Årsrapport Grunnlagt driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005. Grunnlagt 1951-55 driftsår"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Grunnlagt driftsår

2 INNHOLD Per Arne Kaarstad ny daglig leder i Hemne Kraftlag BA fra 1. februar 2006 Hovedtall... s 2 Nøkkeltall... s 6 Lokalt engasjement... s 3 Styrets beretning for s 4 Resultatregnskap... s 9 Balanse... s 7 Noter... s 11 Kontantstrømanalyse... s 10 Revisjonsberetning... s 13 Garantikraft... s 14 Driftsavdelingen... s 15 HemneNett... s 16 Merkantilservice Hemne... s 17 Installasjon og verksted... s 18 Butikk... s 19 Bedriften vår... s 20 Hovedtall konsern (i 1000 kroner) Driftsinntekter Driftskostn. ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Årsresultat

3 LOKALT ENGASJEMENT Kraftlaget har avsatt midler til investeringer for kommersiell virksomhet og infrastruktur. Dersom du har et prosjekt som du går og tenker på og som du mener er realiserbart, så kontakt oss. Blir prosjektet vurdert som interessant og til å være innenfor de rammer våre eiere har satt, kan vi delta med økonomiske midler. Vi oppfordrer alle til å søke. Søknader om midler til kommersiell virksomhet og infrastruktur behandles hele året. Nedenfor følger ytterligere informasjon om ordningene. LOKALE INVESTERINGER Eierne ved Hemne Kraftlag BA har vedtatt at inntil 5 millioner kroner av kraftlagets ressurser kan disponeres til investeringer i kommersiell virksomhet og tiltak innen infrastruktur i lokalsamfunnet. Kapitalen som på denne måten ble stilt til disposisjon fordeler seg med 3 millioner kroner på kommersiell virksomhet og 2 millioner kroner på investeringer i infrastruktur. Betydelige deler av midlene er ennå ikke disponert. Egenkapital- og likviditetssituasjonen i Hemne Kraftlag gjør at selskapet har økonomisk handlefrihet. En finner det rimelig at en del av kapitalen på denne måten kan pløyes tilbake til lokalsamfunnet. Dette fører igjen til at det er de som har vært med på å bygge opp kapitalen som får nyte godt av den. Investeringer i infrastruktur: Dette defineres som investeringer av ikke kommersiell karakter, men som har stor betydning for innbyggerne i lokalsamfunnet. Investeringsrammen rettet mot infrastruktur disponeres av styret i Hemne Kraftlag. For utredning av aktuelle infrastrukturprosjekt er det opprettet en rådgivende gruppe som består av to representanter fra representantskapet og to representanter fra styret i Hemne Kraftlag. Investeringer i kommersiell virksomhet: Kommersiell virksomhet defineres som deltagelse i ordinær forretningsvirksomhet. Hemne Kraftlag har som målsetning å være en aktiv investor i de prosjekter det investeres i. Dette medfører at det må etableres styrende og administrative organ i Hemne Kraftlag systemet med tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å gå aktivt inn i aktuelle investeringer. Styret i Hemne Kraftlag fastsetter rammer for investeringsaktiviteten, herunder rammer for størrelse på enkeltengasjement, akseptabelt risikonivå og avkastningskrav. Det er en målsetning at alle investeringer som foretas skal tilføre nye eller sikre eksisterende arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunnet. Kyrksæterøra Svein Henry Berdal styreleder SPONSORMIDLER Utenom dette har vi en pengesum som deles ut årlig, til lag og foreninger. Denne summen deles mest mulig likt på søkerne. Årlig utbetaling ligger på rundt 1000 til 1500 kroner. Søknadene behandles en til to ganger om året. Søknadsfrist for 2006 er satt til 1. september. 3

4 STYRETS ÅRSMELDING FOR HEMNE KRAFTLAG BA Virksomhetens art Hemne Kraftlag BA sin kjernevirksomhet er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom egne datterselskap driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relaterte aktiviteter, butikk, bredbåndstjenester og regnskaps- /økonomitjenester. Styrets arbeid i 2005 Selskapets styre består av fem medlemmer: Ingvar Nilsen leder Svein Henry Berdal nestleder Ellbjørg Skinderhaug styremedlem Finn Skogvang styremedlem Wiggo Johansen styremedlem Fire av styrets medlemmer velges av Representantskapet og et medlem velges av og blant selskapets ansatte. Representantskapets leder, Kåre Berdal, og selskapets daglige leder deltar i styremøtene uten stemmerett. Det har i 2005 vært avholdt 13 møter og 63 saker har vært behandlet. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelse av årsregnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Selskapets regnskap viser et overskudd før skatt på kr Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2005 kr , som tilsvarer 87,6 % av totalkapitalen. Likviditetsbeholdning pr var meget tilfredsstillende. Evnen til egenfinansiering av investeringer er svært god. For øvrig vises til årsregnskapet med noter. Styret mener det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir et riktig bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31. desember Det er ikke inntruffet forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for å vurdere selskapets stilling og resultat. Arbeidsmiljø personale - likestilling Det totale sykefraværet i selskapet var i 2005 på 339 dager. Dette tilsvarer 1,9 % av den totale arbeidstiden. Det er ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av siste driftsår. Selskapet har en aktiv holdning til HMS-arbeidet, da deler av virksomheten kan være eksponert for uhell om retningslinjer ikke utvikles og følges opp. Arbeidsmiljøet i Hemne Kraftlag BA betraktes som godt. Alle selskap i konsernet er medlemmer i Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten er et tiltak som bidrar til å styrke det generelle helsearbeidet i medlemsvirksomhetene. Det er i selskapet ansatt 4 kvinner og 20 menn. Tilsvarende tall for konsernet er 10 kvinner og 36 menn. I selskapets styre er ett medlem kvinne. Det råder full likestilling mellom kjønnene i selskapet, og det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker om lønn, avansement og rekruttering. Ytre miljø Selskapets aktiviteter drives med formål om minst mulig negativ påvirkning av det ytre miljø. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at virksomheten forurenser eller påvirker det ytre miljø på en uheldig måte. Kraftomsetning Hemne Kraftlag BA er alliansepartner med Fjordkraft AS når det gjelder kraftomsetning. Ordningen innebærer for selskapet at risikoen knyttet til kraftomsetning er vesentlig redusert, samtidig som vi fremstår som en trygg og konkurransedyktig leverandør. Våre priser og produkter er fullt på linje med de øvrige aktører i kraftmarkedet. Nettvirksomheten Kraftlagets linjenett er vel 800 km, fordelt på høy- og lavtspenn. Deler av nettet er lagt i jord for å skjerme miljøet mest mulig. Vårt konsesjonsområde er relativt spredt bebygd, og med en utfordrende topografi, hvilket gjør drift- og vedlikeholdsarbeidet relativt kostbart. I 2005 fikk Hemne Kraftlag BA statlig tilskudd på kr som i sin helhet er benyttet til reduksjon i nettleietariffen.

5 Fremtidsutsikter Vedtak i Representantskap og styre slår fast at dagens organisasjonsform skal opprettholdes. I tillegg til å være en leverandør av elektrisk energi og nettjenester, skal selskapet benytte en andel av sine økonomiske ressurser til å utvikle næringsaktiviteter og infrastruktur i vårt forsyningsområde. Selskapets likviditet og soliditet er svært god, og gir etter styrets oppfatning et unikt utgangspunkt både for videre utvikling av dagens aktiviteter og deltakelse i nye prosjekter. Selskapet vil ha nødvendig fokus på energibalansen i Midt-Norge, og vil i den grad det er mulig bidra til å bedre denne. Datterselskaper Selskapets konkurranseutsatte aktiviteter ble i 2005 drevet gjennom det heleide datterselskapet HK Gruppen AS. Selskapet eide 100 % av selskapene HK Elektro AS og Merkantilservice Hemne AS. Høsten 2005 ervervet Hemne Kraftlag BA de resterende 60 % av aksjene i HemneNett AS. HK Gruppen AS hadde i 2005 et årsresultat på kr , mens datterselskapene HK Elektro As og Merkantilservice Hemne AS hadde et samlet resultat på kr HemneNett AS hadde et årsresultat på - kr Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at selskapets årsresultat på kr i tillegg overføring fra Annen egenkapital med kr , totalt kr overføres som konsernbidrag til annet selskap i konsernet. Konsernets samlede årsresultat er kr Styret vil avslutningsvis rette en stor takk til selskapets ansatte for innsats og medvirkning gjennom Kyrksæterøra, 3. mai 2006 Ingvar Nilsen Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Svein H. Bergdal Nestleder Wiggo Johansen Styremedlem Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder 5

6 HEMNE KRAFTLAG BA ORGANISASJON REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av 15 medlemmer. Etter at andelseierne har gjennomført nyvalg ved årsskiftet, har Representantskapet nå slik sammensetning: Valgt fra Hemne kommune: Gunnar Hynne Geir Rostad Erik Snekvik Oddlaug B Brekken Ståle Vaag Valgt av private andelseiere i Hemne: Jorulf Gumdal Henny Belsvik Lund Knut Volden Knut Gunnes Leif Moe Oddrun Andersen Valg fra Snillfjord kommune: Kåre Berdal Lars Erik Berg Valg av private andelseiere i Snillfjord: Jorid Reklev Vitsø Jens Selnes Varamedlemmer: Erik Barhals Anne Karin Nyrø Kjell Øyasæter Varamedlemmer: Aage Sørli Odd Ivar Andøl Per Olav Lund Varamedlemmer: Reidun Olsrud Sverre J. Jakobsen Varamedlemmer: Turid Mjønes Egil Forren STYRET Etter valg i Representantskapet 19. mai 2006 har styret slik sammensetning: Svein Henry Berdal Finn Skogvang Ellbjørg Skinderhaug Wenche Vuttudal Wiggo Johansen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer: Eldbjørg Røstvold Ragnar Volden JOSTEIN SOLVIK Kraftlagets mangeårige leder Jostein Solvik har fratrådt sin stilling som el-verksjef på grunn av sykdom. Solvik har lagt ned et betydelig arbeid i selskapet, og har vært en pådriver i å utvikle Hemne Kraftlag til det som i dag fremstår som en solid og veldrevet virksomhet med godt rotfeste i Hemne og Snillfjord. Hemne Kraftlag BA retter mange takk til Jostein Solvik for den innsats har lagt ned for selskapet. ORGANISASJON Pr. juni 2006 er konsernets virksomhet organisert som det fremgår av organisasjons kartet. 6

7 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Langsiktige fordringer Sum varige driftsmidler Note Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra, 3. mai 2006 Ingvar Nilsen Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Svein Henry Bergdal Nestleder Wiggo Johansen Styremedlem 8 Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder

9 RESULTATREGNSKAP Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill Materiell til vedlikehold/ nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskriving av andre finansielle anleggsmidler Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på investering i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Note , , ,

10 INDIREKTE KONTANTSTRØM HEMNE KRAFTLAG - KONSERN Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.-eller finansaktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer = Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger av egenkapital = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter = Beh. av kont. og kontantekvivaltenter ved per.slutt

11 NOTER - UTDRAG 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstore foretak. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av 2005 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER PR Maskiner/ Goodwill Fordelings- Bygninger Sum Hemne Kraftlag BA Inventar nett Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivinger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-20% 12,5% 3,3-5% 0-3% Maskiner/ Goodwill Fordelings- Bygninger Sum Konsern inventar nett Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger % avskrivning HemneNett Sum totale avskrivninger iflg.konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-35% 20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. 11. ANTALL ANDELER Andelseier Pr Pr % Hemne kommune ,3 Snillfjord kommune ,1 Private andelseiere ,6 Sum andelskapital ,0 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Kraftlag Elektro AS 100% 100% Hemne Kraftlag Gruppen AS 100% 100% Merkantilservice Hemne AS 100% 100% HemneNett AS 100% 100% Resultat i konsernselskap for 2005 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden.selskapet har i oktober 2005 kjøpt seg opp til 100% i HemneNett AS. Aksjer i Hemne Kraftlag ELektro AS og Merkantilservice Hemne AS er indirekte eid gjennom datterselskapet Hemne Kraftlag Gruppen AS. Hemne Kraftlag Hemne Kraftlag Merkantilservice HemneNett AS Elektro AS Gruppen AS Hemne AS Balanseført verdi Tilgang til anskaffelseskost Resultatandel år Avskrivning goodwill EK korreksjon ved oppkjøp Konsernbidrag Innarb. av pensjonsforpl. pr Balanseført verdi Resultatandel Hemne Kraftlag Gruppen AS inkluderer res.andel HKe og MSh 11

12 NOTER - UTDRAG Pr har selskapet følgende fordringer på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Beløp Nedbetalingsvilkår Hemne Kraftlag Elektro AS Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Elektro AS Annen langsiktig fordring Langsiktig (>5 år) MerkantilService Hemne As Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Gruppen AS Avregningskonto Kortsiktig 16. MER-/MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt (i distribusjonsnettet) Merinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostander ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag BA Konsern Opptjent Annen Andelskapital egenkapital Andelskapital egenkapital IB Innbetalt andelskapital Innarb. fond for vurd.forskj Fond for vurderingsforskjeller Innarbeidelse av pensjonsforpl EK endring oppkjøp HemneNett Innarb. av pensj. Forpl.HKe Årets resultat UB

13 REVISJONSBERETNING 13

14 GARANTIKRAFT BRUK DIN LOKALE KRAFTLEVERANDØR OG DU HAR FØLGENDE FORDELER: * Lokal leverandør * Samlet avregning- samme mengder på nettleie som kraftleveransen * En regning for både kraft og nettleie * Du velger selv om du ønsker kvartal eller månedsregning * Samme kundebehandler på kraft og netteleie og vi hjelper deg lokalt * Du betaler på etterskudd (hos andre kraftleverandører betaler du som oftes på forskudd) * Strømforsikring (gjelder ved skade inntil 52 uker, egne vilkår) 14

15 DRIFTSAVDELINGEN Fjoråret var et hektisk år med mye anleggsvirksomhet. Av anlegg med større karakter kan vi nevne: Kabling av eksisterende lavspentlinje i forbindelse med rehabilitering ved Klakkhaugen på Hemnskjel Kabling av høyspent linje. Montering av trafokiosk med tilhørende lavspent kabling ved Vorpbukt på Hemnskjel Framføring av strøm til hyttefelt Oldervika ved Belsvika. Montering av isolert 22 KV hengekabel på strekningen Bjørksetra - Skisenteret Legging av kabel i forbindelse med nytt boligfelt ved Grindbakken på Hellandsjøen Etablering av fiber for HemneNett på strekningen Grindbakken Å-gruva på Hellandsjøen. Kunder og installasjoner Av nytilknyttede anlegg ble det i alt tilkoblet 72 installasjoner. Derav var det 1 næringsbygg, 12 boliger/ leiligheter, 56 hytter/fritidsboliger og 3 marinaer. Ved utgangen av året var det 3940 aktive anlegg. Det stedlige eltilsyn har i 2005 besiktiget 180 installasjoner. Det ble ikke registret ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Videre kan vi nevne at tilsynet deltok i etterforskning ved 2 branntilfeller. 18 oppdrag i forbindelse med oppdrag for reparasjoner på våre kunders private anlegg. Sammenligner vi med forrige år hadde vi 7 flere uregelmessige hendelser i UTFORDRINGER VI STÅR FORAN Luft linjenett Store deler av forsyningsnettet består av luftlinjenett med en stolpemasse på ca 9000 master. Når vi vet at en stor andel ble bygd i tidsrommet fra midten på 50- tallet og fram til midten på 60 tallet har disse nådd en betydelig alder, hvilket vi ser ved råtekontroll av master. Vi kan med sikkerhet si at vi står foran utskiftning av et betydelig antall master i årene framover. Skogrydding Vi har ca 840 km linjenett i forsyningsområde vårt, og størsteparten er i områder med skog. Dette tilsier at vi har store utfordringer når det gjelder skogrydding langs linjenettet. Skog i berøring med linjenett fører til strømbrudd, og det er ikke ønskelig for noen. Nødvendig skogrydding vil derfor bli en prioritert arbeidsoppgave framover. I tillegg til skogrydding er vi nødt til å sprøyte med roundup for å forsinke etterveksten av skog. Til slutt vil vi takke alle vår kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som gikk, og vi ser fram til videre samarbeid. Hilsen Driftsavdelingen Driftsforstyrrelser Avbruddene fordeler seg slik: 20 på transformatoranlegg 15 på 22 KV luftledninger 13 på lavspent luftledninger 6 på lavspent jordkabelanlegg 26 planmessige utkoblinger på 22 KV nettet I tillegg var vakthavende montør ute på 15

16 LOKAL BREDBÅNDSLEVERANDØR VOKSER OG VOKSER Følgende områder dekkes: * Kyrksæterøra januar 2004 * Vinjeøra november 2004 * Krokstadøra november 2004 * Ytre Snillfjord november 2004 * Hellandsjøen august 2005 * Storoddan juli 2005 Følg med på våre hjemmesider: så vil du finne informasjon om utbygging og når vi kan levere hos dere. BREDBÅND FRA DIN LOKALE LEVERANDØR Vi tilbyr: * Lave priser * God kapasitet * Support og service på stedet, vi er her og hjelper deg når du trenger oss. * Bredbåndstelefoni * TV på bredbånd kan også snart være aktuelt i Hemne - følg med! Prisene og kapasiteten endres flere ganger i året. Du får nå bredbånd fra kr. 229,- pr. måned. Kapasiteten de fleste i dag bruker er 2500/400 som koster 372,- pr. måned. Kundebehandler Unni Kaald 16

17 MERKANTILSERVICE HEMNE AS Merkantilservice Hemne AS er et heleid datterselskap i konsernet Hemne Kraftlag BA. Selskapet har i en årrekke levert tjenester til næringslivet i Hemne og nabokommuner innenfor regnskap, skatt, lønn og økonomisk rådgiving, og har som en overordnet målsetting å levere gode og fleksible tjenester tilpasset de behov næringslivet til enhver tid har. Selskapet har i nært samarbeid med ITavdelingen i Hemne Kraftlag BA utviklet produkter der den enkelte kunde i svært stor grad kan få skreddersydd egne løsninger som kan inneholde alt fra tradisjonelle regnskapskontortjenester der alle funksjoner ivaretas av regnskapskontoret, til løsninger der kunden leier IT-tjenester og serverfunksjoner hos Hemne Kraftlag BA og ved hjelp av bredbåndstilgang og andre datatekniske løsninger selv aktivt tar del i regnskapsprosessen med de resurser den enkelte kunde måtte ha tilgjengelig. Eksempler her kan være at kunden selv foretar fakturering, betalingstjenester eller bilagsregistrering og ikke minst at kunden selv til enhver tid kan ta tar ut de rapporter som ønskes. Tilbakemeldingene fra kundene som har tatt i bruk skreddersydde løsninger er meget gode, og produktet medfører at selskapets geografiske kundeområde er utvidet. Ta kontakt dersom dette ser interessant ut. Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende gjennomgang og utarbeiding av forslag til løsninger for akkurat dine behov Vi befinner oss i: Industriveien 5 Tlf Fax Mob Bruk gjerne vår e-postadresse: 17

18 INSTALLASJON OG VERKSTED ELFAG Elfag er landets største kjede av installasjonsbedrifter. Vi leverer alle typer varer og tjenester som du venter å finne hos «elektrikeren», og mer til. Det viktigste for oss er at kundene våre får det beste når det gjelder sikkerhet og kvalitet. Derfor samarbeider vi bare med leverandører som er kjent for gode produkter og som har bevist at varene kan møte høye krav til driftssikkerhet, design og funksjonalitet. Elfag har rammeavtale med landbrukskjeden Agrol. LOKAL FALCK-FORHANDLER Vi er forhandlere av Falck (tidligere Falken) innbruddsalarmer. Dagens innbruddsalarmer for boliger er basert på radiokommunikasjon mellom sentral og detektor. Installasjonen utføres derfor hurtig uten skjemmende kabelopplegg. Lokal tilknytning sammen med et av markedets sterkeste merkenavn på sikkerhet gjør at vi nå kan tilby en totalpakke. Lokal montering og lokal utrykning. GJENSIDIGE-AVTALEN Vi har de senere år hatt et samarbeid med Gjensidige om internkontroll av elanlegg i landbruket. Denne avtalen er nå videreført til også å omfatte boliger. En slik gjennomgang/kontroll av boligens elanlegg gir ekstra rabatt hos Gjensidige og vil totalt finansiere kostnaden med kontrollen. Samtidig vet du at elanlegget i din bolig er i orden. 18 * Bolig/hytter * Industri * Sikkerhet/Alarm( Falck) * Internkontroll * Telefonsentraler * Verksted (hvite og brunevarer)

19 BUTIKK 1. januar 2006 overtok HK Elektro fotograf Elin Wigen sitt utstyr for fremkalling av bilder. I tillegg til selve fremkallingsutstyret fulgte også passfotoutstyr og varebeholdning med albumer og rammer med på kjøpet. Kjøpet resulterte i at vi måtte gjøre noen endringer i butikken for å få plass til utstyret. Og deler av tidligere toaletter ble bygget om slik at vi fikk en naturlig plassering av utstyret i forhold til resten av butikken. Etter ca 4 måneders drift ser det ut til at kundene setter pris på vårt nye tilbud, og vi er fornøyd med etterspørselen både på fremkalling og passfoto så langt. Fremkalling av bilder kan skje både fra digitale medium som minnebrikker, USB-penn og CD, og også fra vanlige 135- og APS-film. I tillegg til fremkalling kan vi også lage takkekort og innbydelser, vi kan skanne og redigere gamle og nye bilder. Fra og med 1.mai har vi også fått vår egen fotokiosk, slik at kunder som vil velge ut og sende sine egne bilder til fremkalling kan gjøre dette på denne. Etter hvert vil vi også åpne for muligheten til å legge bilder direkte inn via våre nettsider. Dette vil skje ved at kundene registrerer seg og får sitt eget brukernavn og passord, og dermed kan logge inn og administrere sine digitale bilder fra godstolen hjemme. Her vil det bli både mulighet for sikker lagring av bilder, i tillegg til at man kan få fremkalt de bildene man måtte ønske. * Brunevarer * Småelektrisk * Foto * Hvitevarer * Telematikk * Belysning * Data * Spill/spillmaskiner * Ur/klokker 19

20 BEDRIFTEN VÅR ORGANISASJONSFORM Hemne Kraftlag BA som er organisert som et andelslag, eies av våre kunder (53,6 %), Hemne kommune (31,3% ) og Snillfjord kommune (15,1% ). FORMÅL Laget har som formål å skaffe elektrisk energi til sine medlemmer innenfor kraftlagets forsyningsområde, samt for øvrig drive handel og annen næringsvirksomhet knyttet til hovedmålet, herunder delta i andre selskaper. Idé og layout/grafisk produksjon: Søvesten Media AS - tlf Trykk: Grytting AS ANSATTE Til å utføre våre arbeidsoppgaver, har vi i konsernet 46 ansatte i hel- og deltidsstillinger. FORSYNINGSOMRÅDET Bedriften vår forsyner Hemne og Snillfjord kommune med elektrisk kraft. Geografisk utstrekning: ca kvadratkilometer. FORSYNINGSNETT Kraftlaget har ingen egne kraftstasjoner, ca. 840 km med linje- og kabelnett og 297 transformatorer.

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår

Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår Årsrapport 2004 Grunnlagt 1951-54 driftsår LOKALT ENGASJEMENT Kraftlaget har avsatt midler til investeringer for kommersiell virksomhet og infrastruktur. Dersom du har et prosjekt som du går og tenker

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2006. Grunnlagt 1951-56 driftsår

Årsrapport 2006. Grunnlagt 1951-56 driftsår Årsrapport 2006 Grunnlagt 1951-56 driftsår ORGANISASJON OG HOVEDTALL REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende 15 medlemmer: Valgt fra Hemne kommune: Gunnar

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 8 10 616 369 10 076 036 Annen driftsinntekt 244 834 29 000 Sum driftsinntekter 10 861 204 10 105 036 Varekostnader 81 252 232 166

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer