ÅRSBERETNING Utdrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2003. Utdrag"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2003 E n h e t o g m a n g f o l d Utdrag

2 STYRETS BERETNING Trondheim og Omegn Boligbyggelag, med forretningskontor i Trondheim, er et andelslag med vekslende antall andelseiere og vekslende kapital som har til formål på vegne av andelseierne enten enkeltvis eller organisert i borettslag å skaffe boligbygg eller andre bygg som naturlig hører sammen hermed I HOVEDTREKK Den alminnelige økonomiske utviklingen viste fortsatt moderat vekst i Prisstigningen var på sitt laveste nivå på svært mange år, og rentenivået falt mot slutten av året til et historisk lavt nivå. Sammen med et rimelig godt lønnsoppgjør våren 2003 økte husholdningenes kjøpekraft. Medlemstallet i TOBB vokste med ca. 7,6 % i Pr hadde TOBB medlemmer. Omsetningen av brukte boliger i TOBBs tilsluttede borettslag lå på samme nivå som tidligere år, ca. 10 % av boligmassen. Gjennomsnittsprisen for disse boligene økte med ca. 4,4 % fra 2002 til Dette var en prisstigning på linje med landet for øvrig. Bynestunet Borettslag på Spongdal (46 boliger) og Borettslaget Vårum Terrasse (12 boliger) ble fullført og innflyttet i Byggingen av Borettslaget Vikhammer Terrasse har pågått hele året, med planlagt innflytting våren Bygging av borettslagene Havstadtunet og Vårtunet ble startet høsten I tillegg ble en rekke nye byggeprosjekter forberedt. TOBBs regnskap for 2003 viser et overskudd på ca. 7,7 millioner kroner. Driften alene viser et overskudd på ca. 5,5 millioner kroner. TOBBS TJENESTER Forvaltning og forretningsførsel Pr hadde TOBB forvaltning og forretningsførsel for til sammen boliger i tilsluttede lag. TOBB eier også 8 utleieboliger. Fordeling av boliger etter størrelse fremgår av figur I. [5+] 1,27 % [4] 39,19 % [1] 3,39 % [2] 21,58 % [3] 34,57 % 1-roms [1] 2-roms [2] 3-roms [3] 4-roms [4] 5-roms [5+] Fig. I Fordeling av boligstørrelser For ellevte år på rad, ble det forhandlet frem avtale om strøm til de som bor i boligselskap med forretningsføreravtale med TOBB. Avtalene har gitt disse beboerne gunstig pris på elektrisk kraft levert av Trondheim Energiverk. Som medlem i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har TOBB avtale med Telenor om rabatt på telefontrafikk og Internett-tilknytning for de som bor i boligselskap med forretningsførsel i TOBB. Gjeldende avtale løper frem til Post- og Teletilsynet (PT) vedtok i 2003 at avtalen er ulovlig på grunn av for høy rabatt, og fra november 2003 ble rabatten redusert. PTs vedtak er klaget inn for Samferdselsdepartementet som vil fatte endelig vedtak i Opprettholdes PTs vedtak vil TOBB forhandle om ny avtale for forvaltede boligselskap. TOBB har avtale med Telenor Avidi om rabatt på leveranse av TV-signal for de som bor i boligselskap med forretningsførsel i TOBB. Rabatt oppnås ved kollektiv leveranse av TV-signal via kabel. Pr er 92 % av det totale antall boenheter i boligselskap med forretningsføreravtale i TOBB tilsluttet kollektiv avtale med Telenor Avidi. Avtalen omfatter også tilknytning til Internett via TV-kabelen. Samtlige tilsluttede borettslag i TOBB er innmeldt i Stiftelsen Boligsamvirkets Fond mot Husleietap. TOBB dekker forsikringspremien gjennom det ordinære forretningsførerhonoraret. TOBB tilbyr det enkelte borettslag en tilleggsavtale som medfører at TOBB også dekker borettslagets egenandel hvis husleietap oppstår. Av TOBBs overskudd i 2000 og 2002 ble til sammen 1,7 millioner kroner øremerket til miljøtiltak i borettslagene. Midlene tildeles etter søknad fra borettslagene. Søknadene vurderes av et utvalg nedsatt av TOBBs styre. Det er stor interesse for disse midlene, og i 2003 ble kr tildelt i støtte til 18 prosjekt. Gjennom TOBBs datterselskap, TOBB Forvaltning AS (TF), tilbys regnskaps- og forretningsførertjenester til frittstående borettslag, sameier m.v. Pr utførte TF forretningsførsel for boliger i frittstående boligselskaper. Disse lagene har i 2003 også kjøpt andre tjenester fra TOBB innenfor vedlikehold og rehabilitering.

3 Nybygging og rehabiliteringsprosjekter Bynestunet Borettslag, med 16 seniorboliger og 30 omsorgsboliger, ble ferdigstilt og innflyttet i I tilknytning til dette prosjektet, bygget TOBB Byneset sykehjem og aktivitetssenter som deretter ble overtatt av Trondheim kommune. Borettslaget Vårum Terrasse med 12 boliger ble ferdigstilt og innflyttet i Ved årsskiftet sto det to usolgte leiligheter i prosjektet. Byggingen av Borettslaget Vikhammer Terrasse med 37 boliger har pågått i hele De første spadestikk i forbindelse med byggingen av Havstadtunet Borettslag med 33 omsorgsboliger skjedde 8. september De ble tatt av styreleder Tore Anker Ruud i Havstad Borettslag, som tidligere hadde solgt tomta til omsorgsboligprosjektet. Byggingen av Vårtunet Borettslag med 13 boliger ble igangsatt høsten Planarbeider for fremtidige utbyggingsprosjekter har pågått i hele Det neste utbyggingstrinnet i Rate Boligområde har vært i støpeskjeen, likeså det siste byggetrinnet på B19 på nedre Flatåsen. TOBB har i 2003 hatt byggelederoppdrag for frittstående boligselskaper. Annen forvaltningsvirksomhet TOBB fører regnskapet for AS Tonstad Beboertjenester og Sameiet Kattem Ust. TOBB har videre administrasjon og regnskapsførsel for TOBB Forvaltning AS, TOBB Eiendom AS, Stiftelsen Risikofondet i TOBB, Krambugata 1 AS og TOBB Service AS. Omsetning av brukte boliger Det ble i 2003 omsatt til sammen boliger i TOBBs tilsluttede borettslag. Omsetningstallene fra og med 1986 er gjengitt i figur II. Gjennomsnittlig total kvadratmeterpris (kjøpesum + fellesgjeld) for brukte boliger i tilsluttede borettslag var i 2003 kr Til sammenligning var prisen i 2002 kr Gjennomsnittlig kvadratmeterpris steg med 4,43 % fra 2002 til Figur III viser utviklingen av gjennomsnittlig kvadrat-meterpris fra 1. kvartal 1986 og ut Rehabiliteringsarbeidene for tilknyttede lag omfattet i 2003 investeringer for ca. 74 millioner kroner /2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/ Fig. II Boliger omsatt i borettslag tilknyttet TOBB Gjennomsnittlig pris pr. kvm. boligareal (boder, fyrrom etc. ikke inkludert) for boliger i borettslag tilsluttet TOBB. Det vil være variasjon i forhold til gjennomsnittet avhengig av byggtype, beliggenhet, boligstørrelse m.v. Fig. III Gjennomsnittlig kvadratmeterpris pr. kvartal

4 TOBB Service AS har lagt det første driftsåret bak seg. Selskapet tilbyr vaktmestertjenester. TOBB støtter bomiljøtiltak. I 2003 ble 18 gode idéer gitt økonomisk tilskudd. TOBB bygger og rehabiliterer boliger. TOBB vil holde stø kurs og følge sine kjerneverdier.

5 RESULTATREGNSKAP Mor Mor Konsern Konsern Noter Noter Driftsinntekter Inntekter fra tekniske tjenester Inntekter fra nybygging Forretningsførerhonorar Salgsinntekter Leieinntekter Provisjonsinntekter Salg av anleggsmidler Medlemsinntekter Andre inntekter Inntekter i prosjekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Avskrivninger Kontorholdskostnader Konsulent og andre honorarer Kontorrekvisita og trykksaker Telefon og porto Salgs- og reklamekostnader Forsikringer Andre kostnader Nedskrivninger og tap på fordringer Kostnader i prosjekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt og -kostnad Renteinntekter Utbytte Nedskriving av finansielle investeringer Rentekostnader Sum finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer

6 BALANSE Mor Mor Konsern Konsern Noter Noter EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Pensjonsmidler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger og annen fast eiendom Boliger og tomter Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler i datterselskap Andre aksjer og andeler langsiktige Langsiktige fordringer på forvaltningsklienter Langsiktige fordringer på selskap i samme konsern Langsiktige fordringer på ansatte Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter Prosjekter under utførelse Sum prosjekter Fordringer Kundefordringer Kundefordringer forvaltningsklienter Kundefordringer selskap i samme konsern Opptjente renter Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Aksjer og andeler Sum investeringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 BALANSE Mor Mor Konsern Konsern Noter Noter GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Andels/aksjekapital Sum andels/aksjekapital Opptjent egenkapital Reservefond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger og forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Pantelån , 5 Gjeld til selskap i samme konsern Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Gjeld til forvaltningsklienter Gjeld til selskap i samme konsern Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter og skattetrekk Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer