SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1"

Transkript

1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA plan SHA plan - oppdatert doc Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av Opprielig dokument, basert på 103 SHA-plan for Thora Storm Kontrollert av Godkjent av

2 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 2 INNHOLD: 1. BYGGHERREFORSKRIFTEN / SHA - PLAN 2. ORGANISERING / ROLLER / ANSVAR 3. RISIKOFORHOLD OG FOREBYGGENDE TILTAK 4. ANSVAR OG RUTINE VED AVVIK 5. FREMDRIFT 6. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV HMS-ARBEIDET 7. HENVISNINGER (levende dokument) 1. BYGGHERREFORSKRIFTEN / SHA - PLAN Formålet i byggherreforskriften er å verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til SHA i planlegging prosjektering og utførelse. Den gjelder for enhver arbeidsplass med midlertidig eller skiftende bygge/anleggsarbeider For å sikre at krav og intensjoner i byggherreforskriften blir ivaretatt utarbeides en egen byggherrens SHA plan (dee plan). SHA planen skal legges til gru for prosjekteringsarbeidet og bidra til at prosjektets risikoforhold avdekkes, og beskrives i planleggings/ prosjekteringsfasen, samt ivaretas videre gjeom byggeprosessen ved behov. Forhold som blir avdekket/ beskrevet i prosjekteringsfasen medtas i oppdatert SHA- plan, og føringene i dee plan skal tas hensyn til i entreprenøren(e)s egen HMS- plan i utførelsesfasen. Forkortelser: SHA Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø HMS Helse, miljø, sikkerhet STFK Sør-Trøndelag fylkeskommune SE Sideentreprenør UE Underentreprenør SJA Sikker jobb analyse H-verdi - skader uten fravær RUH - rapport om uønsket hendelser KS Kvalitetssystem TE Totalentreprenør HAZID - overordnet risikoanalyse SRA Society for risiko analyse ROS-analyse - risiko- og sårbarhetsanalyse

3 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 3 2. ORGANISERING / ROLLER / ANSVAR Sør-Trøndelag fylkeskommune Byggherrens prosjektleder STFK Marit Sollien GJENNOMFØRING PROSJEKTERING HMS-Koordinator (KU) Firma AS v/ HMS-Koordinator (KP) Firma v/ Hovedbedrift Firma AS v/ HMS-leder hovedbedrift v/ SE og UE Anleggsleder Firma AS v/ Verneombud, v/ For oversikt SE og UE, se samordningsliste på oppslagstavle. /stedlig leder Verneomb ud ARK, v/ /stedlig leder Verneomb ud RIB, v/ /stedlig leder Verneomb ud RIV, v/ v/prosjektleder/stedlig leder Verneomb ud RIE, v/

4 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 4 Byggherrens representant STFK v/ Marit Sollien Sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren prosjekterende arbeidsgivere og enmasbedrifter blir gjeomført. Påse at det utarbeides (og holdes oppdatert) en skriftlig plan for SHA. Påse at virksomheter som engasjeres har systematisk HMS- rutiner og oppfølging i h.h.t. internkontrollforskriften. Legge premisser for forsvarlig framdriftsplan og bemaing. Påse at byggherrens SHA plan gjøres kjent og tilgjengelig i prosjektet. Avklare organisering og byggherrens strategi/ ambisjonsnivå m.h.p. HMS. Ta initiativ til å avdekke og iarbeide fokus på risikoforhold i prosjektteamet. Koordinator prosjektering Foretak v/ Koordinere prosjektering slik at SHA blir ivaretatt. Utarbeide SHA plan før oppstart prosjektering (evt. oppdatere plan utarbeidet av byggherrens representant). Vedlikeholde SHA- planen, og oppdatere dee før oppstart på byggeplass. Oppfølging av risikoforhold i SHA-plan. Påse at realistiske tidsplaner for prosjekteringen utarbeides og følges. Påse at det er for fokus på, og system/ rutiner for sikker jobb analyser Påse at det sendes forhåndsmelding til arbeidstilsynet. Påse at utarbeidelse av dokumentasjon om forhold med betydning ved framtidige arbeider. Etablere SHA som fast agenda pkt. i prosjekteringsmøter. (fokus på driftsvelige og byggbare løsninger utfra HMS perspektiv). Særmøte med prosjekterende for å avdekke/ behandle risiko i grensesnittene mellom fagene. Påse at det defineres Hovedbedrift. Koordinator utførelse Foretak v/ Følge opp risikoforhold i byggherrens SHA plan Vedlikeholde/ oppdatere prosjektets foreliggende SHA- plan, i samråd med koordinator prosjektering, før oppstart på byggeplass Påse at det utarbeides/ gå gjeom framdriftsplan se at den er forsvarlig. Påse at det utarbeides maskapslister (jfr. 15). Kontrollere at disse føres. Påse at kravene om forebyggende tiltak (jfr. 9) blir ivaretatt. Gå gjeom handlingsplan ved ulykke. Påse at HMS er fast pkt. på byggherremøter, se til at det registreres og rapporteres følgende: SJA, H-verdi, skader uten fravær, rapport om uønsket hendelser (RUH). Infomøte på byggeplass om SHA/ HMS organisering og oppfølging eget allmøte Stille krav om at underentreprenørene lager et konsentrat av egen HMS plan, ( sikkerhetsinformasjon) som implementeres godt hos alle arbeidere. Delta som observatør på vernerunder (omfang/antall vurderes). Ta initiativ til revisjon av entreprenørens KS/ HMS opplegg/ rutiner.

5 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 5 3. RISIKOFORHOLD OG FOREBYGGENDE TILTAK Det henvises spesielt til byggherreforskriften 9 forebyggende tiltak I dette prosjektet har byggherren gjeomført en risikovurdering og fastslått at det skal spesiell fokus på følgende områder og forbyggende tiltak som nevnt nedenfor. Tiltak som er gjeomført og ikke lenger aktuelle er overstrøket. Punkter fra byggherreforskriften 8c (nr. iht. dette): Risikoforhold Tiltak 1 Arbeid nær installasjoner i Forsiktig graving i mot eksisterende bygg gruen 2 Arbeid nær høyspentledninger Sjekke kabelkart, kabelpåvisning og elektriske installasjoner 3 Arbeid på steder med Avsperring passerende trafikk 4 Arbeid nær eksisterende bygg Avsperring, skilting til 3. person (5-9) (Normalt ikke med i byggeoppdrag, se BHF 8c) (5: sprengstoff, 6: sjakter/tuneller, 7:drukning, 8: senkekasser, 9: dykking) 10 Arbeid som iebærer at SJA, sikre løft. personer kan bli skadet ved fall eller fallende gjenstander 11 Arbeid som iebærer riving av SJA hvis aktuelt punkt. bærende konstruksjoner 12 Arbeid med montering eller SJA, avgrense områder. demontering av tunge elementer 13 Arbeid som iebærer fare for SJA, verneutstyr helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14 Arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer. Det skal benyttes kjemikalier med mest miljøvelige egenskaper, ref substituttprinsippet i Forurensningsloven. Kjemikalier skal oppbevares forskriftsmessig. Entreprenøren skal vedlikeholde stoffkartotek på byggeplassen. HMS datablad skal være på norsk og evt. andre relevante språk jfr. bemaing på stedet. Hovedbedrift skal påse at det på bygge- og anleggsplassen ikke samlet lagres mer brafarlig gass eller væske e hva som er tillatt iht Forskrift om brafarlig vare. Lagerplass skal være tilrettelagt for oppbevaring av farlige stoffer og angis i riggplan. 15 (normalt ikke med i byggeoppdrag, se BHF 8c) 16 Arbeider som iebærer braog/eller eksplosjonsfare (Arbeid med ioniserende stråling/radioaktivitet) SJA

6 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 6 Egendefinerte punkter fra risikogjeomgang/ros-analyse Jfr. også BHF 9. Nummerering er løpende. Overordnede risikoforhold 3.1 Forhold på byggeplassen Sikker atkomst og sikre ferdselsveier Tiltak TE skal sørge for at det til enhver tid foreligger en ajourført situasjonsplan (riggplan) for byggeplassen. På tegningen skal - i hensiktsmessig grad og detalj - angis adkomstveier, parkering, lagerområder, byggegjerde, brakker, verksted, forsyningsanlegg, konstruksjoner og installasjoner/iretninger, m.m. Alle arbeidsplasser skal sikres forsvarlig atkomst med sikre ferdselsveier, dette gjelder både ienfor byggegjerde og sikkerheten for de som ferdes på utsiden samt naboer. Lagring og adkomster til byggeområdet må være skilt fra hverandre slik at kryssing mellom løft og transport av personer og varer ikke er i konflikt. Sikres tilstrekkelig og trygge rømningsveier fra alle områder arbeid utføres. 3.2 Adgangskontroll Byggeplassen skal sikres mot adgang for uvedkommende ved oppsett av byggegjerde med tilstrekkelig høyde, og med låsbar port. Ansvaret: TE 3.3 Kommunikasjon og språk Manglende eller dårlig kommunikasjon kan skape farlige situasjoner 3.4 Lagring/ Lossing Uoversiktlige soner kan skape farlige situasjoner 3.5 Rent tørt bygg Prosjektet skal gjeomføres etter PA 08 Rent Tørt Bygg. Formålet med Rent Tørt Bygg er blant aet: Bedre ieklima i det ferdige byggeprosjektet, bedre arbeidsmiljø for de som jobber på byggeplassen og ryddig arbeidsplass med færre skader Der det er personell med ulike morsmål til stede på byggeplassen skal TE sørge for at det foreligger robuste rutiner for kommunikasjon og radiobruk slik at misforståelser ugås. Sikker kommunikasjon som grulag for riktige avgjørelser på byggeplass skal vektlegges, og skal følges opp. Det skal etableres oversiktlige, ryddige egne soner for lagring og lossing. Mottak og lagring av materialer skal skje på faste plasser og uten at disse er i konflikt med transport. Områder skal være tilrettelagt og merket for forskjellige materialer, særlig når dette dreier seg om farlige materialer eller stoffer. Dette avmerkes spesielt på riggplan og med sperrebånd. Jfr. PA08: Rydding etter egne arbeider, periodisk støvsuging av alle golv etter tett bygg, støvreduksjon ved bruk av produksjonsrom, støvreduksjon ved bruk av verktøy med lokalavsug, gjeomføring av mottakskontroll for visse typer materialer, minst mulig tilførsel av fukt og fuktholdige materialer etter tett bygg at alle entreprenørene pålegges å gjøre seg kjent med og følge PA Braforebyggende tiltak Generelt gjelder at - instruks for varme arbeider - skal følges. Ved sveising skal tilliggende brebare konstruksjoner og materialer beskyttes mot sprut. Det samme gjelder ved bruk av åpen flamme. I alle

7 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 7 Overordnede risikoforhold Tiltak tilfeller skal braslokningsutstyr være lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet av stedet hvor den brafarlige arbeidsoperasjonen foregår. Arbeider skal utføres av sertifisert personell. 3.8 Dokumentasjon av ferdigheter Hovedentreprenøren plikter å kontrollere at personell har de kvalifikasjonene som er nødvendig for å gjeomføre oppgaven, dette gjelder generelt men særlig oppgaver knytta til potensiell fare (løft, transport osv), eller store konsekvenser/skadepotensiale (sveising, kran osv). Dette kan gjeomføres som kontroll av sertifikat osv, og skal søke å redusere potensialet for meeskelige 3.9 Samordning med eventuell eksisterende brukers vernetjeneste 3.10 Elementmontasje Det skal treffes nødvendige tiltak for å ivareta sikker utførelse 3.11 Sperringer Grensesettingen må oppleves/være fornuftig og praktisk gjeomførbar Støv og støy Byggeperiode vil ha støykilder knytta til spunting, graving etc. feil. Byggherre / prosjektleder skal sørge for at det etableres systematisk kontakt mellom eksisterende virksomhets vernetjeneste og byggeprosjektet både i planleggings- og gjeomføringsfasen. Kontakten kan skje gjeom brukernes deltakelse på planleggingsmøter, byggemøter, vernerunder m.v. Anvisninger fra virksomhetens egen vernetjeneste skal hensyntas og følges så langt det er praktisk mulig. Byggherre / prosjektleder skal påse at alle brukere blir informert om forhold ved byggeprosjektet som kan ivirke på brukernes SHA-forhold under gjeomføringen av bygge- og anleggsprosjektet. Ien oppstart av arbeider med elementmontasje skal det gjeomføres et eget planleggingsmøte med byggherren. stikkord i den forbindelse; - organisering/ aktører - montasjeledelse - sveisekontroll/ sveisekoordinator - dokumentasjon av sertifisering og godkjeinger - fokus på dokumentasjon av ferdigheter på enkeltmasnivå Alle gjeldende sperrebånd skal være av samme type, og de skal være stramme og ordentlig montert om de henger som et «hoppetau» kan det medføre tvil om det er gjeldende. Kun gjeldende bånd skal stå oppe dersom gamle bånd blir stående vaes respekten for båndene ut. Sett opp båndene nøyaktig slik at de ikke også sperrer «ufarlig» område. Tiltaksplan for disse arbeidene skal utarbeides iht. veileder fra MD. Støv i forbindelse med riving etc. ivaretas med

8 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 8 Overordnede risikoforhold 3.13 Ulykke i av- og påkjørsler Pga. høyt aktivitetsnivå i anleggsperioden og liten plass kan det være risiko for trafikkulykker i i- og utkjøring Ulykke ved anleggsgjeomføring, velt/kollisjon med stor/tung transport 3.15 Ulykke ved anleggsgjeomføring, sammenstyrtning av (hoved)konstruksjon over bakken) 3.16 Ulykke ved anleggsgjeomføring, kran og/eller stillasvelt 3.17 Ras/skred Det skal graves dypt i forbindelse med byggegrop Vind og nedbør Ekstremvær kan medføre at bygningsmaterialer faller ned fra høyereliggende plassering og blåser rundt i nabolaget Ulykker med gående/syklende Pga. høyt aktivitetsnivå i byggeperioden kombinert med lite plass og mye folk i området kan det være risiko for trafikkulykker på veg i og ut av området Ulykke ved anleggsgjeomføring Anleggsområdet grenser til HiST og SiT. Persontallet i området er stort (skole/hybel) og plass for tilkomst etc. er begrenset Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy er Tiltak støvdempende tiltak, vask og spyling av evt. tilsmussing. Tiltaksplan utarbeides, riggplan vedlikeholdes løpende. Kontroll ved særskilt transport, SJA. Tiltak for å sikre slik transport må utarbeides. Tiltak som ivaretar dee muligheten må iarbeides i entreprenørens HMS-plan og detaljerte planer for gjeomføringen. Tiltak for å sikre at slikt ikke kan skje må utarbeides. Tiltak som ivaretar dee muligheten må iarbeides i entreprenørens HMS-plan og detaljerte planer for gjeomføringen. Tiltak for å sikre at slikt ikke kan skje må utarbeides. Tiltak som ivaretar dee muligheten må iarbeides i entreprenørens HMS-plan og detaljerte planer for gjeomføringen. Det må utarbeides spunte- og grave- og beredskapsplan som ivaretar muligheten for ras, f.eks. som følge av spuntkollaps og etterfølgende ras. I forbindelse med spunte- og graveplan må mulighet for setninger for nabobygg ivaretas. Rutiner for sikring av byggemateriell må utarbeides. Må ivaretas i rigg- og skiltplan, rutiner ved i- og utkjøring av området. Permanent situasjon ivaretas i beleggs-/utomhus- og skiltplan Det må tas hensyn til dette ved planlegging av riggområdet og byggeaktiviteten. Ivaretas gjeom egen avtale med Trøndelag braog redningstjeneste. Følges opp gjeom riggplan etc, utomhusplan i permanent situasjon. begrenset i byggeperioden Kontroll og vedlikehold av anlegg og utstyr Hver enkelt arbeidsgiver skal sørge for at anlegg og utstyr som skal brukes på bygge- eller anleggsplassen er kontrollert og fuet i orden før det anvendes. Nødvendig vedlikehold for at anlegg og utstyr til enhver tid er i orden skal gjeomføres løpende og/eller i henhold til fastlagte rutiner. Kontroll og vedlikehold skal kue dokumenteres.

9 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 9 4. ANSVAR OG RUTINE VED AVVIK (BHF 8d) SHA- avvik skal rapporteres skriftlig til SHA - koordinator. Dette for å klarlegge årsaksforhold og for å fastsette tiltak for å utbedre og lukke avviket. Videre skal det utarbeides en tiltaksplan for å hindre gjentakelse. Hovedbedrift/totalentreprenør skal så sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt til alle som er, eller kan bli berørt av avviket. Avvik registreres som RUH, og hovedbedrift fører logg og rapporterer status på disse, lukkingsgrad etc. Oppfølging av dette gjøres og dokumenteres i rutinemessige statusrapporter og byggherremøter. STFK skal rutinemessig gå gjeom rapporter og tiltaksplaner for prosjektet. Ved behov endrer STFK dee SHA-planen. Ved behov endrer STFK også sine prosessdokument for sine byggeprosjekt. Ved eventuell endring i mal for SHA-plan føres revisjonsendring som dokumenter utløsende registrert avvik i dette prosjektet. 5. FRAMDRIFT Byggestart: Ferdigstillelse nybygg: Ferdigstillelse utomhus: Detaljeringer av fremdriftsplanen forutsettes administrert av Hovedbedrift/ Totalentreprenør. Vurderinger av SHA-forhold skal igå i endringer som eventuelt foretas i fremdriftsplanen. Vurdering av framdrift i forhold til SHA skal rutinemessig gjeomgås i: Entreprenørens månedsrapport Drøftes i byggherrmøter (hver 14. dag) Gjeomgås ved vernerunde (min. hver 14. dag, ledelsesrunder)

10 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side PRAKTISK GJENNOMFØRING AV HMS-ARBEIDET I UTFØRELSESFASEN 6.1 Generelt Alle som arbeider på byggeplassen skal kjee iholdet i SHA planen, og hvordan HMS-arbeidet styres på byggeplassen, og i den enkelte bedrift (Internkontrollforskriften). Hovedbedrift er ansvarlig for å gjøre dette kjent i forbindelse med oppstart på prosjektet. 6.2 Behandling av HMS i møter HMS skal igå som eget punkt i bygge- og fremdriftsmøter på byggeplassen. 6.3 Vernerunder For å dokumentere kontroll av forhold mht. HMS foreslås det at det gjeomføres rutinemessige vernerunder hver 14. dag. Ansvar for kontroll ligger hos Hovedbedrift. 6.4 Oversiktslister Alle entreprenører skal føre oversiktslister over sine arbeidstakere på byggeplassen. Listene føres daglig og skal oppbevares samlet i en perm som oppbevares på brakkerigg. 6.5 Samordningsskjema Samordningsskjema over arbeidstakere på byggeplassen administreres av Hovedbedrift/ Totalentreprenør. Oppdateres fortløpende og henges synlig på brakkerigg. 6.6 Førstehjelpsutstyr og Handlingsplan ved ulykke Hovedbedrift/ Totalentreprenør er ansvarlig for at tilstrekkelig med førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på brakkerigg. Handlingsplan ved ulykke administreres av Hovedbedrift. Oppdateres fortløpende og henges synlig på brakkerigg. 6.7 Sikker jobb analyser Det gjeomføres HAZID (overordnet risikoanalyse) for hver fase av prosjektet. HAZID identifiserer konkrete arbeidsoperasjoner det skal gjeomføres SJA for. Disse skal fremgå av HAZID rapport. 6.8 RUH (rapport om uønskede hendelser) Hovedbedrift er ansvarlig for å etablere rutine for RUH og iverksette tiltak. 6.9 Alvorlig ulykke Ved alvorlig ulykke på byggeplassen varsles disse: Lege/ ambulanse, tlf Politi, tlf Arbeidstilsynet, koordinator for utførelse, byggherre/ byggherrens representant. Arbeidene på plassen stanses. Igangsetting av arbeidet skjer etter tillatelse fra Arbeidstilsynet.

11 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side HENVISNINGER (levende dokument) 7.1 Revisjoner Planen oppdateres ved behov: Eventuelt etter endringer i prosjektet eller avvik som beskrevet i pkt. 4, eventuelt etter avvik ved andre byggeplasser, etter aktuelle endringer i lovverket og ved daterte revisjoner i henvisninger nevnt under. 7.2 Henvisninger 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse, Heimdal videregående skole og flerbrukshall, Blisterhaugveien, datert xx.xx HMS-plan fra NN datert xx.xx HAZID fra NN, SJA, SRA (oppdateres jevnlig)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Namdalseid kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø AVLØPSANLEGG KORSEN AVLØPSANLEGG STATLAND 2016-07-01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Avløpsanlegg Korsen og avløpsanlegg

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole.

SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole. SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole. Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 0 Oppstart prosjektering

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulfseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

Byggherreforskriften en pest og en plage eller en velsignelse for næringen? Arbeidstilsynet

Byggherreforskriften en pest og en plage eller en velsignelse for næringen? Arbeidstilsynet 17.09.2015 1 Byggherreforskriften en pest og en plage eller en velsignelse for næringen? 17.09.2015 2 Undervisningsmål Bedre forståelse av byggherreforskriften. Ved: seniorrådgiver Per Stranger-Thorsen,

Detaljer

SHA-plan Ombygging av Nordre Follo Brannstasjon, midlertidig ambulansestasjon og ombygging av Hjelpemiddelsentralen. SHA-Plan

SHA-plan Ombygging av Nordre Follo Brannstasjon, midlertidig ambulansestasjon og ombygging av Hjelpemiddelsentralen. SHA-Plan SHA-Plan Nordre Follo Brannstasjon, Midlertidig Ski Ambulansestasjon og Ski Hjelpemiddelsentral. HR Prosjekt AS - TKL Innhold INNHOLD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 4 1.2 ENTREPRISEFORM...

Detaljer

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Byggherre: Anleggsplass: Primærrensing Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Fjellhall Revisjonsoversikt: 1 Anskaffelse Primærrensing

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14 Vedlegg 2 Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering SHA-plan Dato: 2013-10-14 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av:

Detaljer

SHA-plan Vannforsyning Bjergøy

SHA-plan Vannforsyning Bjergøy IVAR SHA-plan Vannforsyning Bjergøy 02 01 01.03.16 Utarbeidet 03.06.16 JHA Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og distribusjon 4 3 Beskrivelse

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter

Detaljer

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2.

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2. Prestebakke Skole Byggherre: Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2 1 VERSJONS- OG REVISJONSHISTORIKK Versjon/rev Dato Beskrivelse

Detaljer

SHA-plan. for. Prosjekt: Ny balansert ventilasjon i bygg G UBF prosjekt , byggnr ved. Hellerud videregående skole

SHA-plan. for. Prosjekt: Ny balansert ventilasjon i bygg G UBF prosjekt , byggnr ved. Hellerud videregående skole SHA-plan for Prosjekt: Ny balansert ventilasjon i bygg G UBF prosjekt 1125 0013, byggnr. 30011302 ved Hellerud videregående skole Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 1 28.04.2013

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot 20090422 20020415 123123412411114120022002 F03 2015-05-26

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11111 Prosjekt 1 Byggherre: Koordinatorskolen Byggeplass: Ny skole, Prosjektvei 1 Utarbeidet: 1.6.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Orientering om prosjektet 2 0.2 Utarbeidelse,

Detaljer

Vedlegg 1. Lier Kommune Anlegg og Eindom Ny vannledning Amtmannsvingen. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Lier Kommune Anlegg og Eindom Ny vannledning Amtmannsvingen. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Ny vannledning Amtmannsvingen SHA-plan Dato: 2012-11-30 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag:

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien ( Geir Kåre Wollum) Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

SHA-PLAN. for. J. Engzelius og Sønn AS Leighgården Nye kontorer for Kulturminnefondet.

SHA-PLAN. for. J. Engzelius og Sønn AS Leighgården Nye kontorer for Kulturminnefondet. SHA-PLAN for J. Engzelius og Sønn AS Leighgården Nye kontorer for Kulturminnefondet. Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Utarb. av: Godkjent av: 1 20.11.2013 1.utkast fra Byggherren SFAS/

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅLSETTING... 3 2 BEGREPER OG DEFINISJONER... 4 3 ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET... 5 3.1 Generelt...

Detaljer

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 27.09.16 Revisjon: - Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Innledning... 3 0.1 Tromsø kommunes

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2 STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN INNHOLD 1 Innledning og sammendrag 2 2 Innledning 4 2.1 Bakgrunn 4 2.2 Formål 4 2.3 Definisjoner 4 2.4 Forutsetninger og

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino IVAR IKS Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN Prosjektnr: A011300 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 25012014 Utarbeidet: Trygve A Lende

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 66118 Høgskolen i Lillehammer. Utfasing av R22. Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Lillehammer Utarbeidet: 08.10.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

SHA PLAN SIKKERHET-HELSE-ARBEIDSMILJØ I BYGGEPROSJEKTER PROSJEKTNR: 1416 PROSJEKT: SUNNMØRE KRISESENTER BYGGHERRE: ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM

SHA PLAN SIKKERHET-HELSE-ARBEIDSMILJØ I BYGGEPROSJEKTER PROSJEKTNR: 1416 PROSJEKT: SUNNMØRE KRISESENTER BYGGHERRE: ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM SIKKERHET-HELSE-ARBEIDSMILJØ I BYGGEPROSJEKTER PROSJEKTNR: 1416 PROSJEKT: SUNNMØRE KRISESENTER BYGGHERRE: ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM Revisjon A 16.10.2015 INNHOLD SIDE INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 DEFINISJONER,

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage I henhold til byggherreforskriften Denne SHA-planen er utarbeidet som en del av tilbudsdokumentet for ombygging og tilbygg til

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Arbeidstilsynet Se veiledningen under infoknappen Sendes Arbeidstilsynet senest 1 uke før arbeidsstart Kopi slås opp på arbeidsplassen Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Museene i Sør-Trøndelag Ringve Musikkmuseum Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Gjenoppbygging etter brann 2015-12-22 J01 2016-05-02 Anskaffelse TOASJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN RØROS VIDEREGÅENDE SKOLE

BYGGHERRENS SHA-PLAN RØROS VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGHERRENS SHA-PLAN 1 (18) SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BYGGHERRENS SHA-PLAN SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BYGGHERRENS SHA-PLAN RØROS VIDEREGÅENDE SKOLE Rehabilitering av bygg C 2 (18) RØROS VIDEREGÅENDE

Detaljer

SHA-plan. Selvbyggerfeltet Tastarustå B1. Stavanger eiendom. Stavanger kommune

SHA-plan. Selvbyggerfeltet Tastarustå B1. Stavanger eiendom. Stavanger kommune SHA-plan Prosjektnummer SHA-plan Stavanger eiendom Stavanger kommune Denne planen skal være komplett på byggeplassen på brakkerigg sammen med andre SHA dokumenter, byggherren har ansvar for dette. Byggherren

Detaljer