Innkalling av Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Formannskapet"

Transkript

1 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 045/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 046/15 Godkjenning av møtebok 047/15 Referatsaker 048/15 Delegerte saker 049/15 Delegerte saker partssamansett utval 050/15 Oppfølging pleie og omsorg - kartlegging og organisasjonsutviklingsprosjekt. 051/15 Bruk av sosiale media - gode råd. 052/15 TV Aksjonen oppretting av kommunekomite 053/15 Sommarbåtrute mellom Hellesøy (Øygarden), Hernar og Fedje 054/15 Oppfølging av funn i tilsyn /15 Nordhordland Helsehus - utvida rammer - areal og lån. 056/15 Rekneskapsrapport pr 1. kvartal /15 Verksemdsmelding 1. kvartal /15 Oppfølging av vedtak. Flytebrygge. 059/15 Sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. Pris. 060/15 vurdering av eigedomskjøp - tilbod. 061/15 Søknad om skjenkebevilling m.v. Northern AS 062/15 Strategisk næringslplan for Bergensregionen - rullering. 063/15 Justeringar i Nordhordlandspakka. 22. mai 2015 Kristin Handeland møteleiar Vidar Bråthen sekretær

2 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 045/15 Formannskapet PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

3 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 046/15 Formannskapet PS Godkjenning av møtebok Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent.

4 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 047/15 Formannskapet PS Referatsaker 32T Saksnummer Tittel 047/15.1 Kontrollutvalet Fedje - møteutskrift, særutskrift og årsmelding 2014 f Saksnummer Tittel 047/15.2 Melding om oppstart av revidering av forskrift om regulering av hausting av tare i Hordaland - Invitasjon til å komme med innspel Saksnummer Tittel 047/15.3 Møteutskrift av Saksnummer Tittel 047/15.4 Protokoll frå styremøte i NGIR Saksnummer Tittel 047/15.5 Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for 2016

5 Fedje kommune Saksnummer Tittel 047/15.6 Svar på søknad - Austrheim - Fedje og Radøy - Søknadsskjema A-15 - Tilskudd til vilttiltak Forvaltningsplan for gjess Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering.

6

7

8

9

10

11

12

13 REGIONALAVDELINGA Klima- og naturressursseksjonen - REG AVD Sjå mottakarliste Dato: Vår ref.: 2015/ Saksbehandlar: Vibeke Lokøy Melding om oppstart av revidering av forskrift om regulering av hausting av tare i Hordaland - Invitasjon til å komme med innspel Hordaland fylkeskommune har starta arbeidet med å utarbeide eit forslag til ny forskrift om hausting av tare i Hordaland. Gjeldande forskrift J er gyldig til 31.august 2016, og ny forskrift må vere på plass innan denne dato. Forskrifta skal gjelde for fem år før den igjen vert revidert, eller eventuelt vidareført, for fem nye år. Det er Fiskeridirektoratet som skal fastsetje ny forskrift, basert på eit forslag utarbeida av ei arbeidsgruppe leia av Hordaland fylkeskommune. Følgjande organisasjonar vil få invitasjon til å delta i arbeidsgruppa: Fiskeridirektoratet region Vest Fylkesmannen i Hordaland Fiskarlaget Vest FMC Biopolymer Evt. kommunar som ynskjer å delta Samt observatørar frå Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet Arbeidsgruppa sitt mandat er fastsett i FOR nr 642 Forskrift om høsting av tang og tare 5, 1. ledd: «Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region. Forskriftsforslag utarbeides av fylkesvise grupper, som ledes av fylkeskommunen.» Arbeidsgruppa skal vurdere i kva utstrekning hausting av tare kan skje i ulike stader i fylket. Det skal gjennomførast ei konkret vurdering av, og oversikt og kart over, kva for område i Hordaland fylke som bør vere opne for taretråling, og kva for område som bør vere stengt. Arbeidsgruppa skal i dette arbeidet ta omsyn til ulike interessekonfliktar mellom taretråling og potensielle natur- og næringsinteresser i fylket. Vi ber no interessentar eller andre som vert berørt av tarehausting om å komme med innspel til arbeidsgruppa. Det kan vere konkrete forslag om kor tarehausting kan finne stad eller ikkje bør finne stad, men og generelle prinsipp som bør leggast til grunn for denne verksemda. Frist til å komme med innspel vert sett til 15. august Hordaland fylkeskommune REGIONALAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [ ]

14 Side 2/3 Innspel og kommentarar skal sendast til: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, PB 7900,5020 Bergen Eller på e-post til eller Gjeldande forskrift med kart over hausteområde er vedlagt. Meir informasjon om tarehausting fins på desse nettsidene: og Med helsing Gudrun Mathisen leiar Vibeke Saure Lokøy rådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

15 Side 3/3 Mottakarliste: Namn Adresse Poststad e-post Askøy kommune Postboks KLEPPESTØ Austevoll kommune Kommunehuset 5392 STOREBØ Austrheim kommune Sætremarka AUSTRHEIM Bellona Maridalsveien 17 B 0458 OSLO Bømlo kommune Leirdalen BREMNES Fedje kommune Stormarkvegen FEDJE Fiskarlaget Vest Slottsgaten BERGEN Fiskeridirektoratet Strandgaten BERGEN Fiskeridirektoratet region Vest Gate 1 nr MÅLØY Fitjar kommune Postboks FITJAR Fjell kommune Postboks STRAUME FMC Biopolymer Vormedalsvegen VORMEDAL Forum for natur og friluftsliv Tverrgt. 4/ BERGEN Fylkesmannen i Hordaland Postboks BERGEN Greenpeace Norge Sandakerveien 24 C 0473 OSLO Havforskningsinstituttet Pb 1870 Nordnes 5817 BERGEN Kystverket Vest Postboks ÅLESUND Meland kommune Postboks FREKHAUG Miljødirektoratet Pb 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Naturvernforbundet Hordaland Bryggen BERGEN NJFF Hordaland Tverrgaten 4/ BERGEN Norges Miljøvernforbund Skuteviksbodene BERGEN Norsk Ornitologisk Forening Strandgata 30 B 7012 TRONDHEIM Norske sjømatbedrifters Boks 639 Sentrum 7406 TRONDHEIM landsforening Radøy kommune Radøyvegen MANGER Sjømat Norge Sandviksboder 1 E 5035 BERGEN Stord kommune Postboks STORD Sund kommune Postboks SKOGSVÅG Sveio kommune Postboks SVEIO WWF Kristian Augusts gt 7A 0164 OSLO Øygarden kommune Ternholmvegen RONG Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

16 Melding fra fiskeridirektøren J Forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke Erstatter: J Gyldig fra: Bergen, Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 16 og 36, fastsatt følgende forskrift: 1 Forbud Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Hordaland fylke. 2 Åpne felt Uten hinder av 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Hordaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli Felt Fra dato Til dato A 1. september august 2012 B 1. september august 2013 C 1. september august 2014 D 1. september august 2015 E 1. september august 2016

17 3 Stengte områder Uten hinder av 2 er det forbudt å drives høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder: Områder Felt Kart Forbudssonen Nordøyane-Holsenøyane som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat 4A 4 Forbudssonen Innesøyane-Medfjordbåen som inkl. LitleFrilsøy, Hovdeln, Svarteskjeret og Innesøyane naturreservat 36A 6 Område Felt Kart Forbudssone Møkster som inkl.vestre og Indre Mågabø, Myrbær- Holmen og Kvitingen naturreservat 15B 5 Forbudssonen Bleikenøvlingen og Høgskjeret 31B 6 Område Felt Kart Forbudssone Sørøyane som inkl.hovsøy, Låtersøy, Melme, Melne- Klubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane naturreservat 1C 4 Forbudssone Møkster som inkl.vestre og Indre Mågabø, Myrbær- Holmen og Kvitingen naturreservat 14 C 5

18 Forbudssone Lyroddane-Boaskjeret. Kvern-holmen og Rosmunnen 18C 5 Område Felt Kart Forbudssonen Nordøyane-Holsenøyane som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat. 3D 4 Forbudssone Lyroddane-Boaskjeret. Kvern-holmen og Rosmunnen 17D 5 Område Felt Kart Forbudssonen Nordøyane-Holsenøyane som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat 2 E 4 4 Måksteinane naturreservat 16E 5 4 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen. 5 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 61, 62 og 64 6 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2006 om regulering av høsting av tare i Hordaland fylke. TH/EW

19 12A Austevoll Høstingsplan for kommunene Sveio, Bømlo og Fitjar 11B Tysnes 4 10C Gisøya 9D Fitjar 8A 7C Rubbestadneset Svortland Stord 6B 5E Bømlo Bømlafjorden 4A Holsøyane Mosterhamn Nordøyane - Holsenøyane Nordøyane Bømlafjorden 3D 2E Sveio Ølen Sørøyane 1C Lyngsøya Låtersøya Områder for taretråling Målestokk 70C 1: tråling ikke tillatt høstefelt B69 Karmøy kart 68B prod. oktober 2005 Haugesund Tysvær Vindafjord

20 Øygarden 27B 26E Høstingsplan for kommunene Austevoll, Sund og Fjell Meland 5 25D Askøy 24A 23B Algrøy Fjell Straume 22C Sotra Straume 21D Bergen 20A 19E Sund Klokkarvik Lyroddane - Boaskjeret 18C Korsfjorden 17D Måksteinane 16E Korsfjorden Torangsvåg Os 15B Storebø Møkster 14C Austevoll 13D Stolmen Tysnes Områder for taretråling Målestokk 1: kart prod. oktober 2005 tråling ikke tillatt høstefelt Bømlo 10C 12A Selbjørnsfjorden 11B Fitjar

21 Høstingsplan for kommunene Askøy, Meland, Radøy, Øygarden, Austrheim og 52DFedje 51C Gulen 50A 6 Innesøyane - Medfjordbåen Innes-øyane 36A Fensfjorden Fedje 35B Fedjefjorden Austrheim Masfjorden Fedje 34C Fosnøyni Fedjeosen 33D Lindås Bleikenøvlingen og Høgskjæret Store Lyngøyna Hellesøyni 32E Radøy 31B Alvøyni Øygarden 30C Mangersfjorden Oni 29D Herdlo Meland 28A Herdlefjorden 27B 26E Turøyna Hjeltefjorden Askøy Områder for taretråling Målestokk 1: D innskrenket høstingssesong Fjell tråling ikke tillatt høstefelt kart prod. oktober A 23B Litlasotra Bergen

22 Protokoll frå styremøte i NGIR Tid: , kl Stad: Lindåsvegen 1260 Frå styret møtte: Helge Fjellanger (leiar), Ottar Skjelvik (nestleiar), Kari Torkildsen Utkilen, Kristin Handeland, Vigdis Søvik, Martin Soltveit (1. vara) Frå representantskapet møtte: Ingen Frå administrasjonen møtte: Erlend Kleiveland (dagleg leiar), Rune Ones (ref.) Saksliste: Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02/15 Godkjenning av protokoll frå førre møte Sak 03/15 Meldingar a. Diverse munnleg orientering b. Årsrapport frå AMU 2014 c. Avfallsmengder 2014 d. Sjukefråvær 2014 e. Inkluderande arbeidsliv (IA) Sak 04/15 Rekneskap 2014 Sak 05/15 Årsmelding 2014 Sak 06/15 Honorar til revisor for 2014

23 Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste vart godkjent. Sak 02/15 Godkjenning av protokoll frå førre møte Protokoll frå styremøte vart godkjent og signert. Sak 03/15 Meldingar a) Diverse munnleg orientering 1) Strandryddedagen NGIR har engasjert seg i Strandryddedagen som er Det er komen påmeldingar for strandryddeaksjonar frå alle NGIR-kommunane, bortsett frå Modalen. Lag og organisasjonar tek seg av ryddinga, og NGIR tek kostnadane med henting og handsaming av avfallet. Ryddinga er allereie i gang og NGIR har akseptert rydding også i vekene etter ) Prosjekt innsamling av klede NGIR vil freista å gjennomføra eit forsøksprosjekt med kledeinnsamling til Fretex på renovasjonsrutene. Dette vil vera i form av innsamling i eigen sekk (som for plast) eller i pose. Forsøksprosjektet vil verta utført i eit avgrensa område, og det vil ikkje verta gjort for å konkurrera med kledeinnsamlarar som kundane vel sjølv, men for å vera eit alternativ til å kasta kleda i restavfallet. Fleire andre avfallsselskap har gjort tilsvarande forsøk med gode resultat. 3) Restavfallsanalysar NGIR vil gjennomføra nye restavfallsanalysar. Desse vil omfatta analyse av restavfall frå innsamlingsrutene, og analyse av innhaldet i svarte restavfallssekkar frå gjenvinningsstasjonar.

24 4) Bergensavfall Det kjem meldingar frå Mjåtveit gjenvinningsstasjon om aukande mengder avfall frå Åsane. NGIR vil gjera ei teljeundersøking ved Nordhordlandsbrua i mai for å freista å få oversikt over omfanget. 5) Avfallskonferansen Dersom nokon i styret vil reisa på avfallskonferansen, som i år er på Romeriket (ved Gardermoen) den juni, må dei snarast melda av til administrasjonen. 6) Reguleringsplanarbeidet Søknad om ny reguleringsplan er no til handsaming i Lindås kommune. Den vert truleg handsama i plan- og miljøkomiteen den 10. juni, for så å bli lagt ut på høyring i sommar. 7) Pengeplassering Dagleg leiar vil koma attende til styret med ei sak om å fysisk setja av pengar til etterdrift på eigen konto/fond. Dette vil vera langsiktig plassering på minimum 20 år (så lenge deponiet er aktivt). Til no har etterdriftsfondet vore ein del av eigenkapitalen som ein har kunna nytta likviditetsmessig. 8) Miljørisikovurdering Det er kome ny rettleiar for miljørisikovurdering i samband med m.a. resipientundersøkingar. Denne utløyste krav om miljørisikovurdering etter NGIR si resipientundersøking, då nokre verdiar (PCB og kvikksølv) var litt høge (sjølv om verdiane var dei same i 2008, i førre undersøking). Resultata frå risikovurderinga ligg no føre, og må sendast til Mattilsynet for vurdering. Mattilsynet vurder om dei evt. vil koma med kosthaldsråd for konsum av fiskelever frå Lurefjorden. 9) Status for nytt driftsløyve NGIR søkte Fylkesmannen om nytt driftsløyve i fjor haust. Dette er no under handsaming, og det ser ut som NGIR får løyve til å driva dei aktivitetane som ein har i dag, og med dei mengder som ein søkjer om. NGIR sine ulike løyve har til no lagt i fleire dokument. Desse har vert no samla i eitt. Nytt løyvet er truleg klart 1. halvår. Styret tok dei munnlege orienteringane til vitring.

25 b) Årsrapport frå AMU 2014 Skriftleg årsrapport frå AMU er framlagt for styret. Dette er ikkje gjort tidlegare, men vil årleg verta fast på sakslista. c) Avfallsmengder 2014 Hushald Mengda restavfall har auka med 2,3 % frå 2013 til Mengda restavfall frå gjenvinningsstasjonane viser ein liten auke. Mengda innsamla avfall på rydderutene auka med ca 100 tonn frå 2013 til Mengda avfall til gjenvinning har auka med 2,4 %. Gjenvinningsgraden er på 53,7 %. Næring Statistikken viser stor auke i skrapjern/metall og avfall til deponi. Restavfall har minka med ca 650 tonn, eller 7,8 %. Den største auken i levert avfall er inert avfall til deponi. Dette er hovudsakleg tørrstoff frå termisk reinsing av borekaks. Mengda trevyrke i konteinar og blanda avfall i konteinar er nesten halvert sidan toppen i d) Sjukefråvær 2014 Sjukefråveret hjå menn i NGIR har siste år vore 3,2 %, mot 3,4 % siste 3 år. Sjukefråveret hjå kvinner i NGIR har siste år vore 5,2 %, mot 3,3 % siste 3 år. Sjukefråveret i NGIR totalt har siste år vore 3,9 %, mot 3,3 % siste 3 år. Styret sa seg nøgd med den gode statistikken. e) Inkluderande arbeidsliv (IA) NGIR har vore IA-verksemd sidan 2003, og har no underteikna ny samarbeidsavtale for perioden Dette inneber m.a. at NGIR må utarbeida eigne delmål og eigen handlingsplan. Arbeidsmiljøgruppa hjå NGIR har jobba med dette i vinter, og har kome med framlegg til AMU. Delmål og tiltak vart vedteke av AMU og er lagt fram som skriftleg orientering til styret. Styret hadde ingen kommentarar til delmål og tiltak. Styret tok dei skriftlege orienteringane til vitring.

26 Sak 04/15 Rekneskap 2014 Resultata (etter skatt) frå dei ulike områda er vist nedanfor: Resultat 2014 Resultat Budsjett Avvik Hushald kr kr kr Verksemd kr kr 0 kr Slam -kr kr kr Bilvrak kr kr 0 kr Totalt kr kr kr Resultata frå hushald og slam vert korrigert for alternativkostnad. Alternativkostnad vert utrekna ved å multiplisera historisk kostnad / netto anleggskostnad samt tomtekostnad (fråtrekt tidlegare års avskrivingar) med kalkylerenta. Kalkylerenta vert sett lik 5 års swaprente, med eit tillegg på 0,5 prosent. For 2014 utgjer den 2,68 %. Sjå note 12 (til rekneskapen) for utrekning av alternativkostnad. NGIR har i 2014 investert i varige driftsmidlar for 26,4 millionar kroner. Investeringane er spesifisert i note 3 til rekneskapen. Langsiktig gjeld per er kr , ein auke på kr frå Grunna låneopptaket er eigenkapitalprosenten redusert frå 67 % til 54 %. Resultatet i 2014 er noko betre enn aktiviteten skulle tilseia. Følgjande eingongseffektar har påverka resultatet: KLP har gjort ein planendring der konsekvensane av nye uførepensjonsreglar og innarbeiding av levealdersjustering (for personar fødd i 1954 og seinare) er innarbeidd i kostnadene. Alle konsekvensar av denne planendringa er, i tråd med god rekneskapsskikk, kostnadsført i året endringa skjedde. Eingongseffekt kr (før skatt, delvis skatteplikt). NGIR fekk refundert pengar for transport at bilvrak ut frå anlegget. NGIR har i nokre år betalt meir for dette enn det avtalen med Bilgjenvinning tilseier og NGIR krov difor attende pengane. Eingongseffekt kr (før skatt, full skatteplikt). Det er ikkje kostnadsført avsetning til etterdrift som budsjettert, men det vert overført ein sum tilsvarande kalkulatoriske rentekostnader frå opparbeidd eigenkapital. Dette gjer at NGIR oppfyller Veileder for berekning av kommunale avfallgebyr utan at hushaldskundane vert belasta meir enn naudsynt over renovasjonsgebyret. Eingongseffekt kr (ikkje skattepliktig).

27 Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak: Styret rår til at representantskapet godkjenner rekneskapen med følgjande disponering: Disponering: Sum etter disp. Bruk av utjamningsfond hushald Bruk av utjamningsfond slam Avsetning til etterdriftsfond Sum disponering Eit beløp tilsvarande kalkulatorisk rentekostnad (kr ) vert overført frå opparbeidd eigenkapital til etterdriftsfond. Tidlegare års avsetning til etterdrift gjort under resultatdisponering vert overført frå langsiktig gjeld til eigenkapital (kr ). Tidlegare års avsetning til sorterings-/omlastingshall vert overført til opparbeidd eigenkapital, då hallen no er teke i bruk (kr ). Vedtak i styret : Styret rår til at representantskapet godkjenner rekneskapen med følgjande disponering: Disponering: Sum etter disp. Bruk av utjamningsfond hushald Bruk av utjamningsfond slam Avsetning til etterdriftsfond Sum disponering Eit beløp tilsvarande kalkulatorisk rentekostnad (Kr ) vert overført frå opparbeidd eigenkapital til etterdriftsfond. Tidlegare års avsetning til etterdrift gjort under resultatdisponering vert overført frå langsiktig gjeld til eigenkapital (kr ). Tidlegare års avsetning til sorterings-/omlastingshall vert overført til opparbeidd eigenkapital, då hallen no er teke i bruk (kr ).

28 Sak 05/15 Årsmelding 2014 Utkast til årsmelding vart handsama av styret. Nokre få mindre kommentarar vert innarbeidd i den endelege versjonen som går til representantskapet. Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak: Styret legg NGIR si årsmelding for 2014 fram for representantskapet for godkjenning. Vedtak i styret : Styret legg NGIR si årsmelding for 2014 fram for representantskapet for godkjenning. Sak 06/15 Honorar til revisor 2014 Nordhordland Revisjonsdistrikt har utført revisjon av føreliggjande forvaltnings- og rekneskapsdokumentasjon for NGIR. Kostnaden for 2014 er sett til kr Budsjetterte kostnader for 2014 var kr Kostnaden for 2013 var kr Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak: Styret rår til at representantskapet godkjenner revisjonskostnadene på kr Vedtak i styret : Styret rår til at representantskapet godkjenner revisjonskostnadene på kr

29 Kjevikdalen, Helge Fjellanger Ottar Skjelvik -styreleiar- -styremedlem Kristin Handeland Kari Torkildsen Utkilen -styremedlem- -styremedlem Vigdis Søvik -styremedlem-

30 Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/6973 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for 2016 Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for 2016, jf. kommuneproposisjonen Prop. 121 S. I brevet betyr «kommunane» primærkommunane utan at fylkeskommunane er med. Endringar i det økonomiske opplegget for 2015 Skatteinntekter Pårekna skatteinntekter for kommunane er no reduserte med kr mill. frå nivået i statsbudsjettet. Det gjer at pårekna skattevekst i år, i høve til innkomen skatt i 2014, førebels blir redusert frå 5,6 prosent til 4,6 prosent no i revidert nasjonalbudsjett. Reduksjonen i pårekna skatteinntekter for kommunane i år i høve til nivået i statsbudsjettet er knytt både til ei vidareføring av lågare skatteinngang for 2014, samanlikna med den som er lagt til grunn i statsbudsjettet for 2015, og ytterlegare skattereduksjon i dei første månadene i år. Det skuldast i hovudsak lågare pårekna lønsvekst i den norske økonomien, samt lågare skatteinntekter knytte til uførereforma enn tidlegare pårekna. Kostnadsvekst I revidert nasjonalbudsjett er det difor rekna med noko lågare lønsvekst enn i statsbudsjettet. Pårekna lønsvekst er redusert frå 3,3 prosent i statsbudsjettet til 3,2 prosent i revidert nasjonalbudsjett. Det fører til at kostnadsdeflatoren for kommunane blir redusert frå 3,0 prosent i statsbudsjettet til 2,9 prosent no i revidert nasjonalbudsjett. Det inneber ei pårekna kostnadsinnsparing for kommunane på om lag kr. 240 mill. samanlikna med kostnadsnivået som var lagt til grunn i statsbudsjettet. Auka rammetilskot - skattekompensasjon Det blir lagt opp til ein kompensasjon til kommunane på til saman kr. 853 mill. for svakare pårekna skattevekst i år. Denne kompensasjonen vil kome som auke i rammetilskotet og bli fordelt mellom kommunane etter kvar kommune sin prosentdel av kommunane sine skatteinntekter, medrekna inntektsutjamning, i Denne modellen for fordeling vil berre bli nytta i år. Frå 2016 vil kompensasjonen bli vidareført og fordelt mellom kommunane gjennom dei ordinære kriteria i inntektssystemet. Av kompensasjon på kr. 853 mill. for kommunane i heile landet, utgjer kommunane i Hordaland sin samla kompensasjon for lågare skattevekst om lag kr. 84 ½ mill. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

31 Endringar i regelverket for skattlegging av uføretrygd frå 01.januar 2015 har ført til noko omfordeling av skatteinntekter frå skattesterke kommunar med høg personskatt og få uføretrygda til kommunar med lågare skatteinntekter og fleire uføretrygda. Det er difor framlegg om at dei kommunane som i denne samanheng får skattetap utover kr. 35,- per innbyggjar får dekt tap over dette nivået. Kompensasjonen kjem som eit tillegg på rammetilskotet, til saman kr. 54,8 mill. for kommunane i landet. Det gir følgjande fordeling på kommunane, i kr ,- Kommune Kompensasjon for Kompensasjon for tap Sum svakare skattevekst uføreskattlegging Bergen Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Sum

32 Kompensasjon for administrative utgifter - barnehage Det er frå 01.mai i år innført ei nasjonal moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehage. Foreldrebetalinga for første barn skal maksimalt utgjere seks prosent av hushaldet si skattepliktige person- og kapitalinntekt, med maksimalprisen som øvre grense. Innføringa av ordninga vil kunne medføra auka administrative utgifter i ein overgangsperiode. Det har samanheng med at kommunane må tilpassa seg ei ny moderasjonsordning undervegs i eit barnehageår. Det er difor framlegg om ei eingongsløyving på kr. 41,7 mill. samla for kommunane i landet, fordelt gjennom innbyggjartilskotet i rammeoverføring. Gratis kjernetid i barnehage Frå 01.august i år skal det bli innført gratis kjernetid i barnehage for alle fire- og femåringar frå familiar med låg inntekt, under ein grense fastsett av Stortinget. Det er framlegg om å overføra kr. 51 mill. samla for kommunane frå øyremerka tilskot kommunale innvandrartiltak (kap.821 post 62) til innbyggjartilskotet i rammeoverføring. Tilskot utleigebustader Tilskot til utleigebustader skal bidra til å gi bustader for vanskelegstilte, også flyktningar som har fått lovleg opphald. Det er framlegg om å auka løyvinga med kr. 50 mill. Tilsegnsramma blir auka med kr. 111,1 mill. i Auken i tilsegnsramme svarer til om lag 200 fleire utleigebustader i landet. Det gir rom for at det kan bli gitt tilsegn til om lag 1400 utleigebustader årleg. Kommuneopplegget for generelt Det er gitt signal om ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane på mellom kr. 4,0 mrd. og kr. 4,5 mrd. frå 2015 til Veksten er rekna på grunnlag av det inntektsnivået for i år som no blir lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Dersom pårekna inntektsnivå for i år blir endra når statsbudsjettet blir lagt fram i oktober, vil også den signaliserte inntektsveksten for 2016 kunne bli endra. Veksten i dei frie inntektene på mellom kr. 4,0 mrd. og kr. 4,5 mrd. er realauke, det vil seie at prisjustering til 2016-kroner vil kome som eit tillegg. Prisindikatoren som vil bli nytta ved prisjustering av bl.a. dei frie inntektene, vil bli kjent i statsbudsjettet til hausten. Skatteøyret blir fastsett først i statsbudsjettet for å tilpassa skatteveksten til ei målsetjing om at skatteinntektene skal utgjere 40 prosent av kommunane sine samla inntekter. Det er lagt opp til at auken i dei frie inntektene frå 2015 til 2016 skal dekka auka ressursinnsats i kommunane til: 1. Auka utgifter som følgje av befolkningsutviklinga, både med omsyn til folkevekst og alderssamansetjing. Det er lagt til grunn at av veksten i dei frie inntektene, vil om lag kr. 1,7 mrd. gå til auka utgifter knytt til befolkningsutviklinga for kommunane. Samla meirutgifter knytte til befolkningsutviklinga er pårekna å utgjere om lag kr. 2,1 mrd. Heile denne utgiftsveksten er knytt til primærkommunane. 2. Pensjon. For kommunane kan pensjonskostnadene samla kome til å auka med om lag kr. 0,8 mrd., utover det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene (prisindikatoren i statsbudsjettet). 3

33 Auken i pensjonspremie i dei siste åra skuldast høg lønsvekst og låg rente. Auka levealder har også medført auka pensjonspremiar. Redusert amortiseringstid for premieavvik (for nye premieavvik frå og med 2014) frå ti år til sju år, har frå og med 2015 også bidrege til å auka dei årlege amortiseringskostnadene og derav pensjonskostnadene. 3. Av veksten i dei frie inntektene i 2016 er kr. 400 mill. grunngjeve med auka satsing innan rusområdet, kr. 200 mill. grunngjeve med ei ytterlegare satsing på helsestasjonog skulehelsetenesta og kr. 400 mill. i samband med fleksibelt barnehageopptak. Samhandlingsreforma Ordninga med kommunalt medfinansieringsansvar er avvikla i Kompensasjon for ansvaret for medfinansiering, om lag kr. 5,7 mrd., er difor trekt ut av rammetilskotet til kommunane i år. Kompensasjon for betaling for utskrivingsklare pasientar er i 2015 vidareført i rammetilskotet, med prisjustering, og fordelt mellom kommunane etter delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Det blir ei plikt for kommunane frå 01.januar 2016 å tilby døgnopphald for personar med behov for hjelp med ein gong er siste året i opptrappingsplanen over fire år. Finansieringa er delt mellom halvdelen som øyremerka tilskot og halvdelen frå dei regionale helseføretaka. Det er planlagt at det øyremerka tilskotet vil bli innlemma i rammetilskotet frå 01.januar Selskapsskatt Det er framlegg om tilbakeføring av selskapsskatt til kommunane. Framlegget er å innføra ein modell for kommunal selskapsskatt i 2016 med verknad for kommunane i Den nye inntekta vil vere basert på veksten i lønsgrunnlaget i private verksemder i kommunen over ein periode slik at alle kommunar som har ei positiv utvikling får ein del av den nye inntekta. Det vil difor vere endringa i lønsgrunnlaget og ikkje sjølve nivået på lønsgrunnlaget som vil vere utgangspunktet for fordelinga av inntekta mellom kommunane. Datagrunnlaget for tilbakeføringa av selskapsskatt til kommunane vil vere dei private verksemdene si rapportering av arbeidsgivaravgiftspliktige ytingar til Skattedirektoratet. Arbeidsgivaravgifta er blitt lagt om frå tidlegare å bli utlikna etter der arbeidstakarane budde til i staden å bli utlikna etter der verksemdene er lokalisert. Inntekta vil med andre ord vere basert på lokaliseringa av arbeidsplassane og ikkje der arbeidstakarane bur. Modellen vil ta utgangspunkt i vekst over ein periode slik at inntekta blir meir stabil frå år til år, til dømes vil skatteverknaden av bedriftsnedleggingar i einskildkommunar bli jamna ut over fleire år. I tidlegare modellar for selskapsskatt kunne denne skatteinntekta svinga mykje frå år til år. I 2017 vil inntekta vere basert på vekst frå eit gjennomsnitt av åra til eit gjennomsnitt av åra

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer