Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

2 Helg i bygda - Nr 1/2015 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Gjøran Berg Onsøyen, Astrid Synnøve Esphaug, Bente Brandsæter, Frode Stenmo, Kjell Arne Morland, redaktør. Bankgiro: KIRKEKONTORET OG PRESTEKONTORET Ekspedisjon: kl Søreggen 2, 7224 Melhus Tlf / Faks Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg TELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Prestevikar Oddny Clara Andresen Kateket Sonja Bruholt Menighetspedagog Svanhild Christofie Hafnor Sandberg Diakon Tone Njøs Krk.verge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Magnus Noreen Organist Randi Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen HELG I BYGDA Påskenattens mysterium Av Oddny C. Andresen Påskena en er påskedramaets tause del - den mellom korsfestelsen og oppstandelsen da Jesus lå død i graven. Denne na en må e kjennes ekstra mørk og ensom for disiplene. Han som kalte seg «verdens lys» var ikke mer. Vi vet jo om oppstandelsen påskemorgen. De kjente bare på redsel, tomhet og håpløshet. «Fòr ned l dødsriket», er ordene om påskena en i trosbekjennelsen. Ordene kom inn i trosbekjennelsen på 300-tallet for å understreke at Jesus virkelig var død. Det rådende verdensbildet bestod av himlene, jorden og underverdenen (dødsriket), og man tenkte at de døde havnet i dødsriket. Ifølge gammeltestamentlig tro, var dødsriket stedet der Gud ikke var. Påskena ens mysterium handler om at Guds Sønn delte vår død og vår gudsforla het. Påskena en er mørk, men vi aner lyset fra påskemorgen og oppstandelsesgleden. Jesus var død, sam dig er han liv. Oppstandelsen påskemorgen viser at Gud var nær i Jesu død og hans gudsforla het - Gud er nær når han virker som mest ern!. Den ortodokse teologen Olivier Clèment skriver at mennesket finner Gud i ordene om Jesu død og neds gning l dødsriket: «Lenger nede» enn seg sjølv finn mennesket den Gud som «s g ned», «tomare» enn seg sjølv, den Gud som «øyder» seg, nærare seg sjølv enn det sjølv er, den Gud som ikkje er «toppmålet av vere» og heller ikkje berre på hi sida av all vere, men på denne sida, for at mennesket here er ikkje skal vera heimlaust nokon stad». Ordene om Jesu død og neds gning l dødsriket kan virke merkelige for oss i dag som ikke deler da dens tredelte verdensbilde. Men ordene har betydning også i dag. De sier oss at uanse hvor langt ned vi faller i livet, er Guds Sønn lenger nede, og tar imot oss. Jesus har med sin lidelse og død fylt vår lidelse og død med si nærvær. Vi er aldri alene, hverken i liv eller død. Han som døde for oss og stod opp fra de døde, har gi oss et håp om at vår død ikke er det siste. En gang skal døden ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik eller smerte. En gang skal alt skapes ny : Se, jeg gjør alle ng nye!!! (se Åp 21,4-5a) PS! Hjertelig velkommen l å feire påskena i Horg kirke 4.april kl.23.00! PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Layout: Magnhild Nordbø Trykk. PK trykk Forsidebilde: 2

3 I kriser er vann kritisk Sakset fra Kirkens nødhjelp. HELG I BYGDA Klimaendringene fører l flere og verre katastrofer, og truer menneskers lgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den drama ske flommen i Pakistan. Det er de fa gste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i E opia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har få merke de e på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gi og har 3 barn, og bor i landsbyen Bas Riaz Abad i Pakistan. En morgen, dlig i oktober, kom flommen l landsbyen. Og den kom brå. - Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg må e ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp l nærmeste landevei, som ligger li høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Ble syk av vannet Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke d l å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. - Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt ny, sier Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. E er flommen må e Muhammed være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I llegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. Ha pengene klare tirsdag 24. mars! Da kommer konfirmanter og frivillige med bøsse for å samle inn penger l Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. Hvis du ikke er hjemme, se nederst for andre givermuligheter. - Da eren min på to år har bli syk av å drikke vannet e er flommen. Det er så vidt vi hadde råd l å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig mens kona holder da eren te inn l seg. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom l Bas Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. Du kan hjelpe I kriser er vann kri sk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp s ller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet l gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Sam dig jobber de sammen med folk i utsa e områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i llegg med å påvirke poli kere og andre beslutningstakere l å stanse klimaendringene. Familien: Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste da eren, Sadia (2), er bli syk av det forurensede vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. 3 Dersom du ikke er hjemme på aksjonsdagen, kan du stø e aksjonen direkte ved å: - Beny e kontonummer Sende GAVE på sms l 2468 (200 kroner) - Ringe givertelefon (200 kroner) For 200 kroner kan du gi et menneske sikker lgang l rent vann!

4 HELG I BYGDA Aktuelt fra daglig leder Kirkevalget 2015 Mandag 14. september, sam dig med kommunestyre- og fylkes ngsvalget, blir det avholdt valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Flå, Horg og Melhus menighet var med på en prøveordning der halve rådet s lte l valg hvert 2. år. De e utgår ved årets valg, og medlemmene som nå blir valgt skal si e i perioden Stemmere har hvert medlem av Den norske kirke som bor i sognet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år. Man kan ikke stemme i mer enn e sogn. Ved å s lle l valg og stemme ved valget kan du påvirke din lokale menighet og kirkens videre arbeid. I perioden vil det være mulig å forhåndsstemme på kirkekontoret. Valgreglene åpner for å kunne melde inn alterna ve valglister. Disse må leveres innen 1. mai l lederen i det aktuelle menighetsrådet. Kandidatlistene blir offentliggjort senest 10. august. Krav l lister og frister for innlevering er hjemlet i Regler for valg av menighetsråd, 7-1. Se ne stedene og www. kirkevalget.no for mer informasjon. Kurt Rylandsholm Kirkekontoret samlokalisert i nye lokaler Det er med glede fellesrådet kan informere om at kirkekontoret og prestekontoret blir samlokalisert. i Søreggen 2, i samme bygg som brannstasjonen i nedre Melhus. Fly ngen er planlagt gjennomført i andre halvdel av mars. Vi vil gjennom samlokaliseringen kunne lby et bedre lbud l våre medlemmer, og alle som beny er seg av tjenestene l Dnk i Melhus. Fra diakonien Flå eldresenter Påskegudstj. 2. april. kl Andakter onsdager kl : 22.april, 6. mai og 20.mai Treff torsdag 30. april, kl Trenger du skyss, ring Reidun Ljøkjell, kr i egenandel t/r. Horg sykeheim Andakt onsdag 25. mars, kl Påskegudstj. 2. april. kl Andakt onsdagene 22.april, 6. mai og 20.mai, kl Treff onsdager 10.30: 15. april, 29.april, 13. mai på sykeheimen, og 27. mai Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r. Hølonda helsehus Andakt rsdag 24. mars, kl Påskegudstj. 31. mars. kl Andakt rsdagene 21.april, 5.mai og 19. mai, kl Treff fredagene 17. april og 15. mai, kl Diakoniens dag, Hølonda kirke 3. mai kl Buen Andakt onsdager: på stua Øyåstun/Håggåtun og på peisestua Påskegudstj. i peisestua 2. april kl Andakt onsdagene 15. og 29. april, 13. og 27. mai Formiddagstreff: Torsdager kl april Vi synger med Elias Blix v/ Gunnar Bonsaksen. 4 Tone Njøs, diakon Juleinnsamlingen Tusen takk l alle som bidro i juleinnsamlingen 2014! Årets resultat ble fantas ske kroner. Vi fikk også mange hjemmestrikkede plagg, julegaver og klær. Det du ga, gjorde mo akeren glad! Festmøte for diakonien Tirsdag 12. mai kl på Flååsen grendahus. Tema: Mi møte med nye innflyttere, v/ Me e Goa Hugdal. Alle er hjertelig velkommen!

5 HELG I BYGDA Søndag 7. juni vil Flå kirke igjen være fylt av barn fra Flå og Horg menigheter som er på agentoppdrag. Det er barn født i 2006 i Horg og barn født i 2005 og 2006 i Flå menighet som får invitasjon l å være Tårnagenter. Vellykket legobyggekveld i Hølonda I høst hadde vi en flo legobyggekveld på Korsvegen bedehus. Det var 7-åringene som var invitert og det var første gang vi arrangerte de e. Målet var å bygge det nye Jerusalem og fylle det med alt det som vi syns er fint. Vi gleder oss allerede l neste gang Påmelding innen 28. mai på Barnas side Jesus som tjener Johannes 13 Gjenfortalt av Desmond Tutu Jesus og disiplene mø es i Jerusalem. De var skitne på fø ene e er å ha gå langs støvete landeveier for å fortelle folk om Guds drøm. Disiplene begynte å krangle om hvem av dem som var vik gst. Jesus reiste seg og bandt et håndkle om livet. Han tok en balje med vann og begynte å vaske disiplenes fø er, før han tørket dem med håndkleet. Disiplene var sjokkerte. «Det er tjenerarbeid,» ropte de. Jesus dde mens han fortsa e å vaske fø er. Da det var Peters tur, sprang han opp. «Herre, du skal aldri vaske fø ene mine!» «Da kan ikke du være min disippel,» sa Jesus. «Herre,» gråt Peter. «Vask fø ene mine, hendene mine, hodet mi, hele meg!» Da Jesus hadde vasket alles fø er, løsnet han håndkleet og sa e seg igjen. «Forstår dere hva jeg har gjort?» spurte han. Dere kaller meg herre og lærer, men jeg har vasket fø ene deres som om jeg var en tjener. Dere må følge mi eksempel. Lederen skal tjene alle. Dere må alle tjene hverandre. Ingen er vik gere enn andre. Jeg ønsker at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere.» Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet nederst?

6 Av Kirsten Pernille Øie og Harald Danielsen HELG I BYGDA Melhus og Hølonda si misjonsprosjekt i E opia: Bistand som dekker bredt behov Melhus menighetsråd inviterte i slu en av januar l misjonsfest i Melhus bedehus hvor E opia og menighetenes misjonsprosjekt var hovedtema. Historier om effek v hjelp l unge mødre, som hadde lidelsesfulle skader e er vanskelige fødsler, var noe av det som gjorde sterkest inntrykk på forsamlingen. Det var menighetsrådsleder Astrid Malum som ledet. At det ny er å hjelpe - fikk vi se og høre gjennom Åse og Hans-Birger Neergård sin beretning fra misjonsarbeidet i E opa. Åse er sykepleier og Hans-Birger er prest. De har vært misjonærer i E opia gjennom mange år, utsendt av Det Norske Misjonsselskap. Fra de var unge og l nå som pensjonister, har de se den store framgangen på mange plan der evangeliet og diakonien har gå hånd i hånd. Vi ble ta med inn i menighetene som vokser hele da - ja, en enormt stor kirkevekst - og vi fikk se bilder og høre om arbeidet for bedre helse, bedre dyrkingsmuligheter, bedre husdyrhold, nye muligheter med å egenprodusere egnede redskaper, vognmateriell og graving av brøner. - Omtrent hundre brønner, var svaret Hans-Birger gav, da han ble spurt om hvor mange brønner han hadde ta ini a vet l. Kurs og opplæring gjør at fa gdom blir bekjempet med enkle midler, og de får mye ut av pengene som blir samlet inn. Menighetens prosjekt i E opia ble startet da Hilde Masvie var misjonær som sykepleier og jordmor i Blånildalen. Det har gå på landsbyutvikling og forebyggende helseprosjekt, og nå mye fokus på fistula, som kan beskrives som store skader mange unge mødre får ved fødsler. Dersom skadene ikke blir behandlet fører det o e l sosial katastrofe. Stanken av urin og avføring er vedvarende og ydmykende. Mødrene gjemmer seg bort, og kan bli utstø av familien og ektefellen. Gjennom blant annet de e misjonsprosjektet blir ofrene oppsporet og får lbud om operasjon. En slik operasjon koster omlag 1500 kroner, som betales av misjonen. E er operasjonen kan de utsa e mødrene bli helt friske og får komme lbake l familien og kan leve et normalt liv. Over 90 prosent av operasjonene er vellykkede, og mange er de som takker misjonen for helbredelse. Melhus og Hølonda menighet er stolt over å få være med på de e misjonsprosjektet gjennom bønn og givertjeneste. I kollekt kom det inn kr som blir sendt uavkortet l E opia - prosjektet. Bildet fra Fistulasykehuset i Addis Abeba. Bildet er ta for 12 år siden, men fødselslege Cathrin Hamlin er fremdeles ak v og tar i mot pasienter. Åse Neergård l venstre og synodepresident/biskop Kes Michael helt l høyre. Sykehuset behandler ca 3000 kvinner med fistualaskade hvert år og de fleste blir friske (over 90 prosent). Foto Hans-Birger Neergård Lysrester gir millioninntekt! På misjonsfesten orienterte også Marvin Bjørnebekk om arbeidet ved Knausen lysstøperi her i Melhus, som Det Norske Misjonsselskap står bak. Innsatsen ga en bru oinntekt på 1,6 millioner kroner i 2014, noe som lførte misjonens prosjekter ca en million kroner! Alt er basert på frivillig og gra s arbeidskra. Nye lys støpes ut fra gamle lysrester som alle kan levere, for eksempel i en innsamlingscontainer som står plassert på Melhus i krysset mellom Rådhuset, Melhustorget og Buen, ved siden av Frelsesarmeens container for klesplagg. Ta vare på lysrester, pu dem i containeren, og du er med på å stø e misjonsarbeidet!! 6

7 Tre gratishyller med PDF-hefter Nå har sokneprest Morland fullført prosjektet med å legge ut gra s PDF-he er på interne. Vi har dligere skrevet om de seks he ene i «Å vokse serien». Nå er det kommet to hyller l: Den ene hylla har he er som kan leses l fordypning i kirkeåret. Nå er vi inne i faste den, og da kan det passe å lese he et: Den krevende kampen. Det handler om de tekstene i NT som omtaler kampen mot djevelen og ondskapen i verden, og om den siste, store dommen. Om noen uker blir det påske d, og da passer det å lese he et: Den sikrede seieren. Det handler om troverdigheten av Jesu oppstandelse, fordi vi kan tro at de e fak sk har skjedd, og he et gir fire ulike typer «bevis» på det. Når det blir advent og jul, er det d for å lese et he e som utdyper innholdet i 27 kjente julesalmer: Sann sangglede. Den andre hylla har he er som tar for seg ulike temaer. He et Sant menneske, sunt vidsyn utdyper på en enkel måte fem gode grunner l at kristen tro gir mening l livet. Mens he ene ovenfor er skrevet for interesserte kristne, er de e he et skrevet på en måte som vil kunne treffe alle. Her er også et he e for den som er glad i turliv og som tror de vil ha glede av kristne e ertanker l det. Her finnes et he e for de som har vært eller skal dra på tur l London, Roma eller Praha, og ønsker kristne e ertanker over kjente a raksjoner der. Et he e er skrevet l inspirasjon i klimakampen, og det siste he et er skrevet l inspirasjon for alle foreldre, faddere og besteforeldre som har ansvar for dåpsbarn. Klikk deg inn på h p://kamorland.morland.no. Velg fanen «Bøker» og bokhyllene kommer l syne slik at du kan klikke på ikonet av det he et du ønsker og laste det ned på lesebre et di. Stiftelsen OLA LØKBAKKS FOND Ola Løkbakks fond er oppre et på grunnlag av en testamentarisk gave fra Ola Løkbakk. Av fondets avkas ng utdeles e er søknad, årlig l følgende formål: 1. Hølonda Helsehus. Utdelingen skal utelukkende brukes l ltak for beboernes beste. Det forutse es at utdelingen ikke skal brukes l dri, nødvendige investeringer eller andre ltak som det påhviler kommunen å dekke. 2. Studenter fra gamle Hølonda herred som e er grunnskole søker utdannelse innen landbruksfaget. Utdelingen forutse er at vedkommende har få studieplass ved høyere utdanning, eventuelt videregående skole innen landbruksfag. 3. Hølonda Menighetsråd. Utdelingen skal beny es l forskjønnelse av Hølonda kirke, inkludert kirkegården. Det forutse es at utdelingen ikke skal beny es l dri, nødvendige investeringer eller andre kostnader som det påhviler det offentlige å dekke. Søknadsfrist for ldeling av avkastningen i året 2014 er Søknader med beskrivelse av formål og med kostnadsoverslag sendes Ola Løkbakks fond v/kristmar Sunnset, Melhus Regnskap, Melhusvegen 417, 7224 Melhus eller epost: Søknadene blir behandlet av S elsens styre, som er Ragnar Wehn, Per Agnar Myhr og Kristmar Sunnset. 7 Alle trenger noen å snakke med av og til, noe annet ville vært helt utenkelig Dersom du ønsker noen å snakke med, ta kontakt med oss, og vi kan avtale et møte med deg enten på Støren kirkekontor eller der du bor. Tlf E-post: kr. 300 pr. samtaletime Vi tilbyr også kurs og temakvelder

8 HELG I BYGDA Hans Inge Fagervik i Hølonda kirke Søndag klokken 18:00 inviterer Hølonda Menighetsråd l storslagen kirkekonsert med Hans Inge Fagervik. Entre kr 150,-. De som var på konserten for to år siden, var så begeistret at de ønsket ham lbake, og nå skjer det. Det blir mange kjente sanger og tydelig u ordring l at vi tar ansvar for hverandre. Konfirmantene blir med, ta med deg kjente og bli med du også. Sommerjobb i Horg? Vi i Horg menighetsråd trenger hjelp i sommer l vanning og luking av legatgravstedene ved Horg kirke. Jobben vil passe for skoleungdom, og arbeidet vil strekke seg fra ca.1. juni l og med august. De e vil være li væravhengig. Har du spørsmål angående jobben? Ta kontakt med nestleder i Horg menighetsråd, Elisabeth G. Krogstad på mobil: Se oss inn i øynene, Erna! Kirkens Nødhjelp har laget egne klimasider i forbindelse med årets aksjon. Du kan klikke deg inn på fasteaksjonen.no/klima og finne følgende: - En invitasjon l å bli med på instagramaksjon: Ta et bilde av di eget øye, send det l instagram med følgende tekst: Se oss inn i #stopp klimakrisen. Så samler de opp øyne fra hele landet l en stor mosaikk som oversendes Erna Solberg e er påske! - Korte og informa ve sider om temaene Vann og klima og Pakistan og klima. - Et lite møte med klimavitner fra Sør-Afrika, Tanzania, Afghanistan og Viet Nam. Storsamling for konfirmanter Hvert eneste år har vi en storsamling for alle konfirmantene i Melhus kommune på Melhus bedehus. I år skjedde det søndag 1. februar, og 160 konfirmanter fikk møte et team av sju ungdommer fra Oslo og Sørlandet som drar omkring i hele landet for å møte grupper som de e. De kaller seg Roadservice. De hadde tre økter: Først en undervisningsdel om Den Hellige Ånd, så en del med u ordring l ansvar for undertrykte i fa ge land, før selve høydepunktet: En frisk konsert med populære sanger framført på en fremragende måte. Det ble også d l noen konkurranser med frivillige fra salen underveis. Konfirmantene var svært lydhøre og lot seg engasjere. Kort og enkel søknad sendes l: Horg menighetsråd v/ Guri Moan Horg, 7232 LUNDAMO eller på e-post: Søknadsfrist: Vindens hjul Ei gammeldansmesse med nogo attåt musikk av Henning Sommerro, Petter Dass og Edvard Grieg Lørdag kl i Melhus kirke Søndag kl i Lademoen kirke Pris: 200,- pr voksen, barn under 15 år gratis. Leinstrand songlag, dirigent: Håkon Grotnes Melhus songlag, dirigent: Ingrid S. Østvang Gammeldansorkesteret «Over Stok Og Steen» 8

9 På Babysang får barna bruke mange av sine sanser. De ser og blir se av både mor/far og andre som er lstede. Såpeboblene er også populære. Barna får høre sanger og regler. Instrumenter får de ta på og spille på. Og noen smaker også på dem. Mødrene og fedrene lærer sanger som de kan bruke hjemme. Mors ogfars stemme er det vakreste for barnet.flere av mødrene har sagt at det er flo at Babysangen er i Hølonda, at ikke alt HELG I BYGDA Babysang på Hølonda skal for egå på Melhus. De har også ta ini a v l barseltreff e er å ha bli kjent på babysangen. Babysangen har vært i Hølonda i to og og et halvt år nå, og det er et populært arrangement. Vi tar stadig imot nye barn. Den yngste vi har ha var ikke en gang født da hun kom på babysang første gang. Storesøsken kommer også av og l. Ingen er for stor og ingen er for liten. Vi møtes på Korsvegen bedehus rsdager i partallsuker kl Velkommen! Mer informasjon på: og h ps://www.facebook.com/babysangmelhus. Studiehefte til diamantsmykket I forrige nummer av Helg i bygda skrev sokneprest Morland om det andre he et i «Å vokse serien»: Diamantsmykket Å vokse inn i Herrens bønn. Vi er noen damer i ei bibelgruppe i Nedre Melhus som har ta de e he et i bruk som studiehe e i bibelgruppa vår. Vi har laget et samtaleopplegg med bakgrunn i he et og har søkt Norsk Kristelig Studieråd om godkjenning som studieopplegg slik at vi kan søke studiestø e for Med de e inviterer vi l deltakelse i opplegget. Forkunnskaper er ikke nødvendig, men utenom studiehe et er det fint om du har en Bibel og ei Salmebok. Ring , Inger Johanne Keiserås, dersom du er interessert i flere opplysninger. Takk! Nedre Melhus helse og Omsorg, Hjemmetjenesten, takker pårørende og givere for gaven vi har mo a i forbindelse med Helge Husøy`s begravelse. Buen Helse- og Omsorgssenter, avdeling Håggåtun, takker pårørende og givere for pengegaven vi har mo a i forbindelse med Johanne Kvitland`s begravelse. Buen Helse- og Omsorgssenter, avdeling Gimsebu/ Jarlsbu takker pårørende og givere for pengegaven vi har mo a i forbindelse med Nils Mar n Strøm og Helga Sæther`s begravelser. Hølonda helse og omsorg, demensavdelingen takker hjertelig for pengegave i forbindelse med Svanhild Frøysa sin begravelse. Hølonda helse og omsorg takker hjertelig for pengegave i forbindelse med Kari Kulbrandstad sin begravelse. Horg/Flå helse og omsorg, hjemmetjenesten takker hjertelig for mo a pengegave e er Hans Georg Ler`s begravelse. Horg/Flå helse og omsorg, avd. Krogstadstua takker hjertelig for mo a pengegave e er Solan Renolen`s begravelse. Horg/Flå helse og omsorg, Horg sykehjem takker hjertelig for mo a pengegave e er Kåre Kværnes sin begravelse. Bo og Avlastning v/moesgrinda takker pårørende og givere for gaven vi har mo a i forbindelse med Malfrid Johanne Kvitland`s begravelse. Melhus menighetsråd takker for gaven l ny kirkeorgel i forbindelse med Per Aasens begravelse. 9

10 Melhus Døpte: Linnea Adelén Kosberg Ola Gimse Oscar Løvseth Syrstad Ruben Iversen Lysaker Johannes Holm Leon Restad Moen Olivia Sørensen Sivert Solberg Leana Isabelle Løvseth Lezina Velve Lo a Jakobsen Enodd, døpt i Salem Menighet Olivia Marie Grannes Sandvik Sigurd Norvik Viljar Selnes Duna Levi Pedersen Dahlseng, døpt i S klestad kirke Matheo Alexander Hunnes Berg Ronja Aune Jacoby Pia Alexandra Myhre Brandvik Aslak Frengen Emilie Sivertsen Solhaug Tuva Krogstad Solberg Bas an Fjelle Sofia Michelle Blokkum Gaustad, Pe er Jakobsen Gilde Hanna Aarhaug Petersen Jonas Lauglo Nelli Marie Høgsnes Skre ng Markus Austvik Farkvam Noah Emilian Dahle S nussen Leo Øien-Berg Maren Bjerkan Sverre Groven Døde: Per Aasen f Nils Mar n Strøm f Paul Nordhaug f Johanne Kvitland f Inger Johanne Skrøvset f HELG I BYGDA Slekters gang Svein Helge Neergaard f Bjørg Johanne Berg f. 1954, begravet på Horg kirkegård Knut Hjelmeland f. 1953, Marie Anna Bakke Aspen f. 1929, begravet på Havstein kirkegård Per Stokke f Erik Mar n Halten f Oddvar Helge Ekren f Helga Sæther f. 1917, begravet på Moholt kirkegård Malfrid Johanne Kvitland f Hildur Rønning f Roald Lund f. 1946, begravet på Flå kirkegård Per Laukøy f Ola Storhaugen f Trygve Salvesen f Ingvar Hårstad f Tom Erik Pe ersen f Ruth Margot Røstvik Sunde f Magnhild Roaldseth f Flå Døpte: Randi Aalvik Løberg Mie Othelie Samdal Fredrik Hulsund Vigde: Marit Økdal og Daniel Lufall Døde: Hans Georg Ler f Nils Langløkken f Kari Eggan f. 1913, begravet på Melhus kirkegård Horg: Døpte: Ellinor Bjørnli Børø, døpt i Soknedal kirke Odin Karlsen Ingeborg Flø um Birkelund Mar n Evjen Kleven Leander Reiten Blichfeldt, døpt i Singsås kirke Vigde: Randi Lilleholte Lang ord og Kolbein Einar Torland Døde: Gerd Oddrun Eide Kallar f Anne Siri Wolden f Solan Renolen f Leif Gu orm Johansen f Tonje Helene Nikolaisen f Kåre Kværnes f. 1927, begravet på Flå kirkegård Borghild Fremo f. 1932, begravet på Flå kirkegård Kjers Hage f Jan Arild Hovin f Hølonda Døpte: Silja Rimol Krognes Tove Onsøien, døpt i Meldal kirke Maren Elise Stuen Jønland, døpt i Horg kirke Sivert Stenset Risvoll Hanne Dahl Klungervik Julie Braa Almås Tobias Kulbrandstad-Almås Elias Eid Kjerstad Jonas Eid Kjerstad Døde: Ida Flisen f Svanhild Frøysa f Kari Kulbrandstad f Linn Evita Arslan f

11 Søndag 22. mars Maria Budskapsdag Luk 1, Horg kirke kl Gudstj. v/andresen. Dåp. Ofring: Menighetsarbeidet Årsmøte Søndag 29. mars Palmesøndag Ma 26, 6-13 Lundamo misjonshus kl Gudstj. v/andresen. Ofring: Lundamo misjonshus. Kirkekaffe Gudstjeneste v/hodne. Dåp. Na verd. Ofring: Kirkens Nødhjelp Tirsdag 31. mars Hølonda helsehus kl Na verdsgudstj. v/andresen Onsdag 1. april Kroa Eldresenter kl Na verdsgudstj. v/andresen Torsdag 2. april - Skjærtorsdag Luk 22, Flå Eldresenter kl Na verdsgudstj. v/hodne Horg sykehjem kl Skjærtorsdagsgudstj. v/hodne Na verd. Kveldsmat Gåsbakk misjonshus kl Skjærtorsdagsgudstj. v/morland Vandrena verd. Ofring: Gåsbakk misjonshus. Festsamvær e erpå Skyss: Jofrid Øyen, tlf Buen sykehjem kl Na verdsgudstj. v/prost Flø Melhus kirke kl Skjærtorsdagsmesse v/prost Flø Na verd. Ofring: Menighetsarb. Fredag 3. april - Langfredag Ma 26, Flå kirke kl «Jesu 7 ord på korset» v/morland Langfredagsgudstj. v/hodne Lørdag 4. april, Påskea en Kolbrandstad stavkyrkje kl Påskeandakt v/prost Flø HELG I BYGDA Gudstjenester Lørdag 4./søndag 5. april Påskena /O esang Mark 16, 1-8 Horg kirke kl Påskena sgudstj. v/andresen Ofring: Misjon uten grenser Søndag 5. april, Påskedag Ma 28, 1-10 Høy dsgudstj. v/morland Dåp. Na verd. Ofring: NMS-menighetens misjonsprosjekt Mandag 6. april, 2. påskedag Ma 28, 1-10 Flå kirke kl Høy dsgudstj. v/andresen Na verd. Ofring: Misjonsprosjektet Hølonda kirke kl Na tverdsgudstj. v/morland Dåp. Na verd. Ofring: Normisjonen Kirkeskyss: Kåre Krokhaug, tlf / Søndag 12. april 2. søndag i påske den Joh 21, Familiegudstj. v/morland Dåp. Ofring: Orgelsaken. Kirkekaffe Søndag 19. april 3. søndag i påske den Joh 10,1-10 Flå kirke kl Gudstj. v/andresen Na verd. Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl Gudstj. v/andresen Na verd. Ofring: Strømmes elsen Hølonda kirke kl Familiegudstj. v/hodne og Sandberg Utdeling av 6-årsbok. Samling fra kl Ofring: Menighetsarbeidet Kirkeskyss: Marie Kulbrandstad, tlf Søndag 26. april 4. søndag i påske den Jes 43, Radiogudstj. NRK P1 v/morland Ofring: Menighetsarb. Kirkekaffe 11 Fredag 1. mai Luk 14, mai-gudstj. v/morland Dåp. Ofring: KiA-Trondheim Søndag 3. mai 5. søndag i påske den Luk 13, Flå kirke kl Samtalegudstj. v/andresen Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl Gudstj. v/andresen, Dåp. Na verd Ofring: Kirkens Bymisjon Hølonda kirke kl Diakoniens dag Gudstj. v/hodne og Njøs Vandrena verd. Ofring: Diakoniutvalget. Kirkekaffe. Kirkeskyss: Elfrid Blokkum, tlf Mandag 4. mai Melhus kirke kl Samtalegudstj. v/hodne og Bruholt Ofring: KRIK / Soul Children Onsdag 6. mai Melhus kirke kl Samtalegudstj. v/morland Ofring: KRIK / Soul children Torsdag 7. mai Melhus kirke kl Samtalegudstj. v/hodne, Bruholt og Flø um. Ofring: KRIK / Soul Children Søndag 10. mai 6. søndag i påske den Ma 7, 1-12 Flå kirke kl Gudstj. v/morland. Na verd Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl Samtalegudst. v/andresen Ofring: Konfirmantarbeidet Gudstj. v/hodne. Dåp. Na verd Ofring: Menighetsarb. Kirkekaffe Onsdag 13. mai Hølonda kirke kl Samtalegudstj. v/morland

12 Full distribusjon Tlf tlf Vi tilbyr og tilrettelegger alle typer arrange-ment som åremålslag, minnesamvær, konfirmasjon og lignende. Sandmoflata 3, 7072 Heimdal, tlf / , tlf tlf tlf Hovin 8-22 (9-18) Lundamo 8-22 (20) Ler 7-23 (9-20) Søndag: 10-22

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2007 67. årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal,

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR. 1 2015 49. ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr. 1 2015 1 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor,

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Glade konfirmanter på leir! God påske! Ord til deg: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom

Detaljer

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen.

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2013 Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. Fork 11,7 2 Familiefokus har som mo o: Ny liv, Nye hjem. Det å få mer kunnskap om samlivsspørsmål og god kommunikasjon

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Levende kristne menigheter i Etiopia

Levende kristne menigheter i Etiopia Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2010) Fasten side 4-9 Musikk i påsken side 10 Speidere på kanotur side 12 Karneval i Hoeggen baksiden Levende kristne menigheter i Etiopia

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang Helg i bygda nighetsblad for prestegjeld 2/2011, 71.årgang Horg e Flå e a e e l Fl Fl Fl Fl Fl Flå k e Ho Ho Ho Horg rg rg rg r ie l n a e r ie k Helg i bygda - Nr 2/2011 Utgitt av menighetsrådene i prestegjeld

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11 Årgang 70 Mars/April 2010 Våler kommune Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Aksjonsdagen er satt til tirsdag 23. mars Hold av dagen allerede nå! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid i

Detaljer

MENIGHETSBLAD. Frivillige verv: Menighetsrådsledere: Redaksjon: Kontakter for blomsterfondene: Kirkekontoret i Rissa. Åpningstider: Barnearbeid

MENIGHETSBLAD. Frivillige verv: Menighetsrådsledere: Redaksjon: Kontakter for blomsterfondene: Kirkekontoret i Rissa. Åpningstider: Barnearbeid MENIGHETSBLAD FOR STADSBYGD PRESTEGJELD Nr 1 2014 64. årgang En norsk Bondebegravelse, optagen ved Reinskloster Kirkegaard i Ridsen. Faaes i Ludewigs Boghandling paa Børsen i Kiøbenhavn. Les mer side 2

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss.

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Påske ANDAKTEN Anne-Mette A. Bamle D en stille uke og påsken er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Kontrastene som veksler. overvant han døden

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer