Schengen-konvensjonen i norsk oversettelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Schengen-konvensjonen i norsk oversettelse"

Transkript

1 Schengen-konvensjonen i norsk oversettelse 7 Konvensjon Om gjennomføring av Schengen-avtalen av 14. Juni 1985 Mellom regjeringene for statene i den økonomiske union Benelux, forbundsrepublikken Tyskland og republikken Frankrike om gradvis avskaffelse av kontrollen på de felles grenser Oversettelse 22. April 1996 Innledning Kongeriket Belgia, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Frankrike, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriket Nederland, heretter kalt konvensjonspartene, som legger til grunn Schengen-avtalen av 14. juni 1985 om gradvis avskaffelse av kontrollen på de felles grenser, som har besluttet å gjennomføre ønsket uttrykt i avtalen om å avskaffe personkontrollen samt lette transport og bevegelsen av varer over de felles grenser, som tar i betraktning at i henhold til traktaten om opprettelse av De europeiske fellesskap, utfylt ved Den europeiske enhetsakt, utgjør det indre marked et område uten indre grenser, som tar i betraktning at konvensjonspartenes målsetting sammenfaller med dette, uten at de tiltak som skal treffes i henhold til traktatens bestemmelser berøres, som tar i betraktning at for å virkeliggjøre dette mål er det nødvendig å treffe en rekke egnede tiltak og opprette et nært samarbeid mellom konvensjonspartene, er blitt enige om følgende:

2 DEL I Definisjoner Artikkel 1 I denne konvensjon menes med: Indre grenser: konvensjonspartenes felles grenser på land, samt deres lufthavner for interne flyginger og deres sjøhavner for regelmessige fergeforbindelser utelukkende til eller fra andre havner på konvensjonspartenes territorier, uten anløp i havner utenfor disse territorier, Ytre grenser: de av konvensjonspartenes land- og sjøgrenser, samt lufthavner og sjøhavner i den utstrekning de ikke er indre grenser, Intern flyging: flyging utelukkende til eller fra konvensjonspartenes territorier uten mellomlanding på en tredjestats territorium, Tredjestat: enhver stat som ikke er konvensjonspart, Utlending: enhver person som ikke er statsborger i en av medlemsstatene i De europeiske fellesskap, Utlending som er innmeldt med henblikk på ikke å tillate innreise: enhver utlending som er innmeldt i Schengen- informasjonssystemet med henblikk på ikke å tillate innreise i henhold til bestemmelsene i artikkel 96 Grenseovergangssted: ethvert grensepasseringssted som er godkjent av vedkommende myndigheter for passering av de ytre grenser, Grensekontroll: den kontroll på grensene som, uavhengig av enhver annen grunn, foretas kun i anledning av den tilsiktede passering av grensen, Transportør: enhver fysisk eller juridisk person som utfører yrkesmessig lufttransport, sjøtransport eller landtransport av personer, Oppholdstillatelse: tillatelse av en hvilke som helst art som er utstedt av en konvensjonspart, og som gir rett til opphold på dens territorium. Denne definisjon omfatter ikke midlertidig tillatelse til opphold på en konvensjonsparts territorium med sikte på behandling av en asylsøknad eller en søknad om oppholdstillatelse, Asylsøknad: enhver anmodning som en utlending fremsetter skriftlig, muntlig eller på annen måte på en konvensjonsparts ytre grense eller på dens territorium, om å bli innvilget flyktningestatus i henhold til Genève-konvensjonen av 28. juli 1951 om flyktningers stilling, endret ved New York-protokollen av 31. januar 1967, og få oppholdstillatelse på dette grunnlag,

3 Asylsøker: enhver utlending som har fremsatt en asylsøknad i denne konvensjonens forstand, som det ikke er truffet endelig vedtak om, Behandling av en asylsøknad: alle undersøkelser og beslutninger i forbindelse med en asylsøknad, samt alle tiltak truffet i henhold til endelig vedtak i en asylsak, med unntak av avgjørelsen om hvilke konvensjonspart som har ansvaret for behandlingen av asylsøknaden i henhold til bestemmelsene i denne konvensjon.

4 DEL II Avskaffelse av kontrollen på de indre grenser og persontrafikk KAPITTEL 1 Passering av de indre grenser Artikkel 2 1. De indre grenser kan passeres hvor som helst, uten personkontroll. 2. Når hensynet til den offentlige orden eller statens sikkerhet krever det, kan en konvensjonspart etter samråd med de øvrige konvensjonsparter beslutte at det for et begrenset tidsrom skal foretas nasjonale grensekontroller på de indre grenser, som er tilpasset situasjonen. Dersom det av hensyn til den offentlige orden eller statens sikkerhet er nødvendig å handle umiddelbart, skal vedkommende konvensjonspart treffe de nødvendige tiltak og så snart som mulig underrette de øvrige konvensjonsparter om dette. 3. Avskaffelsen av personkontrollen på de indre grenser har ingen innvirkning verken på anvendelsen av bestemmelsene i artikkel 22 eller vedkommende myndigheters utøvelse av politimyndighet innenfor sitt territorium i henhold til den enkelte konvensjonsparts lovgivning, eller plikten i henhold til dennes lovgivning til å ha, bære og fremvise de tillatelser og dokumenter som lovgivningen fastsetter. 4. Varekontroll skal gjennomføres i samsvar med de relevante bestemmelser i denne konvensjon.

5 KAPITTEL 2 Passering av de ytre grenser Artikkel 3 1. Passering av de ytre grenser kan i prinsippet bare skje ved grenseovergangsstedene og til de fastsatte åpningstider. Nærmere bestemmelser om dette, samt unntak og vilkår for grensehandel og regler for særlige former for sjøfart som f.eks. lystseilas og kystfiske, fastsettes av Eksekutivkomiteen. 2. Konvensjonspartene forplikter seg til å innføre sanksjoner for ulovlig passering av de ytre grenser utenom grenseovergangsstedene og utenom de fastsatte åpningstider. Artikkel 4 1. Fra 1993 skal konvensjonspartene innestå for at passasjerer på flyginger fra tredjestater ved der den eksterne flyging har avgang. 2. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for at kontrollene kan gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i nr Bestemmelsene i nr. 1 og 2 berører ikke kontrollen av innsjekket bagasje; denne kontroll gjennomføres henholdsvis i den endelige bestemmelseslufthavnen eller i den opprinnelige avgangslufthavnen. 4. Frem til det tidspunkt som er fastsatt i nr. 1 skal lufthavner, som et unntak fra definisjonen av indre grenser, betraktes som ytre grenser for interne flyginger. Artikkel 5 1. Utlending som oppfyller vilkårene nedenfor, kan gis tillatelse til innreise og opphold på konvensjonspartenes territorium i inntil tre måneder: a) vedkommende skal være i besittelse av det eller de av Eksekutivkomiteen fastsatte gyldige dokumenter, som gir adgang til å passere grensen, b) vedkommende skal ha gyldig visum dersom visum kreves, c) vedkommende skal kunne legge fram bevis for oppholdets formål og vilkår, og ha tilstrekkelige midler til sitt livsopphold under oppholdet og til tilbakereise til landet han kommer fra eller transitt til en tredjestat der han er sikret rett til innreise, eller kunne erverve disse midler på lovlig måte, d) vedkommende skal ikke være innmeldt med henblikk på ikke å tillate innreise, e) vedkommende må ikke anses å kunne skade konvensjonspartenes offentlige orden, nasjonale sikkerhet eller deres internasjonale forbindelser,

6 2. Utlending som ikke oppfyller samtlige av disse vilkår, skal nektes innreise til konvensjonspartenes territorium, med mindre en konvensjonspart mener det er nødvendig å fravike dette prinsippet av humanitære årsaker eller av nasjonale hensyn eller på grunn av internasjonale forpliktelser. I så fall skal tillatelsen til innreise begrenses til vedkommende konvensjonsparts territorium, som skal underrette de øvrige konvensjonsparter om dette. Disse regler er ikke til hinder for anvendelse av særlige asylrettslige bestemmelser eller bestemmelsene i artikkel Utlending som har oppholdstillatelse eller visum for tilbakereise utstedt av en av konvensjonspartene, eller begge dokumenter der dette kreves, skal gis tillatelse til innreise for transitt, med mindre han står oppført på den nasjonale listen av meldinger hos den konvensjonspart på hvis yttergrense han henvender seg. Artikkel 6 1. Grensetrafikken over de ytre grenser er undergitt vedkommende myndigheters kontroll. Denne kontrollen gjennomføres for alle konvensjonspartenes territorier etter ensartede prinsipper, innenfor rammen av nasjonal myndighet og lovgivning, idet det tas hensyn til samtlige konvensjonsparters interesser. 2. De ensartede prinsipper nevnt i nr. 1, er som følger: a) Personkontrollen skal ikke bare omfatte kontroll av reisedokumenter og andre vilkår for innreise, opphold, arbeid og utreise, men også undersøkelser for å avdekke og forebygge trusler mot den nasjonale sikkerhet og den offentlige orden i konvensjonspartene. Denne kontrollen skal også omfatte kjøretøyer og gjenstander som personer som passerer grensen medbringer. Den skal gjennomføres av hver konvensjonspart i samsvar med denne partens lovgivning, særlig dens bestemmelser om nevnte undersøkelser. b) Alle personer skal minst gjennomgå en kontroll av identitet på grunnlag av fremvisning av reisedokumenter. c) Utlendinger skal ved innreise gjennomgå en grundig kontroll i samsvar med bestemmelsene i bokstav a. d) Ved utreise foretas den kontroll som er nødvendig av hensyn til alle konvensjonsparter i henhold til deres utlendingslovgivning og med sikte på å avdekke og forebygge trusler mot den nasjonale sikkerhet og den offentlige orden i konvensjonspartene. Alle utlendinger skal gjennomgå slik kontroll. e) Dersom slik kontroll på grunn av særlige omstendigheter ikke kan gjennomføres, skal det foretas en prioritering. I denne forbindelse skal innreisekontroll i prinsippet prioriteres framfor utreisekontroll.

7 3. Vedkommende myndigheter skal holde oppsyn med de ytre grenser mellom grenseovergangsstedene med mobile enheter; tilsvarende gjelder for grenseovergangsstedene utenom deres vanlige åpningstider. Denne kontrollen skal gjennomføres på en måte som motvirker forsøk på å unndra seg kontroll på grenseovergangsstedene. Nærmere bestemmelser om oppsynet kan eventuelt fastsettes av Eksekutivkomiteen. 4. Konvensjonspartene forplikter seg til å sette inn egnet personell i tilstrekkelig antall for å gjennomføre kontrollen av og oppsynet med de ytre grenser. 5. Kontrollen som utøves ved de ytre grenser skal ha det samme kvalitetsnivå. Artikkel 7 Konvensjonspartene skal bistå hverandre og sørge for et nært og fast samarbeid med sikte på en effektiv gjennomføring av kontrollen og oppsynet. De skal særlig utveksle alle relevante og viktige informasjoner, bortsett fra opplysninger om navngitte enkeltpersoner, med mindre noe annet er bestemt i denne konvensjon, og skal i den grad det er mulig foreta en harmonisering av instrukser til de avdelinger som har ansvar for kontrollene, samt fremme en ensartet utdanning og videreutdanning av personell som settes til å utføre kontroller. Dette samarbeidet kan skje i form av utveksling av sambandsmenn. Artikkel 8 Eksekutivkomiteen skal fatte de nødvendige beslutninger om den praktiske gjennomføringen av kontroll av og oppsynet med grensene.

8 KAPITTEL 3 Visum Avsnitt 1 Visum for kortvarige opphold Artikkel 9 1. Konvensjonspartene forplikter seg til å følge en felles politikk med hensyn til persontrafikk, særlig visumordning. De skal bistå hverandre for dette formål. Konvensjonspartene forplikter seg til å videreføre, på grunnlag av enighet, harmoniseringen av sin visumpolitikk. 2. I forhold til tredjestater hvis statsborgere er underlagt en visumordning som er felles for alle konvensjonsparter på det tidspunkt denne konvensjon undertegnes eller på et senere tidspunkt, kan denne visumordningen bare endres etter enighet mellom samtlige konvensjonsparter. En konvensjonspart kan unntaksvis fravike den felles visumordning overfor en tredjestat når det ut fra tvingende hensyn i den nasjonale politikk kreves en rask avgjørelse. Vedkommende part skal på forhånd rådføre seg med de øvrige konvensjonsparter og i sin beslutning ta hensyn til deres interesser og følgene av denne beslutningen. Artikkel Det innføres et standardvisum som er gyldig på territoriet til samtlige konvensjonsparter. Dette visum, hvis varighet fastsettes etter reglene i artikkel 11, kan utstedes for opphold på inntil tre måneder. 2. Inntil et slikt visum innføres skal konvensjonpartene anerkjenne sine respektive nasjonale visa dersom de er utstedt på grunnlag av de felles vilkår og kriterier som er fastsatt i henhold til de relevante bestemmelser i dette kapittel. 3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 og 2 forbeholder hver konvensjonspart seg retten til å begrense et visums territoriale gyldighet etter felles retningslinjer fastlagt i samsvar med de relevante bestemmelser i dette kapittel. Artikkel Det visum som innføres i henhold til artikkel 10, kan være: a) et reisevisum som gjelder for én eller flere innreiser, forutsatt at et uavbrutt opphold eller flere påfølgende opphold samlet ikke overstiger tre måneder for hvert halvår regnet fra datoen for første innreise,

9 b) et transittvisum som gir innehaveren rett til å reise én, to eller unntaksvis flere ganger gjennom konvensjonspartenes territorium til en tredjestats territorium, forutsatt at transittreisens varighet ikke overstiger fem dager, 2. Bestemmelsene i nr. 1 er ikke til hinder for at en konvensjonspart i løpet av det aktuelle halvår om nødvendig utsteder et nytt visum som bare har gyldighet på eget territorium. Artikkel Standardvisumet innført etter artikkel 10 nr. 1 skal utstedes av konvensjonspartenes diplomatiske eller konsulære myndigheter og eventuelt av konvensjonspartenes myndigheter som er utpekt i samsvar med artikkel Dette visum skal i prinsippet utstedes av den konvensjonsparten som er reisens egentlige bestemmelsessted. Dersom det ikke lar seg gjøre å fastslå dette, er det i prinsippet den diplomatiske eller konsulære stasjon for den konvensjonspart der den første innreise finner sted, som utsteder visum. 3. Eksekutivkomiteen skal fastsette nærmere regler for dette og særlig kriteriene for å fastslå det egentlige bestemmelsessted. Artikkel Reisedokumenter med utløpt gyldighet skal ikke påføres visum. 2. Reisedokumentet skal ha lengre gyldighet enn visumet, der det tas hensyn til fristen for bruk av visumet. Reisedokumentet skal være gyldig i så lang tid at utlendingen kan reise tilbake til sitt hjemland, eller foreta innreise til en tredjestat. Artikkel Reisedokumenter som ikke er gyldig i noen av konvensjonspartene, kan ikke påføres visum. Dersom reisedokumentet bare er gyldig i én eller enkelte konvensjonsparter, skal visumet som påføres være begrenset til denne eller disse konvensjonsparter. 2. Dersom reisedokumentet ikke anerkjennes av en eller flere konvensjonsparter, kan det utstedes visum i form av en tillatelse som erstatter visum. Artikkel 15 Visum omhandlet i artikkel 10 skal i prinsippet utstedes bare dersom utlendingen fyller vilkårene for innreise i artikkel 5 nr. 1 bokstav a, c, d og e. Artikkel 16 Dersom en konvensjonspart anser at det av en av de grunner som er nevnt i artikkel 5 nr. 2, er nødvendig å fravike bestemmelsen i artikkel 15 og utstede visum til en

10 utlending som ikke fyller alle vilkårene for innreise som det er vist til i artikkel 5 nr. 1, skal gyldigheten av dette visum begrenses til denne konvensjonsparts territorium, og denne konvensjonspart skal underrette de øvrige konvensjonsparter om dette. Artikkel Eksekutivkomiteen skal vedta felles regler for behandling av visumsøknader og påse at de anvendes riktig, samt tilpasse dem til nye situasjoner og forhold. 2. Eksekutivkomiteen skal dessuten fastlegge de tilfeller der visum bare skal utstedes etter samråd med den sentrale myndighet i den konvensjonspart som søknaden er rettet til, samt eventuelt de øvrige konvensjonsparters sentrale myndigheter. 3. Eksekutivkomiteen skal videre treffe de nødvendige beslutninger vedrørende følgende punkter: a) reisedokumenter som kan forsynes med visum, b) instanser som har ansvaret for visumutstedelse, c) vilkår for visumutstedelse ved grensen, d)visaenes utforming, innhold og gyldighetstid samt gebyr som skal innkreves for utstedelsen, e) vilkår for forlengelse eller nekting av utstedelse av visa omhandlet under bokstav c og d idet det tas hensyn til samtlige konvensjonsparters interesser, f) nærmere bestemmelser om territoriale begrensninger i disse visas gyldighet, g)prinsipper for utarbeiding av en felles liste over utlendinger som er innmeldt med henblikk på ikke å tillate innreise, uten at dette skal berøre artikkel 96. Avsnitt 2 Visum for langtidsopphold Artikkel 18 Visum for opphold av mer enn tre måneders varighet er nasjonale visa som konvensjonspartene utsteder i henhold til egen lovgivning. Et slikt visum gir innehaveren rett til å reise gjennom de øvrige konvensjonsparters territorium til den visumutstedende parts territorium, med mindre vedkommende ikke fyller vilkårene for innreise i artikkel 5 nr. 1 bokstav a, d og e, eller er oppført på den nasjonale listen av meldinger i den konvensjonspart på hvis territorium vedkommende ønsker å foreta gjennomreise.

11 KAPITTEL 4 Vilkår for utlendingers innreise og opphold Artikkel Utlendinger som er i besittelse av et standardvisum, kan etter lovlig innreise til en av konvensjonspartenes territorium fritt ferdes på territoriet til samtlige konvensjonsparter så lenge dette visum er gyldig, forutsatt at de fyller vilkårene for innreise i artikkel 5 nr. 1 bokstav a, c, d og e. 2. Inntil standardvisumet innføres kan utlendinger som er i besittelse av et visum utstedt av en av konvensjonspartene, etter lovlig innreise til en av disse parters territorium fritt ferdes på territoriet til samtlige konvensjonsparter så lenge dette visum er gyldig, men i høyst tre måneder regnet fra datoen for første innreise, forutsatt at de fyller vilkårene for innreise i artikkel 5 nr. 1 bokstav a, c, d og e. 3. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på visa hvis gyldighet er gjenstand for en territorial begrensning i samsvar med bestemmelsene i del II kapittel Bestemmelsene i denne artikkel får anvendelse med forbehold for artikkel 22. Artikkel Utlendinger som ikke er underlagt visumplikt kan ferdes fritt på konvensjonspartenes territorium i høyst tre måneder i løpet av en periode på seks måneder fra datoen for første innreise, forutsatt at de fyller vilkårene for innreise som det er vist til i artikkel 5 nr. 1 bokstav a, c, d og e. 2. Bestemmelsene i nr. 1 er ikke til hinder for at hver konvensjonspart under ekstraordinære omstendigheter eller i henhold til bestemmelser i en bilateral avtale inngått før denne konvensjon trer i kraft, har rett til å forlenge en utlendings tillatelse til opphold på sitt territorium ut over tre måneder. 3. Bestemmelsene i denne artikkel får anvendelse med forbehold for artikkel 22. Artikkel Utlendinger som har gyldig oppholdstillatelse utstedt av en av konvensjonspartene, samt gyldig reisedokument, kan fritt ferdes på de øvrige konvensjonsparters territorium i høyst tre måneder, forutsatt at de fyller vilkårene for innreise i artikkel 5 nr. 1 bokstav a, c og e og ikke er oppført på vedkommende konvensjonsparts nasjonale liste av meldinger. 2. Nr. 1 får også anvendelse på utlendinger som har en midlertidig oppholdstillatelse utstedt av en av konvensjonspartene og et reisedokument utstedt av denne konvensjonspart.

12 3. Konvensjonspartene skal oversende Eksekutivkomiteen en liste over de dokumenter de utsteder som gjelder som oppholdstillatelse eller som midlertidig oppholdstillatelse og reisedokument i denne artikkels forstand. 4. Bestemmelsene i denne artikkel får anvendelse med forbehold for artikkel 22. Artikkel Utlendinger som har reist lovlig inn på en av konvensjonspartenes territorium, har plikt til å melde seg for vedkommende myndigheter i innreiselandet på de vilkår som hver konvensjonspart fastsetter. Hver konvensjonspart kan kreve at melding skjer enten ved innreise eller senest tre virkedager etter innreise til vedkommende konvensjonsparts territorium. 2. Dersom utlendinger som er bosatt på en av konvensjonspartenes territorium reiser til en annen konvensjonparts territorium, har de meldeplikt som omhandlet i nr Unntak fra bestemmelsene i nr. 1 og 2 vedtas av hver enkelt konvensjonspart, som meddeler disse til Eksekutivkomiteen. Artikkel Utlending som ikke fyller, eller som ikke lenger fyller, vilkårene for kortvarig opphold på en av konvensjonspartenes territorium, skal i prinsippet forlate konvensjonspartenes territorium uten opphold. 2. Utlending som har gyldig oppholdstillatelse eller gyldig midlertidig oppholdstillatelse utstedt av en annen konvensjonspart, skal uten opphold begi seg til denne konvensjonsparts territorium. 3. Dersom en slik utlending ikke forlater territoriet frivillig eller det kan antas at vedkommende ikke vil forlate det frivillig, eller dersom det av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig orden er påkrevet at utlendingen forlater territoriet uten opphold, skal han bortvises fra territoriet der han er pågrepet, etter vilkårene i vedkommende konvensjonsparts nasjonale lovgivning. Dersom denne lovgivning ikke gir hjemmel for bortvisning, kan den berørte konvensjonspart gi ham tillatelse til å oppholde seg på sitt territorium. 4. Vedkommende utlending kan bortvises fra denne statens territorium til sin opprinnelsesstat eller til enhver annen stat hvor han har mulighet til å få innreisetillatelse, særlig i henhold til relevante bestemmelser i avtaler om tilbaketaking inngått av konvensjonspartene. 5. Bestemmelsene i nr. 4 er ikke til hinder for anvendelse av nasjonale asylrettslige bestemmelser, Genève-konvensjonen av 28. juli 1951 om flyktningers stilling, endret ved New York-protokollen av 31. januar 1967, eller bestemmelsene i nr. 2 ovenfor og artikkel 33 nr. 1 i denne konvensjon.

13 Artikkel 24 Med forbehold for de egnede, praktiske kriterier og ordninger som skal fastlegges av Eksekutivkomiteen, skal konvensjonspartene foreta innbyrdes utjevning av de økonomiske skjevheter som bortvisningsplikten fastsatt i artikkel 23 kan medføre, når bortvisningen ikke kan skje på utlendingens bekostning.

14 KAPITTEL 5 Oppholdstillatelser og melding med henblikk på ikke å tillate innreise Artikkel Dersom en konvensjonspart vurderer å utstede oppholdstillatelse til en utlending som er innmeldt med henblikk på ikke å tillate innreise, skal den først rådføre seg med den innmeldende part og ta hensyn til denne parts interesser; oppholdstillatelse skal utstedes bare når vektige grunner tilsier det, spesielt humanitære grunner eller som følge av internasjonale forpliktelser. Dersom oppholdstillatelse utstedes, skal den innmeldende part trekke meldingen av vedkommende utlending tilbake, men kan likevel føre vedkommende utlending opp på sin nasjonale liste av meldinger. 2. Dersom det viser seg at en utlending som har gyldig oppholdstillatelse utstedt av en av konvensjonspartene, er innmeldt med henblikk på ikke å tillate innreise, skal den innmeldende part rådføre seg med den part som har utstedt oppholdstillatelsen for å få fastslått om det er tilstrekkelig grunn til å trekke oppholdstillatelsen tilbake. Dersom oppholdstillatelsen ikke trekkes tilbake, skal den innmeldende part trekke sin melding tilbake, men kan likevel føre utlendingen opp på sin nasjonale liste av meldinger.

15 KAPITTEL 6 Supplerende tiltak Artikkel Med forbehold for de forpliktelser som følger av Genève-konvensjonen av 28. juli 1951 om flyktningers stilling, endret ved New York-protokollen av 31. januar 1967, forplikter konvensjonspartene seg til å innarbeide følgende regler i sin nasjonale lovgivning: a) Dersom en utlending nektes innreise til en av konvensjonspartenes territorium, har den transportør som luftveien, sjøveien eller over land har fraktet vedkommende til den ytre grense, plikt til å påta seg ansvaret for ham igjen uten opphold. På anmodning fra grensekontrollmyndighetene skal transportøren bringe utlendingen tilbake til den tredjestat der reisen tok til, til den tredjestat som utstedte reisedokumentet han benyttet under reisen, eller til enhver annen tredjestat der vedkommende er sikret innreise. b)transportøren har plikt til å treffe alle nødvendige tiltak for å forvisse seg om at utlendinger som fraktes luft- eller sjøveien, er i besittelse av de reisedokumenter som kreves for innreise til konvensjonspartenes territorium. 2. Med forbehold for de forpliktelser som følger av Genève-konvensjonen av 28. juli 1951 om flyktningers stilling, endret ved New York-protokollen av 31. januar 1967, forplikter konvensjonspartene seg til, i samsvar med sine forfatningsregler, å innføre sanksjoner overfor transportører som luft- eller sjøveien frakter utlendinger som ikke er i besittelse av de nødvendige reisedokumenter, fra en tredjestat til deres territorium. 3. Bestemmelsene i nr. 1 bokstav b og nr. 2 får anvendelse på transportører som driver busstransport av grupper på internasjonale ruter, med unntak av grensetrafikk. Artikkel Konvensjonspartene forplikter seg til å innføre egnede sanksjoner overfor enhver som i vinnings hensikt hjelper eller forsøker å hjelpe en utlending til innreise i eller opphold på en konvensjonsparts territorium, i strid med denne parts lovgivning om innreise og opphold for utlendinger. 2. Dersom en konvensjonspart får kjennskap til forhold nevnt i nr. 1, som er i strid med en annen konvensjonsparts lovgivning, skal den underrette sistnevnte part om dette. 3. En konvensjonspart som etter en overtredelse av dens lovgivning ber en annen konvensjonspart om å forfølge forhold nevnt i nr. 1, skal ved offisiell meddelelse eller bekreftelse fra vedkommende myndigheter gjøre rede for hvilke lovbestemmelser som er overtrådt.

16 KAPITTEL 7 Ansvarsforhold ved behandling av asylsøknader Artikkel 28 Konvensjonspartene bekrefter sine forpliktelser etter bestemmelsene i Genèvekonvensjonen av 28. juli 1951 om flyktningers stilling, endret ved New York-protokollen av 31. januar 1967, uten noen geografisk begrensning i disse bestemmelsers virkeområde, og sitt løfte om å samarbeide med De forente nasjoners høykommissær for flyktninger om anvendelsen av disse avtaletekster. Artikkel Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre at enhver asylsøknad som fremsettes av en utlending på en av konvensjonspartenes territorium, blir behandlet. 2. Denne forpliktelsen innebærer ikke at en konvensjonspart i alle tilfeller skal være forpliktet til å gi asylsøkeren tillatelse til innreise til eller opphold på sitt territorium. Enhver konvensjonspart bevarer retten til å avvise eller bortvise en asylsøker til en tredjestat med hjemmel i sine nasjonale regler og i samsvar med sine internasjonale forpliktelser. 3. Uansett hvilken konvensjonspart en utlending har rettet sin asylsøknad til, skal bare én konvensjonspart ha ansvaret for å behandle søknaden. Dette skal avgjøres etter kriteriene i artikkel Uten hensyn til nr. 3 bevarer enhver konvensjonspart retten til, av særlige grunner, herunder spesielt den nasjonale lovgivning, å behandle en asylsøknad selv om ansvaret for behandlingen i henhold til denne konvensjon påhviler en annen konvensjonspart. Artikkel Spørsmålet om hvilken konvensjonspart som har ansvar for å behandle en asylsøknad, skal avgjøres på følgende måte: a) Dersom en konvensjonspart har utstedt et visum av en hvilken som helst art eller en oppholdstillatelse til en asylsøker, skal den ha ansvaret for å behandle søknaden. Dersom visum er utstedt etter tillatelse fra en annen konvensjonspart, er det den part som har gitt tillatelsen som har ansvaret. b) Dersom flere konvensjonsparter har utstedt visum av en hvilken som helst art eller en oppholdstillatelse til en asylsøker, er det den konvensjonspart som har utstedt det visum eller den oppholdstillatelse som sist utløper, som har ansvaret. c) Så lenge asylsøkeren ikke har forlatt konvensjonspartenes territorium, skal det ansvar som er fastlagt i bokstav a og b bestå, selv om visumet, uansett av hvilken art, eller

17 oppholdstillatelsen, ikke lenger er gyldig. Dersom asylsøkeren har forlatt konvensjonspartenes territorium etter at visum eller oppholdstillatelse er utstedt, skal disse dokumentene legges til grunn ved fastslåelse av ansvar etter bokstav a og b, med mindre deres gyldighet i mellomtiden er utløpt i henhold til nasjonale regler. d) Dersom konvensjonspartene har fritatt asylsøkeren for visumplikten, er det den konvensjonspart over hvis ytre grenser asylsøkeren er reist inn på konvensjonspartenes territorium, som har ansvaret. Så lenge konvensjonspartenes visumpolitikk ikke er fullstendig harmonisert, og dersom bare noen konvensjonsparter fritar asylsøkeren for visumplikt, skal den konvensjonspart over hvis ytre grense asylsøkeren er reist inn på konvensjonspartenes territorium med fritak fra visumplikten, ha ansvaret for å behandle asylsøknaden, med mindre annet er bestemt i bokstav a, b og c. Dersom asylsøknaden er fremmet for en konvensjonspart som har utstedt transittvisum til asylsøkeren - uansett om vedkommende har gått igjennom passkontrollen eller ikke - og dersom dette transittvisum ble utstedt etter at transittlandet har forvisset seg om ved de konsulære eller diplomatiske myndigheter for den konvensjonspart som er reisens bestemmelsessted, at asylsøkeren fyller vilkårene for innreise til den konvensjonspart som er reisens bestemmelsessted, er det den konvensjonspart som er reisens bestemmelsessted som har ansvaret for å behandle søknaden. e) Dersom asylsøkeren er reist inn på konvensjonspartenes territorium uten å være i besittelse av ett eller flere av de dokumenter som etter det som er fastlagt av Eksekutivkomiteen kreves for å passere grensen, er det den konvensjonspart over hvis ytre grense asylsøkeren er reist inn på konvensjonspartenes territorium, som har ansvaret. f) Dersom en utlending som allerede har en asylsøknad til behandling hos en av konvensjonspartene, legger fram en ny søknad, er den ansvarlige konvensjonpart den part der den første søknaden er under behandling. g) Dersom en utlending tidligere har fremsatt en asylsøknad som en av konvensjonspartene har gjort endelig vedtak om, og vedkommende fremsetter en ny søknad, er den ansvarlige konvensjonspart den part som behandlet den foregående søknaden, dersom søkeren ikke har forlatt konvensjonspartenes territorium. 2. Dersom en konvensjonspart har tatt en asylsøknad opp til behandling etter artikkel 29 nr. 4, skal den konvensjonspart som i henhold til nr. 1 i denne artikkel hadde ansvaret for å behandle søknaden, fritas for sine forpliktelser. 3. Dersom det ut fra kriteriene i nr. 1 og 2 ikke kan avgjøres hvilke konvensjonspart som har ansvaret for behandlingen av søknaden, skal den part som mottok asylsøknaden, ha ansvaret.

18 Artikkel Konvensjonspartene skal bestrebe seg på å avgjøre raskest mulig hvilken part som har ansvaret for behandlingen av en asylsøknad. 2. Dersom en asylsøknad er fremsatt for en konvensjonspart som etter artikkel 30 ikke har ansvaret for dens behandling, av en utlending som oppholder seg på dens territorium, kan denne part be den ansvarlige konvensjonpart påta seg ansvaret for asylsøkeren med henblikk på å behandle vedkommendes asylsøknad. 3. Den ansvarlige konvensjonspart har plikt til å påta seg ansvaret for den asylsøker som er omtalt i nr. 2 dersom anmodningen foretas innen seks måneder etter at asylsøknaden ble fremsatt. Dersom anmodningen ikke er foretatt innen denne fristen, skal den konvensjonspart som mottok asylsøknaden, ha ansvaret for behandlingen av søknaden. Artikkel 32 Den konvensjonspart som har ansvaret for behandlingen av asylsøknaden, skal sikre at behandlingen skjer i samsvar med sin nasjonale lovgivning. Artikkel Dersom en asylsøker oppholder seg ulovlig på en annen konvensjonsparts territorium under asylsøknadens behandling, har den ansvarlige konvensjonspart plikt til å ta vedkommende tilbake. 2. Nr. 1 får ikke anvendelse når den annen konvensjonspart har utstedt en oppholdstillatelse til asylsøkeren med en gyldighet på ett år eller mer. I så fall overføres ansvaret for behandlingen av søknaden til den annen konvensjonspart. Artikkel Den ansvarlige konvensjonspart har plikt til å ta tilbake en utlending som har fått endelig avslag på sin asylsøknad, og som er reist inn på en annen konvensjonsparts territorium uten tillatelse til å oppholde seg der. 2. Nr. 1 får imidlertid ikke anvendelse når den ansvarlige konvensjonspart hadde sørget for å bortvise utlendingen fra konvensjonspartenes territorium. Artikkel En konvensjonspart som har innvilget en utlending flyktningestatus og gitt vedkommende oppholdstillatelse, har plikt til å påta seg ansvaret for å behandle en asylsøknad fra et medlem av vedkommende utlendings familie, dersom de berørte samtykker. 2. Familiemedlemmer nevnt i nr. 1 er flyktningens ektefelle eller ugifte barn under atten år eller, når flyktningen selv er under atten år og ugift, vedkommendes far eller mor.

19 Artikkel 36 Enhver konvensjonpart som har ansvaret for behandlingen av en asylsøknad, kan under henvisning til humanitære hensyn, særlig hensynet til familie eller kulturelle forhold, be en annen konvensjonspart om å overta dette ansvaret, forutsatt at asylsøkeren selv ønsker det. Den konvensjonspart som anmodningen rettes til, skal vurdere om anmodningen kan etterkommes. Artikkel Vedkommende myndigheter i konvensjonspartene skal så snart som mulig underrette hverandre om: a) nye bestemmelser eller tiltak vedtatt på det asylrettslige området eller vedrørende behandlingen av asylsøkere, senest når de trer i kraft, b)statistiske opplysninger om antall asylsøkere som ankommer hver måned, med angivelse av de viktigste land de kommer fra, og derpå følgende vedtak, i den grad slike opplysninger er tilgjengelige, c)nye grupper asylsøkere eller vesentlig økning av visse grupper, med den informasjon som foreligger om dette, d)grunnleggende avgjørelser på det asylrettslige området. 2. Konvensjonspartene skal videre sikre et nært samarbeid i innsamling av informasjon om forholdene i de land asylsøkerne kommer fra, med henblikk på å komme fram til en felles vurdering. 3. Enhver anmodning fra en konvensjonspart om fortrolig behandling av den oversendte informasjon skal respekteres av de øvrige konvensjonsparter. Artikkel Hver konvensjonspart skal på anmodning fra enhver annen konvensjonspart oversende de opplysninger den er i besittelse av angående en asylsøker, og som er nødvendig for å kunne avgjøre hvilke konvensjonspart som skal ha ansvaret for behandlingen av asylsøknaden, å kunne behandle asylsøknaden, å kunne oppfylle de forpliktelser som følger av bestemmelsene i dette kapittel. 2. Disse opplysninger kan utelukkende omhandle

20 a) identitet (asylsøkerens og, eventuelt, familiemedlemmers navn og fornavn, eventuelt tidligere navn, kallenavn eller dekknavn, fødselsdato og fødested, nåværende og tidligere nasjonalitet), b) legitimasjons- og reisedokumenter (referansenummer, utløpsdato, utstedelsesdato og - sted, utstedende myndighet osv.), c) andre opplysninger som er nødvendige for å kunne fastslå asylsøkerens identitet, d) oppholdssteder og reiseruter, e) oppholdstillatelser eller visa utstedt av en konvensjonspart, f) stedet der asylsøknaden er levert, g) eventuelt dato for tidligere asylsøknad, dato for framsetting av foreliggende asylsøknad, hvor langt saksbehandlingen er kommet, innholdet av det vedtak som er gjort. 3. En konvensjonspart kan videre be en annen konvensjonspart om å få meddelt de grunner asylsøkeren har anført i søknaden, samt eventuelt begrunnelsen for et vedtak i saken. Den konvensjonspart som mottar en slik anmodning, skal vurdere om anmodningen kan etterkommes. Disse opplysninger skal i alle tilfeller bare oversendes med asylsøkerens samtykke. 4. En slik utveksling av opplysninger skal skje på anmodning fra en konvensjonspart, og kan finne sted bare mellom de myndigheter som hver konvensjonspart har utpekt og meddelt Eksekutivkomiteen. 5. Opplysningene kan ikke benyttes til andre formål enn dem som er omhandlet i nr. 1. De kan oversendes bare til myndigheter og domstoler som har til oppgave å fastslå hvilke konvensjonspart som har ansvaret for å behandle asylsøknaden, å behandle asylsøknaden, å oppfylle de forpliktelser som følger av bestemmelsene i dette kapittel. 6. Den konvensjonspart som oversender opplysningene, skal påse at de er korrekte og oppdaterte. Dersom det viser seg at denne konvensjonsparten har gitt uriktige opplysninger eller opplysninger som ikke burde vært oversendt, skal konvensjonspartene som har mottatt dem, uten opphold underrettes om dette. De har plikt til å korrigere opplysningene eller tilintetgjøre dem. 7. En asylsøker har rett til på anmodning å få oversendt de opplysninger som er utvekslet om ham, så lenge disse er tilgjengelig.

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 63 nr. 1 bokstav a),

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 63 nr. 1 bokstav a), Dublin II-forordningen (Forordning 2003-343) Rådet for Den Europeiske Union har under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 63 nr. 1 bokstav a), under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. februar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 28. februar 2017 16.02.2017 nr. 190 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis)

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis) Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis) DATO: FOR-2012-05-11-418 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte

Detaljer

St.prp. nr. 62 ( ) Om samtykke til godtakelse av vedtak om. er en videreutvikling av Schengen-regelverket.

St.prp. nr. 62 ( ) Om samtykke til godtakelse av vedtak om. er en videreutvikling av Schengen-regelverket. St.prp. nr. 62 (2004 2005) Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (direktiv 2002/90/EF om definisjon av hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold og rammebeslutning

Detaljer

ANNEN TILLEGGSPROTOKOLL TIL DEN EUROPEISKE KONVENSJON OM GJENSIDIG HJELP I STRAFFESAKER. Strasbourg, 8. november 2001

ANNEN TILLEGGSPROTOKOLL TIL DEN EUROPEISKE KONVENSJON OM GJENSIDIG HJELP I STRAFFESAKER. Strasbourg, 8. november 2001 ANNEN TILLEGGSPROTOKOLL TIL DEN EUROPEISKE KONVENSJON OM GJENSIDIG HJELP I STRAFFESAKER Strasbourg, 8. november 2001 Medlemsstatene i Europarådet som har undertegnet denne protokoll, som tar i betraktning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

(Rettsakt med obligatorisk kunngjøring)

(Rettsakt med obligatorisk kunngjøring) Vedlegg 9. Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 562/2006 av 15. mars 2006 om innføringen av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grensen (grenseforordningen) med vedlegg

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Avtale. mellom Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement om politisamarbeid

Avtale. mellom Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement om politisamarbeid Avtale mellom Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement om politisamarbeid Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

AVTALE MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING REPUBLIKKEN ARGENTINAS REGJERING OM ET ARBEIDSFERIEPROGRAM

AVTALE MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING REPUBLIKKEN ARGENTINAS REGJERING OM ET ARBEIDSFERIEPROGRAM AVTALE MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING OG REPUBLIKKEN ARGENTINAS REGJERING OM ET ARBEIDSFERIEPROGRAM Kongeriket Norges regjering og Republikken Argentinas regjering, heretter kalt «partene», som ønsker

Detaljer

VEDLEGG. Gebyrene for utstedelse av dokumentet må ikke være høyere enn laveste gebyrsats for utstedelse av nasjonale pass.

VEDLEGG. Gebyrene for utstedelse av dokumentet må ikke være høyere enn laveste gebyrsats for utstedelse av nasjonale pass. VEDLEGG 1. 1. Det reisedokument som omtales i denne konvensjons artikkel 28 skal være i samsvar med vedlagte prøve. 2. Dokumentet skal utstedes på minst to språk, hvorav det ene skal være fransk eller

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

VEDLEGG KONVENSJON. DE HØYE KONTRAHERENDE PARTER i denne konvensjon, Den europeiske unions medlemsstater,

VEDLEGG KONVENSJON. DE HØYE KONTRAHERENDE PARTER i denne konvensjon, Den europeiske unions medlemsstater, VEDLEGG KONVENSJON om gjensidig hjelp i straffesaker mellom Den europeiske unions medlemsstater, utarbeidet av Rådet i samsvar med artikkel 34 i traktaten om Den europeiske union DE HØYE KONTRAHERENDE

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004 Nr. 16/213 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004 2007/EØS/16/32 av 31. mars 2004 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA,

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA, REGIONAL KONVENSJON OM FELLES PREFERANSEOPPRINNELSESREGLER FOR EUROPA OG STATENE VED MIDDELHAVET DEN EUROPEISKE UNION, ISLAND, FYRSTEDØMMET LIECHTENSTEIN, KONGERIKET NORGE, DET SVEITSISKE EDSFORBUND, heretter

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Artikkel 1 På sivil- og handelsrettens område kan en judisiell

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995 Nr.16/ 06 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

DEN EUROPEISKE UNION. på den ene side og ISLAND NORGE. på den annen side, heretter kalt «avtalepartene»,

DEN EUROPEISKE UNION. på den ene side og ISLAND NORGE. på den annen side, heretter kalt «avtalepartene», 1 AVTALE MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG ISLAND OG NORGE OM ANVENDELSE AV VISSE BESTEMMELSER I RÅDSBESLUTNING 2008/615/JIS OM EN INTENSIVERING AV DET GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEIDET, SÆRLIG VED BEKJEMPELSE

Detaljer

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 Rettsakten ble godkjent ved kgl.res. av 1. september 2006. Rettsakten trådte i kraft 22. september 2006. Det vises til St.prp.nr.59 (2005 2006), Innst.S.nr.220

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

Avtale mellom Norge og Russland om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere

Avtale mellom Norge og Russland om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere Dokument-ID : 2007-06-08 Ikrafttreden : 01.12.2008 Dokumentdato : 08.06.2007 Avtale mellom Norge og Russland om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere AVTALE MELLOM KONGERIKET

Detaljer

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562 Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562...1 Innholdsfortegnelse...1 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR...2 VEDTATT DENNE FORORDNING:...6 Avdeling I...6 Alminnelige

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines imposed

Detaljer

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11.

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11. Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008 2014/EØS/56/38 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Artikkel 1 Definisjoner

Artikkel 1 Definisjoner AVTALE MELLOM REPUBLIKKEN KASAKHSTANS REGJERING OG KONGERIKET NORGES REGJERING OM TILBAKETAKING AV PERSONER REPUBLIKKEN KASAKHSTANS REGJERING og KONGERIKET NORGES REGJERING, heretter kalt «AVTALEPARTENE»,

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken Oppholdssaken for EU-borgere behandles umiddelbart. Oppholdssaken for deres

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI. Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.1995 European Treaty Series/159 Europarådets medlemsstater,

Detaljer

AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Albanias ministerråd om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold

AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Albanias ministerråd om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Albanias ministerråd om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold DE HØYE AVTALEPARTER, KONGERIKET NORGES REGJERING, heretter kalt "Norge" og

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003. av 22. august 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003. av 22. august 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003 av 22. august 2003 om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

Hefte nr. 4/2010. Overenskomster med fremmede stater

Hefte nr. 4/2010. Overenskomster med fremmede stater Hefte nr. 4/2010 Overenskomster med fremmede stater Hefte nr. 4/2010 Overenskomster med fremmede stater Schengen-rettsakter Innhold Side 2003 Mars 6. Rådforordning (EF) nr. 453/2003... 449 2004 Feb. 19.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010. av 1. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010. av 1. juli 2010 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010 2017/EØS/26/36 av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF

Detaljer

Avtale om samarbeid i konkurransesaker

Avtale om samarbeid i konkurransesaker Avtale om samarbeid i konkurransesaker Regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, heretter referert til som "Partene". Under henvisning til den gjeldende avtale mellom Danmark, Island,

Detaljer

DE FORENTE NASJONER 2000 Foreløpig oversettelse per 12.12.02. Fortale. Statspartene i denne protokoll

DE FORENTE NASJONER 2000 Foreløpig oversettelse per 12.12.02. Fortale. Statspartene i denne protokoll DE FORENTE NASJONER 2000 Foreløpig oversettelse per 12.12.02 Protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, som supplerer de forente nasjoners konvensjon mot

Detaljer

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål offshore personell sør for N 62 breddegrad 2 1.0 INNLEDNING 1.1 Formål Politiet har pålagt enhver ikke-nordisk statsborger som ønsker å reise til norsk sokkel å medbringe sitt pass eller annet godkjent

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 95/53/EF. av 25. oktober 1995

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 95/53/EF. av 25. oktober 1995 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/4 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*) 19.11.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.48/261 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF. av 30. mai 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF. av 30. mai 1994 Nr.25/ 02 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, for å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 14. juni 2017 09.06.2017 nr. 714 Forskrift om endring

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

PROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE PROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE OG KONGERIKET NORGE SOM ENDRER OVERENSKOMSTEN TIL UNNGÅELSE AV DOBBELTBESKATNING OG FOREBYGGELSE AV SKATTEUNNDRAGELSE MED HENSYN TIL SKATTER AV INNTEKT OG FORMUE,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND OG KONGERIKET NORGE om endring av overenskomst med tilhørende protokoll til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0363.alle OJ L 115/12, p. 12-16 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations

Detaljer

Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII

Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII Forordningen inntas i sin helhet, jf. 3-4: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 93/39/EØF av 14. juni 1993 om endring av direktiv 65/65/EØF, 75/318/EØF og 75/319/EØF om legemidler(*)

RÅDSDIREKTIV 93/39/EØF av 14. juni 1993 om endring av direktiv 65/65/EØF, 75/318/EØF og 75/319/EØF om legemidler(*) Nr. 51/81 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( )

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( ) Lovvedtak 102 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L (2015 2016), jf. Prop. 90 L (2015 2016) I Stortingets møte 10. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

PROTOKOLL TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE 449 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll und Zusatzprotokoll in norwegischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL OG TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE OG KONGERIKET

Detaljer

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige, som merker seg at den nordiske konvensjon av 15. juni 1992 om trygd bare angår trygdeytelser

Detaljer

Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (Trepartsavtalen)

Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (Trepartsavtalen) Utenriksdepartementet St.prp. nr. 60 (2005 2006) Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits tilknytning til Schengen- og Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. mai

Detaljer

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( )

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( ) Besl. O. nr. 96 (2007 2008) Odelstingsbeslutning nr. 96 Jf. Innst. O. nr. 66 (2007 2008) og Ot.prp. nr. 39 (2007 2008) År 2008 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Flere av bestemmelsene om visum som har vært regulert i utlendingsforskriften

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer