TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND"

Transkript

1 TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND 61. ÅRGANG NR.3 SEPT./OKT Minneord om HSM Eric Lundqvist Side Viktige lovendringer vedtatt Side Heklas jubileum Side HSM Eric Lundqvist er død Ordenens høyeste utmerkelse til br Leif G. Kirk. Side 38-42

2 Minneord Høyeste Stor Mester b Det sorgens budskap har nådd oss, at vår Høyeste Stor Mester broder Eric Lundqvist for alltid har nedlagt sine våpen, etter kort tids sykdom. Han ble rammet av en blodpropp i lillehjernen mens han oppholdt seg i sitt kjære Nordingrå sammen med sin hustru Birgitta. Selv om han hadde vist tegn til noe bedring de første dagene, døde han på sykehuset i hjembyen Norrköping den 29. august. Broder Eric var født den 4. mai 1935 i Degerfors i Västerbotten, og ble innviet i Ordenen i 1964 i VT Staffan i Bollnäs i Nord Sverige. Ved innvielsen var han pastor i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han var også medlem i Templene i Piteå og Umeå før han kom til Norrköping i Hele hans yrkesaktive liv har vært viet prestegjerningen. Han var engasjert i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen igjennom mange år og hadde engasjement i Sjømansmissonen. Hele sitt liv hadde han et glødende engasjement for misjon og reiste selv svært mye. Gjennom mange år har Evangeliska Östasienmissionen stått hans hjerte nær. Mange av Ordenens brødre har også hatt gode opplevelser på reiser hvor broder Eric var engasjert reiseleder, ofte til steder med tilknytning til misjonsprosjekter i utlandet. I Norrköping var han menighetsprest og prost, og var meget aktiv i byens politiske og kirkelige liv. Eric Lundqvist sto sentral i Svenska Kyrkan, og var høyt skattet som rådgiver og leder. I RT Ansgarius var han først Vise Mester og deretter Mester i hele 10 år, fra 1984 til I Tempel Ridder Orden hadde han også engasjement ut over eget Tempel. Han gjorde tjeneste i det svenske Stor Templets Mester Råd gjennom to perioder, - den siste som Vice Stormester. Det var dette embetet han innehadde da han med enstemmig oppslutning ble valgt til Høyeste Stor Mester under General Konventet i Göteborg i juli 2001, og tiltrådte allerede i oktober samme år. Broder Eric var ved sin bortgang inne i sin tredje embetsperiode i Ordens høyeste embete. Broder Eric Lundqvist var teolog og prest med hele seg. Hans varme kristentro var hans overordnede perspektiv i møte med medmennesker, noe som også vi brødre fikk merke. Han utgav seg ikke for å være noe mer enn menneskelig, og for ham var det ikke annet enn naturlig å erkjenne at også han kunne feile. For oss som kjente ham godt og arbeidet sammen med ham, er det inntrykket av hans rause menneskelighet som preger minnebildet. Broder Eric var et menneske å bli glad i og se opp til. Vi minnes broder Eric Lundqvist som en gudsmann med en egen nådegave for forkynnelsen. Under General Konventet i Trondheim i 1989 holdt han en parentasjonstale som har satt seg i minnet hos mange, og som for oss blir en parentasjon som nå gjelder ham selv. Her leste han ordene fra den 103. Salme om menneskets dager: Et menneskes dager er som gresset; som blomsten på marken, således blomstrer han. Når vinden farer over ham, er han ikke mere, og hans sted kjenner ham ikke mere. Så fortsatte han: Vi tenker på alle de brødre som er gått bort. Deres livsstener er ferdig formet, og er lagt på plass i den store tempelbygning som reiser seg. For oss som står tilbake, har Salmen en vakker fortsettelse: Gresset visner og blomsten dør, men Herrens nåde varer fra evighet til evighet over dem som frykter Ham. Det er den nåde som aldri skal ta slutt. Vi skal ikke gå hver dag og tenke på døden, men vi skal tenke på at den framtid vi har, om den er kort eller lang, så er den dyrebar. Byggingen av Templet skal fortsette, og i den bygningen er vi alle viktige stener. Som Høyeste Stor Mester var broder Eric sterkt opptatt av enheten i Ordenen. Hans kanskje største styrke var at han våget å vise tillit til sine medarbeidere, - noe som kom til å få en meget stor betydning for Ordenens øvrige lederskap. Hans brennende ønske var å fornye Ordenen og gjøre den livskraftig for et liv også i framtiden. Hans framtidsvisjon og store ønske var at det om 20 år, 30 år, 50 år - fortsatt 34

3 broder Eric Lundqvist skal finnes en Tempel Ridder Orden i alle våre nordiske samfunn, og at den skal bestå i hengiven tjeneste for medmennesker. Derfor ble broder Eric selv en initiativtaker og igangsetter av det store fornyelsesprosjektet innen Ordenen, - en prosess som omfatter en lang rekke organisatoriske og grunnleggende forhold. Denne prosessen pågår fortsatt, og må enda vare i mange år, dersom visjonen om fremtidig eksistens og liv for Ordenen skal bli virkelighet. At han, som Ordenens høyeste leder, våget å betro dette store sprang til sine medarbeidere, i full tillit og fullt ansvar, vil for alltid komme til å stå som det ledergrep få vil kunne gjøre ham etter. Med sin vilje til fornyelse og nydannende initiativ står broder Eric som den av våre ledere som kanskje mest har forsøkt å leve opp til broder Oskar Eklunds eksempel og ideal i så måte. Det er et stort menneske, en god broder og en god leder som nå har forlatt oss. Jeg vil kondolere alle Tempel Ridder Ordenens brødre med det tap vi har lidt, og som vi nå sørger over. Våre tanker er også hos hans hustru Birgitta og den øvrige familie. På vegne av hele vår Orden og alle dens brødre, takker jeg for den gjerning vår broder Eric Lundqvist gjorde blant oss, - og lyser Fred over hans gode minne! Ski, den 7. september Jens Døvik fungerende Høyeste Stor Mester I forbindelse med HSM Broder Eric Lunqvists bortgang har familien uttrykt at et godt minne er en gave til Evangeliska Östasienmissionen. Innbetaling kan i Norge gjøres til Stor Templets konto, som så vil overføre sluttbeløpet til mottaker I Sverige. Send til: Stor Templet for Norge og Island, 6012 Ålesund konto Skriv: Minnegave Eric Lundqvist. Ansvarlig redaktør: Sven Erik Sandnes Hystadstranda Sandefjord. Tlf Mobil: E-post: Tempel Ridderen Utgiver: Stor Templet for Norge og Island av Tempel Ridder Ordenen. Arbeidsutvalg for Tempel Ridderen Kjell Krey Dagsloth, Bodø Tlf Jens Døvik, Oslo Tlf.: Abonnementspris for ikke-medlemmer: Pr. år kr. 120,- Neste nr.av Tempel Ridderen kommer uke Stoff må være redaktøren i hende senest uke 46. Redaktøren vil være meget takknemlig om manus sendes på E-post eller data-diskett. Fotos kan sendes pr. post eller E-post. Grafisk produksjon og trykk: Sandnes Media AS Larvik Post til bladet sendes Redaktøren: Sven Erik Sandnes - Postboks 2032, 3255 Larvik 35

4 General Konvent 30. mai 2009 Viktige lovendringer er vedtatt Ekstraordinært General Konvent ble holdt lørdag 30. mai i København. Foranledningen var de lovendringer som var foreslått til General Konventet i Växjö for to år siden. Disse ble vedtatt med tillegg om at et ekstraordinært GK skulle ta stilling til et revidert forslag til lovtekst senest våren Dette ble innledningen til et omfattende arbeid for å tilpasse og revitalisere Ordenens Lov, som ikke hadde gjennomgått noen gjennomgripende endring siden 1962, altså for 47 år siden. Lovendringene har sitt utgangspunkt i den gjennomgang av Tempel Ridder Ordenens struktur som ble påbegynt allerede i Strukturutvalget leverte da en rekke forslag om det ordensmessige og rituelle innholdet. Resultatet ble de forslag om endringer i Ordenens Lov og nye grader som General Konventet gjorde vedtak om i Växjö, og som nå gjennomføres. Ved GK i 2007 ble grunnen lagt for en rammelov som ved behov suppleres og spesifiseres gjennom Forskrifter som fastsettes av Det Høyeste Råd. GK 2007 gjorde vedtak om endringer i seks av Lovens kapitler, nemlig (romertall) I-V og et nytt kapittel XII. De øvrige kapitler VI, VIII, IX, X og XI, som da ikke var ferdige for behandling, er altså nå blitt vedtatt ved det ekstraordinære GK i København. Noen viktige endringer Blant de endringer som den nye lovteksten medfører, kan det være interessant å nevne at alle Templer heretter skal benevnes Ridder Tempel, og at ordningen blir slik at Stor Templets Mester Fra Det Høyeste Tempels forhandlingsmøte i RT Knud Lavards lokale i København. Råd skal bestemme hvilke grader det enkelte Templet kan arbeide i. Denne forandringen vil gi en mer fleksibel ordning for tilpassing til de aktuelle forhold på hvert sted. For eksempel kan flere Templer samarbeide om tildeling av Riddergradene, på samme måte som for ordningen med Ridder Kapitel som allerede er innført for Norge og Island og i Danmark. Videre betyr den nye lovteksten en tydeliggjøring av styringsansvaret for virksomhet og økonomi innen de enkelte ordensavdelinger, og en ytterligere presisering av hvilke oppgaver som påhviler hvert organisasjonsnivå og hvert ledd innen Ordenen. Videre kan nevnes at delingstallet (grunnlaget) for hver representant til Det Høyeste Tempel er minsket fra

5 Ordenens høyeste heder til Danmarks Stormester til 250. Dette betyr at hvert Stor Tempel skal velge flere representanter enn tidligere, og det gir også representantene en større innflytelse enn tidligere. Fra nå av vil alle innviede brødre, uansett grad, kunne være tilstede ved Det Høyeste Tempels og Stor Templenes forhandlingsmøter. (Reglene for tale- forslags- og stemmerett blir selvsagt som tidligere). Denne endringen vil kunne bidra til å gi alle Ordenens brødre øket interesse og en bedre adgang til innsyn i Det Høyeste Tempels og Stor Templenes arbeid og beslutninger, og trolig vil det kunne føre til en større deltakelse i General Konventene. Når det gjelder kapitlet om Medlemskap, er 18 år nå satt som inntredelsesalder. Her finnes også nye bestemmelser om muligheten for å tre ut av Ordenen. Loven allerede trådt i kraft Den nye lovteksten er trådt i kraft umiddelbart etter avslutningen av General Konventet i København, og er gjeldende Lov for alle arbeidende avdelinger og nivåer innen Ordenen. Det vil derfor være nødvendig at alle brødre, og først og fremst alle Mester Råd og overhodet alle med embets- og styringsansvar innen Ordenen gjør seg kjent med det nye lovverket og forskriftsverket så raskt som mulig. Lov- og forskriftsverk er i prinsippet å oppfatte som den instruks Ordenen arbeider etter. Den komplette lovteksten kan lastes ned direkte fra HYPERLINK "http://www.tempelridder.no" så snart den norske teksten er klar innen meget kort tid, men vil også bli utsendt til alle ordensavdelinger i trykket og innbundet utgave i løpet av kort tid. Vi gratulerer Stor Mester Leif G. Kirk med Ordenens høyeste heder, Eklund Medaljen i Gull. Det ekstraordinære General Konventet i København omfattet utenom selve forhandlingsmøtet, også et høyt ids IG-møte i regi av RT Knud Lavard samt festbankett i Akvariet på Rosenlund samme kveld. IG-møtet ble ledet på en utmerket og sikker måte av Knud Lavards Mester br. Flemming Jensen, som for øvrig har ledet sine brødre i en nærmest perfekt tilrettelegging av arrangementet omkring det ekstraordinære General Konventet. Høydepunktet her var HSM Eric Lundqvists overrekkelse av Eklund Medaljen i Gull til Danmarks Stormester og Vice Høyeste Stor Mester br. Leif G. Kirk. En meget velfortjent og populær tildeling av Tempel Ridder Ordenens høyeste utmerkelse! Også under banketten på Rosenlund, hvor for øvrig br. Leifs kone var til stede, mottok han ytterligere hilsener og gratulasjoner. Også vi gratulerer broder Leif med denne store heder fra Ordenen som han har tjent så vel gjennom de mange, mange år! 37

6 RT Heklas 60-årsjubileum Heklas jubileum ble en oppvisning a Bare så det skal være sagt med det samme. Islendingenes feiring av RT Heklas 60-årsjubileum ble fra ende til annen en oppvisning av ekte gjestfrihet og brodervarme! For de fleste av de ca. 140 gjestende brødre og damer fra Skandinavia strakte oppholdet på Island seg over en hel uke, fra søndag 7. til søndag 14. juni. Og det ble en uke med sterke opplevelser av høyverdige ordensmøter, utflukter og innholdsrike sosiale samvær. Av Jostein Holsen og Kjell Krey Dagsloth Island er jo en opplevelse i seg selv, med sitt rike utvalg av naturinntrykk, - og av en spesiell kultur som vi av historiske grunner kjenner en gjenklang i, selv om våre norske, svenske og danske språk jo har forandre seg endel etter at de skilte lag med gammelnorsk/islandsk en gang på 1300-tallet. Man kan rett og slett få historiske frysninger på ryggen av å høre det islandske språket talt som dagligspråk, og vite at det er forfedrenes norrøne tungemål vi hører, - lys levende der vest på sagaøya. Og islendingene selv vet nok også å spille litt på våre følelser i så måte når de med Høyeste Stor Mester Eric Lundqvist holdt høytidstalen under festbanketten. Island byr sine besøkende på de utroligste naturscenerier. Her fra Seljelandsfoss under en av utfluktene. Legg merke til turstien som går bak fossen. stolthet presenterer seg selv og sin kultur overfor besøkende fra det nordiske fastlandet. Ordenens øverste ledelse Til stede ved jubileet var Høyeste Stor Mester br. Eric Lundqvist og de aller fleste av hans Råd, noen av disse også med sine damer. De islandske Templene tilhører som kjent Stor Templet for Norge og Island, og til stede var selvsagt Stor Mester br. Jens Døvik. I tillegg til de mange norske deltakere møtte også mange brødre og damer fra Sverige, Danmark og Færøyene. Samtlige tilreisende fra Skandinavia ble innkvartert på Hotel Örk (Arken) i den lille tettbebyggelsen Hveragerdi ca. fire mil øst for Reykjavik. Det flotte hotellet og bebyggelsen forøvrig er bygget over varme kilder, som det finnes rikelig av i området. Bl.a. er hotellet utstyrt med et flott anlegg av varme utendørsbasseng. Stedet er også et flott utgangspunkt for utflukter til den sørlige delen av landet. 38

7 av ekte brodervarme og gjestfrihet For den som kommer til Island og nærmer seg flyplassen på Keflavik for første gang, gir det en egen følelse å høre flypersonalets standard velkomsthilsen til sine landsmenn: Velkommen heim. Andre tilreisende blir ikke mindre vennlig mottatt. Første stopp på bussturen til Hveragerdi var friluftsbadet på det stedet som av hensyn til oss turister har fått et globalisert navn; Den blå Lagune. Islendingene har forstått at førsteinntrykk er viktig, - og det skal innrømmes at dette var noe av det beste førsteinntrykk man kunne ønske seg. Tre islandske brødre ble hedret med Eklundmedaljen i Sølv. Fra venstre i bildet: RT Askjas Mester br. Sigurgeir Steindorsson, de tre medaljemottakere brødrene. Hákon Heimir Kristjónsson fra RT Hekla, Arni Bjarman fra RT Askja og Haukur Ísfeld fra RT Hekla, samt RT Heklas Mester br. Valdimar Åsmundsson. Noe offisielt program med jubileumseller ordenspreg ble det ikke før torsdag. Mandag, tirsdag og onsdag var viet lange utflukter med buss gjennom storslagne landskap og til kjente severdigheter på det sørlige Island. Mye natur og mye historie. Man bør ikke reise til Island uten å unne seg sjansen til å se og oppleve dette. Man gripes av det særegne ved selve landet, jøklene, de særegne lavamonumentene som stikker opp av et flatt landskap, vulkansiluettene som rager opp i fjellmassivene, og de nesten uendelige strandflatene med sine enorme jordbruksareal og spredte gårder. Et nordisk eventyrlandskap! Den islandske gjestfriheten er et kapittel for seg. Kvelden på tirsdag (thridjudaginn) i jubileumsuken var samtlige tilreisende invitert til venneaften hjemme hos brødre og damer i Reykjavik. Et enestående tiltak og en enestående opplevelse å bli bedt inn i gjestfrie stuer, til vennskapsmåltid og varme hos gode venner! Vår mangfoldige takk for denne store gjestfriheten! Høygradsmøter og jubileum Torsdag kveld ble starten for det ordensmessige. Stor Templet for Norge og Island hadde da innkalt et stort antall brødre fra Island, samt noen i tillegg fra Skandinavia, til recepsjon eller fornyelse av STICG (IX gr.) Fredag kveld var det recepsjon for over 60 brødre i den nye HTG (Høyeste Tempels Grad). Det hele fant sted i Den Islandske Frimurerordens meget vakre og høyverdige lokaler. Se egen omtale av gradmøtene. Stor Mester Jens Døvik taler under ett av brodermåltidene i forbindelse med høygradsmøtene. Ved siden av ham står br. Ingólfur Gudmundsson, - tolk i mange sammenhenger, og dessuten guide og muntrasjonsråd gjennom hele jubileumsuken (mange vil huske ham fra hans prestetjeneste i Norge). Foran: Den svenske Stor Mester Anders Wiking og Høyeste Stor Kansler Roland Smith. Lørdag 13. juni var dagen for jubileumsfeiring. IG-møtet i Frimurernes høytidssal ble en opplevelse, ikke minst tildelingen av Eklundmedaljen i Sølv til brødrene Hákon Heimir Kristjónsson og 39

8 RT Heklas 60-årsjubileum Festforsamlingen i Hotel Örk under RT Heklas jubileumsfeiring. Haukur Ísfeld fra RT Hekla, samt br. Arni Bjarman fra RT Askja. Stor Mester Jens Døviks tale til brødrene, hvor han hilste RT Hekla og takket for Templets og brødrenes kjærlighet til Ordenen og deres innsats gjennom de mange år som er gått. På en jubileumsdag, da det jo er vanlig å vende blikket bakover, oppfordret han også til å rette øynene mot framtiden og de mange og rike muligheter som finnes der, om vi vandrer med god vilje og varme hjerter. Festbanketten lørdag kveld ble, i likhet med alle de sosiale kveldssamvær gjennom hele uken, holdt i Hotel Örks store festsal, hvor broder Gunnar Thorlaksson var verten som styrte det hele. Høyeste Stor Mester Eric Lundqvist holdt høytidstalen, hvor han bl.a. sa at Tempel Ridder Ordenen er til for medmennesket, - fordi vi vet at mot ondskapens makt finnes det en livets makt som er større. Vår Orden ønsker å stå i forbund med denne livets makt, som vil vise det godhetens ansikt som er Jesus Kristus. Når vi møter mennesker på livets veier, er det denne kraften og budskapet vi ønsker å formidle. Da er medmennesket det viktigste for oss, og vi gjør det til vår oppgave å være et medmenneske. RT Heklas Mester br. Valdimar Åsmundsson takket for den overveldende deltakelsen ved jubileet, og for at så mange tok turen til Island for å feire sammen med brødrene og damene der. Dere har gjort vårt jubileum til et stort minne, som vil følge oss og være med oss på veien videre framover, sa han. Tidl. HSM Göte Appelberg, SM/VHSM Jens Døvik og RT Heklas Mester Valdimar Åsmundsson. 40

9 Islandske brødre fra Reykjavik og Akureyri samlet etter jubileums IG-møtet i Frimurerlogen. Foran ser vi bl.a. RT Askjas Mester Sigurgeir Steindorsson, HSM Eric Lundqvist, de tre EMS-medaljørene, SM/VHSM Jens Døvik og RT Heklas M Valdimar Åsmundsson. Gunnar Thorlaksson var jubileets utrettelige altmuligmann, konferansier og ikke minst danseleder. Her i en liten oppvisning på scenen i Hotel Örk. RT Hekla må sannsynligvis være det eneste av Ordenens Templer som holder seg med egen dansegruppe. Her ser vi noen av brødrene i lystig Zorba-dans. 41

10 RT Heklas 60-årsjubileum Godt gjennomførte møter i STICG og HTG Møtene i Ordenens 9. og 10. grad fant sted i Frimurernes nydelige og velegnede lokaler i Reykjavik. På omvisningsrunden i sentrum av byen, tirsdag 9. juni var vi innom RT Heklas møtesal, men selv om det der var både fint og intimt, ble den altfor liten til gjennomføringen av de møtene som ble avviklet i jubileumsuken juni. Møtet i (nye) STICG fant sted torsdag 11., og her recepierte 25 brødre (21 fra Island og 4 fra Norge), mens 19 brødre (17 fra Island) deltok og fikk tildelt Det røde kors. I tillegg deltok embedsmenn og øvrige officianter, medlemmer fra DHR og øvrige brødre som allerede hadde deltatt på møter i STICG. Da SM, broder Jens Døvik, åpnet møtet kl , var vi derfor nær 90 brødre samlet i salen. Selv om de første som slo seg ned i Island, kom fra Sogn og Fjordane fylke, er det ikke til å legge skjul på at dagens nordmenn og dagens islendinger kan ha til dels store problemer med å forstå hverandres tale. For at flest mulig av dagens recepiender skulle få mest mulig med seg av møtets innhold, var det blitt laget et særtrykk av officiantenes replikker som ble utdelt (- og samlet inn igjen etter møtet) til samtlige som recepierte. I tillegg leste fungerende SUM (og RKM i RK for Island), br. Valdimar Ásmundsson og fungerende VSM (og SKN i STD), br. Hendrik Rubeksen sine tekster på islandsk, mens vår islandske broder Ingólfur Gudmundsson fungerte som utmerket tolk til det som ikke stod på trykk. Mange recepiender i HTG Fredag 12. juni var hovedsakelig avsatt til møte i Høyeste Tempels Grad (HTG), ordenens nye 10. grad. De fleste deltakerne drog i buss fra hotellet ca (men officiantene reiste en time tidligere ), og først ca var vi tilbake i Hveragerdi igjen. Dette møtet er delt i to avdelinger, med brodermåltid i pausen mellom disse. Stor Mester br. Jens Døvik, ledet første avdeling, mens Høyeste Stor Mester br. Eric Lundqvist, og DHR stod for gjennomføringen av møtets siste del. Denne gangen var det ikke utdelt noen form for særtrykk av replikkene, men officiantene gjorde bruk av sine respektive språk (- i noen grad tolket, enten i selve møtet eller i egen samling senere). De fleste av dem som recepierte i STICG torsdagen, var også blant dem som fikk tildelt HTG ved dette møtet. I alt var det 61 recepiender 30 fra Island, 31 fra Norge og 6 fra Sverige. Embedsverkene i DHR og de respektive ST har et stort program med å gjennomføre recepsjonsmøter for alle brødre som er berettiget til de nye gradene, og selv om det fortsatt er et stykke til alt er på plass, så kan man i hvert fall etter møtene i Island konstantere at våre to islandske templer nå er á jour med sine brødre til STICG og HTG. De to møtene ble ellers gjennomført på en så fin måte at det ble en stor opplevelse for alle som fikk være til stede. Ny broder i RT Kong Sverre På RT Kong Sverre s møte nummer 1017 i IG den 13 mai 2009 fikk vi besøk av M og 5 brødre fra vårt modertempel RT Jamteborg i Østersund og M og 9 brødre fra VT Tord Foleson på Steinkjer. Totalt var det 40 brødre tilstede på møtet hvor Michael Sawyer ble innviet i broderkretsen, han er den andre broder vi har mottatt i år. Deretter mottok 4 av RT Kong Sverre s brødrene OVN for mer en 25 års medlemskap. SKR Leif Strøm, Michael Sawyer, M Knut Grav Fra vårt møte i IG den 18 mars 09 hvor Gunnar Sandberg, sønn av vår UM, SKR Leif Strøm ble innlenket i broderkjedenvm Bjørn Singsaas, SKR Leif Strøm, Gunnar Sandberg, M Knut Grav 42

11 Sundsvall rustar för Generalkonventet 2010 Förberedelserna för generalkonventet i Sundsvall den juli 2010, staden mellan bergen, pågår nu för fullt. Den 16 april hölls ett planeringsmöte i stadshuset med kommunfullmäktiges ordförande Marianne Sjöblom som värd. Hon visade tydlig uppskattning över att Tempel Riddare Orden valt Sundsvall som konventort. Vid mötet deltog stora delar av Det Högsta Rådet med HSM Eric Lundqvist i spetsen samt flertalet av ledamöterna i Mästarerådet i värdtemplet Verdandi nr 3 i Sundsvall. Under mötet med åtföljande lunch fick bröderna nära nog ett hundraprocentigt löfte om att kommunfullmäktiges ordförande ska medverka både med välkomstord vid öppnandet av konventet samt vid den avslutande banketten. Hon är en mycket van organisations- och föreningsmänniska och var bland annat TCO-distriktets ombudsman innan hon startade eget företag. Någon typ av suvenir från staden diskuterades också. Hon lovades dessutom att medverka med välkomstord direkt till Bröder med familjer i nummer av Tempel Riddaren. Efter mötet i stadshuset följde ytterligare överläggningar i Verdandis fina lokaler i centrala Sundsvall med Mästaren Janolov Sandman som värd. Men trots att RT Verdandi har en mycket fin ordenslokal med fina biutrymmen planeras inga aktiviteter där under konventet. I stället kommer samtliga möten inklusive gradgivningar att genomföras på Hotell Södra berget av praktiska skäl. Allt blir samlat under ett tak med inkvartering och möten på samma plats. För bröder som kommer med husvagn finns en uppställningsplats för dessa i direkt anslutning till hotellet. Sundsvall har många utmärkande drag. Det som nämnts är staden mellan bergen med en havsvik som skär långt in i staden. För att befria stadskärnan från E4-trafiken har under sommaren definitivt beslut tagits om att Vägverket ska bygga en högbro över fjärden. Det blir ett spektakulärt bygge som diskuterats och planerats de senaste decennierna. Sundsvall är också de gamla träpatronernas stad med Hotell Knaust och dess berömda trappa som en sevärdhet och ett kulturminne. Fortfarande har SCA stora delar av sin administration i staden trots att huvudkontoret finns i Stockholm. Sundsvall är också universitetsstad och huvudort för Mittuniversitetet som också har verksamhet i Härnösand, Östersund och Örnsköldsvik. Drakar finns här och var i staden. Basketlaget, som vann SM guld i våras, heter Sundsvall Dragons. Ishockeyn, med närbelägna Timrå som ledande lag, är också en stor sport i området. Mästare Rådet i RT Verdandi med speciella kommittéer valda vill givetvis visa så mycket som möjligt av vad staden med omgivningar har att erbjuda. Flera heldags och halvdagsutflykter planeras. Bland dessa kan redan nu följande nämnas: heldagsutflykt till Thaipaviljongen och Döda Fallet i Ragunda heldagsutflykt till världsarvet Höga kusten mellan Härnösand och Örnsköldsvik halvdagsutflykt med m/s Medvind runt Alnön halvdagsutflykt med stadsrundtur och vandring i Stenstaden med Kulturmagasinet halvdagsutflykt till Liden och Järkvissle halvdagsutflykt till Härnösand halvdagsutflykt med shopping i Birsta köpstad strax norr om Sundsvall med 90 butiker inklusive Ikea. Räkna med att avsätta några dagar extra vid besöket i Sundsvall, säger Janolov Sandman, Mästare i värdtemplet Verdandi som är Sveriges äldsta med 116 år av obruten verksamhet. Sven Lindblom Alle Tr- brødre og lærlinger, med ledsager, er velkommen til Finn Fegins 25 års jubileumsfest lørdag 24. okt. kl 1500 Sted; Eikeli losjelokal, Dronning Astas gate 14. Hønefoss. Pris per deltaker kr Påmelding til Br. Ivar Øverlier Rute 542 Etnedal. Telefon eller send påmelding via e-post: 43

12 En gledens dag for Utposten i Agder (Kristiansand) Etter at Utposten i Aust-Agder ble en del av Utposten i Kristiansand fra og med 2009 er det nå en Utpost under RT Kongespeilet som dekker begge Agder-fylkene. Det var derfor naturlig at det nye navnet ble Utposten i Agder. Det er stor aktivitet i Utposten i Agder hvor hele utpoststyret er engasjert i medlemsverving og har et nært og godt samarbeid med Mesterrådet i RT Kongespeilet. På Utpostens møter deltar det rundt 40 medlemmer og dette gir stor inspirasjon til arbeidet. På tross av at vi har en strategi, et mål og gjennomføring og til enhver tid har mange navn til oppfølging på våre lister, har det over en periode på flere måneder ikke lykkes å ta opp nye lærlinger. Men vi har tidligere erfart at en aldri må gi opp på tross av negative svar. Det handler om å godta et nei med et smil og forsette å snakke med nye menn om det gode vi har å tilby. På sikt gir dette resultater. Dette har vi erfart mange ganger og plutselig denne våren var det som vi var kommet "inn i en stim". Flere måneders såing kunne høstes og på Utpostens siste møte før ferien, onsdag 13. mai 2009, ble hele tre nye lærlinger tatt opp og det ble en stor og minnerik gledens kveld for de mange vennene/brødrene som var møtt fram. Vi har tro på at alle disse tre vil takke ja til kallelse i IG-graden i løpet av året. Bidet visser fra venstre: Sendebud Svein Langelandsvik, lærlingene Frode Syverstad, Henning Jensen Reinsch, Knut Lorentzen og Mester Tor Arne Walsgaard samvær til Lillesand onsdag 12. august. To aktuelle kandidater er invitert til å være med og på Utpostens første møte i Kristiansand etter ferien, onsdag 19. august, blir det nytt opptak av en lærling. Vi har ytterligere tre møter til denne høsten hvorav to i Arendal. Målet om seks lærlinger i 2009 ser dermed ut til å kunne lykkes. Svein Langelandsvik Utposten i Agder starter opp virksomheten for høsten med tur og sosialt 44

13 RT Kong Harald feirer 81 år i 2010! 19. mai 1929 ble starten på det som nå er RT Kong Harald i Sandefjord. Det vil si at i år er det 80 år siden de første brødre tok initiativet til å starte et Tempel i Verstfold byen. Våren 2010 vil RT Kong Harald markere sin 81-års dag. Og hvorfor ikke? Vi oppfordres til å tenke nytt, være kreative å bli mere synelig. RT Kong Harald har da tatt dette på ordet og vil komme tilbake med en invitasjon i løpet av året. Markeringen blir av 81-års dagen og ikke en forsinket 80-års feiring. 14. mai som var datoen for siste møte før ferien var VSM Yngve Haugstved til stede. Han delte noen velformede og viktige tanker rundt IG-graden med brødrene. M Odd Bjørgum og VSM Yngve Haugstvedt under brodermåltidet. Aktive vetarener i RT Kong Augvald To aktive brødre trekker opp gjennomsnittsalderen i Tempel Ridder ordenen! Hans Johannes Hollund, 90 år, og Harry Strømø, 81 år, er to av de mest aktive brødrene i RT Kong Augvald. Så sant de ikke er ute på reiser, møter de trofast på møtene, både i Templet og Utposten. Br. Harry er for tiden organist, tidligere mangeårig VM. HM Kong Harald tildelte ham Fortjenestemedaljen for hans lange virke som musikant i Frelsearmeens hornorkester og som dirigent i to skolekorps! Br. Harry er Templets altmuligmann! Br. Hans Johannes har lang vei; han kjører helt fra Sortland i Bømlo. (Han opplyser at han kjøpte ny bil i begynnelsen av 2009). Han tjenestegjør fortsatt ofte som Assisterende Undermester med stil! Begge brødrene sier at motivasjonen for sitt engasjement i Ordenen, er innholdet i ritualene, foredragene og ikke minst det gode sosiale fellesskapet. De peker på at innholdet i Ordenen både er oppbyggende og avstressende. Derfor mener de at mange flere, både unge og eldre, ville ha stort utbytte av å bli medlemmer. 45

14 Ny Broder i VT Stella Maris En ny broder innlemmet i VT Stella Maris. Brødrene i VT Stella Maris var stolte av å kunne ønske vår nye broder velkommen. Vår nye broder heter Johnny Jensen er 36 år. Tempel Ridder Ordens hjemmesider på internett er et godt hjelpe middel til å komme i kontakt med potensielle nye brødre, Broder Johnny Jensen er et godt eksempel på det. Vi har også fått fine tilbakemeldinger på vår lokale hjemmeside Bildet viser fra v Mester Noralf Andersen, Rec. Johnny Jensen og FM Olaf Bjørnsen To nye brødre i RT St Georg i Ålesund På møte den 10. mars 2009 hadde brødrene i RT St. Georg gleden av å ta i mot et nytt medlem i sine rekker. Det var Mareno Lyngstad som hadde valgt å tre inn i vår orden etter et kort medlemskap i vår Utpost i Ålesund og Omegn. Det han hadde lært der, var nok til å gi han inspirasjon til å velge vår ledetråd for livet. Det å innvie nye medlemmer i vår orden skjer dessverre ikke så ofte nå lenger. Derfor var det en oppmuntring for alle at allerede på møtet i IG den 14. april, ble enda en ny bror lenket inn i vår orden. Vi håper at våre to nye brødre vil finne ordenslivet givende og lærerikt, og at de vil bli en styrke for Templet i Ålesund. Som alle vet har vår Ordens ledelse i lengre tid arbeidet med å tilpasse vår orden dagens samfunn og den nye informasjonsteknologien. Det er ikke å komme forbi at mye sosial kommunikasjon nå skjer gjennom internett, og det er der de yngre generasjonene plasserer seg. Det er derfor livsnødvendig at vi Bildet viser våre to nye brødre flankert av VM Sverre Kjemphol, M Ivar Anderssen og CM Aage Roar Aas som også er deres faddere. makter å følge med ut i det nye rommet. Yngre mennesker ønsker informasjon, og å bli tatt med fellesskapet på en helt annen måte enn tidligere. Etter de vedtak som ble gjort på det ekstraordinære konventet i København, ser det ut til at brødre med 1. grad allerede fra nå av kan delta i forhandlingsmøtene i templene. I tillegg får de anledning til å overvære forhandlingsmøtene under neste konvent i Sundsvall. Vi ønsker selvfølgelig alle at vår orden og de idealer den står for, vil blomstre. A. C. Heggholt 46

15 Velkommen som gjest på Lunsjbuffet alle ukedager Catering for enhver anledning Postboks 8247, Vågsbygd, 4676 Kristiansand. Tlf Klipp ut og send inn! Bestill ditt antrekk til en god pris! Navn:... Adresse:... Tlf.:... Mandag fredag Lørdag Søndag Kjole m/sort vest Kr. 35oo,- Smoking enkeltsp. Kr. 29oo,- Smoking dobbeltsp. Kr. 31oo,- Blådress enkeltsp. Kr. 27oo,- Blådress dobbeltsp. Kr. 29oo,- Kjoleskjorte Kr. 55o,- Kjole-vest, hvit Kr. 46o,- Sløyfe, hvit Kr. 110,- Kjoleknapper, 2stk perlemor Kr. 15o,- Kjole-skjerf, hvitt Kr. 280,- Smokingskjorte, hvit, plisse. Kr. 4oo,- Skjorte hvit, vanlig snipp Kr. 3oo,- Bukseseler, hvite Kr. 175,- Brystvidde, utenpå skjorte... Livvidde v/linning... Setevidde... Utvendig armlengde... Innvend. bukselengde... Skjorte nr.... Hvilken str. bruker du vanligvis?... Be om tilbud tlf: Globusgården, Strømsø Torg 47

16 SEPT./OKT B Returadresse: Leif Strøm Postboks 1115 Nyborg 7420 Trondheim VT Magnus Lagabøter - 60 år 27. April feiret VT Magnus Lagabøter i Tønsberg sitt 60 års jubileum.det var på forhånd bestemt at vi ville ha en enkel, men verdig markering. Jubileumet ble derfor feiret som et møte i RUP Jarslsberg med Fredsritualet. Tilstede på denne markeringen var damene innbudt. Første del ble lagt nede i Tempelsalen og siden Sendebud var forhindret fra å lede møtet pga. sykdom ble det broder Are Jacobsen som ønsket velkommen og førte ordet. For øvrig på en dyktig og spirituell måte. Fredsritualet syntes vi egnet seg bra for denne markeringen og ble tatt godt i mot av damene også. Oppe i lokalet var det dekket flotte småborder og spekematen som ble servert som koldtbord smakte utmerket. Vi hadde, som alltid kan man si, en flott prolog som broder Ragnar W Hansen hadde skrevet. Innholdsrik og tankevekkende. Broder Arne Aas hadde satt sammen en kavalkade over Templets virke gjennom 60 år. Det var hilsningstaler og gaveoverrekkelser fra nærliggende Templer, så da vi gikk fra hverandre senere på kvelden, følte vi at det så menn ikke hadde blitt en enkel markering, men en markering vi kan se tilbake på med glede og stolthet. På VT Magnus Lagabøters møte 11.5 ble OPK tildelt broder Arne Aas. Broder Arne er, en særdeles aktiv broder som har hatt og har mange forskjellige verv hos oss. Hans viden om ordenen er noe vi setter stor pris på og han fungerer til tider som " et levende oppslagsverk". Spør Arne, er et fast uttrykk hos oss. Gratulerer Arne, og som vi sier her i Hvalfangerfylket, "vel blåst". Det ble stort møte denne Bildet viser sittende OPK Arne Aas, recepient Per Henning Mørck. Bak fra v. M Øyvind Hultin, faddere brdr.tore Hem, Are Jacobsen, Øyvind Holmen. gangen også, for i tillegg til OPK tildelingen tok vi i mot en ny broder. Per Henning Mørck recipierte. Vi hadde øvet på forhånd og vi syntes selv at opptagelsen ble riktig bra utført.tempelets tale til recepienten holdt broder Bjørn Asplin ved Brodermåltidet,fra fadderne Øyvind Holmen. Siden vi sist hadde vært sammen, hadde en av våre brødre gått bort. Det bleholdt minnesermoni over Kristian Hogsnes, en høyt aktet og verdsatt broder,som vi kommer til å savne. Tilslutt takker broder Rolf Storm-Solberg Mester, Øyvind Hultin for god jobb i første halvår som igjen ønsket god sommer til hver især og til de som er hjemme, eller som han pleier å si, til de som stryger skjortan deres. Bjørn Asplin...en kulturformidler i praksis! Ta en titt på: 48

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

En siste. Blomsterhilsen. Slaattene a.s. Arendal og omegn begravelsesbyrå

En siste. Blomsterhilsen. Slaattene a.s. Arendal og omegn begravelsesbyrå En siste Blomsterhilsen Slaattene a.s Arendal og omegn begravelsesbyrå 2 2 BloMSTER TIL SORG Blomster ved livets slutt Fargerik skjønnhet, stil og eleganse veier tungt når vi skal ta et siste farvel med

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

ISLAND. Linn, Sondre, Trygve, Sebastian og Linnea

ISLAND. Linn, Sondre, Trygve, Sebastian og Linnea ISLAND Linn, Sondre, Trygve, Sebastian og Linnea Byvandring i Reykjavik Refleksjoner Sondre: Det var relativt billig og god mat, men det var relativt kaldt da Linn: Etter et jordskjelv var det en periode

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir.

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir. Den islandske presidents hilsningstale på Bessastaðir den 12. desember 1997 i anledning av utnevnelsen til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

General Konventet over for denne gang... s. 50-57 Nytt GK i Sundsvall i 2010

General Konventet over for denne gang... s. 50-57 Nytt GK i Sundsvall i 2010 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org Oversiktsbilde av Sundsvall. Foto: Åsa Grip General Konventet over for denne gang... s. 50-57 Nytt GK i Sundsvall i 2010

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Har du lyst til å unne deg en liten stans før høstmørket setter inn? Turen er for voksne som savner et tilbud som ikke retter

Detaljer

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no 1 Lykkeskapere Livets begivenheter handler om lykke, og ditt bryllup hører uten tvil hjemme her. Lykke under forberedelsene, lykke på selve dagen og lykke i ettertid. Det handler om å kunne ta inn hvert

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Meldingsblad Årgang 01 nr

Meldingsblad Årgang 01 nr Meldingsblad Årgang 01 nr. 3. 2012. Anne Berit Skogøy 2. Redaktørens side Radioen.net Kristen Nærradio Haugaland. Org.nr.994 020455 P.B. 306, 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 Epost: post@radioen.net En

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND

TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org Bildet viser Stamhuset, Parkveien 41 A i Oslo Mestere på seminar s. 38-39 RT Olav Kyrre markerte 70 år s. 40-41 10 grad

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Til grunnskolene og barnehagene

Til grunnskolene og barnehagene BERGEN KOMMUNE Rundskriv Rundskriv nr.: 2/2009 Dato: 6. januar 2009 Saksnr.: 200900009-2 Saksbehandler: ELCL Emnekode: SARK-20 Til grunnskolene og barnehagene Nordisk lærerutveksling 2009 inviterer med

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe

På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe Klokka 07.05 i Klipra Stopp ved Trollveggen I tiden 3. 5. juni var det korfestival for Odd Fellowkor i Skien. Vi reiste fra Ålesund

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

STAVANGER OILERS CUP

STAVANGER OILERS CUP STAVANGER OILERS CUP U13 SPONSOR 13. - 15. J A N U A R 2017 www.stavangerhockeygames.no Stavanger hockey bygger videre på foregående års Millennium Cup suksess for 2000, 2001, 2002 g 2003 årgangene, og

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Komplette pakkereiser

Komplette pakkereiser Klassiske Reykjavik, 2 7 netter En variasjonsrik reise som tar deg med til noen av de største og mest kjente severdighetene på Island. Ved ankomst har du muligheten for å starte besøket med et oppfriskende

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Storslagen Diner Amical på Radisson Blu Royal Garden Hotel

Storslagen Diner Amical på Radisson Blu Royal Garden Hotel Storslagen Diner Amical på Radisson Blu Royal Garden Hotel Det heter seg at et Diner Amical arrangement skal bestå av en litt enklere middag, men denne kvelden hadde vertskapet lagt listen betydelig høyere

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

INNBYDELSE NM for veteraner Sør Amfi, Arendal 05. - 06. april 2014

INNBYDELSE NM for veteraner Sør Amfi, Arendal 05. - 06. april 2014 INNBYDELSE NM for veteraner Sør Amfi, Arendal 05. - 06. april 2014 Innbydelse til NM for veteraner 05. - 06. april 2014 Lia bordtennisgruppe har den store gleden av å invitere til sesongens Norgesmesterskap

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 FABEKO FYLLER 50 ÅR! Vi har derfor gleden av å invitere til jubileumskonferanse (Fabrikkbetongkonferanse nr. 44) 4. 5. april 2014. Konferansen

Detaljer