Prospekt. Omega. Annen informasjon. Omega Likviditet. Stiftelsesdato. Aksjekapital. innbetalt). Innløsningsgebyr. Eierforhold Selskapets eiere med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Omega. Annen informasjon. Omega Likviditet. Stiftelsesdato. Aksjekapital. innbetalt). Innløsningsgebyr. Eierforhold Selskapets eiere med"

Transkript

1 Prospekt Omega Likviditet Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse: Postboks 1810 Vika, 0123 Oslo Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato Selskapet ble stiftet Selskapet fikk tillatelse som forvaltningsselskap Aksjekapital Pareto Asset Management sin aksjekapital er NOK (fullt innbetalt). Verdipapirfond forvaltet av Pareto Asset Management Pareto Aksje Norge, Pareto Investment Fund, Pareto Global, Pareto Nordic Return, Pareto Likviditet, Omega Likviditet, Pareto Obligasjon, Pareto Høyrente, Pareto Kreditt. Eierforhold Selskapets eiere med mer enn 10 prosent eierandel: Pareto P AS med 844 prosent. Styreleder Stig Even Jakobsen (advokat, Kluge Advokatfirma DA) Kapellveien 36, 0487 Oslo Styremedlemmer Aksjonærvalgte Anders Haugan (leder salg, Pareto Asset Management) Solveien 138 B, 1167 Oslo Erik Bartnes (privat investor) Slyngveien 10, 0376 Oslo Svein Støle (eier Pareto AS) Krags terrasse 3 A, 0783 Oslo Andelseiervalgte Cathrine Lofterød Fegth (Odlo International AG) Herbernveien 1, 0286 Oslo Hanne Kristine Ørpen (privat investor) Svalbardveien 16,, 0375 Oslo Thomas Kjær Skjoldmo (Aweco Invest AS) Ballerud alle 6, 1363 Høvik Varamedlemmer Aksjonærvalgte Kristin Ekvold (renteforvalter, Pareto Asset Management) Wilh. Wilhelmsenss vei 32B, 1362 Hosle Terje Frode Gimnes, Ekelyveien 6, 0374 Oslo Andelseiervalgte Gunnar Serck Hanssen, Bjerkebakken 78 A, 0757 Oslo Lars Irgens, Trosterudveien 36 A, 0778 Oslo Samlet styrehonorarr var NOK for Nøkkelpersoner Petter Winther Borg (daglig leder, Pareto Asset Management) Trostefaret 47, 0786 Oslo. Daglig leder mottar en fast godtgjørelse på NOK resultatavhengig bonus. Annen informasjon Forvaltning av Omega Likviditet er utkontraktert til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Pareto Asset Management har utkontraktert enkelte oppgaver knyttet til IKT till Pareto Securities AS. 2. Opplysninger om o verdipapirfondet Fond: : Omega Likviditet Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Revisor Deloitte AS, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo. Verdipapirfondets depotmottaker Firma: J.P. Morgan Europe Ltd, Oslo Branch Adresse: Tordenskiolds gate 6, 0110 Oslo, Norge Selskapsform: Norskregistrert utenlandsk foretak Organisasjonsnummer: Hovedvirksomhet: Bankvirksomhet Kostnader Tegningsgebyr Innløsningsgebyr Forvaltningsgodtgjørelse Inntil 0,00 % Inntil 0,00 % 0,35 % p.a. Se vedtektenes 11 og 12 for ytterligere informasjon om forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes månedlig. I tillegg kan fondet belastes med transaksjonsdrevne kostnader ved fondets plasseringer, betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, og renter på låneopptak. Målsetting og investeringsstrategi Fondets målsetting er å gi andelseiernee høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen fondet tar. Omega Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i likvide rentebærende papirerr med lav rentefølsomhet, utstedtt av stat, kommuner, fylker, finansinstitusjoner og solide industriselskaper. Vektet gjennomsnittligg løpetid på porteføljens verdipapirer skal være maksimalt 1,5 år. Derivater vil normalt ikke bli benyttet som et aktivt finansinstrument i den løpende forvaltningen, men kan benyttes under særskilte omstendigheter. Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderingerr i sin forvaltning av fondet. Pareto Asset Management skal ikke foreta investeringer i fondet som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger h eller unnlatelser. En slik medvirkning vil kunne redusere en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping. Pareto Asset Management sine etiske retningslinjer bygger på retningslinjene til Statens pensjonsfond. Referanseindeks Fondets referanseindeks er Oslo Børs statsobligasjonsindeks, 0,25 år (ST1X). Risikoprofil Fondets risikoprofil er lav. Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets nøkkelinformasjon. Revisor Deloitte AS, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo. 1

2 Vedtekter Fondets vedtekter er godkjent av Finanstilsynet og følger som vedleggg til prospektet. Lovhenvisninger i vedtektene er ikke oppdatert ift ny lovgivning av Informasjon til andelseierne Pareto Asset Management vil for hvert verdipapirfondd offentliggjøre årsrapport med årsregnskap og årsberetning innen fire måneder fra regnskapsårets utgang, og en halvårsrapport innen too måneder etter utløpet av rapporteringsperioden. Dato for regnskapsavslutning: hvert år. Andelseierne skal periodevis få informasjon om sin beholdning av andeler i fondet og verdien av denne og avkastningen for andelseier i periodenn og inneværende år. Informasjon skal gis andelseier for årets første og andre halvår, og skal gis senest en måned etter utløpet av hver periode. Ovennevnte informasjon vil formidles via Pareto Asset Management sin porteføljetjeneste MIN SIDE på Års innløsningsmaterielll samt informasjon for øvrig er tilgjengelig vederlagsfritt ved henvendelse til forvaltningsselskapet på telefon: (+47) , e post: eller på og halvårsrapport, nøkkelinformasjon, tegnings og 4. Andelseierregister Føring av andelseierregister blir ivaretatt av Verdipapirsentralen ASA, Postboks 4, 0051 Oslo. Andelen(e) vil være registrert på andelshavers navn. En forvalter med tillatelse etter verdipapirfondforskriften 13 2 kan føres inn i andelseierregisteret i stedet for den reelle eierenn av andelen(e). 5. Andelenes art og karakteristika Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet, som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. Andelseiere kan ikke kreve deling eller avvikling av verdipapirfondet. Utover andelseierinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Andelseiere plikter ikke å gjøre ytterligere innskudd i fondet. Alle andelseiere eller deres oppnevnte fullmektiger har stemmerett påå andelseiermøtet for Pareto Høyrentee og valgmøtet for verdipapirfondene forvaltet av Pareto Asset Management. s styre består av 7 medlemmer, hvorav 3 er andelseiervalgte. Valgene skjer på valgmøter som innkalles og gjennomføres etter regler fastsatt i forvaltningsselskapets vedtekter. Etter tillatelse fra Finanstilsynet kan forvaltningsselskapet gjøre vedtakk om at verdipapirfond selskapet forvalter skal avvikles. Informasjon skal meddeles andelseierne i henhold til verdipapirfondloven 5 7. Videre kan Finanstilsynet gi tillatelse til at forvaltningsselskapet overfører forvaltningen av et verdipapirfond til et annet forvaltningsselskap. 6. Omsetning på regulert marked Andelene er ikke opptatt til notering ved regulert marked. 7. Beregning og kunngjøring av netto andelsverdi Ved beregning av netto andelsverdi (NAV) skal grunnlaget være markedsverdi av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latentt skatteansvar. På verdipapirer der markedsverdi ikke foreligger, fastsetter forvaltningsselskapet en e verdi på objektivt grunnlag. Dette gjøres basert på Verdipapirfondenes forenings bransjeanbefaling om verdivurdering av lite likvide egenkapitalinstrumenter, tilgjengelig på Andelsverdien skal normalt kunngjøress fem ganger i uken, og kunngjøringen skal skje gjennom Osloo Børs ASA. 8. Tegning av andeler Tegning må fremsettes skriftlig eller elektronisk overforr forvaltningsselskapet. Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølgee første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell kundekontroll er foretatt), med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Tegningstidspunktet må være innen klokken (norsk tid) for at førstee kursberegning etter tegningstidspunktet skal bli lagt til grunn. Minste beløp ved første gangs tegning er Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Etter angrerettloven kan forbrukere haa angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast forretningssted. Ved fjernsalg er det ikke angrerett for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden, dette inkluderer finansielle instrumenter som verdipapirfondsandeler. De opplysninger som følger av angrerettloven er tilgjengelig på www. paretoam.com/kundeinformasjon. 9. Innløsning av andeler a Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes skriftlig ellerr elektronisk overfor forvaltningsselskapet. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskf kapet innen klokken (norsk tid) for at første kursberegning etter at innløsningskravet ble fremmet skal bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet reduseres med innlløsningskostnader. skal gjennomføree innløsningen snarest mulig og senest innen to uker. Suspensjon av innløsningsretten Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med m samtykke fra Finanstilsynet helt h eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. 10. Historisk avkastning og risiko For oppdatert informasjon knyttet til historisk avkastning og risiko henvises det til fondets månedsrapport og nøkkelinformasjon. Historisk avkastning err ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risikoprofil samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastingen kan bli negativv som følge av kurstap. 2

3 11. Skattemessige forhold Informasjonen nedenfor innebærer ingen skatterådgivning, men gjengir kun de grunnleggende skattereglene for fondet og dee andelseiere somm er skattepliktige til Norge i henhold til dagens skatteregler. Fondet Fondet er skattepliktig med 27 prosent av netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer samt opptjente periodiserte renteinntekter og valutagevinst/ ta p, minus fradragsberettigede kostnader (for eksempel forvaltningshonorar), kalt den skattepliktige inntekt. I praksis utdeler fondet skattepliktig inntekt til andelseierne, slik at fondet ikke kommer i skatteposisjon. Utdelingen reinvesteres i nye andeler i fondet til andelseierne per Investorer med skatteplikt i Norge Alminnelige regler for personlige skatteytere og selskaper (juridiske personer) Utdeling fra rentefond skattlegges med 27 prosent. Andelseiere A som har tegnet andeler i løpet av året skattlegges fra tegningstidspunktet. Kursgevinst ved realisasjon vil beskattes med 27 prosent. Tap er fradragsberettiget. Rentefondsandeler inngår med 100 prosent av andelsverdien per i skattemessig formuesberegning. Skatteregler for utenlandske andelseiere Utenlandske andelseiere i obligasjonsfond skal ikke kildebeskattes etter Skatteloven for utbetalinger fra fondet. Disse utbetalingene behandles som andre renteinntekterr som etter norsk intern rett ikke er gjenstand for kildeskatt til Norge. Investorer som er skattepliktige til andre land enn Norge bør undersøke gjeldende skattereglerr i de respektive land. 12. Markedsføring g av verdipapirfond i annenn EØS stat Omega Likviditet har markedsføringstilm llatelse kun i Norge. 13. Tvisteløsnings organ er tilsluttet Finansklagenemnda. 14. Andre forhold Dettee prospektet er utelukkende beregnet på investorer i jurisdiksjoner der verdipapirfondet er godkjent for salg og markedsføring,, eller der ingen slik godkjenning kreves. Verdipapirfondet er ikke registrert i henhold til United States S Securities Act av 1933 eller U. S. Investment Companies Act 1940 eller annen gjeldende amerikansk lov. På bakgrunn av dette kan Verdipapirfondet ikke markedsføres, formidles eller på annenn måte distribueres til "US persons", slik dette er definert under regulation S. 15. Styrets ansvar ss styre er ansvarlig for at prospektet fyller kravenee etter forskrift til verdipapirfondloven. Styrett i Pareto Asset Management M bekrefter at opplysningene som fremkommer, så langt de kjenner til, err i samsvar med faktiske f forhold, og at det ikke forekommer utelatelser somm er av en slik artt at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Godkjent av styret i Pareto Asset Management AS, 17. august a

4 Vedtekter for Omega Likviditet Verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Omega Likviditet er en selvstendig formuesmasse f oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet består for det vesentlige av a finansielle instrumenter. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfondd av 12. juni 1981 nr Forvaltningsselskap og depotmottaker Verdipapirfondet forvaltes av forvaltningsselskapet Pareto Asset Managements AS. Følgende derivater med rente, valuta eller vekslingskurs som underliggende kan anvendes: Følgende derivater med gjelds og pengemarkedsindekser som underliggende kan anvendes: Fondets formål er å investere andelseiernes innskuttee midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Ved forvaltningen av fondets midler skal forvaltningsselskapet opptre i samsvar med god forretningsskikk og handle i andelseiernes interesser. Depotmottaker er JP Morgan Europe Limited, Oslo Branch. 3 Fondets karakter, mv Fondet er et UCITS fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 6 1, 6 3, 6 5,, 6 6, 6 7 og 6 9 samt bestemmelser gitt i medholdd av nevnte bestemmelser i forskrift av 21. desember 2011 nr til verdipapirfondloven. skal se til at verdipapirfondets beholdning b av finansielle instrumenter har en sammensetning som gir g en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Styring av risiko Fondets risikoprofil er lav. har vedtatt etiske retningslinjerr som ligger til grunn for sin forvaltning. Forvaltningen av fondet vil dermedd søke å ekskludere investeringer i selskaper som etter forvaltningsselskapets vurdering har uetisk virksomhet som primær forretningsdriver. Dette innebærer også at selskapet i sin forvaltning av fondet vil vurdere å ekskludere fra sitt investeringsunivers alle selskaper som ekskluderes avv Statens pensjonsfond utland («SPU»). 4 Investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd: omsettelige verdipapirer verdipapirfondsandeler pengemarkedsinstrumenter derivater bankinnskudd Følgende derivater med gjelds og pengemarkedsinstrumenter som underliggende kan anvendes: Følgende derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende kan anvendes: Følgende derivater med egenkapitalindekser som underliggende kan anvendes: Følgende derivater med varer eller tjenester som underliggende kan anvendes: 5 Krav til likvid plassering p Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering ellerr omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om regulerte markeder (børsloven)( av 29. juni 2007 nr er opptatt til offisiell notering ellerr omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) artikkel 4 (1) nr. 14 i en stat som er part i EØS avtalen Følgende stater vil være aktuelle: Samtlige EØS stater 3. omsettes på et annet regulert marked som fungere regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS avtalen Følgende stater vil være aktuelle: Samtlige EØS stater 4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet a regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten a og børs og marked err angitt i fondets vedtekter og er godkjent g av Finanstilsynet Følgende børser vil v være aktuelle: American Stock Exchange NASDAQ Stock Market New York Stock Exchange 5. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn og at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 4. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp 4

5 Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektene 5 førstee ledd, dersom instrumentene er omfattet av vpfl. 6 5 (2) nr. 1 til 4. Fondets midler kan plasseres i verdipapirfondsandeler som omsettes på et annet marked ennn angitt i vedtektene 5 første ledd. Fondets midler kan i samsvar med vpfl 6 5 (5) og forskrift til vpfl 6 13 og 6 14 plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektene 5 første ledd: Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i vpfl. 6 5 (1) og (2).( 6 Risikospredning ved plasseringer Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med verdipapirfondlovenn 6 6 og 6 7 (1), (2) og (4). 7 Eierbegrensninger Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med verdipapirfondlovenn Realisasjonsgevinster og utbytte Realisasjonsgevinster av fondets investeringer utbetales til andelseierne. Det utbetales realisasjonsgevinster av fondets investeringer i aksjer, obligasjoner og derivater. av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. 12 Forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelse er basert på fondets daglige verdi, beregnet i henhold til vedtektenes 11. Med transaksjonsdrev vne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. skal ha en forvaltningsgodtgjørelse som fordeles likt på hver andel. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,35 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen skal i alle tilfeller dekke minimum forvaltningsselskapets faktiske kostnader. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondett er inkludert i ovennevnte prosentsats, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er e regulert i vedtektene 13 og Tegning av andeler Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av Verdipapirsentralen Realisasjonsgevinster utbetales 1 gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr Det utstedes andelsbrev. Utbytte utbetales til andelseierne Det utbetales utbytte i form av renteinntekter. Utbytte utbetales 1 gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr Utlån av finansielle instrumenter Fondet kan ikke låne ut finansielle instrumenter i samsvar med verdipapirfondlovenn 6 11 og forskrift til vpfl Derivathandel Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirporteføljee vil som følge av derivatinvesteringene øke reduseres forbli uendret Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen s med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien v av fondets forvaltningskapital. 11 Andelsklasser og verdiberegning Fondet har én andelsklasse. Hver andel i fondet er pålydende kroner Grunnlaget for beregning av verdien av andelen skal være v markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien skal påse at andelseierne mottar skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert. Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Tegning av nye andeler i fondet skjer til en pris som fastsettes på grunnlag av den i henhold til vedtektene 11 beregnede verdi avv andelen med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nyee andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 0,0 prosent av tegningsbeløpet. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner Fondet er åpnet for tegning alle dager, forutsatt at relevante børser er åpne for handel. 14 Innløsning avv andeler Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning kan i tillegg, med rettslig bindende virkning, fremsettes overfor verdipapirforetak som er godkjent for mottak av krav om innløsning av forvaltningsselskapet. Oversikt over verdipapirforetak med slik godkjenning fås ved henvendelse til forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig eller elektronisk. Innløsning skal skje etter andelens verdi, beregnet i henhold til vedtektene 11 etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken for at samme dags innløsningskurs skal bli lagt til grunn. Til fradrag i innløsningssummen kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Kostnadene kan k utgjøre inntil 0,0 prosent av nnløsningssummen. 5

6 skal gjennomføre innløsningen snarest mulig ogg senest innen 2 uker.. Fondet er åpnet for tegning alle dager, forutsatt at relevante børser err åpne for handel. 15 Kunngjøringg av tegning og innløsningskurser Kunngjøring av andelens tegnings og innløsningskurss i henhold til vedtektene 13 og 14 skal regelmessig foretas 5 ganger i uken. Kunngjøringen skal skje gjennom dagspressen. 16 Valg av andelseierrepresentanter i forvaltnings selskapets styre Selskapets styre består av 5 medlemmer, hvorav 2 medlemmer og i tillegg 1 varamedlem velges av andelseiernee i de verdipapirfond selskapet forvalter. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av selskapets generalforsamling. Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene. Selskapet har opprettet valgkomité som overfor valgmøtet skal nominere representanter for andelseierne i forvaltningsselskapets styre. De av forvaltningsselskapets styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges av andelseiernee i de verdipapirfond som selskapet forvalter, velges på valgmøte som innkalles ved offentligg kunngjøring eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøte holdes innenn seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. Andelseier kan stemme ved fullmektig.. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representertt på møtet. 17 Tvisteløsningsordning Fondet er tilknyttet tvisteløsningsordningen i Finansklagenemnda. 18 Endring av vedtektene Fondets vedtekter kann kun endres iht reglene i Verdipapirfondloven. Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen. Endringer av a vedtektsbestemmelser om forhold nevnt i vpfl 4 4 (1) nr. 2 9 må i tillegg godkjennes av fondets andelseiermøte iht. bestemmelsene i vpfl

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Navn: Pareto Forvaltning AS (Pareto Forvaltning) Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Organisasjonsnummer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Prospekt. 2. Opplysninger. Annen informasjon. Fond: Pareto Likviditet. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt).

Prospekt. 2. Opplysninger. Annen informasjon. Fond: Pareto Likviditet. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt). Prospekt Pareto Likviditet Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Prospekt. Annen informasjon. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt). Pareto Investment. Innløsningsgebyr.

Prospekt. Annen informasjon. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt). Pareto Investment. Innløsningsgebyr. Prospekt Pareto Investment Fund Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 07.08.2007 Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Swedbank Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente Vedtekter for verdipapirfondet SPV Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Prospekt Pareto Obligasjon Verdipapirfond

Prospekt Pareto Obligasjon Verdipapirfond Prospekt Pareto Obligasjon Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Prospekt Pareto Høyrente Verdipapirfond

Prospekt Pareto Høyrente Verdipapirfond Prospekt Pareto Høyrente Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

Prospekt Verdipapirfond Pareto Aksje Norge

Prospekt Verdipapirfond Pareto Aksje Norge Prospekt Verdipapirfond Pareto Aksje Norge 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Navn: Pareto Forvaltning AS (Pareto Forvaltning) Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi Vedlegg 1 Vedtekter Fondsfinans Energi Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Energi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet [...] er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse Vedlegg 5 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedlegg 1 Vedtekter for Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 er en selvstendig formuesmasse

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET OMEGA LIKVIDITET

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET OMEGA LIKVIDITET FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET OMEGA LIKVIDITET Prospektet er utarbeidet etter lov om verdipapirfond av 25. november 2011 med forskrifter. 1 Opplysning om forvaltningsselskapet 1.1 Firma: Pareto

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT FUND

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT FUND FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT FUND Prospektet er utarbeidet etter lov om verdipapirfond av 25. november 2011 med forskrifter. 1 Opplysning om forvaltningsselskapet 1.1 Firma:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedlegg 8 Vedtekter for Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 er en selvstendig formuesmasse

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.04.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Prospekt Pareto Likviditet Verdipapirfond

Prospekt Pareto Likviditet Verdipapirfond Prospekt Pareto Likviditet Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Til Andelseiere i verdipapirfondet TrendEn Oslo 29. september 2015 Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Som andelseier i Verdipapirfondet TrendEn mottar du denne

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Norge

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Norge PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Norge Sist oppdatert og styregodkjent: 22. april 2016 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger Organisasjonsnummer:

Detaljer

Prospekt Pengemarkedsfondet Pareto Likviditet

Prospekt Pengemarkedsfondet Pareto Likviditet Prospekt Pengemarkedsfondet Pareto Likviditet 1. Pareto Forvaltning AS 1.1 Juridiske forhold Pareto Forvaltning AS ble stiftet 12.02.1997 og er registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 977 287 677.

Detaljer

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet 1.1. Firma og forretningskontor: Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1.2. Foretaksnummer:

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer:

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Stiftelsesdato: 7. juni 1996 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE PROSPEKT Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger

Detaljer

Prospekt Pareto Kreditt Verdipapirfond

Prospekt Pareto Kreditt Verdipapirfond Prospekt Pareto Kreditt Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 23. august 2017 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Stiftelsesdato: 20.9.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

Prospekt Obligasjonsfondet Pareto Kreditt

Prospekt Obligasjonsfondet Pareto Kreditt Prospekt Obligasjonsfondet Pareto Kreditt 1. Pareto Forvaltning AS 1.1 Juridiske forhold Pareto Forvaltning AS ble stiftet 12.02.1997 og er registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 977 287 677. Selskapet

Detaljer