Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 16 2004 Side 2461 2541 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 28. januar 2005

2 Innhold Side Forskrifter 2004 Des. 21. Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2005 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. Des. (Nr. 1737) Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner (Nr. 1740) Des. 21. Forskrift om når økt tilleggspensjon på grunn av omsorgspoeng etter folketrygdloven 3 16 og pensjonspoeng for årene da pensjonisten fylte 67, 68 eller 69 år, skal holdes utenfor samordningen (Nr. 1742) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) 2005 (Nr. 1743) Des. 21. Forskrift om tvangsmulkt etter foretaksregisterloven og etter enhetsregisterloven (Nr. 1744) Des. 21. Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter (Nr. 1745) Des. 21. Forskrift om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leveranser til spesialmarkeder. (Nr. 1746) Des. 21. Forskrift om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder (Nr. 1747) Des. 21. Forskrift om tilskudd til menyer til fly i utenriksfart (cateringordningen) (Nr. 1748) Des. 22. Forskrift om bostøtte fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1755) Des. 22. Forskrift om boligtilskudd fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1756) Des. 22. Forskrift om kompetansetilskudd fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1757) Des. 22. Forskrift om grunnlån fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1758) Des. 22. Forskrift om startlån fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1759) Des. 17. Forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn (Nr. 1777) Des. 20. Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2005 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Nr. 1778) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fisket etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2005 (Nr. 1783) Des. 22. Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) (Nr. 1785) Endringsforskrifter 2004 Des. 13. Endr. i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) (Nr. 1725) Des. 13. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (Nr. 1726) Des. 15. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1727) Des. 20. Endr. i børsforskrift (Nr. 1728) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 2) om innhold av salgsdokumenter m.v. (Nr. 1729) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven (Nr. 1730) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 26) om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v 2464 (Nr. 1731).... Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 71) om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v (Nr. 1733) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 79) om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider (Nr. 1734)

3 Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 101) om avgrensing og gjennomføring av bruken av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris (Nr. 1735) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 109) om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter (Nr. 1736) Des. 21. Endr. i forskrift om levering av ligningsoppgave over forsikring i livsforsikringsselskaper (Nr. 1738) Des. 21. Endr. i forskrift om forsikringsselskapers plikt til å gi oppgaver over utbetalinger på livsforsikringer (Nr. 1739) Des. 21. Endr. i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg (Nr. 1741) Des. 21. Endr. i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) (Nr. 1749) Des. 21 Endr. i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2005 (Nr. 1750) Des. 21. Endr. i forskrift om låsing av cockpitdør (BSL D 1 16) (Nr. 1751) Des. 21. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 1752) Des. 21. Endr. i forskrift om forbud mot omsetning av fisk fanget med hjemmel i saltvannsfiskelovens 4 litra a (Nr. 1753) Des. 22. Endr. i forskrift om plantevernmidler (Nr. 1754) Des. 22. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 1760) Des. 22. Endr. i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Nr. 1761) Nov. 29. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1774) Nov. 30. Endr. i forskrift om tilskott til mjølkeproduksjon (Nr. 1775) Des. 15. Endr. i forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring (Nr. 1776) Des. 20. Endr. i forskrift om dykking (Nr. 1779) Des. 21. Endr. i forskrift om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr (Nr. 1780) Des. 21. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 1781) Des. 22. Endr. i forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kjøttkontroll (Nr. 1782) Des. 22. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2005 (Nr. 1784) Diverse 2004 Des. 20. Opph. av forskrift (Nr. 62) om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven (Nr. 1732) Rettelser Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside

4 13. des. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 28. januar 2005 Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet 13. desember 2004 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 10 18, jf. forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet 46, 47, 48, 53, 79 og 86, jf. delegeringsvedtak 4. oktober 1991 nr Kunngjort 28. desember I I forskrift 18. juni 2001 nr. 749 om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) gjøres følgende endringer: 8 overskriften skal lyde: 8. Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet 8 nytt punkt «Tillatelse til leteboring» som skal inn før punktet «Boreprogram» skal lyde: Tillatelse til leteboring Oljedirektoratet gir tillatelse til leteboring. Slik tillatelse må være gitt for den enkelte brønn eller brønnbane før igangsettelse av boreaktivitet. Tillatelsen vil gis på grunnlag av registreringssøknad og boreprogram og forutsetter at øvrige tillatelser og samtykker som kreves av andre myndigheter er gitt. Merknaden til 8 skal lyde: Til 8 Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet Denne paragrafen er i hovedsak en videreføring av bestemmelser gitt i tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten, 9 og 10, jf. petroleumsforskriften 46. Det er imidlertid innført flere forenklinger og klargjøringer. Det er gitt mulighet for at boreprogrammer samt logger i forbindelse med tilbakeplugging ikke behøver sendes inn, men kan gjøres direkte tilgjengelig for Oljedirektoratet på annen måte. Det er klargjort at brønner og brønnbaner samt grunne borehull skal registreres forut for boreaktivitet, og at registrering av grunne borehull skal skje innenfor alle typer tillatelser. Hovedplan: Nytt er at hovedplan skal sendes inn sammen med PUD eller søknad om fritak for PUD, jf. også veiledning utgitt 18. mai 2000 til PUD og PAD pkt Boreprogram: For geofaglig innhold i boreprogram vises det til NORSOK-standard D-010 Drilling and well operations, revisjon 2, desember Programmet kan sendes til Oljedirektoratet så snart det foreligger, slik at det i tid faller sammen med andre myndigheters krav om lengre frister, jf. opplysningspliktforskriftens krav om ni ukers frist. Registrering av brønner: Registrering av brønner forutsetter at Oljedirektoratet kontaktes gjennom innsendelse av registreringssøknad. Slik registrering er mellom annet nødvendig for å sikre korrekt datalagring. Registreringsskjema vil kunne hentes på Oljedirektoratets internettside Informasjon om formasjonstest bør omfatte følgende:

5 13. des. Nr formålet med og gjennomføring av testen, disponering av produsert petroleum, oversikt over kostnader samt inntekt av eventuelt salg, varighet av perioder med strømning og innstengning, estimerte rater for olje og gass, samt volumangivelse for utslipp til luft (brenning og kaldventilering) og utslipp til vann, vurdering av miljømessige konsekvenser, planlagt uttak og analyse av formasjonsvæske, eventuell planlagt produksjonslogging, foreløpig loggevaluering (CPI) i TVD og MD fra reservoaret i skala 1:500. Informasjon om permanent tilbakeplugging Informasjonsfristen er satt til ett døgn. Minimumsfristen vil i første rekke være aktuell for letebrønner, da informasjon om plugging av utvinningsbrønner normalt vil kunne varsles vesentlig tidligere. Det vises også til regelverket for helse-, miljø- og sikkerhetskrav med hensyn til frister for pluggeprogram mv. Merknaden til 13 skal lyde: Til 13 Klassifisering av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis. Dette har vært angitt i Oljedirektoratets publikasjon om ressursklassifisering. Det er utarbeidet en temaveiledning om ressursklassifisering. Merknaden til 29 skal lyde: Til 29 Innhold i årlig statusrapport for felt i produksjon Denne paragrafen utfyller petroleumsforskriften 47 og forskriftsfester tidligere retningslinjer gitt i brev til operatørene. Det er klargjort at årlig statusrapport også skal gi nødvendige utfyllende opplysninger til data innrapportert til nasjonalbudsjettet. Den årlige statusrapporten vil gi myndighetene oppdatert informasjon om det enkelte felt og bidra med opplysninger for å kunne vurdere feltets produksjonsutvikling og produksjonsstrategi mv. Statusrapporten vil også utgjøre et grunnlag for å vurdere eventuell søknad om produksjonstillatelse på feltet og gi en oversikt over vesentlige faktorer som påvirker produksjonen, gi en vurdering av produksjonsforløpet relatert til vedtatte planer eller produksjonstillatelse og eventuelt redegjøre for avvik. En temaveiledning som beskriver innhold i rapporten er utarbeidet. Endringene trer i kraft 1. januar II 13. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2004 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 14 fjerde ledd. Kunngjort 28. desember I I forskrift 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr gjøres følgende endringer: 9 tabellen punkt 5 andre kolonne nytt punkt d) skal lyde: d) Tiazolidindioner (glitazoner), også som kombinasjonspreparater. 9 tabellen punkt 5 tredje kolonne skal lyde: Til bokstav d: i) Glitazoner refunderes kun som kombinasjonsbehandling, og ii) bare til pasienter som ikke oppnår en tilstrekkelig sykdomskontroll med en kombinasjon av metformin pluss sulfonylurea eller får uakseptable bivirkninger med metformin-, sulfonylureapreparater eller en kombinasjon av disse, og iii) kun til de pasienter hvor alternativ behandling ville vært insulin, og iv) skal kun forskrives av leger som har utstrakt erfaring med behandling av type 2 diabetes mellitus.

6 20. des. Nr Endringene trer i kraft straks. II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2004 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 8 1 sjette ledd. Kunngjort 28. desember I I forskrift 19. november 1999 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer: Før innsettes: A. Markedsutjevning i pelsdyrnæringen Ny del B settes inn etter og skal lyde: B. Jordbruksfradrag Anvendelsesområde Bestemmelsene i 8 1 del B gjelder beregning av jordbruksfradrag, jf. skatteloven 8 1 sjette ledd Definisjoner I skatteloven 8 1 sjette ledd betyr: 1) Jord- og hagebruk: Virksomhet som ved bruk av jorda og/eller gjennom husdyrhold produserer mat eller fôr. Som jord- og hagebruk regnes også: a. gartneridrift b. dyrking av blomster og andre plantevekster på friland eller under glass, plast og lignende, samt tiltrekking av planter c. pelsdyrnæring d. avl, oppdrett (til to års alder) og oppstalling av hest, når dette skjer ved utnyttelse av gårdens produksjonsmidler og hovedsaklig egetprodusert fôr e. bihold. Følgende aktiviteter inngår i jord- og hagebruk dersom de drives i tilknytning til denne virksomheten: f. utnyttelse av jakt- og fiskerettigheter g. uttak av jord, sand, stein og torv h. sanking av bær, kongler, mose, tang, tare og lignende i. utføring av tjenester for andre med betydelige driftsmidler som hovedsakelig nyttes i egen jord- eller skogbruksvirksomhet eller utleie av slike driftsmidler, forutsatt av virksomheten ikke utøves som selvstendig næring. 2) Biinntekter: Omsetning i annen næringsvirksomhet dersom denne omsetningen ikke overstiger kroner Inntekter fra deltakelse i samdrift Jordbruker som deltar i samdrift vil, enten deltakerne har krav på hvert sitt fradrag eller ett fradrag forholdsmessig fordelt, kunne ta sin del av overskuddet, arbeidsgodtgjørelse og eventuelle leieinntekter fra samdriften med i sitt grunnlag for beregning av jordbruksfradrag Inntekter fra produksjon av biobrensel Velges brutto inntekter fra produksjon av biomasse til energiformål ført som jordbruksinntekt, jf. skatteloven 8 1 sjette ledd, skal nettoinntekten som prosent av brutto omsetning i denne produksjonen settes til 55 prosent. II Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret des. Nr Forskrift om endring i børsforskrift. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) 7 1. Kunngjort 28. desember 2004.

7 20. des. Nr I I børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30 gjøres følgende endring: 26 5 skal lyde: Børsklagenemnden som voldgiftsrett Børsklagenemnden skal, så langt det øvrige arbeid i klagenemnden tillater det, være voldgiftsrett i tvister mellom private parter som har tilknytning til utstedere av børsnoterte finansielle instrumenter eller børsomsetningen, og hvor partene er enige om at børsklagenemnden skal avgjøre tvisten som voldgiftsrett. Hvis ikke tvisten behandles sammen med en klage over et vedtak truffet av børsen, kan partene, med samtykke fra børsklagenemndens leder, bestemme at voldgiftsretten skal bestå av tre av børsklagenemndens medlemmer eller varamedlemmer. Utgiftene til voldgiftsbehandlingen, herunder godtgjørelsen til voldgiftsrettens medlemmer, dekkes av partene etter nemndens nærmere bestemmelse. For behandlingen av voldgiftssaker for klagenemnden gjelder reglene i lov om voldgift. Endringen trer i kraft 1. januar II 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 2) om innhold av salgsdokumenter m.v. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 45. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 2) 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold av salgsdokumenter m.v. gjøres følgende endring: 1 6 og 8 11 oppheves. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 26, jf. 23. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 18) 20. desember 1969 nr. 1 om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven gjøres følgende endring: Merknadene til 1 syvende ledd skal lyde: Det må framgå av regnskapet hvorledes det forholdsmessige fradrag er beregnet, jf. bokføringsloven 5. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 1. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 26) om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 44a og 75. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 26) 12. mars 1970 nr om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v. gjøres følgende endring:

8 20. des. Nr skal lyde: Denne forskrift gjelder for foreninger og lag (samvirkeforetak) som a) hovedsakelig tilvirker eller forhandler produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller gårdsbruk med binæringer, samt hagebruk, gartneri, husdyrhold og reindrift, og b) foretar avregning og utsteder avregningsdokument ved alle sine kjøp av produkter fra medlemmer og ikkemedlemmer, jf. forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) annet ledd bokstav a og b. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 1. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift (Nr. 62) om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 32 og 75. Kunngjort 28. desember I Forskrift (Nr. 62) 9. september 1974 nr. 2 om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven oppheves. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 71) om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 10 og 61a. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 71) 31. mars 1977 nr om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v. gjøres følgende endringer: 4 første ledd skal lyde: Salgsdokument (faktura mv.) vedrørende den utenlandske næringsdrivendes omsetning av varer og tjenester her i landet skal sendes gjennom hans representant, jf. forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) tredje ledd og tredje ledd. 4 annet ledd oppheves. 4 tredje ledd blir annet ledd. 5 skal lyde: Regnskap for utlendingens omsetning her i landet skal føres i samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). Den utenlandske næringsdrivende og hans representant er begge ansvarlige for at bokføringsplikten etter lov 19. november 2004 nr. 73 (bokføringsloven) 2 annet ledd blir overholdt. II Endringene trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 1. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven).

9 20. des. Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 79) om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 44a annet ledd. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 79) 17. oktober 1978 nr. 3 om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider gjøres følgende endring: 1 første ledd skal lyde: Denne forskrift gjelder for husflidsutsalgs kjøp av produkter fra håndverks- og husflidsarbeid i hjemmet, når de foretar avregning og utsteder salgsdokument ved alle kjøp fra hjemmeprodusentene, jf. forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) annet ledd bokstav c og d. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 101) om avgrensing og gjennomføring av bruken av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 5. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 101) 1. juli 1992 nr. 492 om avgrensing og gjennomføring av bruken av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris gjøres følgende endring: 4 skal lyde: Ved bruk av redusert beregningsgrunnlag etter denne forskrift gjelder bestemmelsene i forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 109) om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 20c, jf. 20a og 20b. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 109) 22. august 1997 nr. 933 om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter gjøres følgende endringer: 9 skal lyde: Når avgiften beregnes etter reglene i denne forskrift skal selve avgiftsbeløpet ikke angis i salgsdokumentet, jf. også forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) annet ledd siste punktum oppheves. II

10 21. des. Nr Endringene trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 21. des. Nr Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2005 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. Fastsatt av Skattedirektoratet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 7 1 og delegeringsvedtak 22. januar 1982 nr Kunngjort 28. desember Fradragsposter 1.1 Fradrag for utgifter til kost Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til kost i forbindelse med arrangement i Norge, innrømmes fradrag med følgende satser: Kr 460 pr. døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell. Kr 385 pr. døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell og får fradrag for utgifter til losji inkl. frokost eller disse utgiftene refunderes etter regning. Kr 251 pr. døgn når det sannsynliggjøres at artisten mv. har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter. Kr 166 pr. døgn når artisten har bodd privat eller på hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter, eller han ikke kan sannsynliggjøre hvordan han har innrettet seg i forbindelse med arrangementet. Utgifter til kost som artisten har dekket for utenlandske medarbeidere i forbindelse med arrangement i Norge innrømmes etter samme satser pr. døgn pr. person. Krav om sannsynliggjøring innebærer at artisten i vedlegg til oppgjørsblanketten må fremlegge en fortløpende oppstilling over hvordan vedkommende har innrettet seg i forbindelse med arrangementet i Norge. Oppstillingen skal minst inneholde følgende opplysninger: dato for avreise fra og ankomst til utlandet dato for ankomst til og avreise fra Norge reisemåte og reisevei navn og adresse på overnattingssted/utleier. Ved flere overnattingssteder skal dato for overnattingene angis type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji. 1.2 Fradrag for utgifter til bruk av eget transportmiddel Fradragssats for bruk av bil Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til transport med eget transportmiddel i forbindelse med arrangement i Norge, innrømmes fradrag med kr 3,00 pr. km. 21. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om levering av ligningsoppgave over forsikring i livsforsikringsselskaper. Fastsatt av Skattedirektoratet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6 6 jf bokstav c, jf. delegeringsvedtak 29. juni 1993 nr Kunngjort 28. desember I I forskrift 5. august 1993 nr. 799 om levering av ligningsoppgave over forsikring i livsforsikringsselskaper gjøres følgende endringer: 1 første ledd skal lyde: Alle selskaper som har tillatelse fra Kongen til å drive livsforsikringsvirksomhet etter lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet 2 1 og 2 4 første ledd, plikter etter krav fra ligningsmyndighetene å levere oppgave etter reglene i denne forskriften. 3 nr. 5 skal lyde: Den skattepliktige årsavkastning på sparedelen av livsforsikringen, jf. skatteloven 5 20 annet ledd bokstav a. II Endringene trer i kraft straks og med virkning fra inntektsåret 2004.

11 21. des. Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om forsikringsselskapers plikt til å gi oppgaver over utbetalinger på livsforsikringer. Fastsatt av Skattedirektoratet 5. august 1993 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6 7 jf bokstav c, jf. delegeringsvedtak 29. juni 1993 nr Kunngjort 28. desember I I forskrift 5. august 1993 nr. 800 om forsikringsselskapers plikt til å gi oppgaver over utbetalinger på livsforsikringer gjøres følgende endring: 1 nr. 2 skal lyde: Oppgave over livrenter (herunder overlevelsesrenter) skal inneholde opplysninger om skattepliktig eller fradragsberettiget del av det oppgitte beløp angitt i hele kroner. II Endringen trer i kraft straks og med virkning fra inntektsåret des. Nr Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner. Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 10 1 tredje ledd. Kunngjort 28. desember Kapittel 1. Virkeområde 1 1. Virkeområde Forskriften gjelder forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser, samt morselskap som nevnt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 2a 2 bokstav d. Forskriften gjelder ikke ved utarbeidelse av regnskap etter regnskapsloven 3 9 med tilhørende forskrifter. Kapittel 2. Utlån 2 1. Førstegangs måling Utlån skal ved førstegangs måling vurderes til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet Etterfølgende måling Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetoden som angitt i IAS 39 punkt 9. Endringer i et utlåns rentesats som reflekterer endringer i markedsrenten, påvirker ikke utlånets verdi. Dersom det foreligger objektive bevis, som angitt i 2 4, for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, skal utlån nedskrives for verdifall i samsvar med 2 5. En nedskrivning skal reverseres i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Renteinntekter skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetoden Vurderingsenhet Vurderingen av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Slik individuell vurdering kan også foretas for utlån som ikke anses som vesentlige. Ved vurdering av nedskrivning på grupper av utlån inndeles utlån i grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Utlån som er vurdert for nedskrivning individuelt, men hvor objektive bevis på verdifall ikke finnes, skal medtas i gruppevurdering av utlån. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån Objektive bevis Et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, dersom det foreligger objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet etter første gangs balanseføring av utlån, og den tapshendelsen reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrømmer. Reduksjonen i kontantstrømmene forårsaket av tapshendelsen må kunne estimeres pålitelig. Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data institusjonen har kjennskap til om følgende tapshendelser: a) vesentlige finansielle problemer hos debitor, b) betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd,

12 21. des. Nr c) innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor, d) det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling. Objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall omfatter observerbare data som fører til en målbar reduksjon i estimerte fremtidige kontantstrømmer fra utlånsgruppen, herunder: a) negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen, eller b) nasjonale eller lokale økonomiske forhold som korrelerer med mislighold i utlånsgruppen Beregning av tap Dersom objektive bevis for verdifall finnes, beregnes tap på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektive rente. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer skal kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser hensyntas. For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten som nevnt i første punktum lik den effektive renten på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten som nevnt i første punktum lik opprinnelig effektiv rente. For utlån hvor lånebetingelser er endret som følge av finansielle problemer hos debitor, skal fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres med den effektive renten som gjaldt før lånebetingelsene ble endret. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også eventuell overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter hensyntas, herunder også utgifter ved overtakelse og salg av sikkerhetene. Prosessen med å estimere nedskrivningsbeløpet kan enten resultere i ett beløp eller i et antall mulige beløp. I sistnevnte tilfelle skal statistisk forventet verdi legges til grunn Klassifikasjon Nedskrivning for verdifall på utlån skal resultatføres som tap. Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet etter 2 2, resultatføres som renteinntekter. Reversering av nedskrivning for øvrig skal resultatføres som korrigering av tap. Kapittel 3. Garantiforpliktelser og regresskrav 3 1. Avsetning for garantiforpliktelser Det skal foretas avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Ved beregning av avsetningen skal beste estimat for oppgjøret av forpliktelsen legges til grunn. Dersom det foreligger flere lignende garantiforpliktelser beregnes avsetningen for gruppen av garantiforpliktelser som en helhet Regresskrav Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning, skal balanseføres som en eiendel i den utstrekning det er så godt som sikkert at regresskravet vil bli oppgjort. Regresskravet kan ikke føres opp med et høyere beløp enn den tilhørende avsetningen for garantiforpliktelsen. Etter at institusjonen har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i samsvar med bestemmelsene i kapittel 2 om utlån. Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser 4 1. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2005 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere. Regnskapspliktige som forskriften gjelder for kan for regnskapsåret 2005 i stedet anvende reglene i forskrift 14. november 1991 nr for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak og Den norske Industribank A/S om vurdering av tap på utlån, garantier m.v. eller forskrift 18. desember 1991 nr for forsikringsselskaper om vurdering av tap på utlån, garantier mv. Dette gjelder likevel ikke regnskapspliktige som utarbeider konsernregnskap etter regnskapsloven 3 9 første eller fjerde ledd. 21. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg. Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 21. desember 2004 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 4, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr Kunngjort 28. desember I I forskrift 18. desember 1987 nr. 991 om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg gjøres følgende endring: 1 annet til sjette ledd skal lyde: Generatorer med apparatanlegg:

13 21. des. Nr Ytelse inntil 100 kva pr. stk. kr 375, Ytelse over 100 kva inntil 500 kva pr. stk. kr 485, Ytelse over 500 kva inntil kva pr. stk. kr 645, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 860, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.100, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.450, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.890, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2.420, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2.900, Ytelse over kva pr. stk. kr 3.390, Omformere, fasekompensatorer, likerettere, elektrokjeler e.l.: Ytelse inntil kva pr. stk. kr 280, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 485, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 730, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 905, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.215, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.450, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.635, Ytelse over kva pr. stk. kr 1.895, Luftledninger med spenning over 440 V: pr. km kr 28, Transformatorer med apparatanlegg: Ytelse inntil 50 kva pr. stk. kr 130, Ytelse over 50 kva inntil 100 kva pr. stk. kr 195, Ytelse over 100 kva inntil 250 kva pr. stk. kr 280, Ytelse over 250 kva inntil 500 kva pr. stk. kr 375, Ytelse over 500 kva inntil kva pr. stk. kr 485, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 670, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 805, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.100, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.260, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.635, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2.420, Ytelse over kva pr. stk. kr 3.390, Fordeling for høy og lav spenning: Ytelse inntil 50 kva pr. stk. kr 195, Ytelse over 50 kva inntil 100 kva pr. stk. kr 375, Ytelse over 100 kva inntil 250 kva pr. stk. kr 730, Ytelse over 250 kva inntil 500 kva pr. stk. kr 1.100, Ytelse over 500 kva inntil kva pr. stk. kr 1.615, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2.420, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 3.385, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 4.355, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 5.805, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 7.740, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 9.515, Ytelse over kva pr. stk. kr , Endringen trer i kraft 1. januar II

14 21. des. Nr des. Nr Forskrift om når økt tilleggspensjon på grunn av omsorgspoeng etter folketrygdloven 3 16 og pensjonspoeng for årene da pensjonisten fylte 67, 68 eller 69 år, skal holdes utenfor samordningen. Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser 23 nr. 3. Kunngjort 28. desember Generelt Denne forskriften inneholder nærmere bestemmelser om når økt tilleggspensjon etter samordningsloven 23 nr. 2 femte ledd skal holdes utenfor samordningen. 2. Hovedregler Ved samordning av hel tjenestepensjon med tilleggspensjon fra folketrygden holdes økt tilleggspensjon utenfor samordningen a) når økningen skyldes at det etter helt avsluttet yrkesaktivitet er godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter folketrygdloven 3 16, og b) når økningen skyldes at pensjonisten etter helt uttak av tjenestepensjon har tjent opp pensjonspoeng i folketrygden i årene da han eller hun fylte 67, 68 eller 69 år. Samordningsfritak etter første ledd bokstav a gis bare når pensjonspoeng for omsorgsarbeid ble godskrevet etter at arbeidsinntekten var falt helt bort, og pensjonisten ikke senere har hatt inntektsgivende arbeid. For å få samordningsfritak etter første ledd bokstav b må pensjonisten endelig ha fratrådt et medlemspliktig arbeidsforhold og ikke senere ha hatt arbeid som påvirker tjenestepensjonens størrelse. Bestemmelsen skal vurderes i forhold til siste gang pensjonisten tok ut hel tjenestepensjon. 3. Økt tilleggspensjon for omsorgsarbeid Pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter helt avsluttet yrkesaktivitet holdes utenfor når samordningsfradraget for folketrygdens tilleggspensjon fastsettes. Samordningsfradraget beregnes etter et sluttpoengtall der en ser bort fra slike poeng. Dessuten ses det bort fra poengår med pensjonspoeng som helt ut skriver seg fra omsorgsarbeid. 4. Økt tilleggspensjon på grunn av opptjening etter fylte 67 år Samordningsfradraget ved fylte 70 år fastsettes etter bestemmelsen i denne paragrafen når en pensjonist etter helt uttak av tjenestepensjon har fått økt tilleggspensjon i folketrygden på grunn av poengopptjening for årene da vedkommende fylte 67, 68 eller 69 år. Dersom pensjonisten har fratrådt med hel tjenestepensjon i det året han eller hun fylte 67 år eller tidligere, benyttes det antallet poengår som er fastsatt ved fylte 67 år. Dersom pensjonisten fratrådte med hel tjenestepensjon i det året han eller hun fylte 68 år holdes poengår da pensjonisten fylte 68 og 69 år utenfor når samordningsfradraget fastsettes. Hvis pensjonisten fratrådte i det året han eller hun fylte 69 år, holdes poengår da pensjonisten fylte 69 år utenfor når samordningsfradraget fastsettes. Dersom pensjonisten har fått endret sluttpoengtallet i folketrygden, skal sluttpoengtallet som brukes ved samordningsberegningen, fastsettes etter følgende bestemmelser: a) Hvis sluttpoengtallet øker, legges det sluttpoengtallet som ble fastsatt ved fylte 67 år til grunn. b) Hvis sluttpoengtallet blir lavere, skal det lavere pensjonspoengtallet legges til grunn. c) Hvis sluttpoengtallet blir lavere når samordningsfradraget i utgangspunktet er fastsatt ut fra et beregnet sluttpoengtall etter samordningsloven 23 nr. 2 første ledd, skal sluttpoengtallet settes ned etter bestemmelsene i samordningsforskrift nr. 16 bokstav a andre ledd. 5. Gjennomføring Det er et vilkår for rett til samordning etter samordningsloven 23 nr. 2 femte ledd bokstav a og 3 i denne forskriften at pensjonisten har gjort tjenestepensjonsordningen oppmerksom på at han eller hun har fått godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter helt avsluttet yrkesaktivitet. Tjenestepensjonsordningen fastsetter sluttpoengtall og antall poengår i samråd med folketrygdens organer, se samordningsloven 25. Når folketrygdens tilleggspensjon er opptjent av to personer, kommer denne forskriften bare til anvendelse dersom det er til fordel for pensjonisten. 6. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai Bestemmelsene i 3 gjelder for pensjon som er innvilget før 1. mai 1999, men gis virkning for pensjonsutbetalinger tidligst fra mai Bestemmelsene i 4 gjelder for pensjoner som tidligst er utbetalt fra mai des. Nr Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4. Kunngjort 28. desember 2004.

15 21. des. Nr Forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande arter som nevnt i vedlegg 1 (./.) i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i Antall fiskedøgn og fartøy Uten hinder av forbudet i 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 547 fiskedøgn i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). 3. Utseiling Fartøy som vil delta i fisket etter artene nevnt i 1, må melde fra til Fiskeridirektoratet tidligst 3 dager og senest 1 dag før utseiling til internasjonalt område. Fartøy som ikke har meldt seg aktiv i internasjonalt område innen 7 dager etter melding om utseiling ble sendt Fiskeridirektoratet, mister sin adgang til å delta. 4. Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 5. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember Vedlegg 1 Norsk navn Latinsk navn 1. Bairds's smoothhead Alepocehalus bairdii 2. Risso's smoothhead Alepocephalus rostratus 3. Blå antimora Antimora rostrata 4. Dolkfisk Aphano pus carbo 5. Iceland catshark Apristuris spp. 6. Vassild Argentina silus 7. Beryx Beryx spp. 8. Brosme Brosme brosme 9. Gulper shark Centrophorus granulosus 10. Brunhå Centrophorus squamosus 11. Islandshå Centroscyllium fabricii 12. Dypvannshå Centroscymnus coelolepis 13. Longnose velvet dogfish Centroscymnus crepidater 14. Dypvanns rød-krabbe Chacon (Geyron) affinis 15. Havmus Chimaera monstrosa 16. Frilled shark Chlamydoselachus anguineus 17. Havål Conger conger 18. Skolest Coryphaenoides rupestris 19. Kitefin shark Dalatias licha 20. Gråhå Deania calceus 21. Svart (dypvanns) kardinalfisk Epigonus telescopus 22. Stor svarthå Etmopterus princeps 23. Svarthå Etmopterus spinax 24. Hågjel Galeus melastomus 25. Mouse catshark Galeus murinus 26. Blåkjeft Helicolenus dactylopterus 27. Blondnose six-gilled shark Hexanchus griseus 28. Orange roughy Hoplostethus atlanticus 29. Silver roughy (pink) Hoplostethus mediterraneus 30. Large-eyed rabbit fish Hydrolagus mirabilis 31. Reimfisk (slirefisk) Lepidopus caudatus 32. Eelpout (ulvefisk) Lycodes esmarkii 33. Isgalt Marcrourus berglax 34. Blålange Molva dypterigia 35. Lange Molva molva 36. Mora Mora moro 37. Sailfin roughshark Oxynotus paradoxus 38. Flekkpagell Pagellus bogaraveo 39. Forkbeards/Skjellbrosme Phycis spp. 40. Vrakfisk Polyprion americanus 41. Rundskate Raja fyllae

16 21. des. Nr Isskate Raja hyperborea 43. Svartskat Raja nidarosiensis 44. Blåkveite Reinhardtius hippoglossoides 45. Straightnose rabbitfish Rhinochimaera atlantica 46. Knifetooth dogfish Scymnodon ringens 47. Lusuer Sebastes viviparus 48. Håkjerring Somniosus microcephalus 49. Spiny skorpionfisk Trachyscorpia cristulata. 21. des. Nr Forskrift om tvangsmulkt etter foretaksregisterloven og etter enhetsregisterloven. Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak 4 5 annet ledd tredje punktum, 10 2 tredje ledd tredje punktum, og lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret 16 tredje ledd. Kunngjort 28. desember Tvangsmulkt etter foretaksregisterloven Tvangsmulkt etter foretaksregisterloven 4 5, 7 1 og 10 2 kan ilegges foretaket i inntil 26 uker etter følgende satser: 1. kr 500 per uke de første åtte uker 2. kr per uke de neste ti uker 3. kr per uke de siste åtte uker. Dersom grunnlaget for tvangsmulkt ikke er bortfalt innen utløpet av perioden som nevnt i første ledd, kan Foretaksregisteret ilegge de meldepliktige etter foretaksregisterlovens 4 2 første ledd tvangsmulkt etter bestemmelsen i første ledd. De meldepliktige vil være solidarisk ansvarlige for tvangsmulkten. Tvangsmulkt ilegges for hele uker slik at del av en uke regnes som full uke. Tvangsmulkt kan ikke ilegges uten at Foretaksregisteret har varslet foretaket/den meldepliktige om manglende overholdelse av melde- eller dokumentopplysningsplikten, og gitt denne en rimelig frist til å rette forholdet. 2. Tvangsmulkt etter enhetsregisterloven Tvangsmulkt etter enhetsregisterloven 16 kan ilegges registreringsenheten i inntil 26 uker etter følgende satser: 1. kr 250 per uke de første åtte uker 2. kr 500 per uke de neste ti uker 3. kr 750 per uke de siste åtte uker. Dersom særlige grunner tilsier det kan tvangsmulkt etter første ledd ilegges den som er meldepliktig etter enhetsregisterloven 14 første ledd. Tvangsmulkt ilegges for hele uker slik at del av en uke regnes som full uke. Tvangsmulkt kan ikke ilegges uten at Enhetsregisteret har varslet registreringsenheten/den meldepliktige om manglende overholdelse av meldeplikten, og gitt denne en rimelig frist til å rette forholdet. 3. Forbud mot å ilegge tvangsmulkt etter begge lover Det kan ikke ilegges tvangsmulkt etter både foretaksregisterloven og enhetsregisterloven for samme forhold. 4. Klage Vedtak om tvangsmulkt kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven. 5. Ettergivelse Tvangsmulkt etter 1 og 2 kan av registeret etter søknad helt eller delvis ettergis dersom a) det blir gjort sannsynlig at meldeplikten eller dokumentopplysningsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor registreringsenhetens kontroll, eller b) dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det. Søknad om ettergivelse må fremsettes for registeret innen ett år etter at vedtak om ileggelse av tvangsmulkt ble truffet. Registerets vedtak i sak om ettergivelse av tvangsmulkt, kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven. 6. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

17 21. des. Nr des. Nr Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18. Kunngjort 28. desember Formål Formålet med forskriften er å styrke produsentmiljøene og bedre forutsetningene for å få avsatt produktene fra potet- og grønnsaksprodusentene. 2. Produsentsammenslutning Med produsentsammenslutning menes samarbeid mellom enkeltprodusenter med det formålet å samordne leveranser av poteter og grønnsaker. 3. Vilkår Produsentsammenslutningen skal til enhver tid: a) bestå av minimum 3 tilsluttede produsenter, og b) ha vedtekter med bestemmelser om formell organisering (styre), medlemsavgift, minsteleveranse fra medlemmene, og opphør av medlemskap. Produsentsammenslutningen kan ikke ha vedtektsfestede bindinger til bestemte omsetningsledd. 4. Tilskudd Det kan gis tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutningens organisasjon (telefon, utstyr, kontorhjelp m.m.). Tilskuddet kan gis i inntil 3 år etter at etableringen fant sted, og kan maksimalt utgjøre 70%, 50% og 30% av de faktiske etablerings- og driftskostnadene for henholdsvis 1., 2. og 3. driftsår. For produsentsammenslutninger som allerede er etablert kan det gis tilskudd for den resterende tid frem til 3 år etter etablering. Det kan gis tilskudd til informasjons- og tilretteleggingstiltak med siktemål å fremme etablering av produsentsammenslutninger. Tilskuddet kan nyttes til å dekke kostnader til skriftlig informasjonsmateriell, annonsering samt møtekostnader som reise, leie av lokaler m.m. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 75% av godkjent kostnadsbudsjett. 5. Søknad Produsentsammenslutningen fremmer søknad om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger til Statens landbruksforvaltning for hvert enkelt år. Søknaden skal inneholde en omtale av bakgrunnen for og en beskrivelse av det aktuelle tiltak det søkes om tilskudd til. Kostnadsoverslag med budsjett og finansieringsplan samt produsentsammenslutningens vedtekter skal ligge ved søknaden. Av budsjettet skal det gå fram hvorvidt det er søkt om støtte fra andre enn Statens landbruksforvaltning, og hvor stor egenandel produsentsammenslutningen bidrar med. Søknaden skal være undertegnet av en ansvarshavende for produsentsammenslutningen. Statens landbruksforvaltning kan sette søknadsfrist. 6. Dispensasjon Statens landbruksforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift. 7. Utbetaling og rapportering Tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra søkeren. Dersom tilskuddet utgjør mer enn kr kan det foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket er gjennomført. Det kan gis forskuddsutbetaling ved oppstart av et tiltak. Minimum 25% av det årlige tilskuddet holdes tilbake til årsrapport/sluttrapport er godkjent av Statens landbruksforvaltning. Regnskap som er attestert av uavhengig revisor eller av et autorisert regnskapskontor skal ligge ved årsrapporten/sluttrapporten. Årsrapport/sluttrapport sendes til Statens landbruksforvaltning innen 15. februar påfølgende år. Årsrapporten/sluttrapporten skal inneholde en evaluering av arbeidet som er utført i forhold til målet med produsentsammenslutningen. 8. Opplysningsplikt og kontroll Søker av tilskudd i henhold til denne forskrift plikter å gi de nødvendige opplysninger Statens landbruksforvaltning krever. Statens landbruksforvaltning fører kontroll med at midlene blir nyttet i samsvar med forutsetningene for tildelingen. 9. Tilbakebetaling Midler tildelt i medhold av denne forskriften kan kreves helt eller delvis tilbake dersom søkeren har gitt feil opplysninger i søknaden som har dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, eller at midlene ikke blir nyttet i samsvar med de forutsetninger som er satt for tildelingen.

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Utgitt 20. januar 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 16. Lov nr.

Detaljer

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Utgitt 28. januar 2009 Dette er siste hefte i 2008-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Nr. 17 2014 Side 2733-2922 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2014 Side 2733-2922 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2014 Side 2733-2922 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17-2014 Utgitt 11. februar 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Des. 19. Lov

Detaljer

Nr. 9 2001 Side 1193-1344 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2001 Side 1193-1344 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2001 Side 1193-1344 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 29. august 2001 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Aug. 13. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Utgitt 15. januar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr.

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19 2002 Side 2431 2595 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19-2002 Utgitt 27. januar 2003 Dette er siste utgave i 2002-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

VEDTEKTER FOR FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON (AFP) VEDTEKTER FOR FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Disse vedtekter ble fastsatt 30. april 2010 og godkjent av Arbeidsdepartementet 21. mai 2010, jf AFP-tilskottsloven 19. Vedtektene trådte i

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14-2009 Utgitt 28. januar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Feb. 11. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 8. august 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Juni 29. Ikrafttr. av lov

Detaljer

Nr. 3 2004 Side 341 529 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2004 Side 341 529 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2004 Side 341 529 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 12. mars 2004 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Feb. 20. Lov nr. 7 om endr. i

Detaljer

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 9. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 7. Lov nr. 15 om endr.

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 30. august 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni. 22. Lov nr. 33

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14-2005 Utgitt 20. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Nov. 19. Lov nr.

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 24. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 28. Lov nr. 2 om endr.

Detaljer

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2002 Side 1 133 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 20. februar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 2002 Jan. 10. Deleg.

Detaljer

Nr. 9 Side 1425 1583 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 Side 1425 1583 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Side 1425 1583 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 4. september 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering myndighet 2015 Mars 10. Endr. i delegering

Detaljer