Innkalling av Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Formannskapet"

Transkript

1 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 045/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 046/15 Godkjenning av møtebok 047/15 Referatsaker 048/15 Delegerte saker 049/15 Delegerte saker partssamansett utval 050/15 Oppfølging pleie og omsorg - kartlegging og organisasjonsutviklingsprosjekt. 051/15 Bruk av sosiale media - gode råd. 052/15 TV Aksjonen oppretting av kommunekomite 053/15 Sommarbåtrute mellom Hellesøy (Øygarden), Hernar og Fedje 054/15 Oppfølging av funn i tilsyn /15 Nordhordland Helsehus - utvida rammer - areal og lån. 056/15 Rekneskapsrapport pr 1. kvartal /15 Verksemdsmelding 1. kvartal /15 Oppfølging av vedtak. Flytebrygge. 059/15 Sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. Pris. 060/15 vurdering av eigedomskjøp - tilbod. 061/15 Søknad om skjenkebevilling m.v. Northern AS 062/15 Strategisk næringslplan for Bergensregionen - rullering. 063/15 Justeringar i Nordhordlandspakka. 22. mai 2015 Kristin Handeland møteleiar Vidar Bråthen sekretær

2 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 045/15 Formannskapet PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

3 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 046/15 Formannskapet PS Godkjenning av møtebok Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent.

4 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 047/15 Formannskapet PS Referatsaker 32T Saksnummer Tittel 047/15.1 Kontrollutvalet Fedje - møteutskrift, særutskrift og årsmelding 2014 f Saksnummer Tittel 047/15.2 Melding om oppstart av revidering av forskrift om regulering av hausting av tare i Hordaland - Invitasjon til å komme med innspel Saksnummer Tittel 047/15.3 Møteutskrift av Saksnummer Tittel 047/15.4 Protokoll frå styremøte i NGIR Saksnummer Tittel 047/15.5 Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for 2016

5 Fedje kommune Saksnummer Tittel 047/15.6 Svar på søknad - Austrheim - Fedje og Radøy - Søknadsskjema A-15 - Tilskudd til vilttiltak Forvaltningsplan for gjess Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering.

6

7

8

9

10

11

12

13 REGIONALAVDELINGA Klima- og naturressursseksjonen - REG AVD Sjå mottakarliste Dato: Vår ref.: 2015/ Saksbehandlar: Vibeke Lokøy Melding om oppstart av revidering av forskrift om regulering av hausting av tare i Hordaland - Invitasjon til å komme med innspel Hordaland fylkeskommune har starta arbeidet med å utarbeide eit forslag til ny forskrift om hausting av tare i Hordaland. Gjeldande forskrift J er gyldig til 31.august 2016, og ny forskrift må vere på plass innan denne dato. Forskrifta skal gjelde for fem år før den igjen vert revidert, eller eventuelt vidareført, for fem nye år. Det er Fiskeridirektoratet som skal fastsetje ny forskrift, basert på eit forslag utarbeida av ei arbeidsgruppe leia av Hordaland fylkeskommune. Følgjande organisasjonar vil få invitasjon til å delta i arbeidsgruppa: Fiskeridirektoratet region Vest Fylkesmannen i Hordaland Fiskarlaget Vest FMC Biopolymer Evt. kommunar som ynskjer å delta Samt observatørar frå Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet Arbeidsgruppa sitt mandat er fastsett i FOR nr 642 Forskrift om høsting av tang og tare 5, 1. ledd: «Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region. Forskriftsforslag utarbeides av fylkesvise grupper, som ledes av fylkeskommunen.» Arbeidsgruppa skal vurdere i kva utstrekning hausting av tare kan skje i ulike stader i fylket. Det skal gjennomførast ei konkret vurdering av, og oversikt og kart over, kva for område i Hordaland fylke som bør vere opne for taretråling, og kva for område som bør vere stengt. Arbeidsgruppa skal i dette arbeidet ta omsyn til ulike interessekonfliktar mellom taretråling og potensielle natur- og næringsinteresser i fylket. Vi ber no interessentar eller andre som vert berørt av tarehausting om å komme med innspel til arbeidsgruppa. Det kan vere konkrete forslag om kor tarehausting kan finne stad eller ikkje bør finne stad, men og generelle prinsipp som bør leggast til grunn for denne verksemda. Frist til å komme med innspel vert sett til 15. august Hordaland fylkeskommune REGIONALAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [ ]

14 Side 2/3 Innspel og kommentarar skal sendast til: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, PB 7900,5020 Bergen Eller på e-post til eller Gjeldande forskrift med kart over hausteområde er vedlagt. Meir informasjon om tarehausting fins på desse nettsidene: og Med helsing Gudrun Mathisen leiar Vibeke Saure Lokøy rådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

15 Side 3/3 Mottakarliste: Namn Adresse Poststad e-post Askøy kommune Postboks KLEPPESTØ Austevoll kommune Kommunehuset 5392 STOREBØ Austrheim kommune Sætremarka AUSTRHEIM Bellona Maridalsveien 17 B 0458 OSLO Bømlo kommune Leirdalen BREMNES Fedje kommune Stormarkvegen FEDJE Fiskarlaget Vest Slottsgaten BERGEN Fiskeridirektoratet Strandgaten BERGEN Fiskeridirektoratet region Vest Gate 1 nr MÅLØY Fitjar kommune Postboks FITJAR Fjell kommune Postboks STRAUME FMC Biopolymer Vormedalsvegen VORMEDAL Forum for natur og friluftsliv Tverrgt. 4/ BERGEN Fylkesmannen i Hordaland Postboks BERGEN Greenpeace Norge Sandakerveien 24 C 0473 OSLO Havforskningsinstituttet Pb 1870 Nordnes 5817 BERGEN Kystverket Vest Postboks ÅLESUND Meland kommune Postboks FREKHAUG Miljødirektoratet Pb 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Naturvernforbundet Hordaland Bryggen BERGEN NJFF Hordaland Tverrgaten 4/ BERGEN Norges Miljøvernforbund Skuteviksbodene BERGEN Norsk Ornitologisk Forening Strandgata 30 B 7012 TRONDHEIM Norske sjømatbedrifters Boks 639 Sentrum 7406 TRONDHEIM landsforening Radøy kommune Radøyvegen MANGER Sjømat Norge Sandviksboder 1 E 5035 BERGEN Stord kommune Postboks STORD Sund kommune Postboks SKOGSVÅG Sveio kommune Postboks SVEIO WWF Kristian Augusts gt 7A 0164 OSLO Øygarden kommune Ternholmvegen RONG Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

16 Melding fra fiskeridirektøren J Forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke Erstatter: J Gyldig fra: Bergen, Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 16 og 36, fastsatt følgende forskrift: 1 Forbud Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Hordaland fylke. 2 Åpne felt Uten hinder av 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Hordaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli Felt Fra dato Til dato A 1. september august 2012 B 1. september august 2013 C 1. september august 2014 D 1. september august 2015 E 1. september august 2016

17 3 Stengte områder Uten hinder av 2 er det forbudt å drives høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder: Områder Felt Kart Forbudssonen Nordøyane-Holsenøyane som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat 4A 4 Forbudssonen Innesøyane-Medfjordbåen som inkl. LitleFrilsøy, Hovdeln, Svarteskjeret og Innesøyane naturreservat 36A 6 Område Felt Kart Forbudssone Møkster som inkl.vestre og Indre Mågabø, Myrbær- Holmen og Kvitingen naturreservat 15B 5 Forbudssonen Bleikenøvlingen og Høgskjeret 31B 6 Område Felt Kart Forbudssone Sørøyane som inkl.hovsøy, Låtersøy, Melme, Melne- Klubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane naturreservat 1C 4 Forbudssone Møkster som inkl.vestre og Indre Mågabø, Myrbær- Holmen og Kvitingen naturreservat 14 C 5

18 Forbudssone Lyroddane-Boaskjeret. Kvern-holmen og Rosmunnen 18C 5 Område Felt Kart Forbudssonen Nordøyane-Holsenøyane som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat. 3D 4 Forbudssone Lyroddane-Boaskjeret. Kvern-holmen og Rosmunnen 17D 5 Område Felt Kart Forbudssonen Nordøyane-Holsenøyane som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat 2 E 4 4 Måksteinane naturreservat 16E 5 4 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen. 5 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 61, 62 og 64 6 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2006 om regulering av høsting av tare i Hordaland fylke. TH/EW

19 12A Austevoll Høstingsplan for kommunene Sveio, Bømlo og Fitjar 11B Tysnes 4 10C Gisøya 9D Fitjar 8A 7C Rubbestadneset Svortland Stord 6B 5E Bømlo Bømlafjorden 4A Holsøyane Mosterhamn Nordøyane - Holsenøyane Nordøyane Bømlafjorden 3D 2E Sveio Ølen Sørøyane 1C Lyngsøya Låtersøya Områder for taretråling Målestokk 70C 1: tråling ikke tillatt høstefelt B69 Karmøy kart 68B prod. oktober 2005 Haugesund Tysvær Vindafjord

20 Øygarden 27B 26E Høstingsplan for kommunene Austevoll, Sund og Fjell Meland 5 25D Askøy 24A 23B Algrøy Fjell Straume 22C Sotra Straume 21D Bergen 20A 19E Sund Klokkarvik Lyroddane - Boaskjeret 18C Korsfjorden 17D Måksteinane 16E Korsfjorden Torangsvåg Os 15B Storebø Møkster 14C Austevoll 13D Stolmen Tysnes Områder for taretråling Målestokk 1: kart prod. oktober 2005 tråling ikke tillatt høstefelt Bømlo 10C 12A Selbjørnsfjorden 11B Fitjar

21 Høstingsplan for kommunene Askøy, Meland, Radøy, Øygarden, Austrheim og 52DFedje 51C Gulen 50A 6 Innesøyane - Medfjordbåen Innes-øyane 36A Fensfjorden Fedje 35B Fedjefjorden Austrheim Masfjorden Fedje 34C Fosnøyni Fedjeosen 33D Lindås Bleikenøvlingen og Høgskjæret Store Lyngøyna Hellesøyni 32E Radøy 31B Alvøyni Øygarden 30C Mangersfjorden Oni 29D Herdlo Meland 28A Herdlefjorden 27B 26E Turøyna Hjeltefjorden Askøy Områder for taretråling Målestokk 1: D innskrenket høstingssesong Fjell tråling ikke tillatt høstefelt kart prod. oktober A 23B Litlasotra Bergen

22 Protokoll frå styremøte i NGIR Tid: , kl Stad: Lindåsvegen 1260 Frå styret møtte: Helge Fjellanger (leiar), Ottar Skjelvik (nestleiar), Kari Torkildsen Utkilen, Kristin Handeland, Vigdis Søvik, Martin Soltveit (1. vara) Frå representantskapet møtte: Ingen Frå administrasjonen møtte: Erlend Kleiveland (dagleg leiar), Rune Ones (ref.) Saksliste: Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02/15 Godkjenning av protokoll frå førre møte Sak 03/15 Meldingar a. Diverse munnleg orientering b. Årsrapport frå AMU 2014 c. Avfallsmengder 2014 d. Sjukefråvær 2014 e. Inkluderande arbeidsliv (IA) Sak 04/15 Rekneskap 2014 Sak 05/15 Årsmelding 2014 Sak 06/15 Honorar til revisor for 2014

23 Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste vart godkjent. Sak 02/15 Godkjenning av protokoll frå førre møte Protokoll frå styremøte vart godkjent og signert. Sak 03/15 Meldingar a) Diverse munnleg orientering 1) Strandryddedagen NGIR har engasjert seg i Strandryddedagen som er Det er komen påmeldingar for strandryddeaksjonar frå alle NGIR-kommunane, bortsett frå Modalen. Lag og organisasjonar tek seg av ryddinga, og NGIR tek kostnadane med henting og handsaming av avfallet. Ryddinga er allereie i gang og NGIR har akseptert rydding også i vekene etter ) Prosjekt innsamling av klede NGIR vil freista å gjennomføra eit forsøksprosjekt med kledeinnsamling til Fretex på renovasjonsrutene. Dette vil vera i form av innsamling i eigen sekk (som for plast) eller i pose. Forsøksprosjektet vil verta utført i eit avgrensa område, og det vil ikkje verta gjort for å konkurrera med kledeinnsamlarar som kundane vel sjølv, men for å vera eit alternativ til å kasta kleda i restavfallet. Fleire andre avfallsselskap har gjort tilsvarande forsøk med gode resultat. 3) Restavfallsanalysar NGIR vil gjennomføra nye restavfallsanalysar. Desse vil omfatta analyse av restavfall frå innsamlingsrutene, og analyse av innhaldet i svarte restavfallssekkar frå gjenvinningsstasjonar.

24 4) Bergensavfall Det kjem meldingar frå Mjåtveit gjenvinningsstasjon om aukande mengder avfall frå Åsane. NGIR vil gjera ei teljeundersøking ved Nordhordlandsbrua i mai for å freista å få oversikt over omfanget. 5) Avfallskonferansen Dersom nokon i styret vil reisa på avfallskonferansen, som i år er på Romeriket (ved Gardermoen) den juni, må dei snarast melda av til administrasjonen. 6) Reguleringsplanarbeidet Søknad om ny reguleringsplan er no til handsaming i Lindås kommune. Den vert truleg handsama i plan- og miljøkomiteen den 10. juni, for så å bli lagt ut på høyring i sommar. 7) Pengeplassering Dagleg leiar vil koma attende til styret med ei sak om å fysisk setja av pengar til etterdrift på eigen konto/fond. Dette vil vera langsiktig plassering på minimum 20 år (så lenge deponiet er aktivt). Til no har etterdriftsfondet vore ein del av eigenkapitalen som ein har kunna nytta likviditetsmessig. 8) Miljørisikovurdering Det er kome ny rettleiar for miljørisikovurdering i samband med m.a. resipientundersøkingar. Denne utløyste krav om miljørisikovurdering etter NGIR si resipientundersøking, då nokre verdiar (PCB og kvikksølv) var litt høge (sjølv om verdiane var dei same i 2008, i førre undersøking). Resultata frå risikovurderinga ligg no føre, og må sendast til Mattilsynet for vurdering. Mattilsynet vurder om dei evt. vil koma med kosthaldsråd for konsum av fiskelever frå Lurefjorden. 9) Status for nytt driftsløyve NGIR søkte Fylkesmannen om nytt driftsløyve i fjor haust. Dette er no under handsaming, og det ser ut som NGIR får løyve til å driva dei aktivitetane som ein har i dag, og med dei mengder som ein søkjer om. NGIR sine ulike løyve har til no lagt i fleire dokument. Desse har vert no samla i eitt. Nytt løyvet er truleg klart 1. halvår. Styret tok dei munnlege orienteringane til vitring.

25 b) Årsrapport frå AMU 2014 Skriftleg årsrapport frå AMU er framlagt for styret. Dette er ikkje gjort tidlegare, men vil årleg verta fast på sakslista. c) Avfallsmengder 2014 Hushald Mengda restavfall har auka med 2,3 % frå 2013 til Mengda restavfall frå gjenvinningsstasjonane viser ein liten auke. Mengda innsamla avfall på rydderutene auka med ca 100 tonn frå 2013 til Mengda avfall til gjenvinning har auka med 2,4 %. Gjenvinningsgraden er på 53,7 %. Næring Statistikken viser stor auke i skrapjern/metall og avfall til deponi. Restavfall har minka med ca 650 tonn, eller 7,8 %. Den største auken i levert avfall er inert avfall til deponi. Dette er hovudsakleg tørrstoff frå termisk reinsing av borekaks. Mengda trevyrke i konteinar og blanda avfall i konteinar er nesten halvert sidan toppen i d) Sjukefråvær 2014 Sjukefråveret hjå menn i NGIR har siste år vore 3,2 %, mot 3,4 % siste 3 år. Sjukefråveret hjå kvinner i NGIR har siste år vore 5,2 %, mot 3,3 % siste 3 år. Sjukefråveret i NGIR totalt har siste år vore 3,9 %, mot 3,3 % siste 3 år. Styret sa seg nøgd med den gode statistikken. e) Inkluderande arbeidsliv (IA) NGIR har vore IA-verksemd sidan 2003, og har no underteikna ny samarbeidsavtale for perioden Dette inneber m.a. at NGIR må utarbeida eigne delmål og eigen handlingsplan. Arbeidsmiljøgruppa hjå NGIR har jobba med dette i vinter, og har kome med framlegg til AMU. Delmål og tiltak vart vedteke av AMU og er lagt fram som skriftleg orientering til styret. Styret hadde ingen kommentarar til delmål og tiltak. Styret tok dei skriftlege orienteringane til vitring.

26 Sak 04/15 Rekneskap 2014 Resultata (etter skatt) frå dei ulike områda er vist nedanfor: Resultat 2014 Resultat Budsjett Avvik Hushald kr kr kr Verksemd kr kr 0 kr Slam -kr kr kr Bilvrak kr kr 0 kr Totalt kr kr kr Resultata frå hushald og slam vert korrigert for alternativkostnad. Alternativkostnad vert utrekna ved å multiplisera historisk kostnad / netto anleggskostnad samt tomtekostnad (fråtrekt tidlegare års avskrivingar) med kalkylerenta. Kalkylerenta vert sett lik 5 års swaprente, med eit tillegg på 0,5 prosent. For 2014 utgjer den 2,68 %. Sjå note 12 (til rekneskapen) for utrekning av alternativkostnad. NGIR har i 2014 investert i varige driftsmidlar for 26,4 millionar kroner. Investeringane er spesifisert i note 3 til rekneskapen. Langsiktig gjeld per er kr , ein auke på kr frå Grunna låneopptaket er eigenkapitalprosenten redusert frå 67 % til 54 %. Resultatet i 2014 er noko betre enn aktiviteten skulle tilseia. Følgjande eingongseffektar har påverka resultatet: KLP har gjort ein planendring der konsekvensane av nye uførepensjonsreglar og innarbeiding av levealdersjustering (for personar fødd i 1954 og seinare) er innarbeidd i kostnadene. Alle konsekvensar av denne planendringa er, i tråd med god rekneskapsskikk, kostnadsført i året endringa skjedde. Eingongseffekt kr (før skatt, delvis skatteplikt). NGIR fekk refundert pengar for transport at bilvrak ut frå anlegget. NGIR har i nokre år betalt meir for dette enn det avtalen med Bilgjenvinning tilseier og NGIR krov difor attende pengane. Eingongseffekt kr (før skatt, full skatteplikt). Det er ikkje kostnadsført avsetning til etterdrift som budsjettert, men det vert overført ein sum tilsvarande kalkulatoriske rentekostnader frå opparbeidd eigenkapital. Dette gjer at NGIR oppfyller Veileder for berekning av kommunale avfallgebyr utan at hushaldskundane vert belasta meir enn naudsynt over renovasjonsgebyret. Eingongseffekt kr (ikkje skattepliktig).

27 Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak: Styret rår til at representantskapet godkjenner rekneskapen med følgjande disponering: Disponering: Sum etter disp. Bruk av utjamningsfond hushald Bruk av utjamningsfond slam Avsetning til etterdriftsfond Sum disponering Eit beløp tilsvarande kalkulatorisk rentekostnad (kr ) vert overført frå opparbeidd eigenkapital til etterdriftsfond. Tidlegare års avsetning til etterdrift gjort under resultatdisponering vert overført frå langsiktig gjeld til eigenkapital (kr ). Tidlegare års avsetning til sorterings-/omlastingshall vert overført til opparbeidd eigenkapital, då hallen no er teke i bruk (kr ). Vedtak i styret : Styret rår til at representantskapet godkjenner rekneskapen med følgjande disponering: Disponering: Sum etter disp. Bruk av utjamningsfond hushald Bruk av utjamningsfond slam Avsetning til etterdriftsfond Sum disponering Eit beløp tilsvarande kalkulatorisk rentekostnad (Kr ) vert overført frå opparbeidd eigenkapital til etterdriftsfond. Tidlegare års avsetning til etterdrift gjort under resultatdisponering vert overført frå langsiktig gjeld til eigenkapital (kr ). Tidlegare års avsetning til sorterings-/omlastingshall vert overført til opparbeidd eigenkapital, då hallen no er teke i bruk (kr ).

28 Sak 05/15 Årsmelding 2014 Utkast til årsmelding vart handsama av styret. Nokre få mindre kommentarar vert innarbeidd i den endelege versjonen som går til representantskapet. Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak: Styret legg NGIR si årsmelding for 2014 fram for representantskapet for godkjenning. Vedtak i styret : Styret legg NGIR si årsmelding for 2014 fram for representantskapet for godkjenning. Sak 06/15 Honorar til revisor 2014 Nordhordland Revisjonsdistrikt har utført revisjon av føreliggjande forvaltnings- og rekneskapsdokumentasjon for NGIR. Kostnaden for 2014 er sett til kr Budsjetterte kostnader for 2014 var kr Kostnaden for 2013 var kr Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak: Styret rår til at representantskapet godkjenner revisjonskostnadene på kr Vedtak i styret : Styret rår til at representantskapet godkjenner revisjonskostnadene på kr

29 Kjevikdalen, Helge Fjellanger Ottar Skjelvik -styreleiar- -styremedlem Kristin Handeland Kari Torkildsen Utkilen -styremedlem- -styremedlem Vigdis Søvik -styremedlem-

30 Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/6973 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for 2016 Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for 2016, jf. kommuneproposisjonen Prop. 121 S. I brevet betyr «kommunane» primærkommunane utan at fylkeskommunane er med. Endringar i det økonomiske opplegget for 2015 Skatteinntekter Pårekna skatteinntekter for kommunane er no reduserte med kr mill. frå nivået i statsbudsjettet. Det gjer at pårekna skattevekst i år, i høve til innkomen skatt i 2014, førebels blir redusert frå 5,6 prosent til 4,6 prosent no i revidert nasjonalbudsjett. Reduksjonen i pårekna skatteinntekter for kommunane i år i høve til nivået i statsbudsjettet er knytt både til ei vidareføring av lågare skatteinngang for 2014, samanlikna med den som er lagt til grunn i statsbudsjettet for 2015, og ytterlegare skattereduksjon i dei første månadene i år. Det skuldast i hovudsak lågare pårekna lønsvekst i den norske økonomien, samt lågare skatteinntekter knytte til uførereforma enn tidlegare pårekna. Kostnadsvekst I revidert nasjonalbudsjett er det difor rekna med noko lågare lønsvekst enn i statsbudsjettet. Pårekna lønsvekst er redusert frå 3,3 prosent i statsbudsjettet til 3,2 prosent i revidert nasjonalbudsjett. Det fører til at kostnadsdeflatoren for kommunane blir redusert frå 3,0 prosent i statsbudsjettet til 2,9 prosent no i revidert nasjonalbudsjett. Det inneber ei pårekna kostnadsinnsparing for kommunane på om lag kr. 240 mill. samanlikna med kostnadsnivået som var lagt til grunn i statsbudsjettet. Auka rammetilskot - skattekompensasjon Det blir lagt opp til ein kompensasjon til kommunane på til saman kr. 853 mill. for svakare pårekna skattevekst i år. Denne kompensasjonen vil kome som auke i rammetilskotet og bli fordelt mellom kommunane etter kvar kommune sin prosentdel av kommunane sine skatteinntekter, medrekna inntektsutjamning, i Denne modellen for fordeling vil berre bli nytta i år. Frå 2016 vil kompensasjonen bli vidareført og fordelt mellom kommunane gjennom dei ordinære kriteria i inntektssystemet. Av kompensasjon på kr. 853 mill. for kommunane i heile landet, utgjer kommunane i Hordaland sin samla kompensasjon for lågare skattevekst om lag kr. 84 ½ mill. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

31 Endringar i regelverket for skattlegging av uføretrygd frå 01.januar 2015 har ført til noko omfordeling av skatteinntekter frå skattesterke kommunar med høg personskatt og få uføretrygda til kommunar med lågare skatteinntekter og fleire uføretrygda. Det er difor framlegg om at dei kommunane som i denne samanheng får skattetap utover kr. 35,- per innbyggjar får dekt tap over dette nivået. Kompensasjonen kjem som eit tillegg på rammetilskotet, til saman kr. 54,8 mill. for kommunane i landet. Det gir følgjande fordeling på kommunane, i kr ,- Kommune Kompensasjon for Kompensasjon for tap Sum svakare skattevekst uføreskattlegging Bergen Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Sum

32 Kompensasjon for administrative utgifter - barnehage Det er frå 01.mai i år innført ei nasjonal moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehage. Foreldrebetalinga for første barn skal maksimalt utgjere seks prosent av hushaldet si skattepliktige person- og kapitalinntekt, med maksimalprisen som øvre grense. Innføringa av ordninga vil kunne medføra auka administrative utgifter i ein overgangsperiode. Det har samanheng med at kommunane må tilpassa seg ei ny moderasjonsordning undervegs i eit barnehageår. Det er difor framlegg om ei eingongsløyving på kr. 41,7 mill. samla for kommunane i landet, fordelt gjennom innbyggjartilskotet i rammeoverføring. Gratis kjernetid i barnehage Frå 01.august i år skal det bli innført gratis kjernetid i barnehage for alle fire- og femåringar frå familiar med låg inntekt, under ein grense fastsett av Stortinget. Det er framlegg om å overføra kr. 51 mill. samla for kommunane frå øyremerka tilskot kommunale innvandrartiltak (kap.821 post 62) til innbyggjartilskotet i rammeoverføring. Tilskot utleigebustader Tilskot til utleigebustader skal bidra til å gi bustader for vanskelegstilte, også flyktningar som har fått lovleg opphald. Det er framlegg om å auka løyvinga med kr. 50 mill. Tilsegnsramma blir auka med kr. 111,1 mill. i Auken i tilsegnsramme svarer til om lag 200 fleire utleigebustader i landet. Det gir rom for at det kan bli gitt tilsegn til om lag 1400 utleigebustader årleg. Kommuneopplegget for generelt Det er gitt signal om ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane på mellom kr. 4,0 mrd. og kr. 4,5 mrd. frå 2015 til Veksten er rekna på grunnlag av det inntektsnivået for i år som no blir lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Dersom pårekna inntektsnivå for i år blir endra når statsbudsjettet blir lagt fram i oktober, vil også den signaliserte inntektsveksten for 2016 kunne bli endra. Veksten i dei frie inntektene på mellom kr. 4,0 mrd. og kr. 4,5 mrd. er realauke, det vil seie at prisjustering til 2016-kroner vil kome som eit tillegg. Prisindikatoren som vil bli nytta ved prisjustering av bl.a. dei frie inntektene, vil bli kjent i statsbudsjettet til hausten. Skatteøyret blir fastsett først i statsbudsjettet for å tilpassa skatteveksten til ei målsetjing om at skatteinntektene skal utgjere 40 prosent av kommunane sine samla inntekter. Det er lagt opp til at auken i dei frie inntektene frå 2015 til 2016 skal dekka auka ressursinnsats i kommunane til: 1. Auka utgifter som følgje av befolkningsutviklinga, både med omsyn til folkevekst og alderssamansetjing. Det er lagt til grunn at av veksten i dei frie inntektene, vil om lag kr. 1,7 mrd. gå til auka utgifter knytt til befolkningsutviklinga for kommunane. Samla meirutgifter knytte til befolkningsutviklinga er pårekna å utgjere om lag kr. 2,1 mrd. Heile denne utgiftsveksten er knytt til primærkommunane. 2. Pensjon. For kommunane kan pensjonskostnadene samla kome til å auka med om lag kr. 0,8 mrd., utover det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene (prisindikatoren i statsbudsjettet). 3

33 Auken i pensjonspremie i dei siste åra skuldast høg lønsvekst og låg rente. Auka levealder har også medført auka pensjonspremiar. Redusert amortiseringstid for premieavvik (for nye premieavvik frå og med 2014) frå ti år til sju år, har frå og med 2015 også bidrege til å auka dei årlege amortiseringskostnadene og derav pensjonskostnadene. 3. Av veksten i dei frie inntektene i 2016 er kr. 400 mill. grunngjeve med auka satsing innan rusområdet, kr. 200 mill. grunngjeve med ei ytterlegare satsing på helsestasjonog skulehelsetenesta og kr. 400 mill. i samband med fleksibelt barnehageopptak. Samhandlingsreforma Ordninga med kommunalt medfinansieringsansvar er avvikla i Kompensasjon for ansvaret for medfinansiering, om lag kr. 5,7 mrd., er difor trekt ut av rammetilskotet til kommunane i år. Kompensasjon for betaling for utskrivingsklare pasientar er i 2015 vidareført i rammetilskotet, med prisjustering, og fordelt mellom kommunane etter delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Det blir ei plikt for kommunane frå 01.januar 2016 å tilby døgnopphald for personar med behov for hjelp med ein gong er siste året i opptrappingsplanen over fire år. Finansieringa er delt mellom halvdelen som øyremerka tilskot og halvdelen frå dei regionale helseføretaka. Det er planlagt at det øyremerka tilskotet vil bli innlemma i rammetilskotet frå 01.januar Selskapsskatt Det er framlegg om tilbakeføring av selskapsskatt til kommunane. Framlegget er å innføra ein modell for kommunal selskapsskatt i 2016 med verknad for kommunane i Den nye inntekta vil vere basert på veksten i lønsgrunnlaget i private verksemder i kommunen over ein periode slik at alle kommunar som har ei positiv utvikling får ein del av den nye inntekta. Det vil difor vere endringa i lønsgrunnlaget og ikkje sjølve nivået på lønsgrunnlaget som vil vere utgangspunktet for fordelinga av inntekta mellom kommunane. Datagrunnlaget for tilbakeføringa av selskapsskatt til kommunane vil vere dei private verksemdene si rapportering av arbeidsgivaravgiftspliktige ytingar til Skattedirektoratet. Arbeidsgivaravgifta er blitt lagt om frå tidlegare å bli utlikna etter der arbeidstakarane budde til i staden å bli utlikna etter der verksemdene er lokalisert. Inntekta vil med andre ord vere basert på lokaliseringa av arbeidsplassane og ikkje der arbeidstakarane bur. Modellen vil ta utgangspunkt i vekst over ein periode slik at inntekta blir meir stabil frå år til år, til dømes vil skatteverknaden av bedriftsnedleggingar i einskildkommunar bli jamna ut over fleire år. I tidlegare modellar for selskapsskatt kunne denne skatteinntekta svinga mykje frå år til år. I 2017 vil inntekta vere basert på vekst frå eit gjennomsnitt av åra til eit gjennomsnitt av åra

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.10.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/13159 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2014 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for 2016

Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for 2016 Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 19.05.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/6973 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2017.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2017. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2016/12828 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2017 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil gi eit

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNANE

NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNANE NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNANE STORFJORD HOTELL, 3. FEBRUAR 2016 Lars K. Fylling Økonomisjef Skodje kommune Tlf. 99 53 77 75 lars.fylling@skodje.kommune.no DET HANDLAR IKKJE OM KVA DET KOSTAR. DET HANDLAR

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, det vil seie ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, det vil seie ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.10.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/12130 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2015 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Fylkesmannen Hordaland

Fylkesmannen Hordaland Fylkesmannen Hordaland Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2010/6488 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2010 OG KOMMUNEOPPLEGGET

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 23.04.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i fleirbrukshallen Møtetid: 18:15-19:30 Det vert høve til å koma med saker til "Eventuelt". Sak vert oppretta

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Rullering av forskrift om tarehausting i Hordaland

Rullering av forskrift om tarehausting i Hordaland REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2015/4419-15 Saksbehandlar: Vibeke Saure Lokøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kommuneøkonomi med høyringa av nytt inntektssystem. Fagdag for folkevalde 2016 Kåre Træen prosjektleiar

Kommuneøkonomi med høyringa av nytt inntektssystem. Fagdag for folkevalde 2016 Kåre Træen prosjektleiar Kommuneøkonomi med høyringa av nytt inntektssystem Fagdag for folkevalde 2016 Kåre Træen prosjektleiar Kommuneøkonomi Fylkesmannen sine oppgåver Økonomiplan, budsjett, rekneskap og årsrapport skal sendast

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.05.2016 Tid: kl.

TILLEGGSINNKALLING. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.05.2016 Tid: kl. TILLEGGSINNKALLING Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.05.2016 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29. november 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29. november 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 28.01.2013 Dykkar dato 03.01.2013 Vår referanse 2013/492 331.1 Dykkar referanse Stord kommune Postboks 304 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2013 Dykkar dato 14.01.2013 Vår referanse 2013/920 331.1 Dykkar referanse 12/798 Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS Endring i inntektssystemet

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Møtedato: 03.12.2015 Møtestad: Kalvedalen Møtetid: 14:30-15:30

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Møtedato: 03.12.2015 Møtestad: Kalvedalen Møtetid: 14:30-15:30 Fedje kommune Møtebok for Eldrerådet Møtedato: 03.12.2015 Møtestad: Kalvedalen Møtetid: 14:30-15:30 Møtedeltakarar Einar Thomassen Elsa Herøy Hilde Koppen Ottar Tangen Erling Herøy Parti Ap Frp H Følgjande

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer