Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 16 2004 Side 2461 2541 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 28. januar 2005

2 Innhold Side Forskrifter 2004 Des. 21. Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2005 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. Des. (Nr. 1737) Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner (Nr. 1740) Des. 21. Forskrift om når økt tilleggspensjon på grunn av omsorgspoeng etter folketrygdloven 3 16 og pensjonspoeng for årene da pensjonisten fylte 67, 68 eller 69 år, skal holdes utenfor samordningen (Nr. 1742) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) 2005 (Nr. 1743) Des. 21. Forskrift om tvangsmulkt etter foretaksregisterloven og etter enhetsregisterloven (Nr. 1744) Des. 21. Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter (Nr. 1745) Des. 21. Forskrift om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leveranser til spesialmarkeder. (Nr. 1746) Des. 21. Forskrift om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder (Nr. 1747) Des. 21. Forskrift om tilskudd til menyer til fly i utenriksfart (cateringordningen) (Nr. 1748) Des. 22. Forskrift om bostøtte fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1755) Des. 22. Forskrift om boligtilskudd fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1756) Des. 22. Forskrift om kompetansetilskudd fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1757) Des. 22. Forskrift om grunnlån fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1758) Des. 22. Forskrift om startlån fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1759) Des. 17. Forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn (Nr. 1777) Des. 20. Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2005 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Nr. 1778) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fisket etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2005 (Nr. 1783) Des. 22. Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) (Nr. 1785) Endringsforskrifter 2004 Des. 13. Endr. i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) (Nr. 1725) Des. 13. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (Nr. 1726) Des. 15. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1727) Des. 20. Endr. i børsforskrift (Nr. 1728) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 2) om innhold av salgsdokumenter m.v. (Nr. 1729) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven (Nr. 1730) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 26) om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v 2464 (Nr. 1731).... Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 71) om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v (Nr. 1733) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 79) om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider (Nr. 1734)

3 Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 101) om avgrensing og gjennomføring av bruken av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris (Nr. 1735) Des. 20. Endr. i forskrift (Nr. 109) om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter (Nr. 1736) Des. 21. Endr. i forskrift om levering av ligningsoppgave over forsikring i livsforsikringsselskaper (Nr. 1738) Des. 21. Endr. i forskrift om forsikringsselskapers plikt til å gi oppgaver over utbetalinger på livsforsikringer (Nr. 1739) Des. 21. Endr. i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg (Nr. 1741) Des. 21. Endr. i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) (Nr. 1749) Des. 21 Endr. i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2005 (Nr. 1750) Des. 21. Endr. i forskrift om låsing av cockpitdør (BSL D 1 16) (Nr. 1751) Des. 21. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 1752) Des. 21. Endr. i forskrift om forbud mot omsetning av fisk fanget med hjemmel i saltvannsfiskelovens 4 litra a (Nr. 1753) Des. 22. Endr. i forskrift om plantevernmidler (Nr. 1754) Des. 22. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 1760) Des. 22. Endr. i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Nr. 1761) Nov. 29. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1774) Nov. 30. Endr. i forskrift om tilskott til mjølkeproduksjon (Nr. 1775) Des. 15. Endr. i forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring (Nr. 1776) Des. 20. Endr. i forskrift om dykking (Nr. 1779) Des. 21. Endr. i forskrift om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr (Nr. 1780) Des. 21. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 1781) Des. 22. Endr. i forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kjøttkontroll (Nr. 1782) Des. 22. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2005 (Nr. 1784) Diverse 2004 Des. 20. Opph. av forskrift (Nr. 62) om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven (Nr. 1732) Rettelser Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside

4 13. des. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 28. januar 2005 Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet 13. desember 2004 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 10 18, jf. forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet 46, 47, 48, 53, 79 og 86, jf. delegeringsvedtak 4. oktober 1991 nr Kunngjort 28. desember I I forskrift 18. juni 2001 nr. 749 om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) gjøres følgende endringer: 8 overskriften skal lyde: 8. Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet 8 nytt punkt «Tillatelse til leteboring» som skal inn før punktet «Boreprogram» skal lyde: Tillatelse til leteboring Oljedirektoratet gir tillatelse til leteboring. Slik tillatelse må være gitt for den enkelte brønn eller brønnbane før igangsettelse av boreaktivitet. Tillatelsen vil gis på grunnlag av registreringssøknad og boreprogram og forutsetter at øvrige tillatelser og samtykker som kreves av andre myndigheter er gitt. Merknaden til 8 skal lyde: Til 8 Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet Denne paragrafen er i hovedsak en videreføring av bestemmelser gitt i tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten, 9 og 10, jf. petroleumsforskriften 46. Det er imidlertid innført flere forenklinger og klargjøringer. Det er gitt mulighet for at boreprogrammer samt logger i forbindelse med tilbakeplugging ikke behøver sendes inn, men kan gjøres direkte tilgjengelig for Oljedirektoratet på annen måte. Det er klargjort at brønner og brønnbaner samt grunne borehull skal registreres forut for boreaktivitet, og at registrering av grunne borehull skal skje innenfor alle typer tillatelser. Hovedplan: Nytt er at hovedplan skal sendes inn sammen med PUD eller søknad om fritak for PUD, jf. også veiledning utgitt 18. mai 2000 til PUD og PAD pkt Boreprogram: For geofaglig innhold i boreprogram vises det til NORSOK-standard D-010 Drilling and well operations, revisjon 2, desember Programmet kan sendes til Oljedirektoratet så snart det foreligger, slik at det i tid faller sammen med andre myndigheters krav om lengre frister, jf. opplysningspliktforskriftens krav om ni ukers frist. Registrering av brønner: Registrering av brønner forutsetter at Oljedirektoratet kontaktes gjennom innsendelse av registreringssøknad. Slik registrering er mellom annet nødvendig for å sikre korrekt datalagring. Registreringsskjema vil kunne hentes på Oljedirektoratets internettside Informasjon om formasjonstest bør omfatte følgende:

5 13. des. Nr formålet med og gjennomføring av testen, disponering av produsert petroleum, oversikt over kostnader samt inntekt av eventuelt salg, varighet av perioder med strømning og innstengning, estimerte rater for olje og gass, samt volumangivelse for utslipp til luft (brenning og kaldventilering) og utslipp til vann, vurdering av miljømessige konsekvenser, planlagt uttak og analyse av formasjonsvæske, eventuell planlagt produksjonslogging, foreløpig loggevaluering (CPI) i TVD og MD fra reservoaret i skala 1:500. Informasjon om permanent tilbakeplugging Informasjonsfristen er satt til ett døgn. Minimumsfristen vil i første rekke være aktuell for letebrønner, da informasjon om plugging av utvinningsbrønner normalt vil kunne varsles vesentlig tidligere. Det vises også til regelverket for helse-, miljø- og sikkerhetskrav med hensyn til frister for pluggeprogram mv. Merknaden til 13 skal lyde: Til 13 Klassifisering av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis. Dette har vært angitt i Oljedirektoratets publikasjon om ressursklassifisering. Det er utarbeidet en temaveiledning om ressursklassifisering. Merknaden til 29 skal lyde: Til 29 Innhold i årlig statusrapport for felt i produksjon Denne paragrafen utfyller petroleumsforskriften 47 og forskriftsfester tidligere retningslinjer gitt i brev til operatørene. Det er klargjort at årlig statusrapport også skal gi nødvendige utfyllende opplysninger til data innrapportert til nasjonalbudsjettet. Den årlige statusrapporten vil gi myndighetene oppdatert informasjon om det enkelte felt og bidra med opplysninger for å kunne vurdere feltets produksjonsutvikling og produksjonsstrategi mv. Statusrapporten vil også utgjøre et grunnlag for å vurdere eventuell søknad om produksjonstillatelse på feltet og gi en oversikt over vesentlige faktorer som påvirker produksjonen, gi en vurdering av produksjonsforløpet relatert til vedtatte planer eller produksjonstillatelse og eventuelt redegjøre for avvik. En temaveiledning som beskriver innhold i rapporten er utarbeidet. Endringene trer i kraft 1. januar II 13. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2004 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 14 fjerde ledd. Kunngjort 28. desember I I forskrift 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr gjøres følgende endringer: 9 tabellen punkt 5 andre kolonne nytt punkt d) skal lyde: d) Tiazolidindioner (glitazoner), også som kombinasjonspreparater. 9 tabellen punkt 5 tredje kolonne skal lyde: Til bokstav d: i) Glitazoner refunderes kun som kombinasjonsbehandling, og ii) bare til pasienter som ikke oppnår en tilstrekkelig sykdomskontroll med en kombinasjon av metformin pluss sulfonylurea eller får uakseptable bivirkninger med metformin-, sulfonylureapreparater eller en kombinasjon av disse, og iii) kun til de pasienter hvor alternativ behandling ville vært insulin, og iv) skal kun forskrives av leger som har utstrakt erfaring med behandling av type 2 diabetes mellitus.

6 20. des. Nr Endringene trer i kraft straks. II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2004 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 8 1 sjette ledd. Kunngjort 28. desember I I forskrift 19. november 1999 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer: Før innsettes: A. Markedsutjevning i pelsdyrnæringen Ny del B settes inn etter og skal lyde: B. Jordbruksfradrag Anvendelsesområde Bestemmelsene i 8 1 del B gjelder beregning av jordbruksfradrag, jf. skatteloven 8 1 sjette ledd Definisjoner I skatteloven 8 1 sjette ledd betyr: 1) Jord- og hagebruk: Virksomhet som ved bruk av jorda og/eller gjennom husdyrhold produserer mat eller fôr. Som jord- og hagebruk regnes også: a. gartneridrift b. dyrking av blomster og andre plantevekster på friland eller under glass, plast og lignende, samt tiltrekking av planter c. pelsdyrnæring d. avl, oppdrett (til to års alder) og oppstalling av hest, når dette skjer ved utnyttelse av gårdens produksjonsmidler og hovedsaklig egetprodusert fôr e. bihold. Følgende aktiviteter inngår i jord- og hagebruk dersom de drives i tilknytning til denne virksomheten: f. utnyttelse av jakt- og fiskerettigheter g. uttak av jord, sand, stein og torv h. sanking av bær, kongler, mose, tang, tare og lignende i. utføring av tjenester for andre med betydelige driftsmidler som hovedsakelig nyttes i egen jord- eller skogbruksvirksomhet eller utleie av slike driftsmidler, forutsatt av virksomheten ikke utøves som selvstendig næring. 2) Biinntekter: Omsetning i annen næringsvirksomhet dersom denne omsetningen ikke overstiger kroner Inntekter fra deltakelse i samdrift Jordbruker som deltar i samdrift vil, enten deltakerne har krav på hvert sitt fradrag eller ett fradrag forholdsmessig fordelt, kunne ta sin del av overskuddet, arbeidsgodtgjørelse og eventuelle leieinntekter fra samdriften med i sitt grunnlag for beregning av jordbruksfradrag Inntekter fra produksjon av biobrensel Velges brutto inntekter fra produksjon av biomasse til energiformål ført som jordbruksinntekt, jf. skatteloven 8 1 sjette ledd, skal nettoinntekten som prosent av brutto omsetning i denne produksjonen settes til 55 prosent. II Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret des. Nr Forskrift om endring i børsforskrift. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) 7 1. Kunngjort 28. desember 2004.

7 20. des. Nr I I børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30 gjøres følgende endring: 26 5 skal lyde: Børsklagenemnden som voldgiftsrett Børsklagenemnden skal, så langt det øvrige arbeid i klagenemnden tillater det, være voldgiftsrett i tvister mellom private parter som har tilknytning til utstedere av børsnoterte finansielle instrumenter eller børsomsetningen, og hvor partene er enige om at børsklagenemnden skal avgjøre tvisten som voldgiftsrett. Hvis ikke tvisten behandles sammen med en klage over et vedtak truffet av børsen, kan partene, med samtykke fra børsklagenemndens leder, bestemme at voldgiftsretten skal bestå av tre av børsklagenemndens medlemmer eller varamedlemmer. Utgiftene til voldgiftsbehandlingen, herunder godtgjørelsen til voldgiftsrettens medlemmer, dekkes av partene etter nemndens nærmere bestemmelse. For behandlingen av voldgiftssaker for klagenemnden gjelder reglene i lov om voldgift. Endringen trer i kraft 1. januar II 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 2) om innhold av salgsdokumenter m.v. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 45. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 2) 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold av salgsdokumenter m.v. gjøres følgende endring: 1 6 og 8 11 oppheves. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 26, jf. 23. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 18) 20. desember 1969 nr. 1 om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven gjøres følgende endring: Merknadene til 1 syvende ledd skal lyde: Det må framgå av regnskapet hvorledes det forholdsmessige fradrag er beregnet, jf. bokføringsloven 5. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 1. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 26) om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 44a og 75. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 26) 12. mars 1970 nr om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v. gjøres følgende endring:

8 20. des. Nr skal lyde: Denne forskrift gjelder for foreninger og lag (samvirkeforetak) som a) hovedsakelig tilvirker eller forhandler produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller gårdsbruk med binæringer, samt hagebruk, gartneri, husdyrhold og reindrift, og b) foretar avregning og utsteder avregningsdokument ved alle sine kjøp av produkter fra medlemmer og ikkemedlemmer, jf. forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) annet ledd bokstav a og b. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 1. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift (Nr. 62) om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 32 og 75. Kunngjort 28. desember I Forskrift (Nr. 62) 9. september 1974 nr. 2 om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven oppheves. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 71) om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 10 og 61a. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 71) 31. mars 1977 nr om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v. gjøres følgende endringer: 4 første ledd skal lyde: Salgsdokument (faktura mv.) vedrørende den utenlandske næringsdrivendes omsetning av varer og tjenester her i landet skal sendes gjennom hans representant, jf. forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) tredje ledd og tredje ledd. 4 annet ledd oppheves. 4 tredje ledd blir annet ledd. 5 skal lyde: Regnskap for utlendingens omsetning her i landet skal føres i samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). Den utenlandske næringsdrivende og hans representant er begge ansvarlige for at bokføringsplikten etter lov 19. november 2004 nr. 73 (bokføringsloven) 2 annet ledd blir overholdt. II Endringene trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 1. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven).

9 20. des. Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 79) om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 44a annet ledd. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 79) 17. oktober 1978 nr. 3 om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider gjøres følgende endring: 1 første ledd skal lyde: Denne forskrift gjelder for husflidsutsalgs kjøp av produkter fra håndverks- og husflidsarbeid i hjemmet, når de foretar avregning og utsteder salgsdokument ved alle kjøp fra hjemmeprodusentene, jf. forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) annet ledd bokstav c og d. II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 101) om avgrensing og gjennomføring av bruken av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 5. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 101) 1. juli 1992 nr. 492 om avgrensing og gjennomføring av bruken av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris gjøres følgende endring: 4 skal lyde: Ved bruk av redusert beregningsgrunnlag etter denne forskrift gjelder bestemmelsene i forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) II Endringen trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift (Nr. 109) om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 20c, jf. 20a og 20b. Kunngjort 28. desember I I forskrift (Nr. 109) 22. august 1997 nr. 933 om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter gjøres følgende endringer: 9 skal lyde: Når avgiften beregnes etter reglene i denne forskrift skal selve avgiftsbeløpet ikke angis i salgsdokumentet, jf. også forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) annet ledd siste punktum oppheves. II

10 21. des. Nr Endringene trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. vedtak 2. desember 2004 nr om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 21. des. Nr Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2005 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. Fastsatt av Skattedirektoratet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 7 1 og delegeringsvedtak 22. januar 1982 nr Kunngjort 28. desember Fradragsposter 1.1 Fradrag for utgifter til kost Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til kost i forbindelse med arrangement i Norge, innrømmes fradrag med følgende satser: Kr 460 pr. døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell. Kr 385 pr. døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell og får fradrag for utgifter til losji inkl. frokost eller disse utgiftene refunderes etter regning. Kr 251 pr. døgn når det sannsynliggjøres at artisten mv. har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter. Kr 166 pr. døgn når artisten har bodd privat eller på hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter, eller han ikke kan sannsynliggjøre hvordan han har innrettet seg i forbindelse med arrangementet. Utgifter til kost som artisten har dekket for utenlandske medarbeidere i forbindelse med arrangement i Norge innrømmes etter samme satser pr. døgn pr. person. Krav om sannsynliggjøring innebærer at artisten i vedlegg til oppgjørsblanketten må fremlegge en fortløpende oppstilling over hvordan vedkommende har innrettet seg i forbindelse med arrangementet i Norge. Oppstillingen skal minst inneholde følgende opplysninger: dato for avreise fra og ankomst til utlandet dato for ankomst til og avreise fra Norge reisemåte og reisevei navn og adresse på overnattingssted/utleier. Ved flere overnattingssteder skal dato for overnattingene angis type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji. 1.2 Fradrag for utgifter til bruk av eget transportmiddel Fradragssats for bruk av bil Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til transport med eget transportmiddel i forbindelse med arrangement i Norge, innrømmes fradrag med kr 3,00 pr. km. 21. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om levering av ligningsoppgave over forsikring i livsforsikringsselskaper. Fastsatt av Skattedirektoratet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6 6 jf bokstav c, jf. delegeringsvedtak 29. juni 1993 nr Kunngjort 28. desember I I forskrift 5. august 1993 nr. 799 om levering av ligningsoppgave over forsikring i livsforsikringsselskaper gjøres følgende endringer: 1 første ledd skal lyde: Alle selskaper som har tillatelse fra Kongen til å drive livsforsikringsvirksomhet etter lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet 2 1 og 2 4 første ledd, plikter etter krav fra ligningsmyndighetene å levere oppgave etter reglene i denne forskriften. 3 nr. 5 skal lyde: Den skattepliktige årsavkastning på sparedelen av livsforsikringen, jf. skatteloven 5 20 annet ledd bokstav a. II Endringene trer i kraft straks og med virkning fra inntektsåret 2004.

11 21. des. Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om forsikringsselskapers plikt til å gi oppgaver over utbetalinger på livsforsikringer. Fastsatt av Skattedirektoratet 5. august 1993 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6 7 jf bokstav c, jf. delegeringsvedtak 29. juni 1993 nr Kunngjort 28. desember I I forskrift 5. august 1993 nr. 800 om forsikringsselskapers plikt til å gi oppgaver over utbetalinger på livsforsikringer gjøres følgende endring: 1 nr. 2 skal lyde: Oppgave over livrenter (herunder overlevelsesrenter) skal inneholde opplysninger om skattepliktig eller fradragsberettiget del av det oppgitte beløp angitt i hele kroner. II Endringen trer i kraft straks og med virkning fra inntektsåret des. Nr Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner. Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 10 1 tredje ledd. Kunngjort 28. desember Kapittel 1. Virkeområde 1 1. Virkeområde Forskriften gjelder forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser, samt morselskap som nevnt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 2a 2 bokstav d. Forskriften gjelder ikke ved utarbeidelse av regnskap etter regnskapsloven 3 9 med tilhørende forskrifter. Kapittel 2. Utlån 2 1. Førstegangs måling Utlån skal ved førstegangs måling vurderes til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet Etterfølgende måling Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetoden som angitt i IAS 39 punkt 9. Endringer i et utlåns rentesats som reflekterer endringer i markedsrenten, påvirker ikke utlånets verdi. Dersom det foreligger objektive bevis, som angitt i 2 4, for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, skal utlån nedskrives for verdifall i samsvar med 2 5. En nedskrivning skal reverseres i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Renteinntekter skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetoden Vurderingsenhet Vurderingen av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Slik individuell vurdering kan også foretas for utlån som ikke anses som vesentlige. Ved vurdering av nedskrivning på grupper av utlån inndeles utlån i grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Utlån som er vurdert for nedskrivning individuelt, men hvor objektive bevis på verdifall ikke finnes, skal medtas i gruppevurdering av utlån. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån Objektive bevis Et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, dersom det foreligger objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet etter første gangs balanseføring av utlån, og den tapshendelsen reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrømmer. Reduksjonen i kontantstrømmene forårsaket av tapshendelsen må kunne estimeres pålitelig. Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data institusjonen har kjennskap til om følgende tapshendelser: a) vesentlige finansielle problemer hos debitor, b) betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd,

12 21. des. Nr c) innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor, d) det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling. Objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall omfatter observerbare data som fører til en målbar reduksjon i estimerte fremtidige kontantstrømmer fra utlånsgruppen, herunder: a) negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen, eller b) nasjonale eller lokale økonomiske forhold som korrelerer med mislighold i utlånsgruppen Beregning av tap Dersom objektive bevis for verdifall finnes, beregnes tap på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektive rente. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer skal kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser hensyntas. For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten som nevnt i første punktum lik den effektive renten på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten som nevnt i første punktum lik opprinnelig effektiv rente. For utlån hvor lånebetingelser er endret som følge av finansielle problemer hos debitor, skal fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres med den effektive renten som gjaldt før lånebetingelsene ble endret. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også eventuell overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter hensyntas, herunder også utgifter ved overtakelse og salg av sikkerhetene. Prosessen med å estimere nedskrivningsbeløpet kan enten resultere i ett beløp eller i et antall mulige beløp. I sistnevnte tilfelle skal statistisk forventet verdi legges til grunn Klassifikasjon Nedskrivning for verdifall på utlån skal resultatføres som tap. Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet etter 2 2, resultatføres som renteinntekter. Reversering av nedskrivning for øvrig skal resultatføres som korrigering av tap. Kapittel 3. Garantiforpliktelser og regresskrav 3 1. Avsetning for garantiforpliktelser Det skal foretas avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Ved beregning av avsetningen skal beste estimat for oppgjøret av forpliktelsen legges til grunn. Dersom det foreligger flere lignende garantiforpliktelser beregnes avsetningen for gruppen av garantiforpliktelser som en helhet Regresskrav Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning, skal balanseføres som en eiendel i den utstrekning det er så godt som sikkert at regresskravet vil bli oppgjort. Regresskravet kan ikke føres opp med et høyere beløp enn den tilhørende avsetningen for garantiforpliktelsen. Etter at institusjonen har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i samsvar med bestemmelsene i kapittel 2 om utlån. Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser 4 1. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2005 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere. Regnskapspliktige som forskriften gjelder for kan for regnskapsåret 2005 i stedet anvende reglene i forskrift 14. november 1991 nr for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak og Den norske Industribank A/S om vurdering av tap på utlån, garantier m.v. eller forskrift 18. desember 1991 nr for forsikringsselskaper om vurdering av tap på utlån, garantier mv. Dette gjelder likevel ikke regnskapspliktige som utarbeider konsernregnskap etter regnskapsloven 3 9 første eller fjerde ledd. 21. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg. Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 21. desember 2004 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 4, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr Kunngjort 28. desember I I forskrift 18. desember 1987 nr. 991 om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg gjøres følgende endring: 1 annet til sjette ledd skal lyde: Generatorer med apparatanlegg:

13 21. des. Nr Ytelse inntil 100 kva pr. stk. kr 375, Ytelse over 100 kva inntil 500 kva pr. stk. kr 485, Ytelse over 500 kva inntil kva pr. stk. kr 645, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 860, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.100, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.450, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.890, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2.420, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2.900, Ytelse over kva pr. stk. kr 3.390, Omformere, fasekompensatorer, likerettere, elektrokjeler e.l.: Ytelse inntil kva pr. stk. kr 280, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 485, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 730, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 905, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.215, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.450, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.635, Ytelse over kva pr. stk. kr 1.895, Luftledninger med spenning over 440 V: pr. km kr 28, Transformatorer med apparatanlegg: Ytelse inntil 50 kva pr. stk. kr 130, Ytelse over 50 kva inntil 100 kva pr. stk. kr 195, Ytelse over 100 kva inntil 250 kva pr. stk. kr 280, Ytelse over 250 kva inntil 500 kva pr. stk. kr 375, Ytelse over 500 kva inntil kva pr. stk. kr 485, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 670, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 805, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.100, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.260, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1.635, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2.420, Ytelse over kva pr. stk. kr 3.390, Fordeling for høy og lav spenning: Ytelse inntil 50 kva pr. stk. kr 195, Ytelse over 50 kva inntil 100 kva pr. stk. kr 375, Ytelse over 100 kva inntil 250 kva pr. stk. kr 730, Ytelse over 250 kva inntil 500 kva pr. stk. kr 1.100, Ytelse over 500 kva inntil kva pr. stk. kr 1.615, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2.420, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 3.385, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 4.355, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 5.805, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 7.740, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 9.515, Ytelse over kva pr. stk. kr , Endringen trer i kraft 1. januar II

14 21. des. Nr des. Nr Forskrift om når økt tilleggspensjon på grunn av omsorgspoeng etter folketrygdloven 3 16 og pensjonspoeng for årene da pensjonisten fylte 67, 68 eller 69 år, skal holdes utenfor samordningen. Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser 23 nr. 3. Kunngjort 28. desember Generelt Denne forskriften inneholder nærmere bestemmelser om når økt tilleggspensjon etter samordningsloven 23 nr. 2 femte ledd skal holdes utenfor samordningen. 2. Hovedregler Ved samordning av hel tjenestepensjon med tilleggspensjon fra folketrygden holdes økt tilleggspensjon utenfor samordningen a) når økningen skyldes at det etter helt avsluttet yrkesaktivitet er godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter folketrygdloven 3 16, og b) når økningen skyldes at pensjonisten etter helt uttak av tjenestepensjon har tjent opp pensjonspoeng i folketrygden i årene da han eller hun fylte 67, 68 eller 69 år. Samordningsfritak etter første ledd bokstav a gis bare når pensjonspoeng for omsorgsarbeid ble godskrevet etter at arbeidsinntekten var falt helt bort, og pensjonisten ikke senere har hatt inntektsgivende arbeid. For å få samordningsfritak etter første ledd bokstav b må pensjonisten endelig ha fratrådt et medlemspliktig arbeidsforhold og ikke senere ha hatt arbeid som påvirker tjenestepensjonens størrelse. Bestemmelsen skal vurderes i forhold til siste gang pensjonisten tok ut hel tjenestepensjon. 3. Økt tilleggspensjon for omsorgsarbeid Pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter helt avsluttet yrkesaktivitet holdes utenfor når samordningsfradraget for folketrygdens tilleggspensjon fastsettes. Samordningsfradraget beregnes etter et sluttpoengtall der en ser bort fra slike poeng. Dessuten ses det bort fra poengår med pensjonspoeng som helt ut skriver seg fra omsorgsarbeid. 4. Økt tilleggspensjon på grunn av opptjening etter fylte 67 år Samordningsfradraget ved fylte 70 år fastsettes etter bestemmelsen i denne paragrafen når en pensjonist etter helt uttak av tjenestepensjon har fått økt tilleggspensjon i folketrygden på grunn av poengopptjening for årene da vedkommende fylte 67, 68 eller 69 år. Dersom pensjonisten har fratrådt med hel tjenestepensjon i det året han eller hun fylte 67 år eller tidligere, benyttes det antallet poengår som er fastsatt ved fylte 67 år. Dersom pensjonisten fratrådte med hel tjenestepensjon i det året han eller hun fylte 68 år holdes poengår da pensjonisten fylte 68 og 69 år utenfor når samordningsfradraget fastsettes. Hvis pensjonisten fratrådte i det året han eller hun fylte 69 år, holdes poengår da pensjonisten fylte 69 år utenfor når samordningsfradraget fastsettes. Dersom pensjonisten har fått endret sluttpoengtallet i folketrygden, skal sluttpoengtallet som brukes ved samordningsberegningen, fastsettes etter følgende bestemmelser: a) Hvis sluttpoengtallet øker, legges det sluttpoengtallet som ble fastsatt ved fylte 67 år til grunn. b) Hvis sluttpoengtallet blir lavere, skal det lavere pensjonspoengtallet legges til grunn. c) Hvis sluttpoengtallet blir lavere når samordningsfradraget i utgangspunktet er fastsatt ut fra et beregnet sluttpoengtall etter samordningsloven 23 nr. 2 første ledd, skal sluttpoengtallet settes ned etter bestemmelsene i samordningsforskrift nr. 16 bokstav a andre ledd. 5. Gjennomføring Det er et vilkår for rett til samordning etter samordningsloven 23 nr. 2 femte ledd bokstav a og 3 i denne forskriften at pensjonisten har gjort tjenestepensjonsordningen oppmerksom på at han eller hun har fått godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter helt avsluttet yrkesaktivitet. Tjenestepensjonsordningen fastsetter sluttpoengtall og antall poengår i samråd med folketrygdens organer, se samordningsloven 25. Når folketrygdens tilleggspensjon er opptjent av to personer, kommer denne forskriften bare til anvendelse dersom det er til fordel for pensjonisten. 6. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai Bestemmelsene i 3 gjelder for pensjon som er innvilget før 1. mai 1999, men gis virkning for pensjonsutbetalinger tidligst fra mai Bestemmelsene i 4 gjelder for pensjoner som tidligst er utbetalt fra mai des. Nr Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4. Kunngjort 28. desember 2004.

15 21. des. Nr Forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande arter som nevnt i vedlegg 1 (./.) i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i Antall fiskedøgn og fartøy Uten hinder av forbudet i 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 547 fiskedøgn i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). 3. Utseiling Fartøy som vil delta i fisket etter artene nevnt i 1, må melde fra til Fiskeridirektoratet tidligst 3 dager og senest 1 dag før utseiling til internasjonalt område. Fartøy som ikke har meldt seg aktiv i internasjonalt område innen 7 dager etter melding om utseiling ble sendt Fiskeridirektoratet, mister sin adgang til å delta. 4. Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 5. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember Vedlegg 1 Norsk navn Latinsk navn 1. Bairds's smoothhead Alepocehalus bairdii 2. Risso's smoothhead Alepocephalus rostratus 3. Blå antimora Antimora rostrata 4. Dolkfisk Aphano pus carbo 5. Iceland catshark Apristuris spp. 6. Vassild Argentina silus 7. Beryx Beryx spp. 8. Brosme Brosme brosme 9. Gulper shark Centrophorus granulosus 10. Brunhå Centrophorus squamosus 11. Islandshå Centroscyllium fabricii 12. Dypvannshå Centroscymnus coelolepis 13. Longnose velvet dogfish Centroscymnus crepidater 14. Dypvanns rød-krabbe Chacon (Geyron) affinis 15. Havmus Chimaera monstrosa 16. Frilled shark Chlamydoselachus anguineus 17. Havål Conger conger 18. Skolest Coryphaenoides rupestris 19. Kitefin shark Dalatias licha 20. Gråhå Deania calceus 21. Svart (dypvanns) kardinalfisk Epigonus telescopus 22. Stor svarthå Etmopterus princeps 23. Svarthå Etmopterus spinax 24. Hågjel Galeus melastomus 25. Mouse catshark Galeus murinus 26. Blåkjeft Helicolenus dactylopterus 27. Blondnose six-gilled shark Hexanchus griseus 28. Orange roughy Hoplostethus atlanticus 29. Silver roughy (pink) Hoplostethus mediterraneus 30. Large-eyed rabbit fish Hydrolagus mirabilis 31. Reimfisk (slirefisk) Lepidopus caudatus 32. Eelpout (ulvefisk) Lycodes esmarkii 33. Isgalt Marcrourus berglax 34. Blålange Molva dypterigia 35. Lange Molva molva 36. Mora Mora moro 37. Sailfin roughshark Oxynotus paradoxus 38. Flekkpagell Pagellus bogaraveo 39. Forkbeards/Skjellbrosme Phycis spp. 40. Vrakfisk Polyprion americanus 41. Rundskate Raja fyllae

16 21. des. Nr Isskate Raja hyperborea 43. Svartskat Raja nidarosiensis 44. Blåkveite Reinhardtius hippoglossoides 45. Straightnose rabbitfish Rhinochimaera atlantica 46. Knifetooth dogfish Scymnodon ringens 47. Lusuer Sebastes viviparus 48. Håkjerring Somniosus microcephalus 49. Spiny skorpionfisk Trachyscorpia cristulata. 21. des. Nr Forskrift om tvangsmulkt etter foretaksregisterloven og etter enhetsregisterloven. Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak 4 5 annet ledd tredje punktum, 10 2 tredje ledd tredje punktum, og lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret 16 tredje ledd. Kunngjort 28. desember Tvangsmulkt etter foretaksregisterloven Tvangsmulkt etter foretaksregisterloven 4 5, 7 1 og 10 2 kan ilegges foretaket i inntil 26 uker etter følgende satser: 1. kr 500 per uke de første åtte uker 2. kr per uke de neste ti uker 3. kr per uke de siste åtte uker. Dersom grunnlaget for tvangsmulkt ikke er bortfalt innen utløpet av perioden som nevnt i første ledd, kan Foretaksregisteret ilegge de meldepliktige etter foretaksregisterlovens 4 2 første ledd tvangsmulkt etter bestemmelsen i første ledd. De meldepliktige vil være solidarisk ansvarlige for tvangsmulkten. Tvangsmulkt ilegges for hele uker slik at del av en uke regnes som full uke. Tvangsmulkt kan ikke ilegges uten at Foretaksregisteret har varslet foretaket/den meldepliktige om manglende overholdelse av melde- eller dokumentopplysningsplikten, og gitt denne en rimelig frist til å rette forholdet. 2. Tvangsmulkt etter enhetsregisterloven Tvangsmulkt etter enhetsregisterloven 16 kan ilegges registreringsenheten i inntil 26 uker etter følgende satser: 1. kr 250 per uke de første åtte uker 2. kr 500 per uke de neste ti uker 3. kr 750 per uke de siste åtte uker. Dersom særlige grunner tilsier det kan tvangsmulkt etter første ledd ilegges den som er meldepliktig etter enhetsregisterloven 14 første ledd. Tvangsmulkt ilegges for hele uker slik at del av en uke regnes som full uke. Tvangsmulkt kan ikke ilegges uten at Enhetsregisteret har varslet registreringsenheten/den meldepliktige om manglende overholdelse av meldeplikten, og gitt denne en rimelig frist til å rette forholdet. 3. Forbud mot å ilegge tvangsmulkt etter begge lover Det kan ikke ilegges tvangsmulkt etter både foretaksregisterloven og enhetsregisterloven for samme forhold. 4. Klage Vedtak om tvangsmulkt kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven. 5. Ettergivelse Tvangsmulkt etter 1 og 2 kan av registeret etter søknad helt eller delvis ettergis dersom a) det blir gjort sannsynlig at meldeplikten eller dokumentopplysningsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor registreringsenhetens kontroll, eller b) dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det. Søknad om ettergivelse må fremsettes for registeret innen ett år etter at vedtak om ileggelse av tvangsmulkt ble truffet. Registerets vedtak i sak om ettergivelse av tvangsmulkt, kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven. 6. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

17 21. des. Nr des. Nr Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18. Kunngjort 28. desember Formål Formålet med forskriften er å styrke produsentmiljøene og bedre forutsetningene for å få avsatt produktene fra potet- og grønnsaksprodusentene. 2. Produsentsammenslutning Med produsentsammenslutning menes samarbeid mellom enkeltprodusenter med det formålet å samordne leveranser av poteter og grønnsaker. 3. Vilkår Produsentsammenslutningen skal til enhver tid: a) bestå av minimum 3 tilsluttede produsenter, og b) ha vedtekter med bestemmelser om formell organisering (styre), medlemsavgift, minsteleveranse fra medlemmene, og opphør av medlemskap. Produsentsammenslutningen kan ikke ha vedtektsfestede bindinger til bestemte omsetningsledd. 4. Tilskudd Det kan gis tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutningens organisasjon (telefon, utstyr, kontorhjelp m.m.). Tilskuddet kan gis i inntil 3 år etter at etableringen fant sted, og kan maksimalt utgjøre 70%, 50% og 30% av de faktiske etablerings- og driftskostnadene for henholdsvis 1., 2. og 3. driftsår. For produsentsammenslutninger som allerede er etablert kan det gis tilskudd for den resterende tid frem til 3 år etter etablering. Det kan gis tilskudd til informasjons- og tilretteleggingstiltak med siktemål å fremme etablering av produsentsammenslutninger. Tilskuddet kan nyttes til å dekke kostnader til skriftlig informasjonsmateriell, annonsering samt møtekostnader som reise, leie av lokaler m.m. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 75% av godkjent kostnadsbudsjett. 5. Søknad Produsentsammenslutningen fremmer søknad om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger til Statens landbruksforvaltning for hvert enkelt år. Søknaden skal inneholde en omtale av bakgrunnen for og en beskrivelse av det aktuelle tiltak det søkes om tilskudd til. Kostnadsoverslag med budsjett og finansieringsplan samt produsentsammenslutningens vedtekter skal ligge ved søknaden. Av budsjettet skal det gå fram hvorvidt det er søkt om støtte fra andre enn Statens landbruksforvaltning, og hvor stor egenandel produsentsammenslutningen bidrar med. Søknaden skal være undertegnet av en ansvarshavende for produsentsammenslutningen. Statens landbruksforvaltning kan sette søknadsfrist. 6. Dispensasjon Statens landbruksforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift. 7. Utbetaling og rapportering Tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra søkeren. Dersom tilskuddet utgjør mer enn kr kan det foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket er gjennomført. Det kan gis forskuddsutbetaling ved oppstart av et tiltak. Minimum 25% av det årlige tilskuddet holdes tilbake til årsrapport/sluttrapport er godkjent av Statens landbruksforvaltning. Regnskap som er attestert av uavhengig revisor eller av et autorisert regnskapskontor skal ligge ved årsrapporten/sluttrapporten. Årsrapport/sluttrapport sendes til Statens landbruksforvaltning innen 15. februar påfølgende år. Årsrapporten/sluttrapporten skal inneholde en evaluering av arbeidet som er utført i forhold til målet med produsentsammenslutningen. 8. Opplysningsplikt og kontroll Søker av tilskudd i henhold til denne forskrift plikter å gi de nødvendige opplysninger Statens landbruksforvaltning krever. Statens landbruksforvaltning fører kontroll med at midlene blir nyttet i samsvar med forutsetningene for tildelingen. 9. Tilbakebetaling Midler tildelt i medhold av denne forskriften kan kreves helt eller delvis tilbake dersom søkeren har gitt feil opplysninger i søknaden som har dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, eller at midlene ikke blir nyttet i samsvar med de forutsetninger som er satt for tildelingen.

18 21. des. Nr Klage Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til Statens landbruksforvaltning etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 11. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme dato oppheves forskrift 29. november 2000 nr om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter. 21. des. Nr Forskrift om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leveranser til spesialmarkeder. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18. Kunngjort 28. desember Formål Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at norsk næringsmiddelindustri kan levere industrielt bearbeidede jordbruksprodukter til eksport og spesialmarkeder basert på bruk av norske jordbruksråvarer som er bearbeidet i Norge. 2. Virkeområde Forskriften gjelder tilskudd til virksomheter som selger industrielt bearbeidede jordbruksvarer med innhold av norske jordbruksråvarer som omfattes av vedlegg 1 til denne forskriften, til eksport- eller spesialmarkeder. 3. Definisjoner I denne forskriften menes med: 1. Representantråvare: En angitt råvare som brukes som grunnlag for satsfastsetting på flere jordbruksråvarer innenfor samme kategori. 2. Spesialmarked: Svalbard, Jan Mayen, oljeinnretninger på norsk sokkel, internasjonal transitthall på flyplasser, NATO-representasjoner, NATO-styrker på øvelse i Norge, ambassader/utenlandske representasjoner samt proviantering av skip i utenriksfart, unntatt norske fartøy registrert som fiskebåt og Sjøforsvarets fartøyer. 3. Markedspris i Norge: Den pris som oppnås ved salg av en jordbruksråvare til industriell bearbeiding i Norge. 4. Verdensmarkedspris: Cif-importpris Norge dersom denne kan betraktes som representativ. Dersom cifimportpris ikke foreligger, eller den ikke kan anses som representativ, skal det anvendes andre referanser, for eksempel innhentede representative tilbud. 5. Importlandets markedspris: Den pris som oppnås ved salg av en jordbruksråvare til industriell bearbeiding i det land varen eksporteres til. 4. Generelle vilkår Tilskudd gis på grunnlag av innhold av tilskuddsberettigede norskproduserte jordbruksråvarer i produksjon av ferdigvarer i henhold til vedlegg 2 til denne forskriften, og etter de satser som gjelder på utførselstidspunktet. Ferdigvarene skal være egnet til menneskeføde. Ved salg til eksportmarkeder skal varen settes i fri omsetning i mottakerlandet for at varen skal være tilskuddsberettiget. 5. Resept Før det kan søkes om tilskudd etter denne forskriften, skal virksomhetens resepter på ferdigvarer være godkjent av Statens landbruksforvaltning. Reseptene skal angi forbruk av jordbruksråvarer i ferdigvaren og svinn skal spesifiseres. Statens landbruksforvaltning kan kreve at det uten vederlag fremlegges vareprøver i forbindelse med slik godkjenning. Statens landbruksforvaltning kan fastsette maksimumsgrenser for tilskuddsberettiget innhold av jordbruksråvarer i reseptene og svinn. Dersom Statens landbruksforvaltning finner det hensiktsmessig, kan det anvendes standardresepter som grunnlag for tilskuddsberegningen. 6. Søknad For å oppnå rett til tilskudd etter denne forskriften, må virksomheten sende søknad med dokumentasjon til Statens landbruksforvaltning innen utgangen av kalendermåneden etter den måned som ferdigvaren ble eksportert eller levert til spesialmarkedet. Det kan etter begrunnet søknad innrømmes forlenget søknadsfrist. Slik søknad skal være sendt Statens landbruksforvaltning innen utløpet av den ordinære søknadsfristen etter første ledd. Statens landbruksforvaltning kan fastsette krav til søknadens innhold og form. For sent innkommet søknad avslås. 7. Fastsettelse av tilskuddssatser

19 21. des. Nr Statens landbruksforvaltning fastsetter tilskuddssatser med utgangspunkt i differansen mellom verdensmarkedspris og markedspris i Norge for den enkelte jordbruksråvare eller representantråvare, men slik at det kan tas hensyn til virkningen av prisforskjellene mellom verdensmarkedspris, importlandets markedspris og markedspris i Norge. Med mindre særlige forhold tilsier det, legges priser fra foregående kvartal til grunn for satsfastsettelsen. Statens landbruksforvaltning avgjør hvilke råvarer som omfattes av den enkelte representantråvare. 8. Opplysningsplikt Statens landbruksforvaltning kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader, og for å kunne forvalte ordningen på en tilfredsstillende måte. I den forbindelse kan Statens landbruksforvaltning kreve at opplysningene bekreftes av revisor. Likeledes kan det kreves at revisor godkjenner virksomhetens økonomisystemer. Statens landbruksforvaltning kan kreve prognoser over forventet eksport eller leveranse til spesialmarked. Prognosene skal være basert på de til enhver tid mest oppdaterte data som virksomheten er i besittelse av. 9. Kontroll Statens landbruksforvaltning kan utføre fysisk kontroll av varer. Statens landbruksforvaltning kan også utføre stedlig kontroll av forretningspapirer og annet som kan ha betydning for beregning og utbetaling av tilskudd hos virksomheter som har mottatt eller søkt om tilskudd etter denne forskriften. Virksomheten plikter å yte bistand ved slik kontroll. Kontroll kan skje i samarbeid med andre offentlige myndigheter. 10. Retting Statens landbruksforvaltning kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller ved krav om tilbakebetaling fra virksomheten. Etterbetaling til virksomheten foretas likevel bare dersom tilskuddsmottakeren godtgjør at vedkommende var i aktsom god tro med hensyn til feilutbetalingens årsak. Krav som følger av denne forskriften kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til virksomheten. 11. Tilbakeholdelse Dersom virksomheten handler eller har handlet i strid med denne forskriften, eller i medhold av forskriften, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. 12. Avkorting Dersom virksomheten uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelser i denne forskriften, eller i medhold av forskriften, kan hele eller deler av tilskudd som tilfaller virksomheten avkortes. Som overtredelse etter første ledd regnes også at virksomheten i søknad om tilskudd eller på annen måte har gitt feil eller ufullstendige opplysninger. Ved fastsettelse av avkortingsbeløpet skal det bl.a. tas hensyn til graden av skyld utvist av virksomheten, overtredelsens varighet og størrelsen på det urettmessige beløp virksomheten har eller kunne ha mottatt som følge av overtredelsen. 13. Utestenging Dersom virksomheten grovt uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelsene i denne forskriften, eller vilkår satt i medhold av denne, kan virksomheten utestenges fra ordningen i inntil tre år regnet fra vedtakstidspunktet. 14. Morarente Til differansen mellom beløp som virksomheten har mottatt og redusert tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter 10 første ledd eller avkorting etter 12, kan det legges til rente tilsvarende gjeldende morarente. Dersom mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan slik rente kreves fra utbetalingstidspunktet for det urettmessige tilskuddet. 15. Dispensasjon Statens landbruksforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften. 16. Klage Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. 17. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar Fra samme tid oppheves forskrift 30. juni 2000 nr. 703 om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leveranser til spesialmarkeder. Vedlegg 1. Det kan utbetales tilskudd i form av prisnedskrivning for følgende jordbruksråvarer:

20 21. des. Nr Melk Egg Potet Korn Stivelse Kjøtt Frukt Bær Vegetabilske oljer og fettstoffer. Det kan også utbetales tilskudd for avledede produkt av disse jordbruksråvarene. Vedlegg 2. Ferdigvarer som omfattes av ordningen med eksportrestitusjon (XR) Kapittel 16 * Det kan søkes om tilskudd for majones og remulade som inngår i ferdigvarer som klassifiseres under kapittel Tyggegummi, også overtrukket med sukker Marsipanmasse Karameller Pastiller, sukkertøy og drops Sukkervarer uten innhold av kakao, ellers Sjokolade i blokker, plater eller stenger, med fyll Sjokolade i blokker, plater eller stenger, uten fyll Annen sjokolade, herunder sukkervarer med innhold av kakao Andre næringsmidler med innhold av kakao Næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg av varer som hører under pos Næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg, ellers Kakemiks i beholdere med netto innhold inntil 2 kg Kakemiks i beholdere med netto innhold 2 kg eller derover Deiger til bakverk Tilformede deiger som inneholder ost og/eller høyst 20% pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall eller blandinger av disse Blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 19.05, andre Ellers, andre * Bakerimiks Ukokt pasta, med innhold av egg Ukokt pasta, ellers Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte: fylt med mindre enn 20 vektprosent kjøtt, kokt Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte, ellers Annen pasta, kokt Annen pasta, ellers Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn, andre Bulgurhvete Korn, unntatt mais, i form av gryn, forkokt eller tilberedt på annen måte, annet Knekkebrød Honningkake («gingerbread») og liknende Søte kjeks og småkaker Vafler og vaffelkjeks Kavringer, ristet brød og lignende ristede produkter Pizza (herunder porsjonspizza o.l.) med innhold av pølse, kjøtt eller slakteavfall Pizza (herunder porsjonspizza o.l.) ikke inneholdende pølse, kjøtt eller slakteavfall Pizzabunner Andre kaker Flatbrød Wienerbrød (herunder wienerbrødstang o.l.) Kjeks, herunder saltkringler og saltstenger Brød og brødvarer * Brød og brødvarer, unntatt påsmurte, samt paier o.l., fylt med innhold av høyst 20% pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall Snacks, fremstilt av deig Annet, ellers

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Høringsinstansene. Høring forslag til ny forskrift vedrørende jordbruksfradrag, herunder kostnader ved produksjon av biobrensel

Høringsinstansene. Høring forslag til ny forskrift vedrørende jordbruksfradrag, herunder kostnader ved produksjon av biobrensel Notat Til: Høringsinstansene Høring forslag til ny forskrift vedrørende jordbruksfradrag, herunder kostnader ved produksjon av biobrensel 1. Innledning Da jordbruksfradraget ble innført i 2000 gjennom

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsforskriften

Endringer i merverdiavgiftsforskriften Endringer i merverdiavgiftsforskriften meldinger SKD 8/12, 17. april 2012 Rettavdelingen, avgift Meldingen gjengir Skattedirektoratets merknader til forskrift 6. januar 2012 om endring av merverdiavgiftsforskriften.

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Høringsnotat Forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (Ressursforskriften)

Høringsnotat Forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (Ressursforskriften) Høringsnotat Forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (Ressursforskriften) Denne forskriften erstatter forskrift for ressursforvaltning (FOR-2001-06-18-749). Ny forskrift er i hovedsak

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) 3, 5 annet

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om alderspensjon i folketrygden

Forskrift om endring i forskrift om alderspensjon i folketrygden Forskrift om endring i forskrift om alderspensjon i folketrygden DATO: FOR-2010-11-30-1502 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2273 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-30, 2011-01-01

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Avslutningsplan Opphør av virksomhet på landanlegg Boreprogram Hovedplan for bore- og brønnaktiviteter Informasjon om formasjonstest

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Sist oppdatert 23.6.17 1. Samtykke til oppstart og videreføring 1 Samtykke til

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Innst. 129 L ( ), jf. Prop. 17 L ( ) og Ot.prp. nr. 111 ( ) vedtak til lov

Innst. 129 L ( ), jf. Prop. 17 L ( ) og Ot.prp. nr. 111 ( ) vedtak til lov Lovvedtak 34 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 129 L (2009 2010), jf. Prop. 17 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. 111 (2008 2009) I Stortingets møte 4. februar 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008

DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008 Vedlegg 1 DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008 Delegering av myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6-10 nr. 4 (FOR-2008-05-28-521

Detaljer

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Utskriftsdato: 20.12.2017 07:23:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2011 Nummer: FOR-2011-12-16-1349 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

r.l :~~~=~!.~~::~.~D~~:~E:

r.l :~~~=~!.~~::~.~D~~:~E: r.l :~~~=~!.~~::~.~D~~:~E: ~ Telex 42 151 T~efax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-28-97 (J-l 44-94UTGÅR) Bergen, 14.2.1997 Tlø/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERIING

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven].

LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven]. LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven]. DATO: LOV-1957-07-06-26 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1126-9 IKRAFTTREDELSE: 1959-01-01

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsregnskap Q1 2016

Kvartalsregnskap Q1 2016 Kvartalsregnskap Q1 2016 1 Kvartalsregnskap Q1 2016 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. Volkswagen Møller Bilfinans har som

Detaljer

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret DATO: FOR-2008-08-18-942 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 9 s 1433 IKRAFTTREDELSE: 2008-09-01 ENDRER:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven meldinger SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift 1 Innledning 2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 3 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

r1.,n.(95-1 y Saksbehandler: Te i1s Dir. tlf.: Vår referanse: 05/10375 Deres referanse: Arkivkode: 501 Dato:

r1.,n.(95-1 y Saksbehandler: Te i1s Dir. tlf.: Vår referanse: 05/10375 Deres referanse: Arkivkode: 501 Dato: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ø KREDITTILSYNET The Fi isory Authority of Norway l ua':snr. r1.,n.(95-1 y Saksbehandler: Te i1s Dir. tlf.: 22 93 99 32 Vår referanse: 05/10375 Deres referanse:

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Dette er en alfabetisk oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger. Den viser hva som

Detaljer

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n 10 7. des. Endr. i skattebetalingsloven 2000 Møte torsdag den 7. desember kl. 14 President: O d d H o l t e n Dagsorden (nr. 4): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 5. august 1994

Detaljer

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): I lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Saklig virkeområde

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-176-2003 (J-94-2003 UTGÅR)..., '... 11-2 1 oa3 j;ooj>s- 13. _ l(o Bergen, 9.9.2003 ANY/EW FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. 1 1 Innledning Kort historikk Statens pensjonskasse ble opprettet i 1917 etter det såkalte kapitaldekningsprinsippet.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kvartalsregnskap Q3 2015

Kvartalsregnskap Q3 2015 Kvartalsregnskap Q3 2015 1 Kvartalsregnskap Q3 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Forskrift om alderspensjon i folketrygden

Forskrift om alderspensjon i folketrygden Forskrift om alderspensjon i folketrygden DATO: FOR-2009-12-22-1810 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 1 s 74 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-01, 2011-01-01 ENDRER:

Detaljer