SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30"

Transkript

1 SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling. Sakslisten er utlagt til offentlighet i rådhustorget, på bibliotekene og Saksliste Sak nr. Saktittel 001/15 Godkjenning av møtebok Unntatt offentlighet /15 Gangbro Fagermoen - Rismyr - prosjekt 003/15 Budsjettreguleringer /15 Gebyr for behandling av saker i medhold av Matrikkelloven- Søgne kommune /15 KS Strategikonferanse - arbeidsgiverpolitikk Songdalen kommune, 13.januar 2015 Johnny Greibesland ordfører Reidun Fredriksen Form.skap.sekretær Side 1 av1

2 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komité Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /15 RFR Avgjort av: Saksansv.: Fredriksen Reidun Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 15/32 Godkjenning av møtebok RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Protokoll fra møtene og godkjennes.

3 SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtetid: Kl. 12:30 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Saksnr.: 073/14-077/14 Følgende medlemmer møtte JOHNNY GREIBESLAND KJETIL AASEN JAN ERIK TØNNESLAND ELSE TURID NILSEN JONE NIKOLAI NYBORG SOLVEIG NORDKVIST ARILD BIRKENES Merknader Parti Følgende medlemmer meldte forfall SP BETZY DUTTON SP Følgende varamedlemmer AP møtte AP TERJE IMELAND V H FRP Parti KRF Parti KRF Tilstede fra administrasjonen: RÅDMANN KJELL A KRISTIANSEN, FORM.SKAP.SEKR. REIDUN FREDRIKSEN, ASS.RÅDMANN KJELL SVERRE LANGENES, TJENESTESJEF BREDE SKAALERUD, TEKNISK SJEF KNUT SVENDSEN, AVD.LEDER TOM BIRGER URDAL, BOLIGKOORDINATOR SOLVEIG B JENSEN, KULTURKONSULENT TRINE KALLEVIG I SAK 75/14, LO-K JANNE SLOTTE, DELTA MARIA LANGO Befaring: Underskrifter

4 ORIENTERING: Rune Rosseland informerer om ENØK programmet

5 Saksliste Sak nr. Saktittel 073/14 Godkjenning av møtebok 074/14 Økonomiplanen og årsbudsjettet /14 Organisering av 17 mai 076/14 Behandling av søknad om støtte til utvikling av næringslivet i Søgne og Songdalen 077/14 Startlån og boligtilskudd - retningslinjer 073/14: Godkjenning av møtebok RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Protokoll fra forrige møte godkjennes FORMANNSKAPET FS-073/14 VEDTAK: Protokoll fra forrige møte godkjennes. 074/14: Økonomiplanen og årsbudsjettet 2015 RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE INNSTILLING: A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet. B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen.

6 C. Årsbudsjettet for 2015 vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D. Årsbudsjettets nettoramme er bindende. E. Songdalen kommune skal benytte de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. F. Det må i årsbudsjettet for 2015 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. G. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. H. Kommunestyrets tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. I. Gebyrheftet (vedlegg til denne saken) vedtas som foreslått for 2015, dersom de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. a. Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) skal fra og med 2015 betales etter satser regulert etter grunnbeløpet i folketrygden. Satsene reguleres 1. mai hvert år. J. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. K. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. L. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for boliger er 2. Eiendomsskatten for næring, tomter og verk og bruk 3 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter

7 eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret. M. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investeringsog startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A og B. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. N. Eventuelle salg av faste eiendommer skal gå til nedbetaling av lån, dersom eiendommen opprinnelig har vært lånefinansiert. O. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. P. Kommunestyret samtykker i at statlige tilskudd til kjøp og oppføring av boliger for vanskeligstilte, avsettes på investeringsfond til samme formål når tilskuddet utgjør mer enn det som ligger som finansiering av prosjektet. Q. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht. kommunens økonomireglement. S. Rådmannen gis fullmakt til å foreta omdisponeringer mellom enhetenes budsjetter innenfor den totale budsjettrammen dersom dette kan bidra til å sikre Enhet for Livsmestring tilfredsstillende lokaler allerede i FORMANNSKAPET FS-074/14 VEDTAK: Saken utsettes og behandles i møte

8 075/14: Organisering av 17 mai RÅDMANNEN FORESLÅR AT KULTUR OG UTVIKLINGSKOMITEEN LEGGER FREM FOR FORMANNSKAPET FØLGENDE FORSLAG TIL INNSTILLING: Formannskapet vedtar ny organiseringsmodell for 17.maifeiringen og nedsetter en hovedkomité for 17. mai arrangementet i Greipstad med et overordnet ansvar for 17.mai-feiringen slik det er beskrevet i saksframstillingen. For 2015 opprettes det en markedskomite for Greipstad som består av GIL, FAU 6.klasse Tunballen skole og FAU 6.klasse Rosseland skole KULTUR- OG UTVIKLINGSKOMITEEN Votering: Enstemmig innstilling. KULT-012/14 BER FORMANNSKAPET FATTE FØLGENDE VEDTAK: Formannskapet vedtar ny organiseringsmodell for 17.maifeiringen og nedsetter en hovedkomité for 17. mai arrangementet i Greipstad med et overordnet ansvar for 17.mai-feiringen slik det er beskrevet i saksframstillingen. For 2015 opprettes det en markedskomite for Greipstad som består av GIL, FAU 6.klasse Tunballen skole og FAU 6.klasse Rosseland skole FORMANNSKAPET Følgende medlemmer ble foreslått til hovedkomitè for 17.mai feiringen Jan Erik Tønnesland, AP Else Turid Nilsen, AP

9 Jone Nyborg, V Kjetil Aasen, SP Votering: Kultur og utviklingskomiteens innstilling med formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt FS-075/14 VEDTAK: Formannskapet vedtar ny organiseringsmodell for 17.maifeiringen og nedsetter en hovedkomité for 17. mai arrangementet i Greipstad med et overordnet ansvar for 17.mai-feiringen slik det er beskrevet i saksframstillingen. For 2015 opprettes det en markedskomite for Greipstad som består av GIL, FAU 6.klasse Tunballen skole og FAU 6.klasse Rosseland skole. Følgende medlemmer ble foreslått til hovedkomitè for 17.mai feiringen Jan Erik Tønnesland, AP Else Turid Nilsen, AP Jone Nyborg, V Kjetil Aasen, Krf 076/14: Behandling av søknad om støtte til utvikling av næringslivet i Søgne og Songdalen RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE FORSLAG TIL

10 INNSTILLING: 1. Songdalen kommune støtter økonomisk søknaden fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKr) med kr i 2015 og kr i NiKr må utarbeide et forslag til stillingsinstruks for den nyopprettede stillingen. Dette forslaget skal behandles politisk i Songdalen kommune FORMANNSKAPET Votering: 7 stemte for (Greibesland, Aasen, Imeland, Nyborg, Birkenes, Tønnesland, Nordkvist) 1 stemte imot (Nilsen) FS-076/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: 1. Songdalen kommune støtter økonomisk søknaden fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKr) med kr i 2015 og kr i NiKr må utarbeide et forslag til stillingsinstruks for den nyopprettede stillingen. Dette forslaget skal behandles politisk i Songdalen kommune. 077/14: Startlån og boligtilskudd - retningslinjer RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE FORSLAG TIL INNSTILLING:

11 Kommunestyret vedtar retningslinjer for startlån og boligtilskudd, hjemlet i forskrift om startlån av FORMANNSKAPET Jone Nyborg, V la fram følgende forslag: Formannskapet ber rådmannen fremlegge en sak der vi ser hvilke tiltak kommunen kan iverksette for å gi unge mulighet til å etablere seg i boligmarkedet. Votering: Rådmannens innstilling med Jone Nyborgs tilleggsforslag ble enstemmig innstilling. FS-077/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: Kommunestyret vedtar retningslinjer for startlån og boligtilskudd, hjemlet i forskrift om startlån av Formannskapet ber rådmannen fremlegge en sak der vi ser hvilke tiltak kommunen kan iverksette for å gi unge mulighet til å etablere seg i boligmarkedet.

12 Eventuelt Ordfører Johnny Greibesland Ordførerstafetten 2014 Søknad om støtte til mennesker på flukt kr. 1,- pr.innbygger. Arild Birkenes la fram følgende forslag: Hvordan håndterer liknende henvendelser. Enstemmig vedtatt Lions årskalender kjøpe inn til kommunestyret Rådmann Kjell A Kristiansen orienterte om saken «Overvann Skinnarsmoen»

13 SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtetid: Kl. 12:30 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Saksnr.: 078/14-079/14 Følgende medlemmer møtte JOHNNY GREIBESLAND KJETIL AASEN JAN ERIK TØNNESLAND ELSE TURID NILSEN JONE NIKOLAI NYBORG SOLVEIG NORDKVIST ARILD BIRKENES BETZY DUTTON Merknader Parti Følgende medlemmer meldte forfall SP SP Følgende varamedlemmer AP møtte AP V H FRP KRF Parti Parti Tilstede fra administrasjonen: Befaring: RÅDMANN KJELL A KRISTIANSEN, ASS.RÅDMANN KJELL SVERRE LANGENES, TJENESTESJEF BREDE SKAALERUD, ØKONOMISJEF ARILD ANDRESEN, FORM.SKAP.SEKR. REIDUN FREDRIKSEN Underskrifter

14 Saksliste Sak nr. Saktittel 078/14 Økonomiplanen og årsbudsjettet /14 Rammejusteringer byggenemnd prosjekter - november /14: Økonomiplanen og årsbudsjettet 2015 RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE INNSTILLING: A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet. B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen. C. Årsbudsjettet for 2015 vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D. Årsbudsjettets nettoramme er bindende. E. Songdalen kommune skal benytte de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. F. Det må i årsbudsjettet for 2015 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. G. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. H. Kommunestyrets tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. I. Gebyrheftet (vedlegg til denne saken) vedtas som foreslått for 2015, dersom de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret.

15 a. Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) skal fra og med 2015 betales etter satser regulert etter grunnbeløpet i folketrygden. Satsene reguleres 1. mai hvert år. J. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. K. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. L. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for boliger er 2. Eiendomsskatten for næring, tomter og verk og bruk 3 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret. M. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investeringsog startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A og B. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. N. Eventuelle salg av faste eiendommer skal gå til nedbetaling av lån, dersom eiendommen opprinnelig har vært lånefinansiert. O. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. P. Kommunestyret samtykker i at statlige tilskudd til kjøp og oppføring av boliger for vanskeligstilte, avsettes på

16 investeringsfond til samme formål når tilskuddet utgjør mer enn det som ligger som finansiering av prosjektet. Q. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht. kommunens økonomireglement. S. Rådmannen gis fullmakt til å foreta omdisponeringer mellom enhetenes budsjetter innenfor den totale budsjettrammen dersom dette kan bidra til å sikre Enhet for Livsmestring tilfredsstillende lokaler allerede i FORMANNSKAPET Utdanningsforbundet høringsuttalelse ble utdelt i møtet. Felles forslag fra SP, AP, H, V, FRP og KRF med endringer til pkt. A. BUDSJETTJUSTERINGER- INVESTERINGSBUDSJETT KOMMENTARER Hortemo Idrettsanlegg fremskyndes noe i tid Oppstart av prosjektet i 2015 ENØK-tiltak En mindre tidsforskyvning av tiltaket Brannsikringstiltak kjelleren Herredshuset på Brandsvoll Nedregulering tomt til ny barnehage Sum endringer i totalrammene pr.år 200 Forutsetter egenkapital av egeninnsats, der dette blir koordinert av teknisk i kommunen -200 Totalrammen nedjusteres med 200 til 2800, da kjøpesum p.t. ikke er kjent 0 0

17 BUDSJETTJUSTERINGER 2015 DRIFTSBUDSJETTET Styrking av barnehagerammen for fremmedspråklig opplæring av barn med minoritetsbakgrunn 125 Finansiering av ovennevnte tiltak skjer ved nedtrekk av rammen til teknisk -125 Sum endringer i totalrammen 0 Det opprinnelige foreslåtte punkt S trekkes Nytt pkt. S. a. Det fremmes egen sak på gebyrer etter Matrikkelloven i første kommunestyremøte i b. Det fremmes egen sak innen 1.mai 2015 der evt. tilskudd til private veger utredes. Votering: Rådmannens innstilling til pkt. A med fellesforslagets endringsforslag ble enstemmig innstilling Pktene B-R enstemmig innstilling Alternativ over rådmannens forslag til pkt. S og fellesforslagets pkt. S ble fellesforslaget forslag enstemmig innstilling

18 FS-078/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet. BUDSJETTJUSTERINGER- INVESTERINGSBUDSJETT KOMMENTARER Hortemo Idrettsanlegg fremskyndes noe i tid Oppstart av prosjektet i 2015 ENØK-tiltak En mindre tidsforskyvning av tiltaket Brannsikringstiltak kjelleren Herredshuset på Brandsvoll Nedregulering tomt til ny barnehage Sum endringer i totalrammene pr.år 200 Forutsetter egenkapital og egeninnsats, der dette blir koordinert av teknisk i kommunen -200 Totalrammen nedjusteres med 200 til 2800, da kjøpesum p.t. ikke er kjent 0 0 BUDSJETTJUSTERINGER 2015 DRIFTSBUDSJETTET Styrking av barnehagerammen for fremmedspråklig opplæring av barn med minoritetsbakgrunn 125 Finansiering av

19 ovennevnte tiltak skjer ved nedtrekk av rammen til teknisk -125 Sum endringer i totalrammen 0 B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen. C. Årsbudsjettet for 2015 vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D.Årsbudsjettets nettoramme er bindende. E. Songdalen kommune skal benytte de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. F. Det må i årsbudsjettet for 2015 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. G.Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. H.Kommunestyrets tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. I. Gebyrheftet (vedlegg til denne saken) vedtas som foreslått for 2015, dersom de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. a. Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) skal fra og med 2015 betales etter satser regulert etter grunnbeløpet i folketrygden. Satsene reguleres 1. mai hvert år. J. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. K. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. L. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for boliger er 2.

20 Eiendomsskatten for næring, tomter og verk og bruk 3 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret. M.Kommunestyret samtykker i at det tas opp investeringsog startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A og B. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. N.Eventuelle salg av faste eiendommer skal gå til nedbetaling av lån, dersom eiendommen opprinnelig har vært lånefinansiert. O.En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. P. Kommunestyret samtykker i at statlige tilskudd til kjøp og oppføring av boliger for vanskeligstilte, avsettes på investeringsfond til samme formål når tilskuddet utgjør mer enn det som ligger som finansiering av prosjektet. Q.Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht. kommunens økonomireglement. S. a. Det fremmes egen sak på gebyrer etter Matrikkelloven i første kommunestyremøte i b. Det fremmes egen sak innen 1.mai 2015 der evt. tilskudd til private veger utredes.

21 079/14: Rammejusteringer byggenemnd prosjekter - november 2014 RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE FORSLAG TIL INNTILLING: 1. Kommunestyret godkjenner nedreguleringen av investeringsbudsjettet for 2014 med kr slik det fremgår av saksfremstillingen 2. Kommunestyret godkjenner at udekket/udisponert beløp på kr i investeringsregnskapet for 2013 føres mot ubrukte lånemidler FORMANNSKAPET Votering: Enstemmig innstilling FS-079/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: 1. Kommunestyret godkjenner nedreguleringen av investeringsbudsjettet for 2014 med kr slik det fremgår av saksfremstillingen 2. Kommunestyret godkjenner at udekket/udisponert beløp på kr i investeringsregnskapet for 2013 føres mot ubrukte lånemidler.

22 Eventuelt Solveig Nordkvist la fram følgende forslag: Rådmannen bes gi utfyllende informasjon når det gjelder kommunens finansforvaltning. Jan Erik Tønnesland Hva med Birkelid? Ass.rådmann Kjell Sverre Langenes orienterte. Rådmannen får i oppdrag og undersøke om bindingene kan opphøre. Hva skal vi bruke bygningene til? Nodelandsheia Øst? Hva med videre utvikling. Nodeland Syd - Utnyttelsesgraden 35% - behandles i kommunestyremøte i februar Fagermoen Kruse Smith brakkene hvor lenge blir de stående. Ordfører Johnny Greibesland informerte Rådmann Kjell A Kristiansen/økonomisjef Arild Andresen Orienterte om kjøp av ny gravemaskin til kirkegården maskinen ble stjålet. Rådmannen har omdisponert midler i forhold til delegasjon i Økonomireglementet Orienterte om Returkraft garantiansvaret

23 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet /15 ALG Kommunestyret ALG Saksansv.: Arild Andresen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr.: 15/47-1 Budsjettreguleringer 2015 Bakgrunn for saken: Det er behov for å gjøre 2 budsjettreguleringer for Dette gjelder: 1) Omdisponering fra drift (fond) til investering 2) Budsjettreguleringer som følge av omorganisering Omdisponering av frie driftsfond I forbindelse med avslutning av regnskapet for 2013, ble det for alle enheter som hadde et mindreforbruk avsatt 40% av dette på frie driftsfond. Teknisk enhet fikk opprinnelig avsatt kr , og av disse er det til nå brukt kr Resterende, kr søkes brukt nå til investering. Som det fremgår av vedlagte notat fra Teknisk sjef, er det et sterkt behov for å erstatte en bil som er blitt kondemnert. Denne bilen har blitt brukt i forbindelse med veivedlikehold. Rådmannen har ingen innvendinger til måten å løse dette på, og anbefaler dette gjennomført som foreslått. Budsjettreguleringer som følge av omorganisering

24 Høsten 2014 har det vært gjennomført en omorganisering (OU del 2) av enhetene Stab, Kultur- og Levekår og Livsmestring. Det er også opprettet en ny enhet for Kommunikasjon (navnet er ikke endelig bestemt enda). Den nye organiseringen gjelder fra Da kommunens årsbudsjett for 2015 ble vedtatt, var det med bakgrunn i opprinnelig organisering. Den vedtatte omorganiseringen gjør at det er behov for å foreta visse justeringer/omfordelinger av budsjettene mellom enhetene i tråd med den nye organiseringen. De aktuelle justeringene fremkommer i tabellen under. Formannskapet og kommunestyret vil få muntlig informasjon i sine møter om resultat av OU-prosessen. Samlet oversikt: Ansvar Nødvendige justeringer som følge av OU-del Kultur og levekår Tjeneste 2600 (Helsestasjon) kr overføres til ansvar 3500 tjeneste 2600 Tjeneste 2601 (Svangerskapsomsorgen) kr overføres til ansvar 3500 tjeneste 2601 Tjeneste 2602 (Skolehelsetjenesten) kr overføres til ansvar 3500 tjeneste 2602 Tjeneste 2605 (Familiesenteret) kr overføres til ansvar 3500 tjeneste 2605 Tjeneste 4600 (Bibliotek) kr overføres til ansvar 1500 tjeneste 4600 Tjeneste 4601 (Bibliotek, filial Finsland) kr overføres til ansvar 1500 tjeneste Staben Tjeneste 5453 (Boligkoordinering) kr overføres til ansvar 1500 tjeneste 5453 Tjeneste 1200 (Staben) kr overføres til ansvar 1030 tjeneste 1201 Tjeneste 1200 (staben) kr overføres til ansvar 1500 tjeneste Økonomi Tjeneste 1213 (EDB stormaskinløsning) kr overføres til ansvar 1000 tjeneste RHT Tjeneste 1210 (Sentral EDB-drift) kr overføres til ansvar 1000 tjeneste 1210 Tjeneste 1214 (trykkeri) kr overføres til ansvar 1000 tjeneste 1210 Vedlegg: Nr Dok.dato Tittel Bil vegforvaltning.pdf

25 RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Kr omdisponeres fra frie driftsfond til teknisk enhet for investering i bil med utstyr. 2. Omregulering av budsjettet for 2015 gjennomføres slik det fremgår under tabellen «samlet oversikt».

26

27 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet /15 HAS Kommunestyret HAS Saksansv.: Harald Anders Sørlien Arkiv: K1-231 Objekt: Arkivsaknr.: 15/25-1 Gebyr for behandling av saker i medhold av Matrikkelloven- Søgne kommune Søgne kommune Dokumentliste: Gebyrregulativet for behandling av saker i medhold av Matrikkelloven fra Søgne kommune. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Bakgrunn for saken: Etter matrikkellova 32 kan kommunen kreve gebyr for arbeid som utføres med hjemmel i loven. Gebyret kan ikke overstige kommunens nødvendige kostnader innen sektoren (selvkost). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av de gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har dermed ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer

28 må kommunen etterskuddsvis utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostresultatet for det enkelte gebyrområdet. Det er imidlertid ikke noe rettslig til hinder for å kreve mindre enn selvkost, altså at kommunen subsidierer behandlingen av oppmåling etter matrikkelloven. Det er inngått avtale mellom Søgne kommune og Songdalen der oppmålingsforretninger og arbeid med å føre matrikkelloven utføres av Søgne kommunen. Se vedtak iks sakene 123/13 og 014/14. Avtalen har bestemt at gebyrinntektene tilfaller Søgne kommune som vertskommune for denne tjenesten. Avtalen har en oppsigelsestid på 6 måneder. Saksutredning: De samlede gebyrinntekter kan etter loven ikke overstige selvkost for kommunen. Det er foretatt en etterberegning av selvkost, jf. tabell nedenfor: Selvkostdekning oppmåling 80,2% 48,6% 98% * *= tall ikke klare fra Søgne kommune. Vurdering: Matrikkel/oppmåling Selvkost innenfor oppmåling ligger normalt mellom 80 % og 90 %. I 2012 ble selvkostdekningen lav, noe som skyldes at utbyggerne på Midtheia fikk ett års betalingsutsettelse. Inntektene fra Midtheia, som skulle kommet i 2012, kom istedenfor i Dette forklarer den store inntektsøkningen fra 2012 til For 2014 er ikke tallen klare enda da en mangler oversikt fra Søgne kommune. Rådmannen foreslår at Søgne kommune sine gebyrsatser for alle oppmålingstjenestene benyttes slik de foreligger vedtatt av Søgne kommunestyret i sakene 48/12 og 42/10. Gebyrene som foreslått for 2015 er i henhold til bestemmelsene punkt 1.7 justert for konsumprisindeksen vedtatt i Søgne kommunestyre. Gebyrsatsene er ganske like Songdalen kommunes tidligere

29 gebyrer med mindre forskjeller tillagt konsumprisindeksen. Se vedlegg. Seksjonering. Seksjonering foreslås å inngå i tilsvarende avtale med Søgne kommune som oppmålingstjenestene. Rådmannen har etter delegasjon igangsatt midlertidig prøveordning der Søgne kommune utfører den tjenesten for oss. Gebyret reguleres av rettsgebyret som vedtas årlig av Stortinget. Vedlegg: Nr Dok.dato Tittel Vedlegg 1 Betalinssatser Oppmåling og seksjonering pdf Vedlegg 2 Gebyrregulativ for oppmålings- og seksjoneringssaker i Søgne og Songdalen kommune pdf NR. Dok. dato Tittel Betalingssatser Betalingssatser 2015 RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FRAM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE INNSTILLING: 1. Gebyrer for matrikkel og oppmåling for 2015 skal være tilsvarende gebyrer som for Søgne kommune. 2. Det inngås tilsvarende avtale med Søgne kommune for seksjonering som Songdalen kommune har for tjenester utført for matrikkel/oppmåling. 3. Gebyrer for seksjonering for 2015 skal være tilsvarende gebyrer som for Søgne kommune.

30 Vedlegg 1 BETALINGSSATSER 2014-Songdalen kommune Betalingssatser Teknisk enhet Gebyr for arbeid etter matrikkellova (lovens 32, forskriftene 16) % (gebyr for evt. behandling etter plan- og bygningsloven kommer i tillegg) økning 1 Etablering av matrikkelenhet a Etablering av grunneiendom og festegrunn Areal fra m² ,7 % Areal fra m² Areal fra m² Areal fra 2001-økning pr. påbegynt daa. Ved fra deling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90 % av satsene for den 4. t.o.m. den 10. tomten, og 80 % av satsene f.o.m. den 11.tomten. b Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m² Areal fra m² Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da. Hvis forretningen gjennomføres uten grensemerking gis det 50 % reduksjon av laveste sats (jfr. Matr.l. 34 og forskriftens 40) c Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon For tilleggsareal større enn 1 daa øker gebyret med 1500 per påbegynt daa. d Etablering av anleggseiendom Gebyr som for opprettelse av grunneiendom Areal fra m² Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da. Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate e Registrerinmg av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid f Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.d eller 1.e + kr. 2000, ,1 % ,1 % ,6 % ,1 % ,1 % ,6 % ,7 % ,8 % ,6 % 2 3 a Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises eller saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.a-f Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I Tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering pr. m pr. m² 0 % b Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate pr. m pr. m² 0 % 4 a Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn opg jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. + kr. 20 per m² ved areal opp til 500 m² For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt. 1.a med et påslag på 30 % ,0 % b Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. + kr. 25 per m² ved areal opp til 500 m² For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt. 1.d med et påslag på 30 % Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate ,1 %

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 7 Sentrale utviklingstrekk 8 Befolkningsutvikling med prognoser 8 Historisk befolkningsutvikling i

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Generelle kommentarer 5 Delegering av

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer