Årsrapport Grunnlagt driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Grunnlagt 1951-58. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Grunnlagt driftsår

2 REPRESENTANTSKAPET Organisasjon og hovedtall Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende 15 medlemmer: Valgt fra Hemne kommune: Ståle Vaag Oddlaug B. Brekken Gunnar Hynne Erik Snekvik Tanja Solem Valgt av private andelseiere i Hemne: Jorulf Gumdal Henny Belsvik Lund Knut Volden Knut Gunnes Leif Moe Aage Sørli Valgt fra Snillfjord kommune: Anders Krokstad Oddvar Lian Valgt av private andelseiere i Snillfjord: Jorid Reklev Vitsø Jens Selnes Varamedlemmer: Geir Rostad Gudbjørn Singstad Frank Solem Varamedlemmer: Odd Ivar Andøl Per Olav Lund Varamedlemmer: Turid Mjønes Gerd Mary Fegstad Varamedlemmer: Turid Mjønes Egil Forren Jorulf Gumdal er Representantskapets leder, og Anders Krokstad er nestleder. STYRET Styret har en slik sammensetting: Svein Henry Berdal styreleder Varamedlemmer: Finn Skogvang nestleder Eldbjørg Røstvold Oddrun Andersen styremedlem Ragnar Volden Wenche S. Vuttudal styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Rita Stamnestrø HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat

3 HEMNE KRAFTLAG BA VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag BA sine kjernevirksomheter er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom sine datterselskaper driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relatert tjenesteyting, elektrobutikk, bredbåndleveranser, regnskaps- og økonomitjenester, programvareutvikling og fjernvarmeleveranser. STYRETS ARBEID I 2008 Styrets årsmelding for 2008 Selskapets styre består av fem medlemmer: Svein Henry Berdal Finn Skogvang Wenche S. Vuttudal Oddrun Andersen Jostein Folgerø styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Fire av styrets medlemmer velges av Representantskapet og ett medlem velges av og blant selskapets ansatte. Representantskapets leder møter i styrets møter som observatør. Det er i 2008 avholdt 11 styremøter og det er behandlet 79 saker. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift av selskapet er lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskapet. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Selskapets regnskap viser et underskudd etter skattekostnader på kr ,- (overskudd på kr ,- i 2007). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2008 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat for 2008 er - kr ,-. Dette fordeler seg med et underskudd på monopolvirksomheten med kr ,-, et overskudd på kraftomsetning med kr ,- og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet i morselskapet. Underskuddet i øvrig virksomhet relateres i hovedsak til drift av administrasjonsbygg og videreutvikling av IKT-aktiviteten. Heller ikke i 2008 er utviklingskostnader knyttet til denne virksomheten aktivert. Selskapet har ved utgangen av 2008 akkumulerte mindreinntekter med kr ,-. Reduksjonen av saldo er håndtert i samsvar med Representantskapets vedtak, jfr. note 16. Det vesentligste av årets investeringer på til sammen kr ,-, kan henføres til monopolvirksomheten. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser er tilsvarende med morselskapets, da en benytter egenkapitalmetoden ved regnskapsavslutningen. Hemne Kraftlag Elektro AS med sine butikk- og installasjonsavdelinger har også i 2008 svært dårlige resultat. Selskapets årsresultat ble - kr ,- som fordeler seg med kr ,- på installasjonsavdeling og kr ,- på butikk. Det ble i løpet av 2. halvår iverksatt konkrete tiltak ved begge avdelinger for å få gjennomført en betydelig snuoperasjon. Butikken ble ombygd og omprofilert, det ble gjennomført nødvendige endringer og reduksjoner i organisasjonen, samt at nye styringssystemer ble implementert. I 2009 er begge avdelinger skilt ut i egne selskap, hvor også de ansatte er med på eiersiden med betydelige beløp. HK Eiendom AS hadde i 2008 et normalt driftsår, og har et tilfredsstillende årsresultat på kr ,-. Selskapet eier både næringsbygg og boligeiendommer på Kyrksæterøra. MerkantilNor AS hadde en vesentlig aktivitetsøkning i 2008, og årsresultat er kr ,-. Ytterligere vekst og positiv resultatutvikling vil være avhengig av tilgang på kvalifiserte medarbeidere. forts. neste side 3

4 HemneNett AS viser igjen et godt årsresultat på kr ,-. Omfattende utbyggingsprosjekter ble gjennomført i 2008, slik at ytterligere mindre bebygde områder i konsesjonsområdet fikk bredbåndstilgang. NorTrim AS hadde i 2008 et negativt driftsresultat på kr ,-. Hovedårsaken er at alle utviklingskostnader knyttet til den nye programvaren for i hovedsak treningssenterbransjen, i selskapets regnskap er kostnadsført. Hemne Fjernvarme AS hadde et årsresultat på kr ,-. Selskapet gjennomførte i 2008 en betydelig utvidelse av sin infrastruktur til Sodin-området. Inntektspotensialet er dermed vesentlig økt i forhold til tidligere. Styret mener det fremlagte resultatregnskap og balanse, samt noter og kontantstrømoppstilling, gir et riktig bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31. desember ARBEIDSMILJØ/LIKESTILLING Sykefraværet i selskapet har gjennom flere år vært på et svært lavt nivå. I 2008 var sykefraværet 2,8 % mot 2,0 % året før, hvilket er på et meget tilfredsstillende nivå. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker siste driftsår. Styret betrakter arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Selskapet har en aktiv holdning til HMS-arbeidet for på best mulig måte å kunne forebygge helseskader og ivareta de ansattes sikkerhet. Både Hemne Kraftlag BA og datterselskapene er tilsluttet Hemne felles Bedriftshelsetjeneste. Det er i selskapet ansatt 5 kvinner og 25 menn. Tilsvarende tall for konsernet er 16 kvinner og 45 menn. Styret består av 5 medlemmer hvorav 2 er kvinner. Selskapet utøver ingen forskjellsbehandling mellom kvinner og menn hva lønn og andre betingelser angår. På toppen av Gransletto i Snillfjord ligger steinen som vuttudalsjutulen brukte til å tilintetgjøre Strandajutulen. Den ligger så langt utpå kanten at det er mulig å rugle på den. YTRE MILJØ Etter styrets oppfatning driver ikke selskapet virksomhet som forurenser det ytre miljø. Det etterstrebes å benytte miljøriktige stoffer og håndtere spesialavfall på en korrekt måte etter gjeldende forskrifter. KRAFTOMSETNING Hemne Kraftlag BA er alliansepartner med Fjordkraft AS når det gjelder kraftomsetning. Dette innebærer at risikoen knyttet til kraftomsetning er vesentlig redusert, samtidig som vi fremstår som en trygg og konkurransedyktig aktør. Våre priser og kvaliteten knyttet til våre produkter er fullt på høyde med de øvrige aktører i kraftmarkedet. Det er omsatt 56,8 GWH til våre kunder i 2008, hvilket er på samme nivå som foregående år. NETTVIRKSOMHETEN Kraftlagets distribusjonsnett er vel 800 km, fordelt på høy- og lavtspennsanlegg i Hemne og Snillfjord kommuner. Topografien i vårt konsesjonsområde er utfordrende, samtidig med at antall kunder er forholdsvis lavt, som medfører høye vedlikeholdskostnader i forhold til levert energimengde. Disse forhold medfører at nettleien i konsesjonsområdet er høyere enn ønskelig, men på et nivå som gjør det mulig å opprettholde den tekniske standard på nettet. For i noen grad å redusere nettleienivået, har selskapet i 2008 mottatt statlig utjevningstilskudd med til sammen kr. 2,1 mill. som tilsvarer ca. 3,2 øre pr. kwh. HENDELSER ETTER Styret har budsjettert med ikke å utnytte tildelt inntektsramme fullt ut i Dette betyr for våre kunder at økningen i nettleien ikke blir så høy som rammen skulle tilsi. Konsernets IKT-avdeling har vært en egen avdeling i morselskapet. Med virkning fra 1. april 2009 er virksomheten utskilt i et eget selskap under navnet ASPnor AS, og har 11 medarbeidere. Grunnlaget for utskillelsen er ønsket om større fokus på økonomi, marked og inntjening, samtidig å manifestere at IKT-virksomheten av konsernet betraktes som et satsningsområde med hensyn til utvikling av lokale kompetansearbeidsplasser. 4 Installasjonsvirksomheten og Expert-butikken er besluttet utskilt som egne selskaper. Bakgrunnen er meget svake økonomiske resultat i en lengre periode, og morselskapet ønsker å begrense sin fremtidige risiko ved drift av disse aktiviteter. Virksomhetenes ansatte vil delta på eiersiden i de nye selskapene. Styret kan for øvrig ikke påpeke spesielle forhold som har inntruffet etter regnskapsavleggelsen som har betydning for vurderingen av selskapets resultat og økonomiske status pr

5 OPPLYSNINGER OM FINANSIELL- OG MARKEDSRISIKO Selskapets og konsernets virksomhet er av en slik karakter at det ikke utgjør noen finansiell risiko av betydning. Kjernevirksomhetene driver i et stabilt marked, som i stor grad sikrer tilfredsstillende avkastning på den kapital som er knyttet til disse virksomhetene. Avkastningen for enkelte av de andre aktiviteter i konsernet er ikke tilfredsstillende, men utgjør ingen finansiell risiko for konsernet. Selskapet har god likviditet med ubetydelig langsiktig ekstern lånegjeld. Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko som er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. FREMTIDSUTSIKTER Selskapets likviditet og soliditet er god, og gir etter styrets oppfatning et godt grunnlag for videre utvikling av dagens aktiviteter. Styret er av den klare oppfatning at det er nødvendig med styrket fokus på de grunnlagsinvesteringer som er gjennomført med tanke på over noe tid å bringe driften av disse opp på et nivå som gir nødvendig avkastning på den investerte kapital. Både Hemne Kraftlag BA og dets datterselskaper skal ha fokus på miljø og energibalansen, og skal bidra til at virksomheten ikke belaster klimaet mer enn det som er nødvendig for å opprettholde en fornuftig aktivitet. Selskapene skal bidra med informasjon og andre målrettede aktiviteter i relasjon til miljøproblematikken. DATTERSELSKAPER Hemne Kraftlag BA har ved årsskiftet følgende datterselskaper: HK Elektro AS 100 % HemneNett AS 100 % HK Eiendom AS 100 % MerkantilNor AS 100 % NorTrim AS 100 % Hemne Fjernvarme AS 65 % ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering knyttet til dekning av årets underskudd på kr ,-: Overføring fra annen egenkapital kr ,- Gitt konsernbidrag ( kr ,-) Avsetning til fond for vurderingsforskjeller ( kr ,-) Sum disponeringer kr ,- Konsernets samlede årsresultat på -kr ,- dekkes ved tilsvarende overføring fra annen egenkapital. Styret retter en takk til selskapets ansatte for godt samarbeid og stor innsats til selskapets beste i Svein Henry Berdal Styreleder Wenche S. Vuttudal Styremedlem Jostein Folgerø Styremedlem Kyrksæterøra, 2. april 2009 Finn Skogvang Styremedlem Oddrun Andersen Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder Ormsteinen lå ved Bjørkneset i Vinjefjorden. Det fortelles at en finnkall mana all ormen inn i denne steinen slik at Bjørkneset skulle bli ormfritt. Samtidig spådde han ulykke hvis steinen ble ødelagt. Da det skulle bygges ny veg ble steinen sprengt. Mange senere ulykker ble derfor tilskrevet denne spådommen. Men om ormen kom tilbake - det er uvisst. 5

6 Balanse Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Robergkallen sin profil har vel de fleste sett. Den har forskjellige namn, og noen mener det er et indianeransikt de ser i profil. Det er fra Bugtaåsen at den er lettest å se. Noen sier også at det er kallen til Kåvakjerringa som er blitt til stein. Hvem vet! Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Langsiktige fordringer Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksje og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Note , , Ved Bjerknes i Vinjefjorden står Bispen. Dette er en spesiell steinformasjon som har løsnet fra fjellet slik at den står som en ensom obelisk for seg selv og attpåtil med et par furutrær på toppen. Den sees godt fra E39, men kan også beskues fra Hovdsetra.

7 Balanse Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Svein Henry Berdal Styreleder Wenche S. Vuttudal Styremedlem Kyrksæterøra 2. april 2009 Note , Finn Skogvang Styremedlem Oddrun Andersen Styremedlem I Hafsmoberga på nordsida av Snillfjorden ser vi i regnvær en foss som kaster seg rett i sjøen ned stupbratta. Det går ikke så lang tid med opphaldsvær før han er nesten borte igjen. Fossen har det folkelige namnet Migar n som betyr pessar n på folkeleg språk. Jostein Folgerø Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder 7

8 Resultatregnskap Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Bergdalsbrura. På nordsida av Vinjefjorden, rett over for Haukvika, kommer det om vinteren av og til fram et kvinneansikt i fjellet. Dette er Bergdalsbrura som vises når nysnøen legger seg. 8 Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Nedskriving av driftsmidler og immaterielle driftsmidler Avskrivning goodwill Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Positiv resultatandel tilknyttet selskap Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Negativ resultatandel tilknyttet selskap Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på investering i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ord.resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultatet Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Note , , , ,

9 Noter utdrag 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2008 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER P.R Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag BA inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-20% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Sum totale avskrivninger ifølge konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-35% 6,67-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Goodwill ved kjøp av 65% i Hemne Fjernvarme kr ,- avskrives over 15 år, med bakgrunn i den tidshorisont som ble lagt til grunn for investeringen. Øvrig goodwill avskrives over 5 år. 11. ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2008 P.r % Hemne kommune ,8 Snillfjord kommune ,8 Private andelseiere ,4 På nordsida av Åstfjorden finn vi dette landemerket av et fjell som er slipa og forma av isen under siste istid. Den heter Mjøneshatten. Sum andelskapital ,0 9

10 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Kraftlag Elektro AS (HKe) 100% 100% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100% 100% MerkantilNor AS (MN) 100% 100% HemneNett AS (HN) 100% 100% NorTrim AS (NT) 100% 100% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65% 65% Vaagen Flåtebygg AS (VF) 22,2% 22,2% Hemne Næringshagebygg AS (HNhB) 40% 40% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune. Resultat i konsernselskap for 2008 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Tall i hele tusen HKe HKei MN HN NT HF VF HNhB Balanseført verdi Tilgang til anskaffelseskost Resultatandel år Avskriving goodwill Konsernbidrag Betalt underpris 23 Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Frå Lenesodden er det lett å se Kovahålet der Kovakjerringa skal holde til. Hun er kanskje blitt samboer med Robergnissen etter at gubben hennes ble til stein. Ein kove kommer fra norrønt og betyr kammers. Det er nok i slekt med det engelske cave som betyr hule. Kovaholet kan kanskje tolkes som huleholet eller kammersholet. Selskapet overtok NorTrim As med virkning fra 21. januar Regnskapsmessig er hele 2008 innarbeidet i selskapsregnskapet og konsernregnskapet på grunn av små tallstørrelser er det ikke foratatt omarbeiding av fjorårstall. Pr har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Kraftlag Elektro Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Elektro Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Kraftlag Elektro Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) MerkantilNor Avregningskonto Kortsiktig MerkantilNor Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Fjernvarme Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) Nortrim Avregningskonto Kortsiktig gjeld Hemne Fjernvarme Annen langs. fordring Kortsiktig HemneNett Avregningskonto Kortsiktig gjeld HemneNett Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Eiendom Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Eiendom Avregningskonto Kortsiktig 16. MER- /MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer-/mindreinntekt med virkning fra Se også opplysninger i note 18. Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt ( i distribusjonsnettet) Merinntekt Akkumulert mindreinntekt Korrigering av KILE saldo Akkumulert mindreinntekt

11 17. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen. 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag BA Konsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Endring fond for vurderingsf Avgitt konsernbidrag Minoritetsinteresser Årets resultat UB OFFENTLIG TILSKUDD Selskapet har i 2008 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning. Indirekte kontantstrøm Hemne Kraftlag BA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av aksjer og driftsmidler Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill og nedskriving anl. midler /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.-eller finansaktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbatalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivaltenter ved per.slutt Glashyllo er namnet på et glatt og bratt bergsva der veien tar av til Berg ved Krokstadøra. Det fortelles om et dristig veddemål der en finnkall skulle få gardene på Berg om han overlevde en skitur ned Glashyllo. Sagnet sier at det gikk riktig så godt i utforløypa helt til han var kommet ned. Der traff han en stor stein i målområdet og omkom. 11

12 12 Revisjonsberetning

13 Din lokale leverandør Tlf

14 Nettavdelingen Heller ikke i 2008 var vi forskånet fra strømutfall. Av større feil/avbrudd kan vi nevne: * 5 trafohavari pga av lyn og torden * Mastebrann ved Vågan i Hemne pga bendselbrudd * Kabelhavari på 22 kv hengekabel ved Rotnes i Snillfjord Arbeidsomfanget i året som gikk har vært hektisk for nettavdelinga, med mange arbeidsoppgaver av forskjellig karakter. De to største prosjektene var framføring av fiber for HemneNett og kabling av deler av 22 kv linje til Ruten. Strekkingen av fiber på bestående 22 kv linje på strekningen Stølan Stormyr og fram til Vinjeøra, samt strekningen Selnes Vuttudalen, medførte betydelige ressursbruk. Før arbeidet med selve strekking av OPGW (fiber) kunne påbegynnes, måtte det på forhånd utføres et betydelig arbeid med forsterkning av mastepunktene. På strekningen Stølan Stormyr Vinjeøra ble de aller fleste mastepunktene forsterket med krysstag. I tillegg ble også en del mastepunkter utskiftet. På strekningen Selnes Vuttudalen var linje av en slik karakter at cirka 40 master måtte skiftes før arbeid med strekking av fiber kunne påbegynnes. Prosjektene har dermed også medført en nødvendig oppgradering av vår infrastruktur. Med godt egnet utstyr for anlegget, kunne relativt lange strekninger monteres løpende på en effektiv måte. Et betydelig arbeid ble her utført av vår dyktige montørstab. I tillegg ble det lagt fiberkabel på strekningen Vesseøra og fram til boligområdet Haugen. På oppdrag av Forsvaret ble kabling av cirka meter av bestående 22 kv linje til Ruten påbegynt i Pga av mangel på eget mannskap, ble det leid inn ekstern entreprenør til å utføre anlegget. Kabling i område bød på utfordringer, da det måtte gjennomføres sprening av grøft på store deler av traseen. For å gjøre en lang historie kort forløp arbeidet med anlegget ikke i samsvar med det som var avtalt med entreprenøren. Til slutt ble vi forespurt av utførende entreprenør om å sluttføre anlegget. Dette ble akseptert, da det hastet med å få anlegget ferdigstilt før vinteren gjorde sin ankomst. Store deler av arbeidet måtte gjøres på nytt, blant annet ble det avdekket flatklemte trekkrør som det ikke var mulig å trekke kabler gjennom. For å utbedre skaden måtte en først grave cirka 300 meter manuell grøft i all slags vær. Rørskadene ble utbedret og trekking kunne nå utføres. Kort tid etter ble anlegget ferdigstilt. En utført jobb som det står stor respekt av. Av andre utførte anlegg kan vi nevne: * Ombygging av trafoarrangementer ved: 740 Fjelnset, 750 Haukvik, 790 Hovde, 800 Bjørknes, og 1232 Fagevollen * Kabling av hytteområde ved Rotnes i Snillfjord * Tilknytning av Kvernstad kraftstasjon med tilhørende tekniske anlegg * Framføring av strøm til oppdrettsanlegg ved Stordalen, Snillfjord * Betydelig skogrydding utført både av egne og innleide personer 14 Til slutt vil vi takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som gikk.

15 HemneNett Året 2008 var for HemneNett preget av fortsatt stor aktivitet med utbygging. Bredbånd til alle er grunnlaget for utbyggingen i år, samt behovet for å kunne tilby større kapasiteter til markedet. Nye sentraler ADSL Årets utbygging er en videreføring av tidligere utbygde områder. For å avhjelpe situasjonen med dårlige linjer og kapasitet i boligområdene Haugen og Stølan, har vi bygd egne sentraler. Maks kapasitet i dag i disse områdene er opptil kbit. Radio bredbånd En del innbyggere i Hemne og Snillfjord har fortsatt ikke mulighet til å få bredbånd via telekabel. Disse har siden oppstarten hatt tilbud om radiobredbånd. Ny radiolink på Oddlia, for å dekke Berdalsgrenda og Sperilla, samt på Hunnesodden for å dekke områder som de senere år har gitt oss store utfordringer. HemneNett har i år oppgradert utstyret på radionettet både på Dalumsfjellet og Myrafjellet. Dette gir en betydelig gevinst i forhold til kapasiteter vi kan tilby, og maks kapasitet på nytt radioutstyr er i dag opptil 6000 kbit. Fiber Fiberteknologien har festet grepet om bredbåndsutbyggingen. Ved utbygging av sentralen i Haugen ble det lagt fiber fra Øra helt inn i sentralen vår. Fiber er også lagt hele veien Øra Vinjeøra Staurset. Det første private området som har fiber internett fra oss er Vuttudalen. I tillegg er enkeltkunder, som ikke kunne få ADSL, blitt koblet til fibernettet. Sjøsiden samt Kjørsetorget har også innlagt fiber. Support og service Innsatsen på servicesiden er også betydelig i forhold til utfordringene med bredbånd til alle. Etter de oppgraderinger som er gjort i nettet, synes det som at nettet fungerer godt. Med HemneNett inn i framtiden HemneNett vil også i 2009 fortsette utbyggingen av bredbånd. Oppgradering av eksisterende nett vil ta større del av aktiviteten og bredbånd til alle har fortsatt høy prioritet. Produktet trådløse soner er under utredning, og vi håper å kunne tilby dette i løpet av året. Det vil bidra til å øke markedsmulighetene for HemneNett samt øke kompetansen i bedriften. Konkurransen i markedet er stor med mange aktører. Vi følger markedet tett og søker hele tiden å kunne tilby det aller beste til våre kunder. NorTrim NorTrim er markedsleder på programvare for drift av treningssentre. Selskapet har om lag 250 sentre i sin kundemasse og har driftsrutiner for 20 av disse. NorTrim går inn i en meget spennende periode i forbindelse med lanseringen av ny, egenutviklet programvare for treningssenterdrift. Den nye programvaren er basert på.net-programmering og gir mange flere muligheter for kundetilpasning, stor fleksibilitet og er framtidssikker. Fleksibiliteten gjør at programvaren ikke bare kan brukes til drift av treningssentre; den vil også være et utmerket verktøy for administrasjon av andre medlemsbaserte organisasjoner. De første pilotkundene tar programmet i bruk i disse dager og lansering av første versjon av programmet skjer i august. Vi regner med å gjennomføre implementering hos eksisterende kunder i løpet av en toårsperiode. NorTrim leverer også webbooking til treningssentre med mulighet til SMS-varsling til kundene. Denne programvaren er nå videreutviklet til bruk i lag og foreninger. KIL/Hemne og Hemne motorklubb er allerede pilotkunder og Vålerenga fotball tar systemet i bruk i løpet av sommeren. 15

16 MerkantilNor MerkantilNor AS (tidligere MerkantilService Hemne AS) er et heleid datterselskap i konsernet Hemne Kraftlag BA. Selskapet har i en årrekke levert tjenester til næringslivet i Hemne og nabokommuner innenfor regnskap, skatt, lønn og økonomisk rådgiving, og har som en overordnet målsetting å levere gode og fleksible tjenester tilpasset de behov næringslivet til enhver tid har. Selskapet har i nært samarbeid med ASPnor i Hemne Kraftlag BA utviklet produkter der den enkelte kunde i svært stor grad kan få skreddersydd egne løsninger som kan inneholde alt fra tradisjonelle regnskapskontortjenester der alle funksjoner ivaretas av regnskapskontoret, til løsninger der kunden leier IT-tjenester og serverfunksjoner hos Hemne Kraftlag BA og ved hjelp av bredbåndstilgang og andre datatekniske løsninger selv aktivt tar del i regnskapsprosessen med de ressurser den enkelte kunde måtte ha tilgjengelig. Eksempler her kan være at kunden selv foretar fakturering, betalingstjenester eller bilagsregistrering og ikke minst at kunden selv til enhver tid kan ta tar ut de rapporter som ønskes. Tilbakemeldingene fra kundene som har tatt i bruk skreddersydde løsninger er meget gode, og produktet medfører at selskapets geografiske kundeområde er utvidet. Ta kontakt dersom dette ser interessant ut. Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende gjennomgang og utarbeiding av forslag til løsning for akkurat deg. ASPnor ASPnor var opprinnelig Hemne Kraftlag BAs IT-avdeling. Som en følge av solid kompetanse og god kapasitet, tok avdelingen etter hvert i mot oppdrag for eksterne kunder. Dette førte igjen til dannelsen av ASPnor og fra er selskapet et heleid datterselskap av Hemne Kraftlag BA. De eksterne kundene er spredt over store deler av landet, men hovedmassen befinner seg i Midt-Norge sør for Trondheim. Den eksterne kundemassen utgjør nå 80 prosent og selskapet har fortsatt kapasitet til videre vekst i eksternmarkedet. Kundeporteføljen er spredt på mange fagområder, men det er en overvekt av kunder innen økonomi/administrasjon og håndverks-/entreprenørvirksomhet. Treningssenterbransjen utgjør en voksende del av kundemassen som en følge av det nære samarbeidet med NorTrim. Det er nå 11 ansatte i selskapet; de fleste med lokal tilknytning. Dette har gitt oss en stabil arbeidsstokk og et godt grunnlag for å arbeide med kompetansetiltak som ivaretar kundens ønsker og samtidig tar inn de siste utviklingstrendene og teknologiene fra leverandørene. Selskapet har etter hvert opparbeidet seg en sterk Microsoft-kompetanse og er nå en såkalt Gold sertified partner. Medarbeiderne har også god kompetanse på Vismas økonomiprogrammer og på flere håndverkerprogrammer. ASPnors produktspekter spenner over et stort område og innholder utleie av serverplass, drift og utleie av en mengde programmer, utvikling av nye programmer, drift av webservere, drift av telefonsentraler, opplæring, konsulenttjenester og salg av program- og maskinvare. Vi tilbyr en av markedets beste løsninger for heimekontor med tilgang til Microsofts Officepakke, uansett om kunden er på Windows-, Mac- eller Linuxplattform. Vi er en totalleverandør til små og mellomstore bedrifter som vil sette ut egen IT-drift for å konsentrere oppmerksomheten om egen kjernevirksomhet. 16

17 HK Elektro AS Fra 1. april i år er selskapet uskilt fra Hemne Kraftlag BA som et datterselskap, der de ansatte er med på eiersiden. Vi tar alle oppdrag som en utfordring, og kommer gjerne med forslag til best mulige løsninger. Ingen oppdrag for små, ingen for store. Vi er til sammen 9 ansatte som har som målsetting å yte god og faglig bistand både til privatkunder og industrien. Vi er lokalisert i sokkeletasjen til Kraftlaget med inngang fra sjøsiden, der vi ønsker alle velkommen til en fagprat og gjerne om løsninger og pris. Bak: Håvard Sæterbø, Amund Skorild, Stig Sørdal, Terje Sørdal. Foran: Karl Jørgen Bruun, Anne S. Steinveg og Johan Svanem. Rober Haugen og Jon Olav Heimsbakk var ikke til stede da bildet ble tatt. Service HK Elektro AS som servicebedrift har som en klar målsetting å sette kunden i fokus. Alle oppdrag store som små vil være like viktig. Den faglige standarden skal være slik at du som kunde har gode opplevelser. Din opplevelse skal være: Rask hjelp God service Faglig utførelse Tilbakemeldinger Nødvendig kompetanse Konkurransedyktige priser Serviceinnstilt fra første henvendelse Enøk Enøk er i skuddet som aldri før, der myndighetene ber oss alle om å spare på strømmen. I denne forbindelse stiller vi til rådighet både kompetanse og faglig hjelp til løsninger. Vi tar gjerne et besøk for en uforpliktende vurdering av din bolig. Ring oss for avtale HK Elektro AS Telefon Mobil Fax

18 Expert Hemne 16. oktober 2008 ble vår butikk en del av Expert-konseptet. Det ble en herlig åpningsfest, og det ble feiret tre dager til ende med konkurranser, kaffe, kaker og mange gode tilbud. Vår nye profil ble godt mottatt av våre kunder, og butikken har fått et ansiktsløft som gjør at vi føler vi bedre kan imøtekomme deg som kunde med godt utvalg av varer i de fleste kategorier. Det at vi kan tilby elektrovarer til konkurransedyktige priser her i Hemne, er vi litt stolte av. Vi føler nå at vi bedre kan imøtekomme etterspørselen av produkter på elektromarkedet her i Hemne. Vi ønsker også i nærmeste fremtid å bedre vårt sortiment ytterligere med en bedre eksponering av hvitevareprodukter for innebygging, og å bedre produktutvalget innenfor enkelte kategorier. Vi tilbyr i vår fotolab.avdeling rammer, passfoto, fremkalling, skanning, forstørring, enkel retusjering, laminering og produksjon av innbydelser, bordkort og takkekort til enhver anledning. Butikken tilbyr også varmepumper fra Fujitsu, der du finner mange modeller som skulle passe til ethvert hjem og hytte. Vi kommer gjerne på befaring for å gi våre kunder den mest lønnsomme og praktiske løsningen av varmepumpe for ditt bruk. Butikkens produktspekter: * Brunevarer (TV, hi-fi etc.) * Hvitevarer (kjøleskap, vaskemaskin etc.) * Småelektrisk * Tele * Data * Belysning * Foto (også fotolab.) * Varmepumper Vi ønsker deg velkommen til vår Expert-butikk! Foran: Torild Ryggvik og Asbjørn Sødal. Bak: Heidi J. Krokdal, Torbjørn Øye og Marius kristiansen. 18

19 Det lokale eltilsyn (DLE) og måleravlesinga Det lokale eltilsyn Hemne Kraftlag BA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved kraftlaget er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynsansvarlig ved DLE er Hans Sæter. DLE er faglig underlagt DSB Region Midt-Norge. Det føres tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet kraftlagets forsyningsanlegg. DLE utfører sitt tilsyn etter instruks fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. En del av tilsynsvirksomheten omfatter også virksomhetskontroll med verifikasjon av HMS hos næringsdrivende. Skoleinformasjon I tillegg til elkontroll driver DLE også aktivt informasjonsarbeid om energi, elsikkerhet og miljø ovenfor alle 6. og 9. klassinger i vårt forsyningsområde. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning. Måleravdelinga Måleravdelinga er ansvarlig for innsamling av alle målerdata i vårt forsyningsområde. Ansvarlig for drifting av vår målerpark er målerinspektør Jan Bjørshol. Alle våre kwh-målere er underlagt revisjonskrav gitt av justervesenet. Hvert år blir en viss andel av våre målere innsendt for revisjonssjekk. Denne tjenesten kjøper vi av et eksternt revisjonsfirma. Ønsker kunde å få revidert en måler ut over revisjonskrav, vil måler bli demontert og sendt til revisjonssjekk. Viser det seg at det ikke er feil på måleren må kunde dekke kostnaden. 9. klasse ved Sodin skole på omvisning ved Søa kraftverk. Automatiske Måler Systemer (AMS) Norges vassdrags- og energidirektorat har foreslått endring i forskrift nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Som en følge av dette må det monteres nye målere med ny teknologi, såkalte Automatiske Måler Systemer (AMS) til måling av forbruket hos alle våre nettkunder. Målerne må være byttet innen utgangen av Hemne Kraftlag har nå startet opp med dette arbeidet. Målerbytte skjer kostnadsfritt for våre kunder og kan ta opp til cirka 1 time. Anlegget blir uten strøm under arbeidet. Toveiskommunikasjon vil gi mange fordeler både for oss og våre strømkunder. Teknologien vil blant annet bidra til bedre og mer korrekt informasjon om eget strømforbruk og den enkelte husholdning vil ikke lenger trenge å selv lese av strømmåleren. Elever ved Å Oppvekstsenter i Snillfjord. 19

20 B Hemne Kraftlag (BA) Svarsending Oslo Bedriften vår ORGANISASJONSFORM Hemne Kraftlag BA som er organisert som et andelslag, eies av våre kunder (54,4%), Hemne kommune (30,8%) og Snillfjord kommune (14,8%). Produksjon og layout: Søvesten Media AS Trykk : Grytting AS FORMÅL Laget har som formål å skaffe elektrisk energi til sine medlemmer innenfor kraftlagets forsyningsområde, samt for øvrig drive handel og annen næringsvirksomhet knyttet til hovedmålet, herunder delta i andre selskaper. ANSATTE Til å utføre våre arbeidsoppgaver, har vi i konsernet 62 ansatte i hel- og deltidsstillinger. FORSYNINGSOMRÅDET Bedriften vår forsyner Hemne og Snillfjord kommune med elektrisk kraft. Geografisk utstrekning cirka kvadratkilometer. FORSYNINGSNETT Kraftlaget har ingen egne kraftstasjoner, cirka 840 kilometer med linje- og kabelnett og 297 transformatorer.

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 Kjære leser! Årets rapport til våre eiere og kunder innholder foruten regnskap for 2009 og styrets beretning, også omfattende informasjon om konsernets virksomhet.

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011

1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011 1951-2012 61. driftsår www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2011 2 Kjære leser Kraftlagets eiere har gjennom flere år hatt en klar strategi om at selskapet skal være et lokalt eid og lokalt driftet selskap.

Detaljer

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 1951-2013 www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger,

Detaljer

Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår

Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår Årsrapport 2004 Grunnlagt 1951-54 driftsår LOKALT ENGASJEMENT Kraftlaget har avsatt midler til investeringer for kommersiell virksomhet og infrastruktur. Dersom du har et prosjekt som du går og tenker

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2008 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2012 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2009 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 INNHOLD Generelt.. 3 Styrets beretning. 7 Resultatregnskap. 14 Balanse 15 Noter.. 16 Kontantstrømanalyse mor 24 Kontantstrømanalyse konsern..

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

årsrapport 2007 Vi er lokale

årsrapport 2007 Vi er lokale Vi er lokale årsrapport 2007 Danebu. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Flott himmel over Syndin. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Innhold 3 Selskapet og organisasjon 4-7 Styrets beretning

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer