Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

2 Helg i bygda - Nr 1/2015 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Gjøran Berg Onsøyen, Astrid Synnøve Esphaug, Bente Brandsæter, Frode Stenmo, Kjell Arne Morland, redaktør. Bankgiro: KIRKEKONTORET OG PRESTEKONTORET Ekspedisjon: kl Søreggen 2, 7224 Melhus Tlf / Faks Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg TELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Prestevikar Oddny Clara Andresen Kateket Sonja Bruholt Menighetspedagog Svanhild Christofie Hafnor Sandberg Diakon Tone Njøs Krk.verge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Magnus Noreen Organist Randi Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen HELG I BYGDA Påskenattens mysterium Av Oddny C. Andresen Påskena en er påskedramaets tause del - den mellom korsfestelsen og oppstandelsen da Jesus lå død i graven. Denne na en må e kjennes ekstra mørk og ensom for disiplene. Han som kalte seg «verdens lys» var ikke mer. Vi vet jo om oppstandelsen påskemorgen. De kjente bare på redsel, tomhet og håpløshet. «Fòr ned l dødsriket», er ordene om påskena en i trosbekjennelsen. Ordene kom inn i trosbekjennelsen på 300-tallet for å understreke at Jesus virkelig var død. Det rådende verdensbildet bestod av himlene, jorden og underverdenen (dødsriket), og man tenkte at de døde havnet i dødsriket. Ifølge gammeltestamentlig tro, var dødsriket stedet der Gud ikke var. Påskena ens mysterium handler om at Guds Sønn delte vår død og vår gudsforla het. Påskena en er mørk, men vi aner lyset fra påskemorgen og oppstandelsesgleden. Jesus var død, sam dig er han liv. Oppstandelsen påskemorgen viser at Gud var nær i Jesu død og hans gudsforla het - Gud er nær når han virker som mest ern!. Den ortodokse teologen Olivier Clèment skriver at mennesket finner Gud i ordene om Jesu død og neds gning l dødsriket: «Lenger nede» enn seg sjølv finn mennesket den Gud som «s g ned», «tomare» enn seg sjølv, den Gud som «øyder» seg, nærare seg sjølv enn det sjølv er, den Gud som ikkje er «toppmålet av vere» og heller ikkje berre på hi sida av all vere, men på denne sida, for at mennesket here er ikkje skal vera heimlaust nokon stad». Ordene om Jesu død og neds gning l dødsriket kan virke merkelige for oss i dag som ikke deler da dens tredelte verdensbilde. Men ordene har betydning også i dag. De sier oss at uanse hvor langt ned vi faller i livet, er Guds Sønn lenger nede, og tar imot oss. Jesus har med sin lidelse og død fylt vår lidelse og død med si nærvær. Vi er aldri alene, hverken i liv eller død. Han som døde for oss og stod opp fra de døde, har gi oss et håp om at vår død ikke er det siste. En gang skal døden ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik eller smerte. En gang skal alt skapes ny : Se, jeg gjør alle ng nye!!! (se Åp 21,4-5a) PS! Hjertelig velkommen l å feire påskena i Horg kirke 4.april kl.23.00! PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Layout: Magnhild Nordbø Trykk. PK trykk Forsidebilde: 2

3 I kriser er vann kritisk Sakset fra Kirkens nødhjelp. HELG I BYGDA Klimaendringene fører l flere og verre katastrofer, og truer menneskers lgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den drama ske flommen i Pakistan. Det er de fa gste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i E opia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har få merke de e på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gi og har 3 barn, og bor i landsbyen Bas Riaz Abad i Pakistan. En morgen, dlig i oktober, kom flommen l landsbyen. Og den kom brå. - Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg må e ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp l nærmeste landevei, som ligger li høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Ble syk av vannet Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke d l å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. - Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt ny, sier Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. E er flommen må e Muhammed være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I llegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. Ha pengene klare tirsdag 24. mars! Da kommer konfirmanter og frivillige med bøsse for å samle inn penger l Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. Hvis du ikke er hjemme, se nederst for andre givermuligheter. - Da eren min på to år har bli syk av å drikke vannet e er flommen. Det er så vidt vi hadde råd l å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig mens kona holder da eren te inn l seg. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom l Bas Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. Du kan hjelpe I kriser er vann kri sk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp s ller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet l gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Sam dig jobber de sammen med folk i utsa e områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i llegg med å påvirke poli kere og andre beslutningstakere l å stanse klimaendringene. Familien: Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste da eren, Sadia (2), er bli syk av det forurensede vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. 3 Dersom du ikke er hjemme på aksjonsdagen, kan du stø e aksjonen direkte ved å: - Beny e kontonummer Sende GAVE på sms l 2468 (200 kroner) - Ringe givertelefon (200 kroner) For 200 kroner kan du gi et menneske sikker lgang l rent vann!

4 HELG I BYGDA Aktuelt fra daglig leder Kirkevalget 2015 Mandag 14. september, sam dig med kommunestyre- og fylkes ngsvalget, blir det avholdt valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Flå, Horg og Melhus menighet var med på en prøveordning der halve rådet s lte l valg hvert 2. år. De e utgår ved årets valg, og medlemmene som nå blir valgt skal si e i perioden Stemmere har hvert medlem av Den norske kirke som bor i sognet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år. Man kan ikke stemme i mer enn e sogn. Ved å s lle l valg og stemme ved valget kan du påvirke din lokale menighet og kirkens videre arbeid. I perioden vil det være mulig å forhåndsstemme på kirkekontoret. Valgreglene åpner for å kunne melde inn alterna ve valglister. Disse må leveres innen 1. mai l lederen i det aktuelle menighetsrådet. Kandidatlistene blir offentliggjort senest 10. august. Krav l lister og frister for innlevering er hjemlet i Regler for valg av menighetsråd, 7-1. Se ne stedene og www. kirkevalget.no for mer informasjon. Kurt Rylandsholm Kirkekontoret samlokalisert i nye lokaler Det er med glede fellesrådet kan informere om at kirkekontoret og prestekontoret blir samlokalisert. i Søreggen 2, i samme bygg som brannstasjonen i nedre Melhus. Fly ngen er planlagt gjennomført i andre halvdel av mars. Vi vil gjennom samlokaliseringen kunne lby et bedre lbud l våre medlemmer, og alle som beny er seg av tjenestene l Dnk i Melhus. Fra diakonien Flå eldresenter Påskegudstj. 2. april. kl Andakter onsdager kl : 22.april, 6. mai og 20.mai Treff torsdag 30. april, kl Trenger du skyss, ring Reidun Ljøkjell, kr i egenandel t/r. Horg sykeheim Andakt onsdag 25. mars, kl Påskegudstj. 2. april. kl Andakt onsdagene 22.april, 6. mai og 20.mai, kl Treff onsdager 10.30: 15. april, 29.april, 13. mai på sykeheimen, og 27. mai Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r. Hølonda helsehus Andakt rsdag 24. mars, kl Påskegudstj. 31. mars. kl Andakt rsdagene 21.april, 5.mai og 19. mai, kl Treff fredagene 17. april og 15. mai, kl Diakoniens dag, Hølonda kirke 3. mai kl Buen Andakt onsdager: på stua Øyåstun/Håggåtun og på peisestua Påskegudstj. i peisestua 2. april kl Andakt onsdagene 15. og 29. april, 13. og 27. mai Formiddagstreff: Torsdager kl april Vi synger med Elias Blix v/ Gunnar Bonsaksen. 4 Tone Njøs, diakon Juleinnsamlingen Tusen takk l alle som bidro i juleinnsamlingen 2014! Årets resultat ble fantas ske kroner. Vi fikk også mange hjemmestrikkede plagg, julegaver og klær. Det du ga, gjorde mo akeren glad! Festmøte for diakonien Tirsdag 12. mai kl på Flååsen grendahus. Tema: Mi møte med nye innflyttere, v/ Me e Goa Hugdal. Alle er hjertelig velkommen!

5 HELG I BYGDA Søndag 7. juni vil Flå kirke igjen være fylt av barn fra Flå og Horg menigheter som er på agentoppdrag. Det er barn født i 2006 i Horg og barn født i 2005 og 2006 i Flå menighet som får invitasjon l å være Tårnagenter. Vellykket legobyggekveld i Hølonda I høst hadde vi en flo legobyggekveld på Korsvegen bedehus. Det var 7-åringene som var invitert og det var første gang vi arrangerte de e. Målet var å bygge det nye Jerusalem og fylle det med alt det som vi syns er fint. Vi gleder oss allerede l neste gang Påmelding innen 28. mai på Barnas side Jesus som tjener Johannes 13 Gjenfortalt av Desmond Tutu Jesus og disiplene mø es i Jerusalem. De var skitne på fø ene e er å ha gå langs støvete landeveier for å fortelle folk om Guds drøm. Disiplene begynte å krangle om hvem av dem som var vik gst. Jesus reiste seg og bandt et håndkle om livet. Han tok en balje med vann og begynte å vaske disiplenes fø er, før han tørket dem med håndkleet. Disiplene var sjokkerte. «Det er tjenerarbeid,» ropte de. Jesus dde mens han fortsa e å vaske fø er. Da det var Peters tur, sprang han opp. «Herre, du skal aldri vaske fø ene mine!» «Da kan ikke du være min disippel,» sa Jesus. «Herre,» gråt Peter. «Vask fø ene mine, hendene mine, hodet mi, hele meg!» Da Jesus hadde vasket alles fø er, løsnet han håndkleet og sa e seg igjen. «Forstår dere hva jeg har gjort?» spurte han. Dere kaller meg herre og lærer, men jeg har vasket fø ene deres som om jeg var en tjener. Dere må følge mi eksempel. Lederen skal tjene alle. Dere må alle tjene hverandre. Ingen er vik gere enn andre. Jeg ønsker at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere.» Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet nederst?

6 Av Kirsten Pernille Øie og Harald Danielsen HELG I BYGDA Melhus og Hølonda si misjonsprosjekt i E opia: Bistand som dekker bredt behov Melhus menighetsråd inviterte i slu en av januar l misjonsfest i Melhus bedehus hvor E opia og menighetenes misjonsprosjekt var hovedtema. Historier om effek v hjelp l unge mødre, som hadde lidelsesfulle skader e er vanskelige fødsler, var noe av det som gjorde sterkest inntrykk på forsamlingen. Det var menighetsrådsleder Astrid Malum som ledet. At det ny er å hjelpe - fikk vi se og høre gjennom Åse og Hans-Birger Neergård sin beretning fra misjonsarbeidet i E opa. Åse er sykepleier og Hans-Birger er prest. De har vært misjonærer i E opia gjennom mange år, utsendt av Det Norske Misjonsselskap. Fra de var unge og l nå som pensjonister, har de se den store framgangen på mange plan der evangeliet og diakonien har gå hånd i hånd. Vi ble ta med inn i menighetene som vokser hele da - ja, en enormt stor kirkevekst - og vi fikk se bilder og høre om arbeidet for bedre helse, bedre dyrkingsmuligheter, bedre husdyrhold, nye muligheter med å egenprodusere egnede redskaper, vognmateriell og graving av brøner. - Omtrent hundre brønner, var svaret Hans-Birger gav, da han ble spurt om hvor mange brønner han hadde ta ini a vet l. Kurs og opplæring gjør at fa gdom blir bekjempet med enkle midler, og de får mye ut av pengene som blir samlet inn. Menighetens prosjekt i E opia ble startet da Hilde Masvie var misjonær som sykepleier og jordmor i Blånildalen. Det har gå på landsbyutvikling og forebyggende helseprosjekt, og nå mye fokus på fistula, som kan beskrives som store skader mange unge mødre får ved fødsler. Dersom skadene ikke blir behandlet fører det o e l sosial katastrofe. Stanken av urin og avføring er vedvarende og ydmykende. Mødrene gjemmer seg bort, og kan bli utstø av familien og ektefellen. Gjennom blant annet de e misjonsprosjektet blir ofrene oppsporet og får lbud om operasjon. En slik operasjon koster omlag 1500 kroner, som betales av misjonen. E er operasjonen kan de utsa e mødrene bli helt friske og får komme lbake l familien og kan leve et normalt liv. Over 90 prosent av operasjonene er vellykkede, og mange er de som takker misjonen for helbredelse. Melhus og Hølonda menighet er stolt over å få være med på de e misjonsprosjektet gjennom bønn og givertjeneste. I kollekt kom det inn kr som blir sendt uavkortet l E opia - prosjektet. Bildet fra Fistulasykehuset i Addis Abeba. Bildet er ta for 12 år siden, men fødselslege Cathrin Hamlin er fremdeles ak v og tar i mot pasienter. Åse Neergård l venstre og synodepresident/biskop Kes Michael helt l høyre. Sykehuset behandler ca 3000 kvinner med fistualaskade hvert år og de fleste blir friske (over 90 prosent). Foto Hans-Birger Neergård Lysrester gir millioninntekt! På misjonsfesten orienterte også Marvin Bjørnebekk om arbeidet ved Knausen lysstøperi her i Melhus, som Det Norske Misjonsselskap står bak. Innsatsen ga en bru oinntekt på 1,6 millioner kroner i 2014, noe som lførte misjonens prosjekter ca en million kroner! Alt er basert på frivillig og gra s arbeidskra. Nye lys støpes ut fra gamle lysrester som alle kan levere, for eksempel i en innsamlingscontainer som står plassert på Melhus i krysset mellom Rådhuset, Melhustorget og Buen, ved siden av Frelsesarmeens container for klesplagg. Ta vare på lysrester, pu dem i containeren, og du er med på å stø e misjonsarbeidet!! 6

7 Tre gratishyller med PDF-hefter Nå har sokneprest Morland fullført prosjektet med å legge ut gra s PDF-he er på interne. Vi har dligere skrevet om de seks he ene i «Å vokse serien». Nå er det kommet to hyller l: Den ene hylla har he er som kan leses l fordypning i kirkeåret. Nå er vi inne i faste den, og da kan det passe å lese he et: Den krevende kampen. Det handler om de tekstene i NT som omtaler kampen mot djevelen og ondskapen i verden, og om den siste, store dommen. Om noen uker blir det påske d, og da passer det å lese he et: Den sikrede seieren. Det handler om troverdigheten av Jesu oppstandelse, fordi vi kan tro at de e fak sk har skjedd, og he et gir fire ulike typer «bevis» på det. Når det blir advent og jul, er det d for å lese et he e som utdyper innholdet i 27 kjente julesalmer: Sann sangglede. Den andre hylla har he er som tar for seg ulike temaer. He et Sant menneske, sunt vidsyn utdyper på en enkel måte fem gode grunner l at kristen tro gir mening l livet. Mens he ene ovenfor er skrevet for interesserte kristne, er de e he et skrevet på en måte som vil kunne treffe alle. Her er også et he e for den som er glad i turliv og som tror de vil ha glede av kristne e ertanker l det. Her finnes et he e for de som har vært eller skal dra på tur l London, Roma eller Praha, og ønsker kristne e ertanker over kjente a raksjoner der. Et he e er skrevet l inspirasjon i klimakampen, og det siste he et er skrevet l inspirasjon for alle foreldre, faddere og besteforeldre som har ansvar for dåpsbarn. Klikk deg inn på h p://kamorland.morland.no. Velg fanen «Bøker» og bokhyllene kommer l syne slik at du kan klikke på ikonet av det he et du ønsker og laste det ned på lesebre et di. Stiftelsen OLA LØKBAKKS FOND Ola Løkbakks fond er oppre et på grunnlag av en testamentarisk gave fra Ola Løkbakk. Av fondets avkas ng utdeles e er søknad, årlig l følgende formål: 1. Hølonda Helsehus. Utdelingen skal utelukkende brukes l ltak for beboernes beste. Det forutse es at utdelingen ikke skal brukes l dri, nødvendige investeringer eller andre ltak som det påhviler kommunen å dekke. 2. Studenter fra gamle Hølonda herred som e er grunnskole søker utdannelse innen landbruksfaget. Utdelingen forutse er at vedkommende har få studieplass ved høyere utdanning, eventuelt videregående skole innen landbruksfag. 3. Hølonda Menighetsråd. Utdelingen skal beny es l forskjønnelse av Hølonda kirke, inkludert kirkegården. Det forutse es at utdelingen ikke skal beny es l dri, nødvendige investeringer eller andre kostnader som det påhviler det offentlige å dekke. Søknadsfrist for ldeling av avkastningen i året 2014 er Søknader med beskrivelse av formål og med kostnadsoverslag sendes Ola Løkbakks fond v/kristmar Sunnset, Melhus Regnskap, Melhusvegen 417, 7224 Melhus eller epost: Søknadene blir behandlet av S elsens styre, som er Ragnar Wehn, Per Agnar Myhr og Kristmar Sunnset. 7 Alle trenger noen å snakke med av og til, noe annet ville vært helt utenkelig Dersom du ønsker noen å snakke med, ta kontakt med oss, og vi kan avtale et møte med deg enten på Støren kirkekontor eller der du bor. Tlf E-post: kr. 300 pr. samtaletime Vi tilbyr også kurs og temakvelder

8 HELG I BYGDA Hans Inge Fagervik i Hølonda kirke Søndag klokken 18:00 inviterer Hølonda Menighetsråd l storslagen kirkekonsert med Hans Inge Fagervik. Entre kr 150,-. De som var på konserten for to år siden, var så begeistret at de ønsket ham lbake, og nå skjer det. Det blir mange kjente sanger og tydelig u ordring l at vi tar ansvar for hverandre. Konfirmantene blir med, ta med deg kjente og bli med du også. Sommerjobb i Horg? Vi i Horg menighetsråd trenger hjelp i sommer l vanning og luking av legatgravstedene ved Horg kirke. Jobben vil passe for skoleungdom, og arbeidet vil strekke seg fra ca.1. juni l og med august. De e vil være li væravhengig. Har du spørsmål angående jobben? Ta kontakt med nestleder i Horg menighetsråd, Elisabeth G. Krogstad på mobil: Se oss inn i øynene, Erna! Kirkens Nødhjelp har laget egne klimasider i forbindelse med årets aksjon. Du kan klikke deg inn på fasteaksjonen.no/klima og finne følgende: - En invitasjon l å bli med på instagramaksjon: Ta et bilde av di eget øye, send det l instagram med følgende tekst: Se oss inn i #stopp klimakrisen. Så samler de opp øyne fra hele landet l en stor mosaikk som oversendes Erna Solberg e er påske! - Korte og informa ve sider om temaene Vann og klima og Pakistan og klima. - Et lite møte med klimavitner fra Sør-Afrika, Tanzania, Afghanistan og Viet Nam. Storsamling for konfirmanter Hvert eneste år har vi en storsamling for alle konfirmantene i Melhus kommune på Melhus bedehus. I år skjedde det søndag 1. februar, og 160 konfirmanter fikk møte et team av sju ungdommer fra Oslo og Sørlandet som drar omkring i hele landet for å møte grupper som de e. De kaller seg Roadservice. De hadde tre økter: Først en undervisningsdel om Den Hellige Ånd, så en del med u ordring l ansvar for undertrykte i fa ge land, før selve høydepunktet: En frisk konsert med populære sanger framført på en fremragende måte. Det ble også d l noen konkurranser med frivillige fra salen underveis. Konfirmantene var svært lydhøre og lot seg engasjere. Kort og enkel søknad sendes l: Horg menighetsråd v/ Guri Moan Horg, 7232 LUNDAMO eller på e-post: Søknadsfrist: Vindens hjul Ei gammeldansmesse med nogo attåt musikk av Henning Sommerro, Petter Dass og Edvard Grieg Lørdag kl i Melhus kirke Søndag kl i Lademoen kirke Pris: 200,- pr voksen, barn under 15 år gratis. Leinstrand songlag, dirigent: Håkon Grotnes Melhus songlag, dirigent: Ingrid S. Østvang Gammeldansorkesteret «Over Stok Og Steen» 8

9 På Babysang får barna bruke mange av sine sanser. De ser og blir se av både mor/far og andre som er lstede. Såpeboblene er også populære. Barna får høre sanger og regler. Instrumenter får de ta på og spille på. Og noen smaker også på dem. Mødrene og fedrene lærer sanger som de kan bruke hjemme. Mors ogfars stemme er det vakreste for barnet.flere av mødrene har sagt at det er flo at Babysangen er i Hølonda, at ikke alt HELG I BYGDA Babysang på Hølonda skal for egå på Melhus. De har også ta ini a v l barseltreff e er å ha bli kjent på babysangen. Babysangen har vært i Hølonda i to og og et halvt år nå, og det er et populært arrangement. Vi tar stadig imot nye barn. Den yngste vi har ha var ikke en gang født da hun kom på babysang første gang. Storesøsken kommer også av og l. Ingen er for stor og ingen er for liten. Vi møtes på Korsvegen bedehus rsdager i partallsuker kl Velkommen! Mer informasjon på: og h ps://www.facebook.com/babysangmelhus. Studiehefte til diamantsmykket I forrige nummer av Helg i bygda skrev sokneprest Morland om det andre he et i «Å vokse serien»: Diamantsmykket Å vokse inn i Herrens bønn. Vi er noen damer i ei bibelgruppe i Nedre Melhus som har ta de e he et i bruk som studiehe e i bibelgruppa vår. Vi har laget et samtaleopplegg med bakgrunn i he et og har søkt Norsk Kristelig Studieråd om godkjenning som studieopplegg slik at vi kan søke studiestø e for Med de e inviterer vi l deltakelse i opplegget. Forkunnskaper er ikke nødvendig, men utenom studiehe et er det fint om du har en Bibel og ei Salmebok. Ring , Inger Johanne Keiserås, dersom du er interessert i flere opplysninger. Takk! Nedre Melhus helse og Omsorg, Hjemmetjenesten, takker pårørende og givere for gaven vi har mo a i forbindelse med Helge Husøy`s begravelse. Buen Helse- og Omsorgssenter, avdeling Håggåtun, takker pårørende og givere for pengegaven vi har mo a i forbindelse med Johanne Kvitland`s begravelse. Buen Helse- og Omsorgssenter, avdeling Gimsebu/ Jarlsbu takker pårørende og givere for pengegaven vi har mo a i forbindelse med Nils Mar n Strøm og Helga Sæther`s begravelser. Hølonda helse og omsorg, demensavdelingen takker hjertelig for pengegave i forbindelse med Svanhild Frøysa sin begravelse. Hølonda helse og omsorg takker hjertelig for pengegave i forbindelse med Kari Kulbrandstad sin begravelse. Horg/Flå helse og omsorg, hjemmetjenesten takker hjertelig for mo a pengegave e er Hans Georg Ler`s begravelse. Horg/Flå helse og omsorg, avd. Krogstadstua takker hjertelig for mo a pengegave e er Solan Renolen`s begravelse. Horg/Flå helse og omsorg, Horg sykehjem takker hjertelig for mo a pengegave e er Kåre Kværnes sin begravelse. Bo og Avlastning v/moesgrinda takker pårørende og givere for gaven vi har mo a i forbindelse med Malfrid Johanne Kvitland`s begravelse. Melhus menighetsråd takker for gaven l ny kirkeorgel i forbindelse med Per Aasens begravelse. 9

10 Melhus Døpte: Linnea Adelén Kosberg Ola Gimse Oscar Løvseth Syrstad Ruben Iversen Lysaker Johannes Holm Leon Restad Moen Olivia Sørensen Sivert Solberg Leana Isabelle Løvseth Lezina Velve Lo a Jakobsen Enodd, døpt i Salem Menighet Olivia Marie Grannes Sandvik Sigurd Norvik Viljar Selnes Duna Levi Pedersen Dahlseng, døpt i S klestad kirke Matheo Alexander Hunnes Berg Ronja Aune Jacoby Pia Alexandra Myhre Brandvik Aslak Frengen Emilie Sivertsen Solhaug Tuva Krogstad Solberg Bas an Fjelle Sofia Michelle Blokkum Gaustad, Pe er Jakobsen Gilde Hanna Aarhaug Petersen Jonas Lauglo Nelli Marie Høgsnes Skre ng Markus Austvik Farkvam Noah Emilian Dahle S nussen Leo Øien-Berg Maren Bjerkan Sverre Groven Døde: Per Aasen f Nils Mar n Strøm f Paul Nordhaug f Johanne Kvitland f Inger Johanne Skrøvset f HELG I BYGDA Slekters gang Svein Helge Neergaard f Bjørg Johanne Berg f. 1954, begravet på Horg kirkegård Knut Hjelmeland f. 1953, Marie Anna Bakke Aspen f. 1929, begravet på Havstein kirkegård Per Stokke f Erik Mar n Halten f Oddvar Helge Ekren f Helga Sæther f. 1917, begravet på Moholt kirkegård Malfrid Johanne Kvitland f Hildur Rønning f Roald Lund f. 1946, begravet på Flå kirkegård Per Laukøy f Ola Storhaugen f Trygve Salvesen f Ingvar Hårstad f Tom Erik Pe ersen f Ruth Margot Røstvik Sunde f Magnhild Roaldseth f Flå Døpte: Randi Aalvik Løberg Mie Othelie Samdal Fredrik Hulsund Vigde: Marit Økdal og Daniel Lufall Døde: Hans Georg Ler f Nils Langløkken f Kari Eggan f. 1913, begravet på Melhus kirkegård Horg: Døpte: Ellinor Bjørnli Børø, døpt i Soknedal kirke Odin Karlsen Ingeborg Flø um Birkelund Mar n Evjen Kleven Leander Reiten Blichfeldt, døpt i Singsås kirke Vigde: Randi Lilleholte Lang ord og Kolbein Einar Torland Døde: Gerd Oddrun Eide Kallar f Anne Siri Wolden f Solan Renolen f Leif Gu orm Johansen f Tonje Helene Nikolaisen f Kåre Kværnes f. 1927, begravet på Flå kirkegård Borghild Fremo f. 1932, begravet på Flå kirkegård Kjers Hage f Jan Arild Hovin f Hølonda Døpte: Silja Rimol Krognes Tove Onsøien, døpt i Meldal kirke Maren Elise Stuen Jønland, døpt i Horg kirke Sivert Stenset Risvoll Hanne Dahl Klungervik Julie Braa Almås Tobias Kulbrandstad-Almås Elias Eid Kjerstad Jonas Eid Kjerstad Døde: Ida Flisen f Svanhild Frøysa f Kari Kulbrandstad f Linn Evita Arslan f

11 Søndag 22. mars Maria Budskapsdag Luk 1, Horg kirke kl Gudstj. v/andresen. Dåp. Ofring: Menighetsarbeidet Årsmøte Søndag 29. mars Palmesøndag Ma 26, 6-13 Lundamo misjonshus kl Gudstj. v/andresen. Ofring: Lundamo misjonshus. Kirkekaffe Gudstjeneste v/hodne. Dåp. Na verd. Ofring: Kirkens Nødhjelp Tirsdag 31. mars Hølonda helsehus kl Na verdsgudstj. v/andresen Onsdag 1. april Kroa Eldresenter kl Na verdsgudstj. v/andresen Torsdag 2. april - Skjærtorsdag Luk 22, Flå Eldresenter kl Na verdsgudstj. v/hodne Horg sykehjem kl Skjærtorsdagsgudstj. v/hodne Na verd. Kveldsmat Gåsbakk misjonshus kl Skjærtorsdagsgudstj. v/morland Vandrena verd. Ofring: Gåsbakk misjonshus. Festsamvær e erpå Skyss: Jofrid Øyen, tlf Buen sykehjem kl Na verdsgudstj. v/prost Flø Melhus kirke kl Skjærtorsdagsmesse v/prost Flø Na verd. Ofring: Menighetsarb. Fredag 3. april - Langfredag Ma 26, Flå kirke kl «Jesu 7 ord på korset» v/morland Langfredagsgudstj. v/hodne Lørdag 4. april, Påskea en Kolbrandstad stavkyrkje kl Påskeandakt v/prost Flø HELG I BYGDA Gudstjenester Lørdag 4./søndag 5. april Påskena /O esang Mark 16, 1-8 Horg kirke kl Påskena sgudstj. v/andresen Ofring: Misjon uten grenser Søndag 5. april, Påskedag Ma 28, 1-10 Høy dsgudstj. v/morland Dåp. Na verd. Ofring: NMS-menighetens misjonsprosjekt Mandag 6. april, 2. påskedag Ma 28, 1-10 Flå kirke kl Høy dsgudstj. v/andresen Na verd. Ofring: Misjonsprosjektet Hølonda kirke kl Na tverdsgudstj. v/morland Dåp. Na verd. Ofring: Normisjonen Kirkeskyss: Kåre Krokhaug, tlf / Søndag 12. april 2. søndag i påske den Joh 21, Familiegudstj. v/morland Dåp. Ofring: Orgelsaken. Kirkekaffe Søndag 19. april 3. søndag i påske den Joh 10,1-10 Flå kirke kl Gudstj. v/andresen Na verd. Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl Gudstj. v/andresen Na verd. Ofring: Strømmes elsen Hølonda kirke kl Familiegudstj. v/hodne og Sandberg Utdeling av 6-årsbok. Samling fra kl Ofring: Menighetsarbeidet Kirkeskyss: Marie Kulbrandstad, tlf Søndag 26. april 4. søndag i påske den Jes 43, Radiogudstj. NRK P1 v/morland Ofring: Menighetsarb. Kirkekaffe 11 Fredag 1. mai Luk 14, mai-gudstj. v/morland Dåp. Ofring: KiA-Trondheim Søndag 3. mai 5. søndag i påske den Luk 13, Flå kirke kl Samtalegudstj. v/andresen Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl Gudstj. v/andresen, Dåp. Na verd Ofring: Kirkens Bymisjon Hølonda kirke kl Diakoniens dag Gudstj. v/hodne og Njøs Vandrena verd. Ofring: Diakoniutvalget. Kirkekaffe. Kirkeskyss: Elfrid Blokkum, tlf Mandag 4. mai Melhus kirke kl Samtalegudstj. v/hodne og Bruholt Ofring: KRIK / Soul Children Onsdag 6. mai Melhus kirke kl Samtalegudstj. v/morland Ofring: KRIK / Soul children Torsdag 7. mai Melhus kirke kl Samtalegudstj. v/hodne, Bruholt og Flø um. Ofring: KRIK / Soul Children Søndag 10. mai 6. søndag i påske den Ma 7, 1-12 Flå kirke kl Gudstj. v/morland. Na verd Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl Samtalegudst. v/andresen Ofring: Konfirmantarbeidet Gudstj. v/hodne. Dåp. Na verd Ofring: Menighetsarb. Kirkekaffe Onsdag 13. mai Hølonda kirke kl Samtalegudstj. v/morland

12 Full distribusjon Tlf tlf Vi tilbyr og tilrettelegger alle typer arrange-ment som åremålslag, minnesamvær, konfirmasjon og lignende. Sandmoflata 3, 7072 Heimdal, tlf / , tlf tlf tlf Hovin 8-22 (9-18) Lundamo 8-22 (20) Ler 7-23 (9-20) Søndag: 10-22

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 13.09.2016 på kirkekontoret, kl. 18.30 Til stede: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Ingvild Knudsen Hammernes,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 M : G Flere steder i det nye testamentet møter vi en mann ved navn Johannes som ble kalt Markus. Kanskje er det også han som skrev Markus evangeli- et. Markus hadde det beste

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2014, 74. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2014 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 06.06.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Fremmøtt: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Halldis Flakne, Vibecke Paulsen Grønning, Ingvild Knudsen

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 3/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 3/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 3/2014, 74. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 3/2014 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer