rådmann tar avgiørelsen i slike saker. 7. Fravær Foreldre plikter å melcle fra til skolen om elevers fravær ved sykdom utover 3 dager. Elevene skal leveie skriftlig melding i meldingsboka fra foreldrene umiddelbart etter fravær. Meldingsboka må alltid være med på skolen. Foreldréne kan søke om fritak fra undervisningsplikten for sine barn. Slikt fritak kan gis for en dag av kontaktlærer og fbr inntil 2 uker av rektor, jf opplæringsloven {) III SAKSBEIIANDLING 1. Generelt Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens $ 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap III - kap IV ved enkelwedtak. 2. Kunngjøring Reglemeniet for orden og oppførscl giøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. 4

29 Svarslipp, leveres til skolen: Reglementet er giennomgått og lest. Navn: Dato:

30 Sak 13/12 KST-Sak 13/12 SALG AV AKSJER - BERG UTLEIEBYGG AS Saksbehandler: Synnøve Eriksen Arkiv: 201 Arkivsaksnr.: 11/1470 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/11 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Berg kommune selger sine aksjer, 100 aksjer à kr ,-, totalt kr ,-, i Berg Utleiebygg AS til kjøpergruppen Reinvest AS, To-søstre AS, Reiertsen Transport AS og Fiskeriservice Senja AS. 2. Berg kommune kjøper 20 aksjer i Senja Næringshage AS, à kr ,-, totalt kr ,-, hos Berg Utleiebygg AS. Beløpet finansieres av salg av aksjer i Berg Utleiebygg AS. Skaland, Rolf Erik Søreide rådmann Side 3 av 62

31 Sak 13/12 Vedlegg: K-sak 69/11 Forslag til avtale om kjøp/salg av aksjer. Saksopplysninger: I k-sak 69/11 vedtok kommunestyret at Berg kommune skulle inngå intensjonsavtale med kjøpergruppen bestående av Reiertsen Transport AS, To-søstre AS, Bovikfisk AS og Reinvest AS. Kommunens forhandlingsutvalg har vært ordfører, rådmann og økonomisjef. Gjennom intensjonsavtalen er Berg kommune forpliktet til å selge til en eller flere av selskapene i gruppen, dersom partene blir enig om en endelig avtale. Endelig avtale skal vedtas av kommunestyret. Kommunens forhandlingsutvalg har hatt 3 møter med representat fra kjøpergruppen, og det er laget et forslag til avtale om kjøp/salg av aksjene i Berg Utleiebygg AS, jfr. vedlegg. Berg kommune har 100 aksjer i selskapet à kr ,-, dvs. en aksjekapital på kr ,-. Kjøpergruppen skal betale kr ,- for aksjene i Berg Utleiebygg AS. I tillegg skal kjøpergruppen innfri lånet i KLP Kommunekreditt, slik at kommunens garantiforpliktelse opphører, samt betale alle forfalte kommunale avgifter innen Salget av aksjene innebærer at kommunen ikke lenger har noe ansvar for drift/forvaltning av selskapet. Berg Utleiebygg AS har 20 aksjer i Senja Næringshage AS, à kr ,-, totalt kr ,-, som de ønsker at Berg kommune skal overta/kjøpe. Styreleder Arvin Reiertsen vet ikke hvorfor Berg Utleiebygg AS har disse aksjene, da de ble kjøpt lenge før han overtok ledervervet. Berg kommune har ikke aksjer i Senja Næringshage AS. Ifølge aksjonæroversikten i Senja Næringshage AS, så har både Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Torsken og Tranøy kommune 20 aksjer i Næringshagen. Dersom Berg kommune ikke ønsker å kjøpe disse aksjene, vil Berg Utleiebygg AS prøve å selge aksjene til andre. Berg Utleiebygg AS har svært dårlig likviditet, så dersom Berg kommune ikke ønsker å selge aksjene i Berg Utleiebygg AS, må selskapet refinansieres. Skaland, den Synnøve Eriksen økonomisjef Side 4 av 62

32 Berg Utleiebygg AS v/arvin Reiertsen 9386 Senjahopen BERG UTLEIEBYGG AS Unntatt off. k.l. $ 13 Vår ref. n/t470-3lse Arkivkode 20t Deres ref. Dato 0r.r r.201i Kommunestyret behandlet i møte I sak 69lll. Følgende vedtak ble fattet: 1. Berg kommune inngår intensjonsavtalen av I med kjøpergruppen bestående av Reiertscn'l'ransport AS, To-søstre AS, Bovikfisk AS og Reinvest AS. 2. Kommunens forhandlingsutvalg er ordførero rådmann og økonomisjef. Dette vedtaket kan etter forvaltningslovcns paragraf påklages til formannskapet innen 3 uker fia nottakelsen av dette vedtaket. En cventuell klage skal framsettes skrifllig og sendes til Berg kommune, 9385 Skaland. Derso n det er ønskelig, kan kommunens saksbelrandler gi nærmere informasjon om rettigheter til innsyn i saksdokumenter og event. hjelp med utforming av klagen. Med vennlig hilsen Berg kommune Berit Skogland formannskapssekretær Postûdresso: 9385 Skaland Bssøksadrcssc: Sknlond 'l'clcfon: 'l'clcfnks: r l

33 f,rl Rrrin l(olv't\1 :N' :, r./ vocjloçrp rirj.rrr, *.jl Ollt Z_ AVI'ALA OM SALGIK.IØP AV AKSJAR.Bcrg Komrnunc ("sclgcr") og Rcinvcst AS,'l'o-Søstre AS, Ilcicrtson T'ranspott Afi og lfiskcriservicc Senja AS ("kjøpcr") har irrngått følgcnclc avtale om kjøp av aksjcr i llcrg tjtlcicbygg AS, org,ttr (r 604 ("sclskapct") rncd ovcrtagclse den I Gjcnstnnd lbr salg/kjop Salget/kjøpet onlfotter 100 aksjcr i Bcrg Utleicbygg AS, hvcr pôlyclcnclc kr. I 000,-, clvs, 100 % av aksjcnc i selskapct, sorn lrar aksjckapital på kr ,-, 2. Kjøpcsunr Kjøpesumnren for aksjcnc skal tilsvars kr. I 000,' pr aksje, d.v.s' pnri kurs. 3. tsetnling nv kjøpcsttm Kjøpcrcn skal clen 30,04. l2 betalc selger (opcsumnren på kr I ,-. Boløpet ovcrførcs til bnnkkonto Vcd fbrsinket betaling beregrrcs rcntc ctter tìrn inkclscsrcntclovctts bcstetnntclscr, 4, Gjcnnonrføringen nv salget/kjøpct Kjøperen skol overta aksjcnc fra og mecl Ovcrtakclscn iltnebæt'cr at llerg k< lnmunc ikkc lcrtgcr har noe ansvar fbr drifì/forvaltning av Ilug Utlcicbygg AS. Kjøpcr skal innfli l lnet i Ki-.P Kçmntunckreditt slik at Berg kommunc sin garantifbrpliktclsc opphrote/slettes. Kjø lor fbrplikter scg til å sørgc fbr at alle lbrlìrlte komlnunalc avgilìcr. båcle cle som cr sikrct vccl legal rant og eltfre postot', giørcs opp inncn ovorclragclscsclatocn I Aksjer i Senja Næringshngc. Berg konrmunc overtar/kj øper 20 aksjer i Senja Næringshagc AS til bold'rrrt vr rcli - kr ,-, hos Berg LJtleietrygg ÂS. Ko nnruncn betaler tlisse aksjcne den 30'04,12. Vctl l^orsinket betaling bercgnes tcntc ctter fbrsinkelscsrcntelovens bestetnmclscr. ó. Godkjenningcr l)crure avtalen og ovcrclragclscn av aksjcne er vcdtatt av lserg konrmtrncstyrc clcn xx.xx.20 12, k-sak xvjl2. Sted: D tto: For kjøpcr!ìrr selger

34 Sak 14/12 KST-Sak 14/12 NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL Saksbehandler: Synnøve Eriksen Arkiv: 646 Arkivsaksnr.: 12/13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Berg kommune kjøper ny brannbil/røykdykkerbil til kr ,-. Det betyr en økning av kostnadsrammen på kr ,-, jfr. k-sak 75/ Investeringen finansieres med låneopptak på kr ,-, samt bruk av ubrukte lånemidler på kr ,-. 3. Evt. tilskudd skal redusere bruk av lån. Skaland, Rolf Erik Søreide rådmann Side 5 av 62

35 Sak 14/12 Vedlegg: Tilbud fra Engenes Brannteknikk AS. Utskrift fra skatteetaten. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett 2012, k-sak 75/11, ble det vedtatt at vi skulle kjøpe ny brannbil kostnadsramme kr ,- inkl. mva.. Dette skulle finansieres med lån og momskompensajon. Kostnadsrammen ble satt utfra hva brannsjefen trodde det ville koste å få på plass en ny mindre brannbil. Brannbilen skulle kunne kjøres med førerkort kl. B og ha et slukkesystem som man kunne starte førsteinnsats med, inntil den store brannbilen kom frem. Aktuelle leverandører hadde ikke informert brannsjefen om at kostnaden på slukkesystemet kom i tillegg til kr ,-. Det betyr at kostnadsrammen er for lavt budsjettert. Det er få leverandører som bygger slike biler i Norge, og aktuelle leverandører ble bedt om å komme med tilbud ut fra en spesifikasjon. Det er kommet inn tre tilbud, og det er bare tilbudet fra en leverandør som fyller kravene som var satt i spesifikasjonen. Hovedvektingen gikk på lasteevne, type slukkesystem og at bilen var stor nok til å få med seg 4 mann og utstyr. Tilbudet fra Egenes på en Mercedes Sprinter, ferdig rigget med egnet slukkeutstyr, levert på Skaland, med en dags opplæring, koster kr ,- inkl. mva. Berg kommune har to store objekteiere, Forsvaret og Nasjonal Turistvei, med krevende infrastruktur som krever godt utstyr og kompetanse. På bakgrunn av dette er det søkt om økonomisk støtte hos disse. En evt. støtte vil komme til fratrekk i investeringen. Det er søkt om kr ,- hos hver av disse. Etter at budsjettet for 2012 var vedtatt er det også kommet frem at denne investeringen ikke gir rett til kompensasjon av merverdiavgift. Skattedirektoratet har i et felleskriv til skattekontorene den gitt følgende svar på spørsmål om en kommunes kjøp av vakt-/utrykningskjøretøy gir rett til kompensasjon av merverdiavgift. Det følger av kompensasjonsloven 4 annet ledd nr. 2 at det ikke gis kompensasjon for merverdiavgift av personkjøretøyer. Hva som anses som personkjøretøy følger av forskrift om avgrensing av uttrykke personkjøretøyer (nr. 49). Ved grensetrekkingen mellom personkjøretøyer og andre kjøretøyer vil det være avgjørende hva kjøretøyet er registert som i motorvognregisteret. Vakt-/utrykningskjøretøy kan ikke lenger registreres som motorredskap. Slike kjøretøy må nå registreres som personkjøretøy, noe som igjen får betydning for merverdiavgiften siden registreringen i motorvognregisteret legges til grunn for hva som anses som personkjøretøy i avgiftssammenheng. Dette betyr at merverdiavgiften ikke kan fradragsføres ved kjøp av denne type kjøretøy. Det gis dermed heller ikke kompensasjon ved anskaffelser som skjer i kommunal regi. Side 6 av 62

36 Sak 14/12 Dette betyr at vi ikke kan finansiere denne investeringen med momskompensasjon, og det må derfor budsjetteres med en annen finansiering. Det ble i k-sak 75/11 vedtatt at vi skulle lånefinansiere kr ,-, og da mangler vi ,- for å fullfinansiere den nye brannbilen. Dette kan finansieres med ubrukte lånemidler. kr. Skaland, den Synnøve Eriksen økonomisjef Side 7 av 62

37 Repr s ntent lnorgo og lsland Berg Brannvesen Postboks FINNSNES Att: Arnstein Smevik Nulandsvlka 3, N-4400 Flekkefjord Telefon: Telefax: þvakt: web: e-post: Foretaksnr.: NO MVA l)eres ref.: Vâr ref.: f)ato: Lenvik-ßrevm-Tilbud på frcmskutt 5. fehruar 2012 Vcdr.: Tilbutl på fremskutt enhct - tilbud nr. T81009 Vi viser til deres forespørscl på kjøp av 1 stk. frcmskutt cnhct beregnct for førerkort klasse B, og har gleclcn av å komme mecl følgcndc tilbud på konrplett bil påbygget en Mcrcedcs Sprinter. Vårt tilbucl er gitt i samarbeid med Bertcl O. Steen som importiør og deres lokale forhandlcr. Vi stfu.som totallèverandør, men service og garanti på chassis fbrvaltes av dcn lokale forhandlcr. Utførlig opplæring av mannskaper er inklusive i k.ontrakten og vil bli utfþrt ctter nærmere avtalc med dún. Vi bcnytter nor$ke instruktører, samt vår norskc betjeningsveiledning som grunnlag for denne opplæringen. Vi har lcvert cn rekke biler til brannvesen utrustet på Mercedes Sprinter de senere år, <lg har god erfaring med denne biltypen. Vi leverer mellom 35 og 40 biler pr. år fordelt på kommuner, industri og flyplass. Foi-nærmere bilcler av dc leverte bilenc viser vi til våre internettsider ww\ry.escncs.as: under "leverte bilcr". Et langsiktig kundcforhold er fþrstc bud hos oss, vi vil clerfor rette oppnrerksomheten mot vår servicõavcleiing sorn er den mest profesjonclle sådanne på dct norske markedct i dag. Vår spredning av lðvcranser over hcle landet gir trygghct for at en av våre 4 se viceteknikerc ka r nå clem på kort varsel. Hos oss kjøper man ikke bare e t brannbil, men et kundeforhold og en fremtidig oppfølging av et firma hvor brannbiter har første og eneste prioritet! Vi tilbyr med dette som følger: L stk. Fremskutt enhet utrustct på en 3r5 tonns (førerkortklasse B) Mercedes llenz Sprinter 3t6cdil37 KA 4x4 (registrert som personbil uten avgift mecl tillatt totalvckt 3500 kg) Samlet pris kr '' I 2 Prisgrunnlag Prisãn er å iorstå ekskl. MVA, og er bascrt på gjeldende avgiftsbestemmelser. Cryldíghet T'ilbudet er gyldig i 90 dager fra dato. Lenvik-R rcvrn-tilbud på frernskutt.dtlc TB1009 Sidc I av 3 Berg Brannvcsen 5. februar 2012

38 Ropr sontânt I Norge og lsland 3. Manualerlhåndbøker Vi medleverer betjeningsveileclninger og hånclbøker med norsk tekst for alle vfue brannbiler. 4. Reservedeler Vi i samarbeid med Rosenbauer Internationat AG gir 20 års reservedelsgaranti. Til Deres informasjon kan det opplyses at Egcncs/Rosenbauer har lcvert over en rekke kjøtetøyer til Luftfartsverket i Norge, og har 24 timcrs leveringsavtale for service og reservedelpr. Vi tilbyr 24 timers responsticl på reservedeler fra vårt lager i Flekkefjord. NØdvendige, slitedeier for pumpe og utstyr er lagcrvare i Flekkefjord, og leveres omgående med raskeste mulige transport fra vår 24-timers vaktservice. 5. Seruice og teknisk bístand Vår serviceavclcling i Flekkefiorcl tilbyr 24-timers vakt for reservedeler og service. Flere kunder har inngått serviccavtale nred oss hvor vi foretar en årlig sjekk av kjøretøyet. Vi har cget seiviceverkstecl i Flekkefjorcl med alle fasiliteter. I tillegg har vi fullt utstyrte verksteds-/scrviccbiler sotn stiller hos clem, enten på arlig service eller ved akutt bchov. 6. Opplæring: Vi tilbyr opplæring av brannvesenets personell over 1 dag i for.bindclse med overleveringen av bilen. Opplæringen bcstår av on teoretisk og en praktisk del og inkluderer håndbøker og overheaclf< lier som også teveres i elektronisk form på CD. 7. Registrering og godkjenning Egenes Brannteknikk AS cr godkjcnt av biltilsynet som påbyggerverksted, og kan utføre alle typer påbygg. Dct ferdige ktløretøy leveres av oss ferdig godkjent og registret som lett lastebit i hcnhold tit gielclencle bestemmelser. Vi tar forbehold om endringer i rcgistrerings- og avgiltsmessigc bestemmelser. 8. Leveringstid: Vi kan antyde en lcvcringsticl på ca. 8 rnånecler fra bestilting avhengig av kapasitet på bestillingstidspunktet. 9. Leveringsbetingelser: Leveringsbctingelse cr ferclig registrert og fritt leverl Skaland, inkludert opplæring. 10. ßetalingsbetíngelser: Chassis vcd ankomst vårt verkstecl, rcstcn netto pr. 30 dager etter registreting på dere. Vi håper at tilbud eì av Ínteresse, og det skulle glede oss å motta dercs bestilling som vil få vår største oppmerksomhet. Med vcnnlig hilsen Egenes Brannteknikk AS M Stein Asgcir Egenes Adm. direktør Lcnvik-lJrevrn-Tilbud pâ frcmskutt.doc T81009 Sidc 2 av 3 Berg Brannve$en 5, f'ebruar 2012

39 Flopr sontant lnorge og lslarrd Vi er mcdlem av RENAS og viser miljøansvar. Elcktriske og elektroniske produkter inneholder hclse- og miljøskadelige stoffcr. Som import/r av elektriske og elektroniske produktcr, er vi derfor pålagt å delta i cn returordning fbr kasserte proclukter. Vi samarbcider nrcd RENAS - r'eturselskapet for naeringselektro - ffil tref{a$ for å oppfylle clen såkaltc EE-tbrskriften og hindre at helse- og miljgskaclelige stoffer kommcr på avveie. Vi er rnedlcm av CiRØN'I'PUNKT og viscr rniljøansvar. Grønt Punkt Norge AS sikler finansiering av returordningene fbr plastmetal I-, og glassernbal lasj e, emballasj ekatlong, drikkckartong og b6lgepapp. Fra l. f'ebruar 2008 dril'ter Grønt Punkt Norgc AS i tillcgg i nnsarnli ng og gjenvinning av plasternballasje, cmballasjckartong og drikkekartong. Vi cr godkjcnt av Statcns Vegvcscn sonr påbyggclverksted mcd rcgistrcringsnummer Dcfinisj<ln av påbyggerverksted: Verkstecl sçm kan utføre påbyggings-, oppbyggings- og ombyggingsarbeicl på kjørctøy i samsvar mcd kjørctøytabrikantcns anvisni nger. Egencs Bronntêkn kk As ots tû,'glbí'l\r0 M( h.^h'úl ldrhiltorr ' lrdrci',lftltclu n.. J3t and lk.ôñùri,{ho L leh ô09 l[rill.ù v.0,li'{ltù ikl I t. ñ' r 200t-.r (qllj(nt,0f øåbyggewerkrtod rôrú rrl bvot nrln!rúnd ß95A (r 1, M ilrúñ.. hlrñjct r t lr tñ.lgttlr.j) l.!rl fkl n! l.r.rt.,:l't r,fy'l{a h,tsrú/rî l imr'n r.r cnrly'l C. lli.ri ô.,,f ñ ar.jitt, l!r!ôñrlriirt, ß1 lo 9V) r ril Ârfrdll 4, mùr l0l I \fr_.1,/* '#ffi l,cnvik--b r cvrn"..tilbud pâ frernskutt.cloc 'rb 1009 Sidg 3 av 3 Bcrg Ilrannvcsen 5. februar 2012

40 R pr sentant I Norge og lsland SPESIFTKASJON for Fremskutt enhetlrøykdykkerbil påbygget MB Sprinter 316CD\137 4x4 Kassevogn Kunde: Berg Kommune Tilbud nr.: TBL009 Vi har valgt å tilby bilen på en 3,5 tonns MB Sprinter, førerkort klasse B. Våre vektberãgninger (baseit på tidligere leverte biler) viser at en her kan få til kombinasjonen B iørerkort, mannikapskabin, 4x4 med reduksj onsgir, slukkeutstyr med vanntank, samt vektreserve for redningsutstyr under denne totalvekten. Bilde av tidligere levert bil, 5 tonns utgave, men ser helt lik ut bortsett fra enkle ttjul bak. SpesifiktsJon for [remskutt cnhcurlylrdykkerbil Tilbu<trBloog side I av7 Berg Kommune

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

TORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 8.5.2012 Varighet: 1000-1300 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Helge Leikvik Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer Helge

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: 21.3.2014 Varighet: 1100-1320 Møteleder: Sekretær: Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM TITTEL ORDENSREGLEMENT UNDERTITTEL FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN STJØRDAL KOMMUNE. Foto: Karin Knutsen

KOMMUNAL FORSKRIFT OM TITTEL ORDENSREGLEMENT UNDERTITTEL FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN STJØRDAL KOMMUNE. Foto: Karin Knutsen KOMMUNAL FORSKRIFT OM TITTEL ORDENSREGLEMENT UNDERTITTEL FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN STJØRDAL KOMMUNE Foto: Karin Knutsen Stjørdal kommune Etat oppvekst 21.02.2016 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 12.10.2017 Varighet: 1000-1235 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Overordnede ordensregler Fjære skole

Overordnede ordensregler Fjære skole Overordnede ordensregler Fjære skole Vedtatt i SU 29.01.2009 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 1 Hjemmel 3 2.2 2 Formål 3 2.3 3 Virkeområde 3 3 Regler og sanksjoner... 3 3.1 4 Generell oppførsel 3 3.1.1

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Guttorm Nergård, RoaT Jakobsen Unni Antonsen, Jan a.rald Jansen,

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune 1 Innhold FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE... 3 Innledning... 3 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 21.2.2012 Varighet: 0900-1125 Møteleder: Sekretær: Jon Sandmo Bjørn-Harald Christensen

Detaljer

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune Forskrift til Ordensreglement for Tromsø kommune Vedtatt av rådmannen 25. mai 2011 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

BERG KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Henriette Nergård og Werner Enoksen hadde meldt forfall til møtet, og varamedlemmer møtte.

BERG KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Henriette Nergård og Werner Enoksen hadde meldt forfall til møtet, og varamedlemmer møtte. BERG KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Berg kommune Møtedato: 17.3.2016 Varighet: 1000-1230 Møteleder: Morten Eriksen Sekretær: Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer Morten

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) for elever i grunnskolen i Smøla kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) for elever i grunnskolen i Smøla kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) for elever i grunnskolen i Smøla kommune Fastsatt av Smøla kommunestyre 01.11. 2012 med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: Varighet:

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: Varighet: SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: 15.2.2017 Varighet: 1000-1120 Møteleder: Sekretær: Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 16.2.2017 Varighet: 1000-1130 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

LENVIK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

LENVIK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LENVIK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Lenvik, møterom 4 (4. etg.) Møtedato: 11.2.2016 Varighet: 9.00 13.30 Møteleder: Sekretær: Roger Hanssen Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Kapittel 1 Innledning 1-1. Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 7.5.2015 Varighet: 11.00 13.00 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Faste medlemmer Personlige varamedlemmer Fra utvalget møtte:

KVÆFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Faste medlemmer Personlige varamedlemmer Fra utvalget møtte: KVÆFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.3.2010 Varighet: 1030 1315 Møteleder: Sekretær: Børre Kristiansen Martin S. Krane Faste medlemmer Børre Kristiansen Jakob

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 29.1.2015 Varighet: 13.00 16.55 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/3942

Saksframlegg. FORSKRIFT - ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/3942 Saksframlegg FORSKRIFT - ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/3942 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Trondheim, jfr. Opplæringslovens

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen Møtedato: 7.11.2014 Varighet: 9.30 12.55 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune Livskvalitet og vekst FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE INNHOLD Kapittel 1 Innledning... 2 1.1 Hjemmel... 2 1.2 Innhold og virkeområde...

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: 25.2.2015 Varighet: 1100-1300 Møteleder: Sekretær: Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad. Kjell Atle Alvestad Varamedlem (tilstede f.o.m.

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad. Kjell Atle Alvestad Varamedlem (tilstede f.o.m. BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, digitalt møterom Møtedato: 11.12.2015 Varighet: 9.30 11.35 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Forskrift - Reglement for orden og adferd (ordensreglement) ved skolene i Stor-Elvdal kommune.

Forskrift - Reglement for orden og adferd (ordensreglement) ved skolene i Stor-Elvdal kommune. Forskrift - Reglement for orden og adferd (ordensreglement) ved skolene i Stor-Elvdal kommune. Planinformasjon Gjeldende tidsrom: Fra 1.04.2014 Tidspunkt for revidering: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 23.11.2011 15.00 19.00

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 23.11.2011 15.00 19.00 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 23.11.2011 15.00 19.00 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Rissa kommune

ORDENSREGLEMENT. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Rissa kommune ORDENSREGLEMENT Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Rissa kommune Ordensreglementet er vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur xx.xx.2015 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 (opplæringsloven)

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 16.01.08 15.30 18.00

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 16.01.08 15.30 18.00 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 16.01.08 15.30 18.00 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen Britt Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KARLSØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom Toftefjord Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KARLSØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom Toftefjord Møtedato: Varighet: KARLSØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Toftefjord Møtedato: 5.3.2012 Varighet: 09.30 11.50 Møteleder: Sekretær: Odd Harald Johansen Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Personlige

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom 1 Møtedato: Mandag Varighet:

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom 1 Møtedato: Mandag Varighet: STORFJORD KOMMUNE Møtested: Rådhuset, møterom 1 Møtedato: Mandag 26.3.2012 Varighet: 09.00 14.45 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Nils Petter Beck Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Nils

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel Reglement for orden og oppførsel Isfjorden 16.12.15 1. Hjemmel Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement)

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

ALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, digitalt møterom Møtedato: 23.9.2016 Varighet: 9.30 10.35 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KVÆFJORD KOMMUNE. Møtested: Rådhuset Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KVÆFJORD KOMMUNE. Møtested: Rådhuset Møtedato: Varighet: KVÆFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Varighet: 1030 1350 Møteleder: Sekretær: Børre Kristiansen Martin S. Krane Faste medlemmer Børre Kristiansen Jakob

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) 2-9, og vedtatt av kommunestyret

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden og ivareta elevenes

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget STORFJORD KOMMUNE Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag 1.12.2017 Varighet: 10.00 11:15 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arvid Lilleng Martin S. Krane Faste medlemmer Arvid

Detaljer