TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND"

Transkript

1 TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND 61. ÅRGANG NR.3 SEPT./OKT Minneord om HSM Eric Lundqvist Side Viktige lovendringer vedtatt Side Heklas jubileum Side HSM Eric Lundqvist er død Ordenens høyeste utmerkelse til br Leif G. Kirk. Side 38-42

2 Minneord Høyeste Stor Mester b Det sorgens budskap har nådd oss, at vår Høyeste Stor Mester broder Eric Lundqvist for alltid har nedlagt sine våpen, etter kort tids sykdom. Han ble rammet av en blodpropp i lillehjernen mens han oppholdt seg i sitt kjære Nordingrå sammen med sin hustru Birgitta. Selv om han hadde vist tegn til noe bedring de første dagene, døde han på sykehuset i hjembyen Norrköping den 29. august. Broder Eric var født den 4. mai 1935 i Degerfors i Västerbotten, og ble innviet i Ordenen i 1964 i VT Staffan i Bollnäs i Nord Sverige. Ved innvielsen var han pastor i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han var også medlem i Templene i Piteå og Umeå før han kom til Norrköping i Hele hans yrkesaktive liv har vært viet prestegjerningen. Han var engasjert i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen igjennom mange år og hadde engasjement i Sjømansmissonen. Hele sitt liv hadde han et glødende engasjement for misjon og reiste selv svært mye. Gjennom mange år har Evangeliska Östasienmissionen stått hans hjerte nær. Mange av Ordenens brødre har også hatt gode opplevelser på reiser hvor broder Eric var engasjert reiseleder, ofte til steder med tilknytning til misjonsprosjekter i utlandet. I Norrköping var han menighetsprest og prost, og var meget aktiv i byens politiske og kirkelige liv. Eric Lundqvist sto sentral i Svenska Kyrkan, og var høyt skattet som rådgiver og leder. I RT Ansgarius var han først Vise Mester og deretter Mester i hele 10 år, fra 1984 til I Tempel Ridder Orden hadde han også engasjement ut over eget Tempel. Han gjorde tjeneste i det svenske Stor Templets Mester Råd gjennom to perioder, - den siste som Vice Stormester. Det var dette embetet han innehadde da han med enstemmig oppslutning ble valgt til Høyeste Stor Mester under General Konventet i Göteborg i juli 2001, og tiltrådte allerede i oktober samme år. Broder Eric var ved sin bortgang inne i sin tredje embetsperiode i Ordens høyeste embete. Broder Eric Lundqvist var teolog og prest med hele seg. Hans varme kristentro var hans overordnede perspektiv i møte med medmennesker, noe som også vi brødre fikk merke. Han utgav seg ikke for å være noe mer enn menneskelig, og for ham var det ikke annet enn naturlig å erkjenne at også han kunne feile. For oss som kjente ham godt og arbeidet sammen med ham, er det inntrykket av hans rause menneskelighet som preger minnebildet. Broder Eric var et menneske å bli glad i og se opp til. Vi minnes broder Eric Lundqvist som en gudsmann med en egen nådegave for forkynnelsen. Under General Konventet i Trondheim i 1989 holdt han en parentasjonstale som har satt seg i minnet hos mange, og som for oss blir en parentasjon som nå gjelder ham selv. Her leste han ordene fra den 103. Salme om menneskets dager: Et menneskes dager er som gresset; som blomsten på marken, således blomstrer han. Når vinden farer over ham, er han ikke mere, og hans sted kjenner ham ikke mere. Så fortsatte han: Vi tenker på alle de brødre som er gått bort. Deres livsstener er ferdig formet, og er lagt på plass i den store tempelbygning som reiser seg. For oss som står tilbake, har Salmen en vakker fortsettelse: Gresset visner og blomsten dør, men Herrens nåde varer fra evighet til evighet over dem som frykter Ham. Det er den nåde som aldri skal ta slutt. Vi skal ikke gå hver dag og tenke på døden, men vi skal tenke på at den framtid vi har, om den er kort eller lang, så er den dyrebar. Byggingen av Templet skal fortsette, og i den bygningen er vi alle viktige stener. Som Høyeste Stor Mester var broder Eric sterkt opptatt av enheten i Ordenen. Hans kanskje største styrke var at han våget å vise tillit til sine medarbeidere, - noe som kom til å få en meget stor betydning for Ordenens øvrige lederskap. Hans brennende ønske var å fornye Ordenen og gjøre den livskraftig for et liv også i framtiden. Hans framtidsvisjon og store ønske var at det om 20 år, 30 år, 50 år - fortsatt 34

3 broder Eric Lundqvist skal finnes en Tempel Ridder Orden i alle våre nordiske samfunn, og at den skal bestå i hengiven tjeneste for medmennesker. Derfor ble broder Eric selv en initiativtaker og igangsetter av det store fornyelsesprosjektet innen Ordenen, - en prosess som omfatter en lang rekke organisatoriske og grunnleggende forhold. Denne prosessen pågår fortsatt, og må enda vare i mange år, dersom visjonen om fremtidig eksistens og liv for Ordenen skal bli virkelighet. At han, som Ordenens høyeste leder, våget å betro dette store sprang til sine medarbeidere, i full tillit og fullt ansvar, vil for alltid komme til å stå som det ledergrep få vil kunne gjøre ham etter. Med sin vilje til fornyelse og nydannende initiativ står broder Eric som den av våre ledere som kanskje mest har forsøkt å leve opp til broder Oskar Eklunds eksempel og ideal i så måte. Det er et stort menneske, en god broder og en god leder som nå har forlatt oss. Jeg vil kondolere alle Tempel Ridder Ordenens brødre med det tap vi har lidt, og som vi nå sørger over. Våre tanker er også hos hans hustru Birgitta og den øvrige familie. På vegne av hele vår Orden og alle dens brødre, takker jeg for den gjerning vår broder Eric Lundqvist gjorde blant oss, - og lyser Fred over hans gode minne! Ski, den 7. september Jens Døvik fungerende Høyeste Stor Mester I forbindelse med HSM Broder Eric Lunqvists bortgang har familien uttrykt at et godt minne er en gave til Evangeliska Östasienmissionen. Innbetaling kan i Norge gjøres til Stor Templets konto, som så vil overføre sluttbeløpet til mottaker I Sverige. Send til: Stor Templet for Norge og Island, 6012 Ålesund konto Skriv: Minnegave Eric Lundqvist. Ansvarlig redaktør: Sven Erik Sandnes Hystadstranda Sandefjord. Tlf Mobil: E-post: Tempel Ridderen Utgiver: Stor Templet for Norge og Island av Tempel Ridder Ordenen. Arbeidsutvalg for Tempel Ridderen Kjell Krey Dagsloth, Bodø Tlf Jens Døvik, Oslo Tlf.: Abonnementspris for ikke-medlemmer: Pr. år kr. 120,- Neste nr.av Tempel Ridderen kommer uke Stoff må være redaktøren i hende senest uke 46. Redaktøren vil være meget takknemlig om manus sendes på E-post eller data-diskett. Fotos kan sendes pr. post eller E-post. Grafisk produksjon og trykk: Sandnes Media AS Larvik Post til bladet sendes Redaktøren: Sven Erik Sandnes - Postboks 2032, 3255 Larvik 35

4 General Konvent 30. mai 2009 Viktige lovendringer er vedtatt Ekstraordinært General Konvent ble holdt lørdag 30. mai i København. Foranledningen var de lovendringer som var foreslått til General Konventet i Växjö for to år siden. Disse ble vedtatt med tillegg om at et ekstraordinært GK skulle ta stilling til et revidert forslag til lovtekst senest våren Dette ble innledningen til et omfattende arbeid for å tilpasse og revitalisere Ordenens Lov, som ikke hadde gjennomgått noen gjennomgripende endring siden 1962, altså for 47 år siden. Lovendringene har sitt utgangspunkt i den gjennomgang av Tempel Ridder Ordenens struktur som ble påbegynt allerede i Strukturutvalget leverte da en rekke forslag om det ordensmessige og rituelle innholdet. Resultatet ble de forslag om endringer i Ordenens Lov og nye grader som General Konventet gjorde vedtak om i Växjö, og som nå gjennomføres. Ved GK i 2007 ble grunnen lagt for en rammelov som ved behov suppleres og spesifiseres gjennom Forskrifter som fastsettes av Det Høyeste Råd. GK 2007 gjorde vedtak om endringer i seks av Lovens kapitler, nemlig (romertall) I-V og et nytt kapittel XII. De øvrige kapitler VI, VIII, IX, X og XI, som da ikke var ferdige for behandling, er altså nå blitt vedtatt ved det ekstraordinære GK i København. Noen viktige endringer Blant de endringer som den nye lovteksten medfører, kan det være interessant å nevne at alle Templer heretter skal benevnes Ridder Tempel, og at ordningen blir slik at Stor Templets Mester Fra Det Høyeste Tempels forhandlingsmøte i RT Knud Lavards lokale i København. Råd skal bestemme hvilke grader det enkelte Templet kan arbeide i. Denne forandringen vil gi en mer fleksibel ordning for tilpassing til de aktuelle forhold på hvert sted. For eksempel kan flere Templer samarbeide om tildeling av Riddergradene, på samme måte som for ordningen med Ridder Kapitel som allerede er innført for Norge og Island og i Danmark. Videre betyr den nye lovteksten en tydeliggjøring av styringsansvaret for virksomhet og økonomi innen de enkelte ordensavdelinger, og en ytterligere presisering av hvilke oppgaver som påhviler hvert organisasjonsnivå og hvert ledd innen Ordenen. Videre kan nevnes at delingstallet (grunnlaget) for hver representant til Det Høyeste Tempel er minsket fra

5 Ordenens høyeste heder til Danmarks Stormester til 250. Dette betyr at hvert Stor Tempel skal velge flere representanter enn tidligere, og det gir også representantene en større innflytelse enn tidligere. Fra nå av vil alle innviede brødre, uansett grad, kunne være tilstede ved Det Høyeste Tempels og Stor Templenes forhandlingsmøter. (Reglene for tale- forslags- og stemmerett blir selvsagt som tidligere). Denne endringen vil kunne bidra til å gi alle Ordenens brødre øket interesse og en bedre adgang til innsyn i Det Høyeste Tempels og Stor Templenes arbeid og beslutninger, og trolig vil det kunne føre til en større deltakelse i General Konventene. Når det gjelder kapitlet om Medlemskap, er 18 år nå satt som inntredelsesalder. Her finnes også nye bestemmelser om muligheten for å tre ut av Ordenen. Loven allerede trådt i kraft Den nye lovteksten er trådt i kraft umiddelbart etter avslutningen av General Konventet i København, og er gjeldende Lov for alle arbeidende avdelinger og nivåer innen Ordenen. Det vil derfor være nødvendig at alle brødre, og først og fremst alle Mester Råd og overhodet alle med embets- og styringsansvar innen Ordenen gjør seg kjent med det nye lovverket og forskriftsverket så raskt som mulig. Lov- og forskriftsverk er i prinsippet å oppfatte som den instruks Ordenen arbeider etter. Den komplette lovteksten kan lastes ned direkte fra HYPERLINK "http://www.tempelridder.no" så snart den norske teksten er klar innen meget kort tid, men vil også bli utsendt til alle ordensavdelinger i trykket og innbundet utgave i løpet av kort tid. Vi gratulerer Stor Mester Leif G. Kirk med Ordenens høyeste heder, Eklund Medaljen i Gull. Det ekstraordinære General Konventet i København omfattet utenom selve forhandlingsmøtet, også et høyt ids IG-møte i regi av RT Knud Lavard samt festbankett i Akvariet på Rosenlund samme kveld. IG-møtet ble ledet på en utmerket og sikker måte av Knud Lavards Mester br. Flemming Jensen, som for øvrig har ledet sine brødre i en nærmest perfekt tilrettelegging av arrangementet omkring det ekstraordinære General Konventet. Høydepunktet her var HSM Eric Lundqvists overrekkelse av Eklund Medaljen i Gull til Danmarks Stormester og Vice Høyeste Stor Mester br. Leif G. Kirk. En meget velfortjent og populær tildeling av Tempel Ridder Ordenens høyeste utmerkelse! Også under banketten på Rosenlund, hvor for øvrig br. Leifs kone var til stede, mottok han ytterligere hilsener og gratulasjoner. Også vi gratulerer broder Leif med denne store heder fra Ordenen som han har tjent så vel gjennom de mange, mange år! 37

6 RT Heklas 60-årsjubileum Heklas jubileum ble en oppvisning a Bare så det skal være sagt med det samme. Islendingenes feiring av RT Heklas 60-årsjubileum ble fra ende til annen en oppvisning av ekte gjestfrihet og brodervarme! For de fleste av de ca. 140 gjestende brødre og damer fra Skandinavia strakte oppholdet på Island seg over en hel uke, fra søndag 7. til søndag 14. juni. Og det ble en uke med sterke opplevelser av høyverdige ordensmøter, utflukter og innholdsrike sosiale samvær. Av Jostein Holsen og Kjell Krey Dagsloth Island er jo en opplevelse i seg selv, med sitt rike utvalg av naturinntrykk, - og av en spesiell kultur som vi av historiske grunner kjenner en gjenklang i, selv om våre norske, svenske og danske språk jo har forandre seg endel etter at de skilte lag med gammelnorsk/islandsk en gang på 1300-tallet. Man kan rett og slett få historiske frysninger på ryggen av å høre det islandske språket talt som dagligspråk, og vite at det er forfedrenes norrøne tungemål vi hører, - lys levende der vest på sagaøya. Og islendingene selv vet nok også å spille litt på våre følelser i så måte når de med Høyeste Stor Mester Eric Lundqvist holdt høytidstalen under festbanketten. Island byr sine besøkende på de utroligste naturscenerier. Her fra Seljelandsfoss under en av utfluktene. Legg merke til turstien som går bak fossen. stolthet presenterer seg selv og sin kultur overfor besøkende fra det nordiske fastlandet. Ordenens øverste ledelse Til stede ved jubileet var Høyeste Stor Mester br. Eric Lundqvist og de aller fleste av hans Råd, noen av disse også med sine damer. De islandske Templene tilhører som kjent Stor Templet for Norge og Island, og til stede var selvsagt Stor Mester br. Jens Døvik. I tillegg til de mange norske deltakere møtte også mange brødre og damer fra Sverige, Danmark og Færøyene. Samtlige tilreisende fra Skandinavia ble innkvartert på Hotel Örk (Arken) i den lille tettbebyggelsen Hveragerdi ca. fire mil øst for Reykjavik. Det flotte hotellet og bebyggelsen forøvrig er bygget over varme kilder, som det finnes rikelig av i området. Bl.a. er hotellet utstyrt med et flott anlegg av varme utendørsbasseng. Stedet er også et flott utgangspunkt for utflukter til den sørlige delen av landet. 38

7 av ekte brodervarme og gjestfrihet For den som kommer til Island og nærmer seg flyplassen på Keflavik for første gang, gir det en egen følelse å høre flypersonalets standard velkomsthilsen til sine landsmenn: Velkommen heim. Andre tilreisende blir ikke mindre vennlig mottatt. Første stopp på bussturen til Hveragerdi var friluftsbadet på det stedet som av hensyn til oss turister har fått et globalisert navn; Den blå Lagune. Islendingene har forstått at førsteinntrykk er viktig, - og det skal innrømmes at dette var noe av det beste førsteinntrykk man kunne ønske seg. Tre islandske brødre ble hedret med Eklundmedaljen i Sølv. Fra venstre i bildet: RT Askjas Mester br. Sigurgeir Steindorsson, de tre medaljemottakere brødrene. Hákon Heimir Kristjónsson fra RT Hekla, Arni Bjarman fra RT Askja og Haukur Ísfeld fra RT Hekla, samt RT Heklas Mester br. Valdimar Åsmundsson. Noe offisielt program med jubileumseller ordenspreg ble det ikke før torsdag. Mandag, tirsdag og onsdag var viet lange utflukter med buss gjennom storslagne landskap og til kjente severdigheter på det sørlige Island. Mye natur og mye historie. Man bør ikke reise til Island uten å unne seg sjansen til å se og oppleve dette. Man gripes av det særegne ved selve landet, jøklene, de særegne lavamonumentene som stikker opp av et flatt landskap, vulkansiluettene som rager opp i fjellmassivene, og de nesten uendelige strandflatene med sine enorme jordbruksareal og spredte gårder. Et nordisk eventyrlandskap! Den islandske gjestfriheten er et kapittel for seg. Kvelden på tirsdag (thridjudaginn) i jubileumsuken var samtlige tilreisende invitert til venneaften hjemme hos brødre og damer i Reykjavik. Et enestående tiltak og en enestående opplevelse å bli bedt inn i gjestfrie stuer, til vennskapsmåltid og varme hos gode venner! Vår mangfoldige takk for denne store gjestfriheten! Høygradsmøter og jubileum Torsdag kveld ble starten for det ordensmessige. Stor Templet for Norge og Island hadde da innkalt et stort antall brødre fra Island, samt noen i tillegg fra Skandinavia, til recepsjon eller fornyelse av STICG (IX gr.) Fredag kveld var det recepsjon for over 60 brødre i den nye HTG (Høyeste Tempels Grad). Det hele fant sted i Den Islandske Frimurerordens meget vakre og høyverdige lokaler. Se egen omtale av gradmøtene. Stor Mester Jens Døvik taler under ett av brodermåltidene i forbindelse med høygradsmøtene. Ved siden av ham står br. Ingólfur Gudmundsson, - tolk i mange sammenhenger, og dessuten guide og muntrasjonsråd gjennom hele jubileumsuken (mange vil huske ham fra hans prestetjeneste i Norge). Foran: Den svenske Stor Mester Anders Wiking og Høyeste Stor Kansler Roland Smith. Lørdag 13. juni var dagen for jubileumsfeiring. IG-møtet i Frimurernes høytidssal ble en opplevelse, ikke minst tildelingen av Eklundmedaljen i Sølv til brødrene Hákon Heimir Kristjónsson og 39

8 RT Heklas 60-årsjubileum Festforsamlingen i Hotel Örk under RT Heklas jubileumsfeiring. Haukur Ísfeld fra RT Hekla, samt br. Arni Bjarman fra RT Askja. Stor Mester Jens Døviks tale til brødrene, hvor han hilste RT Hekla og takket for Templets og brødrenes kjærlighet til Ordenen og deres innsats gjennom de mange år som er gått. På en jubileumsdag, da det jo er vanlig å vende blikket bakover, oppfordret han også til å rette øynene mot framtiden og de mange og rike muligheter som finnes der, om vi vandrer med god vilje og varme hjerter. Festbanketten lørdag kveld ble, i likhet med alle de sosiale kveldssamvær gjennom hele uken, holdt i Hotel Örks store festsal, hvor broder Gunnar Thorlaksson var verten som styrte det hele. Høyeste Stor Mester Eric Lundqvist holdt høytidstalen, hvor han bl.a. sa at Tempel Ridder Ordenen er til for medmennesket, - fordi vi vet at mot ondskapens makt finnes det en livets makt som er større. Vår Orden ønsker å stå i forbund med denne livets makt, som vil vise det godhetens ansikt som er Jesus Kristus. Når vi møter mennesker på livets veier, er det denne kraften og budskapet vi ønsker å formidle. Da er medmennesket det viktigste for oss, og vi gjør det til vår oppgave å være et medmenneske. RT Heklas Mester br. Valdimar Åsmundsson takket for den overveldende deltakelsen ved jubileet, og for at så mange tok turen til Island for å feire sammen med brødrene og damene der. Dere har gjort vårt jubileum til et stort minne, som vil følge oss og være med oss på veien videre framover, sa han. Tidl. HSM Göte Appelberg, SM/VHSM Jens Døvik og RT Heklas Mester Valdimar Åsmundsson. 40

9 Islandske brødre fra Reykjavik og Akureyri samlet etter jubileums IG-møtet i Frimurerlogen. Foran ser vi bl.a. RT Askjas Mester Sigurgeir Steindorsson, HSM Eric Lundqvist, de tre EMS-medaljørene, SM/VHSM Jens Døvik og RT Heklas M Valdimar Åsmundsson. Gunnar Thorlaksson var jubileets utrettelige altmuligmann, konferansier og ikke minst danseleder. Her i en liten oppvisning på scenen i Hotel Örk. RT Hekla må sannsynligvis være det eneste av Ordenens Templer som holder seg med egen dansegruppe. Her ser vi noen av brødrene i lystig Zorba-dans. 41

10 RT Heklas 60-årsjubileum Godt gjennomførte møter i STICG og HTG Møtene i Ordenens 9. og 10. grad fant sted i Frimurernes nydelige og velegnede lokaler i Reykjavik. På omvisningsrunden i sentrum av byen, tirsdag 9. juni var vi innom RT Heklas møtesal, men selv om det der var både fint og intimt, ble den altfor liten til gjennomføringen av de møtene som ble avviklet i jubileumsuken juni. Møtet i (nye) STICG fant sted torsdag 11., og her recepierte 25 brødre (21 fra Island og 4 fra Norge), mens 19 brødre (17 fra Island) deltok og fikk tildelt Det røde kors. I tillegg deltok embedsmenn og øvrige officianter, medlemmer fra DHR og øvrige brødre som allerede hadde deltatt på møter i STICG. Da SM, broder Jens Døvik, åpnet møtet kl , var vi derfor nær 90 brødre samlet i salen. Selv om de første som slo seg ned i Island, kom fra Sogn og Fjordane fylke, er det ikke til å legge skjul på at dagens nordmenn og dagens islendinger kan ha til dels store problemer med å forstå hverandres tale. For at flest mulig av dagens recepiender skulle få mest mulig med seg av møtets innhold, var det blitt laget et særtrykk av officiantenes replikker som ble utdelt (- og samlet inn igjen etter møtet) til samtlige som recepierte. I tillegg leste fungerende SUM (og RKM i RK for Island), br. Valdimar Ásmundsson og fungerende VSM (og SKN i STD), br. Hendrik Rubeksen sine tekster på islandsk, mens vår islandske broder Ingólfur Gudmundsson fungerte som utmerket tolk til det som ikke stod på trykk. Mange recepiender i HTG Fredag 12. juni var hovedsakelig avsatt til møte i Høyeste Tempels Grad (HTG), ordenens nye 10. grad. De fleste deltakerne drog i buss fra hotellet ca (men officiantene reiste en time tidligere ), og først ca var vi tilbake i Hveragerdi igjen. Dette møtet er delt i to avdelinger, med brodermåltid i pausen mellom disse. Stor Mester br. Jens Døvik, ledet første avdeling, mens Høyeste Stor Mester br. Eric Lundqvist, og DHR stod for gjennomføringen av møtets siste del. Denne gangen var det ikke utdelt noen form for særtrykk av replikkene, men officiantene gjorde bruk av sine respektive språk (- i noen grad tolket, enten i selve møtet eller i egen samling senere). De fleste av dem som recepierte i STICG torsdagen, var også blant dem som fikk tildelt HTG ved dette møtet. I alt var det 61 recepiender 30 fra Island, 31 fra Norge og 6 fra Sverige. Embedsverkene i DHR og de respektive ST har et stort program med å gjennomføre recepsjonsmøter for alle brødre som er berettiget til de nye gradene, og selv om det fortsatt er et stykke til alt er på plass, så kan man i hvert fall etter møtene i Island konstantere at våre to islandske templer nå er á jour med sine brødre til STICG og HTG. De to møtene ble ellers gjennomført på en så fin måte at det ble en stor opplevelse for alle som fikk være til stede. Ny broder i RT Kong Sverre På RT Kong Sverre s møte nummer 1017 i IG den 13 mai 2009 fikk vi besøk av M og 5 brødre fra vårt modertempel RT Jamteborg i Østersund og M og 9 brødre fra VT Tord Foleson på Steinkjer. Totalt var det 40 brødre tilstede på møtet hvor Michael Sawyer ble innviet i broderkretsen, han er den andre broder vi har mottatt i år. Deretter mottok 4 av RT Kong Sverre s brødrene OVN for mer en 25 års medlemskap. SKR Leif Strøm, Michael Sawyer, M Knut Grav Fra vårt møte i IG den 18 mars 09 hvor Gunnar Sandberg, sønn av vår UM, SKR Leif Strøm ble innlenket i broderkjedenvm Bjørn Singsaas, SKR Leif Strøm, Gunnar Sandberg, M Knut Grav 42

11 Sundsvall rustar för Generalkonventet 2010 Förberedelserna för generalkonventet i Sundsvall den juli 2010, staden mellan bergen, pågår nu för fullt. Den 16 april hölls ett planeringsmöte i stadshuset med kommunfullmäktiges ordförande Marianne Sjöblom som värd. Hon visade tydlig uppskattning över att Tempel Riddare Orden valt Sundsvall som konventort. Vid mötet deltog stora delar av Det Högsta Rådet med HSM Eric Lundqvist i spetsen samt flertalet av ledamöterna i Mästarerådet i värdtemplet Verdandi nr 3 i Sundsvall. Under mötet med åtföljande lunch fick bröderna nära nog ett hundraprocentigt löfte om att kommunfullmäktiges ordförande ska medverka både med välkomstord vid öppnandet av konventet samt vid den avslutande banketten. Hon är en mycket van organisations- och föreningsmänniska och var bland annat TCO-distriktets ombudsman innan hon startade eget företag. Någon typ av suvenir från staden diskuterades också. Hon lovades dessutom att medverka med välkomstord direkt till Bröder med familjer i nummer av Tempel Riddaren. Efter mötet i stadshuset följde ytterligare överläggningar i Verdandis fina lokaler i centrala Sundsvall med Mästaren Janolov Sandman som värd. Men trots att RT Verdandi har en mycket fin ordenslokal med fina biutrymmen planeras inga aktiviteter där under konventet. I stället kommer samtliga möten inklusive gradgivningar att genomföras på Hotell Södra berget av praktiska skäl. Allt blir samlat under ett tak med inkvartering och möten på samma plats. För bröder som kommer med husvagn finns en uppställningsplats för dessa i direkt anslutning till hotellet. Sundsvall har många utmärkande drag. Det som nämnts är staden mellan bergen med en havsvik som skär långt in i staden. För att befria stadskärnan från E4-trafiken har under sommaren definitivt beslut tagits om att Vägverket ska bygga en högbro över fjärden. Det blir ett spektakulärt bygge som diskuterats och planerats de senaste decennierna. Sundsvall är också de gamla träpatronernas stad med Hotell Knaust och dess berömda trappa som en sevärdhet och ett kulturminne. Fortfarande har SCA stora delar av sin administration i staden trots att huvudkontoret finns i Stockholm. Sundsvall är också universitetsstad och huvudort för Mittuniversitetet som också har verksamhet i Härnösand, Östersund och Örnsköldsvik. Drakar finns här och var i staden. Basketlaget, som vann SM guld i våras, heter Sundsvall Dragons. Ishockeyn, med närbelägna Timrå som ledande lag, är också en stor sport i området. Mästare Rådet i RT Verdandi med speciella kommittéer valda vill givetvis visa så mycket som möjligt av vad staden med omgivningar har att erbjuda. Flera heldags och halvdagsutflykter planeras. Bland dessa kan redan nu följande nämnas: heldagsutflykt till Thaipaviljongen och Döda Fallet i Ragunda heldagsutflykt till världsarvet Höga kusten mellan Härnösand och Örnsköldsvik halvdagsutflykt med m/s Medvind runt Alnön halvdagsutflykt med stadsrundtur och vandring i Stenstaden med Kulturmagasinet halvdagsutflykt till Liden och Järkvissle halvdagsutflykt till Härnösand halvdagsutflykt med shopping i Birsta köpstad strax norr om Sundsvall med 90 butiker inklusive Ikea. Räkna med att avsätta några dagar extra vid besöket i Sundsvall, säger Janolov Sandman, Mästare i värdtemplet Verdandi som är Sveriges äldsta med 116 år av obruten verksamhet. Sven Lindblom Alle Tr- brødre og lærlinger, med ledsager, er velkommen til Finn Fegins 25 års jubileumsfest lørdag 24. okt. kl 1500 Sted; Eikeli losjelokal, Dronning Astas gate 14. Hønefoss. Pris per deltaker kr Påmelding til Br. Ivar Øverlier Rute 542 Etnedal. Telefon eller send påmelding via e-post: 43

12 En gledens dag for Utposten i Agder (Kristiansand) Etter at Utposten i Aust-Agder ble en del av Utposten i Kristiansand fra og med 2009 er det nå en Utpost under RT Kongespeilet som dekker begge Agder-fylkene. Det var derfor naturlig at det nye navnet ble Utposten i Agder. Det er stor aktivitet i Utposten i Agder hvor hele utpoststyret er engasjert i medlemsverving og har et nært og godt samarbeid med Mesterrådet i RT Kongespeilet. På Utpostens møter deltar det rundt 40 medlemmer og dette gir stor inspirasjon til arbeidet. På tross av at vi har en strategi, et mål og gjennomføring og til enhver tid har mange navn til oppfølging på våre lister, har det over en periode på flere måneder ikke lykkes å ta opp nye lærlinger. Men vi har tidligere erfart at en aldri må gi opp på tross av negative svar. Det handler om å godta et nei med et smil og forsette å snakke med nye menn om det gode vi har å tilby. På sikt gir dette resultater. Dette har vi erfart mange ganger og plutselig denne våren var det som vi var kommet "inn i en stim". Flere måneders såing kunne høstes og på Utpostens siste møte før ferien, onsdag 13. mai 2009, ble hele tre nye lærlinger tatt opp og det ble en stor og minnerik gledens kveld for de mange vennene/brødrene som var møtt fram. Vi har tro på at alle disse tre vil takke ja til kallelse i IG-graden i løpet av året. Bidet visser fra venstre: Sendebud Svein Langelandsvik, lærlingene Frode Syverstad, Henning Jensen Reinsch, Knut Lorentzen og Mester Tor Arne Walsgaard samvær til Lillesand onsdag 12. august. To aktuelle kandidater er invitert til å være med og på Utpostens første møte i Kristiansand etter ferien, onsdag 19. august, blir det nytt opptak av en lærling. Vi har ytterligere tre møter til denne høsten hvorav to i Arendal. Målet om seks lærlinger i 2009 ser dermed ut til å kunne lykkes. Svein Langelandsvik Utposten i Agder starter opp virksomheten for høsten med tur og sosialt 44

13 RT Kong Harald feirer 81 år i 2010! 19. mai 1929 ble starten på det som nå er RT Kong Harald i Sandefjord. Det vil si at i år er det 80 år siden de første brødre tok initiativet til å starte et Tempel i Verstfold byen. Våren 2010 vil RT Kong Harald markere sin 81-års dag. Og hvorfor ikke? Vi oppfordres til å tenke nytt, være kreative å bli mere synelig. RT Kong Harald har da tatt dette på ordet og vil komme tilbake med en invitasjon i løpet av året. Markeringen blir av 81-års dagen og ikke en forsinket 80-års feiring. 14. mai som var datoen for siste møte før ferien var VSM Yngve Haugstved til stede. Han delte noen velformede og viktige tanker rundt IG-graden med brødrene. M Odd Bjørgum og VSM Yngve Haugstvedt under brodermåltidet. Aktive vetarener i RT Kong Augvald To aktive brødre trekker opp gjennomsnittsalderen i Tempel Ridder ordenen! Hans Johannes Hollund, 90 år, og Harry Strømø, 81 år, er to av de mest aktive brødrene i RT Kong Augvald. Så sant de ikke er ute på reiser, møter de trofast på møtene, både i Templet og Utposten. Br. Harry er for tiden organist, tidligere mangeårig VM. HM Kong Harald tildelte ham Fortjenestemedaljen for hans lange virke som musikant i Frelsearmeens hornorkester og som dirigent i to skolekorps! Br. Harry er Templets altmuligmann! Br. Hans Johannes har lang vei; han kjører helt fra Sortland i Bømlo. (Han opplyser at han kjøpte ny bil i begynnelsen av 2009). Han tjenestegjør fortsatt ofte som Assisterende Undermester med stil! Begge brødrene sier at motivasjonen for sitt engasjement i Ordenen, er innholdet i ritualene, foredragene og ikke minst det gode sosiale fellesskapet. De peker på at innholdet i Ordenen både er oppbyggende og avstressende. Derfor mener de at mange flere, både unge og eldre, ville ha stort utbytte av å bli medlemmer. 45

14 Ny Broder i VT Stella Maris En ny broder innlemmet i VT Stella Maris. Brødrene i VT Stella Maris var stolte av å kunne ønske vår nye broder velkommen. Vår nye broder heter Johnny Jensen er 36 år. Tempel Ridder Ordens hjemmesider på internett er et godt hjelpe middel til å komme i kontakt med potensielle nye brødre, Broder Johnny Jensen er et godt eksempel på det. Vi har også fått fine tilbakemeldinger på vår lokale hjemmeside Bildet viser fra v Mester Noralf Andersen, Rec. Johnny Jensen og FM Olaf Bjørnsen To nye brødre i RT St Georg i Ålesund På møte den 10. mars 2009 hadde brødrene i RT St. Georg gleden av å ta i mot et nytt medlem i sine rekker. Det var Mareno Lyngstad som hadde valgt å tre inn i vår orden etter et kort medlemskap i vår Utpost i Ålesund og Omegn. Det han hadde lært der, var nok til å gi han inspirasjon til å velge vår ledetråd for livet. Det å innvie nye medlemmer i vår orden skjer dessverre ikke så ofte nå lenger. Derfor var det en oppmuntring for alle at allerede på møtet i IG den 14. april, ble enda en ny bror lenket inn i vår orden. Vi håper at våre to nye brødre vil finne ordenslivet givende og lærerikt, og at de vil bli en styrke for Templet i Ålesund. Som alle vet har vår Ordens ledelse i lengre tid arbeidet med å tilpasse vår orden dagens samfunn og den nye informasjonsteknologien. Det er ikke å komme forbi at mye sosial kommunikasjon nå skjer gjennom internett, og det er der de yngre generasjonene plasserer seg. Det er derfor livsnødvendig at vi Bildet viser våre to nye brødre flankert av VM Sverre Kjemphol, M Ivar Anderssen og CM Aage Roar Aas som også er deres faddere. makter å følge med ut i det nye rommet. Yngre mennesker ønsker informasjon, og å bli tatt med fellesskapet på en helt annen måte enn tidligere. Etter de vedtak som ble gjort på det ekstraordinære konventet i København, ser det ut til at brødre med 1. grad allerede fra nå av kan delta i forhandlingsmøtene i templene. I tillegg får de anledning til å overvære forhandlingsmøtene under neste konvent i Sundsvall. Vi ønsker selvfølgelig alle at vår orden og de idealer den står for, vil blomstre. A. C. Heggholt 46

15 Velkommen som gjest på Lunsjbuffet alle ukedager Catering for enhver anledning Postboks 8247, Vågsbygd, 4676 Kristiansand. Tlf Klipp ut og send inn! Bestill ditt antrekk til en god pris! Navn:... Adresse:... Tlf.:... Mandag fredag Lørdag Søndag Kjole m/sort vest Kr. 35oo,- Smoking enkeltsp. Kr. 29oo,- Smoking dobbeltsp. Kr. 31oo,- Blådress enkeltsp. Kr. 27oo,- Blådress dobbeltsp. Kr. 29oo,- Kjoleskjorte Kr. 55o,- Kjole-vest, hvit Kr. 46o,- Sløyfe, hvit Kr. 110,- Kjoleknapper, 2stk perlemor Kr. 15o,- Kjole-skjerf, hvitt Kr. 280,- Smokingskjorte, hvit, plisse. Kr. 4oo,- Skjorte hvit, vanlig snipp Kr. 3oo,- Bukseseler, hvite Kr. 175,- Brystvidde, utenpå skjorte... Livvidde v/linning... Setevidde... Utvendig armlengde... Innvend. bukselengde... Skjorte nr.... Hvilken str. bruker du vanligvis?... Be om tilbud tlf: Globusgården, Strømsø Torg 47

16 SEPT./OKT B Returadresse: Leif Strøm Postboks 1115 Nyborg 7420 Trondheim VT Magnus Lagabøter - 60 år 27. April feiret VT Magnus Lagabøter i Tønsberg sitt 60 års jubileum.det var på forhånd bestemt at vi ville ha en enkel, men verdig markering. Jubileumet ble derfor feiret som et møte i RUP Jarslsberg med Fredsritualet. Tilstede på denne markeringen var damene innbudt. Første del ble lagt nede i Tempelsalen og siden Sendebud var forhindret fra å lede møtet pga. sykdom ble det broder Are Jacobsen som ønsket velkommen og førte ordet. For øvrig på en dyktig og spirituell måte. Fredsritualet syntes vi egnet seg bra for denne markeringen og ble tatt godt i mot av damene også. Oppe i lokalet var det dekket flotte småborder og spekematen som ble servert som koldtbord smakte utmerket. Vi hadde, som alltid kan man si, en flott prolog som broder Ragnar W Hansen hadde skrevet. Innholdsrik og tankevekkende. Broder Arne Aas hadde satt sammen en kavalkade over Templets virke gjennom 60 år. Det var hilsningstaler og gaveoverrekkelser fra nærliggende Templer, så da vi gikk fra hverandre senere på kvelden, følte vi at det så menn ikke hadde blitt en enkel markering, men en markering vi kan se tilbake på med glede og stolthet. På VT Magnus Lagabøters møte 11.5 ble OPK tildelt broder Arne Aas. Broder Arne er, en særdeles aktiv broder som har hatt og har mange forskjellige verv hos oss. Hans viden om ordenen er noe vi setter stor pris på og han fungerer til tider som " et levende oppslagsverk". Spør Arne, er et fast uttrykk hos oss. Gratulerer Arne, og som vi sier her i Hvalfangerfylket, "vel blåst". Det ble stort møte denne Bildet viser sittende OPK Arne Aas, recepient Per Henning Mørck. Bak fra v. M Øyvind Hultin, faddere brdr.tore Hem, Are Jacobsen, Øyvind Holmen. gangen også, for i tillegg til OPK tildelingen tok vi i mot en ny broder. Per Henning Mørck recipierte. Vi hadde øvet på forhånd og vi syntes selv at opptagelsen ble riktig bra utført.tempelets tale til recepienten holdt broder Bjørn Asplin ved Brodermåltidet,fra fadderne Øyvind Holmen. Siden vi sist hadde vært sammen, hadde en av våre brødre gått bort. Det bleholdt minnesermoni over Kristian Hogsnes, en høyt aktet og verdsatt broder,som vi kommer til å savne. Tilslutt takker broder Rolf Storm-Solberg Mester, Øyvind Hultin for god jobb i første halvår som igjen ønsket god sommer til hver især og til de som er hjemme, eller som han pleier å si, til de som stryger skjortan deres. Bjørn Asplin...en kulturformidler i praksis! Ta en titt på: 48

God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25

God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18 Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25 60.

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges

Detaljer

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 St. Olavposten ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Hvordan møter du et menneske som har opplevd sitt livs største krise?

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Fløenkirken, Bergen. DGB besøker. Tema: Bibel 2011. Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen.

Fløenkirken, Bergen. DGB besøker. Tema: Bibel 2011. Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen. årgang 108 NR 5 mai 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge DGB besøker Fløenkirken, Bergen Tema: Bibel 2011 Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ordsp

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 På Side 3 finner du den stilen Håvard Liltved Dalen vant turen med. Ungdommene er kommet tilbake etter en fin, fin tur til USA og besøk i FN. Se side 2 Min tur med

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12. Våren 2010. Det er blitt vår og varmen er på vei

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12. Våren 2010. Det er blitt vår og varmen er på vei AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12 Våren 2010 Det er blitt vår og varmen er på vei Av innholdet: Innvielser - Gradspasseringer - Veteranjuveler

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer