Årsrapport Grunnlagt driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Grunnlagt 1951-58. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Grunnlagt driftsår

2 REPRESENTANTSKAPET Organisasjon og hovedtall Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende 15 medlemmer: Valgt fra Hemne kommune: Ståle Vaag Oddlaug B. Brekken Gunnar Hynne Erik Snekvik Tanja Solem Valgt av private andelseiere i Hemne: Jorulf Gumdal Henny Belsvik Lund Knut Volden Knut Gunnes Leif Moe Aage Sørli Valgt fra Snillfjord kommune: Anders Krokstad Oddvar Lian Valgt av private andelseiere i Snillfjord: Jorid Reklev Vitsø Jens Selnes Varamedlemmer: Geir Rostad Gudbjørn Singstad Frank Solem Varamedlemmer: Odd Ivar Andøl Per Olav Lund Varamedlemmer: Turid Mjønes Gerd Mary Fegstad Varamedlemmer: Turid Mjønes Egil Forren Jorulf Gumdal er Representantskapets leder, og Anders Krokstad er nestleder. STYRET Styret har en slik sammensetting: Svein Henry Berdal styreleder Varamedlemmer: Finn Skogvang nestleder Eldbjørg Røstvold Oddrun Andersen styremedlem Ragnar Volden Wenche S. Vuttudal styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Rita Stamnestrø HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat

3 HEMNE KRAFTLAG BA VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag BA sine kjernevirksomheter er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom sine datterselskaper driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relatert tjenesteyting, elektrobutikk, bredbåndleveranser, regnskaps- og økonomitjenester, programvareutvikling og fjernvarmeleveranser. STYRETS ARBEID I 2008 Styrets årsmelding for 2008 Selskapets styre består av fem medlemmer: Svein Henry Berdal Finn Skogvang Wenche S. Vuttudal Oddrun Andersen Jostein Folgerø styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Fire av styrets medlemmer velges av Representantskapet og ett medlem velges av og blant selskapets ansatte. Representantskapets leder møter i styrets møter som observatør. Det er i 2008 avholdt 11 styremøter og det er behandlet 79 saker. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift av selskapet er lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskapet. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Selskapets regnskap viser et underskudd etter skattekostnader på kr ,- (overskudd på kr ,- i 2007). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2008 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat for 2008 er - kr ,-. Dette fordeler seg med et underskudd på monopolvirksomheten med kr ,-, et overskudd på kraftomsetning med kr ,- og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet i morselskapet. Underskuddet i øvrig virksomhet relateres i hovedsak til drift av administrasjonsbygg og videreutvikling av IKT-aktiviteten. Heller ikke i 2008 er utviklingskostnader knyttet til denne virksomheten aktivert. Selskapet har ved utgangen av 2008 akkumulerte mindreinntekter med kr ,-. Reduksjonen av saldo er håndtert i samsvar med Representantskapets vedtak, jfr. note 16. Det vesentligste av årets investeringer på til sammen kr ,-, kan henføres til monopolvirksomheten. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser er tilsvarende med morselskapets, da en benytter egenkapitalmetoden ved regnskapsavslutningen. Hemne Kraftlag Elektro AS med sine butikk- og installasjonsavdelinger har også i 2008 svært dårlige resultat. Selskapets årsresultat ble - kr ,- som fordeler seg med kr ,- på installasjonsavdeling og kr ,- på butikk. Det ble i løpet av 2. halvår iverksatt konkrete tiltak ved begge avdelinger for å få gjennomført en betydelig snuoperasjon. Butikken ble ombygd og omprofilert, det ble gjennomført nødvendige endringer og reduksjoner i organisasjonen, samt at nye styringssystemer ble implementert. I 2009 er begge avdelinger skilt ut i egne selskap, hvor også de ansatte er med på eiersiden med betydelige beløp. HK Eiendom AS hadde i 2008 et normalt driftsår, og har et tilfredsstillende årsresultat på kr ,-. Selskapet eier både næringsbygg og boligeiendommer på Kyrksæterøra. MerkantilNor AS hadde en vesentlig aktivitetsøkning i 2008, og årsresultat er kr ,-. Ytterligere vekst og positiv resultatutvikling vil være avhengig av tilgang på kvalifiserte medarbeidere. forts. neste side 3

4 HemneNett AS viser igjen et godt årsresultat på kr ,-. Omfattende utbyggingsprosjekter ble gjennomført i 2008, slik at ytterligere mindre bebygde områder i konsesjonsområdet fikk bredbåndstilgang. NorTrim AS hadde i 2008 et negativt driftsresultat på kr ,-. Hovedårsaken er at alle utviklingskostnader knyttet til den nye programvaren for i hovedsak treningssenterbransjen, i selskapets regnskap er kostnadsført. Hemne Fjernvarme AS hadde et årsresultat på kr ,-. Selskapet gjennomførte i 2008 en betydelig utvidelse av sin infrastruktur til Sodin-området. Inntektspotensialet er dermed vesentlig økt i forhold til tidligere. Styret mener det fremlagte resultatregnskap og balanse, samt noter og kontantstrømoppstilling, gir et riktig bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31. desember ARBEIDSMILJØ/LIKESTILLING Sykefraværet i selskapet har gjennom flere år vært på et svært lavt nivå. I 2008 var sykefraværet 2,8 % mot 2,0 % året før, hvilket er på et meget tilfredsstillende nivå. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker siste driftsår. Styret betrakter arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Selskapet har en aktiv holdning til HMS-arbeidet for på best mulig måte å kunne forebygge helseskader og ivareta de ansattes sikkerhet. Både Hemne Kraftlag BA og datterselskapene er tilsluttet Hemne felles Bedriftshelsetjeneste. Det er i selskapet ansatt 5 kvinner og 25 menn. Tilsvarende tall for konsernet er 16 kvinner og 45 menn. Styret består av 5 medlemmer hvorav 2 er kvinner. Selskapet utøver ingen forskjellsbehandling mellom kvinner og menn hva lønn og andre betingelser angår. På toppen av Gransletto i Snillfjord ligger steinen som vuttudalsjutulen brukte til å tilintetgjøre Strandajutulen. Den ligger så langt utpå kanten at det er mulig å rugle på den. YTRE MILJØ Etter styrets oppfatning driver ikke selskapet virksomhet som forurenser det ytre miljø. Det etterstrebes å benytte miljøriktige stoffer og håndtere spesialavfall på en korrekt måte etter gjeldende forskrifter. KRAFTOMSETNING Hemne Kraftlag BA er alliansepartner med Fjordkraft AS når det gjelder kraftomsetning. Dette innebærer at risikoen knyttet til kraftomsetning er vesentlig redusert, samtidig som vi fremstår som en trygg og konkurransedyktig aktør. Våre priser og kvaliteten knyttet til våre produkter er fullt på høyde med de øvrige aktører i kraftmarkedet. Det er omsatt 56,8 GWH til våre kunder i 2008, hvilket er på samme nivå som foregående år. NETTVIRKSOMHETEN Kraftlagets distribusjonsnett er vel 800 km, fordelt på høy- og lavtspennsanlegg i Hemne og Snillfjord kommuner. Topografien i vårt konsesjonsområde er utfordrende, samtidig med at antall kunder er forholdsvis lavt, som medfører høye vedlikeholdskostnader i forhold til levert energimengde. Disse forhold medfører at nettleien i konsesjonsområdet er høyere enn ønskelig, men på et nivå som gjør det mulig å opprettholde den tekniske standard på nettet. For i noen grad å redusere nettleienivået, har selskapet i 2008 mottatt statlig utjevningstilskudd med til sammen kr. 2,1 mill. som tilsvarer ca. 3,2 øre pr. kwh. HENDELSER ETTER Styret har budsjettert med ikke å utnytte tildelt inntektsramme fullt ut i Dette betyr for våre kunder at økningen i nettleien ikke blir så høy som rammen skulle tilsi. Konsernets IKT-avdeling har vært en egen avdeling i morselskapet. Med virkning fra 1. april 2009 er virksomheten utskilt i et eget selskap under navnet ASPnor AS, og har 11 medarbeidere. Grunnlaget for utskillelsen er ønsket om større fokus på økonomi, marked og inntjening, samtidig å manifestere at IKT-virksomheten av konsernet betraktes som et satsningsområde med hensyn til utvikling av lokale kompetansearbeidsplasser. 4 Installasjonsvirksomheten og Expert-butikken er besluttet utskilt som egne selskaper. Bakgrunnen er meget svake økonomiske resultat i en lengre periode, og morselskapet ønsker å begrense sin fremtidige risiko ved drift av disse aktiviteter. Virksomhetenes ansatte vil delta på eiersiden i de nye selskapene. Styret kan for øvrig ikke påpeke spesielle forhold som har inntruffet etter regnskapsavleggelsen som har betydning for vurderingen av selskapets resultat og økonomiske status pr

5 OPPLYSNINGER OM FINANSIELL- OG MARKEDSRISIKO Selskapets og konsernets virksomhet er av en slik karakter at det ikke utgjør noen finansiell risiko av betydning. Kjernevirksomhetene driver i et stabilt marked, som i stor grad sikrer tilfredsstillende avkastning på den kapital som er knyttet til disse virksomhetene. Avkastningen for enkelte av de andre aktiviteter i konsernet er ikke tilfredsstillende, men utgjør ingen finansiell risiko for konsernet. Selskapet har god likviditet med ubetydelig langsiktig ekstern lånegjeld. Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko som er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. FREMTIDSUTSIKTER Selskapets likviditet og soliditet er god, og gir etter styrets oppfatning et godt grunnlag for videre utvikling av dagens aktiviteter. Styret er av den klare oppfatning at det er nødvendig med styrket fokus på de grunnlagsinvesteringer som er gjennomført med tanke på over noe tid å bringe driften av disse opp på et nivå som gir nødvendig avkastning på den investerte kapital. Både Hemne Kraftlag BA og dets datterselskaper skal ha fokus på miljø og energibalansen, og skal bidra til at virksomheten ikke belaster klimaet mer enn det som er nødvendig for å opprettholde en fornuftig aktivitet. Selskapene skal bidra med informasjon og andre målrettede aktiviteter i relasjon til miljøproblematikken. DATTERSELSKAPER Hemne Kraftlag BA har ved årsskiftet følgende datterselskaper: HK Elektro AS 100 % HemneNett AS 100 % HK Eiendom AS 100 % MerkantilNor AS 100 % NorTrim AS 100 % Hemne Fjernvarme AS 65 % ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering knyttet til dekning av årets underskudd på kr ,-: Overføring fra annen egenkapital kr ,- Gitt konsernbidrag ( kr ,-) Avsetning til fond for vurderingsforskjeller ( kr ,-) Sum disponeringer kr ,- Konsernets samlede årsresultat på -kr ,- dekkes ved tilsvarende overføring fra annen egenkapital. Styret retter en takk til selskapets ansatte for godt samarbeid og stor innsats til selskapets beste i Svein Henry Berdal Styreleder Wenche S. Vuttudal Styremedlem Jostein Folgerø Styremedlem Kyrksæterøra, 2. april 2009 Finn Skogvang Styremedlem Oddrun Andersen Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder Ormsteinen lå ved Bjørkneset i Vinjefjorden. Det fortelles at en finnkall mana all ormen inn i denne steinen slik at Bjørkneset skulle bli ormfritt. Samtidig spådde han ulykke hvis steinen ble ødelagt. Da det skulle bygges ny veg ble steinen sprengt. Mange senere ulykker ble derfor tilskrevet denne spådommen. Men om ormen kom tilbake - det er uvisst. 5

6 Balanse Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Robergkallen sin profil har vel de fleste sett. Den har forskjellige namn, og noen mener det er et indianeransikt de ser i profil. Det er fra Bugtaåsen at den er lettest å se. Noen sier også at det er kallen til Kåvakjerringa som er blitt til stein. Hvem vet! Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Langsiktige fordringer Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksje og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Note , , Ved Bjerknes i Vinjefjorden står Bispen. Dette er en spesiell steinformasjon som har løsnet fra fjellet slik at den står som en ensom obelisk for seg selv og attpåtil med et par furutrær på toppen. Den sees godt fra E39, men kan også beskues fra Hovdsetra.

7 Balanse Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Svein Henry Berdal Styreleder Wenche S. Vuttudal Styremedlem Kyrksæterøra 2. april 2009 Note , Finn Skogvang Styremedlem Oddrun Andersen Styremedlem I Hafsmoberga på nordsida av Snillfjorden ser vi i regnvær en foss som kaster seg rett i sjøen ned stupbratta. Det går ikke så lang tid med opphaldsvær før han er nesten borte igjen. Fossen har det folkelige namnet Migar n som betyr pessar n på folkeleg språk. Jostein Folgerø Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder 7

8 Resultatregnskap Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Bergdalsbrura. På nordsida av Vinjefjorden, rett over for Haukvika, kommer det om vinteren av og til fram et kvinneansikt i fjellet. Dette er Bergdalsbrura som vises når nysnøen legger seg. 8 Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Nedskriving av driftsmidler og immaterielle driftsmidler Avskrivning goodwill Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Positiv resultatandel tilknyttet selskap Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Negativ resultatandel tilknyttet selskap Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på investering i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ord.resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultatet Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Note , , , ,

9 Noter utdrag 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2008 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER P.R Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag BA inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-20% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Sum totale avskrivninger ifølge konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-35% 6,67-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Goodwill ved kjøp av 65% i Hemne Fjernvarme kr ,- avskrives over 15 år, med bakgrunn i den tidshorisont som ble lagt til grunn for investeringen. Øvrig goodwill avskrives over 5 år. 11. ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2008 P.r % Hemne kommune ,8 Snillfjord kommune ,8 Private andelseiere ,4 På nordsida av Åstfjorden finn vi dette landemerket av et fjell som er slipa og forma av isen under siste istid. Den heter Mjøneshatten. Sum andelskapital ,0 9

10 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Kraftlag Elektro AS (HKe) 100% 100% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100% 100% MerkantilNor AS (MN) 100% 100% HemneNett AS (HN) 100% 100% NorTrim AS (NT) 100% 100% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65% 65% Vaagen Flåtebygg AS (VF) 22,2% 22,2% Hemne Næringshagebygg AS (HNhB) 40% 40% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune. Resultat i konsernselskap for 2008 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Tall i hele tusen HKe HKei MN HN NT HF VF HNhB Balanseført verdi Tilgang til anskaffelseskost Resultatandel år Avskriving goodwill Konsernbidrag Betalt underpris 23 Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Frå Lenesodden er det lett å se Kovahålet der Kovakjerringa skal holde til. Hun er kanskje blitt samboer med Robergnissen etter at gubben hennes ble til stein. Ein kove kommer fra norrønt og betyr kammers. Det er nok i slekt med det engelske cave som betyr hule. Kovaholet kan kanskje tolkes som huleholet eller kammersholet. Selskapet overtok NorTrim As med virkning fra 21. januar Regnskapsmessig er hele 2008 innarbeidet i selskapsregnskapet og konsernregnskapet på grunn av små tallstørrelser er det ikke foratatt omarbeiding av fjorårstall. Pr har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Kraftlag Elektro Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Elektro Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Kraftlag Elektro Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) MerkantilNor Avregningskonto Kortsiktig MerkantilNor Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Fjernvarme Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) Nortrim Avregningskonto Kortsiktig gjeld Hemne Fjernvarme Annen langs. fordring Kortsiktig HemneNett Avregningskonto Kortsiktig gjeld HemneNett Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Eiendom Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Eiendom Avregningskonto Kortsiktig 16. MER- /MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer-/mindreinntekt med virkning fra Se også opplysninger i note 18. Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt ( i distribusjonsnettet) Merinntekt Akkumulert mindreinntekt Korrigering av KILE saldo Akkumulert mindreinntekt

11 17. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen. 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag BA Konsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Endring fond for vurderingsf Avgitt konsernbidrag Minoritetsinteresser Årets resultat UB OFFENTLIG TILSKUDD Selskapet har i 2008 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning. Indirekte kontantstrøm Hemne Kraftlag BA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av aksjer og driftsmidler Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill og nedskriving anl. midler /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.-eller finansaktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbatalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivaltenter ved per.slutt Glashyllo er namnet på et glatt og bratt bergsva der veien tar av til Berg ved Krokstadøra. Det fortelles om et dristig veddemål der en finnkall skulle få gardene på Berg om han overlevde en skitur ned Glashyllo. Sagnet sier at det gikk riktig så godt i utforløypa helt til han var kommet ned. Der traff han en stor stein i målområdet og omkom. 11

12 12 Revisjonsberetning

13 Din lokale leverandør Tlf

14 Nettavdelingen Heller ikke i 2008 var vi forskånet fra strømutfall. Av større feil/avbrudd kan vi nevne: * 5 trafohavari pga av lyn og torden * Mastebrann ved Vågan i Hemne pga bendselbrudd * Kabelhavari på 22 kv hengekabel ved Rotnes i Snillfjord Arbeidsomfanget i året som gikk har vært hektisk for nettavdelinga, med mange arbeidsoppgaver av forskjellig karakter. De to største prosjektene var framføring av fiber for HemneNett og kabling av deler av 22 kv linje til Ruten. Strekkingen av fiber på bestående 22 kv linje på strekningen Stølan Stormyr og fram til Vinjeøra, samt strekningen Selnes Vuttudalen, medførte betydelige ressursbruk. Før arbeidet med selve strekking av OPGW (fiber) kunne påbegynnes, måtte det på forhånd utføres et betydelig arbeid med forsterkning av mastepunktene. På strekningen Stølan Stormyr Vinjeøra ble de aller fleste mastepunktene forsterket med krysstag. I tillegg ble også en del mastepunkter utskiftet. På strekningen Selnes Vuttudalen var linje av en slik karakter at cirka 40 master måtte skiftes før arbeid med strekking av fiber kunne påbegynnes. Prosjektene har dermed også medført en nødvendig oppgradering av vår infrastruktur. Med godt egnet utstyr for anlegget, kunne relativt lange strekninger monteres løpende på en effektiv måte. Et betydelig arbeid ble her utført av vår dyktige montørstab. I tillegg ble det lagt fiberkabel på strekningen Vesseøra og fram til boligområdet Haugen. På oppdrag av Forsvaret ble kabling av cirka meter av bestående 22 kv linje til Ruten påbegynt i Pga av mangel på eget mannskap, ble det leid inn ekstern entreprenør til å utføre anlegget. Kabling i område bød på utfordringer, da det måtte gjennomføres sprening av grøft på store deler av traseen. For å gjøre en lang historie kort forløp arbeidet med anlegget ikke i samsvar med det som var avtalt med entreprenøren. Til slutt ble vi forespurt av utførende entreprenør om å sluttføre anlegget. Dette ble akseptert, da det hastet med å få anlegget ferdigstilt før vinteren gjorde sin ankomst. Store deler av arbeidet måtte gjøres på nytt, blant annet ble det avdekket flatklemte trekkrør som det ikke var mulig å trekke kabler gjennom. For å utbedre skaden måtte en først grave cirka 300 meter manuell grøft i all slags vær. Rørskadene ble utbedret og trekking kunne nå utføres. Kort tid etter ble anlegget ferdigstilt. En utført jobb som det står stor respekt av. Av andre utførte anlegg kan vi nevne: * Ombygging av trafoarrangementer ved: 740 Fjelnset, 750 Haukvik, 790 Hovde, 800 Bjørknes, og 1232 Fagevollen * Kabling av hytteområde ved Rotnes i Snillfjord * Tilknytning av Kvernstad kraftstasjon med tilhørende tekniske anlegg * Framføring av strøm til oppdrettsanlegg ved Stordalen, Snillfjord * Betydelig skogrydding utført både av egne og innleide personer 14 Til slutt vil vi takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som gikk.

15 HemneNett Året 2008 var for HemneNett preget av fortsatt stor aktivitet med utbygging. Bredbånd til alle er grunnlaget for utbyggingen i år, samt behovet for å kunne tilby større kapasiteter til markedet. Nye sentraler ADSL Årets utbygging er en videreføring av tidligere utbygde områder. For å avhjelpe situasjonen med dårlige linjer og kapasitet i boligområdene Haugen og Stølan, har vi bygd egne sentraler. Maks kapasitet i dag i disse områdene er opptil kbit. Radio bredbånd En del innbyggere i Hemne og Snillfjord har fortsatt ikke mulighet til å få bredbånd via telekabel. Disse har siden oppstarten hatt tilbud om radiobredbånd. Ny radiolink på Oddlia, for å dekke Berdalsgrenda og Sperilla, samt på Hunnesodden for å dekke områder som de senere år har gitt oss store utfordringer. HemneNett har i år oppgradert utstyret på radionettet både på Dalumsfjellet og Myrafjellet. Dette gir en betydelig gevinst i forhold til kapasiteter vi kan tilby, og maks kapasitet på nytt radioutstyr er i dag opptil 6000 kbit. Fiber Fiberteknologien har festet grepet om bredbåndsutbyggingen. Ved utbygging av sentralen i Haugen ble det lagt fiber fra Øra helt inn i sentralen vår. Fiber er også lagt hele veien Øra Vinjeøra Staurset. Det første private området som har fiber internett fra oss er Vuttudalen. I tillegg er enkeltkunder, som ikke kunne få ADSL, blitt koblet til fibernettet. Sjøsiden samt Kjørsetorget har også innlagt fiber. Support og service Innsatsen på servicesiden er også betydelig i forhold til utfordringene med bredbånd til alle. Etter de oppgraderinger som er gjort i nettet, synes det som at nettet fungerer godt. Med HemneNett inn i framtiden HemneNett vil også i 2009 fortsette utbyggingen av bredbånd. Oppgradering av eksisterende nett vil ta større del av aktiviteten og bredbånd til alle har fortsatt høy prioritet. Produktet trådløse soner er under utredning, og vi håper å kunne tilby dette i løpet av året. Det vil bidra til å øke markedsmulighetene for HemneNett samt øke kompetansen i bedriften. Konkurransen i markedet er stor med mange aktører. Vi følger markedet tett og søker hele tiden å kunne tilby det aller beste til våre kunder. NorTrim NorTrim er markedsleder på programvare for drift av treningssentre. Selskapet har om lag 250 sentre i sin kundemasse og har driftsrutiner for 20 av disse. NorTrim går inn i en meget spennende periode i forbindelse med lanseringen av ny, egenutviklet programvare for treningssenterdrift. Den nye programvaren er basert på.net-programmering og gir mange flere muligheter for kundetilpasning, stor fleksibilitet og er framtidssikker. Fleksibiliteten gjør at programvaren ikke bare kan brukes til drift av treningssentre; den vil også være et utmerket verktøy for administrasjon av andre medlemsbaserte organisasjoner. De første pilotkundene tar programmet i bruk i disse dager og lansering av første versjon av programmet skjer i august. Vi regner med å gjennomføre implementering hos eksisterende kunder i løpet av en toårsperiode. NorTrim leverer også webbooking til treningssentre med mulighet til SMS-varsling til kundene. Denne programvaren er nå videreutviklet til bruk i lag og foreninger. KIL/Hemne og Hemne motorklubb er allerede pilotkunder og Vålerenga fotball tar systemet i bruk i løpet av sommeren. 15

16 MerkantilNor MerkantilNor AS (tidligere MerkantilService Hemne AS) er et heleid datterselskap i konsernet Hemne Kraftlag BA. Selskapet har i en årrekke levert tjenester til næringslivet i Hemne og nabokommuner innenfor regnskap, skatt, lønn og økonomisk rådgiving, og har som en overordnet målsetting å levere gode og fleksible tjenester tilpasset de behov næringslivet til enhver tid har. Selskapet har i nært samarbeid med ASPnor i Hemne Kraftlag BA utviklet produkter der den enkelte kunde i svært stor grad kan få skreddersydd egne løsninger som kan inneholde alt fra tradisjonelle regnskapskontortjenester der alle funksjoner ivaretas av regnskapskontoret, til løsninger der kunden leier IT-tjenester og serverfunksjoner hos Hemne Kraftlag BA og ved hjelp av bredbåndstilgang og andre datatekniske løsninger selv aktivt tar del i regnskapsprosessen med de ressurser den enkelte kunde måtte ha tilgjengelig. Eksempler her kan være at kunden selv foretar fakturering, betalingstjenester eller bilagsregistrering og ikke minst at kunden selv til enhver tid kan ta tar ut de rapporter som ønskes. Tilbakemeldingene fra kundene som har tatt i bruk skreddersydde løsninger er meget gode, og produktet medfører at selskapets geografiske kundeområde er utvidet. Ta kontakt dersom dette ser interessant ut. Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende gjennomgang og utarbeiding av forslag til løsning for akkurat deg. ASPnor ASPnor var opprinnelig Hemne Kraftlag BAs IT-avdeling. Som en følge av solid kompetanse og god kapasitet, tok avdelingen etter hvert i mot oppdrag for eksterne kunder. Dette førte igjen til dannelsen av ASPnor og fra er selskapet et heleid datterselskap av Hemne Kraftlag BA. De eksterne kundene er spredt over store deler av landet, men hovedmassen befinner seg i Midt-Norge sør for Trondheim. Den eksterne kundemassen utgjør nå 80 prosent og selskapet har fortsatt kapasitet til videre vekst i eksternmarkedet. Kundeporteføljen er spredt på mange fagområder, men det er en overvekt av kunder innen økonomi/administrasjon og håndverks-/entreprenørvirksomhet. Treningssenterbransjen utgjør en voksende del av kundemassen som en følge av det nære samarbeidet med NorTrim. Det er nå 11 ansatte i selskapet; de fleste med lokal tilknytning. Dette har gitt oss en stabil arbeidsstokk og et godt grunnlag for å arbeide med kompetansetiltak som ivaretar kundens ønsker og samtidig tar inn de siste utviklingstrendene og teknologiene fra leverandørene. Selskapet har etter hvert opparbeidet seg en sterk Microsoft-kompetanse og er nå en såkalt Gold sertified partner. Medarbeiderne har også god kompetanse på Vismas økonomiprogrammer og på flere håndverkerprogrammer. ASPnors produktspekter spenner over et stort område og innholder utleie av serverplass, drift og utleie av en mengde programmer, utvikling av nye programmer, drift av webservere, drift av telefonsentraler, opplæring, konsulenttjenester og salg av program- og maskinvare. Vi tilbyr en av markedets beste løsninger for heimekontor med tilgang til Microsofts Officepakke, uansett om kunden er på Windows-, Mac- eller Linuxplattform. Vi er en totalleverandør til små og mellomstore bedrifter som vil sette ut egen IT-drift for å konsentrere oppmerksomheten om egen kjernevirksomhet. 16

17 HK Elektro AS Fra 1. april i år er selskapet uskilt fra Hemne Kraftlag BA som et datterselskap, der de ansatte er med på eiersiden. Vi tar alle oppdrag som en utfordring, og kommer gjerne med forslag til best mulige løsninger. Ingen oppdrag for små, ingen for store. Vi er til sammen 9 ansatte som har som målsetting å yte god og faglig bistand både til privatkunder og industrien. Vi er lokalisert i sokkeletasjen til Kraftlaget med inngang fra sjøsiden, der vi ønsker alle velkommen til en fagprat og gjerne om løsninger og pris. Bak: Håvard Sæterbø, Amund Skorild, Stig Sørdal, Terje Sørdal. Foran: Karl Jørgen Bruun, Anne S. Steinveg og Johan Svanem. Rober Haugen og Jon Olav Heimsbakk var ikke til stede da bildet ble tatt. Service HK Elektro AS som servicebedrift har som en klar målsetting å sette kunden i fokus. Alle oppdrag store som små vil være like viktig. Den faglige standarden skal være slik at du som kunde har gode opplevelser. Din opplevelse skal være: Rask hjelp God service Faglig utførelse Tilbakemeldinger Nødvendig kompetanse Konkurransedyktige priser Serviceinnstilt fra første henvendelse Enøk Enøk er i skuddet som aldri før, der myndighetene ber oss alle om å spare på strømmen. I denne forbindelse stiller vi til rådighet både kompetanse og faglig hjelp til løsninger. Vi tar gjerne et besøk for en uforpliktende vurdering av din bolig. Ring oss for avtale HK Elektro AS Telefon Mobil Fax

18 Expert Hemne 16. oktober 2008 ble vår butikk en del av Expert-konseptet. Det ble en herlig åpningsfest, og det ble feiret tre dager til ende med konkurranser, kaffe, kaker og mange gode tilbud. Vår nye profil ble godt mottatt av våre kunder, og butikken har fått et ansiktsløft som gjør at vi føler vi bedre kan imøtekomme deg som kunde med godt utvalg av varer i de fleste kategorier. Det at vi kan tilby elektrovarer til konkurransedyktige priser her i Hemne, er vi litt stolte av. Vi føler nå at vi bedre kan imøtekomme etterspørselen av produkter på elektromarkedet her i Hemne. Vi ønsker også i nærmeste fremtid å bedre vårt sortiment ytterligere med en bedre eksponering av hvitevareprodukter for innebygging, og å bedre produktutvalget innenfor enkelte kategorier. Vi tilbyr i vår fotolab.avdeling rammer, passfoto, fremkalling, skanning, forstørring, enkel retusjering, laminering og produksjon av innbydelser, bordkort og takkekort til enhver anledning. Butikken tilbyr også varmepumper fra Fujitsu, der du finner mange modeller som skulle passe til ethvert hjem og hytte. Vi kommer gjerne på befaring for å gi våre kunder den mest lønnsomme og praktiske løsningen av varmepumpe for ditt bruk. Butikkens produktspekter: * Brunevarer (TV, hi-fi etc.) * Hvitevarer (kjøleskap, vaskemaskin etc.) * Småelektrisk * Tele * Data * Belysning * Foto (også fotolab.) * Varmepumper Vi ønsker deg velkommen til vår Expert-butikk! Foran: Torild Ryggvik og Asbjørn Sødal. Bak: Heidi J. Krokdal, Torbjørn Øye og Marius kristiansen. 18

19 Det lokale eltilsyn (DLE) og måleravlesinga Det lokale eltilsyn Hemne Kraftlag BA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved kraftlaget er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynsansvarlig ved DLE er Hans Sæter. DLE er faglig underlagt DSB Region Midt-Norge. Det føres tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet kraftlagets forsyningsanlegg. DLE utfører sitt tilsyn etter instruks fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. En del av tilsynsvirksomheten omfatter også virksomhetskontroll med verifikasjon av HMS hos næringsdrivende. Skoleinformasjon I tillegg til elkontroll driver DLE også aktivt informasjonsarbeid om energi, elsikkerhet og miljø ovenfor alle 6. og 9. klassinger i vårt forsyningsområde. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning. Måleravdelinga Måleravdelinga er ansvarlig for innsamling av alle målerdata i vårt forsyningsområde. Ansvarlig for drifting av vår målerpark er målerinspektør Jan Bjørshol. Alle våre kwh-målere er underlagt revisjonskrav gitt av justervesenet. Hvert år blir en viss andel av våre målere innsendt for revisjonssjekk. Denne tjenesten kjøper vi av et eksternt revisjonsfirma. Ønsker kunde å få revidert en måler ut over revisjonskrav, vil måler bli demontert og sendt til revisjonssjekk. Viser det seg at det ikke er feil på måleren må kunde dekke kostnaden. 9. klasse ved Sodin skole på omvisning ved Søa kraftverk. Automatiske Måler Systemer (AMS) Norges vassdrags- og energidirektorat har foreslått endring i forskrift nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Som en følge av dette må det monteres nye målere med ny teknologi, såkalte Automatiske Måler Systemer (AMS) til måling av forbruket hos alle våre nettkunder. Målerne må være byttet innen utgangen av Hemne Kraftlag har nå startet opp med dette arbeidet. Målerbytte skjer kostnadsfritt for våre kunder og kan ta opp til cirka 1 time. Anlegget blir uten strøm under arbeidet. Toveiskommunikasjon vil gi mange fordeler både for oss og våre strømkunder. Teknologien vil blant annet bidra til bedre og mer korrekt informasjon om eget strømforbruk og den enkelte husholdning vil ikke lenger trenge å selv lese av strømmåleren. Elever ved Å Oppvekstsenter i Snillfjord. 19

20 B Hemne Kraftlag (BA) Svarsending Oslo Bedriften vår ORGANISASJONSFORM Hemne Kraftlag BA som er organisert som et andelslag, eies av våre kunder (54,4%), Hemne kommune (30,8%) og Snillfjord kommune (14,8%). Produksjon og layout: Søvesten Media AS Trykk : Grytting AS FORMÅL Laget har som formål å skaffe elektrisk energi til sine medlemmer innenfor kraftlagets forsyningsområde, samt for øvrig drive handel og annen næringsvirksomhet knyttet til hovedmålet, herunder delta i andre selskaper. ANSATTE Til å utføre våre arbeidsoppgaver, har vi i konsernet 62 ansatte i hel- og deltidsstillinger. FORSYNINGSOMRÅDET Bedriften vår forsyner Hemne og Snillfjord kommune med elektrisk kraft. Geografisk utstrekning cirka kvadratkilometer. FORSYNINGSNETT Kraftlaget har ingen egne kraftstasjoner, cirka 840 kilometer med linje- og kabelnett og 297 transformatorer.

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunnlagt 1951-55 driftsår

Årsrapport 2005. Grunnlagt 1951-55 driftsår Årsrapport 2005 Grunnlagt 1951-55 driftsår INNHOLD Per Arne Kaarstad ny daglig leder i Hemne Kraftlag BA fra 1. februar 2006 Hovedtall... s 2 Nøkkeltall... s 6 Lokalt engasjement... s 3 Styrets beretning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 484 534 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: TV 2 AS Forretningsadresse: Nøstegaten 72 5011 BERGEN

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer