SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1"

Transkript

1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA plan SHA plan - oppdatert doc Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av Opprielig dokument, basert på 103 SHA-plan for Thora Storm Kontrollert av Godkjent av

2 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 2 INNHOLD: 1. BYGGHERREFORSKRIFTEN / SHA - PLAN 2. ORGANISERING / ROLLER / ANSVAR 3. RISIKOFORHOLD OG FOREBYGGENDE TILTAK 4. ANSVAR OG RUTINE VED AVVIK 5. FREMDRIFT 6. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV HMS-ARBEIDET 7. HENVISNINGER (levende dokument) 1. BYGGHERREFORSKRIFTEN / SHA - PLAN Formålet i byggherreforskriften er å verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til SHA i planlegging prosjektering og utførelse. Den gjelder for enhver arbeidsplass med midlertidig eller skiftende bygge/anleggsarbeider For å sikre at krav og intensjoner i byggherreforskriften blir ivaretatt utarbeides en egen byggherrens SHA plan (dee plan). SHA planen skal legges til gru for prosjekteringsarbeidet og bidra til at prosjektets risikoforhold avdekkes, og beskrives i planleggings/ prosjekteringsfasen, samt ivaretas videre gjeom byggeprosessen ved behov. Forhold som blir avdekket/ beskrevet i prosjekteringsfasen medtas i oppdatert SHA- plan, og føringene i dee plan skal tas hensyn til i entreprenøren(e)s egen HMS- plan i utførelsesfasen. Forkortelser: SHA Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø HMS Helse, miljø, sikkerhet STFK Sør-Trøndelag fylkeskommune SE Sideentreprenør UE Underentreprenør SJA Sikker jobb analyse H-verdi - skader uten fravær RUH - rapport om uønsket hendelser KS Kvalitetssystem TE Totalentreprenør HAZID - overordnet risikoanalyse SRA Society for risiko analyse ROS-analyse - risiko- og sårbarhetsanalyse

3 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 3 2. ORGANISERING / ROLLER / ANSVAR Sør-Trøndelag fylkeskommune Byggherrens prosjektleder STFK Marit Sollien GJENNOMFØRING PROSJEKTERING HMS-Koordinator (KU) Firma AS v/ HMS-Koordinator (KP) Firma v/ Hovedbedrift Firma AS v/ HMS-leder hovedbedrift v/ SE og UE Anleggsleder Firma AS v/ Verneombud, v/ For oversikt SE og UE, se samordningsliste på oppslagstavle. /stedlig leder Verneomb ud ARK, v/ /stedlig leder Verneomb ud RIB, v/ /stedlig leder Verneomb ud RIV, v/ v/prosjektleder/stedlig leder Verneomb ud RIE, v/

4 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 4 Byggherrens representant STFK v/ Marit Sollien Sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren prosjekterende arbeidsgivere og enmasbedrifter blir gjeomført. Påse at det utarbeides (og holdes oppdatert) en skriftlig plan for SHA. Påse at virksomheter som engasjeres har systematisk HMS- rutiner og oppfølging i h.h.t. internkontrollforskriften. Legge premisser for forsvarlig framdriftsplan og bemaing. Påse at byggherrens SHA plan gjøres kjent og tilgjengelig i prosjektet. Avklare organisering og byggherrens strategi/ ambisjonsnivå m.h.p. HMS. Ta initiativ til å avdekke og iarbeide fokus på risikoforhold i prosjektteamet. Koordinator prosjektering Foretak v/ Koordinere prosjektering slik at SHA blir ivaretatt. Utarbeide SHA plan før oppstart prosjektering (evt. oppdatere plan utarbeidet av byggherrens representant). Vedlikeholde SHA- planen, og oppdatere dee før oppstart på byggeplass. Oppfølging av risikoforhold i SHA-plan. Påse at realistiske tidsplaner for prosjekteringen utarbeides og følges. Påse at det er for fokus på, og system/ rutiner for sikker jobb analyser Påse at det sendes forhåndsmelding til arbeidstilsynet. Påse at utarbeidelse av dokumentasjon om forhold med betydning ved framtidige arbeider. Etablere SHA som fast agenda pkt. i prosjekteringsmøter. (fokus på driftsvelige og byggbare løsninger utfra HMS perspektiv). Særmøte med prosjekterende for å avdekke/ behandle risiko i grensesnittene mellom fagene. Påse at det defineres Hovedbedrift. Koordinator utførelse Foretak v/ Følge opp risikoforhold i byggherrens SHA plan Vedlikeholde/ oppdatere prosjektets foreliggende SHA- plan, i samråd med koordinator prosjektering, før oppstart på byggeplass Påse at det utarbeides/ gå gjeom framdriftsplan se at den er forsvarlig. Påse at det utarbeides maskapslister (jfr. 15). Kontrollere at disse føres. Påse at kravene om forebyggende tiltak (jfr. 9) blir ivaretatt. Gå gjeom handlingsplan ved ulykke. Påse at HMS er fast pkt. på byggherremøter, se til at det registreres og rapporteres følgende: SJA, H-verdi, skader uten fravær, rapport om uønsket hendelser (RUH). Infomøte på byggeplass om SHA/ HMS organisering og oppfølging eget allmøte Stille krav om at underentreprenørene lager et konsentrat av egen HMS plan, ( sikkerhetsinformasjon) som implementeres godt hos alle arbeidere. Delta som observatør på vernerunder (omfang/antall vurderes). Ta initiativ til revisjon av entreprenørens KS/ HMS opplegg/ rutiner.

5 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 5 3. RISIKOFORHOLD OG FOREBYGGENDE TILTAK Det henvises spesielt til byggherreforskriften 9 forebyggende tiltak I dette prosjektet har byggherren gjeomført en risikovurdering og fastslått at det skal spesiell fokus på følgende områder og forbyggende tiltak som nevnt nedenfor. Tiltak som er gjeomført og ikke lenger aktuelle er overstrøket. Punkter fra byggherreforskriften 8c (nr. iht. dette): Risikoforhold Tiltak 1 Arbeid nær installasjoner i Forsiktig graving i mot eksisterende bygg gruen 2 Arbeid nær høyspentledninger Sjekke kabelkart, kabelpåvisning og elektriske installasjoner 3 Arbeid på steder med Avsperring passerende trafikk 4 Arbeid nær eksisterende bygg Avsperring, skilting til 3. person (5-9) (Normalt ikke med i byggeoppdrag, se BHF 8c) (5: sprengstoff, 6: sjakter/tuneller, 7:drukning, 8: senkekasser, 9: dykking) 10 Arbeid som iebærer at SJA, sikre løft. personer kan bli skadet ved fall eller fallende gjenstander 11 Arbeid som iebærer riving av SJA hvis aktuelt punkt. bærende konstruksjoner 12 Arbeid med montering eller SJA, avgrense områder. demontering av tunge elementer 13 Arbeid som iebærer fare for SJA, verneutstyr helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14 Arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer. Det skal benyttes kjemikalier med mest miljøvelige egenskaper, ref substituttprinsippet i Forurensningsloven. Kjemikalier skal oppbevares forskriftsmessig. Entreprenøren skal vedlikeholde stoffkartotek på byggeplassen. HMS datablad skal være på norsk og evt. andre relevante språk jfr. bemaing på stedet. Hovedbedrift skal påse at det på bygge- og anleggsplassen ikke samlet lagres mer brafarlig gass eller væske e hva som er tillatt iht Forskrift om brafarlig vare. Lagerplass skal være tilrettelagt for oppbevaring av farlige stoffer og angis i riggplan. 15 (normalt ikke med i byggeoppdrag, se BHF 8c) 16 Arbeider som iebærer braog/eller eksplosjonsfare (Arbeid med ioniserende stråling/radioaktivitet) SJA

6 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 6 Egendefinerte punkter fra risikogjeomgang/ros-analyse Jfr. også BHF 9. Nummerering er løpende. Overordnede risikoforhold 3.1 Forhold på byggeplassen Sikker atkomst og sikre ferdselsveier Tiltak TE skal sørge for at det til enhver tid foreligger en ajourført situasjonsplan (riggplan) for byggeplassen. På tegningen skal - i hensiktsmessig grad og detalj - angis adkomstveier, parkering, lagerområder, byggegjerde, brakker, verksted, forsyningsanlegg, konstruksjoner og installasjoner/iretninger, m.m. Alle arbeidsplasser skal sikres forsvarlig atkomst med sikre ferdselsveier, dette gjelder både ienfor byggegjerde og sikkerheten for de som ferdes på utsiden samt naboer. Lagring og adkomster til byggeområdet må være skilt fra hverandre slik at kryssing mellom løft og transport av personer og varer ikke er i konflikt. Sikres tilstrekkelig og trygge rømningsveier fra alle områder arbeid utføres. 3.2 Adgangskontroll Byggeplassen skal sikres mot adgang for uvedkommende ved oppsett av byggegjerde med tilstrekkelig høyde, og med låsbar port. Ansvaret: TE 3.3 Kommunikasjon og språk Manglende eller dårlig kommunikasjon kan skape farlige situasjoner 3.4 Lagring/ Lossing Uoversiktlige soner kan skape farlige situasjoner 3.5 Rent tørt bygg Prosjektet skal gjeomføres etter PA 08 Rent Tørt Bygg. Formålet med Rent Tørt Bygg er blant aet: Bedre ieklima i det ferdige byggeprosjektet, bedre arbeidsmiljø for de som jobber på byggeplassen og ryddig arbeidsplass med færre skader Der det er personell med ulike morsmål til stede på byggeplassen skal TE sørge for at det foreligger robuste rutiner for kommunikasjon og radiobruk slik at misforståelser ugås. Sikker kommunikasjon som grulag for riktige avgjørelser på byggeplass skal vektlegges, og skal følges opp. Det skal etableres oversiktlige, ryddige egne soner for lagring og lossing. Mottak og lagring av materialer skal skje på faste plasser og uten at disse er i konflikt med transport. Områder skal være tilrettelagt og merket for forskjellige materialer, særlig når dette dreier seg om farlige materialer eller stoffer. Dette avmerkes spesielt på riggplan og med sperrebånd. Jfr. PA08: Rydding etter egne arbeider, periodisk støvsuging av alle golv etter tett bygg, støvreduksjon ved bruk av produksjonsrom, støvreduksjon ved bruk av verktøy med lokalavsug, gjeomføring av mottakskontroll for visse typer materialer, minst mulig tilførsel av fukt og fuktholdige materialer etter tett bygg at alle entreprenørene pålegges å gjøre seg kjent med og følge PA Braforebyggende tiltak Generelt gjelder at - instruks for varme arbeider - skal følges. Ved sveising skal tilliggende brebare konstruksjoner og materialer beskyttes mot sprut. Det samme gjelder ved bruk av åpen flamme. I alle

7 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 7 Overordnede risikoforhold Tiltak tilfeller skal braslokningsutstyr være lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet av stedet hvor den brafarlige arbeidsoperasjonen foregår. Arbeider skal utføres av sertifisert personell. 3.8 Dokumentasjon av ferdigheter Hovedentreprenøren plikter å kontrollere at personell har de kvalifikasjonene som er nødvendig for å gjeomføre oppgaven, dette gjelder generelt men særlig oppgaver knytta til potensiell fare (løft, transport osv), eller store konsekvenser/skadepotensiale (sveising, kran osv). Dette kan gjeomføres som kontroll av sertifikat osv, og skal søke å redusere potensialet for meeskelige 3.9 Samordning med eventuell eksisterende brukers vernetjeneste 3.10 Elementmontasje Det skal treffes nødvendige tiltak for å ivareta sikker utførelse 3.11 Sperringer Grensesettingen må oppleves/være fornuftig og praktisk gjeomførbar Støv og støy Byggeperiode vil ha støykilder knytta til spunting, graving etc. feil. Byggherre / prosjektleder skal sørge for at det etableres systematisk kontakt mellom eksisterende virksomhets vernetjeneste og byggeprosjektet både i planleggings- og gjeomføringsfasen. Kontakten kan skje gjeom brukernes deltakelse på planleggingsmøter, byggemøter, vernerunder m.v. Anvisninger fra virksomhetens egen vernetjeneste skal hensyntas og følges så langt det er praktisk mulig. Byggherre / prosjektleder skal påse at alle brukere blir informert om forhold ved byggeprosjektet som kan ivirke på brukernes SHA-forhold under gjeomføringen av bygge- og anleggsprosjektet. Ien oppstart av arbeider med elementmontasje skal det gjeomføres et eget planleggingsmøte med byggherren. stikkord i den forbindelse; - organisering/ aktører - montasjeledelse - sveisekontroll/ sveisekoordinator - dokumentasjon av sertifisering og godkjeinger - fokus på dokumentasjon av ferdigheter på enkeltmasnivå Alle gjeldende sperrebånd skal være av samme type, og de skal være stramme og ordentlig montert om de henger som et «hoppetau» kan det medføre tvil om det er gjeldende. Kun gjeldende bånd skal stå oppe dersom gamle bånd blir stående vaes respekten for båndene ut. Sett opp båndene nøyaktig slik at de ikke også sperrer «ufarlig» område. Tiltaksplan for disse arbeidene skal utarbeides iht. veileder fra MD. Støv i forbindelse med riving etc. ivaretas med

8 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 8 Overordnede risikoforhold 3.13 Ulykke i av- og påkjørsler Pga. høyt aktivitetsnivå i anleggsperioden og liten plass kan det være risiko for trafikkulykker i i- og utkjøring Ulykke ved anleggsgjeomføring, velt/kollisjon med stor/tung transport 3.15 Ulykke ved anleggsgjeomføring, sammenstyrtning av (hoved)konstruksjon over bakken) 3.16 Ulykke ved anleggsgjeomføring, kran og/eller stillasvelt 3.17 Ras/skred Det skal graves dypt i forbindelse med byggegrop Vind og nedbør Ekstremvær kan medføre at bygningsmaterialer faller ned fra høyereliggende plassering og blåser rundt i nabolaget Ulykker med gående/syklende Pga. høyt aktivitetsnivå i byggeperioden kombinert med lite plass og mye folk i området kan det være risiko for trafikkulykker på veg i og ut av området Ulykke ved anleggsgjeomføring Anleggsområdet grenser til HiST og SiT. Persontallet i området er stort (skole/hybel) og plass for tilkomst etc. er begrenset Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy er Tiltak støvdempende tiltak, vask og spyling av evt. tilsmussing. Tiltaksplan utarbeides, riggplan vedlikeholdes løpende. Kontroll ved særskilt transport, SJA. Tiltak for å sikre slik transport må utarbeides. Tiltak som ivaretar dee muligheten må iarbeides i entreprenørens HMS-plan og detaljerte planer for gjeomføringen. Tiltak for å sikre at slikt ikke kan skje må utarbeides. Tiltak som ivaretar dee muligheten må iarbeides i entreprenørens HMS-plan og detaljerte planer for gjeomføringen. Tiltak for å sikre at slikt ikke kan skje må utarbeides. Tiltak som ivaretar dee muligheten må iarbeides i entreprenørens HMS-plan og detaljerte planer for gjeomføringen. Det må utarbeides spunte- og grave- og beredskapsplan som ivaretar muligheten for ras, f.eks. som følge av spuntkollaps og etterfølgende ras. I forbindelse med spunte- og graveplan må mulighet for setninger for nabobygg ivaretas. Rutiner for sikring av byggemateriell må utarbeides. Må ivaretas i rigg- og skiltplan, rutiner ved i- og utkjøring av området. Permanent situasjon ivaretas i beleggs-/utomhus- og skiltplan Det må tas hensyn til dette ved planlegging av riggområdet og byggeaktiviteten. Ivaretas gjeom egen avtale med Trøndelag braog redningstjeneste. Følges opp gjeom riggplan etc, utomhusplan i permanent situasjon. begrenset i byggeperioden Kontroll og vedlikehold av anlegg og utstyr Hver enkelt arbeidsgiver skal sørge for at anlegg og utstyr som skal brukes på bygge- eller anleggsplassen er kontrollert og fuet i orden før det anvendes. Nødvendig vedlikehold for at anlegg og utstyr til enhver tid er i orden skal gjeomføres løpende og/eller i henhold til fastlagte rutiner. Kontroll og vedlikehold skal kue dokumenteres.

9 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 9 4. ANSVAR OG RUTINE VED AVVIK (BHF 8d) SHA- avvik skal rapporteres skriftlig til SHA - koordinator. Dette for å klarlegge årsaksforhold og for å fastsette tiltak for å utbedre og lukke avviket. Videre skal det utarbeides en tiltaksplan for å hindre gjentakelse. Hovedbedrift/totalentreprenør skal så sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt til alle som er, eller kan bli berørt av avviket. Avvik registreres som RUH, og hovedbedrift fører logg og rapporterer status på disse, lukkingsgrad etc. Oppfølging av dette gjøres og dokumenteres i rutinemessige statusrapporter og byggherremøter. STFK skal rutinemessig gå gjeom rapporter og tiltaksplaner for prosjektet. Ved behov endrer STFK dee SHA-planen. Ved behov endrer STFK også sine prosessdokument for sine byggeprosjekt. Ved eventuell endring i mal for SHA-plan føres revisjonsendring som dokumenter utløsende registrert avvik i dette prosjektet. 5. FRAMDRIFT Byggestart: Ferdigstillelse nybygg: Ferdigstillelse utomhus: Detaljeringer av fremdriftsplanen forutsettes administrert av Hovedbedrift/ Totalentreprenør. Vurderinger av SHA-forhold skal igå i endringer som eventuelt foretas i fremdriftsplanen. Vurdering av framdrift i forhold til SHA skal rutinemessig gjeomgås i: Entreprenørens månedsrapport Drøftes i byggherrmøter (hver 14. dag) Gjeomgås ved vernerunde (min. hver 14. dag, ledelsesrunder)

10 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side PRAKTISK GJENNOMFØRING AV HMS-ARBEIDET I UTFØRELSESFASEN 6.1 Generelt Alle som arbeider på byggeplassen skal kjee iholdet i SHA planen, og hvordan HMS-arbeidet styres på byggeplassen, og i den enkelte bedrift (Internkontrollforskriften). Hovedbedrift er ansvarlig for å gjøre dette kjent i forbindelse med oppstart på prosjektet. 6.2 Behandling av HMS i møter HMS skal igå som eget punkt i bygge- og fremdriftsmøter på byggeplassen. 6.3 Vernerunder For å dokumentere kontroll av forhold mht. HMS foreslås det at det gjeomføres rutinemessige vernerunder hver 14. dag. Ansvar for kontroll ligger hos Hovedbedrift. 6.4 Oversiktslister Alle entreprenører skal føre oversiktslister over sine arbeidstakere på byggeplassen. Listene føres daglig og skal oppbevares samlet i en perm som oppbevares på brakkerigg. 6.5 Samordningsskjema Samordningsskjema over arbeidstakere på byggeplassen administreres av Hovedbedrift/ Totalentreprenør. Oppdateres fortløpende og henges synlig på brakkerigg. 6.6 Førstehjelpsutstyr og Handlingsplan ved ulykke Hovedbedrift/ Totalentreprenør er ansvarlig for at tilstrekkelig med førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på brakkerigg. Handlingsplan ved ulykke administreres av Hovedbedrift. Oppdateres fortløpende og henges synlig på brakkerigg. 6.7 Sikker jobb analyser Det gjeomføres HAZID (overordnet risikoanalyse) for hver fase av prosjektet. HAZID identifiserer konkrete arbeidsoperasjoner det skal gjeomføres SJA for. Disse skal fremgå av HAZID rapport. 6.8 RUH (rapport om uønskede hendelser) Hovedbedrift er ansvarlig for å etablere rutine for RUH og iverksette tiltak. 6.9 Alvorlig ulykke Ved alvorlig ulykke på byggeplassen varsles disse: Lege/ ambulanse, tlf Politi, tlf Arbeidstilsynet, koordinator for utførelse, byggherre/ byggherrens representant. Arbeidene på plassen stanses. Igangsetting av arbeidet skjer etter tillatelse fra Arbeidstilsynet.

11 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side HENVISNINGER (levende dokument) 7.1 Revisjoner Planen oppdateres ved behov: Eventuelt etter endringer i prosjektet eller avvik som beskrevet i pkt. 4, eventuelt etter avvik ved andre byggeplasser, etter aktuelle endringer i lovverket og ved daterte revisjoner i henvisninger nevnt under. 7.2 Henvisninger 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse, Heimdal videregående skole og flerbrukshall, Blisterhaugveien, datert xx.xx HMS-plan fra NN datert xx.xx HAZID fra NN, SJA, SRA (oppdateres jevnlig)

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: 12.06.14 Revidert:

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt HO-2/2004 ISSN 0802-9598 Alt henger sammen med alt Temaveiledning om styring i mindre byggeprosjekter SAK GOF STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika

Detaljer