Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff"

Transkript

1 Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 9. mai 2000 med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, 15 første ledd, 20, 21, 23, 33, 34 og 35, jf. 37, og Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak av 20. mars Forskriftens ikrafttreden: 1. juni

2 Forord Forskriften inneholder bestemmelser om hvilke krav som stilles til planlegging, bygging, oppstart, drift og opphør av anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina, bedriftsinterne anlegg, m.m.). Det skilles ikke mellom betjente og ubetjente anlegg. I forhold til tidligere regelverk kreves det ikke lenger at det skal søkes om tillatelse fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) eller kommunestyret/brannvesenet for å etablere eller drive bensinstasjon eller marina. Det må imidlertid presiseres at dette forutsetter at alle andre nødvendige tillatelser innhentes fra for eksempel kommunale planmyndigheter, veimyndigheter m.m. Årsaken til at det tidligere kravet om å søke om tillatelse nå bortfaller, er bl.a. innføringen av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), heretter omtalt som HMS/IK-forskriften. HMS/IK-forskriften stiller også klare generelle krav til de(n) som skal etablere og drive et anlegg (virksomhet) som skal levere motordrivstoff. Hovedforpliktelsene fremgår av HMS/IK-forskriftens 5, og tilsynsmyndighetene forutsetter at de(n) ansvarlige kjenner denne forskriften godt og er klar over de forpliktelser som følger av denne når det gjelder overholdelsen av bestemmelsene i forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.). Bortfallet av kravet om å søke om tillatelse medfører derfor ingen reduksjon av kvalitets-kravene vedrørende etablering og drift av et slikt drivstoffanlegg. Tilsynsmyndighetene anser risikonivået på anlegg som leverer motordrivstoff som lavt når man følger forskriftens krav, og under forutsetning av at kvalitetsnivået under etablering og drift ikke svekkes i forhold til tidligere. Både DBE og kommunestyrene/brannvesenene vil fortsatt føre tilsyn med at anleggene etableres og drives i samsvar med de aktuelle lover og forskrifter. Andre DBE-forskrifter av betydning for anlegg som leverer motordrivstoff er forskrifter 4. okt om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner, forskrift 19. mars 1991 om tiltak for å hindre lekkasje fra nedgravd tank for brannfarlig væske klasse A, og forskrift 10. februar 1999 om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin (basert på VOC-direktivet). 2

3 Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 9. mai 2000 med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, 15 første ledd, 20, 21, 23, 33, 34 og 35, jf. 37, og Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak av 20. mars

4 Kapittel 1, alminnelige bestemmelser 1 Formål Forskriften skal sikre at det ved anlegg som leverer motordrivstoff, oppnås høy sikkerhet for å forebygge skade på liv, helse, miljø eller materielle verdier. 2 Virkeområde Forskriften gjelder for planlegging, bygging, oppstart, drift eller opphør m.m. av anlegg som leverer motordrivstoff, og omfatter alle forhold på anlegget som angår oppbevaring, omtapping av og handel med motordrivstoff og annen brannfarlig vare på anlegget som ikke anses som motordrivstoff. Forskriften gjelder ikke for store tankanlegg som hovedsakelig leverer drivstoff til fartøy i fiskeflåten, kystflåten, handelsflåten m.m., med unntak for de deler av tankanlegg hvorfra det leveres bensin fra tank til fritidsfartøy. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern avgjør i tvilstilfelle hvilke anlegg som reguleres av denne forskrift. Forskriften gjelder ikke på Svalbard. 3 Definisjoner og forklaringer Med anlegg som leverer motordrivstoff menes: Anlegg som leverer motordrivstoff i væske- eller gassform ment for kjøretøy (bensinstasjon) eller fritidsfartøy (marina), og som enten selger motordrivstoff eller leverer motordrivstoff til intern bruk i virksomheten. Med bensinstasjon menes: Anlegg som leverer motordrivstoff til kjøretøy. Med drivstoffpumpe menes: Innretning for pumping av motordrivstoff i form av væske eller kondensert gass fra tank til kjøretøy eller fartøy, inkl. betjeningsanordninger, telleverk og slange med munnstykke. Med marina menes: Anlegg som leverer motordrivstoff til fritidsfartøy. 4 Hvem forskriften retter seg mot I samsvar med forskriftens enkelte bestemmelser gjelder denne for enhver som a.oppholder seg på anlegg som leverer motordrivstoff b.er ansvarlig for driften av anlegg som leverer motordrivstoff c.konstruerer, produserer, leverer eller monterer utstyr og innretninger for anlegg som leverer 4

5 motordrivstoff d.leverer motordrivstoff til anlegget. 5 Krav til aktsomhet. Forbud Enhver som oppholder seg på anlegg som leverer motordrivstoff, plikter å opptre med forsiktighet for å forebygge fare for brann eller eksplosjon. Enhver plikter å opptre i samsvar med skiltet anvisning. Røyking og bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt innenfor området hvor brann eller eksplosjon lett kan oppstå. Det er forbudt å fylle eller tillate at det fylles motordrivstoff på annet enn fast monterte drivstofftanker, egnede reservekanner og annen egnet transportemballasje. 6 Krav til dokumentasjon Den som står for driften av anlegget skal til enhver tid kunne dokumentere at anlegget tilfredsstiller forskriftens krav. Dokumentasjonen skal oppbevares ved anlegget. Dokumentasjonen for det enkelte utstyr skal samles på en hensiktsmessig måte. Det skal etableres og opprettholdes et ajourført, systematisk og oversiktlig arkivsystem, som skal inneholde nødvendig dokumentasjon om hvordan anlegget ble bygget, og all dokumentasjon for oppstart og drift av anlegget. Dokumentasjonen skal også omfatte utførte risikovurderinger. Den som står for driften av anlegget skal til enhver tid gi alle opplysninger tilsynsmyndighetene ber om, og på forlangende oversende dokumentasjonen. Krav om dokumentasjon i driftsperioden fremgår av de enkelte bestemmelser i kapittel 4. 7 Risikovurdering Den som står for driften av anlegget skal sørge for å kartlegge farer og problemer, og vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoen. 8 Melding om anlegg til tilsynsmyndighet Bestemmelser om tillatelse i lov 21. mai 1971 nr , 21 og 22 gjelder ikke for anlegg som reguleres av denne forskrift. Den som står for driften av anlegget skal ved driftsstart, i skriftlig melding til kommunen ved brannvesenet, opplyse om: hvem som eier og driver anlegget, anleggets adresse og telefonnummer, utstyr for brannvarsling og brannbekjempelse, og hvem som har det daglige tilsyn med anlegget. Melding skal også gis ved endringer i opplysninger som nevnt i annet ledd. 5

6 9 Melding om uhell Den som står for driften av anlegget skal ved uhell eller ulykker varsle tilsynsmyndighetene på skjema fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. 6

7 Kapittel 2, planer og arealdisponering 10 Arealdisponering. Plassering og utforming av anlegg. Anlegg skal plasseres i samsvar med godkjente reguleringsplaner der slike planer er vedtatt. Situasjonsplan for anlegg må vise bygningenes, tankenes, pumpenes, eventuelle miljøstasjoners plassering, hvor tankkjøretøyer skal stå under levering av drivstoff, oppsamlingssystem for brannfarlig vare, avstand til vei med av- og påkjøringer, plassering av utendørs flaskelager for propan og emballert brannfarlig vare, m.m. Under planlegging og plassering av utstyr og rørsystemer skal det sørges for tilgjengelighet i forbindelse med eventuell brannbekjempelse, tilstandskontroll og vedlikehold. 11 Krav til bygninger og rom (bygningstekniske forhold) Bygninger hvor det oppbevares brannfarlig vare skal tilfredsstille byggeforskriftenes krav, og skal enten ha tilstrekkelig naturlig ventilasjon eller utstyres med separat, mekanisk ventilasjonsanlegg som sikrer tilstrekkelig utlufting. 12 Særbestemmelser for marinaer Marinaer skal utformes slik at fartøy ikke skal kunne drive inn under brygge under drivstoffylling. Fartøy skal kunne fortøyes slik at det raskt kan forhales hvis det oppstår en nødssituasjon, og det må ikke fortøyes andre fartøy ved marinaen som kan medføre problemer for forhaling i en slik situasjon. Marinaer skal være betjente. 13 Sikringstiltak Tanker, pumper, lufterør, påfyllingsstuss og peilerør skal plasseres i sikker avstand fra tennkilder og brennbart materiale. Overgrunnstank skal sikres mot ytre påvirkninger som kan føre til skade på tank. Når forholdet gjør det nødvendig skal overgrunnstank inngjerdes. 14 Områdeklassifisering Det skal utarbeides områdeklassifisering for anlegget som skal kunne dokumenteres. I områder hvor eksplosiv atmosfære kan være tilstede, skal elektrisk utstyr og installasjon være i samsvar med områdeklassifisering. 7

8 Kapittel 3, krav til utstyr 15 Tank for brannfarlig væske Tank for brannfarlig væske skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer m.v. for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot lekkasje eller andre uhell gjennom hele sin bruksperiode ved alle påregnelige bruksforhold. Tank skal plasseres og sikres forsvarlig. 16 Tank for brannfarlig gass Tank for brannfarlig gass skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer m.v. for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot lekkasje eller andre uhell gjennom hele sin bruksperiode ved alle påregnelige bruksforhold. Tank skal plasseres og sikres forsvarlig. 17 Innretning for oppbevaring av spillolje Ved oppbevaring av spillolje skal det være tilstrekkelig sikkerhet mot lekkasje eller andre uhell gjennom hele bruksperioden. Innretning skal plasseres og sikres forsvarlig. Bestemmelsene i 15 gjelder også for tank for spillolje. Container og fat for spillolje skal være utført i materialer som tåler påvirkningen av brannfarlig vare klasse A, og være plassert på et sikkerhetsmessig forsvarlig sted. 18 Rør Rør skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer m.v. for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot lekkasje eller andre uhell gjennom hele sin bruksperiode ved alle påregnelige bruksforhold. Alle rør, inkl. påfyllingsstuss og lufterør, skal plasseres og sikres forsvarlig. 19 Drivstoffpumper Drivstoffpumper skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer m.v. for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot lekkasje eller andre uhell gjennom hele sin bruksperiode ved alle påregnelige bruksforhold. Drivstoffpumper skal plasseres og sikres forsvarlig. 20 System for håndtering og oppsamling av spill og søl Anlegg skal utrustes med oppsamlingssystem som skal samle opp væske på en kontrollert måte, og være utformet og dimensjonert slik at brannfarlige væsker ikke kommer ut i offentlig avløp. 8

9 21 Brannslokkingsutstyr Det skal plasseres tilstrekkelig brannslokkingsutstyr på lett tilgjengelige steder på anlegget. 22 Nødavstengning Drivstoffpumpene skal ha et effektivt, lett tilgjengelig og tydelig merket nødavstengningssystem. Når anlegg ikke er betjent skal pumpene for bensin stoppe automatisk når det er fylt 75 liter. 9

10 Kapittel 4, drift og kontroll 23 Generelle krav til sikker drift Anlegg skal drives, vedlikeholdes og kontrolleres på en forsvarlig måte i samsvar med virksomhetens internkontroll og de risikovurderinger som gjelder for anlegget. Det skal utarbeides egnede sikkerhets- og driftsinstrukser for anlegget, herunder instrukser for tilstandskontroll, som skal være tilgjengelige for alt personell som betjener anlegget. Anlegg skal etterses minst én gang i døgnet. 24 Kontroll ved montering av anlegg og første gangs oppfylling Før anlegg tas i bruk skal det kontrolleres at anlegget og utstyr ved første gangs oppfylling er funksjonsdyktig og riktig montert, i samsvar med planer og spesifikasjoner, jf. 6. Resultatet av utført kontroll skal dokumenteres. 25 Levering av drivstoff til tank Den som leverer motordrivstoff til et anlegg har ansvar for at leveringen skjer på betryggende måte, og i samsvar med instruks utarbeidet for anlegget. Før fylling av brannfarlig væske eller gass, må den som leverer forvisse seg om at det er plass til det bestilte kvantum. Tankkjøretøy må ikke forlates når fylling pågår, og fylling må kunne stanses umiddelbart. Tankkjøretøy skal kunne kjøre raskt og uhindret bort fra leveringsstedet hvis det oppstår en kritisk situasjon. Det skal være fri sikt fra påfyllingssted til lufterørene. 26 Tennkilder og brennbart materiale Tennkilder som åpen flamme, glør, gnister o.l., og brennbart materiale skal være plassert i sikker avstand fra pumper, lufterør, påfyllingsstuss og peilerør. 27 Skilting og merking På anlegg skal det anbringes skilt, lett synlig på passende steder og i tilstrekkelig antall, som opplyser om faren for brann eller eksplosjon. 28 Oppbevaring av emballert brannfarlig vare Oppbevaring av brannfarlig vare på fat, kanne, beholder/flaske eller container skal skje forsvarlig. 10

11 I salgslokalet skal mengden av emballert brannfarlig vare begrenses til nødvendig salgsvolum. 29 Ombygging/endring av eksisterende anlegg Ved ombygging eller endring av anlegg må nødvendige sikkerhetstiltak iverksettes. Utstyr ved anlegget som tas ut av bruk skal fjernes med mindre dette medfører uforholdsmessige ulemper. 30 Opphør Når anlegg ikke lenger er i drift, skal det tekniske utstyr som tanker, drivstoffpumper, rørsystem m.m., enten fjernes eller sikres forsvarlig. 11

12 Kapittel 5, dispensasjon, tilsynsmyndighet, klage, straff og ikrafttredelse 31 Dispensasjon Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern kan dispensere fra bestemmelser i forskriften når særlige grunner foreligger. 32 Tilsynsmyndighet Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og kommunestyret fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift oppfylles, og kan treffe nødvendige vedtak med hjemmel i denne forskrift. 33 Klage Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Vedtak truffet av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet. 34 Straffeansvar og reaksjonsmidler Ved overtredelse av denne forskrift, eller vedtak truffet i medhold av forskriften, kommer bestemmelsene om straffeansvar m.m. i lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, kapittel 7, samt forskrifter gitt i medhold av loven til anvendelse. 35 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. juni Tidligere gitte tillatelser faller bort. 12

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Forord Veilederen er utarbeidet av representanter fra bygg- og anleggsbransjen, oljebransjen og bransjeorganisasjonene Norsk Petroleumsinstitutt

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS 1 Forskrift om bruk av og orden i havner, Nordkapp og Porsanger kommune, Finnmark. Fastsatt av Nordkapp og Porsanger havnestyre 29.april 2008

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag.

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Namsos Kommune Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Fastsatt av Namsos kommunestyre 13.12.2012 med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene. Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m Kap III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg Kap. IV Forskjellige

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg VI om hindring av luftforurensing (MARPOL 73/78 annex VI jf MEPC.176(58)) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer