Prospekt. Omega. Annen informasjon. Omega Likviditet. Stiftelsesdato. Aksjekapital. innbetalt). Innløsningsgebyr. Eierforhold Selskapets eiere med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Omega. Annen informasjon. Omega Likviditet. Stiftelsesdato. Aksjekapital. innbetalt). Innløsningsgebyr. Eierforhold Selskapets eiere med"

Transkript

1 Prospekt Omega Likviditet Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse: Postboks 1810 Vika, 0123 Oslo Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato Selskapet ble stiftet Selskapet fikk tillatelse som forvaltningsselskap Aksjekapital Pareto Asset Management sin aksjekapital er NOK (fullt innbetalt). Verdipapirfond forvaltet av Pareto Asset Management Pareto Aksje Norge, Pareto Investment Fund, Pareto Global, Pareto Nordic Return, Pareto Likviditet, Omega Likviditet, Pareto Obligasjon, Pareto Høyrente, Pareto Kreditt. Eierforhold Selskapets eiere med mer enn 10 prosent eierandel: Pareto P AS med 844 prosent. Styreleder Stig Even Jakobsen (advokat, Kluge Advokatfirma DA) Kapellveien 36, 0487 Oslo Styremedlemmer Aksjonærvalgte Anders Haugan (leder salg, Pareto Asset Management) Solveien 138 B, 1167 Oslo Erik Bartnes (privat investor) Slyngveien 10, 0376 Oslo Svein Støle (eier Pareto AS) Krags terrasse 3 A, 0783 Oslo Andelseiervalgte Cathrine Lofterød Fegth (Odlo International AG) Herbernveien 1, 0286 Oslo Hanne Kristine Ørpen (privat investor) Svalbardveien 16,, 0375 Oslo Thomas Kjær Skjoldmo (Aweco Invest AS) Ballerud alle 6, 1363 Høvik Varamedlemmer Aksjonærvalgte Kristin Ekvold (renteforvalter, Pareto Asset Management) Wilh. Wilhelmsenss vei 32B, 1362 Hosle Terje Frode Gimnes, Ekelyveien 6, 0374 Oslo Andelseiervalgte Gunnar Serck Hanssen, Bjerkebakken 78 A, 0757 Oslo Lars Irgens, Trosterudveien 36 A, 0778 Oslo Samlet styrehonorarr var NOK for Nøkkelpersoner Petter Winther Borg (daglig leder, Pareto Asset Management) Trostefaret 47, 0786 Oslo. Daglig leder mottar en fast godtgjørelse på NOK resultatavhengig bonus. Annen informasjon Forvaltning av Omega Likviditet er utkontraktert til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Pareto Asset Management har utkontraktert enkelte oppgaver knyttet til IKT till Pareto Securities AS. 2. Opplysninger om o verdipapirfondet Fond: : Omega Likviditet Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Revisor Deloitte AS, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo. Verdipapirfondets depotmottaker Firma: J.P. Morgan Europe Ltd, Oslo Branch Adresse: Tordenskiolds gate 6, 0110 Oslo, Norge Selskapsform: Norskregistrert utenlandsk foretak Organisasjonsnummer: Hovedvirksomhet: Bankvirksomhet Kostnader Tegningsgebyr Innløsningsgebyr Forvaltningsgodtgjørelse Inntil 0,00 % Inntil 0,00 % 0,35 % p.a. Se vedtektenes 11 og 12 for ytterligere informasjon om forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes månedlig. I tillegg kan fondet belastes med transaksjonsdrevne kostnader ved fondets plasseringer, betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, og renter på låneopptak. Målsetting og investeringsstrategi Fondets målsetting er å gi andelseiernee høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen fondet tar. Omega Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i likvide rentebærende papirerr med lav rentefølsomhet, utstedtt av stat, kommuner, fylker, finansinstitusjoner og solide industriselskaper. Vektet gjennomsnittligg løpetid på porteføljens verdipapirer skal være maksimalt 1,5 år. Derivater vil normalt ikke bli benyttet som et aktivt finansinstrument i den løpende forvaltningen, men kan benyttes under særskilte omstendigheter. Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderingerr i sin forvaltning av fondet. Pareto Asset Management skal ikke foreta investeringer i fondet som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger h eller unnlatelser. En slik medvirkning vil kunne redusere en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping. Pareto Asset Management sine etiske retningslinjer bygger på retningslinjene til Statens pensjonsfond. Referanseindeks Fondets referanseindeks er Oslo Børs statsobligasjonsindeks, 0,25 år (ST1X). Risikoprofil Fondets risikoprofil er lav. Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets nøkkelinformasjon. Revisor Deloitte AS, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo. 1

2 Vedtekter Fondets vedtekter er godkjent av Finanstilsynet og følger som vedleggg til prospektet. Lovhenvisninger i vedtektene er ikke oppdatert ift ny lovgivning av Informasjon til andelseierne Pareto Asset Management vil for hvert verdipapirfondd offentliggjøre årsrapport med årsregnskap og årsberetning innen fire måneder fra regnskapsårets utgang, og en halvårsrapport innen too måneder etter utløpet av rapporteringsperioden. Dato for regnskapsavslutning: hvert år. Andelseierne skal periodevis få informasjon om sin beholdning av andeler i fondet og verdien av denne og avkastningen for andelseier i periodenn og inneværende år. Informasjon skal gis andelseier for årets første og andre halvår, og skal gis senest en måned etter utløpet av hver periode. Ovennevnte informasjon vil formidles via Pareto Asset Management sin porteføljetjeneste MIN SIDE på Års innløsningsmaterielll samt informasjon for øvrig er tilgjengelig vederlagsfritt ved henvendelse til forvaltningsselskapet på telefon: (+47) , e post: eller på og halvårsrapport, nøkkelinformasjon, tegnings og 4. Andelseierregister Føring av andelseierregister blir ivaretatt av Verdipapirsentralen ASA, Postboks 4, 0051 Oslo. Andelen(e) vil være registrert på andelshavers navn. En forvalter med tillatelse etter verdipapirfondforskriften 13 2 kan føres inn i andelseierregisteret i stedet for den reelle eierenn av andelen(e). 5. Andelenes art og karakteristika Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet, som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. Andelseiere kan ikke kreve deling eller avvikling av verdipapirfondet. Utover andelseierinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Andelseiere plikter ikke å gjøre ytterligere innskudd i fondet. Alle andelseiere eller deres oppnevnte fullmektiger har stemmerett påå andelseiermøtet for Pareto Høyrentee og valgmøtet for verdipapirfondene forvaltet av Pareto Asset Management. s styre består av 7 medlemmer, hvorav 3 er andelseiervalgte. Valgene skjer på valgmøter som innkalles og gjennomføres etter regler fastsatt i forvaltningsselskapets vedtekter. Etter tillatelse fra Finanstilsynet kan forvaltningsselskapet gjøre vedtakk om at verdipapirfond selskapet forvalter skal avvikles. Informasjon skal meddeles andelseierne i henhold til verdipapirfondloven 5 7. Videre kan Finanstilsynet gi tillatelse til at forvaltningsselskapet overfører forvaltningen av et verdipapirfond til et annet forvaltningsselskap. 6. Omsetning på regulert marked Andelene er ikke opptatt til notering ved regulert marked. 7. Beregning og kunngjøring av netto andelsverdi Ved beregning av netto andelsverdi (NAV) skal grunnlaget være markedsverdi av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latentt skatteansvar. På verdipapirer der markedsverdi ikke foreligger, fastsetter forvaltningsselskapet en e verdi på objektivt grunnlag. Dette gjøres basert på Verdipapirfondenes forenings bransjeanbefaling om verdivurdering av lite likvide egenkapitalinstrumenter, tilgjengelig på Andelsverdien skal normalt kunngjøress fem ganger i uken, og kunngjøringen skal skje gjennom Osloo Børs ASA. 8. Tegning av andeler Tegning må fremsettes skriftlig eller elektronisk overforr forvaltningsselskapet. Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølgee første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell kundekontroll er foretatt), med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Tegningstidspunktet må være innen klokken (norsk tid) for at førstee kursberegning etter tegningstidspunktet skal bli lagt til grunn. Minste beløp ved første gangs tegning er Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Etter angrerettloven kan forbrukere haa angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast forretningssted. Ved fjernsalg er det ikke angrerett for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden, dette inkluderer finansielle instrumenter som verdipapirfondsandeler. De opplysninger som følger av angrerettloven er tilgjengelig på www. paretoam.com/kundeinformasjon. 9. Innløsning av andeler a Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes skriftlig ellerr elektronisk overfor forvaltningsselskapet. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskf kapet innen klokken (norsk tid) for at første kursberegning etter at innløsningskravet ble fremmet skal bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet reduseres med innlløsningskostnader. skal gjennomføree innløsningen snarest mulig og senest innen to uker. Suspensjon av innløsningsretten Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med m samtykke fra Finanstilsynet helt h eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. 10. Historisk avkastning og risiko For oppdatert informasjon knyttet til historisk avkastning og risiko henvises det til fondets månedsrapport og nøkkelinformasjon. Historisk avkastning err ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risikoprofil samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastingen kan bli negativv som følge av kurstap. 2

3 11. Skattemessige forhold Informasjonen nedenfor innebærer ingen skatterådgivning, men gjengir kun de grunnleggende skattereglene for fondet og dee andelseiere somm er skattepliktige til Norge i henhold til dagens skatteregler. Fondet Fondet er skattepliktig med 27 prosent av netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer samt opptjente periodiserte renteinntekter og valutagevinst/ ta p, minus fradragsberettigede kostnader (for eksempel forvaltningshonorar), kalt den skattepliktige inntekt. I praksis utdeler fondet skattepliktig inntekt til andelseierne, slik at fondet ikke kommer i skatteposisjon. Utdelingen reinvesteres i nye andeler i fondet til andelseierne per Investorer med skatteplikt i Norge Alminnelige regler for personlige skatteytere og selskaper (juridiske personer) Utdeling fra rentefond skattlegges med 27 prosent. Andelseiere A som har tegnet andeler i løpet av året skattlegges fra tegningstidspunktet. Kursgevinst ved realisasjon vil beskattes med 27 prosent. Tap er fradragsberettiget. Rentefondsandeler inngår med 100 prosent av andelsverdien per i skattemessig formuesberegning. Skatteregler for utenlandske andelseiere Utenlandske andelseiere i obligasjonsfond skal ikke kildebeskattes etter Skatteloven for utbetalinger fra fondet. Disse utbetalingene behandles som andre renteinntekterr som etter norsk intern rett ikke er gjenstand for kildeskatt til Norge. Investorer som er skattepliktige til andre land enn Norge bør undersøke gjeldende skattereglerr i de respektive land. 12. Markedsføring g av verdipapirfond i annenn EØS stat Omega Likviditet har markedsføringstilm llatelse kun i Norge. 13. Tvisteløsnings organ er tilsluttet Finansklagenemnda. 14. Andre forhold Dettee prospektet er utelukkende beregnet på investorer i jurisdiksjoner der verdipapirfondet er godkjent for salg og markedsføring,, eller der ingen slik godkjenning kreves. Verdipapirfondet er ikke registrert i henhold til United States S Securities Act av 1933 eller U. S. Investment Companies Act 1940 eller annen gjeldende amerikansk lov. På bakgrunn av dette kan Verdipapirfondet ikke markedsføres, formidles eller på annenn måte distribueres til "US persons", slik dette er definert under regulation S. 15. Styrets ansvar ss styre er ansvarlig for at prospektet fyller kravenee etter forskrift til verdipapirfondloven. Styrett i Pareto Asset Management M bekrefter at opplysningene som fremkommer, så langt de kjenner til, err i samsvar med faktiske f forhold, og at det ikke forekommer utelatelser somm er av en slik artt at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Godkjent av styret i Pareto Asset Management AS, 17. august a

4 Vedtekter for Omega Likviditet Verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Omega Likviditet er en selvstendig formuesmasse f oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet består for det vesentlige av a finansielle instrumenter. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfondd av 12. juni 1981 nr Forvaltningsselskap og depotmottaker Verdipapirfondet forvaltes av forvaltningsselskapet Pareto Asset Managements AS. Følgende derivater med rente, valuta eller vekslingskurs som underliggende kan anvendes: Følgende derivater med gjelds og pengemarkedsindekser som underliggende kan anvendes: Fondets formål er å investere andelseiernes innskuttee midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Ved forvaltningen av fondets midler skal forvaltningsselskapet opptre i samsvar med god forretningsskikk og handle i andelseiernes interesser. Depotmottaker er JP Morgan Europe Limited, Oslo Branch. 3 Fondets karakter, mv Fondet er et UCITS fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 6 1, 6 3, 6 5,, 6 6, 6 7 og 6 9 samt bestemmelser gitt i medholdd av nevnte bestemmelser i forskrift av 21. desember 2011 nr til verdipapirfondloven. skal se til at verdipapirfondets beholdning b av finansielle instrumenter har en sammensetning som gir g en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Styring av risiko Fondets risikoprofil er lav. har vedtatt etiske retningslinjerr som ligger til grunn for sin forvaltning. Forvaltningen av fondet vil dermedd søke å ekskludere investeringer i selskaper som etter forvaltningsselskapets vurdering har uetisk virksomhet som primær forretningsdriver. Dette innebærer også at selskapet i sin forvaltning av fondet vil vurdere å ekskludere fra sitt investeringsunivers alle selskaper som ekskluderes avv Statens pensjonsfond utland («SPU»). 4 Investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd: omsettelige verdipapirer verdipapirfondsandeler pengemarkedsinstrumenter derivater bankinnskudd Følgende derivater med gjelds og pengemarkedsinstrumenter som underliggende kan anvendes: Følgende derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende kan anvendes: Følgende derivater med egenkapitalindekser som underliggende kan anvendes: Følgende derivater med varer eller tjenester som underliggende kan anvendes: 5 Krav til likvid plassering p Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering ellerr omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om regulerte markeder (børsloven)( av 29. juni 2007 nr er opptatt til offisiell notering ellerr omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) artikkel 4 (1) nr. 14 i en stat som er part i EØS avtalen Følgende stater vil være aktuelle: Samtlige EØS stater 3. omsettes på et annet regulert marked som fungere regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS avtalen Følgende stater vil være aktuelle: Samtlige EØS stater 4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet a regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten a og børs og marked err angitt i fondets vedtekter og er godkjent g av Finanstilsynet Følgende børser vil v være aktuelle: American Stock Exchange NASDAQ Stock Market New York Stock Exchange 5. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn og at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 4. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp 4

5 Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektene 5 førstee ledd, dersom instrumentene er omfattet av vpfl. 6 5 (2) nr. 1 til 4. Fondets midler kan plasseres i verdipapirfondsandeler som omsettes på et annet marked ennn angitt i vedtektene 5 første ledd. Fondets midler kan i samsvar med vpfl 6 5 (5) og forskrift til vpfl 6 13 og 6 14 plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektene 5 første ledd: Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i vpfl. 6 5 (1) og (2).( 6 Risikospredning ved plasseringer Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med verdipapirfondlovenn 6 6 og 6 7 (1), (2) og (4). 7 Eierbegrensninger Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med verdipapirfondlovenn Realisasjonsgevinster og utbytte Realisasjonsgevinster av fondets investeringer utbetales til andelseierne. Det utbetales realisasjonsgevinster av fondets investeringer i aksjer, obligasjoner og derivater. av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. 12 Forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelse er basert på fondets daglige verdi, beregnet i henhold til vedtektenes 11. Med transaksjonsdrev vne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. skal ha en forvaltningsgodtgjørelse som fordeles likt på hver andel. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,35 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen skal i alle tilfeller dekke minimum forvaltningsselskapets faktiske kostnader. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondett er inkludert i ovennevnte prosentsats, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er e regulert i vedtektene 13 og Tegning av andeler Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av Verdipapirsentralen Realisasjonsgevinster utbetales 1 gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr Det utstedes andelsbrev. Utbytte utbetales til andelseierne Det utbetales utbytte i form av renteinntekter. Utbytte utbetales 1 gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr Utlån av finansielle instrumenter Fondet kan ikke låne ut finansielle instrumenter i samsvar med verdipapirfondlovenn 6 11 og forskrift til vpfl Derivathandel Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirporteføljee vil som følge av derivatinvesteringene øke reduseres forbli uendret Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen s med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien v av fondets forvaltningskapital. 11 Andelsklasser og verdiberegning Fondet har én andelsklasse. Hver andel i fondet er pålydende kroner Grunnlaget for beregning av verdien av andelen skal være v markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien skal påse at andelseierne mottar skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert. Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Tegning av nye andeler i fondet skjer til en pris som fastsettes på grunnlag av den i henhold til vedtektene 11 beregnede verdi avv andelen med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nyee andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 0,0 prosent av tegningsbeløpet. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner Fondet er åpnet for tegning alle dager, forutsatt at relevante børser er åpne for handel. 14 Innløsning avv andeler Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning kan i tillegg, med rettslig bindende virkning, fremsettes overfor verdipapirforetak som er godkjent for mottak av krav om innløsning av forvaltningsselskapet. Oversikt over verdipapirforetak med slik godkjenning fås ved henvendelse til forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig eller elektronisk. Innløsning skal skje etter andelens verdi, beregnet i henhold til vedtektene 11 etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken for at samme dags innløsningskurs skal bli lagt til grunn. Til fradrag i innløsningssummen kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Kostnadene kan k utgjøre inntil 0,0 prosent av nnløsningssummen. 5

6 skal gjennomføre innløsningen snarest mulig ogg senest innen 2 uker.. Fondet er åpnet for tegning alle dager, forutsatt at relevante børser err åpne for handel. 15 Kunngjøringg av tegning og innløsningskurser Kunngjøring av andelens tegnings og innløsningskurss i henhold til vedtektene 13 og 14 skal regelmessig foretas 5 ganger i uken. Kunngjøringen skal skje gjennom dagspressen. 16 Valg av andelseierrepresentanter i forvaltnings selskapets styre Selskapets styre består av 5 medlemmer, hvorav 2 medlemmer og i tillegg 1 varamedlem velges av andelseiernee i de verdipapirfond selskapet forvalter. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av selskapets generalforsamling. Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene. Selskapet har opprettet valgkomité som overfor valgmøtet skal nominere representanter for andelseierne i forvaltningsselskapets styre. De av forvaltningsselskapets styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges av andelseiernee i de verdipapirfond som selskapet forvalter, velges på valgmøte som innkalles ved offentligg kunngjøring eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøte holdes innenn seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. Andelseier kan stemme ved fullmektig.. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representertt på møtet. 17 Tvisteløsningsordning Fondet er tilknyttet tvisteløsningsordningen i Finansklagenemnda. 18 Endring av vedtektene Fondets vedtekter kann kun endres iht reglene i Verdipapirfondloven. Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen. Endringer av a vedtektsbestemmelser om forhold nevnt i vpfl 4 4 (1) nr. 2 9 må i tillegg godkjennes av fondets andelseiermøte iht. bestemmelsene i vpfl

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Energi Organisasjonsnummer: 881 635 682. Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000,

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI NB Ikke ajour med vedtektsendringer som trer i kraft pr 2. april 2014. 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Alternativ Energi Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Prospekt - ODIN Europa Oppdatert pr 24.01.2014 Dette prospekt omhandler aksjefondet ODIN Europa, forvaltet av ODIN Forvaltning

Detaljer

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Dette prospekt omhandler verdipapirfondet ODIN Aksje, forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Investeringsmandat Verdipapirfondet

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Prospekt til Alfred Berg Humanfond

Prospekt til Alfred Berg Humanfond Prospekt til Alfred Berg Humanfond 1.Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Humanfond Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Humanfond, stiftelsesdato er 23.12.1999, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 Prospekt Verdipapirfondet Eika Kreditt F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 912 3 7 0 2 7 5 B e t e g n e l s e : A n d r e r e n t e f

Detaljer

Alfred Berg Gambak PROSPEKT

Alfred Berg Gambak PROSPEKT Alfred Berg Gambak PROSPEKT FEBRUAR 2015 Prospekt for Alfred Berg Gambak Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Gambak, stiftelsesdato er 01.11.1990 fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

Alfred Berg Optimal Allokering PROSPEKT

Alfred Berg Optimal Allokering PROSPEKT Alfred Berg Optimal Allokering PROSPEKT FEBRUAR 2015 Prospekt for Alfred Berg Optimal Allokering 1. Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Optimal Allokering, stiftelsesdato

Detaljer

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT MAI 2014 Prospekt for Alfred Berg Nordic Best Selection 1. Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Nordic Best Selection, stiftelsesdato

Detaljer

Alfred Berg Norge PROSPEKT

Alfred Berg Norge PROSPEKT Alfred Berg Norge PROSPEKT FEBRUAR 2015 1. Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Norge Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Norge, stiftelsesdato er 29.12.1994, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880 Prospekt Verdipapirfondet Eika Utbytte Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001 Organisasjonsnummer: 983 783 880 B etegnelse: Bransjefond finans aksjefond 1. FORMÅL Eika Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer