06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen for 1200 av våre medlemmer i nye BORI Gruppens ambisjoner er å være en av de største prosjekter og etablerte utbyggerne av nye boliger på Romerike. Dette skjer både i egen regi, men også i samarbeid med andre aktører. borettslag. Når boligene er ferdigstilt blir vi forvaltere av de samme boligene. Vi er opptatt av at boligene har en kvalitet som tilfredsstiller beboerne og BORI som forvalter. Når vi først har oppført en bolig, løper vi ikke fra vårt ansvar. Vi ønsker å være støttespillere for beboerne, og vår oppgave i denne sammenheng er å sørge for at boligene får den kvalitet som beboerne har betalt for og til den pris som er forutsatt i kontrakten.

3 003

4 2006 Årsrapport Innhold BORI Årsrapport

5 Innholdsfortegnelse Styreleder Styrets årsmelding Regnskap 032 Revisjonsberetning og melding fra representantskapet 034 BORI Utbygging AS 036 BORI Drift AS 038 Garanti Eiendomsmegling Romerike AS 005

6 Styreleder Et krevende oppstartsår Det er nå gått et år siden fusjonen mellom LSBO og ROBO ble vedtatt, og det nye Boligbyggelaget Romerike ble etablert. Året som har gått har vært meget arbeidskrevende både for ansatte, ledelse og tillitsvalgte. Det har vært mye ekstraordinært arbeide knyttet til samkjøringen av de to tidligere lag. Arbeidsoppgaver er fordelt, rutiner etablert, lokaliseringsspørsmålet er ordnet mv. Vi ser etter hvert et klart riss av det lag vi ønsket å få på plass via fusjonen. Vi har lov til å være fornøyd med mye av det som er gjort i løpet av året. Boligbyggelaget Romerike fremstår i dag i en moderne utgave, både innholdsmessig og formmessig. Når det 14. november. Omtrent samtidig kom jubileumsboken om vårt boligbyggelag. Alt har likevel ikke gått like glatt i det passerte år. Det har vært utfordringer knyttet til løpende boligprosjekter, samkjøring av to ulike kulturer, styringsmodellen for laget og datterselskapene, foruten en rekke utfordringer av mer praktisk art. Boligbyggelaget legger frem et meget dårlig resultat for Mye av resultatsmellen kan forklares med tap Bori gruppen får i Solsikken prosjektet. For øvrig er de viktigste forklaringer å finne i et endret prinsipp for hvilket tidspunkt man inntektsfører tekniske tjenester tilknyttet var vel begrunnet, rent forretningsmessig. Det nye lovverket for boligbyggelag/borettslag, gjør det påkrevet å effektivisere driften så mye som overhodet mulig. Det vises til at de to tidligere boligbyggelag til sammen har tapt ca 10 millioner kroner i årlige inntekter, som følge av den nye loven. Laget har videre til tross for tapet i 2006, fortsatt en sunn økonomi. Virksomheten så langt i 2007, synes å gå som planlagt. Styret har god tro på at de oppstartsproblemer man har sett, snart er forbi. Høsten 2007 vil boligbyggelaget bli samlokalisert i helt nye lokaler i Lillestrøm. Dette vil forhåpentligvis ytterligere bidra til effektivisering av driften gjelder innholdet kan vi byggeprosjektene, av laget, samtidig som konstatere at vi i dag er samt at et par av bygge- rammevilkårene for våre totaltilbyder innenfor prosjektene har blitt ansatte vil bli betydelig bolig og boligrelaterte utsatt noe i tid. forbedret. tjenester. Likevel jobbes Ytterligere har man det aktivt med fortsatt å en del ekstraordinære På tross av de oppstarts- utvide tjenestespekteret, kostnader tilknyttet problemer man har ikke minst når det gjelder omprofileringen av laget. sett, mener vi å ha opp- boligrelaterte tjenester. Endelig kommer også rettholdt et godt Vi skal videre fortsatt at vår meglerforretning tjenestetilbud overfor være en av de største Garanti Eiendoms- både tilsluttede lag, utbyggere av nye boliger megling Romerike AS enkeltmedlemmer og på Romerike. var gjennom betydelige andre samarbeids- omstillinger i 2006, noe partnere. Vi har som Laget fikk ny logo og som påvirket salget i stor uttalt målsetning at grafisk profil medio grad. BORI skal være en november Vi feiret samarbeidspartner å dette, og etableringen Uavhengig av de stole på. Kun på denne av det nye laget, med en utfordringer vi har møtt måte kan langsiktige stor festforestilling i er det ikke tvil om at samarbeidsrelasjoner Lillestrøm Kultursenter fusjonen mellom de to lag etableres. 006

7 Jeg vil avslutningsvis takke ansatte og ledelse i BORI konsernet for den betydelige arbeidsinnsats disse har nedlagt i Vi har lov til å være fornøyd med mye av det som er gjort i løpet av året. Boligbygge laget Romerike fremstår i dag i som en betydelig boligaktør på Romerike. Odd Magne Gjerde styreleder 007

8 Styrets årsmelding Styrets årsmelding 2006 Romerike Boligbyggelag og Lørenskog og Skedsmo Boligbyggelag ble vedtatt fusjonert på respektive lags generalforsamlinger 30. mai På generalforsamlingene som også fungerte som konstituerende generalforsamling for det nye laget ble det valgt representanter til de styrende organer i det nye boligbyggelaget som fikk navnet BOLIGBYGGELAGET ROMERIKE. På årets generalforsamling er samtlige tillitsvalgte på valg. Halvparten skal velges for to år og de øvrige for et år. På generalforsamlingene i de to lag hvor fusjonsplanen ble vedtatt ble det også vedtatt nye vedtekter og nye utfyllende regler for boligbyggelaget som omhandler medlemskap, ansiennitet, kjøp av nye boliger, forkjøpsrett ved salg av brukte boliger og fellesansiennitet i boligbyggelag. Svindal, Leidland, Myhrer & Co AS, med kontorer i Lillestrøm ble valgt som ny felles revisor. Selv om Boligbyggelaget Romerike ble vedtatt stiftet 30. mai var fusjonen først en realitet 30. september På denne dato ble de to gamle boligbyggelagene slettet i alle offentlige registre og Boligbyggelaget Romerike opprettet. Prosessen med sammenslåingen begynte imidlertid umiddelbart etter at fusjonen ble vedtatt. Det nye styret trådde i funksjon like etter. Lørdag 17. juni ble det avholdt et heldags seminar hvor det ble utarbeidet en fremdriftsplan for sammenslåingen. På dette seminaret ble også en ny felles logo diskutert. På første styremøte etter sommerferien ble det besluttet at forkortelsen for Boligbyggelaget Romerike skulle være BORI. løsningen å benytte eksisterende lokaler. De gamle lokalene til ROBO ble hovedkontor hvor administrasjonen, medlemsavdelingen, teknisk avdeling og BORI Utbygging ble plassert. Lokalene til LSBO ble felles lokaler for forvaltningsavdelingen og regnskapsavdelingen. Den dagen det nye boligbyggelaget ble registeret i Brønnøysunds registeret, var også den nye organisasjonen på plass. BORI ser frem til å flytte inn i nye felles lokaler sammen med BORI Utbygging og Garanti Eiendomsmegling Romerike AS 1. november 2007 i Skedsmogt. 3. Ved årets utgang er det aller meste av systemer og rutiner samkjørte. Det er også utarbeidet nye felles forretningsførerkontrakter. Honorarene er også harmonisert slik at fra 2007 vil alle de tilknyttede borettslagene som BORI forvalter være behandlet likt. Lørenskog og Skedsmo Boligbyggelag ble stiftet i mai 1946 og feiret således 60 år i Romerike Boligbyggelag ble stiftet i 1967 og skulle således ha feiret 40 års jubileum i På grunn av fusjonen ble det besluttet å slå feiringene sammen til et 100 års jubileum. Jubileet ble feiret med en festforestilling i Kulturhuset, Lillestrøm hvor representanter fra de tillitsvalgte i lagene, styrende organer i boligbyggelaget samt de ansatte ble invitert. Totalt deltok 450 personer i feiringen. Under festforestillingen ble også den nye logoen til boligbyggelaget presentert for første gang. Til jubileet ble det også utarbeidet en bok inneholdende 100 års bolighistorie. De som ønsker det kan ved henvendelse til boligbyggelaget få ett eksemplar av boken. 008 Frem til det nye boligbyggelaget var en realitet ble det avholdt styre- og representantskapsmøter i begge de to gamle lagene og i det nye boligbyggelaget. I lov om boligbyggelag er det ikke som i aksjeloven, noe krav at det skal avholdes ekstraordinære generalforsamlinger når et selskap opphører. Denne årsberetningen som er utarbeidet for Boligbyggelaget Romerike omfatter derfor hele kalenderåret Både ROBO og LSBO hadde på fusjonstidspunktet kontorer i Lillestrøm. Da det var problematisk å fremskaffe nye felles lokaler til 30. september 2006, ble OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I BORI Styret Styreleder Odd Magne Gjerde Nestleder Tore Lorentzen Styremedlem Hallgeir Østrem Styremedlem Roar Buvik Styremedlem Grete Orderud Solberg Styremedlem Roy Andersen Styremedlem Asle Johansen Styremedlem Irene Lerum

9 1. varamedlem Ellinor Tøvik 1. varamedlem Bente Fjeld 2. varamedlem Magne Elvik 2. varamedlem Jan Kristensen 3. varamedlem Trine Nordstrøm 3. varamedlem Anne Kristine Byng Ansattes representant Sissel Hanssen Ansattes representant Frode Marthinsen Ansattes vararepresentant Elsa H. Weihe Ansattes vararepresentant Nina Tofastrud Hallgeir Østrem ba på styremøte i desember 2006 om å bli fritatt for sitt styreverv i BORI grunnet stort arbeidspress. Denne henstillingen ble imøtekommet av styret. Fra januar 2007 møter Ellinor Tøvik som fast styremedlem. Representantskapet Ordfører Truls Krogh Varaordfører Pål Are Vorren Medlem Siv Gabrielsen Medlem Irmelin Høisæther Medlem Gunnar Pettersen Medlem Inger Nyborg Medlem John Madssveen Medlem Sverre Olav Jenssen 1. varamedlem Bente Mannsåker 1. varamedlem Eidis Winnje 2. varamedlem Lasse Sydengen 2. varamedlem Randi Strømmen Ansattes representant Anne M. Sandengen Ansattes vararepresentant Tone Fremstad Valgkomitéen Leder Asle Johansen Nestleder Morten Arnesen Medlem Anders Olaussen Medlem Mona Baashus Medlem Eidis Winnje Medlem Roy Andersen 1. varamedlem Eva Fjeldstad 1. varamedlem Knut Hauglund 2. varamedlem Ulf Bakke 2. varamedlem Roar Buvik Revisor Svindal, Leidland, Myhrer & Co AS v/ statsautorisert revisor Svein Leidland og statsautorisert revisor Anne Grethe Wirum. Styremøter Styret i BORI har i 2006 avholdt 7 møter og behandlet 76 saker. I tillegg er det avholdt 2 helgeseminarer. Styret i LSBO har avholdt 6 møter og behandlet 48 saker, mens styret i ROBO har avholdt 10 møter og behandlet 53 saker. Representantskapsmøter Representantskapet i BORI har i 2006 avholdt 2 møter og behandlet 11 saker. Representantskapet i LSBO har avholdt 4 møter og behandlet 34 saker, mens representantskapet i ROBO har avholdt 3 møter og behandlet 22 saker. Valgkomiteen Valgkomiteene i LSBO og ROBO har egne møter for innstilling på kandidater til de styrende organer samt godkjenne valg av ikke boende medlemmer til generalforsamlingene. Godtgjørelser Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2006 har vært kr ,-. I tillegg er det utført konsulentbistand for kr ,-. BYGGEVIRKSOMHET I BORI KONSERN I 2006 ferdigstilte boligbyggelaget 116 boliger, fordelt på 3 borettslag (Festningsåsen trinn 2, Sagelva og Trelasten). Antall igangsatte boliger i 2006 var 211 fordelt på 4 prosjekter (Solsikken, Storgata 27, Hagastua og Lundgårdstoppen). Dette er noe mindre i forhold til året før hvor vi påbegynte 292 boliger. Det ligger an til å ferdigstille 7 prosjekter med til sammen 283 boliger i løpet av 2007, og vi har planer om byggestart av 6 prosjekter med til sammen 160 boliger. Prosjekter som er ferdigstilt i 2006 Sagelva Borettslag - Skedsmo kommune Prosjektet består av 52 leiligheter bygget i 2 etasjer oppå eksisterende bygg ved Sagelva på Strømmen. Byggestart var mars 2005 og ferdigstillelse og overlevering i juni Trelasten Borettslag - Skedsmo kommune Prosjektet består av 50 leiligheter som er bygget i 5 punktblokker i 3 etasjer på den tidligere tomta til Trelastskolen i Bjørnsonsgate i Lillestrøm. Byggestart var april i 2005 med ferdigstillelse i august

10 Styrets årsmelding Festningsåsen Borettslag - Aurskog - Høland kommune Prosjektets andre byggetrinn omfatter ett terrassehus med til sammen 14 boliger på Festningsåsen ved Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Leilighetsfordelingen er 3 to-roms, 8 tre-roms og 3 fire-roms leiligheter. Byggestart var april 2005 og ferdigstillelse juni Prosjekter med byggestart 2006 på Råholt i Eidsvoll kommune. Det bygges 3 stk 2-etajsers trehus med moduler, og leilighetene er 2- og 3- roms med hhv. 29 og 52 m2 BRA. Byggestart var høsten 2006 med planlagt ferdigstillelse våren BYGGEVIRKSOMHET SAMARBEID MED ANDRE UTBYGGERE Det har vært en betydelig økende interesse fra andre utbyggere om å inngå samarbeid med boligbyggelaget i forbindelse med oppføring av nye boligprosjekter. Denne samarbeidsformen har vært kjent og benyttet innen boligsamvirket i lang tid og muliggjør at risikoen ligger hos eksterne investorer. Boligbyggelaget bidrar med sin kunnskap og kan på denne måten tilby en rekke nye boliger til medlemmene. Festningsårsen Borettslag Solsikken Borettslag - 2 byggetrinn, Skedsmo kommune Prosjektet består av 111 leiligheter fordelt på 4 treetasjers lavblokker bygget med moduler nedenfor Høyskolen på Kjeller. Byggestart for 2. byggetrinn var i november Pga meget bløt byggegrunn måtte fundamenteringen endres betydelig, noe som medførte store forsinkelser både for grunnentreprenøren og Husfabrikken Skanska som leverte modulene oppå grunnmur. I 2006 ble det ferdigstilt 40 boliger fordelt på to borettslag. Igangsatte, ikke ferdigstilte boliger i 2006 utgjør 192, fordelt på 5 borettslag. Boliger som skal igangsettes i 2007 utgjør 429, fordelt på 7 borettslag. Prosjekter med ferdigstillelse 2006 Gjeddevann Borettslag - Enebakk kommune Prosjektet omfatter to bygg med til sammen 16 boliger på Flateby i Enebakk kommune. Alle leilighetene er 3-roms. Byggestart var juli 2005 og ferdigstillelse mars Hagastua Borettslag - Rælingen kommune Prosjektet omfatter 3 stk flermannsboliger med totalt 31 leiligheter som skal bygges i Prost Refsums vei i Rælingen kommune. Byggestart var september 2006 med planlagt ferdigstillelse første trinn, rekke 3 med 12 leiligheter, 15, juni Rekke1 med 11 leiligheter er planlagt ferdig 1. desember 2007 og rekke 2 med 8 leiligheter er planlagt ferdig 1. februar Storgata 29 - Skedsmo kommune Prosjektet ligger midt i Lillestrøm og består av 39 leiligheter i 2. til 5. etasje og forretningsvirksomhet i hele 1. etasje. Byggestart var sommer 2006 med planlagt ferdigstillelse 15. september Lundgårdstoppen Borettslag - Eidsvoll kommune Prosjektet er i samarbeid med SelvaagHus og ligger Gjeddevann Borettslag Frøyatun Borettslag - Byggetrinn 1, Skedsmo Kommune Prosjektet består av 52 leiligheter bygget som rekkehus i 2 etasjer ved Brånås på Skedsmokorset. Prosjektet oppføres som 2 byggetrinn hvorav byggetrinn 1 bestående av 24 3-roms leiligheter ble ferdigstilt i

11 Igangsatte prosjekter i 2006 Frøyatun Borettslag - Byggetrinn 2, Skedsmo kommune TEKNISKE TJENESTER Vedlikehold Teknisk avdeling har et betydelig fokus på planlagt vedlikehold og oppgradering av borettslagene. Behovet er stort og bemanningen er tilpasset tilbud og etterspørsel. Det gjennomføres årlige kurs om temaet og det gis generelle tips og råd både over internett, rundskriv og ikke minst i møte med de enkelte styrer. Som et ledd i denne prosessen tilbyr avdelingen ulike tjenester for slike formål: Frøyatun Borettslag Byggetrinn 2 bestående av 29 stk. 3-roms leiligheter som ble igangsatt sommeren Prosjektet ferdigstilles i Ladderudenga Borettslag - Eidsvoll kommune Prosjektet består av 62 leiligheter og bygges på Råholt i Eidsvoll kommune. Leilighetene er fordelt på 30 stk. 3-roms leiligheter og 32 stk. 2-roms leiligheter. Prosjektet skal gjennomføres i flere byggetrinn hvorav byggetrinn 1 består av 30 leiligheter som skal ferdigstilles første halvår i Byggetrinn 2 ferdigstilles siste halvår 2007 / 1.kv Strømskollen Borettslag - Skedsmo kommune Prosjektet består av 47 leiligheter som oppføres i 2 byggetrinn fordelt på 3 bygg sørvest for Strømmen stasjon i Skedsmo kommune. Prosjektet ble igangsatt i 2006 og består av 24 stk. 2-roms leiligheter som ferdigstilles 1.kv Øvrige leiligheter består av 23 stk. 3-4 roms leiligheter som ferdigstilles i 3 kv Strømsveien 79 A Borettslag - Skedsmo kommune Borettslaget består totalt av 40 leiligheter på Strømmen i Skedsmo kommune. Prosjektet inneholder næringslokaler i 1.etg. Bygget organiseres således i et sameie. Leilighetene er fordelt med 1-4 roms leiligheter over fire etasjer. Ferdigstillelse 4 kv Rishagen Borettslag - Aurskog-Høland kommune Borettslaget omfatter 14 stk 2-3 roms leiligheter lokalisert til Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Byggearbeidene ble igangsatt 3 kv og ferdigstilles 2.kv Tilstandsvurderinger Det tilbys en gjennomgang av bl.a. fasader, tak, vinduer, balkonger, våtrom, tekniske installasjoner, utearealer, lekeplasser etc. Rapporten fra disse vurderingene gir styrene en god oversikt over tilstanden til de enkelte bygningsdeler og angir konkrete anbefalinger om utbedring samt prioritering av tiltak. Planlagt Periodisk Vedlikehold (PPV) Dette er en systematisk og planmessig metode for å kartlegge borettslagenes/ boligenes behov for vedlikehold og utskifting over en lengre periode. På bakgrunn av en tilstandsvurdering utarbeides oppdaterte vedlikeholdsplaner med budsjett for de nærmeste 5-20 år. Dette gir styrene et godt hjelpemiddel i forbindelse med utarbeidelse av årlige budsjetter og langtidsbudsjetter. En rekke boligselskaper fikk i 2006 tilbud om og fikk levert tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplaner (PPV-planer). Nye oppdrag kommer fortløpende, og behovet er stort. Arbeidet med markedsføringen av dette planleggingsverktøyet fortsetter og det tilbys også oppdateringer av allerede utarbeidede planer. I 2007 vil det også bli innført et nytt dataverktøy som skal bidra til at planene får en bedre utforming og lay-out. Rehabilitering Eldre boliger har gjerne et behov for vedlikehold og oppgradering til dagens krav. Alder og tilstand til dagens boligmasse tilsier at et stort antall burde vært totalrehabilitert hvert år. Vanlige tiltak er tilleggsisolering, nye vinduer og ny kledning på yttervegger, nytt tak, nytt el-anlegg samt nye større balkonger. I de nærmeste årene vil det bli et stort behov for rehabilitering av våtrom og innvendige VA anlegg. Tekniske avdeling bidrar med hjelp i alle faser av denne type prosjekter, fra idéstadiet til ferdig produkt. 011

12 Styrets årsmelding Internkontroll Alle styrene i eksisterende boligselskaper er pålagt å gjennomføre internkontroll. Det skal bidra til at sikkerheten ivaretas, slik at beboerne er trygge i sine nærområder. Internkontroll er tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger organiserer virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (Internkontrollforskriften). Styret i et borettslag, sameie eller vel skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre forebyggende tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer. Tæruddalen Borettslag - Skedsmo kommune Borettslaget består av 112 leiligheter lokalisert på Skedsmokorset i Skedsmo kommune. I 2006 ble en rehabilitering av fasader ferdigstilt. Arbeidet har pågått i 3 år og har bestått i utskifting av utvendig kledning, tilleggsisolering og ny beslag. Kostnadsrammen for prosjektet har vært ca. 15 mill.kr. Teknisk avdeling har i 2006 hatt et betydelig fokus på å få boligvirksomhetene til å gjennomføre internkontroll. Dette har skjedd gjennom kursvirksomhet og generell informasjon. Det må allikevel konstateres at det fremdeles er mange som ikke har gjennomført dette arbeidet og kursvirksomheten og informasjonsarbeidet vil derfor fortsette i Tæruddalen Borettslag Rehabiliteringsprosjekter avsluttet i 2006 Teknisk avdeling i BORI har gjennom faglig kompetanse, tidligere erfaringer og engasjement i løpende rehabiliteringsoppdrag, opparbeidet god erfaring i prosjekt- og byggeledelse. Her presenteres noen få av de prosjektene som er avsluttet i 2006 og som viser bredden og variasjonen. Skårer III Borettslag - Lørenskog kommune Borettslaget består av 104 leiligheter i Lørenskog sentrum. I 2006 fikk borettslaget overlevert nye utvidede og innglassede balkonger med en kostnadsramme på ca. 15 mill.kr. Riihimäkiveien Borettslag - Skedsmo kommune Borettslaget består av 318 leiligheter, fordelt på 8 lavblokker i Skedsmo kommune. Borettslaget er over 30 år gammelt. Etter klager om lekkasjer og trekk i de gamle vinduene og verandadørene mot vest, ble det i 2005 bestemt å skifte 500 vinduer og 300 skyvedører. Kostnadsomfanget på dette arbeidet var ca. 10 mill. kroner. Holsett Borettslag - Skedsmo kommune Borettslaget omfatter 15 leiligheter lokalisert på Frogner i Sørum kommune. Borettslaget fikk i løpet av 2006 ferdigstilt nytt tak, ny utvendig kledning og nymalte fasader. Samlet kostnad ca. 1 mill.kr. Skårer III Borettslag Bjørenfaret Borettslag - Rælingen kommune Ansiktsløfting av utearealene for til sammen 272 leiligheter i Blystadlia Rælingen kommune. Arbeidene besto i nye plenarealer, lekeapparater og kantstein for til sammen ca. 1,5 mill.kr. 012

13 FORVALTNING BORI tilbyr forvaltningstjenester til alle typer boligselskaper. Forvaltningsmassen ved utgangen av 2006 består av boliger fordelt på 184 tilknyttede borettslag, 18 frittstående borettslag, 55 boligsameier og 5 stiftelser. BORI er også forretningsfører for 4 garasjelag, 3 antennelag, 1 barnehage og 11 andre selskaper og fellesorganer. Til sammen er det leiligheter som er innflyttet i de tilknyttede borettslagene, 294 leiligheter i de frittstående selskapene og 1805 leiligheter i frittstående boligsameier. I tillegg kommer boliger som nå er under oppføring i 2007 og forretningsførsel for mange nye selskaper. Vi har nå forretningsføreroppdrag i alle kommunene på Romerike, unntatt Nittedal. Romerike har for tiden stor byggevirksomhet og mange ønsker bistand fra BORI for å få til gode bomiljøer ved bruk av vår lange tradisjon og kompetanse. Utbyggere og entreprenører vil svært gjerne ha oss med både på investeringssiden og prosjekteringen med hensyn til tekniske løsninger og organisasjonsløsninger på den daglige drift både før og etter innflytting. Den nye borettsloven ga åpning for utbyggere å stifte borettslag og det er i denne sammenheng vår bistand etterspørres. Vi har skapt et meget godt forhold til utbyggere det siste året og flere kommer igjen med nye prosjekter etter en positiv opplevelse med tidligere salg og samarbeid. Forvaltningstjenestene BORI tilbyr forretningsførsel til alle typer boligsammenslutninger. Størstedelen av porteføljen er fremdeles de tilknyttede borettslagene, men i løpet av det siste året har stadig flere boligsameier inngått avtale med BORI om forretningsførsel. Vi tar dette som en bekreftelse på at vi tilbyr gode produkter og tjenester til konkurransedyktige priser. Tilbud om daglige driftstjenester som vaktmester, renhold og enkle håndverkstjenester styrker vårt totalkonsept og avhjelper de tillitsvalgte med å velge et firma til den daglige drift. Effektiviseringsarbeidet med bruk av datasystemet Hårfagre har gitt en bedre oversikt over innkrevingen av felleskostnadene med gode purrerutiner og hurtige begjæringer om salg av boliger for å minimalisere tap på felleskostnader. Inkassovirksomheten er satt bort til Hammersborg Inkasso AS som tar seg av alle sakene og er saksbehandler på gjennomføring av tvangssalg og har kontakten med det lokale rettsapparatet. Utfordringen etter ny lov er at nå må vi bruke namsretten i stedet for namsmannen. Dette har ført til lengre innkrevningsperiode og tyngre prosedyrer. Vi har også satt bort arbeidet med trykking og utsendelse av giroene for felleskostnadene til Posten. Svært mange beboere har valgt ordningen med avtalegiro som sikrer selskapene likviditet til fast forfalldato i hver måned. Fristen for innbetalinger er nå endret til den 20 i hver måned for alle selskapene. Vi har etablert et godt konsept på opplæring av tillitsvalgte ved utarbeidelse av en årlig kursplan. Oppslutningen har vært stor og tilbakemeldingen har vært svært positiv. Vi vil fortsette å utvikle dette konseptet videre med flere aktuelle temakvelder og spesialopplæring etter forslag fra de tillitsvalgte. Alle selskaper har en fast forvaltningskonsulent, slik at de tillitsvalgte i lagene vet hvem de skal forholde seg til med daglige spørsmål. I forbindelse med fusjonen har vi foretatt noen små endringer for å få en jevn belastning på konsulentene. Den daglige forvaltningen av selskapene er de tillitsvalgte i vesentlig grad godt fornøyd med, ved at vi kan bidra med bistand til administrativt, juridisk og teknisk ekspertise enten fra interne eller eksterne konsulenter. To borettslag har i løpet av 2006 valgt å fisjonere ved å dele blokkene og rekkehusene i hvert sitt borettslag. Dette har vi bidratt med å få etablert. Noe arbeid gjenstår ennå når dette skrives, og erfaringen sier at slike prosesser tar noe lengre tid enn forventet. Vi arbeider aktivt for å forbedre tjenestene våre. Forretningsførerhonoraret Den nye borettsloven har skapt flere muligheter enn hindringer for en vekst i porteføljen. Fusjonen ga en del utfordringer med hensyn til en del ulikheter av den daglige drift og i de formelle kontrakter med selskapene. Forretningsførerhonorarene var tilnærmet lik da begge lagene hadde innført en degressiv trappetrinnsmodell for beregningen av honorarene. Dette innebar en del endringer i honorarberegningen ved at styret i BORI valgte en gjennomsnittlig prismodell basert på honorarene i de to fusjonerte lagene. Nye kontrakter til alle selskaper er utsendt og noen få lag har sagt opp samarbeidet med oss på grunn av økt pris. Harmoniseringen av kontraktene og prismodellen har ellers gått svært greit. Kontraktene er nå utformet likt for basistjenester. De selskaper som har behov for flere tjenester kan individuelt bestille tilleggstjenester etter behov. 013

14 Styrets årsmelding Konferansen for tillitsvalgte Felles konferanse for de tillitsvalgte ble arrangert på Sundvollen hotell med 200 deltagere. Alle fikk rom selv om enkelte måtte bo på et nærliggende hotell. Arrangementet fikk god tilbakemelding og ble godt gjennomført i henhold til svarene fra evalueringsskjemaene. Emnene var varierte med både eksterne og interne forlesere. Konferanse for 2007 for de tillitsvalgte vil bli lagt til Arena Hotel, Lillestrøm lørdag 20. oktober. ubetalt kontingent de 3 siste år. Medlemstilgangen er god, både som følge av tilgangen på nye boliger og at BORI har gode medlemstilbud. Antall boende medlemmer i tilknyttede borettslag var Kursvirksomheten Antall kurs er utvidet siste år og det har vært stor påmelding til disse, noe som har skapt behov for større kursrom. Deltagerne har vært sporty med til dels dårlig ventilasjon og vanskelige lydforhold. Vi har valgt å la alle få anledning til å delta i stedet for å avvise påmeldinger. Forhåpningene om bedre lokaliteter i eget bygg til høsten er stor. Tilbakemeldingene på kursene er meget gode noe som gir oss mulighet for å utvide programmet neste høst også med nye kurstilbud. Til sammen har det høsten 2006 vært 130 deltagere. Forsikringer BORI har gjennom NBBL Partner AS samarbeidet om forsikring av selskapene slik at alle eventuelle skader kan dekkes under en polise for hvert borettslag. Dette muliggjør en enkel administrasjon når eventuelt uhellet inntreffer. Det er flere forsikringsselskaper å velge mellom (bl.a. If og Gjensidige), men de fleste borettslagene benytter seg av If etter en tidligere anbudsrunde. Teknisk avdeling tar hånd om alle skademeldninger og bistår selskapene med skadebistand og oppgjør. I tillegg tilbys skadeforebyggende tiltak som kan gi rabatt på premien. Mange selskaper har benyttet denne ordningen til vannsjekk og el-sjekk av boligene. Alle borettslag er kollektivt innmeldt i Borettslagenes Sikringsfond mot tap av felleskostnader. Ett borettslag har benyttet og fått dekket sitt tap fra fondet med fratrekk av en egenandel. I nye prosjekter vurderes også i hvert tilfelle en fulltegningsforsikring som dekker eventuelle tap ved usolgte boliger ved ferdigstillelse av prosjektet. MEDLEMMER, MEDLEMSBLAD OG MEDLEMSFORDELER Ved årets slutt hadde BORI i alt medlemmer. Det er tegnet nye medlemskap, 935 har enten meldt seg ut eller er slettet iht. vedtektene grunnet Ola Nordmann Medlemsnummer: Medlemsbladet BORI Magasinet De fusjonerte boligbyggelagene hadde hver for seg eget medlemsblad. Disse er nå slått sammen til BORI Magasinet. Første utgaven ble distribuert til alle husstander i kommunene på Romerike, i alt eksemplarer. Normalt opplag er ca og sendes til alle medlemmer. Bladet er på 48 sider og har både lokalt stoff og informasjonsartikler. Her presenteres nye boligprosjekter både i regi av BORI og samarbeidspartnere. I tillegg presenteres stoff knyttet til nye og eksisterende medlemsfordeler. Medlemsfordeler Avtalen med Lillestrøm Kultursenter er forlenget og gjelder også i Det gir våre medlemmer rabatter på alle kulturforestillinger. I tillegg har BORI en egen juleforestilling spesielt for barn. BORI har også en avtale med SF Kino hvor medlemmene får 10 kr i rabatt på kinobilletter (maks 2 billetter med rabatt pr. gang). I tillegg har vi en avtale som gir oss mulighet til 2 stk vederlagsfrie filmforestillinger. Hvordan denne delen av avtalen skal gjennomføres rent praktisk, er ikke avtalt i detalj for Avtalen med Lillestrøm Sportsklubb (LSK) vil kunne gi våre medlemmer rimelige billetter på utvalgte hjemmekamper. Programmet i denne forbindelse vil være avklart i løpet av våren. BORI har en rekke avtaler med lokale leverandører på

15 Romerike som gir våre medlemmer rabatter på varer, tjenester og reiser. I tillegg har Norske Boligbyggelag fremforhandlet gode telefoni-, bank- og forsikringstilbud som også tilbys BORIs medlemmer. Tilbudene presenteres på de siste sidene i BORI Magasinet og på våre internettsider Vi vil fremover fortsette å fremforhandle flere rabatterte tilbud til glede for våre medlemmer. Internett BORI har egne internettsider. Sidene dekker informasjon om BORI generelt, nyheter, nye boligprosjekter, informasjon om våre tilknyttede lag og lag vi har forretningsførsel for, medlemstilbud med linker til aktuelle leverandørers hjemmesider. I tillegg er det egne linker til våre datterselskaper. Aktuelle at det ikke lenger skal være behov for å sitte med flere medlemskap i ulike boligbyggelag. Ordningen gjelder alle medlemmer, med maksimal ansiennitet fra da ordningen ble etablert. BORI i Spania BORI har tre fullt møblerte ferieboliger på Costa Blanca-kysten. Disse leilighetene leies ut til medlemmene. Oversikt over priser og muligheter for leietidspunkt finnes på våre hjemmesider. ORGANISASJON, PERSONALE, ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DET YTRE MILJØ Som en del av fusjonsavtalen ble Jan Th. Neergaard ansatt som adm. dir. i det fusjonerte selskapet. Den øvrige ledelsen består av økonomisjef Heidi Mølmann, personal og administrasjonssjef Wigdis Hoel, forvaltningssjef Arild Talm, prosjekt og eiendomsutviklingssjef Magne Storrønning, teknisk sjef Terje Oterholt, organisasjonssjef Helge Baisgård og konsern og utviklingssjef Jan Erik Woll. Alle har tidligere vært ansatt enten i LSBO eller ROBO. Ved utgangen av 2006 bestod staben i BORI av 52 medarbeidere, organisert i 8 avdelinger. I tillegg kommer BORI Drift AS med 51 ansatte og GARANTI Eiendomsmegling Romerike AS med 15 ansatte. Organisasjonen har fokus på å være tilpasset markedssituasjonen og nye lover. Det har i løpet av året vært arbeidet mye med effektivisering, utvikling og forbedring av organisasjonen. skjemaer for innmelding, bruksoverlating, skjema i forbindelse med bruk av forkjøpsretten og lignende kan hentes på våre internettsider. Fra januar 2007 er det mulig å betale medlemskapet med kort på vår hjemmeside - Bruk av medlemsansiennitet i ca. 40 andre boligbyggelag Medlemmene i BORI har nå mulighet til å benytte medlemskapet til kjøp av bolig i andre boligbyggelag som er med på ordningen. Oversikt over hvor medlemskapet kan benyttes finnes på våre hjemmesider. Hensikten med denne ordningen er BORI har etablert et arbeidsmiljøutvalg som ivaretar Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er etablert bedriftshelsetjeneste og gode pensjons- og forsikringsordninger. BORI har siden vært en IA-bedrift, som arbeider aktivt med å redusere og forebygge sykefraværet. Bedriften følger kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og det er etablert et Arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det har ikke vært personulykker i selskapet i BORI følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved nyansettelser. Utover dette er det ikke iverksatt særskilte likestillingsfremmende tiltak i selskapet. BORIs styre består av 10 medlemmer fordelt på 4 kvinner og 6 menn. Representantskapet består av 9 medlemmer fordelt på 4 kvinner og 5 menn. Styrets 015

16 Styrets årsmelding leder og representantskapets ordfører er menn. Blant de 52 medarbeiderne i BORI er det 30 kvinner (57 %) og 22 menn (43 %). Blant ledere/nestledere/gruppeledere er det 8 kvinner og 6 menn. Gjennomsnittsalderen er 49 år og 66 % av medarbeiderne har vært ansatt mer enn 5 år, noe som bl.a. viser at vi har stor stabilitet blant medarbeiderne. BORI har en bevisst strategi på å investere betydelige midler i den menneskelige kapitalen. Dette bl.a. for å tilføre/øke kunnskap, skape trivsel og samhold, øke medarbeidertilfredshet og øke ytelsesevnen. I denne strategien ligger antagelsen om at fornøyde medarbeidere fører til fornøyde kunder som igjen gir gode resultater. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. DATTERSELSKAPER OG STIFTELSER var 305 i tilknyttede borettslag og 81 andre brukte boliger. Av de 190 nye boligene, var 102 boliger i tilknyttede borettslag og 88 andre nye boliger (inkl. hytter). Markedsandelen i salget av tilknyttede boliger var nærmere 30 % i Selskapet hadde i 2006 en omsetning på 12,6 mill. kroner, mot 19,1 mill kroner i Redusert omsetning og dårlig resultatet i 2006 skyldes blant annet stor utskiftning av ansatte i løpet av året. Årsresultat er negativt med kr etter skatt. BORI Utbygging AS Selskapet er etablert som aksjeselskap og har som formål å forestå utvikling og utbygging, samt erverv, forvaltning og utleie av fast eiendom, og virksomhet som hører naturlig sammen med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Selskapet opererer i alle kommuner på Romerike, samt naturlige tilgrensende områder. Navnet er endret fra Romerike BBL Eiendom AS til BORI Utbygging AS. Dette skjedde som en følge av at morselskapet Romerike Boligbyggelag fusjonerte med Lørenskog og Skedsmo Boligbyggelag. Senere vil også Lørenskog og Skedsmo BBL Eiendom bli fusjonert inn i selskapet. Selskapet er 100 % eid av Boligbyggelaget Romerike. Selskapet har 2 ansatte, administrerende direktør og administrasjonssjef. Øvrige ressurser kjøpes enten fra BORI - Gruppen eller av eksterne leverandører. Garanti Eiendomsmegling Romerike AS BORI et tilknyttet boligbyggelagenes egen meglerkjede GARANTI Eiendomsmegling. Kjeden eies av 35 boligbyggelag og har i dag 48 kontorer over hele landet. Totalt omsettes det ca boliger årlig, og GARANTI er nå den 4. største eiendomsmeglerkjeden i Norge. Garanti Eiendomsmegling Romerike AS ble stiftet 3. februar 2003 og er et selskap eid 100% av Boligbyggelaget Romerike. Selskapets formål er å drive eiendomsmegling. Alt salg av nye og brukte boliger som boligbyggelaget formidler skjer gjennom dette selskapet. Selskapet har salgskontorer i Brøtergt.1 i Lillestrøm og i Solheimveien 112 på Lørenskog. Selskapet hadde ved årsskiftet 15 ansatte, hvorav 6 kvinner. I 2006 omsatte selskapet totalt 576 boliger fordelt på 386 brukte og 190 nye. Av de 386 brukte boligene Av prosjekter som ble ferdigstilt i 2006 kan nevnes Trelasten, Sagelva, Festningsåsen og Blomsterenga, totalt antall nye boliger i disse prosjektene er 144. I 2006 hadde selskapet en omsetning på 237 mill, med et negativt resultat på kr. 10,8 mill. Det vesentligste av det negatige resultatet kan henføres til problemene med grunnforholdene i Solsikken BL. Egenkapitalen til selskapet er kr I 2007 forventes prosjektene Teatergt. 22, Storgt. 29 og Solsikken ferdigstilt, med 171 ny boliger. Selskapet har flere nye store prosjekter i arbeid bl.a. Lørenskog Sentrum, Nitteberg, Romsaas, Raumnes Brygge, Skårer Ødegården osv. Lørenskog og Skedsmo BBL Eiendom AS Lørenskog og Skedsmo BBL Eiendom AS er et heleid datterselskap av BORI. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet har Hagastua BL med 31 leiligheter under bygging. Selskapet hadde i 2006 et negativt årsresultat på kr etter skatt. Egenkapitalen til selskapet er kr

17 BORI Drift AS I 2006 skiftet ROBO Drift AS navn til BORI Drift AS, og fortsetter satsingen på vaktmester- og servicetjenester til boligselskaper og bedrifter. Den sterke veksten i virksomheten fortsatte i Selskapet hadde i 2006 en omsetning på ca 36,5 millioner kroner, en økning på ca fire millioner kroner fra Utvikling av nye tjenester har medført nye investeringer i maskiner og nødvendig utvidelse av staben, som ved utgangen av året talte 51 ansatte. I 2007 planlegges utbygging av lokalene for å skaffe nødvendige kontorer, lager- og verkstedlokaler. Kundeporteføljen har økt, og ved årsskiftet hadde selskapet driftsavtaler for ca 230 kunder; hvorav 150 boligselskaper og 80 bedrifter/næringseiendommer. Dette er en solid økning i løpet av de siste par årene. Ca 40 % av omsetningen er nå rettet mot næringskunder og 60 % mot boligselskaper. Selskapet er også godt fornøyd med at det har opprettet faste avtaler med stadig flere av boligbyggelagets tilknyttede lag. Selskapet hadde i 2006 et resultat på kr etter skatt. Egenkapitalen er på kr Stiftelser BORI forvalter stiftelsene: Utleieboliger i Lørenskog, Rælingen Boligstiftelse, Enebakk Boligstiftelse og Fet Utleiestiftelse, hvor BORI eier 50 % og de respektive kommuner 50 %. I tillegg forvaltes Fet Boligstiftelse hvor kommunen eier 100 %. Antall utleieboliger totalt er 114. Det henvises i denne forbindelse til våre internettsider for ytterligere informasjon: ØVRIG INFORMASJON Økonomi - Regnskap Driftsinntektene ble kr for BORI og kr for BORI Konsern. Årsresultat ble et underskudd på kr for BORI og et underskudd på kr etter minoritetsinteressenes andel av resultatet for BORI Konsern. Årsresultatet er ikke tilfredsstillende og kan hovedsakelig tilskrives utbyggingsprosjektet Solsikken samt omstillingskostnader i forbindelse med fusjonen mellom Romerike Boligbyggelag og Lørenskog og Skedsmo Boligbyggelag. Årets underskudd er foreslått disponert som følger for BORI: Kr føres mot annen egenkapital. BORI sin frie egenkapital utgjør pr kr Selskapets andelskapital utgjør pr kr Selskapets totalkapital utgjør pr kr BORI Konsern sin frie egenkapital utgjør pr kr Konsernets andelskapital utgjør pr kr Konsernets totalkapital utgjør pr kr I henhold til styrets vurdering tilfredsstiller BORI og BORI konsern sin egenkapital aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital. Driften i 2006 ga en netto kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter på kr mill for BORI. For BORI Konsern ga driften en netto kontantstrøm på kr mill. BORI Konsern sin samlede likvide situasjon ansees som tilfredsstillende. Det er ubenyttet kassekreditt på kr pr De samlede investeringene i anleggsmidler i BORI i 2006 var på kr og knytter seg til investering i maskiner og inventar. Investeringene i anleggsmidler i BORI Konsern utgjør i 2006 kr og knytter seg også her til investeringer i maskiner og inventar. Det vises til noteopplysninger, note 6. I tillegg er det foretatt en oppjustering av tomt med kr i forbindelse med fusjonen. Variasjon av finansielle markedspriser som renter og kreditt kan defineres som vår markedsrisiko. BORI har en langsiktig gjeld på kr som skal innfris i BORI Konsern har langsiktige lån på kr samt benyttet kassekreditt på kr Det er ubenyttet kassekreditt på kr pr Konsernet vil være utsatt for endringer i rentenivået, men styret anser ikke dette som en vesentlig risiko for vår fortsatte virksomhet på grunn av solid egenkapital og tilfredsstillende likviditet. Kredittrisikoen for BORI anses som lav da de største kundene er de boligselskapene vi forvalter og hvor store deler av inntektene er regulert i forretningsføreravtaler. For BORI Konsern er det spesielt på BORI Utbygging AS at kredittrisikoen er høy på grunn av generelt høyere risiko i den virksomheten selskapet driver. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Konsernet har ikke hatt kostnader til forsknings- og utviklingsaktiviteter i

18 Styrets årsmelding Fremtidsutsikter 2007 vil være det første hele driftsåret for BORI. Fusjonen har gitt oss reduserte kostnader ved innsparing av flere årsverk samt reduserte organisatoriske kostnader. Dette kommer godt med når vi vet at våre inntekter vil bli vesentlig reduserte grunnet endringer i lov om borettslag og boligbyggelag som først vil gi full effekt for Brutto vil våre inntekter for 2007 bli redusert med kr. 10 millioner. For BORI vil 2007 bli et omstillingsår. Et av målene er å øke volumet innen alle våre aktivitetsområder for dermed å generere flere inntekter. Her får vi drahjelp fra den nye loven som gjør det mer attraktivt å etablere nye borettslag. Romerike er i dag et av landets sterkeste vekstområder. Vi får ukentlig henvendelser fra utbyggere som ønsker å samarbeide med oss om etablering, drifting og salg av borettslagsboliger. Dette er også til glede for alle våre medlemmer som ønsker seg en ny bolig. Dette i tillegg til de boliger som vi selv produserer gjør at medlemmene fremover vil få forkjøpsrett til et vidt spekter av nye boliger. Det som imidlertid er like viktig for oss er å ivareta behovene og ønskene til våre eksisterende kunder. Vi vil i løpet av 2007 tilby borettslagene et elektronisk styrerom hvor mesteparten av informasjonen og kommunikasjonen mellom borettslaget og boligbyggelaget vil skje via internett. Dette forventes å gjøre hverdagen enklere for de tillitsvalgte i borettslagene som da vil ha adgang til informasjon om eget lag 24 timer i døgnet. Lillestrøm, Styret for Boligbyggelaget Romerike Odd Magne Gjerde Styreleder Tore Lorentzen Nestleder Grete Orderud Solberg Styremedlem Roar Buvik Styremedlem Asle Johansen Styremedlem Roy Andersen Styremedlem Ellinor Tøvik Styremedlem BORI vil også fremover legge ut stadig mer informasjon om egen aktivitet på internett. Vi har etter fusjonen opplevd stor pågang på våre nettsider og denne trenden forventer å fortsette fremover. Vi arbeider også med å utvikle nye forretningsområder. I denne sammenheng er det nedsatt to utvalg med medlemmer både fra de tillitsvalgte og fra administrasjonen. Selskapets utvikling, resultat og fortsatte drift Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Irene Lerum Styremedlem Sissel Hanssen Styremedlem Nina Tofastrud Styremedlem Jan Th. Neergaard Adm. direktør 018

19 BORIS ORGANISASJON MED DATTERSELSKAPER Direktør Jan Th. Neergaard Personal/ Administrasjon Wigdis Hoel Konsernoppgaver Kvalitetssikring Utviklingsoppgaver Jan Erik Woll Økonomi/ Regnskap Heidi Mølmann Forvaltning Arild Talm Tekninsk Terje Oterholt Medlem Helge Baisgård Prosjekt/ Eiendomsutvikling Magne Storrønning Lørenskog og Skedsmo BBL Eiendom AS Baard Lysestøl BORI Utbygging AS Baard Lysestøl Garanti Eiendomsmegling Romerike AS Jan Erik Woll BORI Drift AS Bjørn Hansen Styret i BORI og representantskapets leder 2006/2007. Sittende fra venstre: Ellinor Tøvik, Grete Orderud Solberg, Odd Magne Gjerde, Nina Tofastrud, Irene Lerum. Stående bak, fra venstre: Jan Th. Nergaard, Truls Krogh (rep.sk. leder), Roar Buvik, Magne Elvik (1. vara), Bente Fjell (1. vara), Roy Andersen, Sissel Hanssen, Asle Johansen. Tore Lorentzen var ikke tilstede da bildet ble tatt. 019

20 Regnskap 020

21 Morselskap Konsern Note INNTEKTER Prosjekt-/eiendomsutvikling Tekniske tjenester Medlemsinntekter Vaktmester- og servicetjenester Forvaltningsinntekter Inntekter fra eiendomsmegling Andre driftsinntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER 0 0 Vareforbruk Tomte- og byggekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivinger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANS Utbytte Finansinntekter fra konsernselskaper Andre finansinntekter Andre finanskostnader NETTO FINANS RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad ÅRSRESULTAT FØR MINORITETSINTERESSER Minoritetsinteressenes andel av resultat ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER DISPONERINGER OG OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Resultatregnskap 021

22 Regnskap Balanse Morselskap Konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger og tomter Maskiner, inventar, biler Sum varige driftsmidler Langsiktige fordringer Langs. fordringer mot konsernselskaper Langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Investeringer i aksjer og andeler Investering i datter-/tilknyttede selskaper Aksjer og andeler Sum investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter under utførelse Prosjekter under utførelse Kortsiktige fordringer Kundefordringer Korts. fordringer mot konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Kontanter og bank Kontanter og bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

23 Morselskap Konsern GJELD OG EGENKAPITAL Note Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital/aksjekapital Opptjent egenkapital 0 0 Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Minoritetsinteressens andel av EK Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Pantelån/finansieringslån Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld mot konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lillestrøm, 19. mars 2007 Odd Magne Gjerde Tore Lorentzen Asle Johansen Grete Orderud Solberg Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Ellinor Tøvik Irene Lerum Roar Buvik Roy Andersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sissel Hanssen Nina Tofastrud Jan Th. Nergaard Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 023

24 Regnskap Kontantstrømanalyse Morselskap Konsern Ordinært resultat etter skattekostnad Ordinære avskrivninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i prosjekter Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Investert i varige driftsmidler ved fusjon Endring i langsiktige fordringer Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling av andelskapital Netto endring egenkapital ved fusjon Implementering av pensjonsforpliktelser Netto endring i investeringer ved egenkapitalmetoden Tilgang av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

å r s r a p p 2ort006

å r s r a p p 2ort006 å r s r a p p o r t 2006 Innholdsfortegnelse: Direktørens kommentar 5 Styrets beretning for 2006 6 Regnskap 13 Noter 17 Revisors rapport 20 LABOs tillitsvalgte 22 Ansatte, råd og utvalg 23 Oversikt brl

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Karistranda brl. fikk nye innglassede balkonger. A. myhre

Karistranda brl. fikk nye innglassede balkonger. A. myhre årsrapport 2007 Karistranda brl. fikk nye innglassede balkonger. A. myhre Innhold: Direktørens kommentar 5 Styrets beretning for 2007 6 Regnskap 15 Noter 19 Revisors rapport 22 LABOs tillitsvalgte 23 Ansatte,

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon 33 30 94 00. www.tnbbl.

Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon 33 30 94 00. www.tnbbl. Årsrapport 2006 Frederikke og mamma Ellen Frette fra Rønningen borettslag får god hjelp av forvaltningskonsulent Camilla H. Andersen. Dette er Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag,

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer