Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Status elektronisk stoffkartotek Pr 31.mai 2014

2 BESKRIVELSE AV DAGENS LØSNING OG LOVKRAV Et stoffkartotek er et hjelpemiddel for å ha kontroll på stoffer man kommer i kontakt med enten ved daglig bruk eller som et verktøy for å kunne tilegne seg kunnskap før uhell skjer. Det er et forskriftskrav om at alle skal ha et stoffkartotek og alle ansatte skal ha tilgang til dette. Ved å ha et elektronisk stoffkartotek vil man ha en oversikt over alle sine stoffer på vanlig kontor PC, smarttelefoner og nettbrett. Dette gjør at tilgjengeligheten til å tilegne seg kunnskap om et gitt produkt blir stor. Ettersom dette er en database vil man også ha muligheten til å hente ut oversikter over det man måtte ønske. Hvilke fosterskadelige produkter er i bruk, hvor mye brannfarlige kjemikalier lagres mm. Oslo universitetssykehus HF bruker stoffkartotekløsningen til Ecoonline og alle avdelinger på sykehuset må legge sine produkter inn i denne. Figur 1 Utseende til det elektroniske stoffkartoteket PÅLOGGINGSINFO Nettadresse: inn/

3 oushf2012 Figur 2 Innloggingsinfo for lesebrukeren til Oslo universitetssykehus AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER SOM BERØRER STOFFKARTOTEK Håndtering av kjemikalier/ stoffer er omfattet av en rekke forskrifter og lover. Det elektroniske stoffkartoteket er et meget godt verktøy for å kunne overholde disse lovkravene.

4 SIKKERHETSDATABLADER OG STOFFKARTOTEK: STATUS PR Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Den ble det tatt ut en rapport som viser tilstanden til stoffkartoteket for Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Tabell 1 Oversikt over hvor mye som er lagt inn pr , og Avdeling Avdeling for kreftbehandling Antall Antall 2013 Antall 2012 Vurdering Liten aktivitet Avd. for medisinsk fysikk Ikke tatt i bruk Avd. for gastro og barnekirurgi Ingen aktivitet Avdeling for urologi Ingen aktivitet Avdeling for transplantasjonsmedisin Avdeling for revma, hud og infeksjonssykdommer Liten aktivitet Ingen aktivitet Avd. for blodsykdommer Ingen aktivitet Avd. for organtr., fordøy. og nyresykd Ingen aktivitet Avd. for klinisk service Ikke tatt i bruk Institutt for indremedisinsk forskning Bra aktivitet Institutt for kreftforskning Bra aktivitet Institutt for medisinsk informatikk Liten aktivitet For å kunne få på plass et funksjonelt stoffkartotek for KKT må alle avdelingene legge inn sine produkter i stoffkartoteket. Alle merkepliktige stoffer skal være registrert i stoffkartoteket. Stoffer som er lagt inn i stoffkartoteket blir holdt vedlike av Arbeidsmiljøavdelingen eller firmaet som har lagt inn sikkerhetsdatabladet i stoffkartoteket. For å øke funksjonaliteten så kan det være gunstig å legge inn de aller fleste stoffene, også ikke merkepliktige. For å opprette et stoffkartotek og holde det vedlike må det utnevnes en stoffkartotekansvarlig. Tabell 2 viser hvem som er registrert som bruker i stoffkartoteket pr juni Dersom noen av disse ikke lenger er aktive sendes en E post til Nicolai Bach hf.no), Arbeidsmiljøavdelingen.

5 Tabell 2 Registrerte brukere ved Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Bruker Brukernavn Lokasjonstilgang Rettighet I bruk? (Ja/nei) Avdeling for kreftbehandling Seksjon for celleterapi Avdeling for kreftbehandling Seksjon for celleterapi Avdeling for kreftbehandling Seksjon for celleterapi Avdeling for revma, hud og infeksj Avdeling for revma, hud og infeksj Avdeling for transplantasjonsmedisin Seksjon for nyresmedisin Dialyse enhet Avdeling for transplantasjonsmedisin Seksjon for poliklinikk og dagbehandling Avdeling for urologi Avd. for blodsykdommer Les Avd. for gastro og barnekirurgi Seksjon for Lever og gastrokirurgi Poliklinikk generell kirurgi Avd. for organtr., fordøy. og nyresykd. Gastro. lab. Avd. for organtr., fordøy. og nyresykd. Sengepost transplantasjon, fordøyelse... Gastromedisinsk sengepost Institutt for indremedisinsk forskning Institutt for indremedisinsk forskning Institutt for kreftforskning Institutt for kreftforskning Institutt for kreftforskning Institutt for kreftforskning Institutt for kreftforskning Institutt for kreftforskning Institutt for kreftforskning Institutt for kreftforskning Les Institutt for kreftforskning Les biokjemi cellebiologi cellebiologi cellebiologi cellebiologi cellebiologi cellebiologi Genetikk Genetikk Genetikk Les

6 Genetikk Genetikk immunologi immunologi immunologi kreftforebygging kreftforebygging kreftforebygging Les Les tumorbiologi Les tumorbiologi tumorbiologi Institutt for medisinsk informatikk Les Institutt for medisinsk informatikk Institutt for medisinsk informatikk Institutt for medisinsk informatikk Institutt for medisinsk informatikk

7 Figur 3 Gjennomsnittlig alder (Datoindeks) for sikkerhetsdatabladene ved Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Datoindeksen viser gjennomsnittlig alder på sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsdatabladene må gjennomgås jevnlig for å sjekke at det er siste versjon som ligger inne. Det meste av dette arbeidet gjøres av Arbeidsmiljøavdelingen. Enkelte produkter går også ut av produksjon og sikkerhetsdatabladene til disse oppdateres ikke. Det betyr at det er viktig å fjerne produkter som er kastet. Avdelingene med en datoindeks over 2000 har en del slike stoffer. MÅL ELEKTRONISK STOFFKARTOTEK Alle avdelinger skal etablere og vedlikeholde et stoffkartotek MÅL VEDLIKEHOLD AV SIKKERHETSDATABLADER Arbeidsmiljøavdelingen må jevnlig oppdatere sikkerhetsdatablader slik at det er siste versjon som er tilgjengelig i stoffkartoteket. Det er et mål å holde datoindeksen under 1000 (Tilsvarer ~3 år) GLOBAL OG LOKAL RISIKOVURDERING I STOFFKARTOTEKET. Global risikovurdering bruker risikosetningene (gammel merkeordning) eller faresetningene (ny merkeordning) til å etablere en farescore. Denne er fordelt på Helse, brann og miljø og er synlig i stoffkartoteket som en trekant farget i grønt, gult, orange eller rødt. Helse, brann og miljø får en score i forhold til farepotensialet på mellom 1 og 7. Ut fra dette beregnes en totalt farescore som er mellom 1 og 5. Dette tilsvarer fareklassene som brukes ved Oslo universitetssykehus.

8 Arbeidsmiljøavdelingen ved Nicolai Bach vil gjennomføre de fleste globale risikovurderingene, mens de lokale risikovurderingene gjøres på den enkelte avdeling. Her legges det inn bruksmåte, årlig forbruk, lagret mengde mm. Når den lokale risikovurderingen er gjennomført så får synliggjøres dette i stoffkartoteket som en farget firkant. MÅL FOR GLOBAL RISIKOVURDERING Det er ønskelig at mer enn 90% av stoffene i stoffkartoteket har en global risikovurdering. Pr har 98,1 % av stoffene til KKT en global risikovurdering. MÅL FOR LOKAL RISIKOVURDERING Det er ønskelig at mer enn 90% av stoffene i stoffkartoteket har en lokal risikovurdering. Pr er det 62.3 % av stoffene i stoffkartoteket som er risikovurdert lokalt Figur 4 Hvor stor andel av stoffene er blitt risikovurdert lokalt ved KKT.

9 Tabell 3 Substitusjonsindeks Brann, Helse, Miljø og Total for Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken. Substusjonsindeksindeks (Total) er gjennomsnittsverdien av den totale fareklasseverdi (Eks dersom man har 4 stoffer og 2 sv dem er i fareklasse 4 og to av dem er i fareklasse 5 så får man en Substitusjonsindeks på 4.5) Når det gjelder substitusjonsindeksene Brann, Helse og Miljø, klassifiseres de i henhold til den iboende faren (Risiko eller faresetning) med en verdi på mellom 1 og 7. Disse tre kategoriene inngår i substtusjonsindeks Total. Substitusjonsindeksen er en verdi som man ønsker å redusere. Samtidig er det viktig at alle stoffer er risikovurdert i stoffkartoteket.

10 Tabell 4 Farescore, Brann, Helse, Miljø og Total for avdelinger ved Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken. Farescore Antall Brann Helse Miljø Total Avdeling for kreftbehandling Avdeling for revma, hud og infeksj Avdeling for transplantasjonsmedisin Avdeling for urologi Avd. for blodsykdommer Avd. for gastro- og barnekirurgi Avd. for organtr., fordøy.- og nyresykd Institutt for indremedisinsk forskning Institutt for kreftforskning Institutt for medisinsk informatikk Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Farescoren summerer opp fareklassen til alle risikovurderte kjemikalier. Dersom man har mange kjemikalier vil man få en høy score. Det er et mål å redusere den totale farescoren. MÅL FOR REDUKSJON AV DE FARLIGSTE STOFFENE Alle stoffer som er merket med substitusjon må vurderes årlig. Det er også et mål å redusere mengden farlig stoffer. Mål på dette er reduksjon i substitusjonsindeks. KREFT, MUTAGENE OG/ELLER FOSTERSKADELIGE STOFFER (CMR STOFFER) Bruk av CMR stoffer må begrenses og de må vurderes for substitusjon årlig.

11 FARLIG AVFALL Alle merkepliktige stoffer er regnet som farlig avfall og må samles inn og sendes til godkjent mottak. I stoffkartoteket er det mulig å finne ut om et stoff er regnet som farlig avfall eller ikke. Pr har 89,0 % av stoffene til KKT et avfallsstoffnummer. Det er et mål at alle stoffer i stoffkartoteket har et avfallsstoffnummer. AVFALLSFRAKSJONER REGISTRERT I STOFFKARTOTEKET TIL KKT Stoffer som har et avfallsstoffnummer mellom 7011 og 7261 er regnet som farlig avfall. Stoffer med andre avfallsstoffnummer må håndteres slik det kreves av disse fraksjonene. Avfallsstoffnr Antall 2211 Organiske kjemikalier Uorganiske kjemikalier Blandede kjemikalier Medisiner Organiske løsemidler med halogen Organiske løsemidler uten halogen Maling, lim, lakk, løsemiddelbasert Spraybokser Kvikksølvholdig avfall Kadmiumholdig avfall uorganiske salter og annet fast stoff Uorganiske løsninger og bad Cyanidholdig avfall Sterkt reaktive stoffer Syrer, uorganiske Baser, uorganiske 45

12 7133 Rengjøringsmidler Surt organisk avfall Basisk organisk avfall Organisk avfall med halogen Organisk avfall uten halogen Avfall med ftalater Fotokjemikalier Gasser i trykkbeholdere 3 Ikke farlig avfall 1456 Kit: De enkelte komponenter kan ha forskjellig avfallstoffnr. 14 Legemiddelavfall 8 Må sjekkes 2 Radioaktivt avfall 1 Figur 5 Registrerte avfallskategorier i stoffkartoteket med antall oppføringer

13 OPPSUMMERING Kriterier: Lokalt vedlikehold Jevnlig oppdatering av stoffkartoteket Ingen oppdatering av stoffkartoteket Lokal risikovurdering Mer enn 90% lokalt risikovurdert Mer enn 20% og mindre enn 90 % lokalt risikovurdert Mindre enn 20 % lokalt risikovurdert Substitusjon Mer enn 90 % av stoffene som skal vurderes for substitusjon er vurdert Mer enn 20% og mindre enn 90 % av stoffene som skal vurderes for substitusjon er vurdert Mindre enn 20 % av stoffene som skal vurderes for substitusjon er vurdert Avdeling Antall Lokalt vedlikehold Lokal risikovurdering Substitusjon Avdeling for kreftbehandling 16 Avd. for medisinsk fysikk 0 Avd. for gastro og barnekirurgi 36 Avdeling for urologi 14 Avdeling for transplantasjonsmedisin Avdeling for revma, hud og infeksjonssykdommer Avd. for blodsykdommer 21 Avd. for organtr., fordøy. og nyresykd 59 Avd. for klinisk service 0 Institutt for indremedisinsk forskning 201 Institutt for kreftforskning 3999 Institutt for medisinsk informatikk 153

14 UTARBEIDET AV Tore Havellen Enhet for Miljø og bærekraft Oslo sykehusservice E hf.no Tlf:

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive...5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen...5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive...5 Tittellinjen...5 Administrere felt...6 Brukeradministrasjon...6

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner...

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... Brukermanual 1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... 5 7 Søke etter produkter... 6 8 Administrasjon av produkter...

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 10. april 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Leiekontrakt mellom Oslo

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Bestillingsrutiner rammeavtale ASP

Bestillingsrutiner rammeavtale ASP Bestillingsrutiner rammeavtale ASP Generelt For å effektivisere håndtering av rammeavtalen er det laget så enkle bestillingsrutiner som mulig. Det er utarbeidet er regneark som både danner grunnlag for

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU Direktoratet for arbeidstilsynet Seksjon for regelverk og internasjonalt arbeid Postboks 8103 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 01/189743 Vår ref.: 31/01/94-001 Dato: 14. februar 2002 + ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer