HMS Helse, miljø og sikkerhet FARMASØYTISK INSTITUTT HMS-HÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS Helse, miljø og sikkerhet FARMASØYTISK INSTITUTT HMS-HÅNDBOK"

Transkript

1 HMS Helse, miljø og sikkerhet FARMASØYTISK INSTITUTT HMS-HÅNDBOK

2 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...4 Forord...4 Målsetning for HMS-arbeidet ved Farmasøytisk institutt...4 Lovgivning...4 Ansvar og beslutningsstruktur i HMS-spørsmål...5 Lokalt arbeidsmiljøutvalg (L-AMU)...5 Størrelse og sammensetning... 5 Arbeidsoppgaver... 5 HMS-håndbøker...6 HMS-opplæring...6 HMS-nettsider...6 Skjemaer...6 FØRSTEHJELPSREGLER...7 Grunnregelen ved skader...7 Sprut i øynene... 7 Søl på hud (og klær)... 7 Svelging av kjemikalier... 7 Innånding av giftig gass, damp eller støv... 7 Sår fra glasskutt eller liknende... 7 Forbrenning... 7 Elektrisk støt... 7 Besvimelse... 7 Sjokk... 7 Uhell med biologisk materiale...8 Uhell med kjemikalier (noen spesifikke)...8 Brom (Br 2 ) på huden... 8 Etidiumbromid... 8 Fenol (C 6 H 5 OH) på huden... 8 Kvikksølv (Hg) søl (på arbeidsbenk/gulv)... 8 Uhell ved arbeid med radioaktive stoffer...8 Praktiske tiltak ved uhell... 8 BRANNINSTRUKSER...9 Generell branninstruks...9 Branninstruks for brukere Branninstruks for brannvernetasjeansvarlige FELLESRUTINER Handlingsplan ved alvorlige ulykker, inkludert meldeplikt til Arbeidstilsynet Registrering av ulykker og nestenulykker Laboratoriet: Sikkerhet og arbeidsmiljø Rutine for håndtering og lagring av kjemikalier ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo...15 Riktig bruk av avtrekkskap...22 Personlig verneutstyr...23 Førstehjelpsutstyr...23 Laboratorieforsøk...23 Orden...23 Uvedkommende...23 Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek...24 Biologisk materiale og kulturer...24 Kjemikalier...24 Legemidler

3 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Innholdsfortegnelse Gassflasker Gassregulator Acetylen Instrumenter og faremomenter...26 Dewar-kar HPLC (Høytrykksvæskekromatografi) Kjøleskap (vanlige) Kompressor og fluid bed apparatur Laboratorieoppvaskmaskin NMR Rotavapor Ultralydbad UV-lamper (håndholdte lamper med og uten stativ og i instrumenter) Varmluftspistol (elektrisk) Vekter Toksiske stoffer og faremomenter...27 Dekontaminering av biologisk avfall og utstyr...27 Hovedgrupper av avfall Autoklaveringsprosedyrer Inaktiveringsprosedyrer Metoder for kjemisk desinfeksjon Avfallshåndtering...29 Normalavfall/restavfall Papiravfall Glassavfall Farlig avfall EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall) avfall Avfall etter arbeid med celler klassifisert i BSL2 (Biosafety level 2) Radioaktivt avfall RUTINER FOR ADMINISTRASJONEN...32 Innholdsfortegnelse...33 RUTINER FOR AVDELING FOR FARMASI...34 Innholdsfortegnelse...35 RUTINER FOR AVD. FOR FARMASØYTISK BIOVITENSKAP...47 Innholdsfortegnelse...48 RUTINER FOR AVDELING FOR FARMASØYTISK KJEMI...92 Innholdsfortegnelse...93 VEDLEGG Produktmerking av kjemikalier Faresymboler med farebetegnelser Fareklasser basert på risikosetninger klasser Gassflaskenes fargekoder setninger Sikkerhetssetninger Rutinemal for rom - BL2x xxx: xxxxx TELEFON- OG ADRESSELISTE

4 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Innledning INNLEDNING FORORD HMS-håndboken for Universitetet i Oslo og den for MN-fakultetet er gjeldende for Farmasøytisk institutt. HMS-håndboken for Farmasøytisk institutt har derfor bare tatt med spesielle forhold som gjelder for instituttet, samt noe annen informasjon som er nyttig for HMS-arbeidet her. Håndboken inneholder et organisasjonskart som viser ansvars- og beslutningsstrukturen i HMS-arbeidet ved instituttet. Forhold rundt lokalt arbeidsmiljøutvalg er beskrevet og det finnes henvisninger til de generelle lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som er gjeldende. I HMS-håndboken er det utarbeidet et kapittel for hver avdeling ved instituttet og for administrasjonen. HMS-håndboken vil bli oppdatert ved behov, og etter avtale med LAMUs sekretær. Alle ansatte (og studenter) har ansvar for å holde seg oppdatert om HMS-bestemmelsene som til enhver tid gjelder ved instituttet. Farmasøytisk institutt MÅLSETNING FOR HMS-ARBEIDET VED FARMASØYTISK INSTITUTT Farmasøytisk institutt slutter seg til HMS mål for Universitetet i Oslo: For å nå målsetningen om å være et ledende forskningsuniversitet må UiO være blant de fremste også innen HMS-området, med risiko under kontroll og opplevelse i stadig utvikling. : under kontroll - Opplevelse: i stadig utvikling Dette kan vi blant annet få til gjennom å arbeide for: - et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter - en handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon - tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger - en fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø LOVGIVNING Noen sentrale lover som gjelder for HMS-området (for flere lover, se MN-fakultetets HMS-håndbok): - Arbeidsmiljøloven - Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) - Forurensningsloven - Genteknologiloven - Strålevernloven 4

5 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Innledning ANSVAR OG BESLUTNINGSSTRUKTUR I HMS-SPØRSMÅL Generelt skal saker innen HMS forsøkes løst på lavest mulig nivå i linjen, for å tilstrebe lokal medvirkning. Ansvaret følger linjen fra direktør til avdelingsleder. Nærmeste linjeleder på hvert nivå er ansvarlig for at instruksene er kjent og blir fulgt. Nærmeste linjeleder er fast vitenskapelig ansatt med ansvar for egen forskning og/eller veileder for masteroppgavestudenter, stipendiater, gjesteforskere eller som har teknisk personale i sin forskning. Instituttdirektør Administrasjonen Studie/ Økonomi/ IT Avdeling for farmasi Avdelingsleder Avdeling for farmasøytisk biovitenskap Avdelingsleder Avdeling for farmasøytisk kjemi Avdelingsleder LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG (L-AMU) STØRRELSE OG SAMMENSETNING - Arbeidsgiverrepresentanter (2 stk): Instituttdirektør og en arbeidsgiverrepresentant valgt av ledelsen. - Arbeidstakerrepresentanter (2 stk): Ledende verneombud og en arbeidstakerrepresentant valgt av arbeidstakerne - Arbeidsgiverrepresentant i studentsaker (1 stk): L-AMUs sekretær - Studentrepresentant (1 stk): En student valgt av Farmasøytisk fagutvalg. ARBEIDSOPPGAVER - L-AMU har ansvar for å oppdatere instituttets HMS-håndbok 5

6 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Innledning HMS-HÅNDBØKER UiOs HMS-håndbok, MN-fakultetets HMS-håndbok og Farmasøytisk institutts HMS-håndbok gjelder for alle som oppholder seg i lokalene til Farmasøytisk institutt. Egenerklæring (signert) angående kjennskap til HMShåndbøkene fra ansatte skal arkiveres på avdelingen.. Egenerklæringene fra studenter som gjør laboratoriebasert masteroppgave oppbevares hos studiekonsulent med ansvar for 2. avdeling. HMS-OPPLÆRING MN-fakultetets HMS-kurs er obligatorisk for alle ansatte. Nettbasert laboratoriesikkerhetskurs er obligatorisk for alle masteroppgavestudentene. Stoffkartotekansvarlig kan gi opplæring i bruk av det nettbaserte stoffkartoteket (HMS-datablad). Alle former for opplæring og tidspunkt er beskrevet på instituttets HMS-nettside. HMS-NETTSIDER UiOs HMS-nettside: MN-fakultetets HMS-nettside: Farmasøytisk institutts HMS-nettside: SKJEMAER Skjemaer finnes via Farmasøytisk institutts HMS-nettside (evt. i relevant HMS-håndbok). 6

7 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Førstehjelpsregler og branninstrukser FØRSTEHJELPSREGLER GRUNNREGELEN VED SKADER Underrett snarest en av staben. Ved kjemikalieuhell må det gis beskjed om hvilket stoff det dreier seg om. SPRUT I ØYNENE Skyll vedvarende med vann, helst fra øyevaskeflaske. Fortsett skylling underveis til lege og under eventuell venting på Ullevål sykehus, inntil lege på øyeavdelingen overtar (Husk å ta med ekstra øyeskylleflasker på veien). SØL PÅ HUD (OG KLÆR) Skyll med vann i minst 15 minutter. Vask med såpe og vann. Fjern tilsølte klær, sko og smykker. Hudkontakt med gjennomfuktet tøy gir ofte verre skadevirkninger enn søl direkte på huden. (Det er derfor viktig å bytte engangshansker ofte.) SVELGING AV KJEMIKALIER Drikk mye vann (fortynningseffekt). Skaff legehjelp. Ring Giftinformasjonen (tlf ). Ved svelging av organiske løsemidler, hydrokarboner o.l., bør man gi noe fett som f.eks. matolje, melk, fløte eller is. Ved svelging av organiske løsemidler og etsende væsker må personen ikke kaste opp, da væskene kan komme over i lungene og føre til kjemisk lungebetennelse. NB! Bevisstløse skal ikke gis mat eller drikke. Ved svelging av NaOH (natriumhydroksid), bør man helst gi melk. Brekkmiddel: 2 spiseskjeer bordsalt (NaCl, natriumklorid) i et glass lunkent vann. INNÅNDING AV GIFTIG GASS, DAMP ELLER STØV Frisk luft og fullstendig ro. Kontakt lege/ambulanse. Ved pustesvikt gis kunstig åndedrett (munn-til-munn). SÅR FRA GLASSKUTT ELLER LIKNENDE Såret skylles grundig med kaldt vann, for å fjerne mulige forurensninger og for å kjøle ned hud og blodårer slik at de trekker seg sammen. Prøv å stanse/begrense blødningen ved å legge på plaster/steril bandasje. Ved større eller relativt dype sår skal alltid legevakt kontaktes (for kontroll og eventuell sying). FORBRENNING Avkjøl øyeblikkelig og vedvarende med kaldt vann i minst 20 minutter og under eventuell transport til lege. ELEKTRISK STØT Kraftig slag i brystet, dersom hjertet har stoppet. Om nødvendig, sett straks i gang hjertemassasje og kunstig åndedrett (munn-til-munn). BESVIMELSE SJOKK Sørg for frie luftveier, la vedkommende ligge i bekvem stilling (stabilt sideleie), løsne stramme klær, kontroller puls og åndedrett. Ved behov: Hjerte-/lungeredning med hjertemassasje og kunstig åndedrett (munn-til-munn). Forsøk å berolige den skadede. La vedkommende sitte eller helst ligge bekvemt med beinene hevet over hodenivå. Sørg for frisk luft og bekvem temperatur. 7

8 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Førstehjelpsregler og branninstrukser UHELL MED BIOLOGISK MATERIALE Søl med kulturer eller annet biologisk materiale. Søl skal desinfiseres øyeblikkelig. Bruk hansker og fjern søl med papir fuktet med 70 % sprit. Fukt den tørkede overflaten med 70 % sprit og la det stå noen minutter. Tørk av. Kast papir og hansker i riskavfallseske. UHELL MED KJEMIKALIER (NOEN SPESIFIKKE) Generelt henvises til sikkerhetsdatabladene i stoffkartoteket ECOonline. Se eget avsnitt om sikkerhetsdatablad og stoffkartotek under Laboratoriet: Sikkerhet og arbeidsmiljø. BROM (Br 2 ) PÅ HUDEN Skyll huden med rikelige mengder natriumtiosulfat-oppløsning (Na 2 S 2 O 3 ). Skyll deretter med 60% etanol og polyetylenglykol (Bruk eventuelt pyrisept-salve med polyetylenglykol som salvebasis.) Det farlige brom (Br 2 ) reduseres av tiosulfat (S 2 O 3 2- ) til relativt ufarlig bromid (Br - ). ETIDIUMBROMID Kjemikaliet (krystaller og løsninger) er potent mutagen Hvis inhalert eller svelget, kontakt lege. Hvis kontakt med øye eller hud, vask i mange minutter med vann. I tilfelle søl vask med 1-2 % Deconex. FENOL (C 6 H 5 OH) PÅ HUDEN Skyll med vann. Vask deretter huden gjentatte ganger med glyserol eller vandig polyetylenglykol (PEG). Smør huden inn med pyrisept-salve. KVIKKSØLV (Hg) SØL (PÅ ARBEIDSBENK/GULV) Sug opp metallisk kvikksølv med dråpeteller inn i en oppsamlingsbeholder. Strø svovelpulver (S) over kontaminert område (Hg + S = HgS). La det ligge litt, før alt puttes i oppsamlingsbeholderen. (Kvikksølvadsorbent kan brukes istedenfor svovel (S)). Oppsamlingsbeholderen leveres som kjemikalieavfall (Tungmetaller, kvikksølv). UHELL VED ARBEID MED RADIOAKTIVE STOFFER Alle ansatte som arbeider med radioaktive stoffer ved avdelingen skal gjennomføre Kurs i strålevern og radioaktivitet (Kjemisk institutt, UiO) ved oppstart av arbeidet. For øvrig skjer den daglige veiledning i arbeidsrutiner i laboratoriet ved personlig instruksjon (f.eks. hovedfagsstudenter). PRAKTISKE TILTAK VED UHELL Ved uhell med radioaktive stoffer skal det umiddelbart settes i gang tiltak for å begrense spredning og unødvendig stråling. Det kontaminerte området må avgrenses og sperres. Beskyttelsesutstyr må brukes (hansker, frakk, overtrekksko og måleutstyr). Hvis utstyr og/eller arbeidsplass er blitt kontaminert, skal renseprosedyre gjennomføres. Det skal vaskes med for eks. 5 % Deconex, gjerne flere ganger. Hvis kontamineringen ikke lar seg fjerne på denne måten, skal HMS-avdelingen varsles. En kontaminert flate som ikke lar seg dekontaminere må fjernes, eventuelt skjermes. Kontaminerte klær skiftes og vaskes (separat). Kontaminert hud skal snarest vaskes med såpe og vann. Alle uhell med radioaktive stoffer skal snarest meldes til ansvarshavende ved avdelingen (verneombud, ansvarlig strålevern og seksjonsleder). 8

9 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Førstehjelpsregler og branninstrukser BRANNINSTRUKSER GENERELL BRANNINSTRUKS Møtested: Mellom Farmasibygningen (BL25) og Helga Engs hus (BL20) 9

10 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Førstehjelpsregler og branninstrukser BRANNINSTRUKS FOR BRUKERE 10

11 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Førstehjelpsregler og branninstrukser BRANNINSTRUKS FOR BRANNVERNETASJEANSVARLIGE 11

12 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Fellesrutiner FELLESRUTINER HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER, INKLUDERT MELDEPLIKT TIL ARBEIDSTILSYNET HENSIKT Sikre at nødvendig førstehjelp gis, samt sørge for at de riktige enhetene blir varslet ved alvorlig personskade (inkludert varsling til Arbeidstilsynet). Forebygge nye ulykker og skader. ANSVAR Det er nærmeste linjeleder ved skade-/ hendelsesstedet som er ansvarlig for at ulykken / hendelsen følges opp, både overfor den skadede / de skadede, og for å gi melding på omtalt skjema. DEFINISJON Alvorlig ulykke: En uønsket hendelse som fører til alvorlig skade på mennesker, miljø eller materiell. Ulykke: En uønsket hendelse som fører til mindre skade på mennesker, miljø eller materiell. Nestenulykke: En uønsket hendelse som ved litt andre omstendigheter ville ført til skade på mennesker, miljø eller materiell. PROSEDYRE HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER/SKADER 1. Førstehjelp gis. UiO Helsetjenesten (tlf ) 2. Vaktsentralen på UiO (tlf: ) varsles for videreformidling av nødmeldinger etter behov til: - Brannvesen (tlf. 110), Politi (tlf. 112), Oslo legevakt (tlf. 113) - UiO Helsetjenesten Ullevål sykehus: Akutt mottaket (tlf ) - Ullevål sykehus: Øyeavdelingen (tlf / ) Giftinformasjonen (tlf ) - Taxi - øyeblikkelig hjelp (tlf ) 3. Ulykken meldes deretter straks over telefon (av avdelingsleder/stedfortreder) til: - Verneombudet - Instituttdirektøren (tlf ) (som videreformidler melding til fakultetsadministrasjonen) - Seksjon for HMS ved UiO (tlf ) - Arbeidstilsynets 2. distrikt (tlf , faks ) 4. Ulykkesområdet bør også (hvis mulig) sperres av til politi/arbeidstilsyn ankommer. 12

13 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Fellesrutiner ETTERARBEID VED ULYKKER/NESTENULYKKER 5. Samtlige ulykker/nestenulykker skal registreres på internt skademeldingsskjema og sendes Instituttdirektøren med kopi til Seksjon for HMS ved UiO (innen 3 dager etter ulykken). (Instituttdirektøren skal arkivere kopi i skadedes personalmappe) Internt skademeldingsskjema uten personopplysninger sendes til Hovedverneombudet ved UiO. 6. Ved alvorlige ulykker eller på anmodning må også utfyllende informasjon om hendelsesforløpet sendes Instituttdirektøren, Seksjon for HMS ved UiO og Arbeidstilsynets 2. distrikt. 7. Instituttdirektøren melder eventuell skade til skadedes trygdekontor (RTV blankett IA ), når skaden tilsier det og alltid når; - skadede har fått medisinsk behandling - skaden medfører arbeidsuførhet - den skadede ønsker det - trygdekontoret ber om det Meldingen sendes snarest og helst innen 3 dager. Husk å melde alle skader, tilsynelatende bagateller kan utvikle seg til alvorlige problemer, med store økonomiske utlegg. 8. Skadede må selv kontakte sitt lokale trygdekontor/statens Pensjonskasse for refusjon. Forutsetning for refusjon er at skaden er meldt den aktuelle instansen. 9. Det er nødvendig med samtykke fra skadet person for å kunne benytte personopplysninger fra ulykken internt i det skadeforebyggende arbeid (Arbeidsmiljøloven 20). Dersom samtykke ikke gis skal skjema lagres konfidensielt i den skadedes journal. 13

14 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Fellesrutiner REGISTRERING AV ULYKKER OG NESTENULYKKER HENSIKT Sikre den / de skadedes rettigheter når en uønsket hendelse har inntruffet. Forebygge nye ulykker og skader. ANSVAR Det er nærmeste linjeleder ved skade-/ hendelsesstedet som er ansvarlig for at ulykken / hendelsen følges opp, både overfor den skadede / de skadede, og for å gi melding på omtalt skjema. DEFINISJON AV SKADE/ULYKKE NESTEN ULYKKER Skjema for "Intern skademelding" benyttes ved følgende skader/ulykker og nestenulykker: Ulykker som medfører fravær eller medisinsk behandling Alle skader eller ulykker som krever førstehjelp Alle materielle skader og / eller miljøskader (brann, kjemikalieutslipp etc.) Alle uønskede hendelser / farlige forhold som kunne ha ført til skade på personer og / eller materiell og miljø (nestenulykker) Alle nestenulykker PROSEDYRE 1. Alle personskader, ulykker og nestenulykker meldes på skjema for "Intern skademelding". Nærmeste leder ved hendelsesstedet er ansvarlig for utfylling og distribusjon av skjema. Det skal benyttes 1 skjema pr. person. 2. Kopi av utfylt skjema sendes avdelingsleder ved den aktuelle avdeling, instituttdirektør, og Seksjon for HMS (Pb Blindern). 3. Meldinger behandles fortløpende på instituttets LAMU- møter, og ved den avdeling skaden har funnet sted. 4. Instituttets LAMU- møter gjør en halvårlig gjennomgang av alle rapporterte skader / ulykker og nestenulykker og vurderer spesielt om forebyggende tiltak bør iverksettes. 5. Ved et skadeomfang utover det som er skissert over, skal rutine for meldeplikt til Arbeidstilsynet ved arbeidsulykker med alvorlig personskade følges. 6. Ved all personskade, der medisinsk hjelp er oppsøkt, ved sykefravær og ved skader som kan medføre fremtidig mén selv om lege ikke er tilkalt, skal nærmeste linjeleder sørge for at "RTV blankett " blir sendt til Trygdeetaten. Skjemaet fås ved trygdekontoret eller Seksjon for HMS, Pb Blindern. 7. Trygdeetatens "RTV blankett " sendes også til Statens Pensjonskasse, for ansatte som er medlem der, etter samme retningslinjer som punkt Det er nødvendig med samtykke fra skadet person for å kunne benytte personlige opplysninger fra ulykken internt i det skadeforebyggende arbeid (Arbeidsmiljøloven 20). Dersom samtykke ikke gis skal skjema lagres konfidensielt i den skadedes journal. 14

15 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Fellesrutiner LABORATORIET: SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ RUTINE FOR HÅNDTERING OG LAGRING AV KJEMIKALIER VED FARMASØYTISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO Versjon: P. Rongved FORMÅL Rutinen beskriver generelle retningslinjer for håndtering og lagring av kjemikalier inkl. egenproduserte blandinger/løsninger. Med lagring menes i dette tilfellet oppbevaring av kjemikalier som ikke skal benyttes umiddelbart. Riktig lagring av kjemikalier er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at miljøet blir påvirket av kjemikaliene, og vil redusere skadeomfanget dersom en ulykke skulle inntreffe. Med håndtering menes i dette tilfellet rutiner for hvordan kjemikaliet behandles under bruk mht. HMS samt rutine for kjemikalier til destruksjon. 1 DEFINISJONER Emne Inkompatible kjemikalier Sekundær beskyttelsesbeholder Flammepunkt Forklaring Kjemikalier som reagerer med hverandre og danner: Giftige eller eksplosive forbindelser, gasser eller varme. For eksempel ox./red. midler, syrer/baser og kombinasjoner av disse, cyanidsalter sammen med syrer. Secondary containment. Beholder/kar som fanger opp utslipp dersom primæremballasje blir ødelagt. Beholderen må være av bestandig materiale. Den temperatur hvor en væske i et bestemt flammepunktsapparat ved et bestemt lufttrykk avgir så mye damp at det ved tenning skjer en oppflamming over væskeflaten. Branncelle Hel eller avgrenset del av bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid. A-væske Flammepunkt < 23 C B-væske Flammepunkt mellom 23 C-55 C C-væske Flammepunkt over 55 C 2 ANSVAR Avdelingssjef er ansvarlig for at rutinen gjøres kjent og skal sørge for at denne rutinen implementeres og følges. Hver avdeling skal ha en teknisk ansatt som har ansvar for håndtering av kjemikalier og vedlikehold av kjemikalieregister. Ansatte og ledere som er brukere av kjemikalier er pålagt å følge denne rutinen. 15

16 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Fellesrutiner 3 PROSEDYRER FOR BRUK OG OPPBEVARING AV KJEMIKALIER 3.1 GENERELT Alle kjemikalier skal ha sin definerte lagringsplass, atskilt fra arbeidsplassen dersom de ikke lenger er i bruk. Lagringsplassen skal være ryddig og oversiktlig. Lagringsplass og kjemikaliebeholdere skal være merket med korrekte faresymbol. Detaljerte opplysninger om krav til de enkelte kjemikaliers lagringsforhold og merking, er å finne i kjemikalienes HMS-datablad som skal registreres i instituttets database (for tiden ECOonline). Kjemikalier som er tatt ut av kjemikalielager og ikke er i daglig bruk, skal returneres til sin dedikerte lagringsplass. Kjemikalier som ikke lenger er i bruk, og kjemikalier hvis holdbarhetsdato har utgått, skal fortrinnsvis fjernes fra lagringsplassen, og leveres til destruksjon (se avsnitt 5). Dog kan slike kjemikalier fortsatt brukes til tekniske forsøk etter at en sikkerhets- og kvalitetsvurdering er gjort av kjemiker med relevant kompetanse. 3.2 GENERELLE KRAV TIL LAGERROM Lagerrommet skal ha gulv, vegger og tak av et bestandig materiale. Rommet skal være tørt og godt ventilert. Nøddusj, øyedusj, absorbsjonsmiddel og brannslokkingsapparat av korrekt type skal være plassert i umiddelbar nærhet av lagerrommet. Lagerrommet skal inspiseres jevnlig. Lagerrommet skal skiltes i henhold til forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen. 3.3 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Generelt ved lagring av kjemikalier skal first in first out regelen benyttes for å unngå at kjemikalier blir for gamle. Dersom kjemikaliene ikke har datostempel på emballasjen, skal dato for mottak ALLTID påføres før kjemikaliet kan settes på lagringsplass. 3.4 INKOMPATIBLE KJEMIKALIER Inkompatible kjemikalier skal lagres atskilt ved å benytte separat lagringssted. Med separat lagringssted menes her en innordning som umuliggjør kontakt mellom kjemikaliene ved lekkasje. Små mengder av inkompatible kjemikalier (<100 ml) kan lagres på samme sted forutsatt at en risikovurdering er gjort, og at egnet sekundærbeskyttelsesbeholder benyttes. 3.5 BRANNFARLIGE STOFF, VÆSKER OG GASSER Brannfarlige stoffer, væsker og gasser skal lagres i brannsikre skap eller rom. Skapet og rommet må være merket med brannfare. Beholdere for oppbevaring av brannfarlig vare må ha en sikker plassering. Det skal legges til rette for tilgjengelighet i forbindelse med eventuell brannbekjempelse, framtidig tilstandskontroll og vedlikehold. Brannfarlige gasser skal ikke oppbevares på loft eller i kjeller pga. fare for sesongvariasjoner i utetemperatur kombinert med manglende temperaturkontroll inne. 3.6 BRANNSIKRE SKAP/KJØLESKAP PÅ LABORATORIER På laboratorier skal brannfarlige stoff oppbevares i egne brannsikre skap. Disse skapene skal kunne tåle en brann i minst 20 minutter. Skapene skal være ventilerte, og når gamle skap skal fornyes, skal dette være en regel. Dørene skal alltid være lukket når ikke i bruk. Kjøleskap som brukes til oppbevaring av brannfarlige varer, skal være spesielt bygget og tilpasset et slikt formål. Brannskap og kjøleskap hvor det oppbevares brannfarlige varer, skal ha korrekt faremerking (se vedlegg i HMS-håndboken). Et laboratorium med lukket dør er en branncelle, og her kan det oppbevares inntil 40 liter A-væske. 16

17 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Fellesrutiner 3.7 STOFFER MED FLERE FAREGRADER Noen kjemikalier har flere faregrader. I slike tilfeller gjelder følgende rangering av faregradene, med den største fare nevnt først: 1. Brannfarlige stoff 2. Oksiderende stoff 3. Syrer 4. Baser 5. Øvrige Kjemikalier som for eksempel er både brannfarlige og oksiderende, skal således oppbevares i brannsikre skap. 3.8 TØRRKJEMIKALIER, VÆSKER Kjemikalier som ikke er i bruk, lagres på angitt lagringsplass. Kjemikalier som lagres på laboratorier skal lagres i egne hyller eller skap, diffusjonstett emballasje skal benyttes. Væsker/oljer lagres i ventilerte skap. Arbeidsbenker og avtrekkskap skal ikke benyttes til lagring av kjemikalier. 3.9 KJEMIKALIER SOM LAGRES I KJØLESKAP/FRYSESKAP Kjøleskap skal hovedsakelig benyttes til kjemikalier som er temperaturfølsomme. Ettersom kjøleskap ikke har ventilering skal kjemikaliene lagres i egnede beholdere/glass. Emballasje skal derfor være diffusjonstett i den grad det er mulig. Rundkolber og erlenmeyerkolber skal om nødvendig kun benyttes i begrensede perioder (dager), og må være lukket. Kjemikalier med begrenset holdbarhet skal destrueres, ikke lagres, når holdbarheten er overskredet. Kjøleskap og kjølerom må minst en gang i halvåret gjennomgås og tømmes for kjemikalier som ikke skal benyttes i nær framtid EGENPRODUSERTE KJEMIKALIER Ved lagring av egenproduserte kjemikalier skal det benyttes en egnet lukket beholder. Beholderen skal merkes med substansnavn, eventuelt struktur, journalnummer/ produksjonsnummer, dato og identitet på ansvarlig person ETANOL Etanol skal oppbevares innelåst. Bruksløsninger i små mengder kan oppbevares på laboratoriene SYRER OG BASER Syrer og baser skal lagres i dedikerte skap som er merket med korrekt faresymbol. Syrer og baser skal alltid oppbevares hver for seg, og være plassert i en egnet sekundær beskyttelsesbeholder. Bruksløsninger i små mengder kan oppbevares på laboratoriene ETSENDE STOFFER Etsende stoffer skal oppbevares så lavt som mulig, og i alle tilfeller under hodehøyde. Dette for å redusere faren for personskade hvis beholderen skulle velte GASSER Gassflasker skal oppbevares oppreist, og være festet med kjetting eller liknende for å unngå at flasken velter. Kjettingen skal være montert over flaskens tyngdepunkt. Rom hvor det oppbevares gass under trykk, skal merkes med korrekt faresymbol. Dette for å redusere faren for personskade, særlig for brannmannskaper ved en eventuell brann. 4 OPPLÆRING Avdelingsleder skal sørge for at alle ansatte er kjent med de krav og forskrifter som gjelder for lagring av kjemikalier, og at nødvendig opplæring blir gitt. 17

18 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Fellesrutiner 5 HÅNDTERING AV KJEMISK AVFALL 5.1 GENERELT En av ingeniørene på faggruppe for legemiddelkjemi, avdeling for farmasøytisk kjemi, er ansvarlig for kjemikaliehåndteringen og gjennomføring av rutinene nevnt i kapittel 5. Kjemikalieavfall som enkelt kan destrueres miljøvennlig og forsvarlig på den enkelte enhet, skal ikke leveres inn, men destrueres lokalt. Destruksjon på laboratoriet: Benytt prosedyrer som er beskrevet i f. eks. "Kjemiske stoffer", Vita data A/S, 1991, eller konferer med veileder eller ingeniøren på legemiddelkjemigruppa. Annet farlig kjemikalieavfall (som ikke kan inkluderes under "organisk løsemiddelavfall" eller "legemiddelavfall") skal leveres til kjemikalieavfallslageret i Farmasibygningens rom 009 og sorteres i fremsatte esker. Det er viktig at tungmetallholdige og reaktive kjemikalier kommer i riktig eske. Eskene skal være merket i henhold til stoffkategoriene i tabell, avsnitt 5.7. Adgang til rom 009 gis kun sammen med ingeniøren på legemiddelkjemigruppa, og avtales i hvert tilfelle med denne ingeniøren. Kjemikalieavfallet vil to ganger i året bli deklarert av den ansvarlige for kjemikaliehåndteringen og sendt til godkjent spesialavfallsmottaker (se avsnitt 5.7: Andre kjemikalierester levering til mottaksstasjon). 5.2 ORGANISK LØSEMIDDELAVFALL Organisk løsemiddelavfall som inneholder mindre enn 10 % vann skal helles på respektive restekanner for organisk løsemiddelavfall. (Lite vann gir enklere forbrenning). Rester av organiske løsemidler med mer enn 10 % vann skal tømmes sammen med halogenholdige løsemidler i høyre kum på Kjemisk institutt. HALOGENHOLDIGE LØSEMIDLER Alle løsemidler som inneholder halogen tømmes i egne restekanner på hvert laboratorium. Disse kannene skal være merket Halogenholdige organiske løsemiddelrester. Eksempler på slike stoffer er karbontetraklorid, kloroform, metylenklorid, trikloretylen, klorbenzen, etc., samt nitrobenzen. IKKE-HALOGENHOLDIGE LØSEMIDLER Rester av organiske løsemidler uten halogen tømmes i andre restekanner på hvert laboratorium. Disse kannene skal være merket Organiske løsemiddelrester uten halogen. BENSIN, ETER, ETC. (FLYKTIGE ORGANISKE LØSEMIDDELRESTER) Små mengder kan inndampes i avtrekk uten tilføring av varme eller utendørs på et frittliggende sted. Når restekannene med organisk løsemiddelavfall er fulle, skal de tømmes i oppsamlingskummene i verkstedgården på Kjemisk institutt (se bildet). Kanner/flasker med ikke-halogenholdige løsemiddelrester tømmes på venstre kum. Kanner/flasker med halogenholdige løsemiddelrester tømmes på høyre kum. Husk å notere i bøker som finnes i skap ved kummene det du tømmer. Bruk øyevern (finnes også i skapet). Nøkkel til kummene lånes på Sentrallageret eller hos ingeniør på legemiddelkjemigruppa. Dersom oppsamlingskummen for ikke-halogenholdig avfall er full, kan avfallet helles sammen med det halogenholdige avfallet. Halogenholdig avfall skal ALDRI helles i oppsamlingskummen for ikkehalogenholdig avfall. 18

19 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Fellesrutiner Slik ser buret med avfallskummer ut 5.3 LEGEMIDDELAVFALL Legemidler i små mengder kan leveres til kjemikalieavfallslageret i Farmasibygningens rom 009 (nøkkel lånes på ekspedisjonskontoret). Større mengder pakkes i riskavfallsesker og settes i Farmasibygningens rom ILDSFARLIG PAPIRAVFALL Tørkepapir og lignende som kan selvantenne må ufarliggjøres før det kastes. Papiret legges i avtrekkskap for avdamping. Avfallsdunker for brannfarlig avfall (røde metalldunker som brukerne selv må tømme) kan skaffes. 5.5 GLASSAVFALL Glassavfall samles og bringes til spesiell container i verkstedgården. NB! Kjemikalieflasker må være helt tomme og rengjort før de kastes. NB! Meget viktig: Kun rent glass i denne containeren, ikke keramikk, ikke plast, ikke metall, ikke papir, ikke lysstoffrør. 5.6 SPRØYTESPISSER MED LØSEMIDDELRESTER I, MV. Dette has i spesielle dispenserbokser (fås på Sentrallageret på Kjemisk institutt) eller tomme kjemikaliekrukker. Dersom sprøytespissene ikke inneholder farlige stoffer, kan boksene korkes forsvarlig og kastes i vanlig avfall. Ellers kastes de i Riskavfallsesker som bringes til Farmasibygningens rom 009. Der blir de hentet av firma som kjører det til direkte forbrenning. 19

20 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Fellesrutiner 5.7 ANDRE KJEMIKALIERESTER - LEVERING TIL MOTTAKSSTASJON NB! Eksplosive, selvantennende, smittefarlige, radioaktive stoffer eller organiske peroksider mottas ikke. Slikt avfall må håndteres enkeltvis og separat Pakking og sortering Sortering må først foretas av ansvarlig for kjemikalierutinen på Farmasøytisk institutt slik NORSAS har angitt på sine skjemaer. Skjema og veiledning må bestilles hos NORSAS AS, se Her er de mest brukte stoffkategoriene med EAL-kode som er benyttet ved Farmasøytisk institutt: Stoffnr. Avfallskategori EAL kode 7041 Organiske løsemidler med halogen Organiske løsemidler uten halogen Maling lim lakk løsemiddelbasert Maling lim lakk vannbasert Spraybokser Kvikksølvholdig avfall Kadmiumholdig avfall Uorganiske salter som inneholder tungmetall Blyakkumulatorer Sterkt reaktivt stoff Organiske peroksider Syrer uorganiske Baser, uorganiske Rengjøringsmidler Surt organisk avfall Organisk avfall med halogen Organisk avfall uten halogen Fotokjemikalier Asbest isolasjon Uorganiske kjemikalierester Oljeemulsjoner PAKKING: Kjemikaliene pakkes i esker. Esken må først forsynes med en solid plastpose. Kun kjemikalier som tilhører samme stoffnummer i hver eske. Flaskene/beholderne må være godt korket og pakkes stående. Esker m/plastposer (Avfallsbeholder for risikoavfall), kan skaffes fra VWR (lav form m/pose 50 L, tillatt vekt 12,5 kg, pakke med 10 stk, artikkelnummer: ). Disse er det Teknisk avdeling som skal betale. Man kan pakke flere lag med småflasker i hver kartong, men man må ha i et pulver som er nøytraliserende samtidig som det absorberer væske og støt. Man kan benytte Perlite, som kan kjøpes i sekker av Renor. Man har først litt Perlite i bunnen av esken, så strør man litt mellom hvert lag av småflasker og litt på toppen før man lukker. NB! Ikke bland kjemikalier som kan reagere med hverandre og utvikle giftige gasser, skrekkeksempelet er syre og cyanider som kan utvikle blåsyre hvis innholdet i esken blir knust. 20

HMS. Helse, miljø og sikkerhet FARMASØYTISK INSTITUTT HMS-HÅNDBOK

HMS. Helse, miljø og sikkerhet FARMASØYTISK INSTITUTT HMS-HÅNDBOK HMS Helse, miljø og sikkerhet FARMASØYTISK INSTITUTT HMS-HÅNDBOK Vedtatt i LAMU FAI 21.05.2015 HMS håndbok for Farmasøytisk institutt INNHOLD INNLEDNING... 5 Forord... 5 Målsetning for HMS-arbeidet ved

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 PLAGER VED EGA Nakke/rygg Skulder/arm Hånd LØSNINGER Utforming av arbeidsplassen Arbeidsutstyr Organisering http://www.ntnu.no/hms/ergoilab/ OPPGAVER

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008. Ingar H. Wasbotten

Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008. Ingar H. Wasbotten Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008 Ingar H. Wasbotten Daglig leder Unilab Analyse AS Innhold Ansvar Generell sikkerhet på laboratoriet Gassflasker Verneutstyr Lagring / transport Avfallshåndtering

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Clint KF Prnr.: 060052 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Kjemiske bekjempelsesmidler biocider Førstehjelp, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT...

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G)

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) NB! På siste side i lab.-heftet finner de en erklæring som signeres etter å ha lest igjennom sikkerhetsreglene med tilhørende info. Erklæringen leveres inn første lab.-time

Detaljer

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Sikkerhet Førstehjelp, 1 Sikkerhet - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT... 2 FØRSTEHJELP VED EKSPONERING AV ØYNE...

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost:

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost: Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode 2408 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

SIKKERHETSREGLER VED

SIKKERHETSREGLER VED UNIVERSITETET I OSLO FYSISK INSTITUTT SIKKERHETSREGLER VED FYSISK INSTITUTT FOR ANSATTE, MASTERGRADSSTUDENTER OG DOKTORGRADSSTUDENTER Innhold: Formålet med sikkerhetsreglene s. 2 Ansvar s. 2 Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS - DATABLAD Revisjonsdato:01.09.2005 Datablad nr:11211 TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn TRAY CLEANER Leverandør LIC Scadenta AS Postboks 443 1302 Sandvika

Detaljer

Det henvises til

Det henvises til Internkontrollretningslinjer for arbeid med genmodifiserte organismer (GMO) ved Institutt for Indremedisin (IFI) og felles forskningslaboratorium (FFL), Universitetet i Bergen. Formål. Retningslinjene

Detaljer

10 BIOLOGISKE FAKTORER

10 BIOLOGISKE FAKTORER 10 BIOLOGISKE FAKTORER 97 98 10.1 Definisjon biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endo-parasitter og prioner som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE BRANNHEMMENDE MIDDEL Artikkelnummer 204555 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Horolith 3000 Prnr: 100182 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint FC 130

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint FC 130 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint FC 130 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Clint FC 130 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Linolja, Kokt & Rå 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 16.08.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tradition Kalkfärg 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultrasil 75

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultrasil 75 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultrasil 75 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Ultrasil 75 Membranrengjøringsmiddel Pr-nr: 023383 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til massespektrometri med matriksassistert laserdesorpsjonsionisasjonflytid (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er beregnet på å forsyne våre internasjonale

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36392 Avloppsrens

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD BluWash 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: BluWash Jurpleiemiddel Prnr.060377 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Tetningsmasse Internt art.nr. Betegnelse 361772

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD P3-ansep BPC

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD P3-ansep BPC HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD P3ansep BPC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: P3ansep BPC Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Sikkerhet påp. laboratoriet. Solveig Karlsen. (Overing. IK, hovedverneombud Mat. Nat. Fak.)

Sikkerhet påp. laboratoriet. Solveig Karlsen. (Overing. IK, hovedverneombud Mat. Nat. Fak.) Sikkerhet påp laboratoriet Solveig Karlsen (Overing. IK, hovedverneombud Mat. Nat. Fak.) Innhold Sikkerhet på laboratoriet Generelt om sikkerhet Verneutstyr Gassflasker Lagring/merking/transport Avfallshåndtering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Mip FL / S

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Mip FL / S HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Mip FL / S 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Mip FL / S Pr-nr: 059709 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Inciprop ACID

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Inciprop ACID HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Inciprop ACID 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Inciprop ACID Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Topmaxx 310 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD CMTtest 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: CMTtest Jurpleiemiddel Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien 1 Postboks 6440,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Silan Antistat- og mykemiddel for tekstiler.

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): Utarbeidet den: 2008-06-01/ IRE Bruk av produktet Rengjøringsmiddel till rengjøring

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR MN-FAKULTETET VED UNIVERSITETET I OSLO

HMS-HÅNDBOK FOR MN-FAKULTETET VED UNIVERSITETET I OSLO HMS-HÅNDBOK FOR MN-FAKULTETET VED UNIVERSITETET I OSLO 29.6.2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1 DEFINISJONER...4 2 MÅL FOR HMS-ARBEIDET...6 3 ANSVAR...7 3.1 Beslutningsstrukturen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish).

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). Artikkelnummer 225770 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA:

HMS-DATABLAD STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA: STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA: Leverandør: Respo-MTS Norge A/S Maridalsveien 87, Bygn. 8 0461 Oslo Telefon: 22 87 11 30 Telefaks: 22 87 11 39 Produsent: ITW Novadan ApS

Detaljer

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Oslo universitetssykehus HF Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Status elektronisk stoffkartotek Pr 31.mai 2014 BESKRIVELSE AV DAGENS LØSNING OG LOVKRAV Et

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STEINFIX 40

SIKKERHETSDATABLAD STEINFIX 40 no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: Respo AS Grini Næringspark 8 D 1361 Østerås Telefon: 67 16 50 80 Telefaks: 67 16 50 89 Ansvarlig for

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Topactive LA 157 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målarkalk (Hammarkalk) Leverandørens

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Duolit SK Prnr: 060044 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR MN-FAKULTETET VED UNIVERSITETET I OSLO

HMS-HÅNDBOK FOR MN-FAKULTETET VED UNIVERSITETET I OSLO HMS-HÅNDBOK FOR MN-FAKULTETET VED UNIVERSITETET I OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 DEFINISJONER... 3 2 ORGANISERING AV HMS-ARBEIDET... 3 2.1 Beslutningsstrukturen i HMS-spørsmål...

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Finngard 150

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Finngard 150 HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Finngard 150 Sist endret: 16.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Finngard 150 NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 1-Bakgrunn og hensikt Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls-

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Inciprop WET

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Inciprop WET HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Inciprop WET 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Inciprop WET Additiv til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer